แนวทางการวัดผล

narongsak promwang
narongsak promwangteacher à matthayomwanonniwas school
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การตัดสิน การให้ระดับ และการรายงานผลการเรียน
การเลื่อนชั้นและการซ้าชั้น
พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
ระดับชั้นเรียน
ระดับชาติ
ระดับสถานศึกษา
ระดับของพื้นที่การศึกษา
หลักสูตรแกนกลางกาหนดอะไรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน
ตอบสนองตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ทันท่วงที
เกณฑ์การจบสถานศึกษา
ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
ประกาศนียบัตร ปพ.2
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ปพ.3
หลักการพื้นฐานของ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับการประเมิน
ภาระความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน
บนพื้นฐานของข้อมูลการประเมิน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
เอกสารหลักฐานการศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียน
การจัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
ลักษณะที่ไม่ต้องการ
คุณภาพที่ต้องการที่ 3
คุณภาพที่ต้องการที่ 2
คุณภาพที่ต้องการที่ 1
ก่อนพัฒนา
ระหว่างกระบวนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
การวัดและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การตัดสินผลการเรียน
เวลาเรียน 80%
ทุกรายวิชา
ได้รับการคัดสิน
ตัวชี้วัด
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้ระดับการประเมิน ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน
การให้ระดับผลการเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
รายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็น
• ระบบตัวเลข
• ระบบตัวอักษร
• ระบบร้อยละ
• ระบบที่ใช้คาสาคัญสะท้อนมาตรฐาน
รายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็น
• ระบบตัวเลข 8 ระดับ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ผ่าน และ ไม่ผ่าน
การรายงานผลการเรียน
ต้องสรุปผลการเรียนรายงานให้ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า
• เป็นระยะ ๆ หรือ
• ภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
• เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
• ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
• ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
• ผลการประเมินเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
• ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63
หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
• ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
• ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
• ผลการประเมินเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
• ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39
หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
• ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
• ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
• ผลการประเมินเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
• ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
เอกสารหลักฐานการศึกษา
• เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
– ระเบียนแสดงผลการเรียน
– ประกาศนียบัตร
– แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา
• เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
การเทียบโอนผลการเรียน
• ดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก
• ผู้เรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
• การเทียบโอนควรกาหนดรายวิชา/จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความ
เหมาะสม
• การพิจารณาการเทียบโอน ให้ดาเนินการ ดังนี้
– พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ
– พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
– พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
นาข้อกาหนดด้านการวัดสู่การปฏิบัติได้อย่างไร
ความคิดร่วม
เป้ าหมายที่หลักสูตรต้องการ
ขณะนี้ รร. อยู่ ณ จุดใด
การนาสู่การปฏิบัติ
• จัดทานโยบาย รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา
• กาหนดเกณฑ์การประเมิน การผ่านตัวชี้วัด
• จัดทาแนวปฏิบัติและเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กาหนดกระบวนการตัดสินผลการเรียน
• กาหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติการเลื่อนชั้น การเลื่อนชั้นระหว่างปี การซ้าชั้น ฯลฯ
• กาหนดภารกิจครูผู้สอน
• จัดทาคู่มือครู คู่มือนักเรียน
• ฯลฯ
แนวทางการส่งเสริม
และประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ของสถานศึกษา
รูปแบบที่ 1 โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง
ไทย
คณิต
วิทย์
สุข-พละ
สังคมฯ
การงานเทคโน
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
ชมรม/ชุมนุม
โครงการ/กิจกรรม
ครูบูรณาการการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนผ่านทุกสาระ/กิจกรรม
ร.ร.จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
คณะกรรกรรมการฯจัดประเมินโดยเครื่องมือมาตรฐาน
ครูวัดผล
ประมวลผล
ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษา
กาหนด
อนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม/ชุมนุม
พัฒนาห้องสมุด
ส่งเสริมการอ่าน
วางทุกงานอ่านทุกคน
การทาโครงงาน
ตอบปัญหาสารานุกรม
กิจกรรมประกวดต่างๆ
กิจกรรมค่ายวิทย์ คณิต
กิจกรรมค่าย ภ.อังกฤษ
ฯลฯ
ให้ระดับคุณภาพ
ไทย
คณิต
วิทย์
สุข-พละ
สังคมฯ
การงานเทคโน
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
ชมรม/ชุมนุม
โครงการ
บูรณาการการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนผ่านทุกสาระ/กิจกรรม
ครูวัดผล
ประมวลผลตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
อนุมัติ
ให้ระดับคุณภาพ
รูปแบบที่ 2 โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ/กิจกรรม
ประเมินนักเรียนแต่ละคนที่สอน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
บูรณาการ ไทย
คณิต วิทย์ สุข-พละ
สังคมฯ ศิลปะ
การงานเทคโน
ภาษาต่างประเทศ
ชมรม/ชุมนุม
โครงการ
บูรณาการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนผ่านทุกสาระ/กิจกรรม
อนุมัติ
ให้ระดับ
คุณภาพ
รูปแบบที่ 3 โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย
ครูประจาชั้น ชั้นเรียนเดียวหรือหลายชั้นรวมกัน
ประเมินนักเรียนแต่ละคนที่สอน
ตามสภาพจริง
แนวทางการส่งเสริม
และประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา
รูปแบบที่ 1 แยกการประเมินออกจากตัวชี้วัดของกลุ่มสาระวิชา
ไทย
คณิต
วิทย์
สุข-พละ
สังคมฯ
การงานเทคโน
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
ชมรม/ชุมนุม
โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการปลูกฝังผ่าน
กลุ่มสาระและกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
ครูผู้สอน/ครูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมส่งระดับ
การประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ครูวัดผล
ประมวลผล
โดยใช้
ฐานนิยม
อนุมัติ
รูปแบบที่ 2 นาคุณลักษณะเข้าไปประเมินร่วมกับตัวชี้วัด
ไทย
คณิต
วิทย์
สุข-พละ
สังคมฯ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
ชมรม/ชุมนุม
โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการปลูกฝังผ่าน
กลุ่มสาระและกิจกรรม
เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับสาระวิชา/ตัวชี้วัด
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 8
