Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
კლასი: IX საგანი:ისტორია მასწავლებელი:მარინე რეხვიაშვილი
ტესტი N 1
1. (2.ქულა)დაალაგეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უძველეს...
ა)რომსა და ირანს შორის ბ)ირანსა და ოსმალეთს შორის გ)ოსმალეთსა და საქართველოს შორის
დ) რომსა და პართიას შორის
2.რომელი ქართ...
ტესტი N 3
1. (3ქ.) დაუკავშირეთ ერთმანეთს ორ სვეტში მოცემული იმფორმაცია(ბრძოლები- თარიღს)
1.გარნისი ა.1545წ.
2.სოხოისტა ბ.1...
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში

ტესტები მომზადებულია სახელმძრვანელოს- საქართველოს ისტორია -მ.ლორთქიფანიძე ,გ.ოთხმეზური,რმნეტრეველი......ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-მიხედვით.

ტესტები მომზადებულია სახელმძრვანელოს- საქართველოს ისტორია -მ.ლორთქიფანიძე ,გ.ოთხმეზური,რმნეტრეველი......ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-მიხედვით.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში (17)

Publicité

Plus par marika rekhviashvili (15)

Plus récents (20)

Publicité

IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში

 1. 1. კლასი: IX საგანი:ისტორია მასწავლებელი:მარინე რეხვიაშვილი ტესტი N 1 1. (2.ქულა)დაალაგეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უძველესიდან უახლესისაკენ 1.1. ა)კოლხასა და ურარტუს დაპირისპირება ბ)სკვითებისა და კიმერიელების შემოსევა გ)ბერძნების შემოსვლა კოლხეთში გ)ასურეთისა და დიაოხის დაპირისპირება 1.2. ა)მითრიდატე VI ევპატორი ბ)ფარსმან II გ)ვესპასიანე დ)ფარნავაზი 2.(2.ქულა)შეუსაბამე ერთმანეთს ორ სვეტში მოცემული ინფორმაცია 1.არმაზის ბილინგვა 1.ბერძნული კოლონიზაცია N + N 2.ფარნავაზი 2.არამეულ- ბერზნული წარწერა 3.მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის განვითარება 3.1,8-1.7 მლნ წლის წინ 4.დმანისელი ადამიანი 4.რომაელთა ლაშქრობა 5.კოლხეთში ახალშენების დაარსება 5.ნეოლითური რევოლუცია 6.მოთრიდატე VI -ის დამარცხება 6.ქართული მწიგნნობრობა 3.(2ქულა)შეავსე ცხრილი ურარტუს მეფე ასურეთის მეფე დიაოხის მეფე კოლხა დაპყრობილი ქალაქები 4.უპასუხეთ კითხვებს 4.1.ვინ დაამარცხეს რომაელებმა ძვ.წ 190 წელს? ა)სომხები ბ)პონტო გ)სელევკიდები დ)მაკედონელები 4.2.ვინ იყო ქართლის მეფე ახ.წ.120-170 წ.წ.? ა)ფარსმან I ბ)ფარსმან II გ)მირდატ V დ)მირიანი 4.3.რომელ საუკუნეში მოიჭრა კოლხური თეთრი? ა)ძვ. წ.VI ს. ბ)ძვ. წ.VII ს. გ)ძვ. წ.VIII ს. დ)ძვ. წ.IX ს. 4.4.რამდენ საერისთავოდ დაყო ფარნავაზმა ქართლის სამეფო? ა)7 ბ)10 გ)8 დ)14 ტესტი N 2 არჩევითბოლოიანი (1.ქულა.აირჩიეთ სწორი პასუხი) 1.როომელ ორ სახელმწიფოს შორის დაიდო ნისიბინის ზავი 298 წელს?
