John fiske

‫نظریات‬ ‫و‬ ‫آراء‬
‫فیسک‬ ‫جان‬
John Fiske
(۱۹۳۹-)
‫زندگینامه‬
•‫جان‬‫در‬ ‫فیسک‬‫سال‬۱۹۳۹‫دنیا‬ ‫به‬ ‫بریتانیا‬ ‫در‬‫آمد‬.
•‫فیسک‬ ‫جان‬‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رسانه‬ ‫محقق‬ ‫یک‬‫تدریس‬‫است‬.‫استاد‬ ‫او‬‫ارتباطاتی‬ ‫هنرهای‬‫دانشگاه‬ ‫در‬‫ویس‬‫کانسین‬-
‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫مدیسون‬‫بود‬.
•‫به‬ ‫او‬‫نشانه‬ ،‫عامه‬ ‫فرهنگ‬ ،‫فرهنگی‬ ‫مطالعات‬،‫شناسی‬‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مطالعات‬‫دارد‬ ‫عالقه‬.
•‫او‬‫جمله‬ ‫از‬ ،‫کتاب‬ ‫هشت‬ ‫نویسنده‬‫قدرت‬ ‫های‬‫شغل‬ ،‫قدرت‬ ‫های‬‫بازی‬(۱۹۹۳)‫فرهنگ‬ ‫درک‬ ،‫مردمی‬(۱۹8۹)‫خواندن‬ ،
‫پسند‬‫عامه‬(۱۹8۹)‫فرهنگ‬ ‫و‬ ،‫نفوذکننده‬‫تلویزیون‬(۱۹87)‫است‬.
•‫فیسک‬‫عمل‬ ‫رسانه‬ ‫منتقد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫کند‬‫می‬‫ایجاد‬ ‫آمریکا‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫معنای‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ،‫چگونه‬ ‫و‬ ،‫شده‬
‫مختلفی‬ ‫مسائل‬‫در‬ ‫نژاد‬ ‫مانند‬‫ها‬‫رسانه‬‫کار‬ ‫به‬‫شده‬ ‫گرفته‬.
•‫در‬‫سال‬ ‫مه‬ ‫ماه‬2008‫درجه‬ ‫فیسک‬ ،‫افتخار‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫آنتورپ‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬.
•‫و‬ ‫فعال‬ ‫مخاطب‬ ‫حوزه‬ ‫نظریات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫فیسک‬ ‫نظریات‬‫فرهنگی‬ ‫مطالعات‬ ‫مکتب‬‫شود‬‫می‬ ‫بندی‬‫طبقه‬ ‫بیرمنگام‬.
‫انتقالی‬ ‫رویکرد‬ ‫بر‬ ‫آیینی‬ ‫رویکرد‬ ‫ترجیح‬
•‫جان‬‫فیسک‬‫در‬‫کتاب‬‫درآمدی‬‫بر‬‫مطالعات‬‫ارتباطی‬‫رویکرد‬‫معناکاوانه‬‫در‬‫مطالعات‬‫ارتباط‬‫ی‬‫را‬‫که‬
‫برخاسته‬‫از‬‫مطالعات‬‫فرهنگی‬‫و‬‫مبتنی‬‫بر‬‫روش‬‫نشانه‬‫شناختی‬،‫است‬‫معرفی‬‫و‬‫تشری‬‫ح‬‫کند‬‫می‬.
•‫او‬‫با‬‫این‬،‫ورزی‬‫اندیشه‬‫از‬‫پاردایم‬‫غالب‬‫در‬‫مطالعات‬‫ارتباطی‬‫که‬‫همانا‬‫رویکرد‬‫انتقالی‬‫و‬‫م‬‫بتنی‬‫بر‬
‫مطالعات‬‫تجربی‬‫در‬‫شناسی‬‫جامعه‬‫و‬‫شناسی‬‫روان‬‫و‬‫نظریه‬‫کارکردگرایی‬،‫است‬‫فراتر‬‫می‬‫رود‬.
•‫وی‬‫برای‬‫اینکه‬‫فهم‬‫دقیقی‬‫از‬‫این‬‫دو‬‫رویکرد‬‫برای‬‫خوانندگان‬‫حاصل‬،‫آید‬‫به‬‫تشریح‬‫و‬‫مقایسه‬
‫ها‬‫آن‬‫پردازد‬‫می‬‫و‬‫با‬‫گیری‬‫بهره‬‫از‬‫سنت‬‫نظری‬‫و‬‫پژوهشی‬‫مطالعات‬‫فرهنگی‬‫و‬‫شاس‬‫نشانه‬،‫ی‬‫رویکرد‬
