Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

čEsko polská přeshraniční spolupráce

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Klunova Final
Klunova Final
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 41 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Publicité

Similaire à čEsko polská přeshraniční spolupráce (20)

Publicité

čEsko polská přeshraniční spolupráce

 1. 1. OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko Seminář „Dotace pro obce“, 21.10.2014, Hradec Králov é – Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání
 2. 2. Rekapitulace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 (dále jen „program“) spadá mezi přeshraniční regionální operační programy v rámci Cíle 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, nazvaného Evropská územní spolupráce. Cíl 3 je realizován prostřednictvím: • přeshraniční spolupráce • nadnárodní spolupráce • meziregionální spolupráce Program reflektuje dlouhodobou snahu EU o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných z prostředků EU, kterými byly program Phare Credo, Phare CBC a zejména Iniciativa Společenství INTERREG IIIA. Součástí programu je také Fond mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony. Programu byla z pohledu ČR přidělena nejvyšší finanční alokace ze všech přeshraničních programů - 29,5 % (ČR – Rakousko: 19,7 %, ČR – Sasko: 19 %, ČR – Slovensko: 16,1 %, ČR – Bavorsko: 15,7 %). Program je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 3. 3. Program dlouhodobě patří mezi 2 nejúspěšnější programy ze všech 53 evropských přeshraničních programů a to jak z pohledu počtu schválených projektů, tak i podílu využitých prostředků. Evropská komise oceňuje vysoký zájem žadatelů o program, nízký počet nesrovnalostí a celkovou efektivitu programu. Žadatelé i koneční příjemci podpory rovněž oceňují účelně nastavenou implementační strukturu i přehlednou metodiku programu. U realizovaných projektů dochází k značným úsporám, tyto úspory se vracejí zpět do programu a mohou být proto realizovány další projekty (ze zásobníku podpořených náhradních projektů nebo nově podané a následně podpořené projekty). O vysoké efektivitě programu vypovídá i skutečnost, že ke značným úsporám dochází i u projektů technické pomoci, což jsou projekty zaměřené na administraci celého programu (omezený počet pracovníků na všech stupních implementační struktury). K dosavadnímu úspěchu programu výrazně přispívají právě subjekty z regionu Královéhradeckého kraje. O program je v regionu velký zájem, o čemž vypovídá i počet doposud podpořených projektů a mikroprojektů s účastí subjektů z regionu Královéhradeckého kraje. Celkem bylo podpořeno již téměř 500 projektů a mikroprojektů, na kterých se podílejí subjekty z regionu Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace cca 2,4 mld. Kč. (částka bez následného krácení a úspor a bez dotace ze státního rozpočtu ČR) Subjekty z regionu Královéhradeckého kraje jsou nejúspěšnějšími příjemci podpory z programu v rámci celého podporovaného území.
 4. 4. Programové období 2014-2020 Pro programové období 2014-2020 byl pro ČR omezen jak počet dotačních programů, tak i výše finanční alokace. Evropská územní spolupráce však představuje oblast, kam EU nadále soustřeďuje svoji pozornost, neboť bližší spolupráce příhraničních regionů a odstraňování hranic je silným nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti celé EU. Evropská územní spolupráce v programovém období 2014-2020: • už ne jeden ze tří cílů kohezní politiky, ale jeden ze dvou cílů • zvýšení finanční alokace pro programy Evropské územní spolupráce Zavedení a vyžadování principu tematické koncentrace v programovém období 2014-2020 – zaměření na omezený okruh témat, v rámci kterých bude nutno realizovat jasné a průkazné výsledky. Příslušným nařízením Evropské komise bylo definováno 11 tematických cílů, plnících cíle strategie EU 2020, každý tematický cíl má definované investiční priority. Přes tuto tematickou koncentraci vyvíjel Výbor pro přípravu OPPS ČR – Polsko 2014-2020 značné úsilí o zařazení všech podstatných témat vhodných a potřebných pro OPPS ČR – Polsko 2014-2020.
 5. 5. OPPS ČR – Polsko 2014-2020 Vymezení podporovaného území programu - nedojde ke změnám, bude však možno realizovat tzv. trojstranné projekty.
 6. 6. Rovněž se nepředpokládají změny v rámci implementační struktury budoucího přeshraničního programu. Implementační struktura – řídící a koordinační instituce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Řídící orgán (+ Ministerstvo regionálního rozvoje a infrastruktury Polské republiky - Národní orgán) Společný technický sekretariát (JTS) , Olomouc Implementační struktura – regionální instituce Regionální subjekt pro region Královéhradeckého kraje - Královéhradecký kraj Euroregion Glacensis, správce a administrátor Fondu mikroprojektů pro region Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou Centrum pro regionální rozvoj ČR -pobočka pro NUTS II Severovýchod Hradec Králové
