Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
CYNLLUN CYFFWRDD 5x60 SIR GÂR 2013-14
CARMARTHENSHIRE 5x60 TOUCH PLAN 2013-14
Awdur | Author: Matthew Adams 2013Fersiwn | ...
BWRIAD Y CYNLLUN | PLAN AIMS
• Cynyddu nifer o ddisgyblion
Sir Gâr sy’n chwarae (rygbi)
cyffwrdd
• Pob disgybl blwyddyn 7 ...
•Gêm rhyngwladol
•Cypan y Byd Cyffwrdd
(Awstralia 2015)
•Pencampwriaeth Ewrop
Cyffwrdd (Abertawe 2014)
•Cymdeithas Cyffwrd...
ETC2012 – Treviso (Yr Eidal | Italy)
Timau cystadlwyd | Competing teams:
Overall winners
Prif Enillwyr
7 – 10 Awst 2014 |
7 – 10 August 2014
Cynhelir twrnamaint Pencampwriaeth
Cyffwrdd Ewrop ym Mhrifysgol
Abertawe
The Europea...
Digwyddiadau Etifeddiaeth | Legacy events
• Ffurfio grŵp llywio er
mwyn trafod posibiliadau
• A hoffech chi fynychu’r
cyfa...
Mis Medi 2013 – Gorffennaf 2014
September 2013 – July 2014
2 ferswin o Cyffwrdd ar gael
2 versions of Touch available
CYFFWRDD | TOUCH
Tu allan | Outdoors
ATOMIC TOUCH
Dan do | Indo...
Pencampwriaeth
Cyffwrdd Ewrop
European
Touch
Champs
2013 - 14
Medi 2013
September
Tachwedd - Mawrth
November - March
Ebril...
•Formed in Wales by WTA and
WRU in 2012
•Play indoors
•Similar to ‘Turbo Touch’ –
popular game in New Zealand
•Simple & ef...
Atomic Touch
Rheolau Atomig Atomic Rules
• Chwarae dan do
• 5 bob ochr
• Pasio i unrhyw gyfeiriad
• Rhedeg i unrhyw gyfeir...
(Rygbi) Cyffrdd | Touch (Rugby)
Rheolau Syml Simple Rules
• Cae – 70m x 50m
• 6 bob ochr (14 mewn carfan)
• ‘Rolio’r bêl’ ...
Twrnamaint Traeth, Pentywyn
Beach Tournament, Pendine
Mis Medi | September 2013
• Twrnamaint Traeth
Pentywyn
• Timau cymysg
(bechgyn a merched)
• Dan 16 oed
• Gwahoddir pob ysg...
Atomic Touch – Yr. | Bl. 7-8
Cyfres Atomic Series
• Cyfres twrnameintiau
• Timau cymysg, bl. 7-8
• 2 rhanbarth:
▫ Gogledd
▫ De
• Twrnamaint Sir Atomig
...
Cwrs | Course
• Cwrs Lefel 1 Dyfarnu Cyffwrdd
Atomig
• Dydd Llun 28 Hydref 2013,
12 – 4pm
• Lleoliad i’w gadarnhau
• Agore...
GOGLEDD (8)
Bro Dinefwr
Bro Myrddin
Dyffryn Tâf
Emlyn
Maes Y Gwendraeth
QE High
Rhydygors
Llandovery College
GOGLEDD (8)
B...
Cyfres Atomig | Atomic Series
• Cwrs dyfarnu Atomig ym mis
Hydref (hanner tymor). 1-3
cynrychiolydd o bob ysgol
• Trefnwch...
Esiampl Twrnamaint Atomig
Example Atomic Tournament
GOGLEDD (8)
Bro Dinefwr
Bro Myrddin
Dyffryn Tâf
Emlyn
Maes y Gwen.
Lla...
Lleoliad | Venue:Ygol Gyfun Emlyn
• Monday 18th
November, 3-
5.30pm
• 8 schools competing in 2
groups
• 2-4 members of Eml...
