Pr!

‫رس‬ ‫فنون‬ ‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬‫اي‬‫انه‬
(Media tactics efficacy)
‫محسنی‬ ‫سید‬ ‫سیدشهاب‬
Sh.mohseni@yahoo.com
*‫بارسانه‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫ارتباط‬
‫امروزه‬‫يكی‬‫از‬‫مهمترين‬‫و‬‫ترين‬‫حساس‬‫وظايف‬‫و‬‫هاي‬‫ماموريت‬
‫روابط‬‫ها‬‫عمومی‬‫را‬‫ارتباط‬‫با‬‫هاي‬‫رسانه‬‫جمعی‬(،‫راديو‬‫تلويزيو‬،‫ن‬
،‫مطبوعات‬،‫خبرگزاريها‬‫نشريات‬‫تخصصی‬‫هاي‬‫،سايت‬‫اينت‬‫رنتی‬
‫و‬...)‫با‬‫هدف‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫از‬،‫ها‬‫قابلیت‬‫ها‬‫ظرفیت‬‫و‬‫دستاوردهاي‬
‫سازمان‬‫و‬‫از‬‫طرفی‬‫پاسخگويی‬‫به‬‫نیازهاي‬‫خبري‬‫و‬‫اطالعاتی‬
‫ها‬‫شماررسانه‬‫بی‬‫تشكیل‬‫دهد‬‫می‬.
*‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫ارتباط‬ ‫ضرورت‬‫رسانه‬ ‫و‬
‫در‬‫عصر‬‫حاضر‬‫حتی‬‫اگر‬‫سازمانی‬‫بخواهد‬‫از‬‫ارتباط‬‫با‬‫ه‬‫رسانه‬‫ا‬
‫پرهیز‬‫كند‬‫و‬‫به‬‫قولی‬‫عطايش‬‫را‬‫به‬‫لقايش‬‫بخشد‬.‫امري‬‫می‬‫سر‬
‫نیست‬‫چرا‬‫كه‬‫يكی‬‫از‬‫مهمترين‬‫منابع‬‫كسب‬‫خبر‬‫و‬‫اطالعات‬‫براي‬
‫ها‬‫رسانه‬‫را‬‫ها‬‫سازمان‬‫و‬‫نقد‬‫عملكردشان‬‫تشكیل‬‫داده‬‫است‬.‫و‬‫ا‬‫ز‬
‫سويی‬‫ديگر‬‫ها‬‫سازمان‬‫نیز‬‫ابزار‬‫موثري‬‫مانند‬‫ها‬‫رسانه‬‫براي‬‫انتقال‬
‫شان‬‫پیام‬‫به‬‫مخاطبان‬‫گسترده‬‫خود‬‫در‬‫دست‬‫ندارند‬.
*‫ارتباط‬ ‫ضرورت‬
‫نگاه‬‫صحیح‬‫به‬‫نحوه‬‫برقراري‬‫ارتباط‬‫بین‬‫روابط‬‫عم‬‫ها‬‫ومی‬‫و‬
‫ها‬‫رسانه‬‫آن‬‫است‬‫كه‬‫آنان‬‫نیازمند‬‫به‬‫ارتباط‬‫با‬‫يكدي‬‫گر‬‫براي‬
‫تحقق‬‫اهداف‬‫و‬‫هاي‬‫ماموريت‬‫كاري‬‫خود‬،‫باشند‬‫می‬‫هر‬‫چند‬
‫كه‬‫در‬‫جريان‬‫اين‬‫ارتباط‬‫با‬‫موانع‬‫و‬‫چالش‬‫هاي‬‫شمار‬‫بی‬‫ي‬
‫نیز‬‫روبه‬‫رو‬‫باشند‬.
*‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫تصویرسازی‬
‫بدون‬‫اغراق‬‫توان‬‫می‬‫گفت‬‫اكثر‬‫ها‬‫قضاوت‬‫و‬‫هاي‬‫برداشت‬‫ی‬
‫كه‬‫از‬‫عملكرد‬‫ها‬‫سازمان‬‫در‬‫سطح‬‫افكار‬‫عمومی‬(Public
opinion)‫متجلی‬‫است‬‫ناشی‬‫از‬‫آن‬‫اخبار‬‫و‬‫تصاويري‬
‫است‬‫كه‬‫ها‬‫رسانه‬‫از‬‫يك‬‫سازمان‬‫و‬‫موسسه‬‫ترسیم‬‫و‬‫ان‬‫تشار‬
‫اند‬‫داده‬.
*‫ای‬‫رسانه‬ ‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫موفقيت‬ ‫سنجش‬
‫براستی‬‫معیارها‬‫و‬‫هاي‬‫شاخصه‬‫ارزيابی‬‫میزان‬‫موفقیت‬‫يك‬‫روابط‬‫ع‬‫مومی‬‫در‬
‫ارتباطات‬‫اي‬‫رسانه‬‫چگونه‬‫سنجیده‬‫می‬‫شود؟‬‫آيا‬‫توان‬‫می‬‫كمیت‬‫تو‬‫لید‬
،‫اخبار‬،‫ها‬‫مصاحبه‬،‫میزگردها‬‫تولید‬‫فیلم‬‫و‬،‫سريال‬‫چاپ‬‫آگهی‬‫و‬‫پخش‬
‫تیزرهاي‬‫تبلیغاتی،ارتباطات‬‫الكترونیكی‬‫و‬...‫را‬‫مالك‬‫و‬‫معیار‬‫م‬‫وفقیت‬‫يك‬
‫روابط‬‫عمومی‬‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫فنون‬‫اي‬‫رسانه‬‫دانست؟‬‫آيا‬‫نوع‬‫ارتباط‬‫و‬‫تعامل‬
‫سازمان‬‫با‬‫ها‬‫رسانه‬‫و‬‫خبرنگاران‬‫بايد‬‫مالك‬‫باشد؟‬‫و‬...
*‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫ميزان‬
‫آنچه‬‫به‬‫نظر‬‫اساسی‬،‫است‬‫آنكه‬‫تا‬‫چه‬‫حد‬‫فعالیتها‬‫و‬‫فنون‬‫و‬‫تكنی‬‫هاي‬‫ك‬
‫اي‬‫رسانه‬(،‫خبر‬،‫گزارش‬،‫مصاحبه‬،‫مقاله‬،‫فیلم‬‫سريال‬‫و‬...)‫روابط‬‫عم‬‫ومی‬
‫توانسته‬‫بر‬‫روي‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫سازمان‬‫اثر‬‫بخش‬‫باشد‬‫و‬‫منجر‬‫به‬‫ت‬‫غییر‬
‫نگرش‬‫و‬‫رفتار‬‫منطبق‬‫با‬‫خواسته‬‫و‬‫اهداف‬‫سازمان‬‫گردد؟‬‫اين‬‫سئوالی‬
‫اساسی‬‫است‬‫كه‬‫جواب‬‫آن‬‫تواند‬‫می‬‫موفقیت‬‫يا‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫فعالیت‬‫هاي‬
‫ارتباطات‬‫اي‬‫رسانه‬‫يك‬‫سازمان‬‫را‬‫مشخص‬‫كند‬.
