Namayeshe jensiat

‫نمایش‬ ‫نظریه‬‫در‬ ‫جنسیت‬
‫تبلیغات‬
‫گافمن‬ ‫اروینگ‬Erving Goffman
‫مقدمه‬
•‫گافمن‬‫برخالف‬‫اغلب‬‫رویكردهای‬،‫پژوهشی‬‫الگوهای‬‫نابرابری‬‫جنسیتی‬‫را‬‫به‬‫طورمس‬‫تقیم‬‫به‬
‫دستیابی‬‫ناهمسان‬‫به‬‫پاداش‬‫های‬‫اجتماعی‬‫مربوط‬‫نمی‬،‫داند‬‫بلكه‬‫براساس‬‫فرضیه‬‫ه‬‫ای‬‫تحلیلی‬
‫از‬،‫چارچوب‬‫به‬‫جای‬‫استناد‬‫به‬‫واقعیت‬‫های‬‫نابرابری‬‫،این‬‫مساله‬‫را‬‫بررسی‬‫می‬‫كند‬‫كه‬‫چگونه‬
‫زنان‬‫ومردان‬‫،كنش‬‫متقابل‬‫میان‬‫خودرا‬‫تفسیر‬‫می‬‫كنند‬.‫ازاین‬‫منظر‬‫نقطه‬‫كانونی‬‫بحث‬‫نظری‬
‫گافمن‬‫در‬«‫تبلیغات‬‫جنسیتی‬»،‫مفهوم‬«‫نمایش‬‫جنسیت‬»،‫و‬‫به‬‫دنبال‬‫آن‬‫پیوند‬«‫نمایش‬»‫با‬
‫مفهوم‬«‫مناسكی‬‫شدن‬»،«‫فرامناسكی‬‫شدن‬»،‫بحث‬«‫اعتماد‬‫و‬‫قدرت‬»،‫مناسك‬«‫متقارن‬‫و‬
‫نامتقارن‬»،‫و‬‫روابط‬«‫والد‬-‫كودك‬»‫است‬.
‫جنسیت‬
•‫استدالل‬‫گافمن‬‫این‬‫است‬‫كه‬‫تفاوت‬‫در‬‫رفتار‬‫و‬‫اعمال‬‫زنان‬‫و‬‫مردان‬‫براساس‬‫تفاوت‬‫های‬
‫بیولوژیك‬‫بنیادی‬‫میان‬‫آن‬‫ها‬‫به‬‫وجود‬‫نمی‬‫آید‬،‫بلكه‬‫بسیاری‬‫از‬‫اعمال‬‫اجتماعی‬‫كه‬‫م‬ً‫ا‬‫كرر‬‫به‬
‫عنوان‬‫پیامد‬‫طبیعی‬‫تفاوت‬‫های‬‫میان‬‫دو‬‫جنس‬‫ارائه‬‫و‬‫تلقی‬‫می‬‫شود‬،ً‫ال‬‫عم‬‫ابزاری‬‫هست‬‫ند‬‫كه‬‫آن‬
‫تفاوت‬‫ها‬‫را‬‫محترم‬‫شمرده‬‫و‬‫تولید‬‫می‬‫كنند‬.
‫جنسیتی‬ ‫تبلیغات‬
•‫نقطه‬‫كانونی‬‫بحث‬‫نظری‬‫گافمن‬‫در‬«‫تبلیغات‬‫جنسیتی‬»‫مفهوم‬«‫نمایش‬‫جنسی‬‫ت‬»‫است‬.‫بدین‬
‫معنا‬‫كه‬‫جنسیت‬‫در‬‫موقعیت‬‫های‬‫اجتماعی‬‫از‬‫طریق‬‫آنچه‬‫او‬«‫نمایش‬»‫می‬،‫نامد‬‫بیان‬‫می‬‫شود‬.
