Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

6 powerful communication tips

487 vues

Publié le

6 Powerful Communication Tips From Some Of The World's Best Interviewers Listening intently isn't just for journalists. Here's how to sharpen your interviewing skills to get the most out of your connections.
By Courtney Seiter

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

6 powerful communication tips

 1. 1. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 2. 2. By Courtney Seiter
 3. 3.    คนส่วนมากจะประหม่า เมื่อต้องไปงานเลี้ยง พบปะผูคนใหม่ ๆ ้ หรือในการสัมภาษณ์งาน ว่าไม่รูจะพูดคุยอย่างไรดี ้ การสนทนาเป็ นสิ่งที่ตองฝึ กฝน นักประพันธ์ ผูสื่อข่าว ผูสมภาษณ์ ้ ้ ้ ั ต่างมีวิธีการพัฒนาเทคนิค เพื่อจะได้ตดต่อกับผูคน และสร้าง ิ ้ ความเข้าใจกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเคล็ดลับการติดต่อสื่อสาร จากผูเชี่ยวชาญ 6 ประการ ที่จะช่วย ้ ให้เราสร้างสัมพันธภาพทีดี หรือเป็ นผูที่มีการเจรจาพาทีที่ดี ่ ้
 4. 4. 1. ให้เตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า แล้วโยนทิ้งไป  ถ้าคุณมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า ให้คนคว้าเรื่องราวของบุคคลที่เราจะ ้ พบด้วย จะได้รูสึกมั ่นใจ แต่เมื่อถึงเวลาจริง ๆ มืออาชีพจะไม่อ่าน ้ โพยที่เตรียมไว้ แต่จะให้เหตุการณ์พาไป ปล่อยเป็ นธรรมชาติ  การพูดคุยกันไม่ใช่การสัมภาษณ์ เพราะการสัมภาษณ์เป็ นเรืองน่าเบื่อ ่ แต่ควรให้เป็ นการสนทนากันมากกว่า ให้โยนกระดาษจดทิ้งไป  ผูสมภาษณ์ที่ดีจะรูว่าสมควรทาอย่างไร เพื่อให้ผถูกสัมภาษณ์รูสึก ้ ั ้ ู้ ้ ผ่อนคลาย แล้วเปิ ดใจสนทนาในสิ่งที่เป็ นจริงของตัวเขา ซึ่งจะเกิดขึ้น ้ ได้ก็ตอเมื่อทังสองฝ่ ายรูสึกไม่เกร็ง ไม่รูสกว่ามีไมโครโฟนอยูตรงหน้า ่ ้ ้ึ ่ มีความเป็ นตัวของตัวเอง นั ่นแหละวิเศษสุด
 5. 5. 2. ทาตัวให้เสมอกัน ทั้งด้านอารมณ์ ระดับพลังงาน ภาษา และ กิรยาท่าทาง ิ  ถ้าคู่สนทนารูสึกสบาย การสัมภาษณ์ก็จะเป็ นไปด้วยดี ซึ่งทาได้ ้ โดยทาตัวให้เข้ากันกับเขา ทางด้านอารมณ์ ระดับพลังงาน ภาษา และกิรยาท่าทาง เช่น การมีภาษาท่าทางของเรา ให้เสมือนกับ ิ เป็ นกระจกเงาของผูถูกสัมภาษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณสนใจ ้ กับการสนทนา แต่ให้ทาแค่เป็ นนัย ๆ ก็พอ  ภาษาท่าทางช่วยในการสนทนาได้มาก เช่นถ้าเขาหันเท้าไปที่ ประตูออก แสดงว่าควรจบการสนทนาได้แล้ว  และโปรดจาไว้ว่า ในการสัมภาษณ์ ไม่มีคาถามใดที่ใช้ได้กบทุก ั คน ขึ้นกับว่าบุคคลนั้นคือใคร ควรรูว่าเขาเป็ นใคร ทางานอะไร ้
