Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prosiect Beicio Y Blynyddoedd Cynnar
Early Years Cycling Project
Beicio ar gyfer plant 1 – 7 oed
Cycling for children aged...
Executive Summary | Crynodeb Gweithredol
• Funded by Sport Wales LAPA
Project
• Project coordinated by
Carmarthenshire Cou...
Beiciau Addas | Suitable Bikes
Toddlebike
Age 1 – 3 Oed
Balance Bike
Age 2.5 – 6 Oed
Pedal Bike
Age 4+ Oed
Gyda’r beic iaw...
“Toddlebike” 0.8kg
pwys yn unig
Weighs only 0.8kg
Addas i blant sy’n
gallu cerdded yn
hyderus
- tua 15 mis fel arfer
Suita...
Beic Balans | Balance Bike
Addas i blant 2.5 – 6
oed
Suitable for children
aged 2.5 – 6
Nid oes pedalau –
eisteddai’r plen...
Beic Pedal | Pedal Bike
Gyda sgiliau dysgwyd
trwy ddefnyddio
beiciau balans a
“Toddlebikes”, gall
plentyn trosglwyddo i
fe...
Gweithredu’r Prosiect
Meithrinfa Derbyn a CA1 CA2
Ffocws Beic Toddlebikes Beiciau Balans Beiciau Pedal
Hyfforddiant
Nid oe...
Implementing the Project
Nursery Reception & KS1 KS2
Bike Focus Toddlebikes Balance Bikes Pedal Bikes
Training
No speciali...
Llinell Amser
Cymeradwyo
cais yr Ysgol
Cofrestru ar
Rhaglen
‘Go Ride’
Dosbarthir
offer ac
adnoddau
i’r ysgol
Cwblhau
arolw...
Project Timeline
School
Application
Approved
Sign up to
Go Ride
Programme
Equipment &
resources
delivered to
school
Comple...
x10x10
Adnoddau Darparir | Resources Supplied
Offer dysgu sgiliau
Skills equipment
Adnoddau dysgu
Teaching resources
Hyffo...
Dathliad
• Trefnu a chyflwyno
digwyddiad dathlu
• Gwahodd rhieni /
gwarchodwyr, gwasg lleol a
chynghorwyr
Celebration
• Organise and host a
celebration event
• Invite parents / guardians,
local press, councillors etc.
Llwybrau Cynnydd
• Ysgol i gofrestru ar raglen Beicio Cymru ‘Go
Ride’ – cysylltiadau â chlwb(iau) beicio gymuned
leol
• Cy...
Exit Routes
• School signs up to Welsh Cycling ‘Go Ride’
programme – links to local community cycling
club(s)
• Early Year...
Cynaladwyedd
• Fe fydd tîm Pobl Ieuanc Egniol (PIE) yn
cynorthwyo ysgolion i ysgrifennu Cynllun
Gweithredu Beicio tair bly...
Sustainability
• AYP team assist school to write a three-year
Cycling Action Plan post-project
• AYP team liaise with supp...
Cymryd Rhan
1
• Cwblhau’r daflen ‘Datganiad o Ddiddordeb’ ar-lein
2
• Derbyn pecyn ymgeisio, cwblhau a dychwelyd
3
• Os ca...
Participate
1
• Complete the online ‘Expression of Interest’ form
2
• Receive application pack, complete and return
3
• If...
Cysylltu | Contact
Hywel Thomas
Gorllewin Sir Gâr
West Carmarthenshire
01267 224715
hywelthomas@sirgar.gov.uk
Matt Adams
D...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Prosiect Beicio Y Blynyddoedd Cynnar | Early Years Cycling Project

988 vues

Publié le

Publié dans : Sports
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Prosiect Beicio Y Blynyddoedd Cynnar | Early Years Cycling Project