‫نمایش‬‫ها‬‫چیزی‬‫درباره‬‫هویت‬‫اجتماعی‬‫شخص‬‫می‬‫گویند‬‫و‬‫از‬‫این‬‫نظر‬‫نقش‬‫آگاهی‬‫بخش‬‫برای‬
‫دیگران‬‫دارند‬.‫نمایش‬‫ها‬‫قسمتی‬‫از‬‫آن‬‫چیزی‬‫هستند‬‫كه‬‫ما‬‫به‬‫عنوان‬«‫رفتار‬‫بیانگران‬‫ه‬»
‫بازمی‬‫شناسیم‬‫و‬‫از‬‫این‬‫طریق‬‫به‬‫انتقال‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫دریافت‬‫آن‬‫ها‬‫گرایش‬‫دادند‬.
•‫مفهوم‬«‫نمایش‬»‫در‬‫تحلیل‬‫گافمن‬‫با‬‫مفهوم‬«‫مناسكی‬‫شدن‬»‫پیوند‬‫می‬‫خورد‬.‫بدین‬‫صورت‬‫كه‬
‫نمایش‬‫ها‬‫به‬‫واسطه‬«‫مناسك‬»‫اجرا‬‫می‬‫شوند‬.‫مناسك‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫عنوان‬‫اعمال‬‫صوری‬‫و‬
‫قراردادی‬‫تعریف‬‫شود‬‫كه‬‫از‬‫طریق‬‫آن‬‫ها‬‫هر‬،‫فرد‬‫نظرش‬‫را‬‫برای‬‫دیگران‬‫به‬‫نمایش‬‫می‬‫گذ‬‫ارد‬.
‫تبلیغ‬ ‫در‬ ‫جنسیتی‬ ‫های‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫الگوی‬ ‫شش‬‫ات‬
•۱-‫مناسكی‬‫شدن‬‫فرمانبری‬:‫در‬‫این‬‫حالت‬‫زنان‬‫وضعیتی‬‫را‬‫اتخاذ‬‫می‬‫كنند‬‫كه‬‫انقی‬‫اد‬‫آنها‬‫را‬‫در‬
‫برابر‬‫كنترل‬‫دیگران‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬.‫از‬‫این‬‫نظر‬‫زنان‬‫بیشتر‬‫رفتارهای‬‫دلجویانه‬‫ای‬‫ه‬‫مچون‬
‫لبخندزدن‬‫را‬‫به‬‫نمایش‬‫می‬‫گذارند‬‫و‬‫از‬‫خود‬‫حالت‬‫های‬‫ناتوانی‬‫بروز‬‫می‬‫دهند‬‫و‬،‫زنان‬‫نس‬‫بت‬‫به‬
‫مردان‬‫حاالت‬‫لطیف‬‫تری‬‫را‬‫به‬‫خود‬‫می‬‫گیرند‬.‫همچون‬‫حاالت‬‫ترس‬‫و‬‫انحنای‬‫ظریف‬‫زنانه‬.‫در‬
،‫تصاویر‬‫این‬‫مسایل‬‫می‬‫تواند‬‫این‬‫گونه‬‫نشان‬‫داده‬‫شود‬‫كه‬‫زن‬‫سعی‬‫می‬‫كند‬‫موافق‬‫ت‬‫مرد‬‫را‬
‫جلب‬‫كند‬.‫از‬‫این‬،‫نظر‬‫زنان‬ً‫ا‬‫غالب‬‫به‬‫صورت‬‫كاراكترهای‬‫لوده‬‫و‬‫عروسك‬‫گونه‬‫تصویر‬‫می‬،‫شوند‬
‫در‬‫حالی‬‫كه‬‫مردان‬ً‫ال‬‫كام‬‫جدی‬‫نمایش‬‫داده‬‫می‬‫شوند‬.
