Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kertas1 set4

1 443 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Kertas1 set4

  1. 1. i Matematik 7. 116 + 36 ÷ 9 = _______ Kertas 1 Masa : 1 Jam A. 120 C. 152 B. 16 baki 8 D. 4131. 495 + 34 + 115 = A. 34 610 8. 20.1 – 4.58 = B. 83 615 C. 33 620 A. 25.7 C. 34.3 D. 34 500 B. 15.52 D. 24.682. 4108 ÷ 13 = 1 9. km = ________ m 4 A. 9 346 C. 316 B. 9 311 D. 2 336 baki 3 A. 400 C. 0.25 B. 1000 D. 2503. 2.06 + 6 = 10. 0.6 kg + 25 g = ______ A. 2.12 C. 2.66 B. 8.06 D. 2.02 A. 25.6 g C. 31 g B. 625 g D. 400 g 1 14. + = 2 4 11. Diantara berikut yang manakah benar? 2 3 1 1 1 1 A. C. A. + = 0.6 C. + = 0.7 8 4 2 4 2 5 2 1 B. D. 4 4 3 1 4 2 B. + = 4.9 D. + = 0.8 4 5 5 3 15. kg = _______ g 12. 2 Tali Panjang A. 200 C. 500 P 200 cm B. 1000 D. 400 Q 750 cm 2 R daripada panjang tali Q 56. 6+6= – 2 S Kurang 10 cm daripada panjang tali R Jadual 1 menunjukkan panjang empat utas tali A. 10 C. 14 , P,Q,R dan S. B. 12 D. 36 Hitungkan , dalam cm , beza panjang tali S dan Q. A. 300 cm C. 460 cm B. 400 cm D. 520 cm
  2. 2. ii13. Antara yang berikut yang manakah benar?A. 23.4 X 10 = 234 17. Antara berikut yang manakah palingB. 20.07 X 100 = 207 hampir kepada 3 km ?C. 18.09 X 10 = 180.9D. 35.4 X 100 = 0.354 75 17 A. 3 km C. 3 km 100 100 1 3 7 714. y+1 jam = 4 jam B. 3 km D. 3 km 2 4 10 100 Nilai bagi y ialah .....A. 1 jam 30 minit C. 3 jam 30 minit 18.B. 3 jam 15 minit D. 4 jam 34 minit RM 65015. 0.75 Rajah 2 Rajah 2 menunjukkan harga sebuah mesin 3 basuh . Rozi membayar daripada harganya 4 manakala selebihnya dibayar oleh ayahnya. Hitungkan wang baki ayahnya jika dia membayar dengan wang RM 500. Rajah 1 A. RM 1150.00 C. RM 375.00 1Tambahkan 2 kepada nombor pada papan B. RM 487.00 D. RM 337.50 100tanda dalam Rajah 1 . Jumlahnya menjadi.. 19. Sejumlah 404 biji rambutan di kongsiA. 2.76 C. 3.75 antara Ali , Abu , Arif dan Amsyar . AliB. 2.85 D. 3.85 1 mendapat 65 biji rambutan . Abu mendapat 3 daripada baki setelah diberi kepada Ali . Arif 116. 12 – 3 = mendapat 60 biji kurang daripada Abu dan 2 selebihnya adalah milik Amsyar. Siapakah yang mendapat paling sedikit 1 1 rambutan ?A. 8 C. 15 2 2 1 1 A. Ali C. AbuB. 9 D. 15 B. Arif D. Amsyar 2 3
  3. 3. iii 23.20. Rajah 3 menunjukkan petak-petak RM 25.55segitiga yang sama besar bagi mewakili wangsimpanan tiga orang murid. ALI AJI ABU RM 30.90 Rajah 4 1 Harga sebuah buku ialah daripada jumlah AJI 5 harga sehelai baju dan dua biji bola. Hitungkan harga bagi buku itu. Rajah 3Wang simpanan Aji ialah RM 360 . A. RM 16 C. RM 45Hitungkan wang simpanan Ali. B. RM 30 D. RM 55.45A. RM 180 C. RM 80B. RM 100 D. RM 90 24. Sekolah Kebangsaan Sawah Dato’ mempunyai 350 orang murid . Setiap murid berbelanja antara 80 sen hingga RM 2.00 sehari. Anggaran wang yang dibelanjakan21. 