Herbert schiller

‫شیلر‬ ‫هربرت‬ ‫انتقادی‬ ‫نظریات‬
Herbert Schiller
‫مقدمه‬
‫ّشثشت‬‫آی‬.،‫ضیلش‬‫دس‬5‫ًَاهجش‬1919‫دس‬‫آهشیکب‬‫هتَلذ‬‫ضذ‬ٍ‫دس‬29ِ‫طاًَی‬‫سبل‬2000‫اص‬
‫دًیب‬‫سفت‬.ٍ‫ا‬،‫اقتصبدداى‬،‫ضٌبس‬ِ‫جبهؼ‬‫استبد‬‫هغبلؼبت‬‫اًتقبدی‬‫دس‬‫ػلَم‬‫استجبعبت‬ٍ
‫ّوچٌیي‬‫ًبهی‬‫آضٌب‬‫دس‬ٌِ‫صهی‬"‫اقتصبد‬‫سیبسی‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬"‫ثَد‬.
‫ضیلش‬‫تشیي‬ِ‫ثشجست‬ُ‫چْش‬‫دس‬‫ی‬ُ‫صهش‬‫گشٍّی‬‫اص‬‫پشداصاى‬ِ‫ًظشی‬‫اًتقبدی‬‫است‬ِ‫ك‬‫ی‬ُ‫دسثبس‬
‫ّبی‬‫سًٍذ‬‫كًٌَی‬ٍ‫قلوش‬‫اعالػبت‬ِ‫ث‬‫تفسیش‬‫پشداصًذ‬‫هی‬.ٍ‫ا‬‫ثب‬ُ‫ًگب‬‫اًتقبدی‬‫خَد‬‫اص‬‫جْبًی‬ِ‫ك‬
‫دس‬ُ‫هحبصش‬‫الکتشًٍیک‬‫است‬‫صحجت‬‫كٌذ‬‫هی‬ٍ‫گَیذ‬‫هی‬:«‫كطَسّبی‬‫فقیش‬،‫جْبى‬‫ثب‬‫چٌبى‬
‫هطکالتی‬ِ‫احبع‬‫اًذ‬ُ‫ضذ‬ِ‫ك‬‫یبسای‬‫تحول‬‫ّبی‬‫ًذاسی‬‫جذیذ‬‫تحویل‬ُ‫ضذ‬‫اص‬‫عشف‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬
‫سا‬‫ًذاسًذ‬.‫ایي‬‫ًْبیت‬‫سحوی‬‫ثی‬‫است‬ِ‫ك‬‫ثش‬‫فقش‬ٍ‫ّبی‬‫ًبداسی‬‫كطَسّبی‬‫فقیش‬،‫آفشیقب‬‫آسیب‬،
ٍ‫آهشیکبی‬‫التیي‬ِ‫اضبف‬‫كٌین‬.»
‫ضیلش‬‫هخبلف‬‫تکٌَلَطی‬‫ًیست‬‫اهب‬‫ثسیبس‬‫هحتبط‬‫است‬.‫ججشگشایی‬‫تکٌَلَطی‬‫سا‬‫قجَل‬
،‫داسد‬‫اهب‬‫گَیذ‬‫هی‬:«‫هٌبفغ‬‫اهپشیبلیسن‬‫آهشیکب‬‫دس‬‫ّبی‬‫تکٌَلَطی‬‫جْبًی‬‫ًقص‬‫پیذا‬
‫كٌذ‬‫هی‬.»