‫تبلیغ‬ ‫در‬ ‫جنسیتی‬ ‫های‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫الگوی‬ ‫شش‬‫ات‬
•۲-‫اندازه‬‫نسبی‬:‫به‬‫این‬‫مسأله‬‫اشاره‬‫دارد‬‫كه‬‫به‬‫طور‬‫كلی‬‫زنان‬‫در‬‫تبلیغات‬‫و‬‫رسانه‬‫های‬
،‫تصویری‬‫كوتاه‬‫تر‬‫از‬‫مردان‬‫تصویر‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫این‬،‫امر‬‫نماد‬‫اقتدار‬‫كمتر‬‫است‬.‫فقط‬‫هنگامی‬‫كه‬
‫مردی‬‫از‬‫نظر‬‫اجتماعی‬‫كم‬‫رتبه‬‫تر‬(‫پست‬‫تر‬)‫از‬‫زن‬،‫باشد‬‫كوتاه‬‫تر‬‫از‬‫او‬‫نشان‬‫داده‬‫می‬‫ش‬‫ود‬.
‫تبلیغ‬ ‫در‬ ‫جنسیتی‬ ‫های‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫الگوی‬ ‫شش‬‫ات‬
•۳-‫رتبه‬‫بندی‬‫كاری‬:‫بر‬‫این‬‫مسأله‬‫اشاره‬‫دارد‬‫كه‬‫چگونه‬‫مردان‬‫كنش‬‫های‬‫دیگران‬‫را‬‫ك‬‫نترل‬
‫می‬،‫كنند‬‫در‬‫حالی‬‫كه‬‫زنان‬‫مورد‬‫كنترل‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.‫بنابراین‬‫مردان‬ً‫ا‬‫غالب‬‫در‬‫نقش‬‫های‬
‫مدیریتی‬‫تصویر‬‫می‬‫شوند‬‫و‬ً‫ا‬‫مخصوص‬‫در‬‫نقش‬‫های‬،‫شغلی‬‫به‬‫زنان‬‫آموزش‬‫می‬‫دهند‬.‫ز‬‫نان‬
‫بیشتر‬‫در‬‫حال‬‫دریافت‬‫كمك‬‫از‬‫مردان‬‫نمایش‬‫داده‬‫می‬‫شوند‬.‫این‬‫نوع‬‫از‬،‫فرودستی‬‫همچ‬‫نین‬
‫هنگامی‬‫فعال‬‫تر‬‫می‬‫شود‬‫كه‬‫گروه‬‫زنان‬‫هدف‬‫هستند‬.‫مردان‬‫كمتر‬‫در‬‫تصاویر‬‫مربوط‬‫ب‬‫ه‬‫مهد‬
‫كودك‬‫یا‬‫آشپزخانه‬‫نشان‬‫داده‬‫می‬‫شوند‬‫یا‬‫هنگامی‬‫كه‬‫آنها‬‫در‬‫این‬‫عرصه‬‫های‬‫زنانه‬‫تص‬‫ویر‬‫می‬
،‫شوند‬‫این‬‫امر‬‫به‬‫صورت‬‫غیرواقع‬‫گرایانه‬‫ارایه‬‫می‬‫شود‬.