‫معناکاوانه‬‫را‬‫بر‬‫تارک‬‫مطالعات‬‫ارتباطی‬‫نشاند‬‫می‬.
‫انتقالی‬ ‫رویکرد‬
•‫فیسک‬‫در‬‫توضیح‬‫رویکرد‬‫انتقالی‬‫نویسد‬‫می‬:"‫رویکرد‬،‫انتقالی‬‫ارتباط‬‫را‬[‫فرایند‬]‫انتقال‬‫پی‬‫ام‬‫داند‬‫می‬
‫و‬‫به‬‫این‬‫مسئله‬‫پردازد‬‫می‬‫که‬‫چگونه‬‫فرستندگان‬‫و‬،‫گیرندگان‬‫رمزگذاری‬‫و‬‫رمزگشایی‬‫کنند‬‫می‬‫و‬
‫چگونه‬،‫دهندگان‬‫انتقال‬‫ها‬‫کانال‬‫و‬‫رسانه‬‫ارتباطی‬‫را‬‫به‬‫کار‬‫گیرند‬‫می‬."
•‫دلمشغولی‬‫دیگر‬‫این‬‫رویکرد‬‫موضوعاتی‬‫همچون‬‫کارآیی‬‫است‬.‫رویکرد‬،‫انتقالی‬‫ارتباط‬‫را‬‫روندی‬
‫داند‬‫می‬‫که‬‫شخص‬‫از‬‫راه‬‫آن‬‫بر‬‫رفتار‬‫یا‬‫ذهنیت‬‫دیگری‬‫اثر‬‫گذارد‬‫می‬.
•‫پیروان‬‫رویکرد‬‫انتقالی‬‫معتقدند‬‫که‬‫در‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫اینکه‬‫پیام‬‫چه‬‫چیزی‬،‫است‬‫ق‬‫صد‬‫و‬‫منظور‬‫عامل‬
‫مهمی‬‫است‬.‫پیام‬‫چیزی‬‫است‬‫که‬‫فرستنده‬‫ی‬‫همه‬‫قصد‬‫و‬‫منظور‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫آن‬‫قرار‬‫دهد‬‫می‬.
•‫این‬،‫رویکرد‬‫به‬‫تحقیق‬‫در‬‫ی‬‫زمینه‬‫اثرگذاری‬،‫پیام‬،‫متقاعدسازی‬‫تغییر‬‫نگرش‬‫و‬‫اصال‬‫ح‬‫رفتار‬‫عالقه‬
‫خاصی‬‫دارد؛‬‫بنابراین‬‫به‬‫علوم‬‫اجتماعی‬‫و‬‫خصوص‬‫به‬‫شناسی‬‫روان‬‫و‬‫شناسی‬‫جامعه‬‫تکیه‬‫کند‬‫می‬.
‫آیینی‬ ‫رویکرد‬
•‫رویکرد‬،‫آیینی‬‫ارتباط‬‫را‬‫تولید‬‫و‬‫تبادل‬‫معنا‬‫داند‬‫می‬‫و‬‫ی‬‫دلبسته‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫چگونه‬‫پ‬‫ها‬‫یام‬‫یا‬‫ها‬‫متن‬
‫در‬‫تعامل‬‫با‬‫مردم‬‫قرار‬‫گیرد‬‫می‬‫تا‬‫معنا‬‫تولید‬‫کند؛‬‫یعنی‬‫به‬‫نقش‬‫ها‬‫متن‬‫در‬‫فرهنگ‬‫واب‬‫سته‬‫است‬.
•.‫در‬‫این‬‫رویکرد‬‫آنچه‬‫اهمیت‬،‫دارد‬‫عمل‬‫دست‬‫به‬‫دست‬‫شدن‬‫اطالعات‬‫نیست‬‫بلکه‬‫تجلی‬‫ب‬‫اورهای‬
‫مشترک‬‫است‬.
•‫رویکرد‬‫آیینی‬‫اصطالحاتی‬‫چون‬«‫داللت‬»‫را‬‫به‬‫کار‬‫برد‬‫می‬‫و‬‫سوءتفاهمات‬‫را‬ً‫ا‬‫لزوم‬‫از‬‫شواه‬‫د‬
‫شکست‬‫ارتباط‬‫داند‬‫نمی‬.‫برای‬‫این‬،‫رویکرد‬‫بررسی‬‫ی‬‫رابطه‬‫ی‬‫مطالعه‬‫متن‬‫و‬‫فرهنگ‬‫و‬‫ر‬‫وش‬‫اصلی‬
‫آن‬‫شناسی‬‫نشانه‬‫است‬.
•‫در‬‫این‬،‫رویکرد‬‫پیام‬‫ساختی‬‫از‬‫عالئم‬‫است‬‫که‬‫از‬‫راه‬‫تعامل‬‫با‬،‫کنندگان‬‫دریافت‬‫تولید‬‫معنا‬‫کند‬‫می‬.
‫فرستنده‬‫که‬‫دهنده‬‫انتقال‬‫پیام‬‫وصف‬،‫شود‬‫می‬‫از‬‫اهمیت‬‫افتد‬‫می‬‫و‬‫متن‬‫و‬‫چگونگی‬«‫قر‬‫ائت‬»‫اهمیت‬
‫یابد‬‫می‬.
‫دریافت‬
