Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

национална асоциация на работещите с хора с увреждания

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à национална асоциация на работещите с хора с увреждания (20)

Plus par Maria Goranova (18)

Publicité

национална асоциация на работещите с хора с увреждания

 1. 1. Защо? Човек с увреждане Кандидат човек с увреждане (Вродени)причини  Генетични  Пренатални заболявания  Преждевременно раждане Придобито  Вирус, инфекция  Трудова или житейска злополука  Катастрофа  Медицинска интервенция  Дегенерация
 2. 2. НСИ, ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА
 3. 3. Кой сме ние?  Нестопанска НПО  Обществена полза Практици: социални работници, психолози, педагози; Преподаватели и изследователи от академичната общност Хора с увреждания работещи с хора с увреждания Членове на семейства на хора с увреждания (социални и лични асистенти)
 4. 4. Мисия и задачи  Да подобим знанията, компетентносттта и моралните ценности и стандарти при работата с хора с увреждания.
 5. 5. Мисия и задачи  Да подпомагаме и консултираме работещите с хора с увреждания.
 6. 6. Мисия и задачи  Да изградим мрежа, чрез която членовете да подобрят своя професионален опит и квалификация, за да подобрят благосъстоянието и здравето на хората с увреждания.
 7. 7. Мисия и задачи  Да насърчаване да се прилагат съществуващите знания и открития по креативен начин в работата.
 8. 8. Мисия и задачи Да предоставяме възможности за подобряване на квалификацията на работещите с ХУ;
 9. 9. Мисия и задачи Разширяване на опита чрез организиране на работни срещи, семинари, дискусии, участие в различни форуми, изследвания, доклади и публикации;
 10. 10. Мисия и задачи Квалификация и преквалификация на специалисти за работа с хора с увреждания. Обучения на специалисти, работещи с хора с увреждания и родители.
 11. 11. Дейности  Провеждане на научните изследвания, свързани с развитието и подобряването на качеството на живот и реализирането на хората с увреждания, чрез запознаване с практическия опит, интервенции и дидактични технологии в областта на работата с хора с увреждания;  Предоставяне на обучителни материали свързани с работата с хора с увреждания;  Предоставяне на различни квалификационни курсове, работни срещи, тренининги, семинари, програми за развитие на компетентности, необходими за работа с хора с увреждания;  Супервизия на работещите с хора с увреждания;  Практики за развитие на професионални компетентности;  Подкрепа, изразена в кариерно консултиране, мониторинг;  Разработване на учебни програми за развитие на хората с увреждания.
 12. 12. Дейности  Предоставяне на възможност /електронно списание/ за публикуване на изследвания в областта на социалната работа;  Подпомагане изграждането на изследователски екипи;  Участие в български и международни програми и проекти в областта на дейността на сдружението;  Предоставяне на стандарти за изследователска дейност.  Споделяне и разпространение на добри практики;  Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и партньорски мрежи, физически, юридически лица и сдружения от страната и чужбина със сходна мисия и предмет на дейност.
 13. 13. Дейности  Консултиране, мониторинг и коучинг на работещите с хора с увреждания;  Консултиране на родители;  Извършване на експертни оценки и диагностика на хора с увреждане.  Издаване на електронно списание;  Създаване и подържане на електронна база с източници, съдържащи научните постижения в областта на работата на хора с увреждания;  Предоставяне на обучителни игри и материали, необходими за работата с хора с увреждания.  Организиране на научни и обучителни форуми - семинари,конференции, тренинги, срещи;  Организиране на мрежи за мобилност и обмяна на опит и практики, включително и в чужбина;  Организиране на портал за кариерно развитие и професионално реализиране, създаващ връзка между хората с увреждания и работодатели и осигуряващ обучение, насочено към развитие на компетентности, необходими за реализиране на работното място и намиране на работа.  Участие в проекти /вкл. такива, финансирани от външни донори/ самостоятелно или в партньорство с други сходни организации от страната и чужбина.
 14. 14. Кой може да членува?  Специалисти, които притежават необходимата професионална квалификация и опит за работа с хора с увреждания;  Студенти, чието обучение е свързано с работа с хора с увреждания.  Родители, близки роднини на хора с увреждания и лични асистенти.  Физическо или юридическо лице може да бъде „асоцииран член” на сдружението, ако отговаря на следните критерии: споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане; приема устава му; подпомага дейността на сдружението; разпространява информация за сдружението и дейността му.  Процедурата за приемане на нов член на сдружението се открива при постъпване на писмена молба за членство до управителния съвет, към която се прилага декларация, че кандидатът отговаря на изискванията за членство в сдружението, приема и ще спазва устава и другите вътрешни актове на сдружението, а юридическото лице - и решение за участие в сдружението на компетентния му орган.
 15. 15. Къде и как да ни намерите? Виртуално Физически http://www. narhu.org Email: info@narhu.org Facebook: https://www.facebook. com/pages/национал на-асоциация-на работещите-с-хора- увреждания ул. „Найден Геров“6, гр.Пловдив Тел:032/685366
 16. 16. Благодаря Ви!

×