Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
LLiinneeaammiieennttoo
ppllaattaaffoorrmmaa oonn--llii
……ddee rreeaalliizzaacciióó
ssuuppeerr//hhiippeerrmmeerr
-- PP ee r...
*compr@@@@son-line- p r e s e n t a c i ó n -
PPPP R O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T O
… . S U S
P R O Y ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

LAScompr@son line (portada & avance)

169 vues

Publié le

Publié dans : Commerce de détail
  • Soyez le premier à commenter

LAScompr@son line (portada & avance)

  1. 1. LLiinneeaammiieennttoo ppllaattaaffoorrmmaa oonn--llii ……ddee rreeaalliizzaacciióó ssuuppeerr//hhiippeerrmmeerr -- PP ee rr ss oo nn aa ss -- …… aaqquueellllooss qquuiieenn ccaappaacciiddaaddeess ddiiff ACCESIBILIDADACCESIBILIDAD YY//OO *compr@@@@son-line- p r e s e n t a c i ó n - PPPP R O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T O … . S U S P R O Y E C T OP R O Y E C T OP R O Y E C T OP R O Y E C T O - s í n t e s i s - … L A SL A SL A SL A S - s í n t e s i s - ooss bbáássiiccooss ppaarraa ccrree iinnee ddee ccoommpprraass ddo óónn eenn eessttaabblleecciimmiieenn rrccaaddooss;; ppeerroo ppoorr ppaa ss dd ii ss cc aa pp aa cc ii tt aa eenneess --ssiinn sseerr ddiissccaappaacciittaaddooss-- pp iffeerreenntteess qquuee ccoonnddiicciioonnaa DISPONIBILIDADDISPONIBILIDADCOMODIDADCOMODIDAD && YY//OO eeaarr uunnaa doommééssttiiccaass nnttooss ttiippoo aarrttee ddee…….... aa dd aa ss ppoosseeeenn aann ssuu vviiddaa DISPONIBILIDADDISPONIBILIDAD
  2. 2. *compr@@@@son-line- p r e s e n t a c i ó n - PPPP R O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T O … . S U S P R O Y E C T OP R O Y E C T OP R O Y E C T OP R O Y E C T O - s í n t e s i s - … L A SL A SL A SL A S - s í n t e s i s - ….&…. ….&…. LALALALA ELELELEL LALALALA

×