Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Lenda:Ekonomi
Tema:Sistemi Bankar ne
Shqiperi
 1)Te njihet nxenesi me
format e sistemit bankare ne
Shqiperi.
 2)Te angazhohet ne
percaktimin e vecorive te
sistemit ba...
“Banka Qendrore e shtetit është
Banka e Shqipërisë.Ajo ka të drejtën
ekskluzive të nxjerrjes e të
qarkullimittë monedhës s...
HISTORIA E BANKES SE SHQIPERISE
Banka Kombëtare e Shqipërisë (Banka e
Shqipërisë) u krijua në 4 tetor të vitit 1913, si
re...
Pas Luftës së Dytë Botërore deri në fund të vitit 1990, Banka e
Shtetit mbështeti procesin e zhvillimittë ekonomisë social...
Në cilësinë e autoritetit monetar e mbikëqyrës të vendit,
Banka e Shqipërisë gëzon funksionete mirëfillta të një
banke qen...
Banka dhe degë të bankave të huaja (16)
Institucione financiare jobanka (17) Zyra
të këmbimit valutor (283)
Shoqëri të kur...
Sistemi financiar shqiptar është një realitet relativisht i ri. Gjatë
këtyre viteve, është vënë re njërritje e interesit n...
Diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve përbën
atë qëquhet suficit – kur të ardhurat janë më të larta
se shpenzime os...
Zakonisht, për të vlerësuar sesa i thellë është deficiti buxhetor
i një vendi, llogaritet raporti i tij me prodhimin e një...
Sistemi tatimor në Republikëne Shqipërisë përbëhet nga një paketë
ligjesh,udhëzimesh, rregulloresh, marrëveshjesh tatimore...
Tatimi:është një
pagesë në buxhetin e
shtetit me natyrë të
detyrueshme dhe të
pakthyeshme, i cili
përfshin edhe dënimet
ad...
LISTA E BANKAVE QË OPEROJNË NË REPUBLIKËN
E SHQIPËRISË.
1. Banka e Shqipërisë 1. Alpha Bank
2. Intesa Sanpaolo
3. Societe ...
Projekt ekonomie/Sistemi Bankar ne Shqiperi
Projekt ekonomie/Sistemi Bankar ne Shqiperi
Projekt ekonomie/Sistemi Bankar ne Shqiperi
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Projekt ekonomie/Sistemi Bankar ne Shqiperi

7 422 vues

Publié le

Sistemi Bankar ne Shqiperi

Publié dans : Économie & finance
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Projekt ekonomie/Sistemi Bankar ne Shqiperi