 2. 2. ა)რომსა და ირანს შორის ბ)ირანსა და ოსმალეთს შორის გ)ოსმალეთსა და საქართველოს შორის დ) რომსა და პართიას შორის 2.რომელი ქართული სამეფო-სამთავრო არ წარმოქმნილაVIII- IX საუკუნეების მიჯნაზე? ა)ტაო-კლარჯეთის ბ)კახეთის გ)ეგრისის დ)ჰერეთის 3.რომელი ციხესიმაგრე ააგო აშოტ ბაგრატიონმა? ა)ხანძთა ბ)ოთხთა გ)იშხანი დ)არტანუჯი 4.პირველად როდის ილაშქრა ალფ-არსლანმა საქართველოში? ა)1067 წელს ბ)1064 წელს გ)1055 წელს დ)1080 წელს 5.რომელი ურჩი ფეოდალი გააძევა ბიზანტიაში ბაგრატ IV -მ? ა)ძაგან აბულეთის ძე ბ)ლიპარიტ ბაღვაში გ)ივანე აბაძის ძე დ)ივანე ორბელი ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით დაალაგეთ უძველესიდან უახლესისაკენ(1.ქულა) 1. ა).შირიმის ბრძოლა ბ)სამგორის ბრძოლა გ)ვეჟინის ბრძოლა დ)სასირეთის ბრძოლა 2. ა)ირანელების მიერ სომხეთში მეფობის გაუქმება ბ)გუბაზ მეფის სიკვდილი გ)ამირა საჰაკის სიკვდილით დასჯა დ)ხაზართა ლაშქრობა ქართლში ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები ,, უფლისციხეში ე.წ. თავყრილობიდან____________________ წლის შემდეგ,978 წელს ________________ __________________ გადავიდა დასავლეთ საქართველოში ,გადააყენა_______________ და ბაგრატ ბაგრატიონი __________________ ,,აფხაზთა“ მეფედ აკურთხა. გააანალიზეთ წყარო 1.(2.ქ)რომელი ისტორიული პირია გამოსახული სურათზე? 2.(1.ქ)რა ტიტულით მოიხსენიებენ მასს ?- 3.(2.ქ)რომელი დამპყრობლები იყვნენ მის პერიოდში საქართველოში?- 4.(2.ქ)რომელი ტერიტორიული ერთეულის მმართველი იყო რელიეფზე წარმოდგენილი პიროვნება?- 5.(2.ქ)რომელ ტეძარზეა გამოსახული წარმოდგენილი რელიეფი?-
 3. 3. ტესტი N 3 1. (3ქ.) დაუკავშირეთ ერთმანეთს ორ სვეტში მოცემული იმფორმაცია(ბრძოლები- თარიღს) 1.გარნისი ა.1545წ. 2.სოხოისტა ბ.1225წ. 3.ციხედიდი გ.1625წ. 4ბაზელეთი დ.1561წ. 5.მარტყოფი ე.1626წ. 2.(1ქ.)დაალაგეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უძველესიდან უახლესისაკენ. 1შაჰ-აბასმა ოსმალეთის წინააღმდეგ ომი დაიწყო 2.ივანე მეოთხემ მდინარეთერგსა და სუნჯაზე ციხეები ჩადგა. 3.სინონ მეფე იედიყულეს ციხეში გამოკეტეს. 4.სადუნ მანკაბერდელი მეფის მეურვედ დანიშნეს 3. (3q.)3.daukavSireT qarTveli mefe misi mefobis wlebs: mefe mefobis wlebi 1.დემეტრე II ა.1393-1407წ.წ 2.ბაგრატ V ბ.1412-1442წ.წ 3.გიორგი VIII გ.1299/1318-1346წ.წ 4.ალექსანდრე I დ.1270-1289წ.წ 5.გიორგიVII ე.1446-1466წ.წ 4.(3ქ.)შეცდომების შესწორება: 1456წ.კახეთი შაჰნავაზს ჩამოართვეს და სანართავად შაქის ხანს გადასცეს შეცდომა უნდა იყოს ტესტი N 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 4. 4. (1ქ.)1. qronologiurad daalageT CamoTvlili movlenebi: 1. pirveli jvarosnuli laSqroba 2. `didi Turqobis~ dawyeba saqarTveloSi 3. maliq Sahis gardacvaleba 4. manaskertis brZola (3q.)2.daukavSireTerTmaneTs or svetSi mocemuli informacia (qarTveli mefeebi da maTi mowinaaRmdege ucxoeli dampyroblebi): 1. bagrat IV ა. il-Razi 2. giorgi I ბ. basili II 3. Tamari გ. abu-beqri 4. daviT IV დ. alf-arslani ე. მალიქ-შაჰი (3q.)3.daukavSireT qarTveli mefe misi mefobis wlebs: mefe mefobis wlebi 1. demetre I a. 1125-1156 2. giorgi II b. 1072-1089 3 bagrat IV g. 1156-1184 