Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การพยาบาลDhf

188 967 vues

Publié le

 • Login to see the comments

การพยาบาลDhf

 1. 1. ระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล1. ระยะไข้ 1.ไข้สูงลอย 38.5-40 º c2. ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว3.คลื่นไส้อาเจียน4.ปวดท้อง/ตับโต5.มีปริมาณเกล็ดเลือดลดลงและมีค่า Hct เพิ่มอาจ มีเลือดออกตามไรฟัน/เลือดกำาเดา6.ผู้ป่วยกลัว/กังวลในการรักษาและหัตถการ7.ญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย8.มีเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่ในกระแสเลือด1.เสี่ยงต่อชักเนื่องจากไข้สูง2.ไม่สุขสบายเนื่องจากไข้สูงและปวดศีรษะ3.เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร นำ้าและอิเลคโตไลท์เนื่องจากอาเจียน1 ป้องกันการชัก2.อุณหภูมิลดลง3.ผู้ป่วยสุขสบายขึ้น1.ผู้ป่วยได้รับสารอาหาร นำ้า และอิเลคโตไลท์ เพียงพอ1.อธิบายให้เข้าใจถึงพยาธิสภาพของโรคคร่าวๆ2.อธิบายเหตุผลของการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ3. เช็ดตัวลดไข้ด้วยนำ้าอุ่น หรือนำ้าธรรมดา โดยใช้ผ้าชุบนำ้าหมาดๆวางที่ หน้าผากซอกคอซอกรักแร้ ขาหนีบ นาน 15 นาทีแนะนำาญาติร่วมด้วย4.ให้ดื่มนำ้าเกลือแร่ หรือนำ้าผลไม้บ่อยๆ5.ให้ยา paracetamal 10mg/kg/dose เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 39 º c หรือปวดศีรษะมาก6. วัด V/S ทุก 4 ชม. และวัดประเมินหลังเช็ดตัวลดไข้ 30 นาที7. เด็กที่มีประวัติชักให้ยากันชักตามแผนการรักษา8. จัดสิ่งแวดล้อมสะอาด แห้ง สงบ9.ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล1.อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงเหตุผลของการพยาบาล และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการ
 2. 2. พยาบาล2.ให้อาหารอ่อน ย่อยง่าย ตรั้งละน้อย แต่บ่อยครั้งโดยงดอาหารและนำ้าที่มีสีแดงนำ้าตาล ลดอาหารมันแนะนำาญาติให้จัดอาหารที่ผู้ป่วยชอบ3.ให้ดื่มนำ้าเกลือแร่ หรือนำ้าผลไม้บ่อยๆ เช่นนำ้าส้มหรือนำ้าสไปร์+เกลือ4.สังเกตอาการขาดนำ้า เช่น ลิ้นขาว ปากแห้งหนังเหี่ยว กระหม่อมบุ๋มในเด็กเล็กระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล4.ปวดท้องเนื่องจากมีภาวะตับโต หรือระคายเคืองจากนำ้า1.ผู้ป่วยปวดท้องลดลงนอนพักได้2.ผู้ป่วยเข้าใจและ5.บ้วนปากด้วยนำ้าอุ่นหลังอาเจียนและบันทึกจำานวน ลักษณะปริมาณ ของอาเจียนทุกครั้ง6. ให้อาแก้อาเจียนตามแผนการรักษา7. ติดตามผล Lab และรายงานให้แพทย์ทราบ8. สังเกตสีจำานวนปัสสาวะ9. กรณีต้องให้สารนำ้า ดูแลให้ได้รับตามแผนการรักษา
 3. 3. ย่อย ยอมรับอาการปวดท้องที่เกิดจากภาวะตับโต1.อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุที่เกิดอาการปวดท้อง2.ระวังการกระทบกระแทกที่หน้าท้อง เช่นไม่เกิดดูขนาดตับบ่อยๆหรือเช็ดตัวลดไข้3.ให้การพยาบาลที่นุ่มนวลระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย4.ให้นอน Fowler position ให้ผนังหน้าท้องหย่อนตัว5.ใส่เสื้อผ้านุ่มสะอาดไม่ระคายผิว6. ให้อาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด รับประทานบ่อยๆ ควรงดอาหารมัน7. ให้ยาแก้ปวดท้องตามแผนการักษา8.สังเกตอาการถ้าปวดท้องมากรายงานแพทย์ระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล4.เลือดออกง่ายเนื่องจากมีปริมาณเกล็ดเลือดตำ่า1. ไม่เกิดภาวะเลือดออกหรือออกน้อยลง1.อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุที่เกิดถึงสาเหตุที่ทำาให้เกิดเลือดออกง่าย
