SlideShare une entreprise Scribd logo
‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫ارتباطات‬
‫مقدمه‬
•‫پژوهش‬‫به‬‫مجموعه‬‫تالش‬‫های‬‫منظم‬‫برای‬‫بررسی‬،‫موضوعات‬‫مسایل‬‫و‬‫پدیده‬‫ها‬‫به‬‫منظور‬‫ش‬‫ناخت‬
‫آنها‬‫و‬‫نزدیک‬‫شدن‬‫به‬‫واقعیت‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬.‫اندیشمندان‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫شناخت‬‫و‬‫مع‬‫رفت‬‫علمی‬‫در‬
‫مورد‬‫پدیده‬‫ها‬‫از‬‫روش‬‫ها‬‫و‬‫شیوه‬‫های‬‫مختلف‬‫پژوهشی‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬.
•‫پژوهش‬‫های‬‫رسانه‬‫ای‬‫به‬‫عنوان‬‫یکی‬‫از‬‫حوزه‬‫های‬‫پژوهشی‬‫علوم‬،‫انسانی‬‫به‬‫بررسی‬‫موضو‬‫عا‬
‫مرتبط‬‫با‬‫رسانه‬‫ها‬‫و‬‫ابعاد‬‫مختلف‬‫یک‬‫فرآیند‬‫ارتباطی‬‫و‬‫همچنین‬‫عناصر‬‫آن‬‫فرآیند‬‫یعن‬‫ی‬،‫فرستنده‬
،‫پیام‬،‫کانال‬‫گیرنده‬‫پیام‬‫و‬‫نحوه‬‫تاثیرگذاری‬‫پیام‬‫بر‬‫مخاطبان‬‫می‬‫پردازد‬.
‫پژوهی‬ ‫محتوای‬ ‫های‬‫روش‬‫در‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬
•‫روش‬‫تحلیل‬‫محتوای‬‫کمی‬
‫والیزر‬‫و‬‫واینر‬‫معتقدند‬‫که‬‫هر‬‫رویه‬‫سیستماتیکی‬‫که‬‫برای‬‫بررسی‬‫محتوای‬‫اطالعات‬‫ثب‬‫ت‬‫شده‬‫به‬‫کاربرده‬
‫می‬،‫شود‬‫تحلیل‬‫محتواست‬.
‫محققان‬‫اکادمیک‬‫آن‬‫را‬‫برای‬‫بررسی‬‫طیف‬‫وسیعی‬‫از‬‫پیام‬‫ها‬‫و‬‫متون‬‫رسانه‬‫ای‬(‫شفاهی‬‫و‬‫مک‬‫توب‬)
‫استفاده‬‫کردند‬.
‫منظور‬‫از‬‫کمی‬‫بودن‬‫ثبت‬‫مقادیر‬‫عددی‬‫یا‬‫فراوانی‬‫های‬‫مقوله‬‫ها‬‫و‬‫زیر‬‫مقوله‬‫های‬‫تحقیق‬‫است‬.‫در‬
‫تحلیل‬‫محتوا‬‫واحد‬‫تحلیل‬‫باید‬‫قابل‬‫اندازه‬‫گیری‬‫یا‬‫قابل‬‫شمارش‬‫باشد‬.‫بسیاری‬‫از‬‫مفاه‬‫یم‬‫مورد‬‫نظر‬‫در‬
‫تحلیل‬‫محتوا‬‫کیفی‬‫است‬‫و‬‫توانایی‬‫محقق‬‫در‬‫تبدیل‬‫متغیرهای‬‫کیفی‬‫به‬‫کمی‬‫یکی‬‫ا‬‫ز‬‫مهمترین‬‫مراحل‬
‫تحلیل‬‫محتواست‬.
‫منظور‬‫از‬‫محتوای‬،‫آشکار‬‫محتوای‬‫عینی‬‫و‬‫غیر‬‫پنهان‬‫متون‬‫و‬‫پیام‬‫های‬‫رسانه‬‫ای‬‫است‬.
‫پژوهی‬ ‫محتوای‬ ‫های‬‫روش‬‫در‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬
•‫روش‬‫تحلیل‬‫محتوای‬‫کیفی‬