 7. 7. Tematické cíle, investiční priority, prioritní osy a podporované aktivity v rámci OPPS ČR - Polsko 2014-2020 OPPS ČR – Polsko 2014-2020 bude využívat 4 tematické cíle (TC) TC 5: Investiční priorita 5b: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení Prioritní osa 1: Společné řízení rizik Podporované aktivity: • Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik. • Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice. • Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a útvarů krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti. Oprávnění příjemci: • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. • Nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení. Hlavní cílové skupiny: Obyvatelé společného regionu, samosprávy, podnikatelské subjekty, návštěvníci regionu.
 8. 8. TC 8: Investiční priorita 8b: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti území strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti Podporované aktivity: • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí. • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví. • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu. • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů. • Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů. Oprávnění příjemci: • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. • Nestátní neziskové organizace. • Evropské seskupení pro územní spolupráci. • Církve a náboženské spolky. • Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu. Hlavní cílové skupiny: Obyvatelé společného regionu, návštěvníci regionu, samosprávy turisticky významných lokalit, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu a na něj navázaných odvětví.
 9. 9. TC 10: Investiční priorita 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace Podporované aktivity: • Příprava a realizace společného vzdělávání. • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce. • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému. Oprávnění příjemci: • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. • Vzdělávací instituce včetně vysokých škol. • Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení. • Nestátní neziskové organizace. • Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavní cílové skupiny: Žáci a studenti primárního, sekundárního (a postsekundárního) a terciérního vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, zaměstnavatelé a jejich organizace, instituce trhu práce.
 10. 10. TC 11: Investiční priorita 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit Podporované aktivity: • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni. • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy. • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů. Oprávnění příjemci: • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy • Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení • Nestátní neziskové organizace • Evropské seskupení pro územní spolupráci • Církve a náboženské spolky Hlavní cílové skupiny: Obyvatelé společného regionu, samospráva, NNO, návštěvníci regionu, podnikatelské subjekty.
 11. 11. Finanční alokace OPPS ČR - Polsko 2014-2020 20% (15 + 5) z celkové alokace je vyhrazeno pro Fond mikroprojektů Silniční záměry: příjem žádostí ve zvláštním režimu (strategické projekty) byl ukončen dne 15.7. 2014 (alokováno 61,1 mil. EUR) Vlajkové projekty: příjem žádostí ve zvláštním režimu bude ukončen dne 30.10. 2014 • celé podporované území nebo jeho podstatná část • strategický význam pro přeshraniční spolupráci, systémová řešení a komplexní řešení problémů Maximální alokace na vlajkové projekty Financování z ERDF – 85 % celkových způsobilých výdajů, výše národní dotace bude ještě upřesněna. !!! První výzvy na individuální projekty: 2. čtvrtletí 2015 !!!
 12. 12. Implementace programu • Konzultace v regionech. • Žadatel posílá JTS nejprve projektový záměr – JTS k němu vydává doporučující stanovisko (min. 2 měsíce před termínem pro předkládání žádostí). • Žadatel předkládá projektovou žádost na JTS. • Hodnocení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti na JTS. • Hodnocení kvality, přeshraničního dopadu a přeshraniční spolupráce na tzv. Společném panelu expertů (významná role regionů a vojvodství). • Schvalování na Monitorovacím výboru. • Příprava Rozhodnutí/Smlouvy na JTS. • Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů projektu – kontroloři (zástupci CRR ČR a vojvodských úřadů). • Kontrola na úrovni celého projektu - průběžné a závěrečné zprávy - kontrola výdajů a žádosti o platbu – kontroloři - kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu – JTS • Kontrola udržitelnosti – obdobně jako v rámci kontroly celého projektu, za kontrolu aspektů přeshraniční spolupráce a dopadu zodpovědné JTS, za ostatní části kontroly zodpovídají příslušní kontroloři.