 1. 1. Lenda:Ekonomi Tema:Sistemi Bankar ne Shqiperi
 2. 2.  1)Te njihet nxenesi me format e sistemit bankare ne Shqiperi.  2)Te angazhohet ne percaktimin e vecorive te sistemit banker ne Shqiperi me ate te vendeve te tjera ne bot  3)Te analizojme ndikimin e sistemit monetar ne rregullimin e ekonomis  1)Me format ligjore te organizimit te bankave ne Shqiperi.  2)Borxhi bankerDeficiti buxhetor  3)Burimet financjare te sistemit monetarSistemi Fiskal  4)Politika monetarePolitika Fiskale  5)Banka qendroreBankat e nivelit te dyte Objektivat: Njohurit:
 3. 3. “Banka Qendrore e shtetit është Banka e Shqipërisë.Ajo ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimittë monedhës shqiptare, të zbatimit të pavarur tëpolitikës monetare dhe të mbajtjes e të administrimit tërezervave valutore të Republikës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë drejtohet nga një këshill, i cili kryesohetnga Guvernatori. Guvernatori zgjidhet nga Kuvendi mepropozim të Presidentit të Republikës për 7 vjet, me tëdrejtë rizgjedhjeje”*. Guvernatorët e Bankës së Shqipërisë ndër vite kanë qenë: 1)Ilir Hoti, maj ‘92 – shtator ‘93 2)Dylber Vrioni, shtator ‘93 – dhjetor ‘94 3)Kristaq Luniku, dhjetor ‘94 – prill ‘97 4)Qamil Tusha, prill ‘97 – gusht ‘97 5)Shkëlqim Cani, gusht ‘97 – tetor ‘04 6)Ardian Fullani, tetor ‘04 – në vijim
 4. 4. HISTORIA E BANKES SE SHQIPERISE Banka Kombëtare e Shqipërisë (Banka e Shqipërisë) u krijua në 4 tetor të vitit 1913, si rezultati një marrëveshjeje të nënshkruar midis Qeverisë së Ismail Qemalit, përfaqësuesve së WiennerBank Verein, si dhe përfaqësuesve të Banca Commerciale Italiana. Për shkak të zhvillimevepolitike që ndodhën me shpërthimin e luftërave ballkanike dhe të Luftës së Parë Botërore, bankaveproi për një kohë shumë të shkurtër. Pasi kreu disa veprime me Qeverinë e Ismail Qemalitdhe disa subjekte private, ajo e pushoi aktivitetin.Në 2 shtator 1925, në bazë të një marrëveshjeje të përfunduar nga Qeveria Shqiptare me njëgrup financiar italian, u themelua Banka Kombëtare e Shqipërisë, me qendër administrative nëDurrës dhe me Komitetin Administrativ në Romë. Në shkurt të vitit 1926, ajo hodhi në qarkullimmonedhën e parë kombëtare shqiptare.
 5. 5. Pas Luftës së Dytë Botërore deri në fund të vitit 1990, Banka e Shtetit mbështeti procesin e zhvillimittë ekonomisë socialiste. Karakteristikë për këtë periudhë ka qenë centralizimi i skajshëm i këtijsistemi në duart e shtetit. Banka e Shtetit Shqiptar, si bankë qendrore, vazhdonte të ishte qendëre emisionit të monedhës. Ajo kryente shërbimin e thesarit dhe arkës së shtetit, ruante fondet nëvalutë të shtetit, kryente veprimet ekonomike e financiare të shtetit mevendet e tjera dhe mebankat e huaja. Gjithashtu, u jepte ndërmarrjeve, kooperativave bujqësore dhe personave tëveçantë kredi; shërbente si qendër për mbajtjen e llogarive rrjedhëse, për pranimin e depozitav të kursimit dhe ruajtjen e tyre në para, tituj, monedha ari e argjendi; dhe kryente veprime tëkëmbimit të valutave të huaja për llogari të vet ose të të tretëve.Me fillimin e viteve ‘90, ndërrimi i sistemit politik në Shqipëri solli ndryshime thelbësore edhe përsistemin bankar. Tiparet kryesore të këtij ndryshimi ishin: ndarja e funksioneve të bankës qendrorenga funksionet e bankave të nivelit të dytë (bankave tregtare), rritja e numrit të bankave, shtrirjae veprimtarisë së tyre të kreditit në disa degë të ekonomisë shqiptare,si dhe hyrja e kapitalit të huaj në tregun bankar.
