Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

MODULE-14-ppt-G8-UPDATED NAVAJA.pptx

 1. MARY ANN N. NAVAJA 8 Ikaapat na Markahan
 2. PRAYER
 3. Mga Alituntunin: 1. Humanap ng komportableng lugar 2. Kumuha ng papel at panulat 3. Maging aktibo at makilahok sa ibibigay kong mga gawain 4. Sabay sabay na bigkasin ng malakas ang HANDA NA AKO!
 4. •Pagsusuri ng Larawan
 5. Layunin: 1. Nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan 2. Nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa na kailangan upang maiwasan at tugunan ang karahasan sa paaralan.
 6. A B
 7. Ang Paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng maraming mga mag- aaral. Katulad ng
 8. Mga gabay na tanong:  Mga gabay na Tanong:  1. Batay sa iyong pagsusuri ano ang pangunahing paksa sa balitang napanood.  2. Ayon sa balita ano ang isang problema ng mag aaral ang inyong napanood?  3. Paano nakaapekto ang pambubulas sa bata ayon sa iyong napanood?  4. Sa iyong palagay ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang nakaranas ng ganitong problema o uri ng pambubulas, at ano ang iyong nararapat na gawin upang maiwasan o matigil ang ganitong pangyayari?
 9. Ang KARAHASAN SA PAARALAN ay anumang kilos na lumalabag sa Misyon at Bisyon ng edukasyon, sa paggalang sa kapwa mag-aaral o anumang kilos na humahadlang sa layunin ng paaralan na maging ligtas sa pagdarahas ng tao, pag-aari, droga, armas o kaguluhan.
 10. Ano-ano nga ba ang mga karahasan na maaaring nagaganap sa paaralan?
 11. PAMBUBULAS o BULLYING
 12. VANDALISM PAGDADALA NG DROGA
 13. FRATERNITY GANG SEXUAL HARASSMENT
 14. At narito pa: pagnanakaw pagdadala ng nakasasakit na bagay labanan pag-aaway o pagsasakitan sa loob o labas man ng paaralan
 15. . PAMBUBULA S
 16. PAMBUBULAS(BULLYIN G) Ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na
 17. Pasalitang pambubulas
 18. PASALITANG PAMBUBULAS ay Pagsasalita o Pagsusulat ng masasamang salita laban sa isang tao. Mga salitang nakasasakit sa damdamin ng isang tao URI NG PAMBUBULAS
 19. MGA HALIMBAWA Pangangantyaw Paninigaw Pangungutya Pagmumura Panunukso Pang-iinsulto Panlalait Pang-aasar Pagpapahiya sa maraming tao
 20. Sosyal o Relasyonal na pambubulas
 21. SOSYAL O RELASYONAL NA PAMBUBULAS ito ay may layuning sirain ang pangalan o reputasyon ng tao at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao
 22. • Hindi pagtanggap sa isang tao o sadyang pang-iiwan sa kanya sa maraming pagkakataon • Panghihikayat sa ibang mag-aaral na huwag makipagkaibigan sa isang tao o pangkat • Pagkakalat ng tsismis • Pagpapahiya sa isang tao sa gitna ng nakararami
 23. Pisikal na pambubulas
 24. PISIKAL NA PAMBUBULAS ito ay pisikal na pananakit, pagmamaltrato sa isang indibidwal o pangkat at paninira ng kaniyang mga pag- aari nito.
 25. • Panununtok • Paninipa • Pananampal • Pangungurot • Biglang pag-alis ng upuan habang nakatalikod upang matumba ang nakaupo
 26. Bullying in America: Facts & Statistics https://study.com/academy/lesson/bullying-in-america-facts- statistics.html
 27.  https://scienceworld.scholastic.com/issues/2018-19/102918/numbers-in-the-news- bullying.html
 28. KARAHASAN SA MGA KATUTUBO O KABUNDUKAN
 29. PROTEKSYOB PARA SA MGA KATUTUBO LABAN SA DESKRIMINASYON O KARAHASAN
 30. Ang NAMBUBULA S
 31. 1. Napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kaniyang gustong gawin at hindi napaaalalahanan lalo na sa mga
 32. 2. Hindi naramda man sa pamilya
 33. 3. Hindi napalago ang komunikasyo n at ugnayan sa loob ng pamilya
 34. 4. Ginamitan ng pananakit bilang
 35. 5. Nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakataon ng damdamin ng poot sa kapwa at malaon ay
 36. Ang BINUBULAS
 37. 1. Kaibahang Pisikal (physically
 38. 2. Kaibahang Estilo ng Pananamit
 39. 3. Oryentasyo ng Sekswual (sexual
 40.  tumutukoy sa kakayahan ng isangtao na makaranas ng malalim na atraksyong apeksyonal, emosyonal at sekswal  malalim na relasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya o kasariang higit sa isa.
 41. 4. Madaling Mapikon (short- tempered)
 42. 5. Mababa ang Tingin sa Sarili (low self-esteem)
 43. 6. Tahimik at Lumalayo sa Nakararami
 44. 7. Wala kang Kakayahang Ipagtanggol ang Sarili Laban sa
 45. EPEKTO NG
 46. 1. Pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog, mababang tiwala sa sarili, sakit ng ulo at tiyan at stress
 47. 2. Kakaunting kaibigan o walang kaibigan
 48. 3. Posibilidad na sila mismo ay maging marahas
 49. “PAGSALI SA FRATERNITY o GANG”
 50. Nanggaling sa lating latin frater – “brotherhood o kapatiran”) FRATERNITY
 51. FRATERNITY - Ay isang samahan o kapatiran na binuo ng mga indibidwal na nagnanais na mapansin o maging bahagi sa iba. Akademikong organisasyon o samahan na ginagamit ang alpabetong Griyego
 52. 1. Tau Gamma Phi 2. Alpha Phi Omega 3. Sigma Lambda Phi 4. Alpha Phi Epsilon 5. Alpha Kappa Rho
 53. GANG • Ito ay grupo ng magkakaibigan na kadalasang nag-aangkin ng kontrol sa isang teritoryo sa komunidad o maging sa paaralan. Kadalasan ito’y nasasangkot sa kaguluhan, krimen at iskandalo.
