SRCE

dr Šarac
dr ŠaracM.D. à Anatomija i fiziologija
SRCE(cor)
•šuplji mišićni organ
•centralni organ kardiovaskularnog sustava
•aktivna pumpa koja pokreće cirkulaciju
SRCE
Topografija
Topografija
• srčana osa ide od
• GORE DESNO I prema DOLE, LEVO I NAPRED
• 2/3 srca leži ulevo,a 1/3 udesno
Topografija
SRCE je smešteno u prednjem medijastinumu,naleže na dijafragmu.
SRCE
SRCE
Građa srca
• epicardium
• myocardium
• endocardium
SRCE
Srčani mišić
Miocardium
SRCE
Građa srca
• To je šuplji mišićni organ koji prihvata krv dospelu venskim sudovima nakon čega se ritmičkim
kontrakcijama istiskuje u arterijski system.
• srce je smešteno u sredjem delu donjeg sredogruđa ( mediastinum inferius ).
• Srce ima oblik trostrane piramide na kojem razlikujemo bazu ( basis cordis ) I vrh ( apex cordis )
• . Pored baze I vrha srce ima I tri strane
• Prednja strana srca je okrenuta prema grudnoj kosti I rebrima pa se zato zove grudno-rebarna strana
( facies sternocostalis )
• Leva strana ( facies pulmonalis ) naleže na levo plućno krilo ( facies pulmonalis ).
• Donja strana srca ( facies diaphragmatica ) naleže na prečagu
• Od veikih krvnih sudova iz srca izlaze plućno stablo ( truncus pulmonalis ), početno deo aorte ( aorta
ascedens ).
• U srce se ulivaju gornja I donja šuplja vena ( v. cava superior et inferior ), I četiri plućne vene ( vv.
pulmonales ).
Srce
• basis cordis
• apex cordis
• facies sternocostalis
• facies diaphragmatica
• margo dexter
• margo sinister –
facies pulmonalis
• sulcus coronarius
• Na spoljašnjoj površini srca se nalaze žlebovi koji označavaju granicu
između pojedinih delova srca
• Najvažniji je venačni žleb
• ( sulcus coronarius )koji označava granicu između pretkomora I
komora
OD venačnog žleba se pruža međukomorni žleb ( sulcus interventricularis anterior )
NA zadnjoj strain srca se nalazi zadnji međukomorski žleb ( sulcus interbentricularis
posterior )
SRCE
• Desna pretkomora I desna komora čine desnu polovinu srca koja je odvojena
od levog srca pomoću srčane pregrade ( septum cordis ).
• Pretkomora I komora su povezane pretkomorno-komornim otvorom ( ostium
atrioventriculare ).
• Gornji deo srčane pregrade je međupretkomorska pregrada ( septum
interatriale ) a donji deo je međukomorska pregrada ( septum interventriculare )
SRCE
SRCE
Srčana šupljina
• Srčana šupljina se sastoji iz četiri dela,
• desne I leve pretkomore ( atrium dextrum et sinistrum ) I
desne I leve komore ( ventricullus dexter et sinister ).
Srčane šupljine
• atrium dextrum
• atrium sinistrum
(septum interatriale)
• Leva pretkomora ( atrium sinistrum ) je oblika kocke.
• U levu pretkomoru se ulivaju četiri plućne vene koje donose oksigenisanu krv
iz pluća.
• Na njenom prednjem zidu se nalazi leni pretkomorsko-komorni otvor koji
spaja levu pretkomoru I levu komoru
• Desna pretkomora atrium dexter je oblika nepravine kocke
• u nju se ulivaju gornja i donja suplja vena/v.cava superior et inferior
• na zadnjem zidu se nalazi međuvenska krvžica
• ( tuberculum intervenosum ) koja usmerava krv prema desnom
pretkomorsko-komorskom otvoru
• Unutrašnji zid odgovara međupretkomornoj pregradi I na njemu se nalazi
udubljenje zvano ovalna jama ( fossa ovalis ).
• Spoljasnji zid je prosiren uvastim nastavkom -auricula dextra
• Leva komora ( venrticulus sinister ) je najveća
srčana šupljina
• Na levoj komori se nalaze dva otvora :
• levi pretkomorsko-komorni otvor I otvor aorte .
• Desna srčana pretkomora ( atrium dextrum ) im aoblik
nepravilne kocke
• U desnu pretkomoru se ulivaju gornja I donja šuplja vena
( v. cava superior et inferior ) I srčani venski sinus ( sinus
coronarius ).
Srčane šupljine
• ventriculus dexter
• ventriculus sinister
(septum interventriculare)
Desna komora ( ventriculus dexter ) ima oblik trostrane piramide
. Na bazi desne komore se nalaze dva otvora:
desni pretkomorsko-komorni otvor I otvor plučnog arterijskog stabla.