4. daviT IV d. 1089-1125 e. 1027-1072 (3q.)4.daukavSireT erTmaneTs or svetSi mocemuli informacia (movlena-TariRs) 1.diddgoris brZola a.1045w 2.ruis urbnisis kreba b.1121w 3.demna ufliswulis ajanyeba g.1103w 4.amira jafaris gardacvaleba d.1177w e.1178w (5q.)5.Secdomis aRmoCena basianis brZola 1206 wels osmaleTis sulTnis ruqnadinis gamowveviT, rusudan mefem laSqari Sekriba da basianisken daZra. mefem Tavad miacila laSqari ufliscixemde da amxnevebda mas. brZolis velze jars sargis Tmogveli xelmZRvanelobda. mravalricxovan mowinaaRmdegesTan basianis velze qarTvelebma mZime brZola gadaixades da omi moiges. (5q) 6. ipoveT 5 Secdoma da gaasworeT isini. X saukuneSi saqarTvelos CrdiloeT nawilSi, imereTSi, daiwyo kldeSi nakveTi didi samonastro kompleqsis _ varZiis Seqmna. misi gegma, Tavdapirvelad, mefe bagrat III_m Seadgina. daxelovnebulma ostatebma camet sarTulze kldeSi gamokveTeseklesiebi, berTa senakebi, TavdacviTi nagebobebi da sxv. mogvianebiT rusudan mefem garkveuli cvlilebebi Seitana Tavdapirvel gegmaSi. amitom kompleqsis mTavari taZris, RvTismSoblis miZinebis eklesiis erT_erT kedelze mama_Svilis freskaa gamosaxuli. XVI saukuneSi monasteri sparseTis jarma aiRo da daarbia, xolo mezobeli qveynis sazRvrebSi moqcevis Semdeg, is sabolood gaukacrielda. monasteri saqarTvelos SemadgenlobaSi mxolod XXsaukuneSi dabrunda, ruseT_TurqeTis omebis Semdeg. შეცდომა სწორია ტესტი N 5 1.სქემა შეცდომა სწორია
 5. 5. მოღვაწ. წ.წ. რეფორმები მოვლენები ვახტანგ გორგასა ლი დავით III ბაგრატ III 2.(1 ქულიანი)ქრინოლოგიური თანმიმდევრობით დაალაგეთ უძველესიდან უახლესისაკენ ა.მუავია ა.ნერსე ერისთავი ა.ჰერაკლე კეისარი ბ)იეზდიგერდII ბ.სტეფანოზ I ბ.ბარდა სკლიაროსი გ)ჰარუნ- არ- რაშიდი გ.გურგენი გ.იუსტნიანე ა.მურვან- ყრუ ა.პეტრე იბერი ა.მცხეთის ჯ ბ.ჰაბიბ იბნ მასლამა ბ.ლიბანიოსი ბ.გურჯანის გ.აბულ-კასიმი გ.ბაკური გ.ურბნისი ტესტი N 6 1. (3ქ.) დაუკავშირეთ ერთმანეთს ორ სვეტში მოცემული იმფორმაცია(ბრძოლები- თარიღს) 1.გარნისი ა.1545წ. 1 2 3 4 5
 6. 6. 2.სოხოისტა ბ.1225წ. 3.ციხედიდი გ.1625წ. 4ბაზელეთი დ.1561წ. 5.მარტყოფი ე.1626წ. 2.(1ქ.)დაალაგეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უძველესიდან უახლესისაკენ. 1შაჰ-აბასმა ოსმალეთის წინააღმდეგ ომი დაიწყო 2.ივანე მეოთხემ მდინარეთერგსა და სუნჯაზე ციხეები ჩადგა. 3.სინონ მეფე იედიყულეს ციხეში გამოკეტეს. 4.სადუნ მანკაბერდელი მეფის მეურვედ დანიშნეს 3. (3q.)3.daukavSireT qarTveli mefe misi mefobis wlebs: mefe mefobis wlebi 1.დემეტრე II ა.1393-1407წ.წ 2.ბაგრატ V ბ.1412-1442წ.წ 3.გიორგი VIII გ.1299/1318-1346წ.წ 4.ალექსანდრე I დ.1270-1289წ.წ 5.გიორგიVII ე.1446-1466წ.წ 4.(3ქ.)შეცდომების შესწორება: 1456წ.კახეთი შაჰნავაზს ჩამოართვეს და სანართავად შაქის ხანს გადასცეს შეცდომა უნდა იყოს ტესტი N 6 1.(2.ქ.). დაუკავშირე ერთმანეთს ორ სვეტში მოცემული ინფორმაცია 1.ლევან II დადიანი ა.1721/52წ.წ 2.ალექსანდრე V ბ.1768წ. 3.მალაქია გ.1774წ. 4.სოლომონ I დ.1611/57 წ.წ 5.ცხრაწყაროს ბრძოლა ე.1757 წ. 6.ჩხერიმელას ბრძოლა ვ.1625/39წ.წ 7.ხრესილის ბრძოლა ზ.1752წ. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