2 3 4 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 6 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
ครูวัดผล
อนุมัติ
ครูผู้สอนส่งระดับการประเมิน
ประมวลผล
โดยใช้
ฐานนิยม
รูปแบบที่ 3 สาหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย
ไทย
คณิต
วิทย์
สุข-พละ
สังคมฯ
การงานเทคโน
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
ชมรม/ชุมนุม
โครงการ
กระบวนการปลูกฝังผ่าน
กลุ่มสาระและกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1 2 3 4 5 6 7 8
อนุมัติ
ครูประจาชั้นสรุประดับคุณภาพตามสภาพจริง
ครูประจาชั้นและหรือ
ครูประจาวิชาประเมิน
หรือร่วมกันประเมิน
นักเรียนทุกคนทุกข้อ
ครูผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมและประเมิน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว ลูกเสือฯ ผู้บาเพ็ญฯ
ชุมนุม ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
เกณฑ์การประเมิน 1.เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.การปฏิบัติกิจกรรม 3.ผลงาน/ชิ้นงาน
ประเมิน ไม่ผ่าน
ผ่าน ซ่อมเสริม
ส่งผลการประเมิน
ไม่ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
•
ความหมายของการเทียบโอนผลการเรียน
•การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การ
นาผลการเรียน ผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์การ
ทางาน การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาที่รับโอน
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
ประเภทของการศึกษาที่นามาเทียบโอน หลักสูตรที่รับเทียบโอน
การศึกษาตามหลักสูตรในระบบ
การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
การศึกษาหลักสูตรเฉพาะ
การฝึกอาชีพ
ประสบการณ์การทางาน
คานึงผลที่
เกิดกับผู้เรียน
ยึดหลัก
ความเป็นธรรม
โปร่งใส ปฏิบัติได้
ยอมรับผล
การดาเนินงาน
ของ ร.ร. เดิม
กระจายอานาจ
สู่สถานศึกษา
หลักการพื้นฐาน
ในการเทียบโอน
ผลการเรียน
6.พิจารณาอายุ
ผลการเรียนที่มา
ขอเทียบโอน
5.กาหนด
ช่วงเวลาใน
การยื่นขอ
4.กาหนด
คุณสมบัติ
ผู้ขอเทียบโอน
3.จัดทาเอกสาร
/หลักฐาน
2.แต่งตั้งคณะ
กรรมการ
1.จัดทาระเบียบ
/แนวปฎิบัติ
บทบาทของ
สถานศึกษา
การเทียบโอนผลการเรียนดูจากอะไรบ้าง
1. เอกสารผลการเรียนรู้ เช่น ระเบียน ประกาศนียบัตร
ใบรับรองผล สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอน
2. ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่มีมาก่อนของผู้ขอเทียบโอนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น แฟ้ มงาน การทดสอบ
การสอบปากเปล่า การปฏิบัติจริง ฯลฯ
ช่วงเวลาในการเทียบโอน
กรณีเทียบโอนจากสภาพการณ์ต่างๆ
- การย้ายสถานศึกษา
- การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
- การย้ายหลักสูตร
- การละทิ้งการศึกษาแล้วกลับมาเรียนใหม่
- การศึกษาจากต่างประเทศ
กรณีเทียบโอนความรู้ ทักษะ/ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
- สถานประกอบการ
- สถานประกอบการอาชีพอิสระ
- สถาบันทางศาสนา
- สถานฝึกอบรมอาชีพ
- บ้านเรียน (Home school)
- ฯลฯ
สถานศึกษา
- ดาเนินการให้เสร็จภายใน 1
ภาคเรียน หรือดุลยพินิจของ
สถานศึกษา
- เป็นนักเรียน 1 ภาคเรียน
เปิดภาคเรียนหรือ
ต้นภาคเรียนแรก เปิดภาคเรียนหรือต้นภาคเรียนแรก
ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
เอกสารที่สถานศึกษาต้องเตรียม
เพื่อใช้ในการรับเทียบโอน
• แบบคาร้องหรือยื่นความจานงขอเทียบโอน
• แบบประเมิน
• แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอน
• ใบแจ้งผลการเทียบโอน
• ทะเบียนผู้ขอเทียบโอน
• เอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนของนักเรียน
ตัวอย่าง ภาพการเทียบโอนตามระดับชั้นเรียน
กรอบเนื้อหาตามหลักสูตร พ.ศ. 2551กรอบเนื้อหาที่ขอเทียบโอน
ปฏิบัติตามระเบียบ
การเทียบโอน
เนื้อหาที่ต้องเรียน/ปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อพิจารณาเทียบโอนแล้ว
1 sur 31

