Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
www.marathiyp.com
आ ह कोण
जागा या पाठ वर व वध यवसाय सु करणाया
मराठ उ ोजकांची यां या वैिश यांसह
( यवसाया या) थोड़ यात माह ती आ ह संकिलत
करत आहोत.
या
उप यापाची
गरज काय
मराठ माणूस बझनेस क च शकत नाह , हा गैरसमज ठरवत आज
लाख या सं येने मराठ माणसांनी बझनेस जगतात मराठ झड़ा
          फड़क...
पण हा मराठ माणूस
 न क शोधायचा


  कठे ?
   ु
हाच  सोड़व यासाठ फ मराठ माणसांनी सु कले याे
 यवसाय,उ ोगधंदे व व वध सेवांची मा हती जगभरातील
  मराठ माणसांना एकाच ठकाणी ...
आमची उ  े
मराठ भा षक ाहकांना पु हा कधीह एखा ा मराठ
 यावसाियक सेवेसाठ शोधाशोध करणयाची गरज पड़ू
नये.

मराठ माणसा या उ ोगात मराठ माणसांच...
ईतर उप म
मराठ
नोकर
गरज
मराठ युवकांसाठ नोकर या संधी उ ल ध क न दे णे.

 सव यावसाियकांना(मराठ /अमराठ ) दजदार मराठ
    ए पलाईज उपल ध क न दे ...
बरं !
अशा बयाच वेबसाई स आहे त.
 आम यात काय वशेष आहे
            ?
Employers व employees(फ मराठ ), दोघांना
      वना मू य access.

 ह सेवा फ  आणफ   मराठ त णांकरता.नोकर साठ मरा...
The
Brandz
Garage
एखादा यवसाय सु करताना खालील गो ंची गरज असते.

   •Infrastructure
   •Communication.
   •Risk Measurements.
   •Pro...
ध यवाद
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Marathiyp Com Business Introduction

Marathiyp.com is a directory of the marathi entrepreneurs and businessmen spread across the globe.
Proving MYTH, an embedded concept that marathi people can’t do business, millions of marathi entrepreneurs are sailing the boats of
their businesses across
the globe.

The marathi entrepreneurs’ need today:
To unite existing marathi entrepreneurs.
Develop their B2B & B2C relations.
To reach the marathi consumer.


 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Marathiyp Com Business Introduction

 1. 1. www.marathiyp.com
 2. 2. आ ह कोण
 3. 3. जागा या पाठ वर व वध यवसाय सु करणाया मराठ उ ोजकांची यां या वैिश यांसह ( यवसाया या) थोड़ यात माह ती आ ह संकिलत करत आहोत.
 4. 4. या उप यापाची गरज काय
 5. 5. मराठ माणूस बझनेस क च शकत नाह , हा गैरसमज ठरवत आज लाख या सं येने मराठ माणसांनी बझनेस जगतात मराठ झड़ा फड़कवला आहे . मराठ अ मते या मु ाव न आज मराठ भा षकांचा कलह मराठ माणसाकड़ू न एखाद सेवा कवा उ पदन घेणयाकड़े वाढ़त आहे ं
 6. 6. पण हा मराठ माणूस न क शोधायचा कठे ? ु
 7. 7. हाच सोड़व यासाठ फ मराठ माणसांनी सु कले याे यवसाय,उ ोगधंदे व व वध सेवांची मा हती जगभरातील मराठ माणसांना एकाच ठकाणी िमळावी यासाठ www.marathiyp.com या संकत थळाची रचना करणयात आली आहे . े
 8. 8. आमची उ े
 9. 9. मराठ भा षक ाहकांना पु हा कधीह एखा ा मराठ यावसाियक सेवेसाठ शोधाशोध करणयाची गरज पड़ू नये. मराठ माणसा या उ ोगात मराठ माणसांचा जा तीत जा त हाथभार लागावा. मराठ अ मता जपणयाचे उ वल काय घड़ावे.
 10. 10. ईतर उप म
 11. 11. मराठ नोकर
 12. 12. गरज मराठ युवकांसाठ नोकर या संधी उ ल ध क न दे णे. सव यावसाियकांना(मराठ /अमराठ ) दजदार मराठ ए पलाईज उपल ध क न दे णे. मराठ ए पलाईज िमळत नाह त ह ब बाब ब संपवणे.
 13. 13. बरं ! अशा बयाच वेबसाई स आहे त. आम यात काय वशेष आहे ?
 14. 14. Employers व employees(फ मराठ ), दोघांना वना मू य access. ह सेवा फ आणफ मराठ त णांकरता. नोकर साठ मराठ त ण िमळत नाह , हा बहाना आता बंद होईल हे िन त.
 15. 15. The Brandz Garage
 16. 16. एखादा यवसाय सु करताना खालील गो ंची गरज असते. •Infrastructure •Communication. •Risk Measurements. •Profit Harvesting. •Marketing, etc. हे सव अगद किमत कमी खरचात कसे करावे ाचं मागदशन “The Brandz Garage” करते.
 17. 17. ध यवाद

×