 4. 4. 5.เสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกง่ายเนื่องจากมีปริมาณเกล็ดเลือดตำ่า2. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีเลือดออกและร่วมในการสังเกต อาการผิดปกติ2.ให้การพยาบาลที่นุ่มนวล และระวังอุบัติเหตุ3.ดูแลให้ตัดเล็บสั้น แนะนำาไม่ให้แกะเกา4.งดการฉีดยาทางกล้ามเนื้อ , ใส่NG5.สังเกตและสอบถามเรื่องอาการเลือดออกทุก เวร6. แนะนำา/จัดหาผลไม้ที่มีวิตามิตซี สูงให้รับประทาน เช่น ส้ม ฝรั้ง เพื่อสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือด7.แนะนำาให้ใช้แปรงที่ขนนุ่ม แปรงเบาๆ ถ้ามีเลือดออกตามไรฟันจัด SMW ไห้บ้วนปากแทน8.กรณีมีเลือดกำาเดาไหล ให้ผู้ป่วยนอนราบ บีบจมูก ให้หายใจทางปาก และใช้กระเป๋านำ้าแข็งวางที่หน้าผาก9. เจาะเลือดทุดครั้งต้องกดจนแน่ใจว่าเลือดหยุดใช้เวลาประมาณ 5 นาที กรณีเจาะเลือดที่ปลายนิ้วต้องทำาความสะอาดและแห้งป้องกันติดเชื้อ
 5. 5. 10. เจาะเลือดที่ปลายนิ้วด้วยblood lancetเพื่อให้ได้ความลึกที่เหมาะสม11. แนะนำา/จัดหาของเล่นที่ไม่มีคม หรือมีเหลี่ยมให้เด็กเล่นเพื่อป้องกันอันตรายระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล6.เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสู่ผู้ป่วยอื่นเนื่องจากมีเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่ในกระแสเลือด7. ผู้ป่วยเด็กเสี่ยงมีภาวะ psychictrauma เนื่องจากกลัวความเจ็บปวดจากการให้สารนำ้า/การเจาะเลือด1.ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่น2.ผู้ป่วย/ญาติทราบวิธีปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อไข้เลือดออก1.เพื่อลดความภาวะpsychic trauma2. ผู้ป่วยให้ความร่วมมือมากขึ้น1.อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงการแพร่กระจายของเชื้อไข้เลือดออก เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง2. จัดผู้ป่วยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและดูแลไม่ให้ยุงกัดเช่นใช้มุ้งลวด , ยากันยุง . และแนะนำาให้ผู้ป่วย/ญาติระวังยุงกัดในเวลากลางวัน3. ดูแลสิ่งแวดล้อมในตึก ไม่ให้มีนำ้าขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง4. ประสานงานกับฝ่ายสุขาภิบาลในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค1. ให้ความเป็นกันเอง โดยทำาความรู้จัก และเรียกชื่อเล่นของเด็กแทน และแนะนำาชื่อตนเองกับเด็ก
 6. 6. 2. ให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวล3. ก่อนให้สารนำ้า หรือ เจาะเลือดต้องอธิบายให้ผู้ป่วยที่ทราบ ในเด็กโต ให้ร่วมตัดสินใจ และตอบคำาถามที่สงสัยเช่น ให้เลือกที่เจาะเลือด หรือให้สารนำ้าเอง ให้เวลาโดยไม่เร่งรัด4. ให้ผู้ปกครองอยู่ให้กำาลังใจเด็กตลอดเวลา5. ให้การพยาบาลที่รวดเร็วระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล2. ระยะวิกฤต/ 1. มีการั่วของ8. ญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ1. เพื่อลดความวิตกกังวล2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาพยาบาล1. สร้างสัมพันธ์ภาพ กับญาติ และแนะนำา /ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกเดงกี่และการปฏิบัติตนคร่าวๆ2. ก่อนการทำาหัตถการ และรักษาพยาบาลทุกครั้งบอกให้ญาติรับทราบและร่วมตัดสินใจ3.ขณะให้การพยาบาลให้ญาติมีส่วนร่วมทุกครั้ง4. แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ
 7. 7. ช็อก พลาสมา2. เกล็ดเลือดตำ่าน้อยกว่า100,000 เซล/ลบ/ซม.3.ช็อก v/sunstable4. ตับโต ปวดท้อง5.Hct เพิ่มมากว่า10-20%6.Hct ลด และ มีปริมาณเลือดออกมากกว่า 10 %blood volum7. ซึมมาก8.ปัสสาวะออกน้อย/ไม่ออก1.มีภาวะ hypovolemic shock เนื่องจากมีการั่วซึมของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด2.เสี่ยงต่อภาวะ hypovolemic shock เนื่องจากมีการั่วซึมของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด1. เพื่อให้ภาวะhypovolemicshock กลับสู่ภาวะปกติการให้ทราบ5. ประสานงานกับแพทย์ กรณีญาติต้องการสอบถามอาการและแนวทางการรักษากับแพทย์โดยตรง1. Check and record V/S ทุก15-30 นาทีuntil stable จึงวัดทุก 1-2 ชม.2. ให้ oxygen mask8LPM/canular5-6 LPMทุกรายที่ช็อก สังเกต ปลายมือ -เท้าเขียว3. ให้สารนำ้าตามแผนการรักษาด้วยเทคนิคsterile4. ตรวจนับจำานวนหยดสารนำ้าทุก1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้รับตรงตามจำานวน5. กระตุ้นให้ดื่มนำ้าเกลือแร่/นำ้าผลไม้บ่อยๆโดยผลไม้ที่มีวิตตามิน ซีสูงจะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง6. ให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้ง และแนะนำาญาติให้มีส่วนร่วม
 8. 8. ระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล3. มีภาวะ hemorragicshock เนื่องจาก มีเลือดออกจำานวนมากจากภาวะเกล็ดเลือดตำ่า4. เสี่ยงต่อภาวะDIC เนื่องจากมีภาวะช็อกนาน1.เพื่อให้ภาวะhypovolemicshock กลับสู่ภาวะปกติ2.ความเข้มข้นเลือดปกติ มากกว่า 30%3. การทำางานของvital organทำางานปกติ7. Check and recordintake/outถ้า urine < 1 cc/kg/hr.หรือไม่ปัสสาวะภายใน 4 ชม รายงานแพทย์8.เจาะตรวจ lab ตามแผนการรักษาโดยเทคนิคsterile และติดตามผลรายงานให้แพทย์ทราบ9.สังเกตอาการเลือดออกทุกระบบอาการที่แสดงว่ามีเลือดออกที่ภายใน คือ เปลือกตาซีด ค่าHct ลดลง 10-20% ปวดท้องมากอาเจียน/ถ่ายเป็นเลือด BPdrop , PP แคบ ,pulse เบาเร็ว10. พักผ่อนให้เพียงพอ จัดให้พักใกล้ เคาเตอร์พยาบาล11. สังเกตอาการนำ้าเกิน เช่น ไอเหนื่อยหอบหนังตาบวม1. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุที่เกิดถึง
 9. 9. สาเหตุที่ทำาให้เกิดเลือดออกง่ายและร่วมในการสังเกต อาการผิดปกติ2. Check and record V/S ทุก15-30 นาทีuntil stable จึงวัดทุก 1-2 ชม.3. ให้ oxygen mask8LPM/canular5-6 LPMทุกรายที่ช็อกระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล4. record ปริมาณ เลือดที่ออกและรายงานแพทย์เช่นอาเจียน/ถ่ายอุจจาระ /เลือดกำาเดา/สีปัสสาวะในผู้กำาลังมีประจำาเดือน ต้องสังเกตปริมาณเลือดที่ออกเพิ่มขึ้น5. ประสานงานขอเลือดจากห้อง lab และให้เลือด ถูกชนิดปริมาณ ตามแผนการรักษา และสังเกตภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดอย่างใกล้ชิด6.กรณีไม่มีเลือดแจ้งแพทย์ทราบและเตรียม ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่ รพ.ศูนย์7. Check and record