*‫مشخص‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫داشتن‬
‫آيا‬‫چه‬‫میزان‬‫از‬‫فعالیتهاي‬‫ارتباطات‬‫اي‬‫رسانه‬‫يك‬
‫سازمان‬‫با‬‫هدف‬‫و‬‫برنامه‬‫مشخص‬‫و‬‫منطبق‬‫با‬
‫مخاطبان‬‫سازمان‬‫طرح‬‫ريزي‬‫و‬‫اجرا‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫آيا‬
‫يك‬‫فرايند‬‫علمی‬‫و‬‫منطقی‬‫را‬‫براي‬‫اثربخشی‬
‫فعالیتهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫طی‬‫كرده‬‫است‬‫يا‬‫خیر؟‬!....
*‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫های‬‫سياست‬ ‫تعيين‬information policy))
‫اولین‬‫گام‬‫در‬‫بررسی‬‫فرايند‬‫اثربخشی‬‫فعالیتهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫يك‬‫س‬‫ازمان‬‫و‬
‫روابط‬‫عمومی‬‫را‬‫توان‬‫می‬‫تعیین‬‫و‬‫شناسايی‬‫هاي‬‫سیاست‬‫كالن‬‫اطال‬‫ع‬
‫رسانی‬‫يك‬‫سازمان‬‫بیان‬‫كرد‬.‫در‬‫واقع‬‫يك‬‫سازمان‬‫اولین‬‫موضوعی‬‫را‬‫كه‬
‫در‬‫فعالیتهاي‬‫ارتباطات‬‫اي‬‫رسانه‬‫و‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫به‬‫مخاطبان‬‫بايد‬‫م‬‫شخص‬
‫كند‬‫آن‬‫است‬‫كه‬‫هاي‬‫سیاست‬‫واقعی‬‫و‬‫اساسی‬‫در‬‫حوزه‬‫اطالع‬‫رسانی‬
‫سازمان‬‫را‬‫چه‬‫ها‬‫مقوله‬‫و‬‫موضوعاتی‬‫تشكیل‬‫دهند‬‫می‬‫و‬‫هاي‬‫اولويت‬‫اطال‬‫ع‬
‫رسانی‬‫سازمان‬‫كدامند؟‬‫و‬...
*‫تعيين‬‫ها‬‫سياست‬
‫براي‬‫مثال‬:‫آيا‬‫وزارت‬‫جهادكشاورزي‬‫اولويت‬‫اول‬‫و‬‫سیاست‬‫محوري‬‫آن‬‫افزايش‬
‫تولیدات‬‫كشاورزي‬‫و‬‫خودكفايی‬‫است‬‫يا‬‫كاهش‬،‫ضايعات‬‫توسعه‬‫مكانیزاسی‬‫ون‬‫و‬...،‫؟‬
‫آيا‬‫وزارت‬‫بهداشت‬‫و‬‫درمان‬‫اولويت‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫و‬‫دغدغه‬‫اصلی‬‫آن‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬
‫مخاطبانش‬‫لزوم‬‫رعايت‬‫موازين‬‫بهداشتی‬‫ازسوي‬‫مردم‬‫است‬‫يا‬‫مقابله‬‫با‬‫خود‬‫درمانی‬
‫يا‬‫كاهش‬‫مصرف‬‫داروهاي‬‫شیمیايی‬‫و‬...‫؟‬،‫در‬‫اين‬‫راستا‬‫بايد‬‫يك‬‫نظر‬‫اتفاق‬‫واح‬‫د‬‫بین‬
،‫مسئولین‬‫مديران‬،‫ارشد‬‫مديران‬‫میانی‬‫و‬‫كارشناسان‬‫و‬‫اندركاران‬‫دست‬‫روابط‬‫عمومی‬
‫يك‬‫سازمان‬‫وجود‬‫داشته‬‫باشد‬‫كه‬‫با‬‫يك‬‫ديد‬‫و‬‫نگرش‬‫واحد‬‫بین‬‫روابط‬‫عمومی‬‫و‬
‫مديريت‬‫سازمان‬‫هاي‬‫سیاست‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫تعیین‬‫و‬‫تدوين‬‫گردد‬.
*‫تعيين‬‫ها‬‫سياست‬
‫اندركاران‬‫دست‬‫روابط‬‫عمومی‬‫بايددرراستاي‬‫هاي‬‫سیاست‬‫تعیین‬‫شده‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫دست‬‫ب‬‫ه‬‫تولید‬‫و‬
‫پردازش‬،‫اخبار‬،‫گزارش‬‫مقاله‬‫و‬...‫زند‬‫و‬‫مسئولین‬‫سازمان‬‫نیزدر‬‫مراسم‬‫و‬‫ها‬‫برنامه‬‫و‬‫گفتگو‬‫و‬‫مصاحبه‬
‫با‬‫ها‬‫رسانه‬‫به‬‫تبیین‬‫و‬‫تشريح‬‫همان‬‫ها‬‫سیاست‬‫و‬‫هاي‬‫اولويت‬‫موضوعی‬‫تعیین‬‫شده‬‫بپر‬‫دازند‬.‫چنین‬
‫رويكردي‬‫سازمان‬‫را‬‫تواند‬‫می‬‫در‬‫حوزه‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫به‬‫صورت‬‫هدفمند‬‫و‬‫با‬‫وحدت‬‫رويه‬‫مشخص‬‫به‬
‫اهداف‬‫نهايی‬‫و‬‫هاي‬‫استراتژي‬‫كلی‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫سازمان‬‫نزديك‬،‫كند‬‫در‬‫غیر‬‫اين‬‫صورت‬‫با‬‫پ‬‫راكندگی‬
‫در‬‫انتشار‬‫انواع‬‫اطالعات‬‫از‬‫سوي‬‫روابط‬‫عمومی‬‫و‬‫سايرمنابع‬‫تولید‬‫اطالعات‬(‫مديران‬‫و‬...)‫نمی‬‫توان‬
‫در‬‫يك‬‫جهت‬‫اصولی‬‫و‬‫منطقی‬‫در‬‫حوزه‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫گام‬‫برداشت‬‫وحتی‬‫شايد‬‫شاهد‬‫تضاد‬‫هاي‬‫در‬
‫انتشار‬‫اطالعات‬‫از‬‫سوي‬‫دست‬‫اندركاران‬‫يك‬‫سازمان‬‫باشیم‬.
*‫تعيين‬‫ها‬‫سياست‬
‫در‬‫هر‬‫موقعیت‬‫زمانی‬‫مشخص‬‫ممكن‬‫است‬‫ها‬‫سیاست‬‫در‬‫حوزه‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫براس‬‫اس‬
‫شرايط‬‫روز‬‫دستخوش‬‫تغییر‬‫و‬‫تحول‬‫گردد،براي‬‫مثال‬‫در‬‫يك‬‫سال‬‫تواند‬‫می‬‫ش‬‫عار‬‫و‬
‫هاي‬‫سیاست‬‫دار‬‫اولويت‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫يك‬‫سازمان‬‫مباحث‬‫تحقیقاتی‬‫و‬‫پژوهش‬‫ی‬‫باشد‬
‫و‬‫در‬‫سال‬‫ديگربراساس‬‫ضرورت‬‫هاي‬‫شرايط‬‫روز‬‫محور‬‫و‬‫مبناي‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫بر‬‫ت‬‫بیین‬
‫و‬‫تشريح‬‫دستاوردهاي‬‫علمی‬‫و‬‫فنی‬‫يا‬‫آموزش‬‫سازمان‬‫ودرمقطع‬‫زمانی‬‫ديگري‬‫م‬‫قابله‬
‫بايك‬‫بحران‬‫پیش‬‫بینی‬‫نشده‬‫تعیین‬‫گردد‬.‫لذا‬‫آنچه‬‫مهم‬‫است‬‫آنكه‬‫همگا‬‫ن‬‫بدانند‬‫در‬
‫يك‬‫دوره‬‫جديد‬‫و‬‫مشخص‬‫ازفعالیت‬‫سازمان‬‫هاي‬‫سیاست‬‫رسانی‬‫اطالع‬ً‫ا‬‫دقیق‬‫ب‬‫ر‬‫روي‬
‫چه‬‫موضوعاتی‬‫و‬‫با‬‫چه‬‫اولويتی‬‫استوار‬‫باشد‬‫می‬‫و‬‫بايد‬‫در‬‫چه‬‫سمت‬‫و‬‫سويی‬‫د‬‫رحوزه‬
‫اطالع‬‫رسانی‬‫درارتباط‬‫با‬‫مخاطبان‬‫وافكارعمومی‬‫گام‬‫بردارند‬.
