Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Träningslära

 1. TRÄNINGSLÄRATRÄNINGSLÄRA ””Teorin” bakom konditions-Teorin” bakom konditions- och styrketräning!och styrketräning!
 2. KonditionKondition kroppens förmågakroppens förmåga att ta upp syreatt ta upp syre UthållighetUthållighet Förmåga att arbetaFörmåga att arbeta under en längre tidunder en längre tid Hjärtat ochHjärtat och lungorna tränaslungorna tränas Snabbhet inteSnabbhet inte samma sak somsamma sak som uthållighet!uthållighet!
 3. PULS/ HJÄRTFREKVENSPULS/ HJÄRTFREKVENS MAXPULSMAXPULS 220 minus din ålder220 minus din ålder (220-15=ca.205)(220-15=ca.205) ARBETSPULSARBETSPULS Ca. 70-80% av dinCa. 70-80% av din maxpulsmaxpuls VILOPULSVILOPULS Ca. 50-70 slag/minutCa. 50-70 slag/minut Sjunker vid träning!Sjunker vid träning! Ökar vid infektioner!Ökar vid infektioner!
 4. TräningstipsTräningstips 2-3 ggr/vecka2-3 ggr/vecka 30-90 minuter/pass30-90 minuter/pass Ansträningningsnivåer:Ansträningningsnivåer: Lätt (lågintensiv)-Lätt (lågintensiv)- promenader, jogging,promenader, jogging, cykla, simma, snacktempo,cykla, simma, snacktempo, 50-70% av maxpuls50-70% av maxpuls Medel- svettigt, bollspel,Medel- svettigt, bollspel, löpning, skidåkning m.m,löpning, skidåkning m.m, 70-85% av maxpuls70-85% av maxpuls Högintensiv- idrottareHögintensiv- idrottare (tävling/prestationer),(tävling/prestationer), mycket ansträngande,mycket ansträngande, mjölksyra, intervaller, 85-mjölksyra, intervaller, 85- 100% av maxpuls100% av maxpuls
 5. StyrkaStyrka musklernasmusklernas förmåga att orkaförmåga att orka arbetaarbeta Uthållig styrkaUthållig styrka MaxstyrkaMaxstyrka ExplosivExplosiv styrkastyrka
 6. STYRKETRÄNING, rådSTYRKETRÄNING, råd StoraStora muskelgruppernamuskelgrupperna Hela kroppenHela kroppen Kroppen som vikt ellerKroppen som vikt eller lätta vikterlätta vikter 10 repetitioner á 3 set10 repetitioner á 3 set StationsträningStationsträning Rätt teknikRätt teknik Lugnt tempoLugnt tempo Kosten viktig efteråt!Kosten viktig efteråt!
 7. MuskelfiberMuskelfiber Varje muskel bestårVarje muskel består av ett mer ellerav ett mer eller mindre stort antalmindre stort antal celler–muskelfibrerceller–muskelfibrer Ju större muskel,Ju större muskel, desto fler fibrer. Idesto fler fibrer. I vadmuskeln finnsvadmuskeln finns till exempel mer äntill exempel mer än en miljonen miljon muskelfibrermuskelfibrer
 8. Typer av muskelarbeteTyper av muskelarbete KoncentrisktKoncentriskt muskelarbetemuskelarbete när muskeln förkortas. Närnär muskeln förkortas. När du ligger på rygg och gördu ligger på rygg och gör en sit-up, måste magensen sit-up, måste magens muskler förkortas för attmuskler förkortas för att du ska kunna rulla upp.du ska kunna rulla upp. Muskeln drar ihop sig ochMuskeln drar ihop sig och du utför ett koncentrisktdu utför ett koncentriskt arbete.arbete. ExcentrisktExcentriskt muskelarbetemuskelarbete när du sedan ska tillbaka inär du sedan ska tillbaka i sit-upsen, ner mot golvetsit-upsen, ner mot golvet med ryggen.med ryggen. Magmusklerna måsteMagmusklerna måste bromsa rörelsen så att dubromsa rörelsen så att du inte faller bakåt med eninte faller bakåt med en smäll. De jobbar undersmäll. De jobbar under förlängning och du utförförlängning och du utför ett excentriskt arbeteett excentriskt arbete
 9. Typer av muskelarbeteTyper av muskelarbete StatisktStatiskt muskelarbetemuskelarbete när du stannar upp inär du stannar upp i en sit-up och hålleren sit-up och håller kvar. Då måstekvar. Då måste magmusklerna jobbamagmusklerna jobba utan att någon rörelseutan att någon rörelse sker, och du utför ettsker, och du utför ett statiskt muskelarbetestatiskt muskelarbete..
 10. TräningsvärkTräningsvärk Värken beror sannolikt påVärken beror sannolikt på små bristningar inne ismå bristningar inne i muskelfibern. Dessa småmuskelfibern. Dessa små ”skador” ger en lätt”skador” ger en lätt svullnad och inflammationsvullnad och inflammation som ger smärta.som ger smärta. Det bästa sättet attDet bästa sättet att minska träningsvärkenminska träningsvärken är genom lättär genom lätt muskelarbete som ökarmuskelarbete som ökar muskelnsmuskelns genomblödning.genomblödning. Om vi vilar några dagarOm vi vilar några dagar efter ett hårt pass, därefter ett hårt pass, där vi ”brutit ner”vi ”brutit ner” muskelmassa, svararmuskelmassa, svarar muskeln med attmuskeln med att reparera och bygga uppreparera och bygga upp materialet till att blimaterialet till att bli något större ochnågot större och starkare än innan. Detstarkare än innan. Det är så muskulaturenär så muskulaturen växer till med träning.växer till med träning. Detta kallas förDetta kallas för överkompensationöverkompensation
 11. Människans stora musklerMänniskans stora muskler Biceps DeltamuskelnBiceps Deltamuskeln Pectoralis (bröstmuskeln)Pectoralis (bröstmuskeln) Lårmuskeln (quadriceps)Lårmuskeln (quadriceps) Magmuskler (abdominus)Magmuskler (abdominus)
 12. Människans stora musklerMänniskans stora muskler Kappmuskeln (latissimus)Kappmuskeln (latissimus) TrapeziusTrapezius SätesmuskelnSätesmuskeln (gluteus)(gluteus) LårmuskelnLårmuskeln (hamstrings)(hamstrings) VadmuskelnVadmuskeln (soleus)(soleus)
Publicité