Untitled 6

‫موشكافي‬ ‫احتمال‬ ‫اقناعي‬ ‫مدل‬
Elaboration Likelihood Model
‫مقاله‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬«‫ارزيابي‬ ‫و‬ ‫معرفي‬‫مدل‬‫احتمال‬ ‫اقناعي‬‫موشكاف‬‫ي‬»
‫دهقان‬ ‫علیرضا‬ ‫دکتر‬ ‫نوشته‬
‫مقدمه‬
‫نفوذ‬‫اجتماعی‬‫از‬‫طریق‬،‫اقناع‬‫از‬‫جمله‬‫‌ترین‬‫ل‬‫متداو‬‫و‬‫نیز‬‫‌ترین‬‫ی‬‫مدن‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫مراقبت‬‫اجت‬‫ماعی‬
‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫در‬‫دسترس‬‫افراد‬‫یک‬‫جامعه‬‫قرار‬‫دارد‬.‫از‬‫این‬‫روی‬‫محققان‬،‫‌شناسی‬‫ن‬‫روا‬‫‌شن‬‫ن‬‫روا‬‫اسی‬
،‫اجتماعی‬،‫ارتباطات‬‫بازاریابی‬‫و‬،‫تبلیغات‬‫از‬‫‌ها‬‫ل‬‫سا‬‫پیش‬‫اقناع‬‫را‬‫‌طور‬‫ه‬‫ب‬‫منظم‬‫مورد‬‫مطال‬‫عه‬‫قرار‬
‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬.(‫پتی‬‫و‬،‫برینول‬2007)
‫مدل‬‫احتمال‬‫موشکافی‬‫یکی‬‫از‬‫‌های‬‫ش‬‫کوش‬‫نظری‬‫‌ای‬‫ه‬‫گسترد‬‫است‬‫که‬‫در‬‫اواخر‬‫دهة‬70‫و‬‫در‬
‫مقابله‬‫با‬‫این‬‫انتقادات‬‫مطرح‬‫شد‬‫و‬‫‌نوعی‬‫ه‬‫ب‬‫دربردارندة‬‫عصارة‬‫همة‬‫‌ها‬‫ش‬‫پژوه‬‫و‬‫‌پرداز‬‫ه‬‫نظری‬‫‌های‬‫ی‬
‫مربوط‬‫به‬‫موضوع‬‫تغییر‬‫نگرش‬‫در‬‫طول‬‫این‬‫دو‬‫دهه‬‫است‬.
‫مدل‬‫اقناعی‬‫احتمال‬‫موشکافی‬‫‌بار‬‫ن‬‫اولی‬‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫مقال‬‫‌عنوان‬‫ت‬‫تح‬”‫درگیر‬‫بودن‬‫با‬،‫موضوع‬‫م‬‫‌تواند‬‫ی‬
‫اقناع‬‫‌واسطة‬‫ه‬‫ب‬‫بازخوردهای‬‫شناختی‬‫وابسته‬‫به‬‫پیام‬‫را‬‫افزایش‬‫یا‬‫کاهش‬‫دهد‬“‫به‬‫قلم‬‫ریچارد‬‫پتی‬‫و‬
‫جان‬‫کاسیوپو‬‫در‬‫ادبیات‬‫پژوهشی‬‫مطالعات‬،‫اقناع‬‫ظهور‬‫کرد‬‫و‬‫‌های‬‫ش‬‫چال‬‫نظری‬‫‌اش‬‫ه‬‫اولی‬‫را‬‫در‬
‫‌های‬‫ل‬‫سا‬‫آغازین‬‫دهة‬80‫از‬‫سر‬‫گذراند‬(‫چوی‬‫و‬،‫سالمون‬2003).
‫موشكافي‬ ‫احتمال‬ ‫مدل‬ ‫اساسي‬ ‫مفاهیم‬ ‫مرور‬
‫نخستین‬‫نکته‬‫یادآوری‬‫تعریفی‬‫است‬‫که‬‫مؤلفان‬،‫مدل‬‫برای‬‫مفهوم‬”‫نگرش‬“‫اختیار‬‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬.