*‫هدف‬ ‫مخاطبان‬ ‫شناسایی‬(target audience)
‫يكی‬‫از‬‫موضوعات‬‫مهمی‬‫كه‬ً‫ل‬‫معمو‬‫در‬‫فرايند‬‫ارتباط‬‫و‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫روابط‬‫عمومی‬‫و‬‫سازمان‬‫ها‬‫به‬
‫صورت‬‫دقیق‬‫و‬‫علمی‬‫بدان‬‫توجه‬‫شود‬‫نمی‬.‫شناسايی‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫و‬‫واقعی‬‫ها‬‫سازمان‬‫هست‬‫ند‬.‫به‬
‫عبارتی‬‫ديگر‬‫بسیاري‬‫از‬،‫ها‬‫سازمان‬‫مخاطبان‬‫شان‬‫اصلی‬‫را‬‫به‬‫درستی‬‫شناسايی‬‫و‬‫طبق‬‫ه‬‫بندي‬
‫اند‬‫نكرده‬‫و‬‫در‬‫حوزه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫به‬‫خوبی‬‫دانند‬‫نمی‬‫كه‬‫هاي‬‫پیام‬‫آنان‬‫براي‬‫چه‬،‫افراد‬‫گروهه‬‫ا‬‫و‬
‫هايی‬‫شخصیت‬‫بايد‬‫انتقال‬‫يابد‬‫و‬ً‫ل‬‫اصو‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫يك‬‫فرايند‬‫انتشار‬‫عمومی‬‫را‬‫در‬‫ج‬‫هت‬‫انبوه‬
‫مخاطبان‬‫پراكنده‬‫طی‬‫می‬‫كند‬‫و‬‫در‬‫اين‬‫رهگذر‬‫انرژي‬‫و‬‫هزينه‬‫زيادي‬ً‫ا‬‫گاه‬‫صرف‬‫و‬‫انواع‬‫تكنی‬‫ك‬‫هاي‬
‫اطالع‬‫رسانی‬‫به‬‫خدمت‬‫گرفته‬‫شود‬‫می‬‫ولی‬‫نتیجه‬‫در‬‫خور‬‫توجهی‬‫عايد‬‫شود‬‫نمی‬‫كه‬‫مهمتر‬‫ين‬‫دلیل‬
‫آن‬‫عدم‬‫توجه‬‫لزم‬‫به‬‫فرايند‬‫شناسايی‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫و‬‫نهايی‬‫سازمان‬‫و‬‫توجهی‬‫بی‬‫به‬‫مقو‬‫له‬
‫مخاطب‬‫پژوهی‬(audience Survey)‫است‬.
*‫شناسایی‬‫مخاطبان‬
‫مخاطبان‬‫يكی‬‫ازعناصراصلی‬‫يك‬‫جريان‬‫ارتباطی‬‫هس‬‫تند‬.
‫مخاطب‬‫امروز‬‫يك‬‫مخاطب‬‫سرسخت‬‫وهوشمنداست‬
‫وهرپیامی‬‫را‬‫به‬‫راحتی‬‫نمی‬‫پذيردپس‬‫بايد‬‫مخاطب‬‫را‬
‫بدرستی‬‫شناخت‬‫وبراساس‬‫شناخت‬‫حاصل‬‫شده‬‫باآن‬‫ارتباط‬
‫برقراركرد‬.
*‫شناسایی‬‫مخاطبان‬
‫در‬‫يك‬‫فرايند‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫اثربخش‬(effective
information)‫بايد‬ً‫ا‬‫دقیق‬‫بدانیم‬‫كه‬‫هاي‬‫پیام‬‫مان‬‫تولیدي‬‫بايد‬‫به‬
‫چه‬‫دسته‬‫وگروهی‬‫از‬‫مخاطبان‬‫انتقال‬،‫يابد‬‫ويژگیها‬‫و‬‫شاخص‬‫هاي‬‫ه‬
‫آن‬‫مخاطبان‬‫از‬‫لحاظ‬‫نوع‬‫ارتباط‬‫شان‬‫با‬‫سازمان‬‫چیست؟‬‫در‬‫چ‬‫ه‬
‫سطحی‬‫از‬،‫دانش‬،‫تخصص‬،‫درك‬‫بینش‬‫و‬‫ايدئولوژي‬‫و‬‫فرهنگ‬
‫قرار‬‫دارند؟‬‫نیازها‬‫و‬‫هاي‬‫خواسته‬‫شان‬‫واقعی‬‫چیست؟و‬...
*‫شناسایی‬‫مخاطبان‬
‫هر‬‫سازمانی‬‫با‬‫انواع‬‫مخاطبان‬‫و‬‫سطح‬‫متفاوتی‬‫از‬‫ارتباط‬‫و‬‫تعامل‬
‫روست‬‫روبه‬‫كه‬‫براي‬‫هر‬‫دسته‬‫از‬‫مخاطبان‬‫بايد‬‫برنامه‬‫ارتباطی‬‫متف‬‫اوت‬‫و‬
‫متناسب‬‫باآن‬‫گروه‬‫از‬‫مخاطبان‬‫تهیه‬‫و‬‫تدارك‬‫گردد‬.‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫ا‬‫گر‬‫يك‬
‫گروه‬‫از‬‫مخاطبان‬‫سازمان‬‫اساتید‬‫دانشگاهی‬‫و‬‫كارشناسان‬‫ذيربط‬‫آن‬
‫سازمان‬‫هستند‬‫نوع‬‫برنامه‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫به‬‫آنان‬‫متفاوت‬‫با‬‫ديگر‬‫ا‬‫قشار‬
‫جامعه‬‫نظیر‬‫زنان‬،‫دار‬‫خانه‬‫كسبه‬‫آموزان‬‫يادانش‬‫و‬...‫خواهد‬‫بود‬.‫اگر‬
‫بازديدهاي‬‫علمی‬‫براي‬‫اساتید‬‫دانشگاهی‬‫و‬‫كارشناسان‬‫مناسب‬‫با‬‫شد‬ً‫ا‬‫قطع‬
‫اين‬‫روش‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫براي‬‫زنان‬‫دار‬‫خانه‬‫شیوه‬‫مناسبی‬‫نخواهد‬‫بود‬!
