Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nöbet, epilepsi, status epileptikus (fazlası için www.tipfakultesi.org )

4 947 vues

Publié le

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Nöbet, epilepsi, status epileptikus (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. NÖBET, EP İ LEPS İ ,STATUS EP İ LEPT İ CUS Uz.Dr.Fikret BİLDİK Gazi Ün. Tıp Fak.Acil Tıp AD. Mayıs 2007-ANKARA
 2. 2. TanımlarNöbet = Seizure: Beyin nöronlarından uygunsuz elektrikboşalmasının neden olduğu, anormal nörolojik fonksiyonepizotudur. Anormal kortikal nöronal aktivitedir.Nöbetler primer (epileptik) veya sekonder (reaktif)(toksik maddeler, ilaçlar, metabolik bozukluklar, anibeyin kan akımı kesilmesine bağlı) olabilir.Kitle lezyonu gibi tespit edilen nörolojik bir durum varsasekonder veya semptomatik nöbetten bahsedilir.
 3. 3. TanımlarEpilepsi: (recurrent unprovaced seizure)Provakasyon olmadan yinelenen nöbetlerin oluştuğuklinik bir durumdur. Ancak alkol çekilmesi, hipoglisemigibi reversıbl nedenlere bağlı tekrarlayan nöbetlerepilepsi kabul edilmez.Her nöbet epilepsi değildir.Primer nöbette etiyoloji, genetik veya idiopatikorijinlidir.
 4. 4. Sekonder nöbet- ET İ YOLOJ İ Travma Metabolik  Hipoglisemi Tümorler  Hiponatremi, hipokalsemi Vasküler Olaylar  Hipomagnezemi  SAK, intraparankimal kanama  Hepatik yetmezlik, üremi  Subdural, Epidural kanama  Stroke Toksik  Kokain ve sempatomimetikler  Vaskülit  TSA Enfeksiyonlar  Antikolinerjik  Menengit  İsoniyazid  Ensefalit  Abse Eklampsi Hipertansif ensefalopati
 5. 5. EpidemiyolojiAcil Servise başvuruların ~%1 nöbettir.Toplumun ~% 6-10 hayatları boyunca en az bir kerenöbet geçirirler.Ancak epilepsi insidansı %1 altındadır.20 yaş altı ve 60 yaş üstünde nöbet insidansı artar.Etiyolojileri farklılık gösterir.Erkeklerde insidansı biraz daha yüksektir.
 6. 6. PatofizyolojiNöronal düzeydeki patofizyoloji tam bilinmemektedirSerebral kortekste eksitatör ilişkilerin devamlılığındanveya nöronlar arasındaki senkronizasyonun kaybolmasınabağlı meydana gelir.Glutamik asit ve GABA arasındaki dengesizlik nöbeteneden olur.
 7. 7. PatofizyolojiNöbet sırasında vücutta bir dizi olay mg. Geçici apne ve hipoksi %43’de vücut ısısı artar. Geçicidir. Erken dönemde KB artar, takiben düşer Serum laktat ve glukoz seviyesi artar. Asidoz (60 sn içinde) mg, bir saat içinde normale döner BK yükselir
 8. 8. Nöbetlerin sınıflandırılmasıGeneralize nöbetler Fokal nöbetlerTonik-klonik (grandmal) Basit parsiyalAbsans (petitmal) Kompleks parsiyalMyoklonik Sekonder generalize olan parsiyalTonik Sınıflandırılamayan (yetersizKlonik bilgiye bağlı)Atonik
 9. 9. Generalize nöbetlerSerebral korteksin tamamına yakınının eş zamanlıaktivasyonu ile oluşur.Hastada ani bilinç kaybı vardır, aura yoktur.Konvulsif veya non konvulsif olabilir.Nöbetten hemen önce bazı hastalarda belli belirsizbir prodramal dönem ve disföri görülebilir.
 10. 10. Generalize tonik klonik nöbet (grand mal)Ani bilinç kaybı, gövde ve ekstremitelere yayılan rijidite olurve hasta düşer. (tonik)Hastada apneik periyod oluşur, derin siyanoz oluşabilir.Sıklıkla idrar yapar, kusabilir.Tonik faz yatışır, kaba titreme ve simetrik ritmik jerklergelişir. (klonik)Atak genellikle 60-90sn sürer. Atak bittiğinde hasta flaks,bilinçsizdir, derin ve hızlı solur. Bilinç yavaş yavaş döner,birkaç saat süren konfüzyon ve yorgunluk devam edebilir.