‫تبلیغ‬ ‫در‬ ‫جنسیتی‬ ‫های‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫الگوی‬ ‫شش‬‫ات‬
•۴-‫لمس‬‫زنانه‬:‫بر‬‫این‬‫مسأله‬‫اشاره‬‫دارد‬‫كه‬‫در‬‫تصاویر‬‫تبلیغاتی‬‫و‬‫رسانه‬‫های‬‫بصر‬،‫ی‬‫زنان‬‫اشیاء‬
‫را‬‫لمس‬‫و‬‫نوازش‬‫می‬،‫كنند‬‫اما‬‫هرگز‬‫اشیاء‬‫را‬‫چنگ‬‫نمی‬‫زنند‬‫یا‬‫نمی‬‫قاپند‬.‫در‬‫حالی‬‫ك‬‫ه‬‫مردان‬
‫اشیاء‬‫را‬‫دستكاری‬‫می‬‫كنند‬‫یا‬‫به‬‫آنها‬‫شكل‬‫می‬‫دهند‬.‫مصادیق‬‫این‬‫امر‬‫می‬‫تواند‬‫در‬‫ت‬،‫صاویر‬‫به‬
‫شكل‬‫استعمال‬‫لذت‬‫جویانه‬‫یك‬،‫محصول‬‫لمس‬‫لباس‬،‫ها‬‫نوازش‬‫یك‬‫بچه‬‫و‬...‫توسط‬‫م‬‫ردان‬
‫باشد‬.‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬‫مردان‬‫در‬‫چنین‬‫موقعیت‬‫هایی‬‫نشان‬‫داده‬‫نمی‬،‫شوند‬‫بلكه‬‫دست‬‫مردان‬
ً‫ا‬‫صرف‬‫ابزاری‬‫است‬‫كه‬‫مردان‬‫با‬‫آنها‬‫محصوالت‬‫را‬‫تولید‬‫می‬،‫كنند‬‫دست‬‫شریكی‬‫را‬‫می‬،‫گیرند‬
‫محاسبه‬‫می‬‫كنند‬‫یا‬‫بیس‬‫بال‬‫بازی‬‫می‬‫كنند‬.
‫تبلیغ‬ ‫در‬ ‫جنسیتی‬ ‫های‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫الگوی‬ ‫شش‬‫ات‬
•۵-‫عقب‬‫نشینی‬‫مقبول‬:‫بر‬‫این‬‫مسأله‬‫اشاره‬‫دارد‬‫كه‬‫زنان‬ً‫ا‬‫غالب‬‫از‬‫طریق‬‫درگیری‬‫روان‬‫شناختی‬‫از‬
‫موقعیت‬‫های‬‫اجتماعی‬‫عقب‬‫نشینی‬‫می‬‫كنند‬‫یا‬‫كنار‬‫نهاده‬‫می‬‫شوند‬.‫بدین‬‫گونه‬‫ك‬‫ه‬‫مردان‬ً‫ا‬‫غالب‬
‫هدایت‬‫كارها‬‫را‬‫برعهده‬‫می‬‫گیرند‬‫تا‬‫زنان‬‫را‬‫از‬‫این‬‫موقعیت‬‫حذف‬‫كنند‬.‫گافمن‬‫مشاهده‬‫ك‬‫رد‬‫كه‬
‫در‬‫تبلیغات‬‫تصویری‬«‫زنان‬‫بیش‬‫از‬‫مردان‬‫به‬‫درگیری‬‫هایی‬‫داخل‬‫می‬‫شوند‬‫كه‬‫آنها‬‫ر‬‫ا‬‫به‬‫طور‬
‫روانشناختی‬‫از‬‫موقعیت‬‫های‬‫اجتماعی‬‫حذف‬‫می‬‫كند‬».‫گافمن‬‫درگیری‬‫و‬‫پنهان‬‫كاری‬‫ع‬‫اطفی‬‫و‬
‫وابستگی‬‫فیزیكی‬‫به‬‫دیگران‬‫را‬‫نشانه‬‫های‬‫این‬‫نوع‬‫عقب‬‫نشینی‬‫برمی‬‫شمارد‬‫ك‬‫ه‬‫می‬‫تواند‬‫در‬
‫تصاویر‬‫زنان‬‫در‬‫رسانه‬‫ها‬‫به‬‫صورت‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫كنترل‬‫احساسات‬‫و‬‫اشك‬،‫ریختن‬‫نخ‬‫ودی‬
،‫خندیدن‬‫پنهان‬‫كردن‬‫چهره‬‫پشت‬‫دستان‬‫خود‬‫از‬‫روی‬،‫ترس‬،‫كمرویی‬‫دست‬،‫پاچگی‬‫یا‬
‫اضطراب‬‫باشد‬.