‫ی‬ِ‫جول‬«ُ‫سا‬ُ‫ضب‬‫اعالػبتی‬»‫اص‬‫ّبی‬‫اصغالح‬‫اٍست‬ِ‫ك‬‫هؼتقذ‬‫است‬‫ایي‬،‫ّب‬ُ‫سا‬ُ‫ضب‬
َ‫هول‬‫اص‬‫اعالػبت‬‫است‬‫اهب‬‫داًص‬‫دس‬‫ّب‬‫آى‬‫اًذک‬‫است‬.ٍ‫ا‬‫هؼتقذ‬‫است‬ِ‫ك‬‫اًذیطوٌذاى‬
‫دس‬ِ‫گزضت‬‫دس‬‫ّبی‬ًِ‫كتبثخب‬‫سٌتی‬‫پشٍسش‬،‫یبفتٌذ‬‫هی‬‫اهب‬‫اهشٍص‬‫دس‬‫یک‬ًِ‫كتبثخب‬
،‫الکتشًٍیکی‬‫ّشگض‬‫اهکبى‬‫ظَْس‬‫یک‬،‫داًطوٌذ‬‫فشاّن‬‫ًیست‬.
‫ضیلش‬ِ‫ث‬ُ‫ّوشا‬‫داالس‬،‫اسوبیت‬‫گزاس‬‫ثٌیبى‬‫هکتت‬‫اقتصبد‬‫سیبسی‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬‫اص‬ِ‫جول‬
‫هکبتت‬‫اًتقبدی‬‫دس‬‫استجبعبت‬‫ّستٌذ‬ِ‫ك‬‫اص‬ِّ‫د‬1970‫هیالدی‬ِ‫ث‬‫ثؼذ‬‫گستشش‬‫یبفت‬.
‫ضیلش‬‫ثب‬‫اًتطبس‬‫كتبة‬«‫استجبعبت‬‫جوؼی‬ٍ‫اهپشاتَسی‬‫آهشیکب‬»‫دس‬‫سبل‬1969‫اٍلیي‬
‫كسی‬‫است‬ِ‫ك‬‫سبختبس‬‫استجبط‬‫جوؼی‬‫دس‬‫آهشیکب‬‫سا‬ِ‫ث‬‫ضکلی‬‫اًتقبدی‬‫دس‬‫پیًَذ‬‫ثب‬
‫تشیي‬‫هْن‬‫ػولکشد‬‫آى‬‫یؼٌی‬‫ػولکشدّبی‬‫اقتصبدی‬ٍ‫سیبسی‬‫هَسد‬‫ثشسسی‬‫قشاس‬ُ‫داد‬
‫است‬.
ٍ‫ا‬‫ثشای‬‫ثبس‬‫اٍلیي‬‫هغبلؼبت‬‫اًتقبدی‬‫استجبعبت‬‫سا‬‫صَست‬ِ‫ث‬‫هستقل‬‫اص‬‫هغبلؼبت‬‫اًتقبدی‬
‫دس‬‫ّبی‬ُ‫حَص‬‫دیگش‬،‫اجتوبػی‬،‫فشٌّگی‬‫سیبسی‬‫هَسد‬ِ‫تَج‬‫قشاس‬ُ‫داد‬ٍِ‫ث‬‫پیطشفت‬‫ایي‬
‫داًص‬‫دس‬‫آهشیکب‬ٍ‫سشاسش‬‫جْبى‬‫كوک‬‫ثسیبس‬‫كشد‬.