‫نگرش‬‫‌های‬‫ی‬‫ارزیاب‬‫عامی‬‫‌است‬‫که‬‫مردم‬‫در‬‫خصوص‬،‫خود‬،‫سایرین‬‫اشیا‬‫و‬‫موضوعات‬‫اتخاذ‬
‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬.‫این‬‫‌های‬‫ی‬‫ارزیاب‬‫عام‬‫یا‬،‫‌ها‬‫ش‬‫نگر‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫بر‬‫پایة‬‫‌های‬‫ه‬‫تجرب‬،‫شناختی‬‫عاطفی‬‫و‬‫رفتاری‬
‫متنوعی‬‫شکل‬‫بگیرند‬.‫بر‬‫همین‬،‫روال‬‫تغییر‬‫نگرش‬‫نیز‬‫ممکن‬‫است‬‫بر‬‫پایة‬‫تجرب‬‫‌های‬‫ه‬،‫شناختی‬
‫انفعالی‬‫و‬‫یا‬‫رفتاری‬‫در‬‫افراد‬‫‌وجود‬‫ه‬‫ب‬‫آید‬.
‫دومین‬‫نکته‬‫توجه‬‫به‬‫مسئلة‬”‫انگیزه‬“‫و‬”‫توانایی‬‫تفکر‬“‫‌مثابة‬‫ه‬‫ب‬‫بسترهای‬‫ایجاد‬‫یا‬‫تغییر‬‫نگرش‬
،‫مخاطبان‬‫در‬‫مواجهه‬‫با‬‫پیام‬‫است‬.‫نگرش‬‫هر‬‫فرد‬‫در‬‫قبال‬‫یک‬‫موضوع‬،‫مشخص‬‫تابعی‬‫از‬”‫میزان‬
‫انگیزه‬“‫و‬”‫توانایی‬‫او‬‫برای‬‫تفکر‬“‫در‬‫مورد‬‫آن‬‫موضوع‬‫است‬.‫انگیزه‬‫و‬‫توانایی‬‫افراد‬‫بر‬‫ای‬‫پردازش‬
‫اطالعات‬‫موجود‬‫در‬‫یک‬‫پیام‬،‫ارتباطی‬‫بسته‬‫به‬‫عوامل‬‫متنوع‬‫فردی‬‫یا‬‫وضعیتی‬‫که‬‫در‬‫آ‬‫ن‬‫قرار‬
،‫دارند‬‫متفاوت‬‫است‬.
‫اول‬ ‫فرض‬‫پیش‬
‫افراد‬‫برای‬‫اتخاذ‬‫نگرش‬،‫درست‬‫دارای‬‫انگیزه‬‫هستند‬.
‫فستینگر‬‫در‬‫نظریة‬‫پرنفوذ‬،‫خود‬‫‌عنوان‬‫ت‬‫تح‬”‫فرایندهای‬‫مقایسه‬‫اجتماعی‬“‫بر‬‫این‬‫موضوع‬‫تمرکز‬
‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫مردم‬‫چگونه‬‫درستی‬‫نظراتشان‬،‫را‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫نظرات‬‫دیگران‬‫ارزیابی‬‫می‬‫‌کنند‬.
‫‌های‬‫ش‬‫نگر‬‫درست‬‫مفید‬‫هستند‬.‫زیرا‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ً‫ال‬‫معمو‬‫از‬‫طریق‬‫‌کردن‬‫ک‬‫نزدی‬‫افراد‬‫به‬‫نتایج‬‫م‬،‫طلوب‬‫و‬
‫دور‬‫ساختن‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬‫پیامدهای‬،‫‌آمیز‬‫ه‬‫مخاطر‬‫شرایطی‬‫را‬‫فراهم‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫تا‬‫بتوانند‬‫از‬‫نظر‬‫اجت‬‫ماعی‬
‫پاداش‬‫دریافت‬‫کنند‬‫و‬‫از‬‫مجازات‬‫و‬‫تنبیه‬‫کناره‬‫بگیرند‬.‫بدین‬،‫ترتیب‬«‫انتظار‬‫‌ر‬‫ی‬‫م‬‫ود‬‫که‬‫‌های‬‫ش‬‫نگر‬
‫نادرست‬ً‫ا‬‫عموم‬‫ناسازگار‬‫باشند‬.
‫دوم‬ ‫فرض‬‫پیش‬
‫گرچه‬‫همة‬‫افراد‬‫‌خواهند‬‫ي‬‫م‬‫نگرش‬‫درست‬‫را‬‫اختیار‬،‫كنند‬‫سرشت‬‫و‬‫میزان‬
‫موشكافي‬‫افراد‬‫دربارة‬،‫موضوع‬‫بسته‬‫به‬‫عوامل‬‫فردی‬‫و‬،‫وضعیتي‬‫متفاو‬‫ت‬‫خواهد‬
‫بود‬.