Enghraifft Amserlen Cyfres Atomig
Example Atomic Series Schedule
Tachwedd
November
Ionawr
January
Chwefror
February
Gogled...
Cynghrair Gogledd | North League
Ysgol
Rownd 1
Emlyn
18.11.13
Rownd 2
QEH
20.01.14
Rownd 3
Bro Dinefwr
03.02.14
Cyfanswm
T...
Twrnamaint Sir | County Tournament
• Venue: Parc y Scarlets
Training Barn
• 10am – 2pm
• March 2014
• Cup Competition for ...
Ysgol
School
Safle
Position
Bro Dinefwr 1
Bro Myrddin 2
Emlyn 3
Dyffryn Tâf 4
Llandovery
College
5
Maes y
Gwen.
6
QE High ...
Mawrth 2014
March 2014
Gŵyl Anabledd| Disability Festival
• Ysgubor Ymarfer Parc y
Scarlets
• Gwahoddir disgyblion pob
ysgol uwchradd Sir Gâr i’r...
Cyffwrdd i fl. 9-10 – Cyfres o Dwrnameintiau a Chystadleuaeth Traeth, Pen-bre
Year 9-10 Touch – Tournament Series and Beac...
Cyfres Cyffwrdd | Touch Series
• Defynddio’r un
fframwaith fel Atomig
• Timau cymysg, bl. 9-10
• 2 rhanbarth:
▫ Gogledd
▫ ...
Cwrs Dyfarnu | Referee Course
• Cwrs Lefel 1 Dyfarnu Cyffwrdd
• Dydd Gwener 2 Mai 2014,
1 – 4pm
• Ysgol Y Strade, Llanelli...
Cyfres Cyffwrdd | Touch Series
• Cwrs dyfarnu Cyffwrdd
ym mis Mai (gwyliau
Pasg). 1-3 cynrychiolydd
o bob ysgol
• Trefnwch...
Cyfres Cyffwrdd | Touch Series
• Cytunwch leoliadau –
angen 2 gae chwarae
Cyffwrdd (gallwch
defnyddio conau i farcio).
• G...
Esiampl Twrnamaint Rhanbarthol Cyffwrdd
Example Regional Touch Tournament
DE (7)
Bryngwyn
Coedcae
Dyffryn Aman
Glan y Mor
...
Lleoliad | Venue: Bryngwyn School
• Wednesday 17th
May 2014,
3-5.30pm
• 7 schools competing
• Bryngwyn
• Coedcae
• Dyffryn...
Lleoliad | Venue: Bryngwyn School
• 2 playing fields
• Need approximately 6 referees
• 2 referees per game
• Two groups
• ...
Twrnamaint Traeth | Beach Tournament
• Pen-bre
• Timau cymysg
(bechgyn a merched)
• Dan 15 oed
• Gwahoddir pob ysgol
uwchr...
Barcutiaid Coch | Red Kites
Abl a Dawnus | Able & Talented
• Gwahodd tua 20 bachgen a 20
merch i dreialon ar gyfer tîm
rhanbarthol
• Cynnal treialon y...
Pryd
When
Bl.
Yr.
Gâm
Game
Beth
What
Lleoliad
Location
Medi 11 Cyffwrdd Twrnamaint Sirol Traeth Pentywyn
28 Hydref 9+ Atom...
Pryd
When
Bl.
Yr.
Gâm
Game
Beth
What
Lleoliad
Location
September 11 Touch County Tournament Pendine Sands
28 October 9+ At...
Llwybr Datblygiad | Development Pathway
A hoffech chi gofrestru eich ysgol?
Would you like to register your school?
• Cysylltwch a Matt Adams,
Cydlynydd Cyffwrdd
...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Carmarthenshire Touch Plan | Cynllun Cyffwrdd Sir Gar 2013-14

1 664 vues

Publié le

This is the Cyffwrdd Sir Gâr Touch plan for Carmarthenshire secondary schools, 2013-14. The plan aims to give every Carmarthenshire secondary school pupil the chance to play either the new indoor Atomic or standard outdoor version of Touch (Rugby). A series of regional and county-wide tournaments is planned, as well as the establishing of a county representative team which aims to identify and feed players into Wales Touch Association’s elite international Touch programmes.
