SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
Реалізація
     науково-методичного проекту
      “Креативна освіта для розвитку
       інноваційної особистості”
 Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний
            колектив ДНЗ:
  “Впровадження новітніх педагогічних
технологій креативної освіти для розвитку
    інноваційної особистості”
ЕТАПИ РОБОТИ
     НАД ПРОБЛЕМОЮ:

    I ПІДГОТОВЧИЙ 2010-2011н.р.

II ОРГАНІЗАЦІЙНО- МОДЕЛЮЮЧИЙ 2011-2012н.р.


    III КРЕАТИВНИЙ 2012-2013н.р.


    IV КОРИГУЮЧИЙ 2013-2014 н.р.


    V ПІДСУМКОВИЙ 2014-2015н.р.
Основні пріоритети проекту
Визначення показників,що характеризують творчий потенціал особистості.
Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку
творчого мислення педагогів.
Моніторинг якості навчання і компетентності дітей.
Упровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу
відповідно до здібностей та нахилів дітей ДНЗ.
Використання технологій продуктивного навчання та виховання з метою
стимулювання креативності дітей ДНЗ.
Упровадження інформаційних технологій, активізація творчого потенціалу
педагогів.
Допомога педагогам в оволодінні стратегією педагогічного проектування і
самореалізації особистості.
Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я дітей, запро-
вадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процессу.
Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій і
реалізації завдань креативної освіти.
Етапи роботи над проблемою
    «Креативна освіта для розвитку
     інноваційної особистості»
        очікувані результати:
     I етап, 2010-2011 н.р., підготовчий
1. Планування роботи.
2. Робота творчої групи.
3. Створення «банку інформації».
4. Визначення основних показників для системного відстеження.
5. Діагностування педагогів та дітей на визначення рівня креативності.
6. Організація роботи психолого-педагогічного семінару з проблеми креативної
  освіти.
7. Педрада “Використання інноваціцних технологій для розвитку творчості
  дітей”.
МОДЕЛЬ І СТРУКТУРА РОБОТИ НАД НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ
  Педагогічна       Креативна освіта для розвитку        Науково –
    рада          інноваційної особистості         методична рада


  Інформаційне        Науково – методичне           Практичне
  забезпечення         забезпечення             забезпечення


                                 -Проблемні семінари
 Педагогічна преса          Методичний         -Психолого-педаогічна
 Довідникова література        кабінет ДНЗ        рада
 Педагогічне читання
                                 -Творчі групи
 Консультації
                                 -Самоосвіта
 Самоосвіта
                                 -Відкриті покази
 Партнерський обмін
                                 -Педагогічна дискусія
                  Узагальнення досвіду роботи
                   педагогів над проблемою


 Районний      Районні      Методоб’єднання    Творча      Динаміко-
методкабінет   методоб’єднання      ДНЗ        група      проблемна
                                        група
РОБОТА НАД ЄДИНОЮ
 НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ
               Розвиток творчих
              здібностей як складова
 Методична рада ДНЗ    розвитку інноваційної
                 особистості

              Особливості організації
Методична рада групи   ігрової діяльності в умовах
  раннього віку      розвитку інноваційної
                 особистості


Методична рада групи  Впровадження сучасних методів
             навчання у педпрактику на
 середнього віку      основі індивідуалізації


Методична рада групи  Розвиток творчих здібностей
             дітей засобами новітніх
  старшого віку     педагогічних технологій
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ
       КОМПЕТЕНТНОСТІ


   Різні рівні     Регулювання     Використання
    подачі     швидкості подачі   ІКТ в освітньо-
    нового    навчального матеріалу  корекційному
   матеріалу       завдань      процесі ДНЗ
   Використання               Комп’ютерне
   чотирирівневих    Стимулювання     тестування
   завдань за       дітей до     індивідуальних
    ступенем      висловлення     особливостей
   складності                  дітей
КОМПЕТЕНТНІСТЬ

  Мобільність              Критичність
           Гнучкість методу
   знань                 мислення


 Здобуття знань
             Як здобути   Оцінювання себе
Відсів непотрібної    знання?
  інформації             Оцінювання світу
            Який метод
 Застосування у    використати?   Оцінювання свого
власному досвіді             місця в світі
Участь
                    у заняттях,
     Виготовлення         конкурсах        Науково-
                                дослідна
      книжок                       робота
                СИСТЕМА
                                     Участь в
 Складання
               НАВЧАННЯ                  дитячих
                                     проектах
казок, віршів        ОБДАРОВАНИХ
                ДІТЕЙ