*‫شناسایی‬‫مخاطبان‬
‫متاسفانه‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫اكثر‬‫ها‬‫سازمان‬‫و‬‫روابط‬‫ها‬‫عمومی‬‫در‬
‫ارتباط‬‫با‬‫مخاطبان‬‫و‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫به‬‫آنها‬‫يك‬‫شیوه‬‫واحد‬‫و‬‫ع‬‫مومی‬
‫را‬‫دنبال‬‫كرده‬‫و‬‫براي‬‫هاي‬‫رده‬‫مختلف‬‫مخاطب‬‫از‬‫لحاظ‬،‫سن‬
،‫جنس‬‫میزان‬‫تحصیالت‬‫و‬...‫يك‬‫نوع‬‫اطالعات‬‫واحد‬(‫تهیه‬‫و‬‫ان‬‫تشار‬
‫يك‬‫نوع‬،‫كتاب‬،‫بروشور‬‫جزوه‬‫و‬...)‫را‬‫ارسال‬‫كنند‬‫می‬‫و‬‫انتظار‬
‫اثربخشی‬‫را‬‫نیز‬‫دارند‬!
*‫ای‬‫رسانه‬ ‫پيام‬ ‫و‬ ‫قالب‬ ‫انتخاب‬(media message)
‫فرايند‬‫بعدي‬‫در‬‫اثر‬‫بخشی‬‫فعالیتهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫تولید‬‫پیام‬‫با‬‫محتوي‬‫غن‬‫ی‬‫در‬‫هاي‬‫قالب‬
‫متنوع‬‫اي‬‫رسانه‬‫است‬،‫به‬‫اين‬‫معنی‬‫كه‬‫ها‬‫سیاست‬‫و‬‫هاي‬‫شاخصه‬‫تعیین‬‫شد‬‫ه‬‫اطالع‬
‫رسانی‬‫سازمان‬‫حال‬‫بايد‬‫در‬‫چه‬‫قالب‬‫و‬‫شكل‬‫ومحتوايی‬‫به‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫ارائه‬‫ش‬‫ود‬
‫تا‬‫اين‬‫هاي‬‫پیام‬‫ارتباطی‬‫اي‬‫گلوله‬‫بر‬‫روي‬‫مخاطبان‬‫اثر‬‫تر‬‫بخش‬‫باشد‬.‫آيا‬‫ق‬‫الب‬‫خبر‬‫و‬
‫مصاحبه‬‫مناسب‬‫است‬‫يا‬‫برگزاري‬‫يك‬‫نمايشگاه‬‫و‬‫يا‬‫چاپ‬‫يك‬‫بروشور‬‫و‬‫پوس‬‫تر؟‬
‫كدامیك‬‫قرابت‬‫و‬‫نزديكی‬‫بیشتري‬‫با‬‫ساليق‬‫و‬‫تمايالت‬‫و‬‫يا‬‫حتی‬‫دسترس‬‫ی‬‫مخاطبان‬
‫هدف‬‫و‬‫ذكر‬‫شده‬‫رادارد‬‫و‬‫تواند‬‫می‬‫آن‬‫هاي‬‫سیاست‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫تعیین‬‫شده‬‫سا‬‫زمان‬
‫را‬‫به‬‫نحو‬‫و‬‫شكل‬‫مناسب‬‫تري‬‫تبیین‬‫و‬‫تشريح‬‫كند‬.
*‫پيام‬‫ای‬‫رسانه‬
.‫يك‬ ‫برگزاري‬ ‫شايد‬‫خبري‬ ‫كنفرانس‬(press conference)‫باكیفیت‬
‫رس‬ ‫نمايندگان‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬ ‫وباحضور‬ ‫بال‬ ‫خبري‬ ‫وارزش‬ ‫اطالعاتی‬‫و‬ ‫ها‬‫انه‬
‫چاپ‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫بیشتري‬ ‫اثربخشی‬ ‫بتواند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مباحث‬‫صدها‬
‫هزارنسخه‬‫بروشور‬ ‫و‬ ‫پوستر‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬.‫لذا‬‫سرع‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫و‬ ‫نوع‬‫ت‬
‫اطالعات‬ ‫انتقال‬(Information transmission)‫هايی‬‫مؤلفه‬ ‫ديگر‬ ‫از‬
‫هاي‬‫قالب‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پیام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نوع‬ ‫كننده‬‫تعیین‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫كه‬ ‫است‬‫مختلف‬
‫باشد‬ ‫اي‬‫رسانه‬.
*‫پيام‬‫ای‬‫رسانه‬
‫براي‬‫مثال‬‫قالب‬‫هاي‬‫اي‬‫رسانه‬،‫خبر‬‫گزارش‬‫و‬‫مصاحبه‬‫بیشتر‬‫رويكرد‬‫انتش‬‫ار‬‫سطحی‬
‫ولی‬‫گسترده‬‫و‬‫سريع‬‫از‬‫اطالعات‬‫را‬‫دارد‬‫و‬‫در‬‫مقابل‬‫استفاده‬‫از‬‫قالب‬‫هاي‬‫رسانه‬‫اي‬
‫نظیر‬‫مقاله‬،‫تحلیل‬‫و‬،‫تفسیر‬‫فیلم‬‫سینمايی‬‫يا‬‫سريال‬،‫نمايشگاه‬‫و‬...‫بیشتر‬‫رويكرد‬
‫رسانی‬‫اطالع‬،‫تحلیلی‬‫عمقی‬‫و‬‫با‬‫فرهنگ‬‫سازي‬‫تدريجی‬‫را‬‫دنبال‬،‫كند‬‫می‬‫ب‬‫نابراين‬‫در‬
‫اين‬‫بخش‬‫يكی‬‫از‬‫معیارهاي‬‫اصلی‬‫كننده‬‫تعیین‬‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫نوع‬‫هاي‬‫قالب‬‫اي‬‫رسانه‬
‫به‬‫ماهیت‬‫هاي‬‫سیاست‬،‫رسانی‬‫اطالع‬‫درجه‬،‫اهمیت‬‫نوع‬‫مخاطبان‬‫و‬‫ضرورت‬‫سرع‬‫ت‬
‫ويافرهنگ‬‫سازي‬‫در‬‫انتشار‬‫اطالعات‬‫گردد‬‫برمی‬.
*‫پيام‬‫ای‬‫رسانه‬
‫براي‬‫مثال‬‫،اگر‬‫سیاست‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫خروج‬‫از‬‫يك‬‫بحران‬‫نظیر‬‫بحران‬‫كمبود‬‫آب‬
‫آشامیدنی‬‫در‬‫يك‬‫شهر‬‫مدنظر‬‫باشد‬‫به‬‫طور‬‫قطع‬‫عامل‬‫سرعت‬‫در‬‫انتقال‬‫و‬‫س‬‫آگاه‬‫ازي‬‫و‬
‫هوشیاري‬‫مخاطبان‬‫از‬‫درجه‬‫اهمیت‬‫بالتري‬‫نسبت‬‫به‬‫لزوم‬‫رعايت‬‫فرهنگ‬‫تراف‬‫یك‬‫در‬
‫آن‬‫شهر‬‫راخواهد‬‫داشت‬.‫كه‬‫دراين‬‫میان‬‫تولید‬‫هاي‬‫پیام‬‫اي‬‫گلوله‬‫اي‬‫رسانه‬‫بايد‬‫ا‬‫ز‬‫نوع‬
‫سريع‬‫و‬‫با‬‫سطح‬‫گستردگی‬‫و‬‫پوشش‬‫مخاطبان‬‫انبوه‬‫مدنظر‬‫باشد‬‫ولی‬‫در‬‫م‬‫قوله‬
‫سازي‬‫فرهنگ‬‫براي‬‫ترويج‬‫فرهنگ‬‫صحیح‬‫ترافیك‬‫و‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫درون‬‫شهري‬‫ف‬‫رصت‬
‫و‬‫مزيت‬‫در‬‫ساخت‬‫يك‬‫سريال‬‫يا‬‫انیمیشن‬‫تلويزيونی‬‫حل‬‫راه‬‫تري‬‫مناسب‬‫از‬‫ت‬‫ولید‬‫خبر‬
‫و‬‫مصاحبه‬‫خواهد‬‫بود‬.