Srčana ušća
SRCE
SRCE
Srčana ušća
venozna ušća srca:
• ostium atrioventriculare dextrum
• ostium atrioventriculare sinistrum
kuspidalni zalisci
musculi papillares
chordae tendineae
SRCE
SRCE
• Desni pretkomorsko-komorni otvor ( ostium atrioventriculare dextrum ) povezuje desnu
srčanu pretkomoru I komoru.
• Ovaj otvor zatvara desni pretkomorsko –komorni zalistak ( valva atrioventricularis dextra )
koja se sastoji iz tri listića.
• Zidovi desne komore su neravni I na njemu se nalaze tzv. Papilarni mišići ( mm. papillares
).
• Drugi otvor se zove otvor plućnog arterijskog stabla ( ostium trunci pulmonalis ) iz koga se
krv putem plućnih arterija odvodi u pluća.
• Levi pretkomorsko-komorni otvor ( ostium atrioventriculare sinistrum ) povezuje levu
pretkomoru I levu komoru
• Ovaj otvor zatvara levi pretkomorsko-komorni zalistak ( valvula atrioventricularis sinistra )
koja se sastoji iz dva listića ( valvula bicuspidalis s. mitralis ).
• Drugi otvor je otvor aorte ( ostium aortae ) koji zatvara zalistak aorte ( valvula aortae ) koja
se sastoji iz tri zalistaka.
SRCE
SRČANI ZALISCI
• SRČANI ZALISCI su izgradjeni od
duplikature endokarda i fibroznog
skeleta .
• TRUKUSPIDALNO ušće , izmedju
desne pretkomore i desne komore
ima tri kuspisa ( lista ) .
• MITRALNO ušće , izmedju leve
pretkome i leve komore ima dva
lista .
• POLUMESEČASTI zalisci se
nalaze na na plućnoj arteriji i aorti .
• KORONARNE arterije , dve, grane
aorte .
Srčana ušća
Valva bicuspidalis
Valva bicuspidalis
Srčana ušća
arterijska ušća srca:
• ostium trunci pulmonalis
• ostium aortae
semilunarni zalisci
nodulus
lunule
Valva semilunaris ostia aorte
Valva semilunaris ostia aorte
• Srce poseduje poseban sprovodni system koji mu omogućava da se
automatski kontrakuje brzinom od 60-80 otkucaja u minutu
• Provodni system se sastoji iz : sinoatrijalnog čvora (SA čvor , nodus,
sinoatrialis ), pretkomorno-komornog čvora ,AV čvor , (nodus
atrioventricularis ) I pretkomorno-komornog snopa ( fasciculus
atrioventricularis )
Sprovodna muskulatura srca:
• nodus sinoatrialis (SA čvor)
• nodus atrioventricularis (AV čvor)
• fasciculus atrioventricularis (Hissov
snopić)
SPROVODNI SISTEM
• Sastavljene su od P ćelija i prelaznih
ćelija koje prenose nadražaj na miocite .
• Ulaze u sastav SA čvora ( zadnji zid desne
pretkomore ), AV spoja , Hisovog snopa i
njegovih grana .
Sprovodna muskulatura srca
Nutritivni krvni sudovi
srca
• a.coronaria dextra
• a.coronaria sinistra
• sinus coronarius
Nutritivni krvni sudovi
srca
• Srce ishranjuju dve srterije, desna I
leva srčana arterija ( a. coronaria
dextra et sinistra ).
• Obe su grane početnog dela aorte (
aorta ascedens )Vene srca obrazuju
venski srčani sinus ( sinus coronarius
)koji se uliva u desnu pretkomoru.
•
Krvni sudovi na površini srca
Srčana maramica
Pericardium:
• pericardium fibrosum
• pericardium serosum
• Srce se nalazi u srčanoj kesi.
• Srčana kesa se sastoji iz dva dela: spoljašnjeg (
pericardium fibrosum ) I unutrašnjeg ( pericardium
serosum ).
• Unutrašnji deo se sastoji iz dva lista između kojih se
nalazi uzan prostor – duplja srčane maramice ( cavitas
pericardialis ).
• U ovom prostoru se nalazi mala količina serozne tečnosti
koja smanjuje trenje tokom kontrakcija
SRCE
SRCE
SRCE
Srce
Deoxygenated
Blood
…To the lungs
Oxygenated
Blood
…To the rest
of the body
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
SRCE
KARDIOLOGIJA
• KARDIOVASKULARNI SISTEM čine
: SRCE , cirkulacijski sistem
(arterije , vene i limfatici) .
• SISTEMSKU cirkulaciju čine leva
komora , arterije , arteriole , kapilaru,
venule , vene , gornja i donja šuplja
vena i desna pretkomora )
• Plućnu cirkulaciju čine desna
komora, plućna arterija, kapilari,
plućne vene i leva pretkomora .
SRCE
Мали и велики крвоток
-Circulus sanguinis major
-Circulus sanguinis minor
SRCE
SRČANI CIKLUSI
• DIJASTOLA predstavlja pasivno punjenje komora iz
pretkomore .