‫تحلیل‬‫محتوای‬‫کیفی‬‫از‬‫انتقادات‬‫به‬‫روش‬‫تحلیل‬‫محتوای‬‫کمی‬‫و‬‫رویکردهای‬‫پوزیتیوی‬‫ستی‬‫سربرآورد‬.
‫تحلیل‬‫محتوای‬‫کیفی‬‫که‬‫همانند‬‫دیگر‬‫روش‬‫های‬‫کیفی‬‫در‬‫علوم‬‫ارتباطات‬‫از‬‫رویکردی‬‫تف‬‫سیری‬‫و‬
‫هرمنوتیکی‬‫برای‬‫تحلیل‬‫پیام‬‫های‬‫ارتباطی‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.
‫تمایز‬‫اساسی‬‫بین‬‫تحلیل‬‫محتوای‬‫کیفی‬‫و‬‫کمی‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫در‬‫جایگاه‬‫معنا‬‫در‬‫متون‬‫رسان‬‫ها‬‫یافت‬.
‫تحلیل‬‫محتوای‬‫کمی‬‫بر‬‫معنایی‬‫ثابت‬‫از‬‫متون‬‫رسانه‬‫ها‬‫تاکید‬‫دارد‬‫که‬‫خوانندگان‬‫مختلف‬‫می‬‫توانند‬‫بارها‬
‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫چارچوبی‬‫ثابت‬‫آن‬‫را‬‫شناسایی‬‫کنند‬.‫روش‬‫تحلیل‬‫محتوای‬‫کیفی‬‫بر‬‫توان‬‫متون‬‫در‬‫انتقال‬
‫معناهای‬‫چندگانه‬‫که‬‫به‬‫گیرنده‬‫آن‬‫بستگی‬،‫دارد‬‫تاکید‬‫دارد‬.
‫پژوهی‬ ‫محتوای‬ ‫های‬‫روش‬‫در‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬
•‫روش‬‫نشانه‬‫شناسی‬
‫نشانه‬‫شناسی‬‫دانش‬‫مطالعه‬‫نظام‬‫های‬‫نشانه‬‫ای‬‫نظیر‬‫زبان‬،‫ها‬،‫رمزگان‬‫نظام‬‫های‬‫عالمتی‬‫و‬‫غ‬‫یره‬‫است‬
‫به‬‫تعبیر‬‫سوسور‬‫دانش‬‫نشانه‬‫هاست‬.
‫در‬‫نشانه‬‫شناسی‬‫مسئله‬‫اساسی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫معنا‬‫در‬‫یک‬‫پیام‬‫چگونه‬‫ساخته‬‫شده‬‫و‬‫از‬‫ط‬‫ریق‬‫داستان‬‫ها‬
‫یا‬‫روایت‬‫ها‬‫ارتباط‬‫داده‬‫شده‬‫است‬.‫نشانه‬‫ها‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫در‬‫داخل‬‫متون‬‫رسانه‬‫ایی‬‫شناسایی‬‫ک‬‫رد‬‫و‬‫با‬
‫تحلیل‬‫روابط‬‫بین‬‫نشانه‬،‫ها‬‫معانی‬‫ظاهر‬‫می‬‫شوند‬.
‫در‬‫تحلیل‬‫نشانه‬‫شناسی‬‫دوشیوه‬‫را‬‫برای‬‫بررسی‬‫ارتباط‬‫نشانه‬‫ها‬‫با‬‫یکدیگر‬‫بکار‬‫می‬‫گ‬‫یرند‬:‫همنشینی‬‫و‬
‫جانشینی‬.‫در‬‫محور‬‫همنشینی‬‫از‬‫قرارگرفتن‬‫هم‬‫نشستن‬‫‌ها‬‫ه‬‫نشان‬‫در‬‫کنار‬‫هم‬‫معنای‬‫نهایی‬‫حاصل‬‫می‬
‫شود‬.‫در‬‫محور‬‫جانشینی‬‫به‬‫معنای‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫اگر‬‫یک‬‫نشانه‬‫را‬‫با‬‫نشانه‬‫دیگر‬‫تعویض‬‫ک‬،‫نیم‬‫معنای‬‫آن‬
‫عوض‬‫می‬‫شود‬.
