Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Quantified Self @ Kennisland

3 080 vues

Publié le

An overview of the Quantified Self movement and the opportunities for Kennisland

Publié dans : Santé & Médecine
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Quantified Self @ Kennisland

 1. 1. Maarten den Braber m@ mdbraber.com
 2. 2. Technology:moving outside in
 3. 3. Invisible visible
 4. 4. Measure everything? health productivity energy relationships location
 5. 5. Feedback loop
 6. 6. Technology? Health EVER about techn ologies but always “It is N ans, needs, every day questions & about hum significant, actio nable solutions”
 7. 7. People as sensors
 8. 8. Fitbit
 9. 9. Withings
 10. 10. Zeo
 11. 11. Foodzy
 12. 12. Instant Heart Rate
 13. 13. FingerTap +Parkinson’s
 14. 14. ParkinsonApp
 15. 15. Vital Signs
 16. 16. Runkeeper
 17. 17. iStetoscope
 18. 18. MelApp
 19. 19. Xwave
 20. 20. Airstrip
 21. 21. AliveCor
 22. 22. iBGStar
 23. 23. iPortal
 24. 24. EyeNetra
 25. 25. Nanosensor tattoo
 26. 26. Proteus
 27. 27. K enn island?
 28. 28. bijvoorbeeld zorgverlof of gezin. culturele erfgoedinstellingen hun voortrekkersrol op dit terrein kunnen uitbouwen, bijvoorbeeld via initiatieven zoals ‘Libratory’ (Koninklijke Bibliotheek en Univer- siteitsbibliotheken). Dutch Open: organiseer een jaar- lijks internationaal toptoernooiOpen data voor nieuwe toepassingen van data, content en kennis uit het publiek domein. doorleren en doorwerken slimmer werken Safe harbour voor On doorleren en doorwerken doorleren en doorwerken gaan werken slimmer werken we slimmer Als we allemaal langer gaan Zorg dat slimmer werken harbour voor publiek domein. Safe harbour voor Safe het Onderwijs als leve Als we allemaal langer gaan dat alleen als Eenvoudigom onze welvaart te creëren en Toppen op elk publiek domein. van Nederland dé plek werken lukt Als we opklimmen Zorg dat we ook allemaal langer gaan we slimmer gaan werken het Zorg dat we slimmer gaan werken te Maak het publiek domein. Mondiale delfplaats voor krimpregi werken lukt dat alleen als we ook om onze welvaart onderwijs.dat ook werkenhet dat alleen als in lukt voorkomen onderwijsniveau. Nederland dé plekvrije beschikbaarheid en van Nederland dé plek blijven doorleren. Dat geldt voor te creëren en tewe de jong generatie welvaart teMaak van en te om onze creëren waar de voor open innovatie. Waarborg via onderw Maak aan voorkomen dat alle doodlopende voor blijven doorleren. Dat geldt burn-outvoorkomen dat de jongde vrije beschikbaarheid en blijven doorleren. Dat geldt vooriedereen. Doorbreek de jong generatie paden een collectieve waar generatie Stimuleer excellentie in onderwijs krijgt. toegankelijkheid van rechtenvrijevrije beschikbaarheid en waar de aansluiting van krimpreg Ontwikkel Nederland tot toonaan- iedereen. iedereen. een collectieve burn-out krijgt. in doorstroom- en stapelroutes. opeen collectieve toegankelijkheid van informatie en kennis gewaarborgd burn-out krijgt. elk niveau, zodat iedereen kan rechtenvrije toegankelijkheid van rechtenvrije gevende markt- en vindplaats voor kenniseconomie• Link QS data to existing health werken aan het voor hem of en kennis gewaarborgd wordt. informatie haar intellectueelen kennis gewaarborgd informatie eigendom ten behoeve • I n s p i r at i e • • I n s p i r a t i e • maximaal haalbare. wordt. wordt. van open innovatie. • I n s p i r at i e • • I n s I•pnn s p rr a t e e • • I i s p itii e • i i • r a at • I n s p i r at i e • • I n s p i r at i care processes Doorwerken: laat de vaste Doorwerken: laat de vaste Levensloop op school: voer in het Doorwerken: laat de vasteonderwijs lessen in • I n s pschool: voer n s p i r a t i e • Levensloop op school: voer risico: een pensioensleeftijd los. Beloon het nemen van in het voortgezet Levensloop op i r a t i e I in het •• pensioensleeftijd los.Doorleren: investeer levenslang indicator bij beoordeling het maken van onderwijs lessen in pensioensleeftijd los. voortgezet onderwijs lessen in positieve voortgezet • I n s p i r at i e • Herz • I nn s p rr a t eeHerziening bekostigingssy • I s p i i at i i • • herz herzie in krimpgebieden