 11. 11. Generalize Absans nöbet (petit mal)Postural tonus kaybı olmadan birkaç sn süren ani bilinçkaybıdır.Konfüzyon, ortamdan kopma, içe kapanma ve ani aktivitekaybı şeklinde görülür. Göz kapaklarını kırpmadan sabitbakış görülebilir. Sese ve diğer uyaranlara yanıtsızdır.İstemli hareket yoktur.Nöbet aniden kesilir hasta postiktal dönem olmadanönceki aktivitesine geri döner.Hasta ve gören kişi ne olduğunu farkında olmaz.
 12. 12. Generalize Absans nöbet (petit mal)Okul çocuklarında performans düşüklüğü dikkatitoplayamama nedeniyle öğretmenin ve ailenin dikkatiniçekebilir.Günde 100 veya daha fazla nöbet olabilir.Diğer nöbet çeşitleriyle birlikte de bulunabilir.Erişkinlerde ki minor kompleks parsiyal nöbetlerabsans olarak kabul edilmez. Tedavileri farklıdır.
 13. 13. Generalize Myoklonik, klonik, atonic, tonikMyoklonik: Generalize veya bir / birden fazlaekstremitede kısa şok benzeri kas kasılmasıKlonik: Tonik unsur olmadan tekrarlayıcı klonik jerklerTonik: Baş, gözlerde deviasyon, vücutta burkulmauzamış rijidite. yüzde kızarma, vücudun kendietrafında dönmesi görülebilir.Atonik: Baş, gövde, ekstremitelerde ani postural tonuskaybı, kısa bilinç kaybı
 14. 14. Parsiyal (fokal) nöbetlerSerebral korteksin lokalize bölgesinde elektrikboşalmasına bağlı mg.Genellikle sekonder nöbettir, beyinde lokalize yapısallezyonu gösterir.Bir fokal nöbet her iki hemisfere yayılabilir. Sekondergeneralizasyon terimi kullanılır. Bazı hastalarda budurum o kadar hızlı olur ki ancak EEG ile gösterilebilir.
 15. 15. Parsiyal (fokal) nöbetlerBasit parsiyal fokal nöbetlerNöbet lokalizedir, mental durum etkilenmez.Sıklıkla bir ekstremitede sınırlı tonik-klonik hareketlerşeklindedir. Frontal lobta odak varsa baş ve gözlerdetonik deviasyon görülebilir.Duyusal hallüsinasyonlar sensory korteks, görme ile ilgilisemptomlar (ışık çakması, çarpık görme) occipital lobta,Koku ve tatma ile ilgili halüsinasyonlar medial temporallopta odak varlığında gelişebilir.
 16. 16. Parsiyal (fokal) nöbetler kompleks parsiyal nöbetlerBilinç açıktır veya mental durum etkilenmemişSıklıkla Temporal lop odaktan kaynaklanır.Temporal lop nöbet, psikomotor nöbet adlandırılırKoku ile ilgili semptomlar sık olduğu için psikiyatrikhastalıklarla karıştırılırTipik olarak basit, tekrarlayıcı, amaçsız, dudakşapırdatma, elbiseleri dolama, düğmeleme, kısa sözcüktekrarlama gibi hareketler yapar.
 17. 17. Parsiyal (fokal) nöbetler kompleks parsiyal nöbetlerUmulmayan iyi organize, amaçlı kompleks davranışlardabulunabilir.Epigastrik bölgeden kelebek yükselmesi gibi visseralduyu sık görülür.Koku, tat, görsel veya işitsel hallüsinasyonlar olabilir.Görsel algı, zaman ve hafıza bozuklukları olabilir.Yoğun korku duyusu, paranoya, depresyon nadirenmutluluk veya coşku duyabilirler.
 18. 18. Postiktal durumGenellikle generalize nöbetlerden sonra yanıtsızlık,oriyantasyon bozukluğu, amnezi ve baş ağrısı ilekarakterizedir.Bir kaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir.Acil hekimi için önemli olan hastanın monitörize edilmesive Mental durumu değiştirebilecek diğer nedenlerinvarlığının araştırılmasıdırPostiktal dönemde todd paralizi ve nörojenik pulmonerödem gelişebilir.