 7. 7. 2.(5ქ.)შეასწორე შეცდომები: ...... სოლომონ I ოსმალების წინააგმდეგრუსეთის გამოყენება სცადა.მან ელჩობა მიავლინა რუსეთში1749წელს ,მაგრამ უშედეგოდ.......1794 წელს ალექსამდრეV-მ რუსეთში ელჩად მიავლინა სვიმონ მაყაშვილი....... არის უნდა იყოს 3(.1ქ.)დაალაგეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უძველესიდან უახლესისკენ 1.ოსმალებმა დაიკავეს ქუთაისის ციხეები 2.ლევან დადიანის ლაშქრობები აფხაზეთში 3.ბრძოლები იმერეთის ტახტისთვის 4.,,სამხედრო კავშირის“დადება 5.(თითოეული პასუხი 1 ქ.)უპასუხეთ კითხვებს ა.რომელ წელს მოიწვიეს საეკლესიო კრება? ბ.რა გადაწყვეტილებები მიიღეს საეკლესიო კრებაზე? ტესტი N 7 1.(1ქ.) დაუკავშირეთ ერთმანეთს ორ სვეტში მოცემული იმფორმაცია (მოვლენა- თარიღს) 1.ვახტანგ VI ქართლის ჯანაშინად დანიშვნა ა)1719წ 2.პეტრე I და ვახტანგ VI სამხედრო კავშირი ბ)1703წ. 3.ვახტანგ VI ირანიდან დაბრუნება გ)1735წ. 4.ყიზილბაშობა დ)1712წ. 5.ვახტანგVI შაჰის კარზე გამოიძახეს ე)1720წ. 2.(1ქ.)დაალაგეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უძველესიდან უახლესისაკენ. 1.ნადირი ირანის შაჰი ხდება 2.ოსმალობა 3.ერეკლეს საქართველოში დაბრუნება 4.კონსტანტინე კახთა მეფემ თბილისი აიღო 3.(1ქ.)დაალაგეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უძველესიდან უახლესისაკენ. 1.,,დასტურმალალი’’ 2.,,მცირე სჯულის კანონი’’ 1 2 3 4 5
 8. 8. 3.,,ბაგრატ კურაპალატის სამართალი’’ 4.,,სამართლის წიგნთა კრებული’’ 4. .(1ქ.) დაუკავშირეთ ერთმანეთს ორ სვეტში მოცემული იმფორმაცია (მოვლენა- პიროვნებას) 1.ყარაბაღში ბრძოლა ა)ნურსალ-ბეგი 2.ყირბულახის ბრძოლა ბ)აჯი-ჩალაბი 3.განჯასთან ბრძოლა გ)აზატ-ხანი 4.მჭადიჯვრის ციხის ბრძოლად)ფანახ-ხანი 5.ყვარლის ციხის ბრძოლა 5.(3.ქ)შეავსე ცხრილი მეფე/ წ.წ თარიღი მოვლენა ერეკლე II სოლომონ I ტესტი N 8 1.(2ქ.) დაუკავშირეთ ერთმანეთს ორ სვეტში მოცემული იმფორმაცია (მოვლენა- თარიღს) ა)აღმოსავლეთ საქ.მთიელების აჯანყება 1.1803წ. ბ)საქ.ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება 2.1804წ. გ)რუსეთის ჯარები იმერეთში შეიჭრნენ 3.1809წ. დ)რუსეთის ჯარებმა ქუთაისი დაიკავეს 4.1811წ. ე)რუსეთის ,,მფარველობაში“ შევიდა სამეგრელოს სამთავრო 2.(1ქ.)დაასრულეთ წინადადება... ,,ქართული და რუსული ფეოდალური სისტემების ერთმანეთთან შერწყმის მიზნით,........................................................................................... ............“ 3.(3ქ.)დააჯგუფეთ 1832 წლის შეთქმულთა იდეები სახელმწიფოს მოდელის განსაზღვრის მიზნით მონაწილენი სახელმწიფოს მოდელი 1 2 3 4 5