  Гурткові                            Групові
  заняття                            заняття
                        Індивідуальні
            Консультації
                         заняття
Очікувані позитивні результати:
 На рівні педагогічного      На рівні особистості
                                   На рівні
    колективу:           педагога:
-активізація творчої активності  -усвідомлення пріоритетів    особистості
педагогічних кадрів;        креативної освіти;        дитини:
-підвищення рівня психолого-    -комплексне
педагогічної культури та фахової
                                  -активізація
                  впровадження
майстерності педагогів;
                  інноваційних
                                   творчого
-запровадження інноваційних
навчально-виховних         педагогічних технологій     потенціалу;
технологій,спрямованих на     розвитку творчих        -залучення до
розвиток креативності учасників  здібностей дітей;
педагогічного процесу;
                                творчої діяльності;
                  -зростання прагнення до
-зростання якості освіти і
                  самовдосконалення,      -зростання рівня
виховання;
-вдосконалення системи       самоосвіти та           творчої
психолого-педагогічного      самореалізації;       компетентності.
супроводу розвитку особистості   -включення в систему
дітей;               науково-дослідної роботи;
-збільшення кількості       -накопичення передового
випускників ,які обрали
професію,що в найбільшій мірі
                  педагогічного досвіду.
відповідає їхнім здібностям і
потребам
суспільства,конкретного регіону.
Етапи роботи над проблемою
   «Креативна освіта для розвитку
    інноваційної особистості»
     очікувані результати :
      II етап, 2011-2012 н.р.,
    організаційно-моделюючий
1. Наукове обґрунтування моделі креативного освітнього
  закладу.
2. Розробка проекту на рівні освітньої установи.
3. Забезпечення умов для підвищення творчої активності
  педагогічних кадрів.
Етапи роботи над проблемою
   «Креативна освіта для розвитку
    інноваційної особистості»
       очікувані результати:
       III етап, 2012-2013 н.р.,
          креативний
1. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу,
 вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу
 особистості.
2. Масове запровадження новітніх педагогічних технологій.
3. Накопичення досвіду управління інноваційними процесами в
 освітній діяльності.
Етапи роботи над проблемою «Креативна
  освіта для розвитку інноваційної
       особистості»
     очікувані результати:
IV етап, 2013-2014 н.р, коригуючий
1. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення
  його основних ідей для широкого запровадження.
2. Аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку
  творчого потенціалу педагогів та дітей, їх досягнень.
3. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду .
  Критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність,
  збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат
  часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям
  матеріальної бази.
Етапи роботи над проблемою
   «Креативна освіта для розвитку
    інноваційної особистості»
      очікувані результати:
    V етап, 2014-2015 н.р., підсумковий
1. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
2. Підготовка матеріалів для публікації.
3. Науковий аналіз матеріалів моніторингу.
4. Підготовка підсумкової наукової конференції.
5. Обмін досвідом .
Очікувані результати
 На рівні особистості фахівця    Усвідомлення
 пріоритетів  креативної  освіти,  комплексне
 впровадження    інноваційних    педагогічних
 технологій розвитку творчих здібностей учнів,
 зростання прагнення до самовдосконалення,
 самоосвіти та самореалізації, включення в систему
 науково  -  дослідної роботи,  накопичення
 передового педагогічного досвіду, який може бути
 запровадженим у масову практику.

 На рівні особистості дитини   Активізація
 творчого потенціалу, залучення до творчої
 діяльності,   зростання рівня   творчої
 компетентності.
Критерії креативності

 дивергентність,

 асоціативність мислення,

 соціальна адаптованість,

  виділення новизни,

 конкурентоспроможність,

 здатність бачити у звичайному незвичайне,

 здатність дивуватись.
ПОКАЗНИКИ ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ


Стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе,
самоствердженні.
Наявність особистої думки.
Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів,
авторитетів. Потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю
діяльності.
Високе самоставлення, самооцінка, потреба мати свій „Я - образ”.
Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.
Оригінальність.
Імпульсивність, поривчастість.
Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.
Повна відсутність поваги до проторених шляхів.
 Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.
Постійне прагнення поліпшувати якість своєї продукції, вимогливість
до себе.
 Завзяття й наполегливість думки. Термін невідступно думати про
певний предмет.
 Потреба в серйозній внутрішній роботі, створенні своєї
індивідуальності, духовному зростанні.
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ
      КРЕАТИВНОГО ПЕДАГОГА