Recommandé

การวัดผลประเมินผล par
การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลwasan
1.6K vues31 diapositives
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่ par
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่Apirak Potpipit
19.6K vues14 diapositives
มาตรฐานการเรียนรู้ par
มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้Bhayubhong
72.8K vues10 diapositives
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา par
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Mana Suksa
19.4K vues95 diapositives
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน par
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ
5.2K vues5 diapositives
Ppt par
PptPpt
Pptขอ พรดาว
436 vues31 diapositives

Contenu connexe

Tendances

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ par
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้Sasipron Tosuk
751 vues33 diapositives
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) par
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
16.1K vues36 diapositives
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก par
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกphiphitthanawat
12.8K vues86 diapositives
หลักสูตรปรับปรุง 2553 par
หลักสูตรปรับปรุง 2553หลักสูตรปรับปรุง 2553
หลักสูตรปรับปรุง 2553weerawat pisurat
14.3K vues98 diapositives
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั... par
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...TupPee Zhouyongfang
27.7K vues5 diapositives

Tendances(18)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ par Sasipron Tosuk
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sasipron Tosuk751 vues
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) par wasan
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
wasan16.1K vues
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก par phiphitthanawat
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
phiphitthanawat12.8K vues
หลักสูตรปรับปรุง 2553 par weerawat pisurat
หลักสูตรปรับปรุง 2553หลักสูตรปรับปรุง 2553
หลักสูตรปรับปรุง 2553
weerawat pisurat14.3K vues
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั... par TupPee Zhouyongfang
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
TupPee Zhouyongfang27.7K vues
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51 par krupornpana55
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
krupornpana55623 vues
หลักสูตรแกนกลาง 51 par Suwanan Nonsrikham
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
Suwanan Nonsrikham4.4K vues
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ par Rissa Byk
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
Rissa Byk42.4K vues
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ par kruteerapol
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
kruteerapol36.2K vues
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร par somdetpittayakom school
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียรBest practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
หลักสูตรแกนกลาง 51 par Suwanan Nonsrikham
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
Suwanan Nonsrikham13.3K vues
Ppt (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ par QA Bpi
Ppt (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙Ppt (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
Ppt (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
QA Bpi46.2K vues

Similaire à แนวทางการวัดผล

Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
5.7K vues31 diapositives
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
219 vues31 diapositives
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
384 vues31 diapositives
การศึกษาทางไกล par
การศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกลdtschool
3K vues38 diapositives
10.ระเบียบวัดผล ดพ. par
10.ระเบียบวัดผล ดพ.10.ระเบียบวัดผล ดพ.
10.ระเบียบวัดผล ดพ.nang_phy29
830 vues31 diapositives
B1 par
B1B1
B1Nan Wanwalit
251 vues13 diapositives

Similaire à แนวทางการวัดผล(20)

Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm5430805.7K vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080219 vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080384 vues
การศึกษาทางไกล par dtschool
การศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
dtschool3K vues
10.ระเบียบวัดผล ดพ. par nang_phy29
10.ระเบียบวัดผล ดพ.10.ระเบียบวัดผล ดพ.
10.ระเบียบวัดผล ดพ.
nang_phy29830 vues
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน par Pitima Boonprasit
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนหลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน
Pitima Boonprasit7.7K vues
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ... par Totsaporn Inthanin
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ...
Totsaporn Inthanin1.3K vues
โครงการปี 56 par krupornpana55
โครงการปี 56โครงการปี 56
โครงการปี 56
krupornpana55789 vues
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต par tassanee chaicharoen
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิตประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต
เล่มรายงานผลสอบ ปรับปรุง par Jaru O-not
เล่มรายงานผลสอบ ปรับปรุง เล่มรายงานผลสอบ ปรับปรุง
เล่มรายงานผลสอบ ปรับปรุง
Jaru O-not2.7K vues
ทบทวนการประเมินรอบสอง par Strisuksa Roi-Et
ทบทวนการประเมินรอบสองทบทวนการประเมินรอบสอง
ทบทวนการประเมินรอบสอง
Strisuksa Roi-Et337 vues
ทบทวนการประเมินภายนอกรอบสอง par Strisuksa Roi-Et
ทบทวนการประเมินภายนอกรอบสองทบทวนการประเมินภายนอกรอบสอง
ทบทวนการประเมินภายนอกรอบสอง
Strisuksa Roi-Et463 vues
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 2 par OBrix OBank
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 2การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 2
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 2
OBrix OBank1.6K vues
บทคัดย่อทานิน par suwat Unthanon
บทคัดย่อทานินบทคัดย่อทานิน
บทคัดย่อทานิน
suwat Unthanon1.7K vues

แนวทางการวัดผล

Notes de l'éditeur

  1. 