‫در‬‫تحلیل‬‫نشان‬‫شناسی‬‫رسانه‬‫ها‬‫باید‬‫به‬‫دو‬‫دسته‬‫از‬‫عناصر‬‫توجه‬‫کرد‬:1-‫عناصر‬،‫ساختاری‬2-
‫عناصرپارامتری‬.
‫پژوهی‬ ‫محتوای‬ ‫های‬‫روش‬‫در‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬
•‫روش‬‫تحلیل‬‫گفتمان‬
‫تحلیل‬،‫گفتمان‬‫یک‬‫گرایش‬‫مطالعاتی‬‫بین‬‫رشته‬‫ای‬‫است‬‫و‬‫به‬‫همین‬‫دلیل‬‫خیلی‬‫زود‬،‫به‬‫عنوان‬‫یکی‬
‫از‬‫روش‬‫های‬‫کیفی‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬‫مختلف‬‫علوم‬‫سیاسی‬،‫علوم‬‫اجتماعی‬،‫ارتباطات‬‫و‬‫زبان‬‫شناس‬‫ی‬
‫انتقادی‬‫مورد‬‫استقبال‬‫واقع‬‫شد‬.
‫این‬‫رویکرد‬‫تاکید‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫از‬‫ساختار‬‫متن‬‫محتوای‬‫رسانه‬‫ها‬‫می‬‫توان‬‫مواضع‬‫ایدئولوژی‬‫ک‬،‫پنهان‬
‫درک‬‫روابط‬‫قدرت‬‫و‬‫سطح‬‫عالقه‬‫و‬‫اقتدار‬‫تولیدکنندۀ‬‫متن‬‫را‬‫تعیین‬‫کرد‬.
‫تحلیل‬‫گفتمان‬‫انتقادی‬،‫زبان‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫عملی‬‫اجتماعی‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫ایدئولوژی‬،‫قدرت‬،‫تاریخ‬،‫و‬
‫جامعه‬،‫در‬‫سطح‬‫متن‬،‫اعم‬‫از‬‫گفتاری‬،‫نوشتاری‬،‫مورد‬‫مطالعه‬‫قرار‬‫می‬‫دهد‬.‫این‬‫رویکرد‬‫معتقد‬‫است‬
‫که‬‫عواملی‬‫همچون‬‫بافت‬‫تاریخی‬‫و‬‫روابط‬‫بین‬‫قدرت‬‫متن‬‫یا‬‫صورت‬‫زبانی‬‫یا‬‫معانی‬‫جدیدی‬‫ر‬‫ا‬‫بوجود‬
‫می‬‫آورند‬.‫در‬‫این‬‫رویکرد‬،‫زبان‬‫آن‬‫آئینه‬‫شفاف‬‫نیست‬‫که‬‫حقایق‬‫را‬‫بنمایاند‬،‫بلکه‬‫شی‬‫شه‬‫ماتی‬‫است‬‫که‬
‫حقایق‬‫را‬‫تحریف‬‫می‬‫کندو‬‫این‬‫گفتمانهای‬‫مورد‬‫نظر‬،‫با‬‫ایدئولوژی‬‫و‬‫اهداف‬‫خاص‬‫‌ها‬‫ت‬‫قدر‬‫در‬‫ج‬‫امعه‬
‫جا‬‫باز‬‫می‬‫کنند‬.
‫های‬ ‫روش‬‫پژوهی‬‫مخاطب‬‫در‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬
•‫روش‬‫های‬‫پژوهش‬‫درباره‬‫مخاطبان‬‫انواع‬‫مختلفی‬‫دارند‬‫که‬‫مهمترین‬‫آنها‬‫روش‬‫های‬،‫پیمایش‬
‫آزمایش‬‫و‬‫شبه‬،‫آزمایش‬‫مصاحبه‬‫متمرکز‬‫بر‬‫گروه‬‫و‬‫مصاحبه‬‫عمیق‬‫هس‬‫ت‬‫ند‬.
‫های‬ ‫روش‬‫پژوهی‬‫مخاطب‬‫در‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬
•‫روش‬‫پیمایش‬