високий рівень соціальної і моральної свідомості;
пошуково-проблемний стиль мислення;
розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати,
обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо);
проблемне бачення;
творча фантазія, розвинена уява;
специфічні особисті якості (сміливість, готовність до ризику,
цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість,
ентузіазм);
специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє "я", бажання
бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом,
прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах
праці);
комунікативні здібності;
здатність до самоуправління;
високий рівень загальної культури.
Отже, творчий педагог
- це особистість, яка характеризується високим рівнем
педагогічної креативності (креативні риси особистості й
додатково сформовані мотиви, особистісні якості,
здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній
діяльності), відповідним рівнем знань предмету, який
викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями,
уміннями та навичками, які, за сприятливих для
педагогічної творчості умов, забезпечують його
ефективну педагогічну діяльність із розвитку
потенційних творчих можливостей дітей. Креативність є
необхідною складовою праці педагога.
Основні риси адаптованої,
       інноваційної особистості
 відкритість новому досвіду
 внутрішня свобода
 емоційна стабільність та
  стресостійкість
  адекватна самооцінка
  рефлективність
  спонтанність
  позитивність мислення
 Інноваційний потенціал особистості в
 значній мірі залежить від рівня її життєвої
 компетентності.

 Реалізація компетентнісного підходу є
 важливим напрямком оновлення
 діяльності закладів освіти.
Що робити на заняттях
         для розвитку креативності?

  Підхоплювати думки дітей, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність,
  важливість, інтерес до нового.
  Стимулювати і підтримувати ініціативу, самостійність.
  Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
  Розвивати критичне сприйняття дійсності.
  Вчити доводити починання до логічного завершення.
  Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим
  підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг
  додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).
  Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових
  заходів, відкритих занять, свят.
  Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з
  використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.
  Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах,
  змаганнях, виставках.
  Впливати особистим прикладом.
  Пам'ятати, що "своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх
  вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це завдання стає тепер
  найголовнішим у системі навчально-виховного процесу" (В.О. Сухомлинський).
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ
          ЩОДО РОБОТИ
        З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ


1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів
  діяльності.
2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості.
3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення
  майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення
  та розвиток обдарованих дітей дошкільного віку.
5. Організація постійно діючого консультпункту для педагогів із залученням науковців,
  лікарів, психологів, методистів .
6. Залучення до роботи з обдарованими дітьми педагогів, які мають педагогічні звання
  “вихователь - методист", "старший вчитель".
7. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми.
8. Організація і проведення педагогічних проектів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ЩОДО
    РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
1. Не стримуйте розкриття потенційних можливостей психіки.

2. Уникайте однобокості у навчанні та вихованні.

3. Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для виходу дитячої енергії,
  рухливості, емоційності.

4. Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки,
  кохання, повага до себе і до оточуючих), тому що людина, енергія якої скована
  загальними потребами, проблемами, найменше спроможна досягти висот
  самовираження.

5. Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй займатися своїми справами. Пам'ятайте,
  якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без вас.

6. Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у випадку невдачі, уникайте
  незадовільної оцінки творчих спроб дитини.

7. Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на запитання дитини.
  Навчати потрібно не тому, що може сама дитина, а тому, що вона опанує з допомогою
  дорослого, показу, підказки.
ПОРАДИ ДЕВІДА ЛЬЮЇСА ЩОДО РОЗВИТКУ
         ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. серйозні
запитання дитини сприймайте серйозно.
2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. Не
сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.
3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.
4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.
5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.
6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.
7. Показуйте дитині цікаві місця.
8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до
своєї оселі.
9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.
10. Ніколи не карайте дитину приниженням.
11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.
12. Привчайте дитину самостійно мислити.
13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.
14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.
15. уважно ставтеся до потреб дитини.
16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.
17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.
18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.
19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.
20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.
21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.
22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.
23. Допомагайте дитині бути особистістю.
24. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.
25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.
26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.
27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.
РЕАЛІЗАЦІЯ  ПРОЕКТУ   «КРЕАТИВНА
ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ
ОСОБИСТОСТІ»   ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ   НА
НАСТУПНІ П’ЯТЬ РОКІВ, ТОБТО ДО 2015 РОКУ.
ТАКИМ ЧИНОМ РОЗГЛЯДАЮЧИ ОСВІТУ ЯК
ВИПЕРЕДЖАЮЧИЙ ЧИННИК СУСПІЛЬНОЇ
ПЕРЕБУДОВИ,   МОЖНА    ПІДГОТУВАТИ
ОСОБИСТІСТЬ ДО АКТИВНОГО ТА УСПІШНОГО
ЖИТТЯ У СУЧАСНОМУ МІНЛИВОМУ СВІТІ,
СПРИЯТИ ЇЇ ВСЕБІЧНОМУ ТА ГАРМОНІЙНОМУ
РОЗВИТКУ.