‫های‬‫نوآوری‬‫علمی‬‫شیلر‬
‫و‬ ‫مقاالت‬‫تألیفات‬
•‫استجبعبت‬‫جوؼی‬ٍ‫اهپشاعَسی‬‫آهشیکب‬(1969)
•‫اثشدٍلت‬:‫ّبیی‬‫خَاًذًی‬‫ی‬ُ‫دسثبس‬‫هجتوغ‬‫ًظبهی‬-‫صٌؼتی‬(1970)
•‫گشداًٌذگبى‬‫افکبس‬(1973)
•‫استجبعبت‬ٍ‫ی‬ِ‫سلغ‬‫فشٌّگی‬(1976)
•‫حبكویت‬‫هلی‬ٍ‫استجبعبت‬‫الوللی‬‫ثیي‬(1979)
•ِ‫چ‬‫كسی‬‫اًذ؟‬‫د‬‫هی‬:‫اعالػبت‬‫دس‬‫ػصش‬500‫ضشكت‬‫ثضسگ‬(1981)
•‫اعالػبت‬ٍ‫اقتصبد‬‫ثحشاى‬(1984)
•‫اهیذ‬ٍ‫جٌَى‬:‫ایبالت‬ُ‫هتحذ‬ٍَ‫یًَسک‬!1985-1945
•‫ضشكت‬‫تجبستی‬‫فشٌّگ‬:‫ی‬ِ‫قجض‬‫ثیبى‬‫ػوَهی‬‫اص‬‫سَی‬‫هؤسسبت‬‫سَداگشی‬(1989)
•‫پیشٍصی‬‫تصَیش‬:‫جٌگ‬‫ٍسبیل‬‫استجبعی‬‫دس‬‫خلیج‬‫فبسس‬-‫اًذاصی‬‫چطن‬‫جْبًی‬(1992)
‫های‬‫نظریه‬‫هربرت‬‫شیلر‬‫در‬‫مورد‬‫وسایل‬‫ارتباط‬‫جمعی‬
1-‫ی‬ُ‫اسغَس‬‫آصادی‬ٍ‫اًتخبة‬‫ضخصی‬
‫اصادی‬ٍ‫اًتخبة‬‫ضخصی‬‫دس‬‫هَسد‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬ً‫ال‬‫ػو‬‫هفَْهی‬ِ‫ًذاضت‬ٍ‫تشیي‬‫هْن‬‫ّذف‬‫ّش‬‫ای‬ًِ‫سسب‬
ِ‫تَج‬ِ‫ث‬‫هسبئل‬‫اقتصبدی‬‫است‬‫تب‬‫دس‬‫دًیبی‬‫داسی‬ِ‫سشهبی‬‫هٌبفغ‬‫هیبى‬‫هذت‬ٍ‫ثلٌذ‬‫هذت‬‫آى‬ًِ‫سسب‬
‫حفظ‬‫ضَد‬.
2-‫ی‬ُ‫اسغَس‬‫عشفی‬‫ثی‬
‫ثسیبسی‬‫ثش‬‫ایي‬‫ثبٍسًذ‬ِ‫ك‬‫ّبی‬ًِ‫سسب‬‫هؼتجش‬‫عشفٌذ‬‫ثی‬‫دس‬‫حبلی‬ِ‫ك‬‫ضیلش‬‫دس‬‫ایي‬ُ‫ثبس‬‫ًظشی‬ً‫ال‬‫كبه‬
‫هتفبٍت‬ِ‫داضت‬ٍ‫اثشاص‬‫داسد‬‫هی‬ِ‫ك‬‫دس‬‫دًیبی‬‫ای‬ًِ‫سسب‬‫آصاد‬ً‫ال‬‫ػو‬‫ی‬ًِ‫سسب‬‫عشف‬‫ثی‬‫ٍجَد‬‫ًذاسد‬ٍ‫ثب‬
ِ‫تَج‬ِ‫ث‬‫هفبّین‬ٍ‫تؼبسیف‬‫هَجَد‬‫دس‬‫جَاهغ‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬‫ّش‬‫یک‬‫اص‬‫ّب‬‫اى‬‫ثش‬‫هجٌبی‬‫هٌبفغ‬‫خَد‬ِ‫ث‬
‫سوت‬ٍ‫سَیی‬‫هطخص‬‫گیشی‬‫هَضغ‬ُ‫ًوَد‬ٍ‫تبثغ‬‫ًظشات‬‫آى‬‫ثخص‬‫اص‬ِ‫جبهؼ‬‫گشدًذ‬‫هی‬.
