Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zlepšovanie procesov

371 vues

Publié le

Zlepšovanie procesov

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Zlepšovanie procesov

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Zlepšovanie procesov – Zlepšovanie procesov – Demingov cyklus PDCA
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov  Zlepšovanie procesov – Zlepšovanie procesov – Proces – Kvalita – Postupy BPM – Ako zlepšovať – Metódy zlepšovania procesov
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov  Zlepšovanie procesov – Zlepšovanie je neustály proces, ktorým zvyšujeme výkonnostné parametre procesov (výrobných aj nevýrobných). – Spôsob ako dosiahnúť zlepšenie úspešnosti podniku je cez zlepšovanie procesov. Úspešnosť zlepšovania procesov = počet zmien x kvalita zmien
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Proces Proces je súbor súvisiacich alebo vzájomne sa ovlyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy. Zdroj: Požiadavky normy STN EN ISO 9001 na SMK VstupyVS ProcesP VýstupyVY
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov Pochopenie nutnosti zmeniť výkonnosť procesu, keď chceme meniť jeho výstupy:  VY = (VS * P) + (P * VS) keď VS = 0 a P = 0, potom aj  VY = 0 VstupyVS ProcesP VýstupyVY
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov Vstup Zmenený vstup Proces Zmenený proces Výstup Zmenený výstup
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Zlepšovanie procesov  Zmena výstupov (množstvo a kvalita produtov) je podmienená: – Zmenami množstva a kvality vstupov – Zmenami výkonnosti procesov ~ kvalita a produktivita Keď chceme riadiť zmeny výstupov, musíme riadiť i zmeny vstupov a riadiť proces. Riadiť proces ale vyžaduje merať jeho výkonnosť.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Kvalita Kvalita začína tam, kde si každý zamestnanec organizácie uvedomuje, že nesmie nikdy poslať nepodarok alebo nedokonalú informáciu do ďalšieho procesu. Odmietni to, nerob to, neposielaj to.
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Postupy BPM Návrh procesov Identifikácia procesov Určenie zodpovednosti za procesy Modelovanie scenárov procesov Modelovanie pridanej hodnoty pre zákazníka Modelovanie procesného toku Tvorba dokumentácie riadenia Meranie výkonnosti procesov Príprava merania Modelovanie cieľov a KPI Meranie výkonnosti Reporting Systém MVP Analýza procesov Procesný audit Analýza skupín procesov Analýza procesov Zlepšovanie procesov Cyklus PDCA Workshop kaizen Projekt zlepšovania procesov
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Ako zlepšovať Cyklus PDCA Plánuj Urob Kontroluj Konaj Workshop kaizen Mapovanie procesu Analýza súčasného stavu Návrh budúceho stavu Implementácia Vyhodnotenie Udržiavanie Projekt zlepšovania procesov Simulácia procesov ABC TOC Lean Kaizen Six Sigma Lean Six Sigma
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Ako zlepšovať Cyklus PDCA Týždeň Proces Pracovníci Workshop kaizen Týždeň Skupina procesov Vlastníci procesov Projekt zlepšovania procesov Mesiac Firma Vrcholový manažment
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Metódy zlepšovania procesov  Metódy zlepšovania procesov v BPM – Business Process Reengineering-cyklus BPR – Businees Process Improvement-cyklus BPI  Metódy zlepšovania procesov v SMK – Neustále zlepšovanie podľa normy ISO 9004:2000 – Nápravné opatrenia – Preventívne opatrenia – Metóda Quality Journal – Metóda WV – Six Sigma cyklus DMAIC – Demingov cyklus PDCA
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Metódy zlepšovania procesov  Pokročilé metódy kvality – QFD-Quality Function Deployment-nástroj na transformáciu požiadaviek zákazníka do technických parametrov výrobku – FMEA-Failure Mode and Effect Analysis-analýza rizík – DOE-Design of experiment-metóda plánovaných experimentov – Poka Yoke-metóda na včasné odhalenie chýb a následné zabránenie ich následkom
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Metódy zlepšovania procesov  Štatistické metódy – Spôsobilosť procesu – SPC-Statistic Process Control-štatistická regulácia procesu meraním – Štatistická regulácia procesu porovnávaním – Štatistická prebierka porovnávaním – Štatistická prebierka meraním