 10. 10. 5.เสี่ยงต่อ vitalorganถูกทำาลายเนื่องจากอยู่ในภาวะช็อกนาน1.เพื่อให้ vital organ( สมอง,หัวใจ, ปอด, ตับ ,ไต)ทำางานได้ปกติและไม่ถูกทำาลายintake/outถ้า urine < 1 cc/kg/hr.รายงานแพทย์8. งดการใส่ NG tube9. เจาะเลือดส่งตรวจตามแผนการักษาและติดตามผล รายงานแพทย์กรณีต้องเจาะเลือด ต้องกดจนแน่ใจว่า เลือดหยุดจริง ประมาณ5 นาที และแนะนำาผู้ป่วย/ญาติให้สังเกต1. แก้ไข ภาวะช็อกให้สิ้นสุดเร็วที่สุด2 . ให้ oxygen mask8LPM/canular5-6 LPMโดย ต้องดูเรื่องขนาดหน้ากาก /ขนาดสาย canular ให้เหมาะสม และเปลี่ยนทำาความสะอาดทุกวัน เติมนำ้ากลั่นให้มีความชุ่มชื้นระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล3.สังเกตอาการขาดออกซิเจนเช่น ปลายมือ –เท้าเขียว ริมฝีปากเขียวซีด/capillary > 2 วินาที
 11. 11. 4. ให้พักผ่อนให้เต็มที่ และรักษาความอบอุ่นของร่างกาย เพื่อลดการใช้ออกซิเจน5. Check and record V/Sสักเกต ลักษณะ การหายใจ ว่าหอบเหนื่อยลดลงหรือไม่ มีไอ มีเสมหะสีอะไร6.. Check and recordintake/out โดยสังเกต สี /ปริมาณ ถ้า urine < 1cc/kg/hr. ต้องรายงาน7. ในรายที่ต้องสวนปัสสาวะต้องทำาตามขั้นตอนด้วย เทคนิค sterile ดูแลไม่ให้สานพับงอ และผู้ป่วยสุขสบายมากที่สุด ไม่ดึงรั้ง ถุงปัสสาวะต้องตำ่ากว่าระดับเอว และ flushingด้วย savlon1: 200 วันละ 2 ครั้ง ซับให้แห้ง8. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงว่ามีอาการผิดปกติทางสมอง เช่น ซึมมาก / เอะอะโวยวาย และรายงานแพทย์ทราบ โดยแนะนำาให้ญาติช่วยสังเกต9. เตรียมรถฉุกเฉินให้พร้อมใช้พร้อม1.0 จัดพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดและ ส่งต่ออย่างมี
 12. 12. ประสิทธิภาพระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล3. ระยะฟักฟื้น 1. ได้รับสารนำ้า/เลือด จำานวนมากในขณะช็อก2. ตับโต ปวดท้องท้องอืด6. เสี่ยงต่อภาวะfluidoverloadเนื่องจากการให้สารนำ้าจำานวนมากเพื่อแก้ไขภาวะช็อก1. เสี่ยงต่อภาวะheart fail.Pulmonary1. เพื่อป้องกันภาวะfluidoverload1. เฝ้าระวังและสามารถแก้ปัญหาได้ทันที1. ดูแลให้ได้สารนำ้าตามแผนการรักษา โดยตรวจสอบจำานวนหยดทุก 1 ชม. และแนะนำาญาติ ให้สังเกต ถ้าไม่ไหล ให้แจ้ง จนท.และไม่ปรับระดับความสูงของเสานำ้าเกลือเอง2. สังเกตอาการนำ้าเกิน เช่น หอบเหนื่อย ไอเสมหะเป็นฟองสีชมพู ,เปลือกตาบวม ,ท้องโตแน่น,ตัวบวมตึง3. Check and recordintake/out4. Check and record V/Sทุก 2- 4 ชม.5. เตรียมอุปกรณ์ cut down ให้พร้อมใช้ เพื่อประเมิน cvp6. กรณีแพทย์ทำา cut down ต้องทำาแบบsterile และ check andrecord ค่า cvpรายงายผลผิดปกติ ให้แพทย์ทราบ