*‫پيام‬‫ای‬‫رسانه‬
‫تولید‬‫پیام‬‫بايد‬‫انطباق‬‫لزم‬‫را‬‫با‬‫دسترسی‬‫و‬‫عاليق‬‫مخاط‬‫بان‬‫هدف‬
‫با‬‫هاي‬‫قالب‬‫اي‬‫رسانه‬‫مدنظر‬‫داشته‬‫باشد‬‫به‬‫عبارتی‬‫ديگر‬‫ب‬‫ايد‬‫از‬
‫هاي‬‫قالب‬‫اي‬‫رسانه‬(،‫خبر‬،‫مصاحبه‬،‫گزارش‬‫فیلم‬‫و‬‫سريال‬‫و‬...)
‫براي‬‫انتقال‬‫پیام‬‫سازمان‬‫به‬‫مخاطبان‬‫استفاده‬‫كنیم‬‫كه‬‫م‬‫خاطبان‬
‫هدف‬‫ما‬‫بیشترين‬‫قرابت‬‫ودسترسی‬‫و‬‫عالقه‬‫به‬‫دريافت‬‫اط‬‫العات‬‫از‬
‫طريق‬‫آن‬‫ها‬‫قالب‬‫را‬‫داشته‬‫باشند‬.
*‫ای‬‫رسانه‬ ‫شناسی‬ ‫مخاطب‬(media audience)
‫زمانی‬‫كه‬‫هاي‬‫سیاست‬‫اطالع‬‫رسانی‬،‫تعیین‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫مشخص‬‫و‬‫ها‬‫پیام‬‫و‬
‫هاي‬‫قالب‬‫اي‬‫رسانه‬‫تهیه‬‫وانتخاب‬‫شد‬،‫نوبت‬‫به‬‫آن‬‫رسد‬‫می‬‫كه‬‫حال‬‫با‬‫چه‬‫ابزار‬‫ي‬‫بايد‬
‫اين‬‫هاي‬‫پیام‬‫اي‬‫گلوله‬‫تهیه‬‫و‬‫تدارك‬‫ديده‬‫شده‬‫را‬‫به‬‫سوي‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫شلی‬‫ك‬‫كرد‬
‫كه‬‫با‬‫كمترين‬‫خطا‬‫به‬‫هدف‬‫برخورد‬‫كند‬‫و‬‫منجر‬‫به‬‫افزايش‬‫آگاهی‬‫وتغییر‬‫نگ‬‫رش‬
(attitude change)‫و‬‫رفتار‬‫مخاطبان‬‫منطبق‬‫با‬‫هدف‬‫نهايی‬‫گردد‬.‫به‬‫عبارتی‬‫از‬
‫چه‬‫ابزار‬‫اي‬‫رسانه‬‫استفاده‬‫گردد‬‫كه‬‫پوشش‬‫تري‬‫كامل‬‫از‬‫مخاطبان‬‫مدنظرمان‬‫ر‬‫ا‬‫در‬‫بر‬
‫گیرد‬.
*‫شناسی‬ ‫مخاطب‬‫ای‬‫رسانه‬
‫براي‬‫مثال‬‫اگر‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫ما‬‫شهروندان‬‫تهرانی‬‫هستند‬‫بديهی‬‫اس‬‫ت‬‫كه‬
‫شبكه‬‫پنجم‬‫سیما‬‫يا‬‫شبكه‬‫تهران‬‫به‬‫ساير‬‫هاي‬‫شبكه‬‫تلويزي‬‫ونی‬‫ارجحیت‬
‫دارد‬‫يا‬‫اگر‬‫بیشتر‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫درشهرتهران‬‫روزنامه‬‫خوان‬‫هستند‬
‫روزنامه‬‫همشهري‬‫رسانه‬‫مكتوب‬‫تري‬‫مناسب‬‫براي‬‫آنان‬‫به‬‫حساب‬‫می‬‫آيد‬‫و‬
‫يا‬‫اگر‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫ما‬‫در‬‫مناطق‬‫روستايی‬‫و‬‫عشايري‬‫هستند‬‫شايد‬
‫ترين‬‫مناسب‬‫و‬‫ترين‬‫اثربخش‬‫رسانه‬‫بدون‬‫ترديد‬‫رسانه‬‫راديو‬‫باش‬‫د‬.
*‫شناسی‬ ‫مخاطب‬‫ای‬‫رسانه‬
‫میزان‬‫پوشش‬،‫مخاطب‬‫گستره‬‫فعالیت‬‫و‬‫اثربخشی‬‫رسانه‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫مخا‬‫طبان‬‫هدف‬
‫بايد‬‫مدنظر‬‫قرار‬‫گیرد‬‫و‬‫براساس‬‫آن‬‫به‬‫انتخاب‬‫يك‬‫رسانه‬‫يا‬‫هاي‬‫رسانه‬‫مناس‬‫ب‬‫اقدام‬
‫كرد‬.‫متاسفانه‬‫بسیار‬‫شاهد‬‫ايم‬‫بوده‬‫كه‬‫هاي‬‫پیام‬‫اي‬‫رسانه‬‫بدون‬‫هیچ‬‫برنام‬‫ريزي‬‫ه‬
‫ارتباطی‬‫از‬‫هاي‬‫رسانه‬‫مختلف‬‫وپراكنده‬‫اي‬‫يافته‬‫انتشار‬‫و‬‫با‬‫بیشترين‬‫هز‬،‫كرد‬‫ينه‬
‫كمترين‬‫اثربخشی‬‫را‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫تغییرنگرش‬‫و‬‫رفتار‬‫مخاطبان‬‫در‬‫بر‬‫داش‬‫ته‬‫است‬‫و‬
‫بسیاري‬‫از‬‫هاي‬‫پیام‬‫اي‬‫رسانه‬‫كه‬‫توانسته‬‫می‬‫در‬‫قالب‬‫خبر‬‫و‬‫مصاحبه‬‫و‬‫بدون‬‫هیچ‬
‫كردي‬‫هزينه‬‫انتشار‬‫يابد‬‫در‬‫قالب‬‫آگهی‬‫ور‬‫پرتاژ‬‫و‬‫با‬‫هاي‬‫هزينه‬‫زياد‬‫و‬‫با‬‫كمت‬‫رين‬
‫اثربخشی‬‫ارائه‬‫شده‬‫است‬!