 6. 6. Në cilësinë e autoritetit monetar e mbikëqyrës të vendit, Banka e Shqipërisë gëzon funksionete mirëfillta të një banke qendrore klasike, në mënyrë që të garantojë arritjen dhe ruajtjen estabilitetit të çmimeve dhe eficiencën e sistemit financiar.Për ta dalluar Bankën e Shqipërisë nga bankat e tjera të sistemit bankar është e rëndësishme tëtheksojmë se ajo nuk ushtron të njëjtat funksione dhe nuk ofron të njëjtat shërbime me bankattregtare. E thënë më thjeshtë, ajo nuk u shërben drejtpërdrejt individëve dhe bizneseve: nuk ujep atyre kredi, në të nuk mund të hapen llogari personale dhe nuk lëshon karta debiti e askrediti. Banka qendrore i ngjan një banke pa sportele. “Klientët” e saj janë bankat tregtare dheQeveria
 7. 7. Banka dhe degë të bankave të huaja (16) Institucione financiare jobanka (17) Zyra të këmbimit valutor (283) Shoqëri të kursim – kreditit (129) Unione të shoqërive të kursim-kreditit (2) Kompani sigurimi (10) Fonde të pensioneve (3)
 8. 8. Sistemi financiar shqiptar është një realitet relativisht i ri. Gjatë këtyre viteve, është vënë re njërritje e interesit ndaj sistemit tonë financiar nga grupe të rëndësishme bankare dhe nga kompanitë mëdha sigurimi, që kanë hyrë në treg. Sistemi financiar shqiptar mbizotërohet nga sistemibankar, i cili aktualisht përbën 94.4% të aktiveve financiare të përgjithshme. Privatizimi i Bankëssë Kursimeve (bankës më të madhe në vend, me rreth 65% të depozitave në lekë) e ktheu sistemin bankar krejtësisht privat.Përbërësit e sistemit financiar dhe numri i institucioneve të këtij sistemi në Shqipëri janë tërenditura si më poshtë:
 9. 9. Diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve përbën atë qëquhet suficit – kur të ardhurat janë më të larta se shpenzime osedeficit – kur shpenzimet janë më të larta se të ardhurat buxhetore.Diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve të Qeverisë nëShqipëri gjatë këtyre 10 vjetëve të fundit është barazuar me deficite.Kjo është një gjë normale për vendet në tranzicion.Të ardhurat nuk realizohen për shkak se jo të gjithëtatimpaguesit janë korrektë me ligjin dhe i shmangendetyrimeve për të paguar; për shkak të vështirësive nëmbledhjen e taksave; për shkak të politikave sociale që ndjekvendi etj., ndërsa shpenzimet janë të larta për shkak tëpeshës së madhe të investimeve publike etj..
 10. 10. Zakonisht, për të vlerësuar sesa i thellë është deficiti buxhetor i një vendi, llogaritet raporti i tij me prodhimin e një vendi (Prodhimi Brendshëm Bruto). Kjo shifër tregon se ç’pjesë të vlerës së prodhimit të përgjithshëm të ekonomisë zë deficiti buxhetor i shtetit.
 11. 11. Sistemi tatimor në Republikëne Shqipërisë përbëhet nga një paketë ligjesh,udhëzimesh, rregulloresh, marrëveshjesh tatimore me vendet e tjera, në të cilat gjejnë pasqyrim llojet e tatimeve dhe taksave që aplikohen në Shqipëri, nivelet e tyre, proçedurat për vendosjen, ndryshimin dhe heqjen e tatimeve, proçedurat e vlerësimit dhe mbledhjes së detyrimeve tatimore, si dhe format dhe metodat e kontrollit tatimor. SISTEMI FISKAL
 12. 12. Tatimi:është një pagesë në buxhetin e shtetit me natyrë të detyrueshme dhe të pakthyeshme, i cili përfshin edhe dënimet administrative si dhe interesat për pagesa të vonuara të përcaktuara në ligj. Taksa:është një kontribut i detyrueshëm për tu paguar nga çdo person i cili drejtpërdrejt përfiton një shërbim publik.
 13. 13. LISTA E BANKAVE QË OPEROJNË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË. 1. Banka e Shqipërisë 1. Alpha Bank 2. Intesa Sanpaolo 3. Societe Generale 4. Credins Bank 5. Banka Emporiki 6. First Investment Bank 7. Banka Ndërkombëtare Tregëtare 8. Banka Kombetare Tregtare 9. Grupi ProCredit 10. Raiffeisen Bank Shqipëri 11. Tirana Bank 12. NBG bank 13. Union bank Niveli i I Niveli i II

×