‫تبلیغ‬ ‫در‬ ‫جنسیتی‬ ‫های‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫الگوی‬ ‫شش‬‫ات‬
•۶-‫خانواده‬:‫مطابق‬‫این‬‫الگوی‬،‫تحلیلی‬‫زنان‬ً‫ا‬‫غالب‬‫در‬‫موقعیت‬‫های‬‫خانوادگی‬‫و‬‫مردان‬‫د‬‫ر‬
‫موقعیت‬‫های‬‫بیرون‬‫از‬‫خانه‬‫نشان‬‫داده‬‫می‬‫شوند‬.‫گافمن‬‫دریافت‬‫كه‬‫هنگامی‬‫كه‬‫خانواد‬‫ه‬‫ها‬
‫روی‬‫صحنه‬‫ظاهر‬‫می‬،‫شوند‬‫واحد‬‫یك‬‫موتیف‬(‫اصل‬)‫كلیدی‬‫است‬:‫مبادرت‬‫ورزیدن‬‫در‬‫یك‬
‫عمل‬‫مشاركتی‬.‫او‬‫دریافت‬‫كه‬‫در‬‫این‬،‫واحد‬‫روابط‬‫خاصی‬‫میان‬‫كودكان‬‫و‬‫والدینی‬‫كه‬‫ب‬‫ه‬‫لحاظ‬
‫جنسی‬‫مشابه‬‫آنها‬،‫هستند‬‫ظاهر‬‫می‬‫شود‬.‫طبق‬‫مشاهده‬‫گافمن‬‫در‬‫تبلیغات‬(‫و‬‫به‬‫طور‬‫ك‬‫لی‬‫رسانه‬
‫های‬‫تصویری‬)،ً‫ال‬‫معمو‬‫مردان‬‫یا‬‫از‬‫خانه‬‫غایب‬‫هستند‬‫یا‬‫از‬‫آن‬‫فاصله‬‫دارند‬.‫گافمن‬‫معت‬‫قد‬‫است‬
‫كه‬،‫فاصله‬‫كاركردی‬‫ویژه‬‫را‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬:‫نقش‬‫مرد‬‫نظارت‬‫و‬‫حمایت‬‫است‬.‫برای‬،‫مثال‬‫در‬
،‫تبلیغات‬،‫پدر‬‫در‬‫خانه‬‫مكان‬‫كوچكی‬،‫دارد‬‫زیرا‬‫زمانی‬‫طوالنی‬‫را‬‫برای‬‫كار‬‫در‬‫بیرون‬‫خ‬‫انه‬‫صرف‬
‫می‬‫كند‬.
1 sur 10

Recommandé

media literacy 1 par
media literacy 1media literacy 1
media literacy 1mehdi88992003
682 vues23 diapositives
Two step flow 2 par
Two step flow 2Two step flow 2
Two step flow 2mehdi88992003
1.1K vues7 diapositives
Social penetration par
Social penetrationSocial penetration
Social penetrationmehdi88992003
1.2K vues11 diapositives
Herbert altschull par
Herbert altschullHerbert altschull
Herbert altschullmehdi88992003
555 vues9 diapositives
Dialogue par
DialogueDialogue
Dialoguemehdi88992003
411 vues9 diapositives
Kasht par
KashtKasht
Kashtmehdi88992003
1.9K vues10 diapositives

Contenu connexe

Plus de mehdi88992003

Reuters par
ReutersReuters
Reutersmehdi88992003
843 vues17 diapositives
Cyber crime law par
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime lawmehdi88992003
329 vues44 diapositives
John brookshire thompson par
John brookshire thompsonJohn brookshire thompson
John brookshire thompsonmehdi88992003
967 vues10 diapositives
Ecla par
EclaEcla
Eclamehdi88992003
691 vues6 diapositives
Pr! par
Pr!Pr!
Pr!mehdi88992003
684 vues37 diapositives
John fiske par
John fiskeJohn fiske
John fiskemehdi88992003
1K vues7 diapositives

Namayeshe jensiat