• SISTOLA KOMORA:
• 1.faza izometrijske kontrakcije (zatvoreni AV zalisci )
• 2.faza istiskivanja u plućnu arteriju i aortu ( 2/3 sistolnog
volumena )
• 3.faza relaksacije
• MINUTNI VOLUMEN, količina krvi koju desna i leva
komora ispumpaju u jednoj minuti ( l/ min )
Срчани циклус
PULS I KRVNI PRITISAK
• PULS je posledica istiskivanja krvi u aortu i
arterijsko stablo pri svakoj sistoli .
• KRVNI PRITISAK zavisi od faktora :
• 1.udarni volumen leve komore
• 2.elastičnost krvnih sudova
• 3.periferni otpor
• 4.volumen krvi
• 5.viskozitet krvi
ELEMENTI FIZIKALNOG
PREGLEDA SRCA
• INSPEKCIJA (vrh srca , deformitet grudnog koša )
• PALPACIJA ( srčani vrh , tril –kod srčanih mana )
• AUSKULTACIJA :
• 1. tonovi ( 1 , 2 , 3 i 4 . Ton )
• 2. šumovi ( sistolni i dijastolni - 6 stepena intenziteta )
• SISTOLNI ŠUMOVI (stenoza aorte i plućne arterije ,
VSD, mitralna i trikuspidalna regurgitacija
• DIJASTOLNI ŠUMOVI (mitralna stenoza ..)
SIMPTOMI I ZNACI BOLESTI
SRCA
• DISPNEJA-osećaj nedostatka vazduha
• ORTOPNEJA
• STENOKARDIJA , anginozni bol
• PALPITACIJE-neravnomerni rad srca
• SINKOPA-kratkotrajni gubitak svesti
• EDEMI i ASCITES
• CIJANOZA perifernog tipa (porast redukovanog
hemoglobina )
• KAŠALJ i HEMOPTIZIJE
ELEKTROKARDIOGRAFIJA
• EKG , W.Einthoven, Nobelova
nagrada 1924 .
• Grafički prikaz električne
aktivnosti miokarda .
• EKG sadrži 12 odvoda:
• 1.tri bipolarna , I , II , III
• 2.tri unipolarna AVR, AVL , AVF
• 3.šest prekordijalnih ,V1 – V6
ELEMENTI EKGa
• FREKVENCA SRČANOG
RADA(rastojanje izmedju dva
R zupca )
• P TALAS , depolarizacija
pretkomora
• P-R ( PQ ) iNTERVAL
(sprovodjenje impulsa kroz
pretkomore, AV čvor i Hisov
snop )
• QRS KOMPLEKS ,
depolarizacija komora
• ST SEGMENT
• T TALAS , repolarizacija
komora
• U TALAS ( kod hipokaliemije )
VEŠTAČKA SRČANA
STIMULACIJA
• Primena električne struje na
membranu srčane ćelije dovodi do
aktivne i pasivne aktivacije srca .
• INDIKACIJA :
• 1.DISFUNKCIJA SA čvora
(sinusna bradikardija, sinkopa ,
zamor srčana slabost )
• 2.AKUTNA i HRONIČNA oboljenja
AV sistema za sprovodjenje ( AV
blok I , II i III stepena )
DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE
• ELEKTROKARDIOGRAM , EKG
• RENDGENSKI SNIMAK SRCA i PLUĆA
• EHOSONOGRAFIJA SRCA ( DOPLER)
• ERGOMETRIJA (test opterećenja )
• NUKLEARNA , scintigrafija srca Tl i PET
(pozitron emisiona tomografija srca
• KT i MR srca
• KATETERIZACIJA ,ANGIOGRAFIJA
• KT koronarografija
• LABORATORIJA
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA
• POREMEĆAJI U STVARANJU IMPULSA
U SINUSNOM ČVORU
• POREMEĆAJI U SPROVODJENJU
IMPULSA
POREMEĆAJI U STVARANJU
IMPULSA
• SINUSNA TAHIKARDIJA , 1OO-14O OTKUCAJA U MIN
.
• SINUSNA BRADIKARDIJA , FREKVENCA ISPOD 5O U
MIN.
• SINUSNA ARITMIJA
• PUTUJUĆI VODIČ SRCA
• PRETKOMORSKA TAHIKARDIJA , 12O-22O U MIN.
• ATRIJALNI FLATER , 3OO U MIN.
• NODALNI RITAM , IMPULS NASTAJE U AV NODUSU
• KOMORSKE EKSTRASISTOLE , VES
• VENTRIKULARNA TAHIKARDIJA
• FLATER I FIBRILACIJA KOMORA .