*‫شناسی‬ ‫مخاطب‬‫ای‬‫رسانه‬
‫در‬‫مقوله‬‫شناسی‬‫مخاطب‬‫اي‬‫رسانه‬‫آنچه‬‫اهمیت‬‫اساسی‬‫دارد‬‫آنكه‬‫در‬‫وه‬‫له‬
‫اول‬‫سیاست‬‫گذاران‬،‫مجريان‬‫و‬‫اندركاران‬‫دست‬‫روابط‬‫عمومی‬‫شناخت‬
‫كامل‬‫و‬‫جامعی‬‫از‬‫ها‬‫رسانه‬،‫خط‬‫مشی‬،‫میزان‬‫كاركرد‬‫و‬‫سطح‬‫پوششی‬
‫مخاطبان‬‫آنها‬‫داشته‬‫وبا‬‫میزان‬‫اثربخشی‬‫هر‬‫كدام‬‫آنها‬‫آشنا‬‫باشند‬.
‫تابراساس‬‫اين‬‫شناخت‬‫بتوانند‬‫در‬‫چنین‬‫مواقعی‬‫هاي‬‫رسانه‬‫مناسب‬‫را‬‫با‬
‫توجه‬‫به‬‫نوع‬‫هاي‬‫سیاست‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫و‬‫مخاطبان‬‫خود‬‫انتخاب‬‫و‬‫از‬‫آن‬
‫بهره‬‫لزم‬‫را‬‫ببرند‬.
*‫شناسی‬ ‫مخاطب‬‫ای‬‫رسانه‬
‫شناسی‬‫معرفت‬‫اي،اينكه‬‫رسانه‬‫ها‬‫رسانه‬‫به‬‫چند‬‫دسته‬‫قابل‬‫تقس‬‫بندي‬‫یم‬
‫هستند‬(‫ديداري‬‫و‬،‫شنیداري‬‫مكتوب‬‫و‬...)‫و‬‫هر‬‫كدام‬‫داراي‬‫چه‬‫ويژگیهاي‬
‫بارز‬‫و‬‫منحصر‬‫به‬‫فردي‬‫بوده‬‫و‬‫از‬‫چه‬‫ها‬‫سیاست‬‫و‬‫خط‬‫مشی‬‫اي‬‫رسانه‬
‫پیروي‬‫كنند‬‫می‬‫و‬‫نوع‬‫ارتباط‬‫و‬‫پوشش‬‫اي‬‫رسانه‬‫آنان‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫مخاطبان‬
‫هدف‬‫و‬‫سازمان‬‫ما‬‫چگونه‬‫است؟‬‫تا‬‫بتوان‬‫براساس‬‫اين‬،‫شناخت‬‫رسان‬‫ه‬‫يا‬
‫هاي‬‫رسانه‬‫مناسب‬‫را‬‫براي‬‫ارتباط‬‫و‬‫تعامل‬‫با‬‫سازمان‬‫انتخاب‬‫و‬‫ياحد‬‫اقل‬‫با‬
‫اين‬‫نوع‬‫ها‬‫رسانه‬‫ارتباط‬‫تري‬‫مشخص‬‫را‬‫تعريف‬‫و‬‫برقرار‬‫كرد‬.
*‫شناسی‬ ‫مخاطب‬‫ای‬‫رسانه‬
‫يك‬‫عمومی‬‫روابط‬‫حرفه‬‫اي‬‫و‬‫كارآمد‬‫ارتباط‬‫و‬‫تعامل‬‫نسبی‬‫را‬‫با‬‫تمام‬‫ی‬
‫ها‬‫رسانه‬‫اعم‬‫از‬‫راديو‬‫و‬،‫تلويزيون،مطبوعات‬،‫خبرگزاريها‬‫ها‬‫سايت‬‫و‬...
‫برقرارمی‬‫كند‬‫و‬‫در‬‫هر‬‫موقعیت‬‫باتوجه‬‫به‬‫نوع‬‫هاي‬‫سیاست‬‫رس‬‫اطالع‬‫انی‬‫و‬
‫نوع‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫ارتباط‬‫بیشتر‬‫و‬‫موثرتري‬‫را‬‫با‬‫برخی‬‫يا‬‫حتی‬‫ت‬‫مامی‬
‫هاي‬‫رسانه‬‫تعريف‬‫شده‬‫برقرار‬‫می‬‫نمايد‬‫تا‬‫به‬‫آن‬‫هدف‬‫نهايی‬‫كه‬‫يك‬
‫رسانی‬‫اطالع‬‫اثربخش‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫سازمان‬‫است‬‫دست‬
‫يابد‬.
*‫ای‬‫رسانه‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارزیابی‬media efficacy evaluation))
‫متاسفانه‬‫آنچه‬‫همواره‬‫مورد‬‫غفلت‬‫و‬‫توجهی‬‫بی‬‫واقع‬،‫شود‬‫می‬‫ارزيابی‬‫مستمر‬‫از‬‫میزان‬‫اثرب‬‫خشی‬‫و‬
‫روند‬‫موفقیت‬‫يا‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫وظايف‬‫وماموريتهاي‬‫روابط‬‫عمومی‬‫است‬‫و‬‫آنچه‬‫بیشتر‬‫در‬‫اي‬‫ن‬‫مقوله‬
‫بدان‬‫توجه‬‫شود‬‫می‬‫تنها‬‫كمیت‬‫و‬‫تعدد‬‫كارهاي‬‫صورت‬‫گرفته‬،‫است‬‫اينكه‬‫در‬‫عملكردها‬‫اعال‬‫م‬‫شود‬‫می‬
‫كه‬‫اين‬‫تعداد‬،‫خبر‬،‫مصاحبه‬،‫گزارش‬،‫پوستر‬‫نشريه‬‫و‬...‫تولید‬‫و‬‫انتشار‬‫يافته‬،‫است‬‫آي‬‫ا‬‫تواند‬‫می‬
‫استدلل‬‫منطقی‬‫و‬‫قابل‬‫قبولی‬‫براي‬‫میزان‬‫اثربخشی‬‫و‬‫سنجش‬‫میزان‬‫كارايی‬‫روابط‬‫عم‬‫ومی‬‫يك‬
‫سازمان‬‫باشد؟‬‫آيا‬‫به‬‫اين‬‫نكته‬‫مهم‬‫توجه‬‫شود‬‫می‬‫كه‬‫اين‬‫میزان‬‫خبر‬،‫ارسالی‬‫مصاحبه‬‫ان‬‫جام‬‫شده‬‫يا‬
‫نمايشگاه‬‫برگزار‬‫شده‬‫توانسته‬‫چه‬‫میزان‬‫تغییر‬‫نگرش‬‫در‬‫مخاطبان‬‫ايجاد‬‫و‬‫يا‬‫رفتار‬‫و‬‫ف‬‫رهنگ‬
‫جديدي‬‫را‬‫در‬‫راستاي‬‫اهداف‬‫و‬‫هاي‬‫سیاست‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫سازمان‬‫به‬‫دنبال‬‫داشته‬‫باشد؟‬...
