Publicité
Unit Plan II - Grade Five
Unit Plan II - Grade Five
Unit Plan II - Grade Five
Unit Plan II - Grade Five
Prochain SlideShare
Pangangasiwa ng Likas na YamanPangangasiwa ng Likas na Yaman
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Unit Plan II - Grade Five

  1. Unit Plan II: ANG PILIPINAS SA ILALIM NG ESPANYOL Second Quarter: Aralin 4 – Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas Aralin 5 – Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa Aralin 6 – Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol Aralin 7 – Kabuhayan ng mga Pilipino sa Ilalim ng mga Espanyol Aralin 8 – Pakikibaka ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol Aralin 9 – Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Time Frame: 15-21 na mga araw STAGE 1 – DESIRED RESULTS STANDARDS TRANSFER Content Standard / Pamantayang Pangnilalaman: Nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa; may pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan; nagtatamasa ng mga karapatan at gumaganap ng mga tungkulin bilang Pilipino; may positibong saloobin tungo sa paggawa; may kakayahan sa pangangalaga sa kapaligiran; at may kasanayang makatugon sa mga hamon ng pagbabago sa daigdig. Perforamnce Standard / Pamantayang Pagganap: Paglatapos ng IKALIMANG BAITANG, makapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pangyayaring naganap at nagaganap sa pamumuhay ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahon na nakatutulong sa pagbuo ng bayan, nasyon at estado. Formation Standard: Maging magiliw sa mga panauhin. Transfer Goal / Inaasahang Pagganap: Mabibigyang linaw ang pagdating ng mga Espanyol sa bansa. Mailalahad kung paano pinamahalaan ng mga Espanyol ang Pilipinas bilang kolonya. Isa-isahin ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Isasaad ang mga nagging reaksiyon ng mga Pilipino sa mga patakaran ng gma Espanyol at ang pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan ng bansa. Matukoy ang mga magaganda at di magagandang pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. MEANING – MAKING Essential Questions (EQ) / Mahahalagang Tanong  Paano natuklasan ang Pilipinas?  Paano nakarating ang mga Espanyol sa Pilipinas?  Bakit nagkaroon ng labanan sa Mactan?  Paano ipinaglaban ng mga sinaunang Pilipino ang bansa laban sa mga Espanyol?  Ano ang sistema ng pamahalaang Espanyol? Enduring Understanding (EU) / Kakailanganing Pag-unawa  Si Marco Polo ang isa sa mga manlalakbay na nagbalita ng kayamanan at kadakilaan sa Silangan.  Isang manlalakbay na Portuges, si Ferdinand Magellan ang nagnais na maglayag patungo sa Silangan sa pamamgitan ng rutang pangkanluran,  Si Lapu-lapu ang pinuno ng Mactan na di tinanggap ang
  2. ~ 2 ~ Napahahalagahan ang tungkulin ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Napahahalagahan ang edukasyon. Naigagalang ang mga likhang sining, pampanitikan, musika at sayaw. Pahalagahan ang kapwa. Ang paghingi at pagbibigay ng tulong para sa kapwa ay hindi kinakailangang may katumbas na halaga ng salapi. Pagpapahalaga sa kalayaan at pagkakaisa. Napaninindigan ang pagmamahal sa bansa. Naipapakita ang nasyonalismo sa iba’t ibang paraaan.  Bakit gustong makuha ng mga Espanyol ang Pilipinas?  Paano ginamit ng mga nandayuhang Espanyol ang ating mga likas na yaman?  Paano maipapahayag ang damdaming makabayan para sa makabuluhang pagbabago sa bansa?  Ano ang Nasyonalismo?  Bakit pinatay ang talong hari?  Ano ang Katipunan? kapangyarihan ng Espanya at tumangging magbayad ng buwis kay Magellan.  Sentralisado ang uri ng pamahalaan noon, lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay nanggagaling sa pamahalaang pambansa o sentral.  Ang mga patakarang pangkabuhayang ipinatupad ng mga Espanyol ay naglalayong makalap ng produkto, buwis at lakas-paggawa.  Ipinaglaban ng tatlong pari ang karapatan ng mga paring Pilipino.  Layunin ng KKK na pagkaisahin ang mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan sa pamamagitan ng himagsikan. ACQUISITION Knowledge (K) Nauunawaan ng mag-aaral ang…  Dahilan ng nag-udyok sa mga Espanyol na pumunta sa Silangan.  Nagtatayo ng isang sentralisadong pamahalaan ang mga Espanyol upang mapadali ang pamahahala sa buong kapuluan.  Maraming pagbabagong inilunsad ng mga Espanyol sa bansa.  Naging pangunahing layunin ng mga Espanyol ay pagtuklas ng mga bagong lupain at palaganapin ang Kristiyanismo.  Relihiyon ang naging batayan ng uri ng edukasyon sa ilalim ng prayleng Espanyol.  Patakarang pangkabuhayang ipinatupad ng mga Espanyol ay naglalayong makalap ng Technical Skills (S) Ang mag-aaral ay…  Naipaliliwanag ang dahilan ng pagkakabigo ng mga Espanyol sa pananakop sa Mindanao at Sulu.  Napahahalagahan ang ekspedisyon ni Magellan sa kasaysayan ng daigdig.  Nakikilala ang mga mahalagang tao sa kasaysayan.  Nakagagawa ng balangkas ng pamahalaan.  Nakauunawa ng iba-ibang pananaw tungkol sa pamamahala ng simbahan at pamahalaan.  Nakikita ang papel ng isang punto de bista o perspektibo sa pagkakaunawa ng nakaraan.  Nakagagawa nang sanaysay sa kahalagahan ng edukasyon.