 19. 19. Nörojenik pulmoner ödemGöreceli olarak sıktır ancak çoğu subkliniktir.Santral sempatik mediyatörlerde boşalma vegeneralize vazokontrüksiyona bağlı mg.Nöbet sonrası aspirasyon pnömonisi ile karışabilir.Nöbet sonrası hipoksik hastalarda ve pulmoner ödemindiğer bulguları varlığında düşünülmelidirVentilatör destek ve İK basıncın azaltılması gerekir.
 20. 20. Nöbet hastasında- Anamnezİlk adım: atak gerçek bir nöbet mi?Sadece fiziksel değerlendirme hasta, şahit ve hattadoktor tarafından yanlış anlaşılabilir. Aura varlığı, ani veya aşamalı başlangıç, motor aktiviteningelişimi, barsak ve mesane kontrol kaybı, aktivitenin lokalveya generalize olması, simetrik olup olmaması, ataksüresi, postiktal konfüzyon veya letarji varlığısorgulanmalıdır.Hastaya atağı hatırlayıp hatırlamadığı sorulmalıdır.
 21. 21. Nöbet hastasında- AnamnezDaha önceden epilepsi hikayesi, kullandığı ilaçlar veilaçlarını düzenli almama veya değiştirme öğrenilmeliUykusuzluk, alkol bırakımı, infeksiyon, elektrolitembalansı, başka bir ilaç alımı veya kesilmesi gibiprovakatif etkenler sorgulanmalıdır.Daha önceden epilepsi hikayesi yoksa daha detaylısorgulanmalı (boş bakma, anlamsız konuşma, istemsizhareketler, dil ısırma vs)
 22. 22. Nöbet hastasında- Anamnez Yakın zamanda kafa travması, ani şiddetli baş ağrısıGebelik ve preklamsiMetabolik hastalıkları, kanama pıhtılaşma bozuklukları,kanser, hipoksi yapacak nedenler
 23. 23. Nöbet hastasında- Fizik MuayeneGenel FM yapılmalıdır.Kafa ve omurga yaralanması araştırılmalıdır.Kırık, çıkık,burkulma, ezik, dil yaralanması, aspirasyon,diğer sistemik hastalık bulgularıNM.bilinç durumu ve progresyonu, KİBAS bulguları,nörolojik defisitTodd paralizi: geçici fokal paralizi, genellikle basit veyakompleks parsiyal nöbeti takiben mg
 24. 24. Nöbet hastasında- Ayırıcı tanıBir çok durum nöbetle karışabilir.Senkop: Göz kararması, baş dönmesi, terleme, kusma gibiuyarıcı semptomlar vardır. İnjuri inkontinans gelişebilir.Bazı hastalarda kısa tonik klonik kasılmalar olabilir. Hızladüzelir. Postiktal dönem yok veya çok kısadır.Migren:Aurası bazı parsiyal nöbetlere benzer. Parlakskotomlar, hemianopsi görülebilir. Hareket bozukluğugörülmez.
 25. 25. Nöbet hastasında- Ayırıcı tanıPseudönöbet-nonepileptik nöbet: Sık görülür. AS’degerçek nöbetten ayrılması oldukça güçtür.Nörolojikten çok psikojeniktir. Konversiyon, panik atak,psikoz, güdü kontrol bozuklukları, Munchaunsen sendromuile birliktedir.Genellikle bayan, fiziksel veya seksüel abuse var.Emosyonel stress varlığında ve daima şahitli olması ileşüphelenilir.