d over levensloop en Expertisehub: ontwikkel een ken- cier van scholen investeer levenslang Doorleren: Top-MBO: werk aanExpertisehub:van over levensloop en het maken ontwikkel een ken- niscluster ‘infrastructuur voor collective licensing: ken- van scholen op ba Expertisehub: ontwikkel een• Crowdsource healthcare data Doorleren: investeer in onderwijs en training voor elke en het de matevan levenslang over levensloop voor maken waarin overwogen keuzes. topinstituten op Extended ciering leer in onderwijs en training voor elke werknemer. overwogen keuzes. en training voor elke leerlingen worden gestimuleerd omschafoverwogen keuzes. niveau, waar in onderwijs Studiefinanciering: de leef- onderzoek ‘infrastructuurleerlingenaantallen en (v niscluster niscluster ‘infrastructuurinformatie’, rond bestaande hoe deze door Scan- lager en middelbaar vrije voor voor voo werknemer. het risico te nemen van doorstroom aanvragen van in vaardighedende leef- rond bestaande werknemer. tijdsgrens voor het Studiefinanciering: schaf de leef- Differentiatie: zorg dat het normaal Studiefinanciering: schaf en com- excellentie vrije informatie’, vrije informatie’, rond bestaande voortgezet onderwijs) de dinavische landen gehanteerde projecten zoals Europeana, en de de l Differentiatie: zorg dat het normaal nemers doorstro- het aanvragenhet normaal petenties wordt nagestreefd. Differentiatie: studiefinanciering af. zorg dat van tijdsgrens een hoger niveau. Niet gescho- naar voor tijdsgrens voor het aanvragen van Europese serverinfrastructuur op het collectief beheer de projecten zoals Europeana, en de variant van zoals Europeana, en projecten de leeftijd van het docent for Big Data analysis / research wordt dat werk Oph men naar andere taken en functies werknemers doorstro- maak studiefinancieringorganiseer wordt dat werknemers doorstro- wordt dat studiefinanciering af.Pitstop in carrière: ten, altijd mis. Mixed-talent pools: af. het Europese serverinfrastructuur van Wikipedia. van auteursrechten, die beter op van Europese serverinfrastructuur de Opheffingsnorm: vul in de fing men naar andere taken en functies Pitstopnog goed andere maak werk van men naar in carrière: maak het en functies Doorstoomroutes: die zij op oudere leeftijd taken om frequenterafstudeertrajecten en traineeships mogelijk Pitstop in carrière: maak het voor korte Wikipedia. Voortrekkersrol Wikipedia. van deze tijd toegerust uitdagingen fingsnorm het criterium v leer die zij op oudere leeftijd nog vervullen.mogelijk om frequenterleeftijd nog goed te waarin voor frequenter voor korte erfgoedsector: zorg ervoor dat kunnen goed die zij op oudere voor korte mogelijk om perioden tijdelijk uit treden studenten Voortrekkersrol verkorte, specialistische doorst(r) van topopleidin- Voortrekkersrol is, in Nederland kan wordenleerlingenaantallen aan geïm- tatie kunnen vervullen. kunnen vervullen.treden omhoog perioden tijdelijk uit te treden voor oomroutes om twee perioden tijdelijk uit te treden voor ervoor daterfgoedinstellingen hun erfgoedsector: zorg culturele bijvoorbeeld zorgverlof of van alle niveaus samen moeten gen gezin. erfgoedsector: zorg ervoor dat criteria (schoolpr plementeerd. tatieve Belo bijvoorbeeld zorgverlof of gezin. te komen, bijvoorbeeld van vmbo bijvoorbeeld zorgverlof of gezin. optrekken. culturele erfgoedinstellingen hun culturele erfgoedinstellingen hun Investeringsfonds: richt een voortrekkersrol op dit terrein Beloningsprikkels: stem b prik naar hbo of van mbo naar wo. Onderwijs als exportproduct: zet op dit terrein voortrekkersrol voortrekkersrol op dit terrein publiek-privaat investeringsfonds voor leerkracht kunnen uitbouwen, bijvoorbeeld prikkels con Brede bachelors: vergroot het het Nederlandse onderwijs op alle inkunnen uitbouwen, bijvoorbeeld via initiatieven zoals ‘Libratory’open innovatie die op Neder- van krimp. kunnen uitbouwen, bijvoorbeeld voor context aantal brede bachelors, maar maak (Koninklijke via initiatieven zoals ‘Libratory’ niveaus sterker invia internatio- zoals ‘Libratory’ Bibliotheeklandse bodem plaatsvindt. de initiatieven en Univer- altijd duidelijk welke vervolgstu- nale markt als ‘topproduct’. Bibliotheek en Univer- (Koninklijke siteitsbibliotheken). (Koninklijke Bibliotheek en Univer- Crowdsourcing: reserveer 10% van dies daarmee mogelijk zijn. siteitsbibliotheken). siteitsbibliotheken). Dutch Open: organiseer de publieke R&D-uitgaven voor het een jaar- lijks internationaal toptoernooi van het publiek bijjaar- Dutch Open: organiseer een jaar- Dutch Open: organiseer een de betrekken lijks internationaal toptoernooi toepassingen van internationaal toptoernooi voor nieuwe lijks data, vernieuwingsprocessen. voor nieuwe toepassingen vanen kennis uit hetvoor nieuwe toepassingen van data, content data, publiek content en kennis uitdomein. het publiek content en kennis uit het publiek domein. domein. Eenvoudig opklimmen Toppen op elk Mondiale delfplaats Eenvoudig opklimmen Eenvoudig opklimmen Toppen op elk Toppen opMondiale delfplaats elk Mondiale delfplaats
 29. 29. Better living doorleren en doorwerken slimmer werken Als we allemaal langer gaan Zorg dat we slimmer gaan werken•Connect people werken lukt dat alleen als we ook blijven doorleren. Dat geldt voor om onze welvaart te creëren en te voorkomen dat de jong generatie iedereen. een collectieve burn-out krijgt.• Early symptom detection • I n s p i r at i e • • I n s p i r at i e •• Accessible for n=1 Doorwerken: laat de vaste Levensloop op school: voer in het pensioensleeftijd los. voortgezet onderwijs lessen in Doorleren: investeer levenslang over levensloop en het maken van in onderwijs en training voor elke overwogen keuzes. werknemer. Studiefinanciering: schaf de leef- Differentiatie: zorg dat het normaal tijdsgrens voor het aanvragen van wordt dat werknemers doorstro- studiefinanciering af. men naar andere taken en functies Pitstop in carrière: maak het die zij op oudere leeftijd nog goed mogelijk om frequenter voor korte kunnen vervullen. perioden tijdelijk uit te treden voor bijvoorbeeld zorgverlof of gezin.
 30. 30. Growth arealimmer werken Safe harbour voor Onderwijs als levensader Proeftuin- en nicheontwik- we slimmer gaan werken het publiek domein. voor krimpregio’s. keling in krim-pregio’s. • Groningen, Friesland andwelvaart te creëren en temen dat de jong generatie Maak van Nederland dé plek waar de vrije beschikbaarheid en Waarborg via onderwijs de aansluiting van krimpregio’s op de Benut (demografische) krimp in de regio voor vernieuwing en niche- Drenthelectieve burn-out krijgt. toegankelijkheid van rechtenvrije informatie en kennis gewaarborgd kenniseconomie. ontwikkeling. wordt. • Assen SensorCity n s p i r at i e • • I n s p i r at i e • • I n s p i r at i e •p op school: voer in het • I n s p i r at i e • Herziening bekostigingssystematiek: Innovatieparagraaf in elke • Topsector CI / Clicket onderwijs lessen innsloop en het maken van Expertisehub: ontwikkel een ken- herzie in krimpgebieden de finan- ciering van scholen op basis van krimpnota: besteed in elk strate- gisch plan aandacht aan de kansenn keuzes. niscluster ‘infrastructuur voor leerlingenaantallen en (voor het van krimp voor innovatie. nciering: schaf de leef- vrije informatie’, rond bestaande voortgezet onderwijs) de gemiddel- Zelfsturing: vraag mensen niets voor het aanvragen van projecten zoals Europeana, en de de leeftijd van het docentenkorps. wat voor voorzieningen ze nodig nciering af. Europese serverinfrastructuur van Opheffingsnorm: vul in de ophef- hebben, maar wat ze zelf kunnen carrière: maak het Wikipedia. fingsnorm het criterium van bijdragen. Beloon eigen initiatief.om frequenter voor korte Voortrekkersrol leerlingenaantallen aan met kwali- Living labs: stimuleer experimen-tijdelijk uit te treden voor erfgoedsector: zorg ervoor dat tatieve criteria (schoolprestaties). ten met nieuwe mobiliteitsvormen,eld zorgverlof of gezin. culturele erfgoedinstellingen hun Beloningsprikkels: stem belonings- stedenbouwkundige concepten, voortrekkersrol op dit terrein prikkels voor leerkrachten af op de architectuur en de inrichting van kunnen uitbouwen, bijvoorbeeld context van krimp. maatschappelijke voorzieningen. via initiatieven zoals ‘Libratory’ (Koninklijke Bibliotheek en Univer-
 31. 31. Maarten den Braber m@mdbraber.com

×