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Metódy zlepšovania procesov  Metódy BPM – Simulácia procesov-časová analýza procesov – ABC-Activity Based Costing-nákladová analýza procesov – TOC-Theory of Constrain-teória obmedzení – Lean-štíhle procesy a štíhla organizácia – Kaizen-neustále zlepšovanie – Six Sigma-kvalita – Lean Six Sigma-kvalita
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Demingov cyklus PDCA
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Demingov cyklus PDCA  Demingov cyklus PDCA – William Edwards Deming – Cyklus PDCA – Cykly PDCA a SDCA – 7 krokov zlepšovania procesov – Základné otázky zlepšovania procesov – 7 základných nástrojov SMK – 7 nových nástrojov SMK – Myslenie – Postup
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk W. E. Deming  1940 Francúzsko prepadli Nemci.  Amerika – Vedenie si uvedomilo, že spojenci potrebujú vojenské vybavenie. – Výrobcovia museli zlepšiť kvalitu a kvantitu výroby vojenského materiálu a to rýchlo. – Vláda zriadila kurzy pre management-Training Within Industries (TWI). – W. Edwards Deming-najhlasnejší advokát kontinuálneho zlepšovania. – Kvalita a rýchlosť boli dva hlavné faktory víťazstva spojencov.  Japonsko – Okupačné vojska generála Douglasa MacArthura začali obnovovať zdevastovanú zem. – Priviedli z Ameriky špecialistov z TWI a rozbehli Manažérsky tréningový program-MTP pod vedením Deminga.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Cyklus PDCA: Plan, Do, Check, Act Plánuj Urob Kontroluj Konaj
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Cykly PDCA a SDCA P (Plan) = Plánuj D (Do) = Urob C (Check) = Skontroluj A (Act) = Zrealizuj S (Standardize) = Štandardizuj D (Do) = Urob C (Check) = Skontroluj A (Act) = Zrealizuj Zdroj: Massaki Imai, Kaizen, 2006
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk 7 krokov zlepšovania procesov PDCA Plánuj 1 Definícia problému 2 Analýza problému 3 Identifikácia príčin Urob 4 Návrh opatrení 5 Realizácia opatrení Kontroluj 6 Kontrola účinnosti opatrení Konaj 7 Štandardizácia
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Základné otázky zlepšovanie procesov Procesy kde Ktorých procesov sa zmena týka? Problémy čo Čo sa stalo? Príčina prečo Prečo sa to stalo? Opatrenia ako Ako zmenu vykonáme? Úlohy kto, kedy Kto je za zmenu zodpovedný? Kedy zmenu vykonáme?
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk 7 základných nástrojov SMK PDCA Plánuj Definícia problému Formulár pre zber dát Histogram Regulačný diagram Vývojový diagram Analýza problému Myšlienková mapa Paretov diagram Bodový diagram Identifikácia príčin Ishikawov diagram 5krát prečo? Urob Návrh opatrení Brainstorming Obrátený brainstorming Brainwriting 6-3-5 Realizácia opatrení Kontroluj Kontrola účinnosti opatrení Konaj Štandardizácia
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk 7 nových nástrojov SMK PDCA Plánuj Definícia problému Afinitný diagram Diagram vzájomných vzťahov Systematický diagram Analýza problému Maticový diagram Analýza údajov v matici Identifikácia príčin Urob Návrh opatrení Sieťový graf Diagram PDPC Realizácia opatrení Kontroluj Kontrola účinnosti opatrení Konaj Štandardizácia
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Myslenie Riešenie problémov spočíva z 20% v nástrojoch a z 80% v myslení.
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Postup  Postup – Definícia problému • Kontrolná tabuľka • Histogram • Regulačný diagram • Vývojový diagram – Analýza problému • Bodový diagram • Myšlienková mapa • Paretov diagram – Identifikácia príčin • Ishikawov diagram • 5krát prečo? – Návrh opatrení • Brainstorming
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Postup  Postup – Definícia problému • Afinitný diagram • Diagram vzájomných vzťahov • Systematický diagram – Analýza problému • Maticový diagram • Analýza údajov v matici – Identifikácia príčin – Návrh opatrení • Sieťový graf • Diagram PDPC
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Postup  Postup – Realizácia opatrení – Kontrola účinnosti opatrení • Zber a záznam dát k zisteniu vplyvu prijatých opatrení. • Opakované meranie výkonnosti procesu. • Opakované meranie produktu. • Preskúmanie manažmentom. – Štandardizácia • Ak došlo k zlepšeniu, je možné zaviesť prijaté opatrenie do štandardu procesu.
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Myšlienka Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, „čo sa deje v procese“, a nie na to, „ktorá osoba to pokazila“.
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×