Water

mary nastakou
mary nastakouHead director of vocational training institute (IEK Sparta), ICT Teacher's Trainer at Ministry of EducationGreece à IEK Sparta
ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405  1
Τπολογίηεται ότι ςτον πλανιτθ μασ υπάρχουν περίπου
1.000.000.000.000.000.000 τόνοι νεροφ με τθ μορφι
ςτερεοφ (πάγου), υγροφ και αερίου (υδρατμϊν).

                  ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405  2
ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405  3
Το 70% τθσ επιφάνειασ τθσ
 γθσ καλφπτεται από νερό
              ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405  4
…παρϋ όλα αυτά μόνο το 2,5% αυτοφ
                     του νεροφ είναι πόςιμο για τον
                          άνκρωπο
Όλο το αλμυρό νερό του πλανιτθ
 αποτελεί μια ενιαία μάηα, που
ονομάηεται παγκόςμιοσ ωκεανόσ            ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405               5
Το μεγαλφτερο μζροσ του
         πόςιμου νεροφ βρίςκεται ςε
         μορφι πάγου και δεν είναι
          εφκολα προςιτό ςε μασ.
Οι παγετϊνεσ είναι μεγάλεσ μάηεσ πάγων που δθμιουργοφνται ςτα ψθλά βουνά ι ςτα μεγάλα
γεωγραφικά πλάτθ, δθλαδι ςε μζρθ όπου το χιόνι που πζφτει είναι περιςςότερο από αυτό που
προλαβαίνει να λιϊςει.


                  ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405             6
Γι αυτό μθ το ξοδεφετε άςκοπα και
     μθν το μολφνετε.
     Ενδεικτικά δείτε:
    Εδϊ κα βρείτε πλθροφορίεσ
    ςχετικά με τθ χριςθ του νεροφ
    κάποιων ποταμϊν αλλά και
       υπόγειων νερϊν

               ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405  7
Τα υγρά απόβλθτα από κατοικίεσ, βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ, αγροφσ ονομάηονται
  λφματα. Όταν τα λφματα καταλιγουν χωρίσ επεξεργαςία ςτουσ υδάτινουσ
  αποδζκτεσ (ποτάμια, λίμνεσ, κάλαςςεσ), μεταφζρουν ς’ αυτοφσ ουςίεσ που
      προκαλοφν ρφπανςθ. Οι ουςίεσ αυτζσ ονομάηονται ρφποι.
Η ρφπανςθ του νεροφ ςυνεπάγεται:
1.Μείωςθ τθσ διαφγειάσ του.
2.Μείωςθ του διαλυμζνου οξυγόνου
3.Μείωςθ τθσ ποικιλότθτασ τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ . Πολλοί οργανιςμοί
δεν μποροφν να ηιςουν ςε ςυνκικεσ ρφπανςθσ, οπότε οι πλθκυςμοί τουσ
ςταδιακά μειϊνονται και ςτο τζλοσ εξαφανίηονται.
4.Αιςκθτικι υποβάκμιςθ ι και πλιρθ καταςτροφι των υδάτινων τοπίων (ακτϊν,
λιμνϊν, ποταμϊν, ρεμάτων).
               ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405               8
Είναι απαραίτθτο για τουσ οργανιςμοφσ, διότι
 ςυμμετζχει ςτισ βιολογικζσ λειτουργίεσ τουσ.

 Όλα τα ηϊα και τα φυτά αποτελοφνται από
   νερό ςε ποςοςτό μζχρι και 95%.

Ο άνκρωποσ μπορεί να ηιςει μζχρι 60 μζρεσ
χωρίσ τροφι αλλά όχι πάνω από 10-15 μζρεσ
        χωρίσ νερό
 ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405             9
Γεια ςου
                 φίλε!


  Το είχεσ ςκεφτεί;
Το 70% του οργανιςμοφ
  ςου είναι νερό!!!
    ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405       10
ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405  11
Για να δοφμε τι
  ζμακεσ..
    ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405  12
Όλοι γνωρίηουμε ότι
            το νερό αποτελείται
             από μικροςκοπικά
            ςωματίδια τα μόρια.

             Θα μποροφςα να δω
            αυτά τα μόρια. Αν με
             ζνα μαγικό τρόπο
              μποροφςα…
ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405           13
να μικρφνω τόςο πολφ
                ϊςτε…
ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405           14
να χωράω μζςα ςϋ
             αυτό το ποτιρι.

             … και αν μίκραινα
            ακόμα περιςςότερο…
ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405            15
…τότε κα μποροφςα
                              να δω αυτά τα
                              μικροςκοπικά
                             ςωματίδια τα μόρια

http://www.youtube.com/watch?v=N0Si8fkERFY&feature=player_embedded

                ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405           16
…αλλά μθ νομίςετε
 ότι τα άτομα είναι
χρωματιςτά . Αυτά που
   είδατε είναι
προςομοιϊςεισ μορίων
        * Σα μόρια αποτελοφνται από μικρότερα ςωματίδια ..
                  τα άτομα
 * Ένα μόριο νεροφ αποτελείται από ζνα άτομο οξυγόνου και δφο άτομα υδρογόνου

                ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405            17
Ελάτε μαηί μου ςτο εικονικό εργαςτιριο …
Εκεί μποροφμε να «καταςκευάςουμε» ζνα μόριο νεροφ
        (προςομοιϊςεισ μορίων)
      ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405          18
Θα ζχετε ακοφςει ότι υπάρχει ενεργειακό πρόβλθμα
 ςτο πλανιτθ γιατί κάποιεσ από τισ κφριεσ πθγζσ
 ενζργειασ όπωσ το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο
μετά από 50 περίπου χρόνια υπολογίηεται ότι δεν κα
          υπάρχουν…
 Το νερό είναι πθγι ενζργειασ …
Αν βριςκόταν ζνασ τρόποσ ϊςτε να μποροφςαμε να
   αξιοποιιςουμε με τζτοιο τρόπο το νερό.
   (Το νερό που είναι τόςο άφκονο ςτθ γθ)
…ϊςτε να αποτελοφςε τθ μοναδικι πθγι ενζργειασ
              ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405  19
Η λειτουργία των υδροθλεκτρικϊν μονάδων βαςίηεται ςτθ κίνθςθ του νεροφ λόγω διαφοράσ
μανομετρικοφ φψουσ . Κατά τθ διζλευςι του από τον αγωγό πτϊςεϊσ κινεί ζναν ςτρόβιλο ο
            οποίοσ κζτει ςε λειτουργία τθ γεννιτρια .
       http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi324.html
                 ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405             20
Η ποςότθτα του θλεκτριςμοφ που παράγεται
     κακορίηεται από αρκετοφσ παράγοντεσ. Δφο από τουσ
            ςθμαντικότερουσ είναι:
          * ο όγκοσ του νεροφ που ρζει και
      * θ διαφορά μανομετρικοφ φψουσ μεταξφ τθσ
      ελεφκερθσ επιφάνειασ του ταμιευτιρα και του
               ςτροβίλου
   Η χρθςιμοποιοφμενθ ποςότθτα νεροφ κατόπιν επιςτρζφει ςτο φυςικό ταμιευτιρα
ακολουκϊντασ τθ φυςικι τθσ ροι και δίνει τθ δυνατότθτα να ικανοποιθκοφν και άλλεσ ανάγκεσ
  όπωσ φδρευςθ , άρδευςθ δθμιουργία υγροτόπων, περιοχϊν αναψυχισ και ακλθτιςμοφ
        http://www.youtube.com/watch?v=qKiZ4B5uVNM
                  ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405             21
Ονομάηεται PowerTrekk και αποτελεί τθ λφςθ για
        άμεςθ φόρτιςθ παντοφ και πάντα.
    θ οποία αντλεί τθν ενζργειά τθσ από ελάχιςτο… νερό!
      λειτουργεί χάρθ ςτθ χθμικι αντίδραςθ που
    πραγματοποιείται μεταξφ του πυριτιοφχου νατρίου
     που περιζχεται ιδθ ςτο εςωτερικό τθσ και του
    προςτικζμενου νεροφ. Αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
         παραγωγι αερίου υδρογόνου.
   http://tinanantsou.blogspot.com/2012/01/blog-post_14.html
http://www.youtube.com/watch?v=QWkd9DFKfyU&feature=player_embedded

              ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405           22
Ο ηωγράφοσ υμνεί το νερό με το πινζλο του, ο λογοτζχνθσ με τθν πζνα του, ο μουςικόσ με τθ
λφρα του. Ο ιερουργόσ το χρθςιμοποιεί για να ςυμβολίςει τα μυςτιρια τθσ δθμιουργίασ και
του κφκλου τθσ ηωισ. Σζλοσ, ο επιςτιμονασ μελετά τον κφκλο του νεροφ και τισ διαταραχζσ
αυτοφ του κφκλου. http://www.youtube.com/watch?v=uyZJ3rNb4xM&feature=related
          http://www.youtube.com/watch?v=28Qi4jLtigc&feature=related
                   ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405              23
Γιατί αν κανείσ μεγεκφνει τισ νιφάδεσ του χιονιοφ κάτω
από ζνα μικροςκόπιο … κα διαπιςτϊςει με ζκπλθξθ ότι
 εκεί κρφβεται ζνασ ολόκλθροσ γεωμετρικόσ κόςμοσ
               ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405   24
Η δθμιουργία του κόςμου ςτθν Αγία Γραφι

Και είπεν ο Θεόσ: «Γεννθκιτω ςτερζωμα αναμζςον των υδάτων, και
ασ διαχωρίηει φδατα από υδάτων. Και εποίθςεν ο Θεόσ το
ςτερζωμα, και διεχϊρθςε τα φδατα τα υποκάτωκεν τοφ
ςτερεϊματοσ, από τϊν υδάτων των επάνωκεν τοφ ςτερεϊματοσ. Και
ζγινεν οφτω. Και εκάλεςεν ο Θεόσ το ςτερζωμα: ουρανόν ...
...και εκάλεςεν ο Θεόσ τθν ξθράν: γθν. Και
               το ςφναγμα των
υδάτων εκάλεςε: κάλαςςασ» (Γζνεςισ 1/αϋ 6 - 10).
          ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405            25
1 sur 25

Recommandé

το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη par
το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρητο νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη
το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη17gymper
5.2K vues11 diapositives
το νερό ηχογραφηση par
το νερό ηχογραφησητο νερό ηχογραφηση
το νερό ηχογραφησηmegalopsyxos
4.1K vues21 diapositives
Water par
WaterWater
Waterblackat
8.2K vues23 diapositives
To νερό par
To νερόTo νερό
To νερόhamomilaki .
6.2K vues24 diapositives
Η κατανομή του νερού στον πλανήτη par
Η κατανομή του νερού στον πλανήτη Η κατανομή του νερού στον πλανήτη
Η κατανομή του νερού στον πλανήτη Eleni Kabaraki
11.6K vues6 diapositives
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνη par
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνην νερο νερακι κυριακή ειρήνη
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνη2moud
2.4K vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Η ρυπανση του νερου !!! par
Η ρυπανση του νερου !!!Η ρυπανση του νερου !!!
Η ρυπανση του νερου !!!ifh
1.4K vues10 diapositives
ν βάγγος νίκος par
ν βάγγος νίκοςν βάγγος νίκος
ν βάγγος νίκος2moud
2.5K vues26 diapositives
Η ζωή στο νερό par
Η ζωή στο νερόΗ ζωή στο νερό
Η ζωή στο νερόDimitra Mylonaki
2.2K vues91 diapositives
η ρύπανση του νερού par
η ρύπανση του νερούη ρύπανση του νερού
η ρύπανση του νερούifh
2K vues14 diapositives
Ρυπανση υδατων par
Ρυπανση υδατωνΡυπανση υδατων
Ρυπανση υδατωνifh
1.5K vues8 diapositives
Ρυπανση υδατων par
Ρυπανση υδατων  Ρυπανση υδατων
Ρυπανση υδατων ifh
1K vues7 diapositives

Tendances(20)

Η ρυπανση του νερου !!! par ifh
Η ρυπανση του νερου !!!Η ρυπανση του νερου !!!
Η ρυπανση του νερου !!!
ifh1.4K vues
ν βάγγος νίκος par 2moud
ν βάγγος νίκοςν βάγγος νίκος
ν βάγγος νίκος
2moud2.5K vues
η ρύπανση του νερού par ifh
η ρύπανση του νερούη ρύπανση του νερού
η ρύπανση του νερού
ifh2K vues
Ρυπανση υδατων par ifh
Ρυπανση υδατωνΡυπανση υδατων
Ρυπανση υδατων
ifh1.5K vues
Ρυπανση υδατων par ifh
Ρυπανση υδατων  Ρυπανση υδατων
Ρυπανση υδατων
ifh1K vues
ν.ποσειδων αρετη φαιη par 2moud
ν.ποσειδων αρετη φαιην.ποσειδων αρετη φαιη
ν.ποσειδων αρετη φαιη
2moud2.6K vues
H ρύπανση του νερού par evakelepouri
H ρύπανση του νερούH ρύπανση του νερού
H ρύπανση του νερού
evakelepouri2.9K vues
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρν par 2moud
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρνν.το νερό συστήνεται δ1 χρν
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρν
2moud2.6K vues
ν.το νερό συστήνετε δέσποινα par 2moud
ν.το νερό συστήνετε  δέσποιναν.το νερό συστήνετε  δέσποινα
ν.το νερό συστήνετε δέσποινα
2moud2.7K vues
Νερό και Χημεία par 1gympyl
Νερό και ΧημείαΝερό και Χημεία
Νερό και Χημεία
1gympyl4K vues
Το Νερό στη Φύση par 1gympyl
Το Νερό στη ΦύσηΤο Νερό στη Φύση
Το Νερό στη Φύση
1gympyl728 vues
ν.το νερό συστήνεται ζηνα , δέσποινα par 2moud
ν.το νερό συστήνεται ζηνα , δέσποιναν.το νερό συστήνεται ζηνα , δέσποινα
ν.το νερό συστήνεται ζηνα , δέσποινα
2moud2.4K vues
Περιβαλλοντική ρύπανση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία par Alexandros Lazaridis
Περιβαλλοντική ρύπανση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγείαΠεριβαλλοντική ρύπανση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
Περιβαλλοντική ρύπανση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
N.το νερο ζηνοβια και αργυρω par 2moud
N.το νερο ζηνοβια και αργυρωN.το νερο ζηνοβια και αργυρω
N.το νερο ζηνοβια και αργυρω
2moud2.6K vues

En vedette

Το ταξίδι του Σταγονούλη par
Το ταξίδι του ΣταγονούληΤο ταξίδι του Σταγονούλη
Το ταξίδι του Σταγονούληhrisgiou
159.3K vues13 diapositives
Δικαιώματα του παιδιού par
Δικαιώματα του παιδιούΔικαιώματα του παιδιού
Δικαιώματα του παιδιούhamomilaki .
2.5K vues10 diapositives
Action aid unicef par
Action aid  unicefAction aid  unicef
Action aid unicefDimitris Gkotzos
1.3K vues16 diapositives
πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη par
πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπηπάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη
πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπηΑννα Παππα
2.9K vues48 diapositives
Τα δικαιώματα του παιδιού par
Τα δικαιώματα του παιδιούΤα δικαιώματα του παιδιού
Τα δικαιώματα του παιδιούΜαρία Διακογιώργη
3.7K vues29 diapositives
Ενδοσχολική βία par
Ενδοσχολική βίαΕνδοσχολική βία
Ενδοσχολική βία2gelkorinth
2.3K vues57 diapositives

En vedette(20)