Contenu connexe

Tendances

метод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математикиметод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математики
Іван Кузбит
 
презентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологіяпрезентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологія
liliya2896
 
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освітиВпровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Олег Волканов
 
Інноваційні технології
Інноваційні технологіїІнноваційні технології
Інноваційні технології
school-87
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освіті
petrosemenjuk
 
методичний бюлетень
методичний бюлетеньметодичний бюлетень
методичний бюлетень
novoarhnvk1
 
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школіІнноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
sansanych86
 
впровадження інноваційних технологій
впровадження інноваційних технологійвпровадження інноваційних технологій
впровадження інноваційних технологій
novoarhnvk1
 
презентація 27.02
презентація 27.02презентація 27.02
презентація 27.02
novoarhnvk1
 

Tendances (20)

метод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математикиметод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математики
 
презентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологіяпрезентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологія
 
інноваційні освітні технології
інноваційні освітні технологіїінноваційні освітні технології
інноваційні освітні технології
 
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освітиВпровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
 
Інноваційні технології
Інноваційні технологіїІнноваційні технології
Інноваційні технології
 
інноваційні технології навчання
інноваційні технології навчанняінноваційні технології навчання
інноваційні технології навчання
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освіті
 
Педагогічні умови впровадження інноваційних технологій у початковій школі
Педагогічні умови впровадження інноваційних технологій у початковій школіПедагогічні умови впровадження інноваційних технологій у початковій школі
Педагогічні умови впровадження інноваційних технологій у початковій школі
 
методичний бюлетень
методичний бюлетеньметодичний бюлетень
методичний бюлетень
 
1про системне запровадження
1про системне запровадження1про системне запровадження
1про системне запровадження
 
Педрада
Педрада Педрада
Педрада
 
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школіІнноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
 
впровадження інноваційних технологій
впровадження інноваційних технологійвпровадження інноваційних технологій
впровадження інноваційних технологій
 
Інноваційні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу школярі...
Інноваційні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу школярі...Інноваційні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу школярі...
Інноваційні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу школярі...
 
01 проектна діяльність в початковій школі
01 проектна діяльність в початковій школі01 проектна діяльність в початковій школі
01 проектна діяльність в початковій школі
 
Організація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний часОрганізація проектної діяльності у позаурочний час
Організація проектної діяльності у позаурочний час
 
презентація 27.02
презентація 27.02презентація 27.02
презентація 27.02
 
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
Н.І.Боринець. Інноваційні педагогічні технології у викладанні трудового навча...
 
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
Доній В.В. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток...
 
05 про формування творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках інформатики
05 про формування творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках інформатики05 про формування творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках інформатики
05 про формування творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках інформатики
 

Similaire à презентація проекту 2

презентація проекту 2
презентація проекту 2презентація проекту 2
презентація проекту 2
Natalya Markova
 
презентация шмк
презентация шмкпрезентация шмк
презентация шмк
mixalkoff
 
презентация мій досвід
презентация мій досвідпрезентация мій досвід
презентация мій досвід
Andrey Goroshko
 
Методична робота в Кам’янській загальноосвітній школі
Методична робота в Кам’янській загальноосвітній школіМетодична робота в Кам’янській загальноосвітній школі
Методична робота в Кам’янській загальноосвітній школі
Олександр Печончик
 
методична тема району
методична тема районуметодична тема району
методична тема району
olga_ruo
 
Творча група кер. Семез
Творча група кер. СемезТворча група кер. Семез
Творча група кер. Семез
Joey Badass
 