 13. 13. 3. ปัสสาวะบ่อย และมากedema เนื่องจากการมีการมีการดูดซึมกลับของนำ้าเข้าเส้นเลือดค่าปกติ(6-12)เซนติเมตรนำ้า1. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงระยะของโรคและการปฏิบัติตน2. Check and record V/S ทุก 4 ชม.โดย จะมี BP สูง เต้นแรง pulseเต้นช้าและแรง3. หยุดให้สารนำ้าตามแผนการรักษา4. สังเกตอาการ หอบเหนื่อย /หนังตาบวมนอนราบไม่ได้ , แน่นท้องระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล4. ปากแห้ง/อ่อนเพลีย ทำาให้รับประทานอาหารน้อย ทั้งที่อยากรับประทาน6. คันตามตัวมีconvalescencspetichiarash2. เสี่ยงต่อภาวะhyponathemia /hypokalemiaเนื่องจากปัสสาวะออกจำานวนมาก1. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ hyponathemia/hypokalemia5. . Check and recordintake/out ทุก 8 ชม.1. Check and record V/S ทุก4 ชม. สัเกตจังหวะการเต้นของหัวใจ ที่จะเต้นผิดจังหวะในผู้ที่มีภาวะ hypokalemia2. สังเกตอาการ เช่นอาการสับสน/ซึมลง ปัสสาวะออกน้อยซึ่งพบในผู้ที่มีภาวะ
 14. 14. 3. ไม่สุขสบายเนื่องจากคันตามตัว1. อาการคันลดลง2. ผู้ป่วยสุขสบายสามารถนอนหลับหรือสามารถเล่นได้hyponathemiaและรายงานอาการให้แพทย์ทราบ3. Check and recordintake/outถ้า urine < 1cc/kg/hr.รายงานให้แพทย์ทราบ4. ส่งตรวจ eletrolyte ตามแผนการรักษาและติดตามผล5. แนะนำาและกระตุ้นให้ดี่มนำ้าเกลือแร่ บ่อยๆและ รับประทาน ส้ม ,กล้วยหอมเพราะมีปริมาณโปรแทสเซียมสูง1. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบว่าอาการนี้แสดงว่าอยู่ในระยะพักฟื้นที่จะค่อยๆหายภายใน 3-4 วัน และ การปฏิบัติตน2. จัดหาที่ตัดเล็บให้ตัด และแนะนำาให้ลูบเบาๆแทนการเกาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ3. ดูแลความสะอาดของร่างกายและให้ใส่เสื้อผ้าแห้งสะอาดระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล
 15. 15. 4. เสี่ยงต่อการได้รับสารอาหาร/ นำ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลีย ,ปากแห้งและเจ็บ5. ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับ การดูแลตนเองเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ1 . เพื่อให้ได้รับสารอาหารและนำ้าเพียงพอ2. ผู้ป่วยอาการเจ็บป่วยดีขึ้น1. เพื่อลดความวิตกกังวล2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน/ให้การดูแลได้ถูกต้อง4. จัดหายาทาแก้คัน calamidelotion และแนะนำาวิธี การใช้ยา5. ดูแลให้ยาแก้คันตามแผนการรักษา1. กระตุ้นให้รับประทานอาหารอ่อน มีคุณค่าทางอาหารครบ 5หมู่ บ่อยๆ และแนะนำาญาติให้จัดหาอาหารที่ผู้ป่วยชอบมาให้รับประทาน2. แนะนำาเรื่องการทำาความสะอาดปากและฟันด้วยการบ้วนปากหรือแปรงฟันด้วยขนแปรงนุ่ม3.ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดไม่มีกลิ่น4. จัด ผลไม้ / นำ้าผลไม้ เช่นนำ้าส้ม ให้ดื่ม โดยเฉพาะในรายที่ท้องอืด และลำาไส้บีบตัวน้อย5. ถ้ามีแผลในปาก จัดยาทาให้ตามแผนการรักษา6. ประเมินอาการ ขาดนำ้าจากผิวหนัง ริมฝีปาก1. อธิบายให้ทราบถึงอาการเจ็บบริเวณชายโครงขวาจะค่อยๆหาย
 16. 16. ร่วมกับตับจะยุบสู่ภาวะปกติ ใน 1-2สัปดาห์2. หลีกเลี่ยงถูงกระทบกระแทกแรงๆ อีก 3-5 วันเพราะเกล็ดเลือดตำ่ากว่าปกติ และจะเพิ่มเป็นปกติระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล3. ผู้ป่วยเมื่อกลับบ้านสามารถไปเรียนได้ตามปกติไม่เป็นพาหะโรค4. ถ้าผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันมีไข้สูง ให้นำามาตรวจเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเดงกี่สูง5. แนะนำาเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันยุงกัด โดยเฉพาะกลางวัน จัดบ้านให้โปร่ง สว่างอากาศถ่ายเทดี

×