 26. 26. Nöbet hastasında- Ayırıcı tanıRitmik baş ve kalça, klonik ekstremite hareketlerivardır. İnkontinans ve injury nadir, postiktalkonfüzyon genellikle yoktur.Muayene eden nöbeti provake edebilir veyadurdurabilir (Ör İV SF ile)Kesin tanı uzun süreli EEG, video monitorizasyon,nöbetten sonraki 10-15 dk içinde laktik asidozolmaması
 27. 27. Nöbet hastasında- Ayırıcı tanıHiperventilasyon sendromu: Sıktır sıklıkla yanlış tanıalır. Atak aşamalı başlar, anksiyete, hızlı ve kısasolunum, karpopedal spazm, ağız çevresi karıncalanmagörülür. bilinç açıktır.Hareket hastalıkları: distoni, korea, myoklonik jerk,tremor, tikler. Her zaman bilinç açıktır. Hasta kontroledebilirKardiyak disritmiler (uzun QT, HKMP) SerebralHipoperfüzyona neden olur
 28. 28. Nöbet hastasında- Ayırıcı tanıNarkolepsi: Gündüzleri kısa kontrolsüz uyuma atakları ilekarakterizedir.Renkli rüya görme, uyku başlangıçında veya uykudan aniuyanma, uyku paralizisi görülebilir.Katapleksi: Emosyonel stres, kahkaha veya çığlığıntetiklediği ani kısa postural tonus kaybıdır. Bilinç açıkhareketler normaldir
 29. 29. Nöbet hastasında- Ayırıcı tanıNöbeti benzer ataklardan ayırmada1. Ani başlangıç ani sonlanma2. Olayı hatırlamama (parsiyal hariç)3. Amaçsız ve uygunsuz hareketler4. Postiktal konfüzyon ve letarji (petitmal veya basit parsiyal hariç)Olması Dikkate alınmalıdır.
 30. 30. Nöbet hastasında- laboratuvarLab. hastaya göre istenmelidir, daha önceden iyidökümente epileptik hastada tek bir nöbette sadeceantikonvulsant seviyesi yeterli olabilirİlk nöbette daha yoğun lab çalışması gerekir. CBC, KŞ,ABK, toksikolojik testler, gebelik testi, TiT, AKG. Nöbettanısından kuşku varsa ilk 15 dakika içinde laktatgönderilmelidir. Prolaktin seviyeside 15-60 dk yüksek kalırEKG çekilmelidir.
 31. 31. Nöbet hastasında- GörüntülemeNöbet geçiren hastalarda Nörogörüntüleme tartışmalıdır.İlk nöbet geçiren hastaların %3-41 CT anormalliğibulunmuştur.Retrospektif bir çalışmada İlk nöbet geçiren normal FMsahip olan hastaların %22 CT anormalliği saptanmıştırFebril nöbet geçiren veya öncesi dökümante epilepsisiolan hastalarda genellikle görüntüleme endikasyonu yoktur.
 32. 32. Nöbet hastasında- GörüntülemeACEP Acilde Nörogörüntüleme Önerileri Yeni fokal defisit Persistent mental durum değişikliği Yakın zamanda kafa travması İlk nöbet Koagülopati, antikoagülasyon tedavisi, platelet hast HIV pozitifliği/ immunsüpresyon Menengismus bulguları Alkolizm Epilepsi paterninde değişiklik
 33. 33. Nöbet hastasında GörüntülemeAAN/ACEP/AANS/ASN acil serviste nöro görüntüleme önerileri İlk Nöbet  CT (guideline) : yeni fokal defisit, persistent mental durum değişikliği, ateş, yakın travma, persistent baş ağrısı, kanser ve antikoagülan anamnezi, AİDS şüphesi  CT (Opsiyonel): 40 yaş üstü, parsiyalnöbet  Ayaktan CT veya takibi belirsizse opsiyonel: Normal FM, nöbet nedeni açıklayacak durum yok
 34. 34. Nöbet hastasında- GörüntülemeBilinen epilepsili rekürrent nöbet CT (Guideline): yeni fokal defisit, persistent mental durum değişikli, ateş, travma, persistent baş ağrısı, kanser ve antikoagülan anamnezi, AİDS şüphesi CT (Option): Yeni nöbet paterni, uzamış post iktal konfüzyon, veya mental durumda kötüleşme Ayaktan CT veya takibi belirsizse opsiyonel: Nöbetin tanımlanan nedenini açık olmaması
 35. 35. Nöbet hastasında- GörüntülemeNonkontrast CT görüntüleme için uygundur.Primer ve metastatik tm ve vasküler anormallikleri MRdaha iyi görüntüler.Komplike olmayan ilk nöbette MR daha uygundur. Ancakhangi görüntüleme yöntemi seçileceği için nörolog ve/veyaradyologdan konsültasyon istenebilir.Travma varsa buna yönelik görüntülemelerde yapılmalıdır
 36. 36. Nöbet hastasında- EEGAS’de oldukça yararlı olabilir.Persistant, açıklanamayan mental durum değişikliğiolan hastalarda nonkonvulsif SE, paroksismal atakları,anestezi altındaki altındaki hastalarda SEdeğerlendirmek düşünülmelidir.Ayaktan hastalarda spesifik epilepsi sendromlarınıtanımlamada kullanılabilir
 37. 37. Nöbet hastasınında tedaviTüm nöbet hastalarında havayolu açılmalı, vital bulgularstabilize edilmelidir.İlk girişim olarak İV yol, oksijen, pulsoksimetre, yatakbaşı glukoz, kardiyak monitor.Uzamış nöbet, GI dekontaminasyon ihtiyacı varsa,transfer gerekli ise entübe edilmelidir.Travma dikkate alınmalıdır.