 1. 1. Prosiect Beicio Y Blynyddoedd Cynnar Early Years Cycling Project Beicio ar gyfer plant 1 – 7 oed Cycling for children aged 1 – 7 years Cyflwyniad dwyieithog | Bilingual Presentation
 2. 2. Executive Summary | Crynodeb Gweithredol • Funded by Sport Wales LAPA Project • Project coordinated by Carmarthenshire County Council Active Young People team • Project promotes learning to ride a bike without stabilisers • Write a School Cycling Action Plan • Ariennir gan Chwaraeon Cymru • Gweithredir gan yr adran Pobl Ieuanc Egnïol Cyngor Sir Gaerfyrddin • Prosiect i hybu dysgu reidio beic heb gymorth • Ysgrifennu Cynllun Gweithredu Beicio Ysgol
 3. 3. Beiciau Addas | Suitable Bikes Toddlebike Age 1 – 3 Oed Balance Bike Age 2.5 – 6 Oed Pedal Bike Age 4+ Oed Gyda’r beic iawn a’r amser iawn, gall plant dysgu reidio beic, heb gymorth With the right bike at the right time, children can learn to ride without stabilisers
 4. 4. “Toddlebike” 0.8kg pwys yn unig Weighs only 0.8kg Addas i blant sy’n gallu cerdded yn hyderus - tua 15 mis fel arfer Suitable for children that can walk confidently - usually around 15 months Olwynion cul, gall plant ifanc dysgu i lywio a chydbwysedd yn effeithiol ar eu cyflymder eu hunain Narrow wheels, so young children can learn to steer and balance effectively at their own pace
 5. 5. Beic Balans | Balance Bike Addas i blant 2.5 – 6 oed Suitable for children aged 2.5 – 6 Nid oes pedalau – eisteddai’r plentyn ar y sedd gan ddefnyddio traed i symud ymlaen No pedals – child sits on seat and uses feet to propel forwards Dysgu balans a llywio Learn balance and steering
 6. 6. Beic Pedal | Pedal Bike Gyda sgiliau dysgwyd trwy ddefnyddio beiciau balans a “Toddlebikes”, gall plentyn trosglwyddo i feic pedal heb llawer o gymorth With the skills learnt through using balance bikes and “Toddlebikes”, a child can transfer easily to a pedal bike with very little assistance
 7. 7. Gweithredu’r Prosiect Meithrinfa Derbyn a CA1 CA2 Ffocws Beic Toddlebikes Beiciau Balans Beiciau Pedal Hyfforddiant Nid oes angen hyfforddiant arbenigol Un aelod o staff ysgol i fynychu hyfforddiant Balanceability (1 dydd) Un aelod o staff ysgol i fynychu hyfforddiant ‘Cycling for Schools’ (1 dydd) Sesiynau yn ystod gwersi 2 x sesiynau wythnosol y plentyn (isafswm) 1 x sesiynau wythnosol y plentyn (isafswm) Nid oes gwersi cwricwlwm Sesiynau all- gyrsiol Nid oes sesiynau all-gyrsiol Clwb wythnosol all- gyrsiol Clwb wythnosol all- gyrsiol Offer 10 Toddlebikes Offer sesiwn Adnoddau gwersi 10 Beic Balans 1 Beic Pedal 10 Helmet Offer sesiwn Adnoddau gwersi Ni darparir offer Hyd sesiwn 30 – 60 munud
 8. 8. Implementing the Project Nursery Reception & KS1 KS2 Bike Focus Toddlebikes Balance Bikes Pedal Bikes Training No specialist training required One member of school staff attends Balanceability training course (1 day) One member of school staff attends Cycling for Schools teacher training course (1 day) Curricular sessions 2 x weekly sessions per child (min.) 1 x weekly session per child (min.) No curricular sessions Extra-curricular Sessions No extra-curricular sessions Weekly extra-curricular club Weekly extra-curricular club Equipment 10 Toddlebikes Session equipment Lesson resources 10 Balance Bikes 1 Pedal Bike 10 Helmets Session equipment Lesson resources No equipment supplied Session length 30 – 60 minutes
