Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zivnost vs sro

  • Soyez le premier à commenter

Zivnost vs sro

  1. 1. živnosť vs sro práva, povinnosti a oficiality 2012 / 2013
  2. 2. živnosť sro• požiadať živnostenský úrad o vydanie živnostenského • na založenie je potreba viac času oprávnenia • potrebuje vypracovať a podpísať zakladateľské dokumenty• stačí vyplniť požadované tlačivo (tj. spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu)• 5 € za jednu prihlasovanú voľnú živnosť (ak elektornicky so • získať živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie zaručeným elekt. podpisom tak bezplatne) • potom treba podať návrh do obchodného registra• 15€ za jednu prihlasovanú viazanú alebo remeselnú živnosť (návrh+prílohy) (ak elektornicky so zaručeným elekt. podpisom tak za 7,50€) • 332,50€ poplatok za registráciu s.r.o. v obchodnom registri• netreba minimálny vklad (165,75€ elektronicky)• vydanie osvedčenia do 3 prac. dní • minimálny vklad 5 000€ (v peňažnej alebo nepeňažnej forme)• začatie podnikania takmer okamžite, t.j. dňom ohlásenia• 3€ za zmenu v živnostenskom opravnení (ak elektornicky so • 66€ za zmenu v s.r.o. zaručeným elekt. podpisom tak bezplatne) • všetky podpisy je treba notársky overiť• živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom • s.r.o. ručí za záväzky celým svojím majetkom, ale spoločník len do výšky svojho nesplateného vkladu do• Treba platiť odvody základ. imania• minimálne soc. odvody 2013 - 130,27€ • treba konateľa (ak za svoju činnosť dostáva pravidelnú• minimálne soc. odvody 2012 - 112,66€ odmenu, je podobný režimu zamestnanca. To znamená je• potreba podnikateľského účtu v banke potrebné za neho platiť zdravotné a soc.odvody)• minimálne zdr. odvody 2013 - 55,02€ • odvody za zamestnanca závisia od mzdy (13,4% + 35,2%)• minimálne zdr. odvody 2012 - 47,58€ • musí sa aspoň raz ročne konať valné zhromaždenie• registrácia SP - v prvom roku sa neplatia odvody, ale ak sa • potreba podnikateľského účtu v banke neprihlásite, nebude sa tento čas započítavať do dôchodku• bez nároku na podporu v nezamestnanosti či na nemocenské dávky• možnosť prihlásiť sa ako dobrovoľne poistená osoba• registrácia ZP - živnosť.úrad vás prihlási, ale treba do 8 dní od vydania živnostenského listu priamo zdravotnej poisťovni oznámiť výšku preddavkov na poistné• registrácia Daňový úrad - pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ)
  3. 3. vystavenie faktúr• čísla faktúr (napr. 2012001, 2012002) musia isť posebe… v § 7a chronologickom poradí podľa dátumu vystvenia… (druhá faktúra nesmie mať skorší dátum vystavenia ako prvá) • (1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom• 20% dph služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľnávystavenie faktúry SR osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.• ak si platca tak s DPH • (2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko• ak nie si platca tak bez DPH alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, jevystavenie faktúry EU povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto• ak si platca a vystavuješ platcovi - bez DPH ale musíš na zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň VFA uviesť IČODPH odberateľa podľa § 7.• ak si platca a vystavuješ neplatcovi - s DPH• ak nie si platca - mal by si sa registrovať § 7a 2 §4vystavenie faktúry do 3.krajín • od 1.10. Sprísnenie podmienok pre povinnú aj dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH pre tzv. rizikové subjekty• ak si platca a vystavuješ platcovi - bez DPH (povinnosť zložiť zábezpeku na daň)• ak si platca a vystavuješ fyzickej osobe - s DPH • Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň je povinná zložiť zábezpeku na daň, a to buď peňažnými• ak nie si platca - bez DPH prostriedkami na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu, ak…..
  4. 4. čítanie na dlhé zimné večeryZákon o DPH - dani z pridanejhodnoty, plné znenie k 1.1.2012• http://www.uctovnictvo.sk/index.php/úplné-znenie-zákona-o- dani-z-pridanej-hodnoty-(dph),-rok-2008,-2009!/551-zakon-o- dph-dani-z-pridanej-hodnoty-plne-znenie-k-112012Novela zákona o DPH s účinnosťou od1. októbra 2012 a od 1. januára 2013• http://www.podnikajte.sk/prevadzka-firmy/c/732/category/dane- a-odvody/article/novela-zakona-o-dph-s-ucinnostou-1- oktobra-2012.xhtml

×