Poremećaji stvaranja impulsa
POREMEĆAJI SPROVODJENJA
IMPULSA
• BOLEST SINUSNOG ČVORA , SA BLOK I , II i
III STEPENA
• ATRIOVENTRIKULARNI POREMEĆAJI
SPROVODJENJA IMPULSA :
• 1.AV blok I stepena
• 2.AV blok II stepena ( Mobiz I i II )
• 3.AV blok III stepena
• INTRAVENTRIKULARNI POREMEĆAJI
SPROVODJENJA
Poremećaji sprovodjenja impulsa
SRČANE MANE
• URODJENE SRČANE
MANE
• STEČENE SRČANE MANE
Anatomija srca – poprečni presek
URODJENE SRČANE MANE
• UZROCI : genetski i mutageni (hemijski ,
infektivni , fizički )
• STENOZA AORTE
• KOARKTACIJA AORTE
• STENOZA PLUĆNE ARTERIJE
• ASD , atrijalni defekt septuma
• VST, ventrikularni defekt septuma
• PERZISTENTNI DUCTUS ARTERIOSUS
• TETRALOGIJA FALLOT
• PENTALOGIJA FALLOT
• Маљичасти (Батичасти) прсти
DUCTUS ARTERIOSUS
PERSISTENS (DAP)
ATRIJALNI SEPTALNI
DEFEKT (ASD)
VENTRIKULARNI SEPTALNI
DEFEKT(VSD)
Ventrikularni septalni defekt
TETRALOGIJA FALLOT
KOARKTACIJA AORTE
STENOZA ARTERIJE
PULMONALIS
STENOZA AORTE
AORTNA STENOZA
АБНОРМАЛНИ ПОЛОЖАЈ СРЦА
Dekstrokardija
Atrijalni septum defekt -
ASD
Rtg ASD-ostium secundum: Dilatacija RV i RA; prominira
pulzatorno naglašena PA; izražena plućna vaskularna šara
- “dance hilare”; “mala aorta”
RV
RA
PA
LV
LA
Anomalija razvoja aortnog
luka
Desni aortni luk
Ventricular septal defect (VSD)
RV
VSD
LV
A B
Koarktacija aorte
VS
Trilogija - Fallot
Pato-anatomski supstrat: valvularna (ili subvalvularna) stenoza PA; ASD;
hipertrofija VD;
Rtg Trilogije-Fallot: RA uvećan; naglašen luk PA; vremenom  LA, luk LV-
mali; plućna vaskularna šara oskudna.
Angiokardiografija (kateterizacija): promena saturacije u LA (šant L-D i D-L);
proširema RV i PA (postenotično);infundibularna hipertrofija; valvularna pulm.
stenoza;
ASD; nekada proširen LA.
RV
RV
Ao
ASD
LV
LA
D’
D G
G’
 Tr2
Tr1
Tr Th
RA
VCS
(Asc.A)
T
A
PA
A.AL
LV
Rtg pluća i srca – normalan nalaz
SRCE
Cor
b
o
v
i
n
u
m
RENDGEN ANATOMIJA SRCA
Ishemijska bolest srca
1 sur 108

Recommandé

GRADJA SRCA par
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCAdr Šarac
2.5K vues50 diapositives
Aorta I deo par
Aorta I deoAorta I deo
Aorta I deodr Šarac
10K vues22 diapositives
Anatomija srca par
Anatomija srcaAnatomija srca
Anatomija srcadr Šarac
25.5K vues108 diapositives
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem par
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistemAnatomija dr Šarac
24.3K vues44 diapositives
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemadr Šarac
10.9K vues50 diapositives
Kosti trupa i grudnog koša par
Kosti trupa i grudnog košaKosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košadr Šarac
24.5K vues52 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ANATOMIJA URINARNI SISTEM par
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEMAnatomija dr Šarac
18.7K vues31 diapositives
DIGESTIVNI TRAKT par
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTdr Šarac
620 vues37 diapositives
Anatomija lokomotornog sistema par
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemadr Šarac
25.2K vues115 diapositives
KOSTI RUKE par
KOSTI RUKEKOSTI RUKE
KOSTI RUKEdr Šarac
51.1K vues40 diapositives
Srce par
SrceSrce
SrceLjubica Lalić Profesorski Profil
5K vues26 diapositives
Srce (cor) par
Srce (cor)Srce (cor)
Srce (cor)Antonio Kobaš
13.1K vues13 diapositives

Tendances(20)

DIGESTIVNI TRAKT par dr Šarac
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
dr Šarac620 vues
Anatomija lokomotornog sistema par dr Šarac
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
dr Šarac25.2K vues
KOSTI RUKE par dr Šarac
KOSTI RUKEKOSTI RUKE
KOSTI RUKE
dr Šarac51.1K vues
Osteologija par dr Šarac
OsteologijaOsteologija
Osteologija
dr Šarac12.3K vues
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta par dr Šarac
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
dr Šarac2K vues
Kosti donjih ekstremiteta par dr Šarac
Kosti donjih ekstremitetaKosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremiteta
dr Šarac41.4K vues
Skeletni sistem čoveka par Ena Horvat
Skeletni sistem čoveka Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka
Ena Horvat56.9K vues
Misici glave, vrata i trupa par dr Šarac