Mo geografija 2012-2013
Mo geografija 2012-2013Mo geografija 2012-2013
Mo geografija 2012-2013
leoolya2012
 
модель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітимодель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освіти
Анна Врубльовська
 
синичич. моніторинг як один із інструментів системи управління в
синичич. моніторинг як один із інструментів системи управління всиничич. моніторинг як один із інструментів системи управління в
синичич. моніторинг як один із інструментів системи управління в
ssusere7336a
 
презентация нмр.Pptx
презентация нмр.Pptx презентация нмр.Pptx
презентация нмр.Pptx
tomilindenis
 
креативна освіта1
креативна освіта1креативна освіта1
креативна освіта1
Viktoriya Tolbas
 
модель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітимодель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освіти
Анна Врубльовська
 
Взаємодія всіх ланок міської методичної служби
Взаємодія всіх ланок міської методичної службиВзаємодія всіх ланок міської методичної служби
Взаємодія всіх ланок міської методичної служби
Светлана Скрыпниченко
 
система роботи (2)
система роботи (2)система роботи (2)
система роботи (2)
leoolya2012
 
креативна освіта
креативна освітакреативна освіта
креативна освіта
Viktoriya Tolbas
 
Робота мобільної групи
Робота мобільної групиРобота мобільної групи
Робота мобільної групи
mrsvetlana
 

Similaire à презентація проекту 2 (20)

презентація проекту 2
презентація проекту 2презентація проекту 2
презентація проекту 2
 
презентация шмк
презентация шмкпрезентация шмк
презентация шмк
 
презентация мій досвід
презентация мій досвідпрезентация мій досвід
презентация мій досвід
 
Методична робота в Кам’янській загальноосвітній школі
Методична робота в Кам’янській загальноосвітній школіМетодична робота в Кам’янській загальноосвітній школі
Методична робота в Кам’янській загальноосвітній школі
 
методична тема району
методична тема районуметодична тема району
методична тема району
 
методична тема району
методична тема районуметодична тема району
методична тема району
 
Творча група кер. Семез
Творча група кер. СемезТворча група кер. Семез
Творча група кер. Семез
 
Mo geografija 2012-2013
Mo geografija 2012-2013Mo geografija 2012-2013
Mo geografija 2012-2013
 
модель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітимодель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освіти
 
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...
 
синичич. моніторинг як один із інструментів системи управління в
синичич. моніторинг як один із інструментів системи управління всиничич. моніторинг як один із інструментів системи управління в
синичич. моніторинг як один із інструментів системи управління в
 
презентация нмр.Pptx
презентация нмр.Pptx презентация нмр.Pptx
презентация нмр.Pptx
 
креативна освіта1
креативна освіта1креативна освіта1
креативна освіта1
 
модель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітимодель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освіти
 
ош8
ош8ош8
ош8
 
Взаємодія всіх ланок міської методичної служби
Взаємодія всіх ланок міської методичної службиВзаємодія всіх ланок міської методичної служби
Взаємодія всіх ланок міської методичної служби
 
MR model
MR modelMR model
MR model
 
система роботи (2)
система роботи (2)система роботи (2)
система роботи (2)
 
креативна освіта
креативна освітакреативна освіта
креативна освіта
 
Робота мобільної групи
Робота мобільної групиРобота мобільної групи
Робота мобільної групи
 

Plus de Natalya Markova

свято 8 березня 2
свято 8 березня 2свято 8 березня 2
свято 8 березня 2
Natalya Markova
 
свято 8 березня
свято 8 березнясвято 8 березня
свято 8 березня
Natalya Markova
 
гра драматизація
гра драматизаціягра драматизація
гра драматизація
Natalya Markova
 
Новорічний ранок в групі"Чомусики"
Новорічний ранок в групі"Чомусики"Новорічний ранок в групі"Чомусики"
Новорічний ранок в групі"Чомусики"
Natalya Markova
 
поради батькам перш
поради батькам першпоради батькам перш
поради батькам перш
Natalya Markova
 
відкритий показ на мо
відкритий показ на мовідкритий показ на мо
відкритий показ на мо
Natalya Markova
 
осіння фантазія
осіння фантазіяосіння фантазія
осіння фантазія
Natalya Markova
 
осіння фантазія
осіння фантазіяосіння фантазія
осіння фантазія
Natalya Markova
 
лечение зрения детей на аппаратах
лечение зрения детей на аппаратахлечение зрения детей на аппаратах
лечение зрения детей на аппаратах
Natalya Markova
 
