Publicité

Contenu connexe

Similaire à гваделупа психолог(20)

Publicité

Dernier(20)

гваделупа психолог

  1. . - - Проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на децата, съобразно възрастовите и индивидуалните им особености и подобряване общуването: родители –деца – учители. Цел на психологическата дейност: 1.Изграждане на комуникативни умения и механизми, необходими за справянето на децата с житейските предизвикателства. 2.Психологическо въздействие, с цел превенция и интервенция при различни форми на девиантно поведение. 3.Ранна диагностика и картотекиране на деца със специални образователни промени. Задачи::
  2. При индивидуалната психологическа работа се използват различни методи в зависимост от проблема: познавателни тестове за точност на възприятия и представи, за развитие на оперативна и зрителна памет, за подобряване на интелекта.
  3. За решаване на проблеми в емоционалната сфера особено полезни са рисувателните методики, сюжетно ролевите игри, и разбира се – дискусии и беседи.
  4. За снемане на напрежение и за подобряване на концентрацията в групите се прилагат набори от дихателни упражнения и релаксиращи игри.
  5. Използването на елементи от артерапията спомага за обогатяването на усещанията и ускорява процеса на социализацията на децата.
  6. В груповата работа на психолога изключително полезни са психотерапевтичните приказки.Чрез тях се въздейства много по-лесно на детските възприятия, представи и понятия за човешките ценности...
  7. Психологът участва активно в подкрепата на международни инициативи, които формират у децата нравствени качества като доброта, любов, съчуствие и състрадание, уважение и приемане на различните.Под надслова „Заедно за един по-добър свят“се провеждат много игри, провокиращи толерантност, приятелство и добри маниери на общуване.
  8. Работа с родители Психологът работи за засилване сътрудничеството между семейството и детската градина и използва беседи, дискусии, консултации и тематични родителски срещи за подпомагане на родителите да разберат възрастовата специфика и потребностите на децата в предучилищна възраст.
  9. Работата на психолога върви паралелно с тази на учителите. Работи се в екип, обсъждат се стратегии за работата с отделните деца, провеждат периодично консултации и дискусии по въпроси за опазване и укрепване на психологическото здраве на децата, както и по въпроси за предпазване и справяне с последиците от евентуални професионални стресови ситуации за учителите
  10. Благодаря за вниманието!
Publicité