Dyma’r cynllun gan Cyffwrdd Sir Gâr Touch ar gyfer ysgolion uwchradd yn Sir Gaerfyrddin, 2013-14. Nod y cynllun yw rhoi cyfle i chwarae naill ai'r fersiwn newydd dan do, sef ‘Atomig’ neu’r gêm awyr agored arferol (Rygbi) Cyffwrdd i bob disgybl ysgolion uwchradd yn Sir Gaerfyrddin. Mae cyfres o dwrnameintiau rhanbarthol a ledled y sir wedi cael eu cynllunio, yn ogystal â sefydlu tîm cynrychiadol sirol sydd â'r nod o ddod o hyd a bwydo chwaraewyr i mewn i raglenni Cyffwrdd rhyngwladol elitaidd gan Cymdeithas Cyffwrdd Cymru.

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Carmarthenshire Touch Plan | Cynllun Cyffwrdd Sir Gar 2013-14

 1. 1. CYNLLUN CYFFWRDD 5x60 SIR GÂR 2013-14 CARMARTHENSHIRE 5x60 TOUCH PLAN 2013-14 Awdur | Author: Matthew Adams 2013Fersiwn | Version 2 23-07-13
 2. 2. BWRIAD Y CYNLLUN | PLAN AIMS • Cynyddu nifer o ddisgyblion Sir Gâr sy’n chwarae (rygbi) cyffwrdd • Pob disgybl blwyddyn 7 i 11 i gael cyfle i chwarae Cyffwrdd neu Cyffwrdd Atomig • Cynnal gemau a thwrnameintiau cyson • Creu llwybr datblygiad cryf o lawr gwlad i lefel uchel • Rhoi cymhwyster dyfarnu i wirfoddolwyr • Increase the number of Carmarthenshire pupils that play touch (rugby) • Every pupil, year 7 to 11 to have the opportunity to play Touch or Atomic Touch • Regular games and tournaments • Create a strong development pathway from grassroots to elite level • Qualify volunteers as referees
 3. 3. •Gêm rhyngwladol •Cypan y Byd Cyffwrdd (Awstralia 2015) •Pencampwriaeth Ewrop Cyffwrdd (Abertawe 2014) •Cymdeithas Cyffwrdd Cymru •International game •Touch World Cup (Australia 2015) •Touch European Championships (Swansea 2014) •Wales Touch Association
 4. 4. ETC2012 – Treviso (Yr Eidal | Italy) Timau cystadlwyd | Competing teams: Overall winners Prif Enillwyr
 5. 5. 7 – 10 Awst 2014 | 7 – 10 August 2014 Cynhelir twrnamaint Pencampwriaeth Cyffwrdd Ewrop ym Mhrifysgol Abertawe The European Touch Championships are being held in Swansea University Adrannau: Dynion, Menywod, Cymysg, Dynion 30+, Dynion 35+, Dynion 40+, Menywod 27+, Cymysg Hyn Men’s, Women’s, Mixed, Men’s 30+, Men’s 35+, Men’s 40+, Women’s 27+, Senior Mixed Divisions
 6. 6. Digwyddiadau Etifeddiaeth | Legacy events • Ffurfio grŵp llywio er mwyn trafod posibiliadau • A hoffech chi fynychu’r cyfarfod cyntaf? • Steering group to be formed to discuss possibilities • Would you like to attend the first meeting?