‫منظور‬‫از‬‫موشکافی‬‫در‬‫بستر‬‫یک‬‫ارتباط‬،‫اقناعی‬‫میزانی‬‫از‬‫تفکرات‬‫افراد‬‫در‬‫مورد‬‫استد‬‫الالت‬‫مرتبط‬
‫با‬‫موضوع‬‫است‬‫که‬‫در‬‫پیام‬‫گنجانده‬‫‌است‬‫ه‬‫شد‬.
‫وقتی‬‫شرایط‬‫‌ای‬‫ه‬‫‌گون‬‫ه‬‫ب‬‫است‬‫که‬”‫انگیزه‬“‫و‬”‫توانایی‬،‫افراد‬‫برای‬‫درگیر‬‫شدن‬‫در‬‫تف‬‫کر‬‫دربارة‬
‫موضوع‬“‫افزایش‬،‫‌یابد‬‫ی‬‫م‬‫گفته‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫احتمال‬‫موشکافی‬‫باالست‬.
‫فرض‬‫پیش‬‫دوم‬(‫ادامه‬)
‫این‬‫‌سازی‬‫م‬‫مفهو‬‫از‬‫اصطالح‬،‫موشکافی‬‫بر‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫وقتی‬‫احتمال‬‫موشکافی‬‫باالست‬‫که‬‫مرجعی‬
‫برای‬‫‌دادن‬‫ص‬‫تخصی‬‫منابع‬،‫شناختی‬‫درحمایت‬‫از‬‫پیام‬‫اقناعی‬‫نزد‬‫‌کننده‬‫ت‬‫دریاف‬‫وجود‬‫د‬‫اشته‬‫باشد‬‫و‬
‫این‬،‫مرجع‬‫همان‬‫اطالعات‬‫پیشینی‬‫موجود‬‫در‬‫حافظة‬‫افراد‬‫است‬‫که‬‫با‬‫موضوع‬‫پیام‬‫ارتباط‬‫دارد‬.‫در‬
‫واقع‬‫موشکافی‬‫دربارة‬،‫موضوع‬‫از‬‫طریق‬‫برداشت‬‫فرد‬‫از‬‫موضوع‬‫و‬‫استدالالت‬‫تازه‬‫‌گ‬‫ل‬‫شک‬‫رفته‬‫در‬
‫پیرامون‬،‫آن‬‫و‬‫ادغام‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫در‬‫ساختار‬‫پنهان‬‫نگرش‬‫اولیة‬‫فرد‬‫دربارة‬،‫موضوع‬‫صورت‬‫‌پذیر‬‫ی‬‫م‬‫د‬.
‫پـس‬‫از‬‫تعریف‬‫اصطالح‬”‫موشکافی‬“،‫مؤلفان‬‫یکی‬‫از‬‫‌ترین‬‫ی‬‫اساس‬‫مفاهیم‬‫خود‬‫را‬‫توض‬‫یح‬‫‌دهند‬‫ی‬‫مـ‬
‫کـه‬‫سـرشت‬”‫احتمـالی‬“‫مـوشکافی‬‫را‬‫تبیین‬‫‌کنـد‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫آن‬‫مفهوم‬”‫طیف‬‫مـوشکـافـ‬‫ی‬“‫است‬.
‫طیف‬،‫موشکافی‬‫واکنش‬‫احتمالی‬‫مخاطب‬‫در‬‫مواجهه‬‫با‬‫یک‬‫پیام‬‫اقناعی‬‫را‬‫نشان‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫ک‬‫ه‬‫یک‬
‫سر‬‫حداقلی‬،‫آن‬‫از‬‫عدم‬‫تالش‬‫‌کننده‬‫ت‬‫دریاف‬‫برای‬‫‌کردن‬‫ی‬‫موشکاف‬‫پیام‬‫آغاز‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫به‬‫سر‬
‫حداکثری‬‫طیف‬‫که‬‫باالترین‬‫میزان‬‫موشکافی‬‫‌کننده‬‫ت‬‫دریاف‬‫دربارة‬‫پیام‬‫را‬‫نشان‬‫می‬،‫‌دهد‬‫منتهی‬
‫‌شود‬‫ی‬‫م‬.