*‫ارزیابی‬‫اثربخشی‬
‫تحقیقات‬‫نشان‬‫می‬‫دهدمخاطبان‬‫پیامی‬‫راكه‬‫درطول‬‫چندروز‬‫مختلف‬‫وبه‬
‫كرات‬‫شنیده‬‫اندبسیاربیشترازپیامی‬‫كه‬‫چندين‬‫بار‬‫دريك‬‫روزخ‬‫اص‬‫پخش‬
‫شده‬‫رابه‬‫ياد‬‫می‬‫آورند‬‫لذا‬‫تكراربیش‬‫ازحديك‬‫پیام‬‫نوعا‬‫غیرضرورت‬‫لقی‬
‫شده‬‫واحتمال‬‫به‬‫مروركم‬‫اثرشده‬‫وتنها‬‫به‬‫صرف‬‫وقت‬‫وهزينه‬‫بی‬‫مو‬‫رد‬
‫منتهی‬‫شده‬‫است‬.‫اين‬‫موضوع‬‫بويژه‬‫درارتباط‬‫با‬‫پیام‬‫هايی‬‫كه‬‫جن‬‫به‬
‫ظنزدارندبسیاربیشترازپیام‬‫هاي‬‫خنثی‬‫وياحتی‬‫جدي‬‫مشاهده‬‫می‬‫شود‬.
*‫ارزیابی‬‫اثربخشی‬
‫براي‬‫مثال‬‫اگر‬‫فعالیتها‬‫و‬‫اقدامات‬‫متنوع‬‫اي‬‫رسانه‬‫براي‬‫جويی‬‫صرفه‬‫و‬‫ارائه‬‫ال‬‫گو‬‫صحیح‬
‫مصرف‬‫آب‬‫شرب‬‫بین‬‫شهروندان‬‫صورت‬‫گرفته‬‫با‬‫يك‬‫ارزيابی‬‫علمی‬‫است‬‫كه‬‫توان‬‫می‬
‫میزان‬‫جويی‬‫صرفه‬‫به‬‫عمل‬‫آمده‬‫كه‬‫حاصل‬‫از‬‫كارهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫بوده‬‫را‬‫مشخص‬‫ك‬‫رد‬
‫كه‬‫آيا‬‫قبل‬‫از‬‫انجام‬‫فعالیتهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫میزان‬‫مصرف‬‫آب‬‫چقدر‬‫بوده‬‫و‬‫بعد‬‫از‬
‫فعالیتهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫و‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫ايم‬‫توانسته‬‫چقدر‬‫در‬‫اين‬‫حوزه‬‫رسان‬‫اطالع‬‫ی‬
‫اثربخش‬‫داشته‬‫باشیم‬‫كه‬‫منجر‬‫به‬‫كاهش‬‫مصرف‬‫و‬‫جويی‬‫صرفه‬‫و‬‫استفاده‬‫ص‬‫حیح‬‫در‬
‫مصرف‬‫آب‬‫شده‬‫است‬.‫به‬‫عبارتی‬‫ديگر‬‫فعالیتهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫صورت‬‫گرفته‬‫چ‬‫قدر‬‫در‬
‫راستاي‬‫هدف‬‫بوده‬‫و‬‫توانسته‬‫تغییر‬‫نگرش‬‫و‬‫رفتار‬‫در‬‫مخاطبان‬‫ايجاد‬‫و‬‫آنان‬‫ر‬‫ا‬‫متقاعد‬
‫و‬‫ترغیب‬‫و‬‫اقناع‬‫به‬‫جويی‬‫صرفه‬‫در‬‫مصرف‬‫صحیح‬‫آب‬‫نمايد؟‬
*‫ارزیابی‬‫اثربخشی‬
‫شايد‬‫يك‬‫روابط‬‫عمومی‬‫صدها‬‫مورد‬،‫خبر‬،‫مصاحبه‬،‫گزارش‬،‫نشريه‬‫بروشور‬‫و‬...‫تهیه‬
‫و‬‫انتشار‬،‫دهد‬‫ولی‬‫چون‬‫در‬‫راستاي‬‫هدف‬‫و‬‫بامحتوي‬‫غنی‬‫و‬‫كیفیت‬‫مناسب‬‫نب‬‫وده‬‫باشد‬
‫هیچگونه‬‫اثربخشی‬‫و‬‫تغییري‬‫در‬‫نگرش‬‫و‬‫رفتار‬‫مخاطبان‬‫سازمان‬‫ايجاد‬‫نك‬‫ند‬‫و‬
‫برعكس‬‫آن‬‫شايد‬‫يك‬‫روابط‬‫عمومی‬‫كارآمد‬‫با‬‫حداقل‬‫فعالیت‬‫و‬‫كرد‬‫هزينه‬‫نتاي‬‫ج‬
‫اثربخشی‬‫را‬‫عايد‬‫سازمان‬‫نمايد‬.‫بنابراين‬‫ارزيابی‬‫مستمر‬‫و‬‫منظم‬‫از‬‫فعالی‬‫تهاي‬‫روابط‬
‫عمومی‬‫بويژه‬‫ارتباطات‬‫اي‬‫رسانه‬‫نه‬‫تنها‬‫افق‬‫روشنی‬‫از‬‫نتايج‬‫كارها‬‫را‬‫برايم‬‫ان‬‫ترسیم‬
‫كند‬‫می‬‫بلكه‬‫نقاط‬‫ضعف‬‫و‬‫ها‬‫كاستی‬‫را‬‫در‬‫فرايند‬‫فعالیتها‬‫مشخص‬‫و‬‫گوش‬‫زد‬‫نمايد‬‫می‬.
*‫ارزیابی‬‫اثربخشی‬
‫ارزيابی‬‫منظم‬‫و‬‫مستمر‬‫از‬‫فعالیتهاي‬‫ارتباطات‬‫اي‬‫رسانه‬‫كه‬
‫عمدتا‬‫ازطريق‬‫پژوهش‬‫هاي‬‫كاربردي‬‫نظیر‬‫تحیل‬‫محتوي‬‫رس‬‫انه‬
‫ها‬،‫نظرسنجی‬‫مستمر‬‫از‬‫مخاطبان‬‫ورفتارهاي‬‫آنان‬‫صورت‬‫م‬‫ی‬
‫گیرديك‬‫ضرورت‬‫براي‬‫دستیابی‬‫به‬‫میزان‬‫موفقیت‬‫يا‬‫ع‬‫دم‬
‫موفقیت‬‫در‬‫كارها‬‫و‬‫هاي‬‫ماموريت‬‫روابط‬‫عمومی‬‫و‬‫سازمان‬
‫محسوب‬‫شده‬‫و‬‫بايستی‬‫بدان‬‫توجه‬‫و‬‫جدي‬‫گرفته‬‫شود‬.
*‫گيری‬‫نتيجه‬
‫در‬‫يك‬‫بررسی‬‫كلی‬‫از‬‫فرايند‬‫اثربخشی‬‫فنون‬‫اي‬‫رسانه‬‫در‬‫روابط‬‫ع‬‫مومی‬
‫توان‬‫می‬‫گیري‬‫نتیجه‬‫كرد‬‫كه‬‫اگر‬‫فعالیتهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫يك‬‫روابط‬‫ع‬‫مومی‬
‫براساس‬‫فرايند‬‫اصول‬‫علمی‬‫و‬‫اي‬‫حرفه‬‫منطبق‬‫نباشد‬‫چیزي‬‫جز‬‫هدر‬‫رفت‬
،‫امكانات‬‫وقت‬‫و‬‫انرژي‬‫و‬‫هزينه‬‫به‬‫همراه‬‫نخواهد‬‫داشت‬‫و‬‫اگر‬‫با‬‫يك‬
،‫برنامه‬‫هدف‬‫و‬‫استراتژي‬‫علمی‬‫و‬‫مشخص‬‫توام‬،‫گردد‬‫با‬‫حداقل‬‫هزين‬‫ه‬
،‫كرد‬‫امكانات‬‫و‬‫انرژي‬‫توان‬‫می‬‫نتايج‬‫درخور‬‫توجی‬‫عايد‬‫روابط‬‫عمومی‬‫و‬
‫سازمان‬‫كرد‬‫و‬‫میزان‬‫وري‬‫بهره‬‫فعالیتهاي‬‫اي‬‫رسانه‬‫روابط‬‫عمومی‬‫را‬‫در‬
‫سطح‬‫مطلوب‬‫و‬‫رضايت‬‫بخشی‬‫ارتقاء‬‫داد‬.
