Publicité

El teatre

16 Apr 2012
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Dernier(20)

El teatre

 1. Teatre Presentació elaborada a partir del llibre Anàlisi de l’obra teatral (teoria i pràctica) de Ramon X. Rosselló (Barcelona: PAM, 1999)
 2. Què entenem per teatre? • Diccionari: lloc teatral, espectacle teatral, literatura dramàtica... • Proposta de Kowzan: fet social de caràcter espectacular (art espectacular). – recepció col·lectiva – presència efectiva i directa de l’ésser humà, de la paraula i de la faula o relat.
 3. • L’espectacle és el punt central del procés de comunicació: emissor-espectacle-receptor. • Emissor: col·lectivitat de persones involucrades en el procés de producció de l’espectacle (autor/a, director/a, actors i actrius) • Text prèviament escrit, o bé text d’encàrrec.
 4. • Campanya de publicitat – Prèvia: articles que apareixen abans o el mateix dia de la representació – Crítica: després de la representació • Fases de producció – Preproducció: proposta d’espectacle, text, pressupost, selecció de participants, calendari de treball… – Producció: assaigs, publicitació, estrena… – Postproducció: distribució, gira…
 5. L’espectacle teatral consisteix, doncs, en la representació davant d’un auditori d’una ficció, mitjançant actors i actrius, que aporten el cos, la paraula i el moviment, i tot un conjunt heterogeni que podem englobar sota el nom d’objectes o artefactes escènics (il·luminació, soroll, música, maquillatge, decorat, utillatge, accessoris, vestimenta, pentinat, màscara i projeccions), en un espai i durant un lapse de temps, amb una finalitat, segons l’època, didàctica, estètica, etc.
 6. ELEMENTS TEATRALS
 7. ELEMENTS TEATRALS • Espai • Temps • Discurs teatral i ficció dramàtica
 8. Espai • Espai espectacular: diferent en cada etapa cultural o en cada període històric. • Espai de la representació: lloc, espai concret, en el qual es produeix la comunicació teatral. – lloc teatral: lloc concret on es produeix una representació (qualsevol lloc en principi no teatral pot esdevenir-ho, per exemple la plaça d’un poble, poliesportiu, etc.) – edifici teatral, que seria un lloc condicionat i especialment construït per al teatre (sala, si es tracta simplement d’una part d’un edifici preparada per a representar espectacles, o teatre, si tot l’edifici ha estat construït per a acollir espectacles).
 9. Temps • Temps espectacular: propi de cada cultura i època. • Temps de la representació: – Localització (dies determinats) – Horari – Durada
 10. Discurs teatral i ficció dramàtica • Ficció: allò que és representat o allò que és narrat en el teatre • Discurs: característiques particulars de cada tipus de text
 11. Ficció • Món ficcional: englobaria les coordenades espaciotemporals i socials en què seran situats els fets representats. • Història o faula: és el conjunt de fets o successos que tindran lloc en un determinat món ficcional.
 12. Món ficcional • Englobaria les coordenades espaciotemporals i socials en què seran situats els fets representats. Cal tenir en compte tres elements bàsics: – el macroespai: on és situada l’acció – la localització temporal: moment temporal determinat en què l’acció és situada – els trets dels personatges i de la seua activitat: determinats trets dels personatges i de la seua activitat derivats de l’emmarcament espaciotemporal
 13. Història o faula • És el conjunt de fets o successos que tindran lloc en un determinat món ficcional. • el microespai: l’espai concret en què els personatges realitzen les accions • la localització temporal concreta: l’acció transcorre tal dia a tal hora • els fets o accions: allò que passa en un determinat espai i moment
 14. Estructura • Tipus d’estructura: – narrativa: si els fets segueixen un ordre cronològic (linealitat) – discursiva: si presenta alteracions respecte a l’estructura narrativa original Focalització: totes aquelles manipulacions o opcions que sobre la història original es realitzen.
 15. • Estructura bàsica del text teatral: – Acte: unitat de temps de desenvolupament de l’acció. Cada acte està separat dels altres per un interval. – Escena: unitat marcada per la intervenció dels mateixos personatges. – Quadre: unitat marcada pel canvi d’escenari.
 16. Estil L’estil dominant en aquest gènere és l’estil directe. De fet, la forma de comunicació bàsica del teatre és el diàleg en totes les seues variants: monòleg, soliloqui, etc. • Monòleg: parlament proferit sense anar adreçat a cap personatge, pot ser: – Tècnic o narratiu: quan el personatge ens conta una sèrie de fets del passat o bé que no es poden representar directament dalt d’un escenari – Líric: de reflexió o de decisió, quan corresponen a verbalitzacions en veu alta de sentiments, reflexions, argumentacions... que experimenta o planteja un personatge
 17. ACOTACIONS
 18. Parts del text dramàtic que no constitueixen parlament. La finalitat és transmetre informació sobre aspectes de la ficció i dels discurs teatral que no tenen una presència en els parlaments. Es tracta d’una informació que dóna l’autor al lector del text dramàtic i que dóna compte, a més de fer accessible la ficció que es presenta, del que es podria considerar la representació que es planteja l’autor dramàtic.
 19. Tipus d’acotacions • Segons la informació que dóna el text dramàtic • Si tenim en compte la posició de les acotacions dins del text i respecte als parlaments • Si considerem les acotacions en relació amb el món ficcional
 20. • Segons la informació que dóna el text dramàtic: – la denominació de les persones dramàtiques – la presència de materials expressius diferents (música, il·luminació, sons, objectes...) – d’informació sobre la ficció (localització espacial i temporal, sobre la interioritat dels personatges...)
 21. • Segons la posició dins del text i respecte als parlaments: – llindars: adreçades als lectors, que no tenen una transposició concreta en la representació – externes: abans de qualsevol parlament – intercalades: apareixen entre intervencions – internes: dins dels parlaments, normalment entre parèntesi
 22. • Si considerem les acotacions en relació amb el món ficcional, podem trobar-ne referides a: – l’espai – el temps – els personatges (canvis d’aparença, d’accessoris...) i l’acció (entrada, eixida, trasllat...)
 23. CONCLUSIONS
 24. A tall de conclusions • El teatre és una forma literària que recull fets reals o imaginaris de l’experiència humana i els representa en un espai físic concret davant un públic. • Ha evolucionat profundament des que s’originà en la cultura grecollatina. • És sobretot una representació, els elements principals de la qual són l’autor/a, l’actor/actriu, el públic, l’espai, el director/a, l’escenografia i el text. A més a més, com que es tracta d’un gènere en què l’acció s’ha d’escenificar, es pot prescindir del narrador.
 25. Des del punt de vista didàctic... • En l’espectacle teatral pot donar-se la síntesi de diverses belles arts, com ara la música, la dansa, la literatura, la pintura... • Per tant, ofereix possibilitats de formació estètica, de descobriment del món que envolta als xiquets i als joves. • El teatre és essencialment una font d’aprenentatge, però pot ser també altres coses.
 26. Per què fer teatre a l’escola? • Perquè… – és una activitat lúdica – ajuda a aprendre a escoltar – reforça la memòria – és desinhibidor – enriqueix el vocabulari de l’alumnat – i un llarg etcètera… Extret del BLOC DE TOTS ELS PAPERS DE L’AUCA
Publicité