‫سوم‬ ‫فرض‬‫پیش‬
‫متغیرها‬‫‌توانند‬‫ي‬‫م‬‫مقدار‬‫و‬‫جهت‬‫تعیین‬‫نگرش‬‫را‬‫به‬‫سه‬‫حالت‬‫‌تأث‬‫ت‬‫تح‬‫یر‬‫قرار‬
‫دهند‬.‫اين‬‫سه‬‫حالت‬‫‌اند‬‫ت‬‫عبار‬‫از‬:
‫الف‬.‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫استدالالت‬‫اقناعي‬‫پیام‬.
‫ب‬.‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫‌های‬‫خ‬‫سرن‬‫فرعي‬.
‫ج‬.‫از‬‫طريق‬‫تأثیرگذاری‬‫بر‬‫میزان‬‫و‬‫يا‬‫جهت‬‫موشكافي‬‫پیام‬‫و‬‫استدالالت‬‫آ‬‫ن‬.
‫فرض‬‫پیش‬‫سوم‬–‫قوی‬ ‫پیام‬/‫ضعیف‬ ‫پیام‬
‫مؤلفان‬‫مدل‬‫در‬‫تالش‬‫برای‬‫مطالعه‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫متقاعدکنندة‬‌‫ن‬‫درو‬‫متنی‬،‫پیام‬‫مفهوم‬‫ک‬‫یفیت‬
‫استدالل‬‫را‬‫مطرح‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫بر‬‫این‬‫اساس‬‫که‬‫پیامی‬‫‌از‬‫کیفیت‬‫استدالل‬‫باالیی‬‫بر‬‫خوردار‬‫است‬‫یا‬
،‫خیر‬‫دو‬‫نوع‬‫پیام‬”‫قوی‬“‫و‬”‫ضعیف‬“‫را‬‫از‬‫هم‬‫تمییز‬‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬.
‫پیام‬‫قوی‬‫پیامی‬‫‌است‬‫که‬‫استدالالت‬‫موجود‬‫در‬‫آن‬‫‌ای‬‫ه‬‫‌گون‬‫ه‬‫ب‬‫باشند‬‫که‬‫وقتی‬‫دریاف‬‫‌کنندگان‬‫ت‬
‫‌خواهند‬‫ی‬‫م‬‫دربارة‬‫موضوع‬‫پیام‬،‫بیندیشند‬‫‌هایی‬‫ه‬‫اندیش‬‫که‬‫تولید‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫همواره‬‫مطل‬‫وب‬‫ـ‬‫یعنی‬‫هم‬
‫جهت‬‫با‬‫‌های‬‫ه‬‫توصی‬‫‌ـ‬‫م‬‫پیا‬‫باشند‬.
‫پیام‬‫ضعیف‬‫پیامی‬‫‌است‬‫که‬‫استدالالت‬‫موجود‬‫در‬،‫آن‬‫‌های‬‫ه‬‫اندیش‬‫نامطلوب‬‫ـ‬‫یعنی‬‫ب‬‫رخالف‬
‫جهت‬‫‌های‬‫ه‬‫توصی‬‫پیام‬‫ـ‬‫نسبت‬‫به‬،‫موضوع‬‫در‬‫ذهن‬‫‌کننده‬‫ت‬‫دریاف‬‫پیام‬‫‌بار‬‫ه‬‫ب‬‫‌آورد‬‫ی‬‫م‬.
‫چهارم‬ ‫فرض‬‫پیش‬
‫زماني‬‫كه‬‫انگیزه‬‫يا‬‫توانايي‬‫پردازش‬‫استدالالت‬‫كاهش‬،‫‌يابد‬‫ي‬‫م‬‫‌ه‬‫خ‬‫سرن‬‫ای‬‫فرعي‬
‫به‬‫عوامل‬‫‌تری‬‫ه‬‫‌كنند‬‫ن‬‫تعیی‬‫برای‬‫سنجش‬‫اقناع‬‫تبديل‬‫‌شوند‬‫ي‬‫م‬.‫برعك‬،‫س‬‫زماني‬
‫كه‬‫‌انديشي‬‫ک‬‫باري‬‫در‬‫مورد‬‫استدالالت‬‫پیام‬‫افزايش‬،‫‌يابد‬‫ي‬‫م‬‫‌های‬‫خ‬‫سرن‬‫ف‬‫رعي‬‫به‬
‫عوامل‬‫‌تری‬‫ت‬‫‌اهمی‬‫م‬‫ك‬‫برای‬‫سنجش‬‫اقناع‬‫تبديل‬‫‌شوند‬‫ي‬‫م‬.