Misici glave, vrata i trupaMisici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupa
dr Šarac26.3K vues
Svi misici par dr Šarac
Svi misiciSvi misici
Svi misici
dr Šarac26.8K vues
Skelet glave, trupa i udova par Ena Horvat
Skelet glave, trupa i udovaSkelet glave, trupa i udova
Skelet glave, trupa i udova
Ena Horvat13K vues

Similaire à SRCE

Srce (cor) par
Srce (cor) Srce (cor)
Srce (cor) Milica Vuletić
4.3K vues10 diapositives
Srcekodsisara2 131030074609-phpapp02 (1) par
Srcekodsisara2 131030074609-phpapp02 (1)Srcekodsisara2 131030074609-phpapp02 (1)
Srcekodsisara2 131030074609-phpapp02 (1)Natasa Spasic
673 vues32 diapositives
Srce kod sisara par
Srce kod sisaraSrce kod sisara
Srce kod sisaraSuzana Budisalic
6.1K vues32 diapositives
Andrijana nikolic i5 srce par
Andrijana nikolic i5 srceAndrijana nikolic i5 srce
Andrijana nikolic i5 srceBiljana Ilic
1.1K vues22 diapositives
Andrijana nikolic i5 srce par
Andrijana nikolic i5 srceAndrijana nikolic i5 srce
Andrijana nikolic i5 srceBiljana Ilic
1.3K vues22 diapositives
Aorta par
AortaAorta
AortaJovan Šarac
31 vues22 diapositives

Plus de dr Šarac

Hipertireoidizam par
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizamdr Šarac
630 vues20 diapositives
Deformiteti kičme par
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičmedr Šarac
1K vues39 diapositives
Pripreme za ispit par
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispitdr Šarac
825 vues120 diapositives
Prenatalna dijagnostika par
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika dr Šarac
1K vues48 diapositives
Monogensko nasleđivanje par
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjedr Šarac
4.8K vues49 diapositives
Koštano tkivo par
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivodr Šarac
1.2K vues3 diapositives

Plus de dr Šarac(20)

Hipertireoidizam par dr Šarac
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizam
dr Šarac630 vues
Deformiteti kičme par dr Šarac
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
dr Šarac1K vues
Pripreme za ispit par dr Šarac
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
dr Šarac825 vues
Prenatalna dijagnostika par dr Šarac
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika
dr Šarac1K vues
Monogensko nasleđivanje par dr Šarac
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
dr Šarac4.8K vues
Koštano tkivo par dr Šarac
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivo
dr Šarac1.2K vues
Veliki mozak par dr Šarac
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
dr Šarac2.2K vues
Građa moždanog stabla par dr Šarac
Građa moždanog stablaGrađa moždanog stabla
Građa moždanog stabla
dr Šarac788 vues
Hormoni par dr Šarac
Hormoni Hormoni
Hormoni
dr Šarac1.2K vues
Fiziologija varenja par dr Šarac
Fiziologija varenjaFiziologija varenja
Fiziologija varenja
dr Šarac1.4K vues
Sinapsa ili-nervni-centar (1) par dr Šarac
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
dr Šarac713 vues
Histologija respiratorni sistem par dr Šarac
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
dr Šarac827 vues
HistologijaCirkulatorni sistem par dr Šarac
HistologijaCirkulatorni sistemHistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistem
dr Šarac269 vues
Endokrini sistem par dr Šarac
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
dr Šarac255 vues
Anatomija CNS-a par dr Šarac
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
dr Šarac1.8K vues
Bolesti dojke par dr Šarac
Bolesti dojkeBolesti dojke
Bolesti dojke
dr Šarac335 vues
Neuroticna reagovanja-dece par dr Šarac
Neuroticna reagovanja-deceNeuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-dece
dr Šarac339 vues
Štitasta zlezda par dr Šarac
Štitasta zlezdaŠtitasta zlezda
Štitasta zlezda
dr Šarac569 vues
Narkomanija par dr Šarac
Narkomanija Narkomanija
Narkomanija
dr Šarac3.2K vues

SRCE

 • 2. •šuplji mišićni organ •centralni organ kardiovaskularnog sustava •aktivna pumpa koja pokreće cirkulaciju
 • 5. Topografija • srčana osa ide od • GORE DESNO I prema DOLE, LEVO I NAPRED • 2/3 srca leži ulevo,a 1/3 udesno
 • 6. Topografija SRCE je smešteno u prednjem medijastinumu,naleže na dijafragmu.