*‫گيری‬‫نتيجه‬
‫بدون‬‫ترديد‬‫يك‬‫برنامه‬‫ارتباطی‬‫ورسانه‬‫اي‬‫بارويكرد‬‫طرح‬‫ريزي‬‫شده‬‫وروش‬‫مند‬‫مهمترين‬‫هدف‬
‫آن‬‫افزايش‬‫آگاهی‬‫ها‬‫وتغییر‬‫نگرش‬‫ورفتارهاي‬‫مخاطبان‬‫دريك‬‫دوره‬‫دراز‬‫مدت‬‫خواهد‬‫بود‬.‫اگر‬
‫هاي‬‫سیاست‬‫رسانی‬‫اطالع‬‫به‬‫درستی‬‫تهیه‬‫و‬‫تدوين‬‫گردد‬‫و‬‫بدانیم‬‫چه‬‫حرف‬‫و‬‫پیام‬‫مشخص‬‫ی‬‫را‬
‫خواهیم‬‫می‬‫براي‬‫مخاطبان‬‫سازمان‬‫داشته‬‫باشیم‬‫ودر‬‫وهله‬‫دوم‬‫مخاطبان‬‫هدف‬‫سازمان‬‫را‬‫با‬‫ت‬‫مامی‬
‫ويژگیها‬‫و‬‫مشخصات‬‫و‬‫هاي‬‫شاخصه‬‫آنان‬‫بدرستی‬‫بشناسیم‬‫و‬‫نیازها‬‫و‬‫هايشان‬‫خواسته‬‫ر‬‫ا‬‫درك‬‫كنیم‬
‫و‬‫با‬‫آنان‬‫به‬‫يك‬‫زبان‬‫و‬‫هدف‬‫مشترك‬‫برسیم‬‫و‬‫از‬‫سوي‬‫ديگر‬‫هاي‬‫پیام‬‫اي‬‫رسانه‬‫را‬‫تولید‬‫ك‬‫نیم‬‫كه‬
ً‫ا‬‫دقیق‬‫منطبق‬‫و‬‫مناسب‬‫با‬‫گیرندگی‬‫سطح‬‫ادراكی‬‫مان‬‫مخاطبان‬‫باشدو‬‫از‬‫رسانه‬‫و‬‫ابزار‬‫م‬‫ناسب‬‫انتقال‬
‫پیام‬‫نیزاستفاده‬‫كنیم‬‫بدون‬‫ترديد‬‫در‬‫حوزه‬‫ارتباطات‬‫اي‬‫رسانه‬‫در‬‫روابط‬‫عمومی‬‫عملكرد‬‫مطلوب‬‫و‬
‫بخشی‬‫رضايت‬‫را‬‫شاهد‬‫خواهیم‬‫بود‬.
*‫گيری‬‫نتيجه‬
‫بايد‬‫ساختاري‬‫را‬‫در‬‫حوزه‬‫ارتباطات‬‫اي‬‫رسانه‬‫تعريف‬‫وسامان‬‫دهی‬
‫كرد‬‫كه‬‫با‬‫معیارهاي‬‫تخصصی‬‫وحرفه‬‫اي‬‫اصول‬‫علمی‬‫ارتباط‬‫با‬
‫رسانه‬‫ها‬‫تطابق‬‫لزم‬‫راداشته‬‫باشد‬‫و‬‫با‬‫يك‬‫هدف‬‫و‬‫برنامه‬
،‫مشخص‬‫بیشترين‬‫و‬‫موثرترين‬‫وري‬‫بهره‬‫اي‬‫رسانه‬‫را‬‫براي‬
‫سازمان‬‫به‬‫همراه‬‫آورده‬‫واهداف‬‫ازپیش‬‫تعیین‬‫شده‬‫را‬‫به‬‫طورك‬‫امل‬
‫وجامع‬‫وبا‬‫حداقل‬‫خطا‬‫وكاستی‬‫محقق‬‫سازد‬.
‫اي‬‫رسانه‬ ‫ارتباطات‬ ‫اثربخش‬ ‫مديريت‬
‫اثربخشي‬ ‫ارزيابي‬‫اي‬‫رسانه‬ ‫شناسي‬‫مخاطب‬‫اي‬‫رسانه‬ ‫هاي‬‫پيام‬ ‫توليد‬‫پژوهي‬ ‫مخاطب‬‫رساني‬‫اطالع‬‫هاي‬‫سياست‬‫تعيين‬
‫عمومي‬ ‫روابط‬
‫سازمان‬ ‫مخاطبان‬
‫اي‬‫رسانه‬ ‫فنون‬ ‫اثربخشي‬ ‫فرايند‬
Feed back
‫مخاطبان‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫نگرش‬ ‫تغيير‬ ‫روند‬ ‫بررسي‬
1 sur 37

Recommandé

اخلاق از دیدگاه قرآن Ethics in the Quran (in persian and arabic) par
اخلاق از دیدگاه قرآن Ethics in the Quran (in persian and arabic)اخلاق از دیدگاه قرآن Ethics in the Quran (in persian and arabic)
اخلاق از دیدگاه قرآن Ethics in the Quran (in persian and arabic)mrsetareh
372 vues46 diapositives
Zaman Group Catalogue par
Zaman Group CatalogueZaman Group Catalogue
Zaman Group CatalogueMohsen Borji
275 vues12 diapositives
Tameer - کمالِ نفس اور مکارم اخلاق par
Tameer - کمالِ نفس اور مکارم اخلاقTameer - کمالِ نفس اور مکارم اخلاق
Tameer - کمالِ نفس اور مکارم اخلاقRiphah International University
178 vues5 diapositives
اخلاق و اداب الحرب Benamor.belgacem par
اخلاق و اداب الحرب Benamor.belgacemاخلاق و اداب الحرب Benamor.belgacem
اخلاق و اداب الحرب Benamor.belgacembenamor belgacem
140 vues452 diapositives
ارتباطات بین فردی par
ارتباطات بین فردیارتباطات بین فردی
ارتباطات بین فردیReza Maleki
816 vues19 diapositives
درس دوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم par
درس دوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهمدرس دوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم
درس دوم کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهمmahdi amirvaghefi
20.1K vues33 diapositives

Contenu connexe

Plus de mehdi88992003

Reuters par
ReutersReuters
Reutersmehdi88992003
843 vues17 diapositives
Social learning theory par
Social  learning theorySocial  learning theory
Social learning theorymehdi88992003
1.1K vues9 diapositives
Cyber crime law par
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime lawmehdi88992003
329 vues44 diapositives
John brookshire thompson par
John brookshire thompsonJohn brookshire thompson
John brookshire thompsonmehdi88992003
967 vues10 diapositives
Ecla par
EclaEcla
Eclamehdi88992003
691 vues6 diapositives
John fiske par
John fiskeJohn fiske
John fiskemehdi88992003
1K vues7 diapositives

Pr!