 7. 7. Mis Medi 2013 – Gorffennaf 2014 September 2013 – July 2014
 8. 8. 2 ferswin o Cyffwrdd ar gael 2 versions of Touch available CYFFWRDD | TOUCH Tu allan | Outdoors ATOMIC TOUCH Dan do | Indoor
 9. 9. Pencampwriaeth Cyffwrdd Ewrop European Touch Champs 2013 - 14 Medi 2013 September Tachwedd - Mawrth November - March Ebrill – Gorffennaf April - July Awst 2014 August Bl. | Yr. 10-11 Bl. | Yr. 7-8 Bl. | Yr. 9-10
 10. 10. •Formed in Wales by WTA and WRU in 2012 •Play indoors •Similar to ‘Turbo Touch’ – popular game in New Zealand •Simple & effective way of introducing Rugby and Touch to beginners •Wedi ffurfio yng Nghymru gan CCC ac URC yn 2012 •Chwarae dan do •Tebyg i ‘Turbo Touch’ – gêm boblogaidd yn Seland Newydd •Ffordd syml ac effeithiol i gyflwyno Rygbi neu Cyffwrdd i ddysgwyr
 11. 11. Atomic Touch Rheolau Atomig Atomic Rules • Chwarae dan do • 5 bob ochr • Pasio i unrhyw gyfeiriad • Rhedeg i unrhyw gyfeiriad • Ar ôl cyffyrddiad: ▫ Tirio’r bêl i lawr a phasio neu redeg ▫ Pob amddiffynwr i fod o leiaf 2 metr i ffwrdd o’r ymosodwr • Rhaid cwblhau dwy bas cyn agor man sgorio • Play indoors • 5 a-side • Pass in any direction • Run in any direction • Following a touch: ▫ Tap the ball to the floor and pass or run ▫ All defenders must be at least 2 metres away from the attacker • Must complete two passes before score zone is open
 12. 12. (Rygbi) Cyffrdd | Touch (Rugby) Rheolau Syml Simple Rules • Cae – 70m x 50m • 6 bob ochr (14 mewn carfan) • ‘Rolio’r bêl’ syth ar ol cyffyrddiad – pel i lawr rhwng coesau • Adeg rholio’r bêl, rhaid i bob amddiffynwr fod o leiaf 5 metr y tu ol i’r bêl • Os bydd y bêl yn cael ei gollwng, trosglwyddir meddiant • 70m x 50m field • 6 a-side (14 in a squad) • ‘Roll ball’ immediately following a touch – ball to ground between legs • At the roll ball, all defenders must be at least 5 metres behind the ball • Possession is transferred if the ball is dropped to ground Gweler cyflwyniad | See the presentation ‘How To Play Touch – A Summary’
 13. 13. Twrnamaint Traeth, Pentywyn Beach Tournament, Pendine
 14. 14. Mis Medi | September 2013 • Twrnamaint Traeth Pentywyn • Timau cymysg (bechgyn a merched) • Dan 16 oed • Gwahoddir pob ysgol uwchradd Sir Gâr • Byddwm ystyried ceisiadau ysgolion allanol • Rheolau swyddogol cyffwrdd FIT • Pendine Beach Tournament • Mixed teams (boys & girls) • Under 16 • All Carmarthenshire secondary schools invited • We will consider applications from external schools • Official FIT touch rules
 15. 15. Atomic Touch – Yr. | Bl. 7-8
 16. 16. Cyfres Atomic Series • Cyfres twrnameintiau • Timau cymysg, bl. 7-8 • 2 rhanbarth: ▫ Gogledd ▫ De • Twrnamaint Sir Atomig mis Mawrth • Series of tournaments • Mixed teams, yr 7-8 • 2 regions: ▫ North ▫ South • County Atomic tournament in March www.gorllewingwyllt.com/atomic-touch
 17. 17. Cwrs | Course • Cwrs Lefel 1 Dyfarnu Cyffwrdd Atomig • Dydd Llun 28 Hydref 2013, 12 – 4pm • Lleoliad i’w gadarnhau • Agored i swyddogion, athrawon, gwirfoddolwyr a disgyblion • 14 oed neu hyn • Level 1 Atomic Touch Referee Course • Monday 28 October 2013, 12 – 4pm • Location to be confirmed • Open to officers, teachers, volunteers and pupils • Aged 14 and upwards
 18. 18. GOGLEDD (8) Bro Dinefwr Bro Myrddin Dyffryn Tâf Emlyn Maes Y Gwendraeth QE High Rhydygors Llandovery College GOGLEDD (8) Bro Dinefwr Bro Myrddin Dyffryn Tâf Emlyn Maes Y Gwendraeth QE High Rhydygors Llandovery College Sir Gaerfyrddin | Carmarthenshire 2013-14 DE (7) Bryngwyn Coedcae Dyffryn Aman Glan y Mor St John Lloyd St Michael’s Strade DE (7) Bryngwyn Coedcae Dyffryn Aman Glan y Mor St John Lloyd St Michael’s Strade
 19. 19. Cyfres Atomig | Atomic Series • Cwrs dyfarnu Atomig ym mis Hydref (hanner tymor). 1-3 cynrychiolydd o bob ysgol • Trefnwch 3 twrnamaint rhanbarthol rhywbryd rhwng Tachwedd a Chwefror • Cynhelir gemau ar ôl ysgol (2- 3 awr i gynnal pob gêm) • Cytunwch leoliadau – angen gampfa. • Atomic Referee course in October (half term). 1-3 representatives from each school • Organise 3 regional tournaments some time between November and February • After school matches (2-3 hours to run all games) • Agree venues – need a sports hall.