 38. 38. Nöbet hastasınında tedaviTedavide 4 durum göz önüne alınmalıdır  Aktif nöbet olması  İlk nöbet olması  Daha önce epilepsi hikayesi olması  Status epileptikus olması
 39. 39. Nöbet hastasınında tedavi aktif nöbetHastalar injuriden korunmalıdır. Hasta düşmekten nazikancak güçlü bir şekilde engellenmelidir.Bir yanına döndürülmelidir. (sol yan)Ağız açılmaya çalışmamalıdır. Gereksiz hatta imkansızdır.Aspiratör ve havayolu malzemeleri hazır olmalıdır.Komplike olmayan bir nöbet sırasında İV antikonvulsantendikasyonu yoktur. Gereksiz sedasyondan kaçınılmalıdır.
 40. 40. Nöbet hastasınında tedaviBilinen epileptik hastada nöbet Potansiyel presipitant faktörler araştırılmalıdır Aldığı antikonvulsant yetersiz olabilir. Ek antikonvulsant uygun olabilir veya antikonvulsant ayarlaması gerekebilir. Yükleme dozu olmadan aktif seviyeye 2-3 haftada ulaşamaz. Uyumsuz olduğu bilinen hastalarda antiepileptik yüklemesi yapılabilir. Ancak toksikasyona dikkat edilmelidir
 41. 41. Nöbet hastasınında tedaviBilinen epileptik hastada nöbet Şayet antiepileptik düzeyi yeterli ise ve tek atak geçirmişse spesifik bir tedavi gereksidir (nöbet hasta için beklenen sıklıkta ise) İyi kontrollü hastalarda bile tesadüfi nöbetler olabilir. Presipitantlar eşiği düşürebilir. Nöbet sayısı ve paterni değişmiş ise ve presipitan bulunamıyorsa ilaç değişikliği veya ilavesi gerekir.
 42. 42. Nöbet hastasınında tedavi ilk nöbetUygun tedavi (antikonvulsif) tartışmalı kalmıştır.Ayaktan antikonvulsant tedavi risk/fayda oranıgözetilerek başlanmalıdır. Tekrarlama oranı % 23-71arasıdır. En önemli faktör etiyoloji ve EEG sonucudur.İdiopatik, NM normal, EEG normalse 2 yıl içindetekrarlama şansı %24, EEG anormalse %48 bulunmuştur.Önceden nörolojik bir hastalık varsa bu oranlar %48 ve%65 tir. Aile hikayesi, yaş, cins, status epileptikus varlığırekürrenste önemli değildir.
 43. 43. Nöbet hastasınında tedavi ilk nöbetSekonder nedenli nöbetlerde tedavi başlanmalıdır.İdiopatik, EEG normalse maliyet, yan etki ve kullanımrahatsızlığı nedeniyle tartışmalıBaşlangıçta tek ilaç tedavisi yeterlidir.AS seçilecek en uygun ilaçlar (generalize ve parsiyaliçin ) fenitoin ve karbamezapindir. Eşit etki ve yanetkilidir. Valproik asit ve primidone de seçilebilir.