‫های‬‫نظریه‬‫هربرت‬‫شیلر‬‫در‬‫مورد‬‫وسایل‬‫ارتباط‬‫جمعی‬-‫ادامه‬
3-‫ی‬ُ‫اسغَس‬‫تغییشًبپزیشی‬‫عجیؼت‬‫اًسبًی‬
‫ثسیبسی‬‫اص‬‫ضٌبسبى‬ِ‫جبهؼ‬‫ثش‬‫ایي‬‫ثبٍسًذ‬ِ‫ك‬‫ّب‬‫اًسبى‬ً‫ب‬‫رات‬‫سٍحی‬‫ضشٍس‬ِ‫داضت‬ٍ‫دس‬ِ‫ًتیج‬‫ّب‬‫حکَهت‬‫ثشای‬
‫كٌتشل‬‫ایي‬‫سٍح‬ٍ‫رات‬‫ضشٍس‬‫ًبچبسًذ‬‫ثب‬‫كٌتشل‬ٍ‫دّی‬‫جْت‬ِ‫ث‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬‫هبًغ‬‫ثشٍص‬‫ّب‬‫تؼبسض‬ٍ‫خغشات‬‫اجتوبػی‬
ٍ...‫گشدًذ‬‫اهب‬‫ضیلش‬‫ایي‬‫تئَسی‬‫سا‬‫سد‬‫كٌذ‬‫هی‬ٍ‫ثش‬‫ایي‬‫ثبٍس‬‫است‬ِ‫ك‬‫سٍح‬‫ّب‬‫اًسبى‬ً‫ب‬‫رات‬‫ضشٍس‬‫ًیست‬ًٍ‫ب‬‫اتفبق‬
‫ضشایظ‬ٍ‫هَقؼیت‬‫اقتصبدی‬ٍ‫سیبسی‬ٍ‫اجتوبػی‬‫حبكن‬‫ثش‬ِ‫جبهؼ‬‫است‬ِ‫ك‬‫سجت‬‫ثشٍص‬‫ایي‬‫ّب‬‫تؼبسض‬‫دس‬‫فشد‬
‫گشدد‬‫هی‬.
4-‫ی‬ُ‫اسغَس‬‫فقذاى‬‫ّبی‬‫تؼبسض‬‫اجتوبػی‬
‫ّب‬ًِ‫سسب‬ِ‫ث‬‫ًَػی‬‫تجلیغ‬‫كٌٌذ‬‫هی‬ِ‫ك‬‫هب‬‫ّیچ‬‫ًَع‬‫تؼبسضی‬‫سا‬‫دس‬‫اجتوبع‬‫ًذاسین‬ٍِ‫ّو‬‫دس‬‫صلح‬ٍ‫آساهص‬‫ثب‬‫ّن‬
‫صًذگی‬‫كٌٌذ‬‫هی‬ٍ‫ّش‬ًِ‫سسب‬ِ‫جبهؼ‬‫خَد‬‫سا‬‫اص‬ِ‫ّو‬‫جَاهغ‬‫تش‬‫هغلَة‬‫ًطبى‬،‫دّذ‬‫هی‬‫ضیلش‬‫گَیذ‬‫هی‬‫عَس‬‫ایي‬
،‫ًیست‬‫توبم‬‫اتفبقبتی‬ِ‫ك‬‫دس‬‫دسٍى‬ِ‫جبهؼ‬‫افتذ‬‫هی‬ِ‫ث‬‫دلیل‬‫تضبدّبی‬‫اجتوبػی‬ٍ‫سیبسی‬‫است‬ِ‫ك‬‫ثبػث‬ِ‫ّو‬
‫هطکالت‬‫ضَد‬‫هی‬‫اهب‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬‫سؼی‬‫كٌٌذ‬‫هی‬‫ایي‬‫تضبدّب‬‫سا‬‫سد‬ُ‫كشد‬ٍ‫ًطبى‬‫ًذٌّذ‬.