 9. 9. Llinell Amser Cymeradwyo cais yr Ysgol Cofrestru ar Rhaglen ‘Go Ride’ Dosbarthir offer ac adnoddau i’r ysgol Cwblhau arolwg offer wythnosol Cyflwyno dangosyddion cymnryd rhan Staff i fynychu’r hyfforddiant Cytuno dyddiad cychwynol y prosiect Dechreuir prosiect a chynhelir am 6 wythnos Trefnu Dathliad Diwedd y Prosiect Cwblhau Cynllun Gweithredu Beicio
 10. 10. Project Timeline School Application Approved Sign up to Go Ride Programme Equipment & resources delivered to school Complete weekly maintenance checks Submit participation indicators Staff attend training Project start date agreed Project commences and runs for 6 weeks Arrange and host end of project celebration event Complete Cycling Action Plan
 11. 11. x10x10 Adnoddau Darparir | Resources Supplied Offer dysgu sgiliau Skills equipment Adnoddau dysgu Teaching resources Hyfforddiant - 2 athro Training for two teachers x1* *Darparir un beic rhag ofn fod disgyblion ifanc eisoes yn gallu bedlo mewn dosbarth Beicio Balans *One bike is supplied should there be young pupils already able to pedal in a Balance Bike class
 12. 12. Dathliad • Trefnu a chyflwyno digwyddiad dathlu • Gwahodd rhieni / gwarchodwyr, gwasg lleol a chynghorwyr
 13. 13. Celebration • Organise and host a celebration event • Invite parents / guardians, local press, councillors etc.
 14. 14. Llwybrau Cynnydd • Ysgol i gofrestru ar raglen Beicio Cymru ‘Go Ride’ – cysylltiadau â chlwb(iau) beicio gymuned leol • Cynhelir sesiynau beicio i blant y blynyddoedd cynnar mewn tri safle gwahanol: ▫ Canolfan Hamdden Llanelli ▫ Canolfan Chwaraeon Gwendraeth ▫ Canolfan Hamdden Newcastle Emlyn
 15. 15. Exit Routes • School signs up to Welsh Cycling ‘Go Ride’ programme – links to local community cycling club(s) • Early Years Cycling sessions held in three hubs: ▫ Llanelli Leisure Centre ▫ Gwendraeth Sports Centre ▫ Newcastle Emlyn Leisure Centre
 16. 16. Cynaladwyedd • Fe fydd tîm Pobl Ieuanc Egniol (PIE) yn cynorthwyo ysgolion i ysgrifennu Cynllun Gweithredu Beicio tair blynedd ar ôl y prosiect • Fe fydd tîm PIE yn cysylltu â chyflenwyr i ddarparu offer yn rhatach os dymunir ysgol i brynu • Cefnogaeth parhaol drwy raglen Beicio Cymru ‘Go Ride’
 17. 17. Sustainability • AYP team assist school to write a three-year Cycling Action Plan post-project • AYP team liaise with suppliers to provide equipment at reduced rates should school wish to purchase • Ongoing support through Welsh Cycling Go Ride programme
 18. 18. Cymryd Rhan 1 • Cwblhau’r daflen ‘Datganiad o Ddiddordeb’ ar-lein 2 • Derbyn pecyn ymgeisio, cwblhau a dychwelyd 3 • Os caiff ei gymeradwyo, bydd tîm PIE yn cysylltu â’r cyswllt yr ysgol a enwebwyd yn uniongyrchol 4 • Staff enwebedig yn mynychu hyfforddiant 5 • Dechrau’r prosiect
 19. 19. Participate 1 • Complete the online ‘Expression of Interest’ form 2 • Receive application pack, complete and return 3 • If approved, AYP team will contact the school’s nominated cycle lead directly 4 • Nominated staff attend training 5 • Commence project
 20. 20. Cysylltu | Contact Hywel Thomas Gorllewin Sir Gâr West Carmarthenshire 01267 224715 hywelthomas@sirgar.gov.uk Matt Adams De Sir Gâr South Carmarthenshire 01554 744347 mjadams@sirgar.gov.uk Lyn Brodrick Dwyrain Sir Gâr East Carmarthenshire 01269 590268 lbrodrick@sirgar.gov.uk

×