Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

La cèl·lula

185 vues

Publié le

La cèl·lula i el material genètic
4t E.S.O

Publié dans : Sciences
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

La cèl·lula

  1. 1. ROBERT HOOKE: (1665, DESCOBREIX LA CÈL·LULA) Teoria cel·lular: -Tots els organismes vius estan formats per una o més cèl·lules. -Els òvuls i espermatozoides són també cèl·lules. -Tota la cèl·lula prové d’una altre cèl·lula. -Existeixen els unicel·lulars i pluricel·lulars. Anatòmica: Tot esser viu esta constituït per cèl·lules. Filosòfica: La seva activitat es conseqüència de les cèl·lules. Reproductora: Es reprodueixen a traves d’elles. Cèl·lula procariota: Té material genètic però no el te localitzat en un lloc. Cèl·lula eucariota: Te un nucli diferenciat, te una membrana amb el material genètic. Els BACTERIS: Estan formats per una paret cel·lular, membrana plasmàtica, cromosoma, ribosomes, flagels i fímbries. Els CIANOBACTERIS: Alguns amb cèl·lules procariotes (Regne Monera). LA CÈL·LULA: (Vegetals i animals, eucariotes) -La Osmosi és la manera d’intercanviar substàncies entre el medi i la cèl·lula. Entren i surten per els porus. PARTS de la CÈL·LULA: Membrana cel·lular: Aïlla i transfereix substàncies de la cèl·lula. Citoplasma: La part compresa entre la membrana cel·lular i el nucli. Hi ha molts orgànuls. La majoria es aigua. Citoesquelet: Les proteïnes del citoplasma que donen forma a la cèl·lula.  Reticle endoplasmàtic: hi ha el Rugós (RER, te els ribosomes enganxats) i l Llis (RELL, no te ribosomes) ésunconjuntde sacs apilatslimitats per una membrana. Fa la funció de emmagatzemar i transportar substàncies (endògenes i exògenes).  Aparell de Golgi:Esta formatperdictiosomes. Fabrica enzims i fa la digestió cel·lular. Hi ha substancies de dos tipus: lisosomes o vesícules de secreció.  Mitocondri: Organuls del citoplasma. Tenen una membrana interna i externa. Fan la respiració cel·lular.  Ribosomes:Petitsgranetsque espodentrobarlliures en e citoplasma o bé enganxats en el RER. Fabriquen proteïnes.  Vacúols: Les cèl·lules vegetals tenen vacúols grans i les animals entenen de petits. Funció de emmagatzema substàncies.
  2. 2.  Lisosomes: Petits orgànuls que contenen substàncies que intervenen en la digestió dels compostos que entren a la cèl·lula, també intervenen en la destrucció dels orgànuls cel·lulars .  Membrana nuclear: Una membrana oberta d’una gran quantitats de porus.  Nuclèol:(voladintre del nucli)ésuncorpuscle esfèric,sensemembrana,que nomeses veu quan la cèl·lula no esta en procés de divisió. -CROMOSOMA:són elsorgànulscel·lularsque transmeten a informació genètica de l’ADN de la cèl·lulamare alescèl·lules filles. Es troben en el nucli. Estan formats per una cadena doble D’ADN. Es veuen durant la Meiosi. PARTS→ braç, centròmer i cromàtide. Els Autosomes sónelscromosomesque nosonsexuals. Els heterocromosomes determinen el sexe. El caràcter és Informació física continguda en els cromosomes que marca cadascun dels caràcters de l’esser viu. XX- Femení XY- Masculí Cromosomes homòlegs: quan porten la informació des mateixos caràcters però una ve del pare i l’altre de la mare. Haploide→ Només te un cromosoma. No s’ha reproduït per rep. Sexual. Diploide→ Tenen dos cromosomes. Es reprodueixen sexualment. -CROMATINA: Es una massa granulosa formada principalment per proteïnes i ADN. Es troba per el nucli durant el temps que la cèl·lula no es troba en fase de reproducció. Forma els