 • 9. Građa srca • epicardium • myocardium • endocardium
 • 15. • To je šuplji mišićni organ koji prihvata krv dospelu venskim sudovima nakon čega se ritmičkim kontrakcijama istiskuje u arterijski system. • srce je smešteno u sredjem delu donjeg sredogruđa ( mediastinum inferius ). • Srce ima oblik trostrane piramide na kojem razlikujemo bazu ( basis cordis ) I vrh ( apex cordis ) • . Pored baze I vrha srce ima I tri strane • Prednja strana srca je okrenuta prema grudnoj kosti I rebrima pa se zato zove grudno-rebarna strana ( facies sternocostalis ) • Leva strana ( facies pulmonalis ) naleže na levo plućno krilo ( facies pulmonalis ). • Donja strana srca ( facies diaphragmatica ) naleže na prečagu • Od veikih krvnih sudova iz srca izlaze plućno stablo ( truncus pulmonalis ), početno deo aorte ( aorta ascedens ). • U srce se ulivaju gornja I donja šuplja vena ( v. cava superior et inferior ), I četiri plućne vene ( vv. pulmonales ).
 • 16. Srce • basis cordis • apex cordis • facies sternocostalis • facies diaphragmatica • margo dexter • margo sinister – facies pulmonalis • sulcus coronarius
 • 17. • Na spoljašnjoj površini srca se nalaze žlebovi koji označavaju granicu između pojedinih delova srca • Najvažniji je venačni žleb • ( sulcus coronarius )koji označava granicu između pretkomora I komora OD venačnog žleba se pruža međukomorni žleb ( sulcus interventricularis anterior ) NA zadnjoj strain srca se nalazi zadnji međukomorski žleb ( sulcus interbentricularis posterior )
 • 19. • Desna pretkomora I desna komora čine desnu polovinu srca koja je odvojena od levog srca pomoću srčane pregrade ( septum cordis ). • Pretkomora I komora su povezane pretkomorno-komornim otvorom ( ostium atrioventriculare ). • Gornji deo srčane pregrade je međupretkomorska pregrada ( septum interatriale ) a donji deo je međukomorska pregrada ( septum interventriculare )
 • 22. Srčana šupljina • Srčana šupljina se sastoji iz četiri dela, • desne I leve pretkomore ( atrium dextrum et sinistrum ) I desne I leve komore ( ventricullus dexter et sinister ).
 • 23. Srčane šupljine • atrium dextrum • atrium sinistrum (septum interatriale)
 • 24. • Leva pretkomora ( atrium sinistrum ) je oblika kocke. • U levu pretkomoru se ulivaju četiri plućne vene koje donose oksigenisanu krv iz pluća. • Na njenom prednjem zidu se nalazi leni pretkomorsko-komorni otvor koji spaja levu pretkomoru I levu komoru • Desna pretkomora atrium dexter je oblika nepravine kocke • u nju se ulivaju gornja i donja suplja vena/v.cava superior et inferior • na zadnjem zidu se nalazi međuvenska krvžica • ( tuberculum intervenosum ) koja usmerava krv prema desnom pretkomorsko-komorskom otvoru • Unutrašnji zid odgovara međupretkomornoj pregradi I na njemu se nalazi udubljenje zvano ovalna jama ( fossa ovalis ). • Spoljasnji zid je prosiren uvastim nastavkom -auricula dextra
 • 25. • Leva komora ( venrticulus sinister ) je najveća srčana šupljina • Na levoj komori se nalaze dva otvora : • levi pretkomorsko-komorni otvor I otvor aorte .
 • 26. • Desna srčana pretkomora ( atrium dextrum ) im aoblik nepravilne kocke • U desnu pretkomoru se ulivaju gornja I donja šuplja vena ( v. cava superior et inferior ) I srčani venski sinus ( sinus coronarius ).
 • 27. Srčane šupljine • ventriculus dexter • ventriculus sinister (septum interventriculare) Desna komora ( ventriculus dexter ) ima oblik trostrane piramide . Na bazi desne komore se nalaze dva otvora: desni pretkomorsko-komorni otvor I otvor plučnog arterijskog stabla.
 • 31. Srčana ušća venozna ušća srca: • ostium atrioventriculare dextrum • ostium atrioventriculare sinistrum kuspidalni zalisci musculi papillares chordae tendineae
 • 34. • Desni pretkomorsko-komorni otvor ( ostium atrioventriculare dextrum ) povezuje desnu srčanu pretkomoru I komoru. • Ovaj otvor zatvara desni pretkomorsko –komorni zalistak ( valva atrioventricularis dextra ) koja se sastoji iz tri listića. • Zidovi desne komore su neravni I na njemu se nalaze tzv. Papilarni mišići ( mm. papillares ). • Drugi otvor se zove otvor plućnog arterijskog stabla ( ostium trunci pulmonalis ) iz koga se krv putem plućnih arterija odvodi u pluća. • Levi pretkomorsko-komorni otvor ( ostium atrioventriculare sinistrum ) povezuje levu pretkomoru I levu komoru • Ovaj otvor zatvara levi pretkomorsko-komorni zalistak ( valvula atrioventricularis sinistra ) koja se sastoji iz dva listića ( valvula bicuspidalis s. mitralis ). • Drugi otvor je otvor aorte ( ostium aortae ) koji zatvara zalistak aorte ( valvula aortae ) koja se sastoji iz tri zalistaka.