 20. 20. Esiampl Twrnamaint Atomig Example Atomic Tournament GOGLEDD (8) Bro Dinefwr Bro Myrddin Dyffryn Tâf Emlyn Maes y Gwen. Llandovery Coll. QE High Rhydygors GOGLEDD (8) Bro Dinefwr Bro Myrddin Dyffryn Tâf Emlyn Maes y Gwen. Llandovery Coll. QE High Rhydygors
 21. 21. Lleoliad | Venue:Ygol Gyfun Emlyn • Monday 18th November, 3- 5.30pm • 8 schools competing in 2 groups • 2-4 members of Emlyn 6th form to referee • Dydd Llun 18fed o Dachwedd, 3 – 5.30yp • 8 ysgol yn cystadlu mewn 2 grŵp • 2-4 aelod o 6ed dosbarth Emlyn i ddyfarnu
 22. 22. Enghraifft Amserlen Cyfres Atomig Example Atomic Series Schedule Tachwedd November Ionawr January Chwefror February Gogledd North Ysgol Emlyn School (CN / NC Emlyn) Ysgol Queen Elizabeth School, (Caerfyrddin / Carmarthen) Ysgol Bro Dinefwr School (Llandeilo) De South Ysgol Bryngwyn School (Llanelli) Ysgol Dyffryn Aman School (Rhydaman / Ammanford) Ysgol Glan y Môr School (Porth Tywyn / Burry Port)
 23. 23. Cynghrair Gogledd | North League Ysgol Rownd 1 Emlyn 18.11.13 Rownd 2 QEH 20.01.14 Rownd 3 Bro Dinefwr 03.02.14 Cyfanswm Total Safle Position Bro Dinefwr x pts x pts x pts x pts 1 Bro Myrddin xx xx xx xx 2 Dyffryn Tâf xx xx xx xx 3 Emlyn xx xx xx xx 4 Llandovery xx xx xx xx 5 Maes y Gw. xx xx xx xx 6 QE High xx xx xx xx 7 Rhydygors xx xx xx xx 8
 24. 24. Twrnamaint Sir | County Tournament • Venue: Parc y Scarlets Training Barn • 10am – 2pm • March 2014 • Cup Competition for 8 highest ranked schools (4 north, 4 south) • Plate Competition for 7 other schools (4 north, 3 south) • Lleoliad: Ysgubor Ymarfer Parc y Scarlets • 10yb – 2yp • Mawrth 2014 • Cystadleuaeth Cwpan ar gyfer 8 ysgol uchaf (4 gogledd, 4 de) • Cystadleuaeth Plât ar gyfer 7 ysgol arall (4 gogledd, 3 de)
 25. 25. Ysgol School Safle Position Bro Dinefwr 1 Bro Myrddin 2 Emlyn 3 Dyffryn Tâf 4 Llandovery College 5 Maes y Gwen. 6 QE High 7 Rhydygors 8 Ysgol School Safle Position Bryngwyn 1 Coedcae 2 Dyffryn Aman 3 Glan y Môr 4 St John L. 5 St Mikes 6 Strade 7 Canlyniadau ar ol tri rownd Standings after three rounds Cystadleuaeth Cwpan Cup Competition Cystadleuaeth Plât Plate Competition
 26. 26. Mawrth 2014 March 2014
 27. 27. Gŵyl Anabledd| Disability Festival • Ysgubor Ymarfer Parc y Scarlets • Gwahoddir disgyblion pob ysgol uwchradd Sir Gâr i’r Ŵyl • Tair adran wahanol ar gyfer galluoedd gwahanol: 1. Sgiliau a gemau hwyl 2. Gemau Cyffwrdd Atomig 3. Gemau Cyffwrdd • Training Barn at Parc y Scarlets • Pupils invited from all secondary schools in Carmarthenshire • Three different brackets for different ability levels: 1. Fun skills and games 2. Atomic Touch games 3. Touch games