‫پیمایش‬‫یکی‬‫از‬‫روشهای‬‫تحقیق‬‫در‬‫علوم‬‫اجتماعی‬‫و‬‫ارتباطات‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫اعضای‬‫جامعه‬‫آم‬‫اری‬‫به‬
‫پرسشهایی‬‫در‬‫مورد‬‫موضوع‬‫مورد‬‫مطالعه‬،‫تحقیق‬‫پاسخ‬‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬.‫آنها‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫یا‬‫از‬‫طریق‬‫پر‬‫کردن‬
‫‌ای‬‫ه‬‫پرسشنام‬‫که‬‫در‬‫اختیار‬‫آنها‬‫قرار‬‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫یا‬ً‫ا‬‫شفاه‬‫از‬‫طریق‬‫مصاحبه‬‫انجام‬‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬.‫فلذ‬‫ا‬‫روش‬
‫تحقیق‬‫پیمایشی‬‫از‬‫روشهای‬‫کمی‬‫است‬.‫تحقیق‬‫پیمایشی‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫اجرای‬‫پرسشن‬‫امه‬‫ها‬‫روی‬
‫نمونه‬‫ای‬‫از‬‫پاسخگویانی‬‫که‬‫از‬‫میان‬‫جمعیتی‬‫انتخاب‬‫می‬‫شوند‬.
‫تحقیق‬‫پیمایش‬‫بهترین‬‫روش‬‫موحود‬‫برای‬‫آن‬‫دسته‬‫از‬‫پژوهندگان‬‫اجتماعی‬‫است‬‫که‬‫عالقه‬‫م‬‫ند‬‫به‬‫جمع‬
‫آوری‬‫داده‬‫های‬‫اصلی‬‫برای‬‫توصیف‬‫جمعیتهای‬‫بسیار‬‫بزرگ‬‫یا‬‫همان‬‫مخاطبان‬‫متنوع‬‫و‬‫متکث‬‫ر‬‫هستند‬
‫که‬‫نمی‬‫توان‬‫به‬‫طور‬‫مستقیم‬‫آنها‬‫را‬‫مشاهده‬‫کرد‬.
‫پیمایش‬‫ها‬‫دست‬‫کم‬‫دو‬‫دسته‬‫هستند‬:‫پیمایش‬‫توصیفی‬.‫پیمایش‬‫تحلیلی‬.‫پیمایش‬‫توصیفی‬‫به‬‫منظور‬
‫نمایش‬‫ومستند‬‫کردن‬‫وضعیت‬‫موجود‬‫یا‬‫نگرش‬‫های‬‫جای‬‫صورت‬‫می‬‫گیرد‬.‫پیمایش‬‫تحلیل‬‫ی‬‫به‬‫منظر‬
‫توصیف‬‫و‬‫تبیین‬‫این‬‫مطلب‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫روند‬‫که‬‫چرا‬‫وضعیت‬‫خاصی‬‫وجود‬‫دارد‬.
‫های‬ ‫روش‬‫پژوهی‬‫مخاطب‬‫در‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬
•‫روش‬‫پژوهش‬‫های‬‫طولی‬(‫پانل‬)
‫در‬‫پژوهش‬‫های‬‫طولی‬‫برعکس‬‫‌های‬‫ش‬‫پژوه‬‫مقطعی‬‫که‬‫فقط‬‫در‬‫مقطعی‬‫از‬‫زمان‬‫انجام‬،‫‌گرفت‬‫ی‬‫م‬‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬‫از‬‫جامعه‬‫مورد‬
‫مطالعه‬‫به‬‫دفعات‬‫مختلف‬‫گردآوری‬‫و‬‫تحلیل‬‫می‬‫شوند‬.
‫از‬‫این‬‫روش‬‫برای‬‫تبیین‬‫رابطه‬‫علی‬‫و‬‫معلولی‬‫متغیرهای‬‫موضوعات‬‫مورد‬‫برسی‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬.
‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫سه‬‫نوع‬‫مطالعه‬‫طولی‬‫وجود‬‫دارد‬:‫مطالعات‬،‫روندی‬‫تحلیل‬‫کوارت‬‫و‬‫مطالعات‬‫پانل‬.
‫مطالعات‬‫روندی‬‫رایج‬‫ترین‬‫نوع‬‫مطالعات‬‫طولی‬‫در‬‫تحقیقات‬‫رسانه‬‫های‬‫جمعی‬‫است‬.‫دراین‬‫روش‬‫از‬‫اشخاص‬‫مخ‬‫تلف‬
‫درزمان‬‫های‬‫متفاوت‬‫از‬‫جمعیت‬‫واحد‬‫سوال‬‫واحدی‬‫پرسیده‬‫می‬‫شود‬.
‫در‬‫تحلیل‬‫کوارت‬‫برای‬،‫محققان‬‫کوارت‬‫یک‬‫گروه‬‫از‬‫افراد‬‫است‬‫که‬‫به‬‫طریقی‬‫با‬‫هم‬‫رابطه‬‫دارند‬‫و‬‫یا‬‫گروهی‬‫ک‬‫ه‬‫یک‬
‫رویداد‬‫مهم‬‫زندگی‬‫را‬‫در‬‫یک‬‫دوره‬‫خاص‬‫تجربه‬‫کرده‬‫اند‬.‫در‬‫این‬‫نوع‬‫تحلیل‬‫تالش‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫اثر‬‫یک‬‫کوارت‬‫شن‬‫اخته‬‫شود‬.
‫مطالعات‬‫پانل‬‫به‬‫سنجش‬‫یک‬‫نمونه‬‫از‬‫پاسخگویان‬‫در‬‫زمان‬‫های‬‫مختلف‬‫می‬‫پردازد‬.‫مطالعات‬‫پانل‬‫بر‬‫خالف‬‫م‬‫طالعات‬
‫روندی‬‫می‬‫تواند‬‫اطالعاتی‬‫را‬‫هم‬‫درمورد‬‫تغییر‬‫خالص‬‫و‬‫هم‬‫در‬‫مورد‬‫تغییر‬‫ناخالص‬‫آشکار‬‫سازد‬.
‫های‬ ‫روش‬‫پژوهی‬‫مخاطب‬‫در‬‫های‬‫رسانه‬‫جمعی‬
•‫روش‬‫آزمایشی‬‫و‬‫شبه‬‫آزمایش‬
‫روش‬‫پژوهش‬‫آزمایشی‬‫روشی‬‫است‬‫که‬‫طی‬‫آن‬‫محقق‬‫متغیرهایی‬‫را‬‫دستکاری‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫تاث‬‫یر‬‫آن‬‫را‬‫بر‬
‫متغیرهای‬‫دیگر‬‫مشاهده‬‫کند‬.‫اگرچه‬‫این‬‫روش‬‫بیشتر‬‫در‬‫حوزه‬‫روانشناسی‬‫کابرد‬‫دارد‬‫اما‬‫در‬‫ح‬‫وزه‬‫علوم‬
‫اجتماعی‬‫و‬‫ارتباطات‬‫نیز‬‫از‬‫آن‬‫بهره‬‫می‬‫گیرند‬.
‫در‬‫آزمایش‬‫شیوه‬‫کار‬‫منطق‬‫استقرایی‬‫است‬.‫با‬‫تحلیل‬‫یک‬‫متغیر‬‫به‬‫جستجوی‬‫متغیر‬‫دی‬‫گر‬‫می‬‫پردازیم‬.
‫برای‬‫کار‬‫آزمایش‬‫ما‬‫به‬‫گروهی‬‫همگن‬(‫هم‬‫شکل‬‫در‬‫خصلت‬‫های‬‫اجتماعی‬)‫نیاز‬‫داریم‬‫تا‬‫با‬‫مقای‬‫سه‬‫آنها‬
‫با‬‫یکدیگر‬‫در‬‫قالب‬‫دو‬‫گروه‬‫کنترل‬‫و‬‫گروه‬‫آزمایش‬‫فرضیه‬‫را‬‫آزمون‬‫کنیم‬.
‫در‬‫تحقیقات‬‫علوم‬‫اجتماعی‬‫گستره‬‫وسیع‬‫دامنه‬‫موضوعات‬‫مورد‬‫بررسی‬‫از‬‫شبه‬‫آزمایش‬‫است‬‫فاده‬‫می‬
‫کنند‬.‫شبه‬‫آزمایش‬‫ها‬‫در‬‫شرایطی‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫روند‬‫که‬‫مطالعه‬‫امکان‬‫وجود‬‫روابط‬‫علت‬–‫معلول‬‫مد‬‫نظر‬