•‫رویکرد‬‫دریافت‬‫به‬‫نقش‬‫العاده‬‫فوق‬«‫خواننده‬»‫در‬‫فرآیند‬‫رمزگشایی‬‫متون‬‫ای‬‫رسانه‬‫تأک‬‫ید‬‫کند‬‫می‬.
‫این‬‫رویکرد‬‫پیوسته‬‫ی‬‫چهره‬‫انتقادی‬‫دارد‬‫و‬‫مدعی‬‫قدرت‬‫و‬‫توان‬‫مخاطبان‬‫برای‬‫مقاومت‬‫در‬‫ب‬‫رابر‬
‫معانی‬‫مسلط‬‫یا‬‫جویانه‬‫سلطه‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬‫و‬‫سست‬‫کردن‬‫هاست‬‫آن‬.
•‫چندمعنایی‬،‫پسندی‬‫عامه‬،‫رمزگشایی‬‫تقابلی‬‫و‬‫مازاد‬‫نشانه‬‫شناختی‬‫ازجمله‬‫مفاهیمی‬‫است‬‫که‬
‫فیسک‬‫در‬‫تشریح‬‫ی‬‫نظریه‬«‫دریافت‬»‫و‬‫مطالعات‬‫فرهنگی‬‫به‬‫کار‬‫گیرد‬‫می‬.
•‫چندمعنایی‬‫اصطالحی‬‫فنی‬‫است‬‫که‬‫نشان‬‫دهد‬‫می‬‫چگونه‬‫یک‬‫ی‬‫نشانه‬‫خاص‬،‫همیشه‬‫ب‬‫یشتر‬‫از‬‫یک‬
‫معنا‬‫دارد‬.‫زیرا‬«‫معنا‬»‫معلول‬‫ها‬‫تفاوت‬‫در‬‫درون‬‫نظام‬‫تر‬‫بزرگ‬‫است‬.
•‫فیسک‬‫معتقد‬‫است‬‫ماهیت‬‫چندمعنایی‬‫متون‬‫به‬‫مخاطبان‬‫امکان‬‫دهد‬‫می‬‫تا‬‫طیف‬‫وسیع‬‫و‬‫متنوعی‬‫از‬
‫ها‬‫رمزگشایی‬‫را‬‫بسازند‬‫و‬‫از‬‫این‬‫رو‬‫مانع‬‫از‬‫آن‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫ها‬‫رسانه‬‫چون‬‫بی‬‫و‬‫چرا‬‫به‬‫آنان‬‫مس‬‫لط‬
‫شوند‬.
‫مقاومت‬ ‫دیالکتیک‬
•‫فیسک‬‫با‬‫تشریح‬‫پیچیدگی‬‫روابط‬‫بین‬،‫متون‬‫خوانندگان‬‫و‬‫فرهنگ؛‬‫دیالکتیک‬‫م‬‫قاومت‬‫و‬‫سلطه‬‫و‬‫به‬
،‫عبارتی‬‫دیالکتیک‬ِ‫ی‬‫گشودگ‬‫متن‬‫و‬‫انسداد‬‫ایدئولوژیکی‬‫در‬‫تولید‬‫معنای‬‫متن‬‫را‬‫م‬‫ی‬‫پذیرد‬.
•‫از‬‫دیدگاه‬،‫فیسک‬‫مردم‬‫همواره‬‫با‬«‫فرهنگ‬‫ی‬‫یکپارچه‬»‫بینی‬‫جهان‬‫مسلط‬‫و‬‫دیگر‬‫نهادهای‬
‫هژمونیک‬،‫نمادین‬‫سرکوبگر‬‫و‬‫آرام‬‫کننده‬‫که‬‫رویاروی‬‫هاست‬‫آن‬‫در‬‫ستیزند‬.‫زندگی‬‫روزم‬‫ی‬‫ره‬‫مردم‬
،‫عادی‬‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬‫جابه‬‫های‬‫جایی‬‫هوشمندانه‬‫در‬‫برابر‬‫راهبردهای‬‫نیروهای‬‫کش‬‫بهره‬‫است‬.
•‫مصرف‬‫کنندگان‬‫ها‬‫رسانه‬‫مردمی‬‫هستند‬‫که‬‫با‬‫بلوک‬‫قدرت‬‫ستیزند‬‫می‬.‫برای‬‫فیسک‬‫درگیری‬‫بر‬‫سر‬
«‫معنا‬»،‫درگیری‬‫بر‬‫سر‬‫قدرت‬‫اجتماعی‬‫است‬.
•‫از‬‫نظر‬،‫فیسک‬«‫مردم‬»‫هیچ‬‫ی‬‫خصیصه‬‫ّف‬‫ر‬‫مع‬‫ضروری‬‫جز‬ِ‫ی‬‫توانای‬ِ‫ش‬‫سرک‬ِ‫ش‬‫خوان‬‫گفت‬‫گویی‬‫و‬،
‫تولید‬‫تفاسیر‬‫تازه‬‫و‬‫بازسازی‬‫مواد‬‫فرهنگی‬‫ندارند؛‬،‫بنابراین‬‫در‬‫برابر‬‫نیروهای‬‫هژمون‬‫یک‬‫طبقات‬
،‫مسلط‬‫ترین‬‫خالق‬‫ها‬‫انرژی‬‫و‬‫کارکردهای‬‫خوانش‬‫نقادانه‬‫را‬‫باز‬‫نمایند‬‫می‬.
1 sur 7