 13. 13. Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) – nová dimenze přeshraniční spolupráce
 14. 14. Evropské seskupení pro územní spolupráci Instituce, které budou připraveny na realizaci programů Evropské územní spolupráce, budou mít v programovém období 2014-2020 významnou konkurenční výhodu v přístupu k evropským zdrojům. Novou dimenzi rozvoje přeshraniční spolupráce představuje Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Právní formu ESÚS stanovil v roce 2006 Evropský parlament a Rada EU s politickou podporou Výboru regionů Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1082/2006, o evropském seskupení pro územní spolupráci (toto nařízení bylo změněno Nařízením EP a Rady EU č. 1302/2013 ze dne 17.12.2013). Právní forma ESÚS umožňuje vytvořit seskupení subjektů a organizací z více států EU sloužící pro rozvoj daného území. Na rozdíl od struktur, v jejichž rámci se tato spolupráce odehrávala v předchozích letech na základě partnerských smluv a dohod mezi jednotlivými organizacemi ČR a organizacemi ostatních členských států EU, mají ESÚS právní subjektivitu. ESÚS je novinkou v tom smyslu, že umožňuje vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty (členské státy dávají pouze svůj souhlas s účastí členů ze svého území). ESÚS umožňuje spolupráci veřejných institucí na různých úrovních (národní, regionální, místní), je zřizováno v rámci oblastí různého měřítka - počínaje od partnerských měst až k celým regionům. Evaluace programů přeshraniční spolupráce ve střední a jižní Evropě, Vídeň, 3.-5.5.2010 Evropský institut pro územní spolupráci, region Nord - Pas de Calais, Francie
 15. 15. Princip ESÚS I po vstupu ČR do Shengenského prostoru dne 20.12.2007 přináší hranice omezení pro regiony, které sousedí s jiným státem. ESÚS tuto hranici odstraňuje a umožňuje rozvíjet plnou spolupráci a kooperaci s regiony sousedního státu. Dobře nastavený a fungující ESÚS představuje účinný nástroj pro prosazování regionálních zájmů v Bruselu a také v rámci institucí a dalších subjektů jednotlivých zúčastněných států. ESÚS jako laboratoř víceúrovňové správy Jakkoli je víceúrovňová správa (věcí veřejných) vnímána jakožto žádoucí, praktické zkušenosti s ní jsou značně limitované. Proto mohou být ESÚS, jejichž členy se mohou stát samosprávné celky odlišných velikostí i kompetencí, opravdu významným krokem směrem k ověření funkčnosti konceptu víceúrovňové správy v přeshraničním prostředí. ESÚS v EU: Doposud bylo v rámci EU založeno 35 ESÚS (stav k dubnu 2013), velký počet ESÚS je v přípravné fázi.
 16. 16. Evropská seskupení pro územní spolupráci a evropské regiony (připravované nebo již založené) z pohledu ČR 1. ESÚS TRITIA, 2. Evropský region Dunaj - Vltava, 3. ESÚS Novum
 17. 17. ESÚS TRITIA - první ESÚS na území ČR, Polska a Slovenska Cílem je vznik silného a atraktivního seskupení "TRITIA" v centru Střední Evropy, které bude založeno na spolupráci tří sousedících regionů (trilaterální spolupráce) - Moravskoslezský kraj (ČR), Žilinský samosprávný kraj (SK), Slezské a Opolské vojvodství (PR). Počet obyvatel ve spolupracujících regionech - 8 milionů. Tvorba společného akčního plánu pro oblasti spolupráce zaměřené na inovace (horizontální téma), cestovní ruch, energetiku, životní prostředí, výzkum a vývoj, rozvoj lidských zdrojů apod. Využití evropských přeshraničních programů na přípravu ESÚS TRITIA. Setkání lídrů čtyř regionů zakládajících Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA během konference „Investment & Business Forum 2010“ ve dnech 11. - 12. října 2010 v Ostravě Na vzniku ESÚS TRITIA se podílely 4 regiony: Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj, Slezské a Opolské vojvodství
 18. 18. Evropský region Dunaj – Vltava (www.evropskyregion.cz) • Přijatá strategie v česko-rakousko-bavorské příhraniční oblasti: zintenzivnění kontaktů regionů a efektivnější řešení společných témat a s ohledem na žádoucí synergie. Území na hranici Dolního a Horního Rakouska, Bavorska a Čech může v evropské soutěži regionů získat dobrou pozici jako trilaterální evropský region a jako atraktivní hospodářský a životní prostor. • Pro vytvoření této platformy bylo zapotřebí pečlivě vyhodnotit dosavadní přeshraniční spolupráci, vytipovat vhodná společná témata a zhodnotit zapojení všech potencionálních partnerů. Samozřejmostí je úzká shoda mezi ministerstvy, vládami správních obvodů a krajskými samosprávami v ČR a dalšími přidruženými partnery, která je zajišťována trilaterálním koordinačním grémiem. • Proces vzniku evropského regionu – 3 moduly: analýza sítí a struktur (do konce roku 2010), analýza potenciálů (do konce roku 2011), stanovení centrálních témat pro práci a založení Evropského regionu Dunaj - Vltava (do konce roku 2012). • Využití evropských přeshraničních programů. Setkání historického významu: zástupci jedenácti hospodářských komor z východního Bavorska, Horního Rakouska, západních a jižních Čech se vyslovili pro společný přeshraniční Evropský region Projektové území představuje šířeji koncipované území, zahrnuté do podrobných analýz sítí a potencionálů. Teprve výsledky aktivit naznačí, zda je toto vymezení vhodné pro vznik ESÚS, případně jiné společnosti