‫باشد‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫امکان‬‫کنترل‬‫در‬‫متغیر‬‫های‬‫مورد‬‫مطالعه‬‫میسر‬‫نیست‬‫تقریبا‬"‫تمام‬‫آزما‬‫‌های‬‫ش‬‫ی‬
‫میدانی‬‫در‬‫ردیف‬‫شبه‬‫آزمایش‬‫ها‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬‫از‬‫جهات‬‫دیگر‬‫این‬‫نوع‬‫تحقیق‬‫همان‬‫شرایط‬‫و‬
‫مشخصات‬‫آزمایش‬‫را‬‫داراست‬.
‫جمعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫در‬ ‫پژوهی‬‫مخاطب‬ ‫های‬ ‫روش‬
•‫روش‬‫مصاحبه‬‫متمرکز‬،‫برگروه‬‫مصاحبه‬‫عمیق‬‫و‬‫روش‬‫مردم‬‫نگاری‬
‫‌ترین‬‫ج‬‫رای‬‫و‬‫‌ترین‬‫ب‬‫مناس‬‫روش‬‫برای‬‫پژوهش‬‫دربارۀ‬‫مخاطبان‬‫رسانه‬‫ها‬‫به‬‫ویژه‬‫تلویزیون‬‫روش‬‫کیفی‬
‫بوده‬‫است‬.
‫مصاحبه‬‫متمرکز‬‫بر‬‫گروه‬‫راهبردی‬‫پژوهشی‬‫برای‬‫فهم‬‫برداشت‬‫های‬‫مخاطبان‬‫از‬‫برنامه‬‫های‬‫تل‬‫ویزیونی‬
‫و‬‫رادیویی‬‫و‬‫همچنین‬‫میزان‬‫اثربخشی‬‫آنها‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫رود‬.‫در‬‫این‬‫گونه‬‫مصاحبه‬‫ها‬‫به‬‫طور‬‫همز‬‫مان‬
‫بین‬6‫تا‬12‫نفر‬‫به‬‫طور‬‫همزمان‬‫مصاحبه‬‫می‬‫شوند‬.‫یک‬‫ناظر‬‫پاسخگویان‬‫را‬‫در‬‫جریان‬‫یک‬‫جلس‬‫ه‬
‫گفتگو‬‫تقریبا‬‫انتظام‬‫نیافته‬‫دربارۀ‬‫موضوع‬‫محوری‬،‫بحث‬‫هدایت‬‫می‬‫کند‬.
‫ویژگی‬‫شاخص‬‫مصاحبه‬‫متمرکز‬‫برگروه‬‫گفتگوی‬‫گروهی‬‫کنترل‬‫شده‬‫است‬.‫مکاتب‬‫انتق‬‫ادی‬‫و‬‫تفسیری‬
‫این‬‫شیوه‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫شکل‬‫جدید‬‫برای‬‫تحقیق‬‫در‬‫زمینه‬‫مخاطبان‬‫به‬‫جای‬‫رویکردهای‬‫آزمای‬‫شی‬
‫واثبات‬‫گرا‬‫قبول‬‫کردند‬.
‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬
•‫هدف‬‫تمامی‬‫روش‬‫های‬‫پژوهش‬‫در‬‫همه‬‫علوم‬،‫تجربی‬‫انسانی‬‫و‬،‫اجتماعی‬‫نزدیک‬‫شدن‬‫به‬‫واقع‬‫یت‬
‫و‬‫توصیف‬‫و‬‫تحلیل‬‫آن‬‫است‬.‫اگر‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫این‬‫روش‬‫های‬‫تحقیق‬‫موجود‬‫را‬‫به‬‫یک‬‫جعبه‬‫اب‬‫زار‬
‫تشبیه‬‫کنیم‬‫باید‬‫فهمید‬‫که‬‫هرکدام‬‫از‬‫این‬‫روش‬‫ها‬‫کدام‬‫یک‬‫از‬‫پیچ‬‫و‬‫مهره‬‫های‬‫مسایل‬‫و‬‫موضوعان‬
‫اجتماعی‬‫و‬‫انسانی‬‫را‬‫می‬‫گشایند‬‫و‬‫حل‬‫می‬‫کنند‬.