  3. ~ 3 ~ produkto, buwis, at lakas- paggawa.  Pakikipaglaban ng mga Pilipino ay reaksiyon nila sa mga mapang-abusong ipinatupad ng mga Espanyol.  Katakot-takot na pahirap, pagpapataw ng mabibigat na buwis, pagkalimot ng mga prayle sa kanilang banal na tungkulin, ang kawalan ng malasakit ng pamahalaang kolonyal sa pag-unlad ng kabuhayan ng bansa.  Nailalahad ang mga pagbabagong naganap sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol.  Nakapagtitimbang- timbang ang mga pagkakaibang panlipunan at pangkultura sa paglikha ng bagong ideya at pagtaas ng kalidad ng gawain.  Nakasusuri ng mga larawan.  Nabibigyang halaga ang kultura noon at ngayon.  Naipahahayag ang kanilang mga saloobin at epektibong ideya, pasulat, at di-pasulat na pakikipagtalastasan sa iba’t ibang pamamaraan.  Nakagagawa ng buod ng impormasyon mula sa iba ibang sipi.  Nabibigyang puna ang mga paraan ng pagpupunyagi ng mga Pilipino na wakasan ang kolonyalismong Espanyol.  Nakatutukoy ng mga ilustrao na kasapi ng kilusang propaganda.  Nailalagay ang sarili sa katauhan ng mga Pilipinong nagpunyagi at pahalagahan ang kanilang ginawa na wakasan ang kolonyalismong Espanyol at mabuo bilang isang bansa. STAGE II – EVIDENCES OF LEARNING EVALUATIVE CRITERIA ASSSESSMENT EVIDENCES Evidence at the Level of Performance / Sa Antas ng Pagganap Skit Debate Interview Pantomime reporting Graphic Organizer Transfer of Performance Task (T) / Inaasahang Pagganap  Makabubuo ng balangkas ng pamahalaang lokal. Isusulat kung ano ang tawag sa pinuno ng bawat lokal na pamahalaang itinatag ng mga Espanyol sa bansa.  Kakapanayim ang magulang. Tanungin kung sila ba ay sumasang-ayon sa pagsasanib ng pamamahala ng simbahan at ng pamahalaan.  Mamimili ang bawat pangkat kung ano ang kanilang ibabahagi sa klase. Maaaring gumamit ng props at ng costumes.
  4. ~ 4 ~ n Summary organizer Fish bone organizer Situational analysis *pag-awit ng isang kundiman *pagbasa ng Pasyong Mahal *pagbigkas ng isang awit o corridor *pagsaafula ng bahagi ng senakulo *pagsayaw ng isang sayaw na ipinakilala ng mga Espanyol  Patunayan ang pangngailangan sa buwis. Kakapanayim ang magulang tungkol sa kahalagahan ng buwis.  Paghahambingin ang patakarang pagbabayad ng buwis noong panahon ng Espanyol sa kasalukuyan. Hihingi ng mga mungkahi sa mga magulang hinggil sa maayos na pagbabayad ng buwis.  Makasusulat ng balitang pampahayagan tungkol sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol.  Mahaghanda sa isang pagtatalo tungkol sa paksang: Ano ang mas epektibo sa paghingi ng pagbabago: paraang payapa o marahas? Suportahan ng kaukulang datos ang inyong panig. Evidence at the Level of Understanding / Sa Antas ng Pag- unawa Pagpapaliwanag Naisasalaysay ang mga pagbabagong naganap sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng krisis at pagbabagong- anyo sa panahon ng mga Espanyol. Paglalapat Pagpapahalaga sa relihiyon. Perspektibo Gamitin ang taglay na kasanayan upang makatulong sa kapwa at kalikasan. Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba Naipapakita ang pagiging makabayan sa iba’t ibang paraan. Other Evidences of Learning (OE)  Illustration board test (IBT)  Quizzes  Question and Answer  Exit Card  Seatwork  Assignment  Portfolio Summative Assessment Tools and Strategies  Unit Test  Periodical Test Caterina and Giuditta Cittadini School Maria Victoria O. De Leon Unit Plan Araling Panlipunan 5 S.Y 2014 – 2015
Publicité