‫های‬‫نظریه‬‫هربرت‬‫شیلر‬‫در‬‫مورد‬‫وسایل‬‫ارتباط‬‫جمعی‬-‫ادامه‬
5-ُ‫اسغَس‬‫تؼذد‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬ٍ‫آصادی‬‫آى‬
‫دس‬‫غشة‬‫ای‬ُ‫اسغَس‬‫دس‬‫هَسد‬‫آصادی‬‫ّب‬ًِ‫سسب‬‫ٍجَد‬‫داسد‬‫گَیذ‬‫هی‬‫تؼذد‬‫ای‬ًِ‫سسب‬‫سجت‬‫آصادی‬‫ثیطتش‬‫آى‬
‫ضَد‬‫هی‬‫اهب‬‫ضیلش‬‫ایي‬‫تئَسی‬‫سا‬‫ًیض‬‫سد‬‫كٌذ‬‫هی‬ٍ‫گَیذ‬‫هی‬،‫تؼذد‬‫ًقطی‬‫دس‬‫آصادی‬‫ثیبى‬‫ًذاسد‬‫چشا‬ِ‫ك‬‫دس‬‫ًْبیت‬
‫خجشّب‬ِ‫ث‬‫صَست‬‫استبًذاسد‬ُ‫ضذ‬ٍ‫ّذفوٌذ‬ُ‫ضذ‬‫ّستٌذ‬ٍ‫تٌَع‬‫هغبلت‬ً‫ال‬‫ػو‬‫ٍجَد‬‫خبسجی‬‫ًذاسد‬‫ّب‬ِ‫سٍصًبه‬
‫دس‬‫ّش‬‫كطَس‬‫دس‬‫هَسد‬‫هَضَػبت‬،‫هختلف‬ِ‫ّو‬ِ‫ث‬‫صَست‬‫ای‬ِ‫كلیط‬ِ‫ث‬‫آى‬‫هَضَع‬‫پشداصًذ‬‫هی‬‫هحتَای‬
‫ی‬ِ‫ّو‬‫ّب‬‫آى‬‫یکی‬‫است‬ٍ‫ایي‬‫یؼٌی‬‫تؼذد‬‫آى‬‫سٍی‬‫تٌَع‬‫خجش‬‫آى‬‫تأثیشی‬‫ًذاسد‬ٍ‫تؼذد‬‫آى‬‫آصادی‬‫سا‬‫ثیطتش‬
‫كٌذ‬‫ًوی‬.
1 sur 8

Recommandé

reception theory نظریه دریافت par
reception theory نظریه دریافتreception theory نظریه دریافت
reception theory نظریه دریافتmehdi88992003
1.3K vues9 diapositives
Max horkheimer par
Max horkheimerMax horkheimer
Max horkheimermehdi88992003
522 vues7 diapositives
Softimage ice swarm of flies tutorial par
Softimage ice   swarm of flies tutorialSoftimage ice   swarm of flies tutorial
Softimage ice swarm of flies tutorialPierre Schiller
498 vues9 diapositives
Tt etc prop review 040312 par
Tt etc prop review 040312Tt etc prop review 040312
Tt etc prop review 040312Daniel Schiller
316 vues12 diapositives
Social learning theory par
Social  learning theorySocial  learning theory
Social learning theorymehdi88992003
1.1K vues9 diapositives
Network society par
Network societyNetwork society
Network societymehdi88992003
911 vues11 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Structuralism par
StructuralismStructuralism
Structuralismmehdi88992003
984 vues18 diapositives
Hard news soft news par
Hard news soft newsHard news soft news
Hard news soft newsmehdi88992003
546 vues9 diapositives
Surprise ending par
Surprise endingSurprise ending
Surprise endingmehdi88992003
395 vues5 diapositives
Habermas par
HabermasHabermas
Habermasmehdi88992003
715 vues11 diapositives
Research method par
Research methodResearch method
Research methodmehdi88992003
411 vues12 diapositives
David morley 2 par
David morley 2David morley 2
David morley 2mehdi88992003
675 vues25 diapositives

Plus de mehdi88992003

Reuters par
ReutersReuters
Reutersmehdi88992003
843 vues17 diapositives
Cyber crime law par
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime lawmehdi88992003
329 vues44 diapositives
John brookshire thompson par
John brookshire thompsonJohn brookshire thompson
John brookshire thompsonmehdi88992003
967 vues10 diapositives
Pr! par
Pr!Pr!
Pr!mehdi88992003
684 vues37 diapositives
Digital divide par
Digital divideDigital divide
Digital dividemehdi88992003
369 vues14 diapositives
Campaign par
CampaignCampaign
Campaignmehdi88992003
572 vues36 diapositives

Herbert schiller