 19. 19. ESÚS Novum Zástupci 4 českých krajů (Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, a Olomoucký), Dolnoslezského vojvodství a 2 euroregionů (Glacensis – česká a polská část, Nisa – česká a polská část) zahájili v roce 2010 diskusi o přípravě ESÚS, neboť regiony, kde působí uvedené subjekty, sbližuje a spojuje podobný hospodářský rozvoj, podobný jazyk, geografické a přírodní podmínky, současná aktivní spolupráce mezi partnery na obou stranách hranice apod. Počet obyvatel uvažovaného území – přes 5 milionů. Za účelem systémového řešení společných potřeb a požadavků byla vypracována a předložena projektová žádost do OPPS ČR – Polsko 2007-2013 v termínu do 15. června 2011, pod názvem „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“, která byla následně schválena ke spolufinancování. Cílem projektu je rozvoj přeshraniční (institucionální) spolupráce. Hlavní aktivity projektu: • Tvorba společné Strategie integrované spolupráce partnerů • Analytická část, syntetická (návrhová) část • Akční plán • Malá a velká právní analýza • Výměnné stáže zaměstnanců partnerů • Vytvoření a provoz sekretariátu projektu • Publicita, webové stránky, překladatelské a tlumočnické služby, konference apod. Dne 5. října 2011 bylo v polské Jelení Hoře slavnostně podepsáno všemi signatáři „Prohlášení o záměru“, ve kterém byl vyjádřen zájem vytvořit do budoucna Evropské seskupení pro územní spolupráci, které by bylo otevřené i pro další potencionální zájemce
 20. 20. Partneři projektu a územní vymezení
 21. 21. Ʃ 269 633 € 32 % 33 % 4 % 4 %
 22. 22. Setkání a další aktivity v rámci projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“
 23. 23. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů v rámci OPPS ČR – Polsko 2007-2013 se zapojením subjektů z Královéhradeckého kraje
 24. 24. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 1.1 – Posilování dostupnosti Modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům Broumovského výběžku
 25. 25. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 1.2 – Ochrana životního prostředí Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod
 26. 26. Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry na základě zkvalitnění čištění odpadních vod na česko-polském pohraničí
 27. 27. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 1.3 – Prevence rizik Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích
 28. 28. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Královéhradeckého kraje a Jeleniej Góry
 29. 29. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 2.1 – Podpora podnikatelského prostředí Česko-polské podnikatelské listy Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta
 30. 30. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 2.2 – Podpora rozvoje cestovního ruchu Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn Cyklostezky v Kladském pomezí
 31. 31. VIA FABRILIS – cesta řemeslných tradic Nejlepší projekt v kategorii Cestovní ruch v Polské republice !
 32. 32. Podzemí Krkonoš
 33. 33. Rozvoj rekreační a turistické infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska - I.etapa Nákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost Orlických a Bystřických hor
 34. 34. Brána do pohádky
 35. 35. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 2.3 – Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN
 36. 36. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 3.1 – Územní spolupráce veřejných institucí Poznej svého souseda
 37. 37. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 3.2 – Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit Walbrzych, Hradec Králové - města kultury
 38. 38. Walbrzych, Hradec Králové - města kultury
 39. 39. U nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój
 40. 40. Ukázka realizovaných přeshraničních projektů: oblast podpory 3.3 – Fond mikroprojektů Poznejme vzájemně svoji kulturu
 41. 41. Informace k OPPS ČR – Polsko 2014-2020: http://www.cz-pl.eu/nove-obdobi-2014-2020.html Informace o akcích připravovaných v Hradci Králové k novému programovému období 2014-2020 (zejména k OPPS ČR – Polsko 2014-2020 a k dalším programům Evropské územní spolupráce): http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-programy-2014- 2020/programove-obdobi-2014--2020-68597 Děkuji za pozornost. Roman Klíma Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajský úřad Královéhradeckého kraje telefon: 495 817 492, 602 488 137 e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz

×