6 + 6 = ÷ 36 sehari oleh murid sekolah itu ialah .....A. 432 C. 33 A. RM 4 hingga RM 9B. 436 D. 12 B. RM 3 hingga RM 8 C. RM 2 hingga RM 7 D. RM 1 hingga RM 622. Tinggi Amin ialah 1.75 m . Tinggi Hafizpula ialah 25 cm lebih rendah daripada Amin . 25.Di antara berikut yang manakah menunjukkanjalan pengiraan yang betul untuk menentukanjumlah tinggi Hafiz dan Amin dalam cm. 3 cmA. (1.75 X 1000) – (25 + 175)B. (1.75 X 100) – (25 + 175) Rajah 5C. (1.75 X 10) – (25 + 175) Rajah menunjukkan sebuah kubus .D. 1.75 – (25 + 175) Hitungkan isipadunya. A. 3 cm3 C. 20 cm3 B. 9 cm3 D. 27 cm3
  4. 4. iv26. 3 1 B. D. Murid Markah 5 5 Azri 45 Azfar 47 Azman 80 Azlan 60 30. Jadual 2 42.8 km 77.2 kmJadual 2 menunjukkan markah ujian A C BMatematik yang diperolehi empat orang murid.Hitungkan selisih di antara jumlah markah Azridan Azman. Rajah 6 Chong memandu kereta dari A ke C melalui B .A. 16 C. 18 Dia berhenti rehat di pertengahan jarak antaraB. 17 D. 19 A dan C . Berapakah jarak , dalam km , Chong dari B ketika berhenti rehat itu?27. Puan Hasmah membeli 5 kampit tepung ,setiap satu beratnya 6 kg. Dia menggunakan A. 17.2 C. 22.818.25 kg daripada tepung itu untuk membuat B. 21.4 D. 38.6 4kek , sementara daripada bakinya di buat 5kuih. 1 31. daripada ( 5760 ÷ 36 )Berapakah berat , dalam g, tepung yang masih 4tinggal. A. 1440 C. 40A. 1460 g C. 2500 g B. 1000 D. 20B. 2350 g D. 9400 g28. 29 X 374 = 32.A. 10 849 C. 10 847B. 10 848 D. 10 84629.Kumpulan Bilangan Bilangan Murid Murid Tidak Berkaca Berkaca Mata Mata RM 3.00 A 2 19 B 1 10 Rajah 7 C 2 16Berapakah pecahan bilangan murid yang Hitungkan harga bagi tujuh batang penberkaca mata daripada jumlah murid – murid yang sama seperti di atas ?itu ? A. RM 5.25 C. 75 sen 4 3 B. RM 21.00 D. RM 1.33A. C. 5 5
  5. 5. v33. 2 38. Kelas 2 Arif mempunyai 42 orang murid. 3 daripadanya adalah murid perempuan . + Hitungkan jumlah murid lelaki di kelas 5 Arif ?? 1 A. C. 2 A. 28 orang C. 84 orang 2 B. 14 orang D. 42 orang 1 5 B. D. 8 834. Antara berikut , yang manakah salah ? 1 39. A. 0.1 = 5 7.813 4 B. 0.8 = 5 Apakah nilai digit bagi angka 1 dalam 3 nombor di atas ? C. 0.6 = A. 1 C. 0.01 5 B. 0.1 D. 0.001 2 D. 0.4 = 5 40. 335. X 12 = 5 Rajah 8 1 Nyatakan pecahan kawasan berlorek A. 7 daripada seluruh rajah dalam sebutan 5 termudah ? 1 B. 20 1 2 5 A. C. C. 4 4 36 1 1 D. 20 B. D. 2 336. RM 8 - 40 sen + RM 3.24 = ___ A. RM 6.44 C. RM 7.60 B. RM 10.84 D. RM 3.6437. DUA RINGGIT TUJUH SEN A. RM 2.70 C. RM 2.07 B. RM 2.00 D. RM 27.00

×