Recommandé

John brookshire thompson par
John brookshire thompsonJohn brookshire thompson
John brookshire thompsonmehdi88992003
967 vues10 diapositives
Noam chomsky par
Noam chomskyNoam chomsky
Noam chomskymehdi88992003
563 vues17 diapositives
تعاملگرایی، گافمن par
تعاملگرایی، گافمنتعاملگرایی، گافمن
تعاملگرایی، گافمنmehdi88992003
936 vues18 diapositives
Carl rogers par
Carl rogersCarl rogers
Carl rogersmehdi88992003
571 vues17 diapositives
Social learning theory par
Social  learning theorySocial  learning theory
Social learning theorymehdi88992003
1.1K vues9 diapositives
Reuters par
ReutersReuters
Reutersmehdi88992003
843 vues17 diapositives

Contenu connexe

Plus de mehdi88992003

Pr! par
Pr!Pr!
Pr!mehdi88992003
684 vues37 diapositives
Birmingham par
BirminghamBirmingham
Birminghammehdi88992003
995 vues13 diapositives
David morley 2 par
David morley 2David morley 2
David morley 2mehdi88992003
675 vues25 diapositives
Digital divide par
Digital divideDigital divide
Digital dividemehdi88992003
369 vues14 diapositives
Campaign par
CampaignCampaign
Campaignmehdi88992003
572 vues36 diapositives
تیترنویسی در مطبوعات par
تیترنویسی در مطبوعاتتیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعاتmehdi88992003
577 vues11 diapositives

John fiske