 6. 6. 3. ฝึ กการฟั งอย่างอ่อนตัว  การฟั งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของการสนทนา นักสัมภาษณ์ที่ดีจะฟั ง ้ อย่างสนใจ ไม่เพียงแต่คาพูด แต่ตองสังเกตทังน้ าเสียง การเว้นระยะ ้ และคาตอบทีไม่ได้พูดออกมา การฟั งอย่างสนใจทาให้รูจงหวะว่า ่ ้ั เมื่อใดควรเปลี่ยนเรื่องพูด หรือเมื่อใดควรถามต่อเพื่อเจาะลึก  คาถามสด ๆ มักจะได้คาตอบที่ดีที่สุด จะมีได้ก็ตอเมื่อมีการรับฟั ง ่ ้ ้ั ้ อย่างตังใจ ไม่ใช่ตงหน้าตังตาถามแต่คาถามที่เตรียมเอาไว้  และไม่ตองกังวลว่าจะมัวแต่ถามเรื่องอื่น จนละเลยประเด็นสาคัญ ให้ ้ ใช้เทคนิคการจา ด้วยการสร้างภาพในใจ ในสิ่งทีเราทนไม่ได้กบเรือง ่ ั ่ นั้น (outrageous image) จะทาให้เราไม่ลืมเรืองสาคัญนั้น ๆ ่
 7. 7. 4. กระตุนด้วยพลังของการหยุด ้  การหยุด เป็ นเทคนิคหนึ่งของการสนทนา ทาให้ผถูกสัมภาษณ์ ู้ จาเป็ นต้องอธิบายเพิ่มเติม  ถ้าคุณสามารถทนต่อการไม่สนองตอบอย่างทันทีได้ บุคคลนั้นจะ ขยายความเพิ่ม ทาให้เราเข้าถึงจิตใจเขามากขึ้น วิธีปฏิบตคือ ั ิ หลังจากฟั งคาตอบ ให้หยุดรอโดยนับหนึ่งถึงสาม หรือนับถึงห้าก็ได้ แล้วคุณจะประหลาดใจกับคาตอบที่ได้รบเพิ่มเติม ั  เพราะธรรมชาติของคนเราไม่อยากให้เกิดความเงียบนาน ดังนั้นการ หยุดเป็ นพลังอันหนึ่งทีใช้ได้ดในสถานการณ์ที่ยากลาบาก เช่นการ ่ ี ต่อรองขึ้นเงินเดือน การหยุดทาให้เขาเกิดความอึดอัด แล้วเขาจะพูด ้ ้ ออกมา ในสิ่งที่เขาตังใจไม่อยากพูดตังแต่แรก
 8. 8. 5. ฝึ กฝนความอยากรู ้  เทคนิคทุกอย่างจะไม่สาเร็จถ้าขาดความอยากรู ้ (curiosity)  ความปรารถนาเรียนรูบุคคลอื่น ดียงกว่าทุกเคล็ดลับ ให้ทาตนอยู่ ้ ิ่ ในภาวะของการใฝ่ รู ้ (exploratory mode) ตลอดเวลา แล้วคุณจะ พบว่า คุณอาจจะเจอคนที่วิเศษ ที่คณไม่เคยคาดหวังเอาไว้ ุ  Dale Carnegie กล่าวว่า คุณจะมีเพื่อนภายในสองเดือน มากกว่ามี เพื่อนภายในสองปี ถ้าคุณสนใจเขามากกว่าตัวเอง (You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.)
 9. 9. 6. ไม่มีมานะ (ถือตัวถือตน)  โดยปกติ คนเรามักจะพูดถึงแต่ตนเอง หรือเกิดมีมานะ ทาให้ไม่สนใจ ผูอื่น ้  ดังนั้นการไม่มีมานะ (ego suspension) เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อความอยากรู ้ และทาให้คุณมีการติดต่อกับผูอื่นได้ ้  ส่วนมากในการสนทนาสองต่อสอง คนหนึ่งจะรอให้คนอื่นพูดก่อน แล้วจะพูดถึงเรื่องเดียวกัน ในทานองที่ดยงกว่าหรือน่าสนใจกว่า ี ิ่ วิธีการหักห้ามมานะคือ อดทนต่อคากล่าวที่เราอยากจะพูดออกมาของ ้ เรืองทีดียงกว่า แต่สงเสริมคะยันคะยอให้เขาได้เล่าเรืองเพิ่มเติม ่ ่ ิ่ ่ ่  ถ้ามีโอกาสได้พบเจออีก ให้เก็บความอยากเล่าเรื่องราวของเราไว้ แต่ ให้ถามเขาถึงรายละเอียดเพิ่มเติม เขาจะภูมิใจที่ได้เล่าเพิ่มในสิ่งที่เรา ยังไม่รู ้ แล้วเราจะประหลาดใจ กับสิ่งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่มเติม
 10. 10. What tips and tricks have you picked up that help you connect with people and have more meaningful conversations? Let us know in the comments.  ้ คุณได้เรียนรูอะไรบ้าง จากวิธีการทังหก ของผูสมภาษณ์มืออาชีพ ้ ้ั ที่จะช่วยให้คุณได้ตดต่อกับผูอ่ืน และมีการสนทนาที่มี ิ ้ ความหมายมากกว่าเดิม
 11. 11. Abraham Lincoln

×