Інноваційні технології ДНЗ
Інноваційні технології ДНЗІнноваційні технології ДНЗ
Інноваційні технології ДНЗ
Natalya Markova
 
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Natalya Markova
 
Батьківські зустрічі
Батьківські зустрічі Батьківські зустрічі
Батьківські зустрічі
Natalya Markova
 
Інноваційні технології ДНЗ № 346
Інноваційні технології ДНЗ № 346Інноваційні технології ДНЗ № 346
Інноваційні технології ДНЗ № 346
Natalya Markova
 

Plus de Natalya Markova (14)

свято 8 березня 2
свято 8 березня 2свято 8 березня 2
свято 8 березня 2
 
свято 8 березня
свято 8 березнясвято 8 березня
свято 8 березня
 
гра драматизація
гра драматизаціягра драматизація
гра драматизація
 
Новорічний ранок в групі"Чомусики"
Новорічний ранок в групі"Чомусики"Новорічний ранок в групі"Чомусики"
Новорічний ранок в групі"Чомусики"
 
поради батькам перш
поради батькам першпоради батькам перш
поради батькам перш
 
відкритий показ на мо
відкритий показ на мовідкритий показ на мо
відкритий показ на мо
 
осіння фантазія
осіння фантазіяосіння фантазія
осіння фантазія
 
осіння фантазія
осіння фантазіяосіння фантазія
осіння фантазія
 
лечение зрения детей на аппаратах
лечение зрения детей на аппаратахлечение зрения детей на аппаратах
лечение зрения детей на аппаратах
 
Інноваційні технології ДНЗ
Інноваційні технології ДНЗІнноваційні технології ДНЗ
Інноваційні технології ДНЗ
 
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
 
Батьківські зустрічі
Батьківські зустрічі Батьківські зустрічі
Батьківські зустрічі
 
ІКТ модель
ІКТ модель ІКТ модель
ІКТ модель
 
Інноваційні технології ДНЗ № 346
Інноваційні технології ДНЗ № 346Інноваційні технології ДНЗ № 346
Інноваційні технології ДНЗ № 346
 