 44. 44. Nöroloji konsultasyon endikasyonlarıYeni başlangıçlı nöbetFokal nörolojik bulgularPersistent mental durum değişikliğiYeni intrakranial lezyonNöbet paterninde belirgin değişiklikNöbetin iyi kontrol edilememesiGebe hasta
 45. 45. yeni ba ş langıclı nöbettehastaneye yatı ş endikasyonlarıPersistent mental durum Altta yatandeğişikliği düzeltilebilir medikalYeni fokal nörolojik problemlerbulgular  Anlamlı hipoksi  HipoglisemiYeni intrakranial lezyon  HiponatremiKafa travması  DisritmiStatus epileptikus  Alkol çekilmeEklampsi
 46. 46. Nöbet hastasınında AS’den taburculuk AS gözlem süresi için belli bir kanıta dayalı kural yoktur. Yükleme dozu verilince vital bulgular stabil ve mental durum bazal seviyede ise gönderilebilir PO yükleme dozu verilen hastaların yakınlarına bir hafta zorunlu izlem önerilmelidir. Yüzme tehlikeli işler yapma, ağır çalışmadan kaçınması önerilir
 47. 47. Status Epilepticus (SE)Klasik tanımı: 30 dakika veya daha uzun süren veyaataklar arası bilincin tam düzelmediği iki yada ikiden çoknöbet olmasıdır.Son zamanlarda 5 dk veya daha uzun süren nöbetaktivitesinin SE olarak tanımlanması önerilmektedir.Ne kadar nöbet süresinin beyinde kalıcı hasar yaptığınadair açık bir bilgi yoktur. 10 dk uzun nöbetlerde en kısazamanda tedavi başlanmalıdır. Nöbet uzadıkça kontrolüda güçleşir.
 48. 48. Status Epilepticus (SE)ABD’de Yılda 120.000-200.000 vaka görülür.Akut mortalite 1-10, toplam Mortalitesi %20Mortalite HİE, hipertermi, dolaşım kollapsına bağlıdırve Yaşlılarda mortalite yüksektirSE % 12-30 ilk nöbet olarak görülür.Her iki cins eşit etkilenir. Yaşlılarda CVH artmasıylabirlikte görülme sıklığı artar.
 49. 49. Status Epilepticus (SE)Tipik Tonik klonik hareketlerin görülmesi ile tanınır.Bilinç kapalıdır. Nadiren tonik olabilir.Zamanla veya kısmı tedaviyle konvulsif aktivite azalabilir.SE kontrol altına alındığı düşünülebilir. Nöronal aktivitedevam etmekte olabilir. Bu duruma nonkonvulsif statusepileptikus denir. İnsidansı bilinmemektedir. Hastada zorfarkedilen nistagmus, yüzde, elde seyirme, çekilmegörülürse şüphelenilmeli. EEG çekilmelidir
 50. 50. Status Epilepticus- tedaviAmaç 30 dk içinde nöbeti kontrol altına almaktır.Geniş İV yol açılmalı KŞ bakılmalıdır. Glukoziçermeyen sıvı (antikonvulsant verilmesi için uygun)başlanmalıdır.Oksijen pulsoksimetri ve kardiyak monitorizasyonHipertermi pasif soğutma ile tedavi edilmelidir.İdrar ve NG sondası takılmalı. ETE hazırlık yapılmalı.
 51. 51. Status Epilepticus tedavi algoritması (tintinalli) Değerlendirme / Havayolu İV, oksijen, monitor 25-50gr destroz endike ise 0-5 dakika Tiamin 100mg ve Mg1-2gr Alkolik ve malnutreLorezepam mg İV -2 mg /dkveya diazepam 5 mg İV 5dk bir max 20mgFenitoin 20 mg/kg- 50mg/dkİV inf şeklinde 10-20 dakikaVeya Fosfenitoin 20 mg/kgİV 150mg/dk Ek fenitoin 5-10 mg/kg, veya fosfenitoin 5-10 mg/kgFenobarbital 20 mg/kg İV 50-75 mg /dk İV Ve/veya 30 dakikaGenel anesteziMidazolam 0.2 mg/kg yavaş İVP sonra 0.75-10 mikrog/kg /dk veya Propofol 1-2 mg/kg İV sonra 1-15 mg/kg/saatveya Pentobarbital 10-15 mg/kg İV 1 saatten sonra 0.5-1 mg/kg her saat
 52. 52. İ natcı (refrakter) SEStandart benzodiazepin, fenitoin, fenobarbital tedavisinerağmen 30 dk kontrol edilemeyen SE.Midazolam, propofol infüzyonu veya anesteziönerilmektedir. Yoğun bakımda sürekli kardiyak ve EEGmonitorizasyonu yapılmalıdır.12-24 saat infüzyon tedavisi önerilmektedir.NMB (vekuronyum) bazen faydalıdır. Kasılmaları durdururve ventilatöre dirençi azaltır. Ancak, anormal nöronalaktiviteye etkisizdir.