 9. 9. 4.(2ქ)განსაზღვრე აჯანყების მიზეზები და შედეგები აჯანყება-წელი მიზეზი შედეგი გურია- სამეგრელო- 5.(2ქ.)შეცდომების შესწორება ,,ირანის ხანგრძლივი ომის დასრულების შემდეგ(1864წ)სამეგრელოს სამთავროს გაუქმების საკითხიც პრაქტიკულად დაისვა(1864წ) არის უნდა იყოს ტესტი N 9 1.(3ქ)ჩამოაყალიბეთ პარტიის დოქტრინა ა)სოციალისტ-ფედერალისტები- ბ)მენშევიკები- გ)ბოლშებიკები- 2.(1.ქ)განმარტეთ ,, სტოლიპინის რეფორმები’’- 3.(1ქ)დაასრულეთ: 1907 წლის 30 აგვისტოს........................................................................... 4.(4.ქ)წყაროს ანალიზი ,, გაზეთ ხელში ჩაგდების შემდეგ მესამედასელმა ლეგალისტებმა ცილისმწამებლური ბრძოლა გააჩაღეს მის წინააგმდეგ.1898-1899 წლებში გამოქვეყნებულ სტატიებში ნოე ჟორდანია ამტკიცებდა ,რომ ეს ადამიანი იყო ნაციონალისტი და ,,ბნელეთის მოციქული“,რომელსაც საქართველო ,,დაღუპვისკენ“მიჰყავდა. ქვეყნის გადასარჩენად ,მისი აზრით აუცილებელი იყო მისი მემკვიდრეობისა და მთელი დასის იდეური განადგურება.“ 4.1.რომელი გაზეთი,, ჩაიგდეს ხელში“ მესამედასელებმა?- 4.2.ვის წინააგნდეგ იბრძოდნენ ცილისმწამებლურად მესამე დასელები ანუ ვინ იყო ,, ნაციონალისტი და ბნელეთის მოციქული“ანუ ვისი მემკვიდრეობის განადგურება იყო საჭირო .......-
 10. 10. 4.3.რომელ დასს ,, ანადგურებენ იდეურად“ მესამედასელები- 4.4.რატომ შეაფასა ეს პიროვნება ნოე ჟორდანიან ,,ბნელეთის მოციქულად“ და საქართველოს ,,დამღუპველად“ 5.(1ქ),, კაცის კაცი არ უნდა იყოსო“-ასეთი იყო აჯანყებულთა საერთო ლოზუნგი ა)1856 წ.სამეგრელო ბ)1917 წ.ოქტომბერი.რუსეთი გ)1917 წ.თებერვალი.რუსეთი ტესტი N 10 1.(1ქ.)დაალაგეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით უძველესიდან უახლესისაკენ. 1.ყირბულახთან ბრძოლა 2.აზატ ხანის ჯარები ერევნის ციხეს შემოადგა 3.ერევნელებმა დახმარებისთვის ერეკლეს მიმართეს 4.ერევნის სახანოს ტერიტორია მთლიანად მოაოხრეს 2--1.რუსეთში ელჩობა ათანასე თბილელისა და სვიმონ მაყაშვილის მეთაურობით 2.განჯასთან მარცხი 3.მოლაპარაკება ჩერქეზ მთავრებთან ჯარის დაქირავების თაობაზე 4.ბრზოლა ყაზახ-შამშადილოს საზღვარზე 3--1.ბრძოლა ყვარლის ციხესთან 2.130 ქიზიყელის გმირობა 3.ბრძოლა მჭადიჯვრის ციხესთან 4.ლეკების წვრილ-წვრილი ლაშქრობები 4--1.ყვარლის ბრძოლა 2.ყირბულახის ბრძოლა 3.განჯის ბრძოლა 4.მჭადიჯვრის ბრძოლა 5. წყაროს ანალიზი(თითოეულ კითხვაზე სწორი პასუხის შემთხვევაში 1 ქულა) ა)ვინ არის წყარო ,,ყირბულახთან ბრზოლის“ავტორი- ბ)წყაროს მიხედვით ვინ იყო ქართველთა მხედართმთავარი ყირბულახის ბრძოლაში?- გ)წყაროს მიხედვით რომელი მტრის წინააგნდეგ იბრძოდნენ ქართველები?-
 11. 11. დ)წყაროს მიხედვით რა ერქვა მტრის მხედართმთავარს?- ე)რომელი ტომების წინააღმდეგ უხდებოდა ბრძოლა ქართველებს?- ვ)ყირბულახის ბრძოლაში გამოიყენებოდა თუ არა ,,თოფი“ ტესტები მომზადებულია სახელმძრვანელოს- საქართველოს ისტორია -მ.ლორთქიფანიძე ,გ.ოთხმეზური,რმნეტრეველი......ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-მიხედვით.

×