презентація проекту 2

 • 1. Реалізація науково-методичного проекту “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості” Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ДНЗ: “Впровадження новітніх педагогічних технологій креативної освіти для розвитку інноваційної особистості”
 • 2. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ: I ПІДГОТОВЧИЙ 2010-2011н.р. II ОРГАНІЗАЦІЙНО- МОДЕЛЮЮЧИЙ 2011-2012н.р. III КРЕАТИВНИЙ 2012-2013н.р. IV КОРИГУЮЧИЙ 2013-2014 н.р. V ПІДСУМКОВИЙ 2014-2015н.р.
 • 3. Основні пріоритети проекту Визначення показників,що характеризують творчий потенціал особистості. Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення педагогів. Моніторинг якості навчання і компетентності дітей. Упровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів дітей ДНЗ. Використання технологій продуктивного навчання та виховання з метою стимулювання креативності дітей ДНЗ. Упровадження інформаційних технологій, активізація творчого потенціалу педагогів. Допомога педагогам в оволодінні стратегією педагогічного проектування і самореалізації особистості. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я дітей, запро- вадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процессу. Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій і реалізації завдань креативної освіти.
 • 4. Етапи роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» очікувані результати: I етап, 2010-2011 н.р., підготовчий 1. Планування роботи. 2. Робота творчої групи. 3. Створення «банку інформації». 4. Визначення основних показників для системного відстеження. 5. Діагностування педагогів та дітей на визначення рівня креативності. 6. Організація роботи психолого-педагогічного семінару з проблеми креативної освіти. 7. Педрада “Використання інноваціцних технологій для розвитку творчості дітей”.
 • 5. МОДЕЛЬ І СТРУКТУРА РОБОТИ НАД НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ Педагогічна Креативна освіта для розвитку Науково – рада інноваційної особистості методична рада Інформаційне Науково – методичне Практичне забезпечення забезпечення забезпечення -Проблемні семінари Педагогічна преса Методичний -Психолого-педаогічна Довідникова література кабінет ДНЗ рада Педагогічне читання -Творчі групи Консультації -Самоосвіта Самоосвіта -Відкриті покази Партнерський обмін -Педагогічна дискусія Узагальнення досвіду роботи педагогів над проблемою Районний Районні Методоб’єднання Творча Динаміко- методкабінет методоб’єднання ДНЗ група проблемна група
 • 6. РОБОТА НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ Розвиток творчих здібностей як складова Методична рада ДНЗ розвитку інноваційної особистості Особливості організації Методична рада групи ігрової діяльності в умовах раннього віку розвитку інноваційної особистості Методична рада групи Впровадження сучасних методів навчання у педпрактику на середнього віку основі індивідуалізації Методична рада групи Розвиток творчих здібностей дітей засобами новітніх старшого віку педагогічних технологій
 • 7. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Різні рівні Регулювання Використання подачі швидкості подачі ІКТ в освітньо- нового навчального матеріалу корекційному матеріалу завдань процесі ДНЗ Використання Комп’ютерне чотирирівневих Стимулювання тестування завдань за дітей до індивідуальних ступенем висловлення особливостей складності дітей
 • 8. КОМПЕТЕНТНІСТЬ Мобільність Критичність Гнучкість методу знань мислення Здобуття знань Як здобути Оцінювання себе Відсів непотрібної знання? інформації Оцінювання світу Який метод Застосування у використати? Оцінювання свого власному досвіді місця в світі
 • 9. Участь у заняттях, Виготовлення конкурсах Науково- дослідна книжок робота СИСТЕМА Участь в Складання НАВЧАННЯ дитячих проектах казок, віршів ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ Гурткові Групові заняття заняття Індивідуальні Консультації заняття
 • 10. Очікувані позитивні результати: На рівні педагогічного На рівні особистості На рівні колективу: педагога: -активізація творчої активності -усвідомлення пріоритетів особистості педагогічних кадрів; креативної освіти; дитини: -підвищення рівня психолого- -комплексне педагогічної культури та фахової -активізація впровадження майстерності педагогів; інноваційних творчого -запровадження інноваційних навчально-виховних педагогічних технологій потенціалу; технологій,спрямованих на розвитку творчих -залучення до розвиток креативності учасників здібностей дітей; педагогічного процесу; творчої діяльності; -зростання прагнення до -зростання якості освіти і самовдосконалення, -зростання рівня виховання; -вдосконалення системи самоосвіти та творчої психолого-педагогічного самореалізації; компетентності. супроводу розвитку особистості -включення в систему дітей; науково-дослідної роботи; -збільшення кількості -накопичення передового випускників ,які обрали професію,що в найбільшій мірі педагогічного досвіду. відповідає їхнім здібностям і потребам суспільства,конкретного регіону.
 • 11. Етапи роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» очікувані результати : II етап, 2011-2012 н.р., організаційно-моделюючий 1. Наукове обґрунтування моделі креативного освітнього закладу. 2. Розробка проекту на рівні освітньої установи. 3. Забезпечення умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.
 • 12. Етапи роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» очікувані результати: III етап, 2012-2013 н.р., креативний 1. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості. 2. Масове запровадження новітніх педагогічних технологій. 3. Накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.
 • 13. Етапи роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» очікувані результати: IV етап, 2013-2014 н.р, коригуючий 1. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження. 2. Аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку творчого потенціалу педагогів та дітей, їх досягнень. 3. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду . Критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям матеріальної бази.
 • 14. Етапи роботи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» очікувані результати: V етап, 2014-2015 н.р., підсумковий 1. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду. 2. Підготовка матеріалів для публікації. 3. Науковий аналіз матеріалів моніторингу. 4. Підготовка підсумкової наукової конференції. 5. Обмін досвідом .
 • 15. Очікувані результати  На рівні особистості фахівця Усвідомлення пріоритетів креативної освіти, комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково - дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.  На рівні особистості дитини Активізація творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності.
 • 16. Критерії креативності  дивергентність,  асоціативність мислення,  соціальна адаптованість,  виділення новизни,  конкурентоспроможність,  здатність бачити у звичайному незвичайне,  здатність дивуватись.