 • 36. SRČANI ZALISCI • SRČANI ZALISCI su izgradjeni od duplikature endokarda i fibroznog skeleta . • TRUKUSPIDALNO ušće , izmedju desne pretkomore i desne komore ima tri kuspisa ( lista ) . • MITRALNO ušće , izmedju leve pretkome i leve komore ima dva lista . • POLUMESEČASTI zalisci se nalaze na na plućnoj arteriji i aorti . • KORONARNE arterije , dve, grane aorte .
 • 40. Srčana ušća arterijska ušća srca: • ostium trunci pulmonalis • ostium aortae semilunarni zalisci nodulus lunule
 • 43. • Srce poseduje poseban sprovodni system koji mu omogućava da se automatski kontrakuje brzinom od 60-80 otkucaja u minutu • Provodni system se sastoji iz : sinoatrijalnog čvora (SA čvor , nodus, sinoatrialis ), pretkomorno-komornog čvora ,AV čvor , (nodus atrioventricularis ) I pretkomorno-komornog snopa ( fasciculus atrioventricularis )
 • 44. Sprovodna muskulatura srca: • nodus sinoatrialis (SA čvor) • nodus atrioventricularis (AV čvor) • fasciculus atrioventricularis (Hissov snopić)
 • 45. SPROVODNI SISTEM • Sastavljene su od P ćelija i prelaznih ćelija koje prenose nadražaj na miocite . • Ulaze u sastav SA čvora ( zadnji zid desne pretkomore ), AV spoja , Hisovog snopa i njegovih grana .
 • 47. Nutritivni krvni sudovi srca • a.coronaria dextra • a.coronaria sinistra • sinus coronarius
 • 48. Nutritivni krvni sudovi srca • Srce ishranjuju dve srterije, desna I leva srčana arterija ( a. coronaria dextra et sinistra ).
 • 49. • Obe su grane početnog dela aorte ( aorta ascedens )Vene srca obrazuju venski srčani sinus ( sinus coronarius )koji se uliva u desnu pretkomoru. •
 • 50. Krvni sudovi na površini srca
 • 51. Srčana maramica Pericardium: • pericardium fibrosum • pericardium serosum
 • 52. • Srce se nalazi u srčanoj kesi. • Srčana kesa se sastoji iz dva dela: spoljašnjeg ( pericardium fibrosum ) I unutrašnjeg ( pericardium serosum ). • Unutrašnji deo se sastoji iz dva lista između kojih se nalazi uzan prostor – duplja srčane maramice ( cavitas pericardialis ). • U ovom prostoru se nalazi mala količina serozne tečnosti koja smanjuje trenje tokom kontrakcija
 • 56. Srce
 • 70. KARDIOLOGIJA • KARDIOVASKULARNI SISTEM čine : SRCE , cirkulacijski sistem (arterije , vene i limfatici) . • SISTEMSKU cirkulaciju čine leva komora , arterije , arteriole , kapilaru, venule , vene , gornja i donja šuplja vena i desna pretkomora ) • Plućnu cirkulaciju čine desna komora, plućna arterija, kapilari, plućne vene i leva pretkomora .
 • 72. Мали и велики крвоток -Circulus sanguinis major -Circulus sanguinis minor
 • 74. SRČANI CIKLUSI • DIJASTOLA predstavlja pasivno punjenje komora iz pretkomore . • SISTOLA KOMORA: • 1.faza izometrijske kontrakcije (zatvoreni AV zalisci ) • 2.faza istiskivanja u plućnu arteriju i aortu ( 2/3 sistolnog volumena ) • 3.faza relaksacije • MINUTNI VOLUMEN, količina krvi koju desna i leva komora ispumpaju u jednoj minuti ( l/ min )
 • 76. PULS I KRVNI PRITISAK • PULS je posledica istiskivanja krvi u aortu i arterijsko stablo pri svakoj sistoli . • KRVNI PRITISAK zavisi od faktora : • 1.udarni volumen leve komore • 2.elastičnost krvnih sudova • 3.periferni otpor • 4.volumen krvi • 5.viskozitet krvi
 • 77. ELEMENTI FIZIKALNOG PREGLEDA SRCA • INSPEKCIJA (vrh srca , deformitet grudnog koša ) • PALPACIJA ( srčani vrh , tril –kod srčanih mana ) • AUSKULTACIJA : • 1. tonovi ( 1 , 2 , 3 i 4 . Ton ) • 2. šumovi ( sistolni i dijastolni - 6 stepena intenziteta ) • SISTOLNI ŠUMOVI (stenoza aorte i plućne arterije , VSD, mitralna i trikuspidalna regurgitacija • DIJASTOLNI ŠUMOVI (mitralna stenoza ..)