 28. 28. Cyffwrdd i fl. 9-10 – Cyfres o Dwrnameintiau a Chystadleuaeth Traeth, Pen-bre Year 9-10 Touch – Tournament Series and Beach Competition, Pembrey
 29. 29. Cyfres Cyffwrdd | Touch Series • Defynddio’r un fframwaith fel Atomig • Timau cymysg, bl. 9-10 • 2 rhanbarth: ▫ Gogledd ▫ De • Twrnamaint traeth sirol Cyffwrdd mis Gorffennaf • Use the same framework as Atomic • Mixed teams, yr 9-10 • 2 regions: ▫ North ▫ South • County Touch beach tournament in July
 30. 30. Cwrs Dyfarnu | Referee Course • Cwrs Lefel 1 Dyfarnu Cyffwrdd • Dydd Gwener 2 Mai 2014, 1 – 4pm • Ysgol Y Strade, Llanelli • Agored i swyddogion, athrawon, gwirfoddolwyr a disgyblion • 14 oed neu hyn • Level 1 Touch Referee Course • Friday 2 May 2014, 1 – 4pm • Ysgol Y Strade, Llanelli • Open to officers, teachers, volunteers and pupils • Aged 14 and upwards
 31. 31. Cyfres Cyffwrdd | Touch Series • Cwrs dyfarnu Cyffwrdd ym mis Mai (gwyliau Pasg). 1-3 cynrychiolydd o bob ysgol • Trefnwch 3 twrnamaint rhywbryd rhwng Ebrill a Gorffennaf • Cynhelir twrnameintiau ar ôl ysgol (2-3 awr i gynnal pob gêm) • Touch Referee course in May (Easter holidays). 1- 3 representatives from each school • Organise 3 tournaments some time between April and July • After school tournaments (2-3 hours to run all games)
 32. 32. Cyfres Cyffwrdd | Touch Series • Cytunwch leoliadau – angen 2 gae chwarae Cyffwrdd (gallwch defnyddio conau i farcio). • Gallwch newid lleoliad bob tro er mwyn cadw costau teithio i lawr • Agree venues – 2 Touch playing fields (can mark using cones). • Can rotate venue each time in order to keep travel costs down
 33. 33. Esiampl Twrnamaint Rhanbarthol Cyffwrdd Example Regional Touch Tournament DE (7) Bryngwyn Coedcae Dyffryn Aman Glan y Mor St John Lloyd St Michael’s Strade DE (7) Bryngwyn Coedcae Dyffryn Aman Glan y Mor St John Lloyd St Michael’s Strade
 34. 34. Lleoliad | Venue: Bryngwyn School • Wednesday 17th May 2014, 3-5.30pm • 7 schools competing • Bryngwyn • Coedcae • Dyffryn Aman • Glan y Môr • St John Lloyd • St Michael’s • Strade • Dydd Mercher 17eg o Fai 2014, 3 – 5.30yp • 7 ysgol yn cystadlu: • Bryngwyn • Coedcae • Dyffryn Aman • Glan y Môr • St John Lloyd • St Michael’s • Strade
 35. 35. Lleoliad | Venue: Bryngwyn School • 2 playing fields • Need approximately 6 referees • 2 referees per game • Two groups • Each team to play the other teams in the pool once • Group winners to play against each other • 2 gae chwarae • Angen tua 6 o bobl i ddyfarnu • 2 dyfarnwr ar gyfer pob gêm • 2 grŵp • Pob tîm i chwarae timau eraill yn y grŵp un waith • Ennillwyr y grwpiau i chwarae yn erbyn eu gilydd