 • 17. ПОКАЗНИКИ ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ Стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе, самоствердженні. Наявність особистої думки. Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів, авторитетів. Потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю діяльності. Високе самоставлення, самооцінка, потреба мати свій „Я - образ”. Схильність до гри, почуття гумору, дотепність. Оригінальність. Імпульсивність, поривчастість. Широта інтересів. Інтерес до філософських питань. Повна відсутність поваги до проторених шляхів. Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли. Постійне прагнення поліпшувати якість своєї продукції, вимогливість до себе. Завзяття й наполегливість думки. Термін невідступно думати про певний предмет. Потреба в серйозній внутрішній роботі, створенні своєї індивідуальності, духовному зростанні.
 • 18. ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОГО ПЕДАГОГА високий рівень соціальної і моральної свідомості; пошуково-проблемний стиль мислення; розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо); проблемне бачення; творча фантазія, розвинена уява; специфічні особисті якості (сміливість, готовність до ризику, цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм); специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє "я", бажання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах праці); комунікативні здібності; здатність до самоуправління; високий рівень загальної культури.
 • 19. Отже, творчий педагог - це особистість, яка характеризується високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмету, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості умов, забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей дітей. Креативність є необхідною складовою праці педагога.
 • 20. Основні риси адаптованої, інноваційної особистості  відкритість новому досвіду  внутрішня свобода  емоційна стабільність та стресостійкість  адекватна самооцінка  рефлективність  спонтанність  позитивність мислення
 • 21.  Інноваційний потенціал особистості в значній мірі залежить від рівня її життєвої компетентності.  Реалізація компетентнісного підходу є важливим напрямком оновлення діяльності закладів освіти.
 • 22. Що робити на заняттях для розвитку креативності?  Підхоплювати думки дітей, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.  Стимулювати і підтримувати ініціативу, самостійність.  Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.  Розвивати критичне сприйняття дійсності.  Вчити доводити починання до логічного завершення.  Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).  Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.  Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.  Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.  Впливати особистим прикладом.  Пам'ятати, що "своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу" (В.О. Сухомлинський).
 • 23. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ ЩОДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності. 2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості. 3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми. 4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей дошкільного віку. 5. Організація постійно діючого консультпункту для педагогів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів . 6. Залучення до роботи з обдарованими дітьми педагогів, які мають педагогічні звання “вихователь - методист", "старший вчитель". 7. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми. 8. Організація і проведення педагогічних проектів.
 • 24. РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ЩОДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 1. Не стримуйте розкриття потенційних можливостей психіки. 2. Уникайте однобокості у навчанні та вихованні. 3. Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для виходу дитячої енергії, рухливості, емоційності. 4. Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, кохання, повага до себе і до оточуючих), тому що людина, енергія якої скована загальними потребами, проблемами, найменше спроможна досягти висот самовираження. 5. Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй займатися своїми справами. Пам'ятайте, якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без вас. 6. Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у випадку невдачі, уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини. 7. Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на запитання дитини. Навчати потрібно не тому, що може сама дитина, а тому, що вона опанує з допомогою дорослого, показу, підказки.
 • 25. ПОРАДИ ДЕВІДА ЛЬЮЇСА ЩОДО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ 1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. серйозні запитання дитини сприймайте серйозно. 2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. Не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи. 3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять. 4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення. 5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи. 6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення. 7. Показуйте дитині цікаві місця. 8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі. 9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей. 10. Ніколи не карайте дитину приниженням. 11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.
 • 26. 12. Привчайте дитину самостійно мислити. 13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею. 14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини. 15. уважно ставтеся до потреб дитини. 16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці. 17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету. 18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки. 19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу. 20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими. 21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали. 22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно. 23. Допомагайте дитині бути особистістю. 24. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей. 25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини. 26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих. 27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.
 • 27. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «КРЕАТИВНА ОСВІТА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ» ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ НА НАСТУПНІ П’ЯТЬ РОКІВ, ТОБТО ДО 2015 РОКУ. ТАКИМ ЧИНОМ РОЗГЛЯДАЮЧИ ОСВІТУ ЯК ВИПЕРЕДЖАЮЧИЙ ЧИННИК СУСПІЛЬНОЇ ПЕРЕБУДОВИ, МОЖНА ПІДГОТУВАТИ ОСОБИСТІСТЬ ДО АКТИВНОГО ТА УСПІШНОГО ЖИТТЯ У СУЧАСНОМУ МІНЛИВОМУ СВІТІ, СПРИЯТИ ЇЇ ВСЕБІЧНОМУ ТА ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ.