معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx

M

در این مقاله در مورد بهترین سایت سازهای ایران صحبت شده است. که شامل سایت ساز سایتی شو، وبزی، پرتال، ایران سرور، سی فایو و... می باشد.

‫کارآفرینی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫مسئله‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫دارند‬ ‫اینترنتی‬
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کدنویسی‬ ‫دانش‬ .‫دارد‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫گاها‬
‫بی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کارآفرینان‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫دغدغه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نویسی‬
‫بهره‬
.‫هستند‬
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫ایران‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
‫و‬ ‫امکانات‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫این‬
‫به‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
.‫دهند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بیندیشند‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫گسترش‬
‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫دارند‬ ‫نام‬ ‫ساز‬ ‫فروشگاه‬ ‫یا‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬
‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫پرداخته‬ ‫ایران‬ ‫سازهای‬ ‫سایت‬ ‫برترین‬ ‫معرفی‬ ‫به‬
‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫ما‬ ‫با‬ .‫ایم‬ ‫داشته‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫و‬
.‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬
‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چرا‬
‫استفا‬ ‫دالیل‬
‫از‬ ‫ده‬
‫مهم‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬
‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬
‫چند‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫سایت‬ ‫ظاهر‬ ‫تغییر‬ ،‫سایت‬ ‫سریع‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ،‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬
‫دارای‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ..‫و‬ ‫کلیک‬
‫ب‬ ‫امکانات‬
‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫بقیه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫یشتری‬
‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫سازها‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫همان‬ ‫مختص‬
‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬
‫ا‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫می‬ ‫یرانی‬
‫بررسی‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫پردازیم؛‬
‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬
.‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ساز‬
‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬
‫هست‬
‫است‬
‫در‬ ‫خاصی‬ ‫ترتیب‬ ‫که‬
‫بهترین‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫معرفی‬
.‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫بررسی‬ ‫اجمالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬
‫وبزی‬
‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫بدون‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬
‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
‫ای‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫تحویل‬
‫دار‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫راحت‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬
‫ی‬
‫د‬
‫را‬
‫می‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
‫ک‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬
.‫رد‬

‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫امنیت‬

‫خوب‬ ‫پشتیبانی‬

‫زیاد‬ ‫امکانات‬

‫ها‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تنوع‬
‫ساز‬ ‫سایت‬
‫ساز‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬
‫شو‬ ‫سایتی‬
.‫است‬ ‫پویان‬ ‫رایانه‬ ‫ثمین‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫و‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬
‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کرده‬ ‫متفاوت‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫چه‬ ‫آن‬
‫چند‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬
‫سایتی‬ ‫ضمنا‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ، ‫ثانیه‬
‫استفاده‬ ‫وردپرس‬ ‫همچون‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫اکثر‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫شو‬
‫شده‬ ‫کدنویسی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نیاز‬ ‫طبق‬ ‫بلکه‬ ‫است؛‬ ‫نکرده‬
.‫است‬
‫س‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫توجه‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫خود‬ ‫به‬ ‫ایت‬
‫که‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پیج‬ ‫مبدل‬ ‫ربات‬ ‫هم‬ ‫آن‬ .‫میکند‬ ‫جلب‬
‫اداره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارمجازی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اینستاگرام‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اگر‬ ‫شما‬
‫کافیست‬ ‫فقط‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫حاال‬ ،‫میکردید‬
ID
‫دی‬ ‫آی‬
‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیج‬
‫های‬ ‫پست‬ ‫همه‬ ،‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬
‫و‬ ‫قیمت‬ ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫کپشن‬ ‫توضیحات‬ ‫حتی‬ .‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اینستاگرامی‬
‫این‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫میشود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫محصوالت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫ا‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫قابلیت‬ ،‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ربات‬
‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫پست‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫نتخاب‬
.‫دارد‬
.‫است‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫زیبای‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫قالب‬
‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫زمینه‬ ‫رنگ‬ ،‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫قالب‬ ‫انتخاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬
‫برای‬ ‫فعلی‬ ‫قالب‬ ‫کردید‬ ‫احساس‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫هم‬
‫ش‬ ‫یکنواخت‬ ‫شما‬
.‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ،‫است‬ ‫ده‬
‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫امکانات‬

‫سایت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫نسخه‬ ‫چند‬ ‫ارائه‬

‫سایت‬ ‫رایگان‬ ‫تست‬ ‫امکان‬

‫سایت‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پیج‬ ‫مبدل‬ ‫هوشمند‬ ‫ربات‬

‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کارشناس‬ ‫معرفی‬

‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫طبق‬ ‫هاست‬ ‫انتخاب‬ ‫امکان‬

‫رایگان‬ ‫دامین‬ ‫ارائه‬

‫ابری‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬

‫متنوع‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫ارائه‬

‫وردپرسی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بومی‬

‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ‫انتخاب‬ ‫امکان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫ماژول‬

‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫قیمتی‬ ‫های‬ ‫پکیج‬
‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫پس‬
‫امکانات‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ساز‬
،‫میگردید‬ ‫متفاوت‬
https://www.siteesho.com
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دقیقی‬ ‫انتخاب‬
‫پرتال‬
‫سایت‬ ‫یک‬ ‫امکانات‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬
‫کامل‬
،‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫متعددی‬ ‫ها‬ ‫قالب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پرتال‬
.‫کنید‬
‫گذارد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫رایگان‬ ‫ی‬ ‫دامنه‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬
.
‫از‬
.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پرتال‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫دیگر‬

‫تلف‬ ‫و‬ ‫تیکتینگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫پشتیبانی‬
‫نی‬

‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مختلف‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫امکان‬

‫قالب‬ ‫ارائه‬
‫کاربرپسند‬ ‫های‬

‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬

‫مشتریان‬ ‫توسط‬ ‫تیکت‬ ‫ارسال‬ ‫امکان‬
‫پوپش‬
‫استفاده‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬
‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬
‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کمی‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫محدود‬
‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ .‫گذارد‬ ‫می‬
‫شم‬
‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ظاهری‬ ‫طراحی‬ ‫ا‬
.‫است‬
‫فایو‬ ‫سی‬
‫داشتن‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫وردپرس‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬
‫رفاه‬ ‫برای‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وردپرس‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫سایتی‬
‫استف‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫امکانات‬ ‫شما‬
‫اده‬
.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫امکانات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫کنید‬

‫تست‬ ‫امکان‬
7
‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫روزه‬

‫رایگان‬ ‫میزبانی‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬

‫منو‬ ‫و‬ ‫فرم‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬

‫دلخواه‬ ‫فونت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬

‫دوره‬ ‫چکاپ‬
‫فایو‬ ‫سی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫توسط‬ ‫سایت‬ ‫ای‬
‫سازیتو‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬
‫ی‬
‫ک‬
‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫انتخاب‬
‫قابلیت‬
‫های‬
‫ویرایش‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬
‫خود‬ ‫های‬ ‫پوسته‬
.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬
.‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫بیان‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬

‫سفارشات‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬

‫پشتیبانی‬ ‫قابلیت‬

‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫قابیت‬

‫گیری‬ ‫گزارش‬

‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫پرداختی‬ ‫درگاه‬
‫یوتاب‬
‫سایت‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫یوتاب‬
‫این‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫عالی‬ ‫بسیار‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ساز‬
‫از‬ ‫و‬ ‫بسازید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬
‫پشتیبانی‬
24
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یوتاب‬ .‫شوید‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫و‬ ‫ساعته‬
.‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ‫متخصصین‬ ‫تالش‬

‫ویژه‬ ‫امکانات‬

‫عرض‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
10
‫دقیقه‬

‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬
asp.net

‫عالی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫امنیت‬

‫رقابت‬ ‫جهت‬ ‫خوب‬ ‫سئو‬
‫سرور‬ ‫ایران‬
‫سا‬ ‫سایت‬ ‫این‬
،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫نیروی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ز‬
‫بسیار‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫تیم‬
‫توانسته‬ ‫قوی‬ ‫و‬ ‫خوب‬
‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬
‫تبدیل‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬
.‫شود‬
‫می‬ ‫زیاد‬ ‫آن‬ ‫امکانات‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫راحت‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫سرور‬ ‫ایران‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ .‫باشد‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬

‫وبالگ‬ ‫دارای‬
‫محتوا‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬

‫رایگان‬ ‫هاست‬ ‫خدمات‬

‫صرفه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫قیمت‬

‫آنالین‬ ‫و‬ ‫تلفنی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬

‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دامنه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫متصل‬

‫ها‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تنوع‬
‫بندی‬ ‫جمع‬
‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫شدیم‬ ‫آشنا‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫اینجا‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫توجه‬ ‫ها‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫خوبی‬
.‫کنید‬
‫بهترین‬ ‫از‬
...‫و‬ ‫سازیتو‬ ،‫سرور‬ ‫ایران‬ ،‫شو‬ ‫سایتی‬ ،‫وبزی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬
‫می‬ ‫دارا‬ ‫مشترکی‬ ‫امکانات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫تمامی‬ ‫تقریبا‬ .
‫مزیت‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫شما‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫اما‬ .‫باشند‬
‫مثا‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬
‫در‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫ل‬
‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫رایگان‬ ‫اندروید‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫کنار‬
‫هر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫پس‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫سایر‬ ‫در‬
.‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جداگانه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬

Contenu connexe

Similaire à معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx

Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 vues31 diapositives
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives
Digital PublisherDigital Publisher
Digital PublisherShad Far
575 vues12 diapositives

Similaire à معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx(20)

Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues
Content management systemContent management system
Content management system
nasimtalebi198455 vues
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آمادهطراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده
شرکت طراحی سایت پردو13 vues
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 vues
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟
Masoud Sharifi1K vues
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
http://www.novinwebsite.com191 vues
META IRANMETA IRAN
META IRAN
Hamid Chamanchi269 vues
شرکت طراحی سایت مبناشرکت طراحی سایت مبنا
شرکت طراحی سایت مبنا
mostafa saeedi ( rajabi )141 vues
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایت
طراحی وب سایت فکر برتر85 vues
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
طراحی وب سایت فکر برتر49 vues
seoseo
seo
Elham Gofranpoor387 vues
seoseo
seo
Elham Gofranpoor468 vues
Pg autoscaling in  cephPg autoscaling in  ceph
Pg autoscaling in ceph
Yashar Esmaildokht288 vues

معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx

  • 1. ‫کارآفرینی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫دارند‬ ‫اینترنتی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کدنویسی‬ ‫دانش‬ .‫دارد‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫گاها‬ ‫بی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کارآفرینان‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫دغدغه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نویسی‬ ‫بهره‬ .‫هستند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫ایران‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ .‫دهند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بیندیشند‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫گسترش‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫دارند‬ ‫نام‬ ‫ساز‬ ‫فروشگاه‬ ‫یا‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫پرداخته‬ ‫ایران‬ ‫سازهای‬ ‫سایت‬ ‫برترین‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫ما‬ ‫با‬ .‫ایم‬ ‫داشته‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫و‬ .‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫است؟‬ ‫الزم‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چرا‬ ‫استفا‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫ده‬ ‫مهم‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫سایت‬ ‫ظاهر‬ ‫تغییر‬ ،‫سایت‬ ‫سریع‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ،‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دارای‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ..‫و‬ ‫کلیک‬ ‫ب‬ ‫امکانات‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫بقیه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫یشتری‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫سازها‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫همان‬ ‫مختص‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫ا‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫یرانی‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫پردازیم؛‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ساز‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫هست‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫خاصی‬ ‫ترتیب‬ ‫که‬ ‫بهترین‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫معرفی‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫بررسی‬ ‫اجمالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫وبزی‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫بدون‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ای‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫دار‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫راحت‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫ک‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ .‫رد‬  ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫امنیت‬  ‫خوب‬ ‫پشتیبانی‬  ‫زیاد‬ ‫امکانات‬  ‫ها‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫ساز‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ .‫است‬ ‫پویان‬ ‫رایانه‬ ‫ثمین‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫و‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬
  • 2. ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کرده‬ ‫متفاوت‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬ ‫سایتی‬ ‫ضمنا‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ، ‫ثانیه‬ ‫استفاده‬ ‫وردپرس‬ ‫همچون‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫اکثر‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫شو‬ ‫شده‬ ‫کدنویسی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نیاز‬ ‫طبق‬ ‫بلکه‬ ‫است؛‬ ‫نکرده‬ .‫است‬ ‫س‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫توجه‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫ایت‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پیج‬ ‫مبدل‬ ‫ربات‬ ‫هم‬ ‫آن‬ .‫میکند‬ ‫جلب‬ ‫اداره‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارمجازی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اینستاگرام‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اگر‬ ‫شما‬ ‫کافیست‬ ‫فقط‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫حاال‬ ،‫میکردید‬ ID ‫دی‬ ‫آی‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیج‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫همه‬ ،‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫مانند‬ ‫ها‬ ‫کپشن‬ ‫توضیحات‬ ‫حتی‬ .‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫میشود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫محصوالت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ا‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫قابلیت‬ ،‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ربات‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫پست‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫نتخاب‬ .‫دارد‬ .‫است‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫زیبای‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫زمینه‬ ‫رنگ‬ ،‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫قالب‬ ‫انتخاب‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫فعلی‬ ‫قالب‬ ‫کردید‬ ‫احساس‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫هم‬ ‫ش‬ ‫یکنواخت‬ ‫شما‬ .‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ،‫است‬ ‫ده‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫امکانات‬  ‫سایت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫نسخه‬ ‫چند‬ ‫ارائه‬  ‫سایت‬ ‫رایگان‬ ‫تست‬ ‫امکان‬  ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پیج‬ ‫مبدل‬ ‫هوشمند‬ ‫ربات‬  ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫کارشناس‬ ‫معرفی‬  ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫طبق‬ ‫هاست‬ ‫انتخاب‬ ‫امکان‬  ‫رایگان‬ ‫دامین‬ ‫ارائه‬  ‫ابری‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬  ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫ارائه‬  ‫وردپرسی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بومی‬  ‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫نحوه‬ ‫انتخاب‬ ‫امکان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫ماژول‬  ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫قیمتی‬ ‫های‬ ‫پکیج‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ساز‬ ،‫میگردید‬ ‫متفاوت‬ https://www.siteesho.com .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دقیقی‬ ‫انتخاب‬ ‫پرتال‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫امکانات‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫کامل‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫متعددی‬ ‫ها‬ ‫قالب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پرتال‬ .‫کنید‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫رایگان‬ ‫ی‬ ‫دامنه‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ . ‫از‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پرتال‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫دیگر‬  ‫تلف‬ ‫و‬ ‫تیکتینگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نی‬  ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫مختلف‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫امکان‬  ‫قالب‬ ‫ارائه‬ ‫کاربرپسند‬ ‫های‬
  • 3.  ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬  ‫مشتریان‬ ‫توسط‬ ‫تیکت‬ ‫ارسال‬ ‫امکان‬ ‫پوپش‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کمی‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫شم‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ظاهری‬ ‫طراحی‬ ‫ا‬ .‫است‬ ‫فایو‬ ‫سی‬ ‫داشتن‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫وردپرس‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫رفاه‬ ‫برای‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وردپرس‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫سایتی‬ ‫استف‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫امکانات‬ ‫شما‬ ‫اده‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫امکانات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫کنید‬  ‫تست‬ ‫امکان‬ 7 ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫روزه‬  ‫رایگان‬ ‫میزبانی‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬  ‫منو‬ ‫و‬ ‫فرم‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬  ‫دلخواه‬ ‫فونت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬  ‫دوره‬ ‫چکاپ‬ ‫فایو‬ ‫سی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫توسط‬ ‫سایت‬ ‫ای‬ ‫سازیتو‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫انتخاب‬ ‫قابلیت‬ ‫های‬ ‫ویرایش‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پوسته‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ .‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫بیان‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬  ‫سفارشات‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬  ‫پشتیبانی‬ ‫قابلیت‬  ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫قابیت‬  ‫گیری‬ ‫گزارش‬  ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫پرداختی‬ ‫درگاه‬ ‫یوتاب‬ ‫سایت‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫یوتاب‬ ‫این‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫عالی‬ ‫بسیار‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ساز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بسازید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫پشتیبانی‬ 24 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یوتاب‬ .‫شوید‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫و‬ ‫ساعته‬ .‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ‫متخصصین‬ ‫تالش‬
  • 4.  ‫ویژه‬ ‫امکانات‬  ‫عرض‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ 10 ‫دقیقه‬  ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ asp.net  ‫عالی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫امنیت‬  ‫رقابت‬ ‫جهت‬ ‫خوب‬ ‫سئو‬ ‫سرور‬ ‫ایران‬ ‫سا‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫نیروی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ز‬ ‫بسیار‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫توانسته‬ ‫قوی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫آن‬ ‫امکانات‬ ‫تنوع‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫راحت‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫سرور‬ ‫ایران‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ .‫باشد‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬  ‫وبالگ‬ ‫دارای‬ ‫محتوا‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬  ‫رایگان‬ ‫هاست‬ ‫خدمات‬  ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫قیمت‬  ‫آنالین‬ ‫و‬ ‫تلفنی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬  ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دامنه‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫متصل‬  ‫ها‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫شدیم‬ ‫آشنا‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫اینجا‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ .‫کنید‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ...‫و‬ ‫سازیتو‬ ،‫سرور‬ ‫ایران‬ ،‫شو‬ ‫سایتی‬ ،‫وبزی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫مشترکی‬ ‫امکانات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫سازها‬ ‫سایت‬ ‫تمامی‬ ‫تقریبا‬ . ‫مزیت‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫شما‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫اما‬ .‫باشند‬ ‫مثا‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫شو‬ ‫سایتی‬ ‫ل‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫رایگان‬ ‫اندروید‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫کنار‬ ‫هر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫پس‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫سایر‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫دقیق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جداگانه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ساز‬ ‫سایت‬