 36. 36. Twrnamaint Traeth | Beach Tournament • Pen-bre • Timau cymysg (bechgyn a merched) • Dan 15 oed • Gwahoddir pob ysgol uwchradd Sir Gâr • Byddwm ystyried ceisiadau ysgolion allanol • Rheolau swyddogol cyffwrdd FIT • Pembrey • Mixed teams (boys & girls) • Under 15 • All Carmarthenshire secondary schools invited • We will consider applications from external schools • Official FIT touch rules
 37. 37. Barcutiaid Coch | Red Kites
 38. 38. Abl a Dawnus | Able & Talented • Gwahodd tua 20 bachgen a 20 merch i dreialon ar gyfer tîm rhanbarthol • Cynnal treialon ym Mharc y Scarlets • Dewis 16 chwaraewr i gynrychioli Gorllewin Cymru mewn gêm heriol yn erbyn Dwyrain Cymru • Gêm agoriadol -Pencampwriaethau Ewropeaidd yn Abertawe? • Invite around 20 boys and 20 girls to attend trials for the regional team • Trials held in Parc y Scarlets Barn • 16 players selected to represent West Wales in a challenge match against East Wales • European Championships in Swansea - opening game?
 39. 39. Pryd When Bl. Yr. Gâm Game Beth What Lleoliad Location Medi 11 Cyffwrdd Twrnamaint Sirol Traeth Pentywyn 28 Hydref 9+ Atomig Cwrs Dyfarnu Atomig L1 I’w gadarnhau Tachwedd – Chwefror 7-8 Atomig Twrnameintiau Rhabarthol Amrywiol Mawrth 7-8 Atomig Twrnamaint Sirol Ysgubor PYS Mawrth 7-11 Amrywiol Gŵyl Anabledd Ysgubor PYS 2 Mai 9+ Cyffwrdd Cwrs Dyfarnu L1 Ysgol Y Strade Ebrill – Mehefin 9-10 Cyffwrdd Twrnameintiau Rhabarthol Amrywiol Goffennaf 9-10 Cyffwrdd Twrnamaint Sirol Traeth Pen-bre Awst 9-10 Cyffwrdd Gêm heriol y.e. Dwyrain* Prifysgol Abertawe Crynodeb 2013-14 *Tîm cynrychiadol Gorllewin Cymru, dewisir chwaraewyr ar ôl treialon
 40. 40. Pryd When Bl. Yr. Gâm Game Beth What Lleoliad Location September 11 Touch County Tournament Pendine Sands 28 October 9+ Atomic L1 Atomic Referee Course TBC November – February 7-8 Atomic Regional Tournaments Various March 7-8 Atomic County Tournament PYS Barn March 7-11 Various Disability Festival PYS Barn 2 May 9+ Touch L1 Touch Referee Course Ysgol Y Strade April – June 9-10 Touch Regional Tournaments Various July 9-10 Touch County Tournament Pembrey Beach August 9-10 Touch Challenge match v East* Swansea Uni. Summary 2013-14 *West Wales representative team selected following trials
 41. 41. Llwybr Datblygiad | Development Pathway
 42. 42. A hoffech chi gofrestru eich ysgol? Would you like to register your school? • Cysylltwch a Matt Adams, Cydlynydd Cyffwrdd 5x60, Sir Gâr mjadams@sirgar.gov.uk 07785 714389 • Contact Matt Adams, 5x60 Touch Coordinator for Carmarthenshire

×