 53. 53. Özel durumlar (gebelikte nöbet)Multidisipliner yaklaşım gerektirir.Antiepileptik teratojeniktir. Bu nedenle epileptikhastalar kontrolsüz kalabilir. Tek ilaç tedavisi, folik asitve K vit verilmesi riski azaltır.Gebelikte hiperkoagülopati ve buna bağlı strok akıldatutulmalıdır. Kurşun korumalı CT veya en iyisi MRçekilmeli.Eklampside önemli nöbet nedenlerindendir.
 54. 54. Özel durumlar (gebelikte nöbet)Gebelikte nöbet tedavi komplekstir, obstetrist venörolog birlikte karar vermelidir.Eklampside Mg sülfat 4-6gr İV sonra 1-2gr/h inf.Kesin tedavi doğumdur.Gebede SE varsa gebe olmayan bir hasta gibi tedaviedilir. Fetal monitorizasyon gerekir. İlk seçilecekilaçlar lorezepam, diazepam, ikinci hat ilaçlar fenitoinve fenobarbitaldir.
 55. 55. Özel durumlar (alkolikte nöbet)Alkoliklerde ilaç dozlarının kaçırılması, uykusuzluk, kafatravması, toksik alımlar, elektrolit anormallikleri ve alkolçekilme sendromu nöbetler için tetikleyici faktörlerdir.Alkol çekilme sendromu: alkol kesildikten 6- 8 saat sonratremor, bulantı, anksiyete, taşikardi, hipertansiyon veinsomnia başlar. Görsel ve dokunma halüsinasyonları,paranoid düşünce ve delirium oluşur Alkol kesilmesinden6-48 saat (1 haftaya uzayabilir) arası nöbet gelişir.Generalizedir. EEG normaldir.
 56. 56. Özel durumlar (alkolikte nöbet)İlk nöbet ise ilknöbet hastası gibi değerlendirilmelidir.Kronik antikonvulsant tedavi önerilmemektedir.Benzodiazepinler yeterlidir.(SE hariç)İkiden fazla nöbet geçirmişse hastaneye yatırılmalıdır.Alkol çekilme semptomları, medikal veya psikiatrikproblem kalmamışsa, rastgele ilaç almıyorsa, taburcuedilebilir.
 57. 57. Özel durumlar (HIV + hasta)Nöbet HIV’ın santral tutulumunun sık bulgusudurKitle lezyonu (toksaplazma, lenfoma), ensefalopatimenenjit (kriptokok, bakteri, HS, VZ CMV) görülebilir.CT, LP , kontrast CT ve MR yapılabilir.Tedavi tartışmalı, fenitoin verilebilir.
 58. 58. Özel durumlar (Nörosistiserkozis)Tenya solium larvalarının SSS yerleşmesi ile(gelişmekte olan ülkelerde sık)Obstruktif hidrosefali, araknoiditis, parankim dokuinvazyonu,Birkaç sene latent kalabilir. Baş ağrısı, görmebozuklukları, bulantı, kusma, mental değişiklikler,fokal veya sekonder generalize nöbetle gelir.Antiparazitik ilaçlar tartışmalıdır.
 59. 59. Antiepileptik ilaçlar (AE İ )
 60. 60. Antiepileptik ilaçlar (AE İ )
 61. 61. kaynaklarCatlett CL.Seizures and Status epilepticun in Adult: TintinalliJE. (ed) Emergency Medicine a comprehensive study guide. Sixthedition., New York, McGraw-Hill Com., 2004:1409-17Pollack CV, Pollack ES. Seizyres Marx J, Hockberger R, Walls R.(eds) Rosen’s Emergency Medicine.consept and clinical practice.Fifty edition.2002:1445-1455Jagoda A, Colucciello SA. Seizure: Accurate Diagnosis andEffective Treatment. Emergency Medicine Practice 2000;2:1-18Huff JS.b Statue Epilepticus. Emedicine: 2005Ochoa JG. Antiepileptic Drugs: An Overwiew. Emedicine 2007
 62. 62. Teşekkürler

×