Contenu connexe

En vedette

Case study
Case studyCase study
Case study
mehdi88992003
 
Symbolism
SymbolismSymbolism
Symbolism
mehdi88992003
 
Network society
Network societyNetwork society
Network society
mehdi88992003
 
تیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعاتتیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعات
mehdi88992003
 
Structuralism
StructuralismStructuralism
Structuralism
mehdi88992003
 
Untitled 6
Untitled 6Untitled 6
Untitled 6
mehdi88992003
 
David morley 2
David morley 2David morley 2
David morley 2
mehdi88992003
 
Surprise ending
Surprise endingSurprise ending
Surprise ending
mehdi88992003
 
Hard news soft news
Hard news soft newsHard news soft news
Hard news soft news
mehdi88992003
 
Habermas
HabermasHabermas
Habermas
mehdi88992003
 
reception theory نظریه دریافت
reception theory نظریه دریافتreception theory نظریه دریافت
reception theory نظریه دریافت
mehdi88992003
 
Noam chomsky
Noam chomskyNoam chomsky
Noam chomsky
mehdi88992003
 
John fiske
John fiskeJohn fiske
John fiske
mehdi88992003
 
Glass
GlassGlass
Carl rogers
Carl rogersCarl rogers
Carl rogers
mehdi88992003
 
Concepts in communication
Concepts in communicationConcepts in communication
Concepts in communication
mehdi88992003
 
Edward said
Edward saidEdward said
Edward said
mehdi88992003
 
تعاملگرایی، گافمن
تعاملگرایی، گافمنتعاملگرایی، گافمن
تعاملگرایی، گافمن
mehdi88992003
 
Herbert schiller
Herbert schillerHerbert schiller
Herbert schiller
mehdi88992003
 

En vedette (20)

Case study
Case studyCase study
Case study
 
Symbolism
SymbolismSymbolism
Symbolism
 
Network society
Network societyNetwork society
Network society
 
تیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعاتتیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعات
 
Structuralism
StructuralismStructuralism
Structuralism
 
Untitled 6
Untitled 6Untitled 6
Untitled 6
 
Ecla
EclaEcla
Ecla
 
David morley 2
David morley 2David morley 2
David morley 2
 
Surprise ending
Surprise endingSurprise ending
Surprise ending
 
Hard news soft news
Hard news soft newsHard news soft news
Hard news soft news
 
Habermas
HabermasHabermas
Habermas
 
reception theory نظریه دریافت
reception theory نظریه دریافتreception theory نظریه دریافت
reception theory نظریه دریافت
 
Noam chomsky
Noam chomskyNoam chomsky
Noam chomsky
 
John fiske
John fiskeJohn fiske
John fiske
 
Glass
GlassGlass
Glass
 
Carl rogers
Carl rogersCarl rogers
Carl rogers
 
Concepts in communication
Concepts in communicationConcepts in communication
Concepts in communication
 
Edward said
Edward saidEdward said
Edward said
 
تعاملگرایی، گافمن
تعاملگرایی، گافمنتعاملگرایی، گافمن
تعاملگرایی، گافمن
 
Herbert schiller
Herbert schillerHerbert schiller
Herbert schiller
 

Similaire à Research method

شبکه های اجتماعی علمی
شبکه های اجتماعی علمیشبکه های اجتماعی علمی
شبکه های اجتماعی علمی
Shahid Beheshti University
 
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library
 
Quantitave research
Quantitave research Quantitave research
Quantitave research
Ali Reza Bakhshi
 
Quantitative research
Quantitative research Quantitative research
Quantitative research
Ali Reza Bakhshi
 
green information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic libraries
Iman Narimani
 
Discourse analysis
Discourse analysisDiscourse analysis
Discourse analysis
mehdi88992003
 
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
YaBeSH KelassUp
 
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاScientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
YaBeSH KelassUp
 
Altmetrics
AltmetricsAltmetrics
Altmetrics
Somayeh GhaviDel
 
Altmetrics
AltmetricsAltmetrics
Altmetrics
Somayeh GhaviDel
 
Cognitive science
Cognitive scienceCognitive science
Cognitive science
Aref Jazayeri
 
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختمدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
Maryam Moghadami
 
فناوری اطلاعات و فرهنگ2
فناوری اطلاعات و فرهنگ2فناوری اطلاعات و فرهنگ2
فناوری اطلاعات و فرهنگ2
Lampesht
 
چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندجچکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندج
parvaneh tavakoli
 
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
mahdi amirvaghefi
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Eisa Rezaei
 
Segmented professions
Segmented professionsSegmented professions
Segmented professions
zahra_mhdn
 
Fahimealiaskari metodology
Fahimealiaskari metodologyFahimealiaskari metodology
Fahimealiaskari metodology
fahime aliaskari
 
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
Yahya Eyvazi
 
مدیریت محتوا Content management
مدیریت محتواContent managementمدیریت محتواContent management
مدیریت محتوا Content management
Hosseinieh Ershad Public Library
 