Το ταξίδι του Σταγονούλη par hrisgiou
Το ταξίδι του ΣταγονούληΤο ταξίδι του Σταγονούλη
Το ταξίδι του Σταγονούλη
hrisgiou 159.3K vues
Δικαιώματα του παιδιού par hamomilaki .
Δικαιώματα του παιδιούΔικαιώματα του παιδιού
Δικαιώματα του παιδιού
hamomilaki .2.5K vues
πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη par Αννα Παππα
πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπηπάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη
πάμε να εξερευνήσουμε την ευρώπη
Ενδοσχολική βία par 2gelkorinth
Ενδοσχολική βίαΕνδοσχολική βία
Ενδοσχολική βία
2gelkorinth2.3K vues
Σύμπαν par adam dim
ΣύμπανΣύμπαν
Σύμπαν
adam dim1.3K vues
απλά θαυμάσιες φωτογραφίες πκ par filipj2000
απλά θαυμάσιες φωτογραφίες  πκαπλά θαυμάσιες φωτογραφίες  πκ
απλά θαυμάσιες φωτογραφίες πκ
filipj20001.2K vues
Klimatikes allages kai sunepeies par iordxri
Klimatikes allages kai sunepeiesKlimatikes allages kai sunepeies
Klimatikes allages kai sunepeies
iordxri1.1K vues
Saferinternet gr facebook_odigos_asfaleias par dourvas
Saferinternet gr facebook_odigos_asfaleiasSaferinternet gr facebook_odigos_asfaleias
Saferinternet gr facebook_odigos_asfaleias
dourvas1.8K vues
βυζαντινά μνημεία της θεσσαλονίκης par zoitakav
βυζαντινά μνημεία της θεσσαλονίκηςβυζαντινά μνημεία της θεσσαλονίκης
βυζαντινά μνημεία της θεσσαλονίκης
zoitakav2.2K vues
κλιματικες αλλαγες2 par theosot
κλιματικες αλλαγες2κλιματικες αλλαγες2
κλιματικες αλλαγες2
theosot982 vues
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΤΙ; ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ! ΓΙΑΤΙ; par Theodora Koulinou
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΤΙ; ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ! ΓΙΑΤΙ;ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΤΙ; ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ! ΓΙΑΤΙ;
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΤΙ; ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ! ΓΙΑΤΙ;
Theodora Koulinou2.3K vues
δράμα και θέατρο στην κλασική Αθήνα par Dimitri Kokkonis
δράμα και θέατρο στην κλασική Αθήναδράμα και θέατρο στην κλασική Αθήνα
δράμα και θέατρο στην κλασική Αθήνα
Dimitri Kokkonis1.7K vues
Η ελληνική σημαία par avramaki
Η ελληνική σημαίαΗ ελληνική σημαία
Η ελληνική σημαία
avramaki8.9K vues
ανθρώπινα δικαιώματα par nikosas
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα
nikosas3.3K vues
Kids poster par fotoaik
Kids posterKids poster
Kids poster
fotoaik2.3K vues

Similaire à Water

απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση par
απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίασηαπο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση
απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίασηHIOTELIS IOANNIS
188 vues19 diapositives
Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας par
Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίαςΤελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας
Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίαςakapaniaris
2.3K vues42 diapositives
ψάχνοντας για πόσιμο νερό A par
ψάχνοντας για πόσιμο νερό Aψάχνοντας για πόσιμο νερό A
ψάχνοντας για πόσιμο νερό A6lykeiovolou
406 vues26 diapositives
διαθεματική εργασια χημείας Copy 5.odp [repaired] par
διαθεματική εργασια χημείας  Copy 5.odp [repaired]διαθεματική εργασια χημείας  Copy 5.odp [repaired]
διαθεματική εργασια χημείας Copy 5.odp [repaired]Anni Abelog
148 vues34 diapositives
διαθεματική εργασια χημείας Copy 5.odp [repaired] par
διαθεματική εργασια χημείας  Copy 5.odp [repaired]διαθεματική εργασια χημείας  Copy 5.odp [repaired]
διαθεματική εργασια χημείας Copy 5.odp [repaired]Anni Abelog
120 vues34 diapositives
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ par
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ1lykspartis
202 vues13 diapositives

Similaire à Water(20)

απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση par HIOTELIS IOANNIS
απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίασηαπο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση
απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση
HIOTELIS IOANNIS188 vues
Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας par akapaniaris
Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίαςΤελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας
Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας
akapaniaris2.3K vues
ψάχνοντας για πόσιμο νερό A par 6lykeiovolou
ψάχνοντας για πόσιμο νερό Aψάχνοντας για πόσιμο νερό A
ψάχνοντας για πόσιμο νερό A
6lykeiovolou406 vues
διαθεματική εργασια χημείας Copy 5.odp [repaired] par Anni Abelog
διαθεματική εργασια χημείας  Copy 5.odp [repaired]διαθεματική εργασια χημείας  Copy 5.odp [repaired]
διαθεματική εργασια χημείας Copy 5.odp [repaired]
Anni Abelog148 vues
διαθεματική εργασια χημείας Copy 5.odp [repaired] par Anni Abelog
διαθεματική εργασια χημείας  Copy 5.odp [repaired]διαθεματική εργασια χημείας  Copy 5.odp [repaired]
διαθεματική εργασια χημείας Copy 5.odp [repaired]
Anni Abelog120 vues
γεωλογια B1.2 par tvagelis96
γεωλογια B1.2γεωλογια B1.2
γεωλογια B1.2
tvagelis961.1K vues
Water par efigota
WaterWater
Water
efigota292 vues
Water par efigota
WaterWater
Water
efigota163 vues
απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση 1 par HIOTELIS IOANNIS
απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση 1απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση 1
απο το υδωρ στο υδρογονο τελική παρουσίαση 1
HIOTELIS IOANNIS547 vues
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ par arisgew gew
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
arisgew gew224 vues
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμου par gel93525
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμουμνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμου
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμου
gel93525812 vues
αναστασία κουλουκάκη 1049202_ιάσονας-χριστόφορος_δημητράτος_1050548 par jsondimitratos
αναστασία κουλουκάκη 1049202_ιάσονας-χριστόφορος_δημητράτος_1050548αναστασία κουλουκάκη 1049202_ιάσονας-χριστόφορος_δημητράτος_1050548
αναστασία κουλουκάκη 1049202_ιάσονας-χριστόφορος_δημητράτος_1050548
jsondimitratos120 vues
διαθεματική εργασια χημείας Optimised par Anni Abelog
διαθεματική εργασια χημείας Optimisedδιαθεματική εργασια χημείας Optimised
διαθεματική εργασια χημείας Optimised
Anni Abelog385 vues
Σπήλαια - Ενας παράξενος κόσμος par 1oEpalVeroias
Σπήλαια - Ενας παράξενος κόσμοςΣπήλαια - Ενας παράξενος κόσμος
Σπήλαια - Ενας παράξενος κόσμος
1oEpalVeroias2.6K vues
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ par aptzan
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
aptzan7.8K vues
ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ-3ο ΝΗΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ par Alexandra Tsigkou
ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ-3ο ΝΗΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ-3ο ΝΗΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ-3ο ΝΗΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Plus de mary nastakou

Juliasets par
JuliasetsJuliasets
Juliasetsmary nastakou
494 vues10 diapositives
mandelbrot-Julia-marynasta par
mandelbrot-Julia-marynastamandelbrot-Julia-marynasta
mandelbrot-Julia-marynastamary nastakou
383 vues4 diapositives
ΔΙΕΚ Σπάρτης par
ΔΙΕΚ Σπάρτης ΔΙΕΚ Σπάρτης
ΔΙΕΚ Σπάρτης mary nastakou
852 vues15 diapositives
julia fractals_mn par
julia fractals_mnjulia fractals_mn
julia fractals_mnmary nastakou
834 vues30 diapositives
marynasta-Frastra-frun par
marynasta-Frastra-frunmarynasta-Frastra-frun
marynasta-Frastra-frunmary nastakou
474 vues33 diapositives
ηMathia14 ergasia 0-50 par
ηMathia14 ergasia 0-50ηMathia14 ergasia 0-50
ηMathia14 ergasia 0-50mary nastakou
730 vues6 diapositives

Plus de mary nastakou(20)

Quantum cryptography mnastakou par mary nastakou
Quantum cryptography mnastakouQuantum cryptography mnastakou
Quantum cryptography mnastakou
mary nastakou391 vues

Dernier

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf par
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
8 vues144 diapositives
Η δική μου Παναγιά par
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
39 vues14 diapositives
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx par
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
8 vues18 diapositives
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
9 vues25 diapositives
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf par
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
9 vues2 diapositives
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
35 vues22 diapositives

Dernier(20)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf par Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Η δική μου Παναγιά par hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 39 vues
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 vues
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b35 vues
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 vues
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo990 vues
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b8 vues
tmimata2711112.pdf par ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 vues
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 vues
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο par Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο

Water

 • 2. Τπολογίηεται ότι ςτον πλανιτθ μασ υπάρχουν περίπου 1.000.000.000.000.000.000 τόνοι νεροφ με τθ μορφι ςτερεοφ (πάγου), υγροφ και αερίου (υδρατμϊν). ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 2
 • 4. Το 70% τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ καλφπτεται από νερό ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 4
 • 5. …παρϋ όλα αυτά μόνο το 2,5% αυτοφ του νεροφ είναι πόςιμο για τον άνκρωπο Όλο το αλμυρό νερό του πλανιτθ αποτελεί μια ενιαία μάηα, που ονομάηεται παγκόςμιοσ ωκεανόσ ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 5
 • 6. Το μεγαλφτερο μζροσ του πόςιμου νεροφ βρίςκεται ςε μορφι πάγου και δεν είναι εφκολα προςιτό ςε μασ. Οι παγετϊνεσ είναι μεγάλεσ μάηεσ πάγων που δθμιουργοφνται ςτα ψθλά βουνά ι ςτα μεγάλα γεωγραφικά πλάτθ, δθλαδι ςε μζρθ όπου το χιόνι που πζφτει είναι περιςςότερο από αυτό που προλαβαίνει να λιϊςει. ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 6
 • 7. Γι αυτό μθ το ξοδεφετε άςκοπα και μθν το μολφνετε. Ενδεικτικά δείτε: Εδϊ κα βρείτε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ του νεροφ κάποιων ποταμϊν αλλά και υπόγειων νερϊν ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 7
 • 8. Τα υγρά απόβλθτα από κατοικίεσ, βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ, αγροφσ ονομάηονται λφματα. Όταν τα λφματα καταλιγουν χωρίσ επεξεργαςία ςτουσ υδάτινουσ αποδζκτεσ (ποτάμια, λίμνεσ, κάλαςςεσ), μεταφζρουν ς’ αυτοφσ ουςίεσ που προκαλοφν ρφπανςθ. Οι ουςίεσ αυτζσ ονομάηονται ρφποι. Η ρφπανςθ του νεροφ ςυνεπάγεται: 1.Μείωςθ τθσ διαφγειάσ του. 2.Μείωςθ του διαλυμζνου οξυγόνου 3.Μείωςθ τθσ ποικιλότθτασ τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ . Πολλοί οργανιςμοί δεν μποροφν να ηιςουν ςε ςυνκικεσ ρφπανςθσ, οπότε οι πλθκυςμοί τουσ ςταδιακά μειϊνονται και ςτο τζλοσ εξαφανίηονται. 4.Αιςκθτικι υποβάκμιςθ ι και πλιρθ καταςτροφι των υδάτινων τοπίων (ακτϊν, λιμνϊν, ποταμϊν, ρεμάτων). ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 8
 • 9. Είναι απαραίτθτο για τουσ οργανιςμοφσ, διότι ςυμμετζχει ςτισ βιολογικζσ λειτουργίεσ τουσ. Όλα τα ηϊα και τα φυτά αποτελοφνται από νερό ςε ποςοςτό μζχρι και 95%. Ο άνκρωποσ μπορεί να ηιςει μζχρι 60 μζρεσ χωρίσ τροφι αλλά όχι πάνω από 10-15 μζρεσ χωρίσ νερό ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 9
 • 10. Γεια ςου φίλε! Το είχεσ ςκεφτεί; Το 70% του οργανιςμοφ ςου είναι νερό!!! ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 10
 • 12. Για να δοφμε τι ζμακεσ.. ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 12
 • 13. Όλοι γνωρίηουμε ότι το νερό αποτελείται από μικροςκοπικά ςωματίδια τα μόρια. Θα μποροφςα να δω αυτά τα μόρια. Αν με ζνα μαγικό τρόπο μποροφςα… ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 13
 • 14. να μικρφνω τόςο πολφ ϊςτε… ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 14
 • 15. να χωράω μζςα ςϋ αυτό το ποτιρι. … και αν μίκραινα ακόμα περιςςότερο… ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 15
 • 16. …τότε κα μποροφςα να δω αυτά τα μικροςκοπικά ςωματίδια τα μόρια http://www.youtube.com/watch?v=N0Si8fkERFY&feature=player_embedded ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 16
 • 17. …αλλά μθ νομίςετε ότι τα άτομα είναι χρωματιςτά . Αυτά που είδατε είναι προςομοιϊςεισ μορίων * Σα μόρια αποτελοφνται από μικρότερα ςωματίδια .. τα άτομα * Ένα μόριο νεροφ αποτελείται από ζνα άτομο οξυγόνου και δφο άτομα υδρογόνου ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 17