cromosomes. -CARIOTIP: Conjunt de cromosomes d’una cèl·lula ordenats d’acord amb la seva morfologia i mida que representen a tots els individus d’una espècie. Cadascú te el seu propi cariotip. -Els gàmetes tenen la meitat de cromosomes que la resta de cèl·lules. -CENTRÍOLS: Dirigeixenladivisiócel·lular.Nomeslapresentenlescèl·lules animals. Es troba al citoplasma. CÈL·LULES VEGETALS: Tenen paret cel·lular, està formada per cel·lulosa. Entre cèl·lules hi ha unscanals que esdiuen plasmodesmes que comuniquen totes les cèl·lules entre elles. Tenen grans vacúols i un d’especial que es diu cloroplasts on es guarda la clorofil·la. La Cromatina és a processadora dels cromosomes. Una cèl·lula no pot tenir les dos coses a l’hora. (cromatina cromoide i cromatina cromosoma). EL CICLE CEL·LULAR: -INTERFASE: Es el període més llarg. És quan la cèl·lula no es reprodueix. -FASE M: Es el període més curt.
  3. 3. TIPUS DE DIVISIÓ CEL·LULAR: -MITOSI: Es divideix en4fases.Profase,Metafase,Anafase,telofase.L’ADN d’unacèl·lulamare es el mateix que el de la cèl·lula filla. Profase:Compactacióde lacromatina. La cromatinaescondensai forma cromosomes.El nucli i la membrana cel·lular desapareixen. Els centrils (?) es dupliquen i es forma el fus cromàtic, que son unes estructures de filaments que uneix els centrils. Metafase: Els cromosomes es dupliquen. Estan en el centre i enganxats al fus. Anafase: Els cromosomes es divideixen i es separen cap als costats oposats. Telofase: Es comença l’estrangulament de la membrana cel·lular i es forma la cromatina. I reapareix el nuclèol. S reparteixen tots els orgànuls. MEIOSI I INTERFASE: La cèl·lula està en repòs. PROFASE: Es duplical’ADN,elscromosomes es condensen. La membrana nuclear es desfà. Es dupliquen els centríols. Els cromosomes s’intercanvien informació. (sinapsis) METAFASE: Els centríols sen van als extrems oposats de a cèl·lula. ANAFASE: Els cromosomes també van a cada extrem de la cèl·lula. TELOFASE: Formació de la membra nuclear, estrangulament de la membrana. (citosinesi) MEIOSI II PROFASE: Duplicació dels centríols. Es torna a formar el fus acromàtic. METAFASE: El fus esta format i els cromosomes estan a l’equador de a cèl·lula. No hi ha membrana. ANAFASE: Es trenca el cromosoma per el mig i es divideix en dos. TELOFASE: Es forma a membrana nuclear, la cromatina, i es produeix l’estrangulament de la membrana . (Al final les quatre cèl·lules tenen ADN diferent. ) ÀCIDS NUCLEICS: Es troben al nucli i al citoplasma. La seva funció es emmagatzemar i transmetre la informació genètica. (ARN , Àcid desoxiribonucleic i ADN, Àcid ribonucleic) ADN: Molèculesmoltgransformadespermilersd’àtoms.Les molècules més petites es diuen nucleòtids. Nucleòtid, esta format per FOSFAT, PENTOSA i LA BASE NITROGENADA. -La Pentosa es un glúcid, que pot ser ribosa (ARN) o desoxiribosa (ADN). -El Fosfat, esta format per fòsfor i oxigen -La base nitrogenada: Adenina, Citosina, Guanina, Timina i Uracil.
  4. 4. ARN→ A, G, U , C (1 cadena) ADN→ A, G, C, T (Doble cadena) Citosina → Guanina Es va descobrir per Francis Crick i James Watson (1953) Adenina → Timina Premi Nobel (1962) -Els ponts d’hidrogen uneixen les bases nitrogenades. ARN: La seva funció es anar al citoplasma per agafar coses i portar-les al nucli. ARN Missatger: Vaal nucli,s’obre acadena d’ADN per agafar coses i portar-les als ribosomes. ARN Ribosòmic: Està al ribosoma. ARN Transferidor: S’uneix ambelsaminoàcidsi estransportafinselsribosomesper formar les proteïnes.

×