Similaire à Research method (20)

شبکه های اجتماعی علمی
شبکه های اجتماعی علمیشبکه های اجتماعی علمی
شبکه های اجتماعی علمی
 
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 
Quantitave research
Quantitave research Quantitave research
Quantitave research
 
Quantitative research
Quantitative research Quantitative research
Quantitative research
 
green information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic libraries
 
Discourse analysis
Discourse analysisDiscourse analysis
Discourse analysis
 
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
 
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاScientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
 
Altmetrics
AltmetricsAltmetrics
Altmetrics
 
Altmetrics
AltmetricsAltmetrics
Altmetrics
 
Cognitive science
Cognitive scienceCognitive science
Cognitive science
 
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختمدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
 
فناوری اطلاعات و فرهنگ2
فناوری اطلاعات و فرهنگ2فناوری اطلاعات و فرهنگ2
فناوری اطلاعات و فرهنگ2
 
چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندجچکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندج
 
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
 
Segmented professions
Segmented professionsSegmented professions
Segmented professions
 
Fahimealiaskari metodology
Fahimealiaskari metodologyFahimealiaskari metodology
Fahimealiaskari metodology
 
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
 
مدیریت محتوا Content management
مدیریت محتواContent managementمدیریت محتواContent management
مدیریت محتوا Content management
 

Plus de mehdi88992003

Reuters
ReutersReuters
Reuters
mehdi88992003
 
Social learning theory
Social learning theorySocial learning theory
Social learning theory
mehdi88992003
 
Cyber crime law
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime law
mehdi88992003
 
John brookshire thompson
John brookshire thompsonJohn brookshire thompson
John brookshire thompson
mehdi88992003
 
Birmingham
BirminghamBirmingham
Birmingham
mehdi88992003
 
Digital divide
Digital divideDigital divide
Digital divide
mehdi88992003
 
Campaign
CampaignCampaign
Campaign
mehdi88992003
 
Larry king
Larry kingLarry king
Larry king
mehdi88992003
 
Tv.radio.jurnalism
Tv.radio.jurnalismTv.radio.jurnalism
Tv.radio.jurnalism
mehdi88992003
 
Cnn effect theory
Cnn effect theoryCnn effect theory
Cnn effect theory
mehdi88992003
 
Media propaganda
Media propagandaMedia propaganda
Media propaganda
mehdi88992003
 
Internet addiction
Internet addictionInternet addiction
Internet addiction
mehdi88992003
 
Internet addiction
Internet addictionInternet addiction
Internet addiction
mehdi88992003
 
Walter benjamin
Walter benjaminWalter benjamin
Walter benjamin
mehdi88992003
 
Media jensiat
Media jensiatMedia jensiat
Media jensiat
mehdi88992003
 
Election advertising
Election advertisingElection advertising
Election advertising
mehdi88992003
 

Plus de mehdi88992003 (20)

Reuters
ReutersReuters
Reuters
 
Social learning theory
Social learning theorySocial learning theory
Social learning theory
 
Cyber crime law
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime law
 
John brookshire thompson
John brookshire thompsonJohn brookshire thompson
John brookshire thompson
 
Pr!
Pr!Pr!
Pr!
 
Birmingham
BirminghamBirmingham
Birmingham
 
Digital divide
Digital divideDigital divide
Digital divide
 
Campaign
CampaignCampaign
Campaign
 
Foko
FokoFoko
Foko
 
Larry king
Larry kingLarry king
Larry king
 
Tv.radio.jurnalism
Tv.radio.jurnalismTv.radio.jurnalism
Tv.radio.jurnalism
 
Cnn effect theory
Cnn effect theoryCnn effect theory
Cnn effect theory
 
Media propaganda
Media propagandaMedia propaganda
Media propaganda
 
Internet addiction
Internet addictionInternet addiction
Internet addiction
 
Internet addiction
Internet addictionInternet addiction
Internet addiction
 
Walter benjamin
Walter benjaminWalter benjamin
Walter benjamin
 
Media jensiat
Media jensiatMedia jensiat
Media jensiat
 
Election advertising
Election advertisingElection advertising
Election advertising
 
News
NewsNews
News
 
Namayeshe jensiat
Namayeshe jensiatNamayeshe jensiat
Namayeshe jensiat
 

Research method