 • 18. Ελάτε μαηί μου ςτο εικονικό εργαςτιριο … Εκεί μποροφμε να «καταςκευάςουμε» ζνα μόριο νεροφ (προςομοιϊςεισ μορίων) ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 18
 • 19. Θα ζχετε ακοφςει ότι υπάρχει ενεργειακό πρόβλθμα ςτο πλανιτθ γιατί κάποιεσ από τισ κφριεσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο μετά από 50 περίπου χρόνια υπολογίηεται ότι δεν κα υπάρχουν… Το νερό είναι πθγι ενζργειασ … Αν βριςκόταν ζνασ τρόποσ ϊςτε να μποροφςαμε να αξιοποιιςουμε με τζτοιο τρόπο το νερό. (Το νερό που είναι τόςο άφκονο ςτθ γθ) …ϊςτε να αποτελοφςε τθ μοναδικι πθγι ενζργειασ ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 19
 • 20. Η λειτουργία των υδροθλεκτρικϊν μονάδων βαςίηεται ςτθ κίνθςθ του νεροφ λόγω διαφοράσ μανομετρικοφ φψουσ . Κατά τθ διζλευςι του από τον αγωγό πτϊςεϊσ κινεί ζναν ςτρόβιλο ο οποίοσ κζτει ςε λειτουργία τθ γεννιτρια . http://www.allaboutenergy.gr/Paragogi324.html ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 20
 • 21. Η ποςότθτα του θλεκτριςμοφ που παράγεται κακορίηεται από αρκετοφσ παράγοντεσ. Δφο από τουσ ςθμαντικότερουσ είναι: * ο όγκοσ του νεροφ που ρζει και * θ διαφορά μανομετρικοφ φψουσ μεταξφ τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ του ταμιευτιρα και του ςτροβίλου Η χρθςιμοποιοφμενθ ποςότθτα νεροφ κατόπιν επιςτρζφει ςτο φυςικό ταμιευτιρα ακολουκϊντασ τθ φυςικι τθσ ροι και δίνει τθ δυνατότθτα να ικανοποιθκοφν και άλλεσ ανάγκεσ όπωσ φδρευςθ , άρδευςθ δθμιουργία υγροτόπων, περιοχϊν αναψυχισ και ακλθτιςμοφ http://www.youtube.com/watch?v=qKiZ4B5uVNM ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 21
 • 22. Ονομάηεται PowerTrekk και αποτελεί τθ λφςθ για άμεςθ φόρτιςθ παντοφ και πάντα. θ οποία αντλεί τθν ενζργειά τθσ από ελάχιςτο… νερό! λειτουργεί χάρθ ςτθ χθμικι αντίδραςθ που πραγματοποιείται μεταξφ του πυριτιοφχου νατρίου που περιζχεται ιδθ ςτο εςωτερικό τθσ και του προςτικζμενου νεροφ. Αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παραγωγι αερίου υδρογόνου. http://tinanantsou.blogspot.com/2012/01/blog-post_14.html http://www.youtube.com/watch?v=QWkd9DFKfyU&feature=player_embedded ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 22
 • 23. Ο ηωγράφοσ υμνεί το νερό με το πινζλο του, ο λογοτζχνθσ με τθν πζνα του, ο μουςικόσ με τθ λφρα του. Ο ιερουργόσ το χρθςιμοποιεί για να ςυμβολίςει τα μυςτιρια τθσ δθμιουργίασ και του κφκλου τθσ ηωισ. Σζλοσ, ο επιςτιμονασ μελετά τον κφκλο του νεροφ και τισ διαταραχζσ αυτοφ του κφκλου. http://www.youtube.com/watch?v=uyZJ3rNb4xM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=28Qi4jLtigc&feature=related ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 23
 • 24. Γιατί αν κανείσ μεγεκφνει τισ νιφάδεσ του χιονιοφ κάτω από ζνα μικροςκόπιο … κα διαπιςτϊςει με ζκπλθξθ ότι εκεί κρφβεται ζνασ ολόκλθροσ γεωμετρικόσ κόςμοσ ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 24
 • 25. Η δθμιουργία του κόςμου ςτθν Αγία Γραφι Και είπεν ο Θεόσ: «Γεννθκιτω ςτερζωμα αναμζςον των υδάτων, και ασ διαχωρίηει φδατα από υδάτων. Και εποίθςεν ο Θεόσ το ςτερζωμα, και διεχϊρθςε τα φδατα τα υποκάτωκεν τοφ ςτερεϊματοσ, από τϊν υδάτων των επάνωκεν τοφ ςτερεϊματοσ. Και ζγινεν οφτω. Και εκάλεςεν ο Θεόσ το ςτερζωμα: ουρανόν ... ...και εκάλεςεν ο Θεόσ τθν ξθράν: γθν. Και το ςφναγμα των υδάτων εκάλεςε: κάλαςςασ» (Γζνεςισ 1/αϋ 6 - 10). ΝΑ΢ΣΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕ0405 25