 54. Mga Sandata Laban sa Karahasan
 55. Dalawang bagay ang mahalaga upang maiwasan ang pagiging mapaghanap at ang
 56. Kaalaman sa Sarili
 57. Paggalang sa sarili
 58. PANGKATANG GAWAIN:  Unang pangkat -Tula: Bumuo ng tula na naglalaman ng mensahe sa kapwa kabataan tungkol sa sanhi ng karahasan sa paaralan.  Pangalawang Pangkat- Slogan:Bumuo ng Slogan na nag papahiwatig o nagpapahayag ng epekto ng pambubulas o karahasan sa paaralan.  Pangatlong pangkat- Pagguhit : Sa pamamagitan ng pagguhit magpakita ng ng mga larawan ukol sa pagmamahal sa sarili at kapwa upang maiwasan ang karahasan sa paaralan.  Pang apat na Pangkat-: Bumuo ng akrostik sa salitang Pagmamahal na naglalahad ng mga gawain o kilos na makatutulong upang mapigilan ang paglaganap ng karahasan sa paaralan
 59. P-agpapakita ng pagmamahal A-y G-awing M-adalas A-t M-akakamit ng A- ting paaralan ang kapayapaan H-abang A-ng L-ahat ay ligtas
 60. RUBRIKS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTOS ISKOR PAKSA Naipakita ng mahusay ang mensahe ng paksa Di gaanong naipakita ng mahusay ang mensahe ng paksa Hindi naipakita ng mahusay ang mensahe ng paksa PAGKAMALIKHAIN Napakaganda at malinaw ang pagkakasulat ng mga titik Maganda at malinaw ang pagkakasulat ng mga titik Di gaanong maganda at di gaanong malinaw ang pagkakasulat ng mga titik KABUUAN
 61. Rubriks sa Pagsusuri ng Balita Kraytirya 100-94 93-87 86-80 Nilalaman Ito ay kumpleto ayon sa hinihingi May kulang na isa o dalawa sa nilalaman. May tatlo o higit pang kakulangan sa nilalaman. Presentasyon/ Pagtalakay sa Paksa Ang pagtalakay sa paksa at pagsagot sa mga katanungan ay napakaayos at napakalinaw na naipahayag. Ang pagtalakay sa paksa at pagsagot sa mga katanungan ay maayos at malinaw. Ang pagtalakay sa paksa at pagsagot sa mga katanungan ay nakalilito
 62. Ang pag-iwas sa anomang uri ng _________ sa paaralan ang aktibong pakikisangkot sa pagsupil nito ay patunay ng Pagmamahal sa ________ _______ __________ sa buhay Na may kaakibat na __________ __ at at
 63. Ang pag-iwas sa anomang uri ng karahasan sa paaralan ang aktibong pakikisangkot sa pagsupil nito ay patunay ng Pagmamahal sa sarili kapwa paggalang sa buhay Na may kaakibat na katarungan at at
 64. Maikling Pagsusulit via QUIZZIZ
 65. PAGTATAYA:  Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot 1.Ito ay anumanhg kilos na lumalabag sa Misyonat Bisyon ng edukasyon sa paggalang sa kapawa mag- aaral o anumang kilos na humahandalng sa layunin ng paaralan na maging ligtas sa pagdarahas ng tao, pag-aari, droga, armas o kaguluhan.. a.Pandaraya b. Karahasan sa Paaralan c.Pag liban sa klase d. Fraternity 2.Bakit may mga mag-aaral na sumasali sa fraternity at gang? a. Wala silang mapaglaanan ng oras c. may kakilalala sa kanila bilang kapatid b. B. Kulang sila sa atensyon ng magulang d.Marami ang lalaban sa kaniala kung sakali masangkot sila sagulo. 3.Sa anong paraan maiiwasan at masusupil ng mga mag-aaral ang karahasan sa paaralan sa paaralan ? a. Pagsunod sa payo ng magulang b. Paggalang sa awtoridad ng paaralan c. Pagmamahal sa sarili, sa kapwa at paggalang sa buhay d. Pag –aaral ng mabuti
 66.  4.Alin sa mg sumusunod ang hindi epekto ng pambubulas?  A.Pagkabalisa, kalungkutan, suliranin,sa pagtulog, mabababang tiwala sa sarili, sakit ng ulo tyan at stress  B.Posibliidad na sila mismo ay maging marahas  C. Kaunting kaibigan o walng kaibigan  D. Masayahin at mahimbing na tulog  5.Ang pagmamahal sa sarili , kapwa at buhay ay mga sandata laban sa karahasan.  A. Tama  B. Mali  C,Maaring tama at mali  D. Lahat ng nabanggit
 67. PANUTO: Kumpletuhin ang mga salita upang makabuo ng pahayag. Ang mahalagang natutunan ko sa araling ito ay__________________________________ ____________________________________.
Publicité