 • 78. SIMPTOMI I ZNACI BOLESTI SRCA • DISPNEJA-osećaj nedostatka vazduha • ORTOPNEJA • STENOKARDIJA , anginozni bol • PALPITACIJE-neravnomerni rad srca • SINKOPA-kratkotrajni gubitak svesti • EDEMI i ASCITES • CIJANOZA perifernog tipa (porast redukovanog hemoglobina ) • KAŠALJ i HEMOPTIZIJE
 • 79. ELEKTROKARDIOGRAFIJA • EKG , W.Einthoven, Nobelova nagrada 1924 . • Grafički prikaz električne aktivnosti miokarda . • EKG sadrži 12 odvoda: • 1.tri bipolarna , I , II , III • 2.tri unipolarna AVR, AVL , AVF • 3.šest prekordijalnih ,V1 – V6
 • 80. ELEMENTI EKGa • FREKVENCA SRČANOG RADA(rastojanje izmedju dva R zupca ) • P TALAS , depolarizacija pretkomora • P-R ( PQ ) iNTERVAL (sprovodjenje impulsa kroz pretkomore, AV čvor i Hisov snop ) • QRS KOMPLEKS , depolarizacija komora • ST SEGMENT • T TALAS , repolarizacija komora • U TALAS ( kod hipokaliemije )
 • 81. VEŠTAČKA SRČANA STIMULACIJA • Primena električne struje na membranu srčane ćelije dovodi do aktivne i pasivne aktivacije srca . • INDIKACIJA : • 1.DISFUNKCIJA SA čvora (sinusna bradikardija, sinkopa , zamor srčana slabost ) • 2.AKUTNA i HRONIČNA oboljenja AV sistema za sprovodjenje ( AV blok I , II i III stepena )
 • 82. DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE • ELEKTROKARDIOGRAM , EKG • RENDGENSKI SNIMAK SRCA i PLUĆA • EHOSONOGRAFIJA SRCA ( DOPLER) • ERGOMETRIJA (test opterećenja ) • NUKLEARNA , scintigrafija srca Tl i PET (pozitron emisiona tomografija srca • KT i MR srca • KATETERIZACIJA ,ANGIOGRAFIJA • KT koronarografija • LABORATORIJA
 • 83. POREMEĆAJI SRČANOG RITMA • POREMEĆAJI U STVARANJU IMPULSA U SINUSNOM ČVORU • POREMEĆAJI U SPROVODJENJU IMPULSA
 • 84. POREMEĆAJI U STVARANJU IMPULSA • SINUSNA TAHIKARDIJA , 1OO-14O OTKUCAJA U MIN . • SINUSNA BRADIKARDIJA , FREKVENCA ISPOD 5O U MIN. • SINUSNA ARITMIJA • PUTUJUĆI VODIČ SRCA • PRETKOMORSKA TAHIKARDIJA , 12O-22O U MIN. • ATRIJALNI FLATER , 3OO U MIN. • NODALNI RITAM , IMPULS NASTAJE U AV NODUSU • KOMORSKE EKSTRASISTOLE , VES • VENTRIKULARNA TAHIKARDIJA • FLATER I FIBRILACIJA KOMORA .
 • 86. POREMEĆAJI SPROVODJENJA IMPULSA • BOLEST SINUSNOG ČVORA , SA BLOK I , II i III STEPENA • ATRIOVENTRIKULARNI POREMEĆAJI SPROVODJENJA IMPULSA : • 1.AV blok I stepena • 2.AV blok II stepena ( Mobiz I i II ) • 3.AV blok III stepena • INTRAVENTRIKULARNI POREMEĆAJI SPROVODJENJA
 • 88. SRČANE MANE • URODJENE SRČANE MANE • STEČENE SRČANE MANE
 • 89. Anatomija srca – poprečni presek
 • 90. URODJENE SRČANE MANE • UZROCI : genetski i mutageni (hemijski , infektivni , fizički ) • STENOZA AORTE • KOARKTACIJA AORTE • STENOZA PLUĆNE ARTERIJE • ASD , atrijalni defekt septuma • VST, ventrikularni defekt septuma • PERZISTENTNI DUCTUS ARTERIOSUS • TETRALOGIJA FALLOT • PENTALOGIJA FALLOT
 • 100. Atrijalni septum defekt - ASD Rtg ASD-ostium secundum: Dilatacija RV i RA; prominira pulzatorno naglašena PA; izražena plućna vaskularna šara - “dance hilare”; “mala aorta” RV RA PA LV LA
 • 102. Ventricular septal defect (VSD) RV VSD LV A B
 • 104. Trilogija - Fallot Pato-anatomski supstrat: valvularna (ili subvalvularna) stenoza PA; ASD; hipertrofija VD; Rtg Trilogije-Fallot: RA uvećan; naglašen luk PA; vremenom  LA, luk LV- mali; plućna vaskularna šara oskudna. Angiokardiografija (kateterizacija): promena saturacije u LA (šant L-D i D-L); proširema RV i PA (postenotično);infundibularna hipertrofija; valvularna pulm. stenoza; ASD; nekada proširen LA. RV RV Ao ASD LV LA
 • 105. D’ D G G’  Tr2 Tr1 Tr Th RA VCS (Asc.A) T A PA A.AL LV Rtg pluća i srca – normalan nalaz