‫مهم‬‫است‬‫که‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫چهارم‬‫را‬‫‌طور‬‫ن‬‫ای‬‫تفسیر‬‫نکنیم‬‫که‬‫‌ای‬‫ه‬‫دست‬‫از‬‫متغیرها‬(ً‫ال‬‫مث‬‫‌های‬‫خ‬‫سرن‬
‫منبع‬‫از‬‫قبیل‬‫اعتبار‬‫و‬‫تخصص‬‫منبع‬‫انتشاردهندة‬‫پیام‬)‫تنها‬‫زمانی‬‫پردازش‬‫‌شون‬‫ی‬‫م‬‫د‬‫که‬‫احتمال‬
‫موشکافی‬‫پایین‬‫است‬‫و‬‫دستة‬‫دیگر‬‫متغیرها‬(‫نظیر‬‫استدالالت‬)‫فقط‬‫زمانی‬‫پردازش‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬‫که‬
‫احتمال‬‫موشکافی‬‫باالست؛‬‫بلکه‬‫معنی‬‫این‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫وقتی‬‫احتمال‬‫م‬‫وشکافی‬‫پایین‬
،‫است‬‫بیشتر‬‫احتمال‬‫دارد‬‫که‬‫متغیرها‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫عوامل‬‫برانگیزانندة‬‫‌های‬‫ش‬‫پرداز‬‫فرعی‬‫ب‬‫ر‬‫فرایند‬
‫ارتباط‬‫اقناعی‬‫تأثیر‬‫بگذارند‬.‫همین‬‫متغیرها‬‫زمانی‬‫که‬‫احتمال‬‫موشکافی‬،‫باالست‬‫ب‬‫یشتر‬‫احتمال‬
‫دارد‬‫که‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫عواملی‬‫که‬‫مخاطبان‬‫را‬‫برای‬‫ارزیابی‬‫دقیق‬‫متن‬‫پیام‬‫بر‬‫‌انگیزانند‬‫ی‬‫م‬،‫در‬‫بافت‬‫یک‬
‫ارتباط‬‫اقناعی‬‫تأثیر‬‫بگذارند‬.
‫پنجم‬ ‫فرض‬‫پیش‬
‫متغیرهايي‬‫كه‬‫انگیزه‬‫و‬‫توانايي‬‫تفكر‬‫و‬‫پردازش‬‫يک‬‫پیام‬‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫‌ای‬‌‫نسبتا‬
‫عیني‬‫‌تأثیر‬‫ت‬‫تح‬‫قرار‬،‫‌دهند‬‫ي‬‫م‬‫‌توانند‬‫ي‬‫م‬‫‌انديشي‬‫ک‬‫باري‬‫در‬‫مورد‬‫استد‬‫الالت‬‫پیام‬
‫را‬‫كاهش‬‫يا‬‫افزايش‬‫دهند‬.
‫متغیرهایی‬‫در‬”‫متن‬‫پیام‬“‫و‬‫یا‬‫در‬”‫بافت‬‫ارتباط‬‫اقناعی‬“‫وجود‬‫دارند‬‫که‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫طر‬‫یق‬
‫دستکاری‬‫در‬‫میزان‬‫انگیزه‬‫و‬‫توانایی‬‫پردازش‬‫اطالعات‬‫در‬،‫افراد‬‫جهت‬‫و‬‫میزان‬‫ارزیابی‬‫موض‬‫وع‬‫را‬
‫در‬‫پیوند‬‫با‬”‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫اصلی‬‫متن‬‫پیام‬“،‫‌تأثیر‬‫ت‬‫تح‬‫قرار‬‫دهند‬.
‫ششم‬ ‫فرض‬‫پیش‬
‫متغیرهايي‬‫كه‬‫پردازش‬‫پیام‬‫را‬‫به‬‫‌ای‬‫ه‬‫شیو‬‫نسبتا‬‫سوگیرانه‬‫‌تأث‬‫ت‬‫تح‬‫یر‬‫قرار‬،‫دهند‬
‫‌توانند‬‫ي‬‫م‬‫‌های‬‫ه‬‫انگیز‬‫سوگیرانه‬‫مثبت‬‫يا‬‫منفي‬‫و‬‫يا‬‫توانايي‬‫تفكر‬‫س‬‫وگیرانه‬‫مثبت‬‫يا‬
‫منفي‬‫در‬‫قبال‬‫موضوع‬‫ايجاد‬‫كنند‬.
‫گرچه‬‫پردازش‬‫سوگیرانه‬‫پیام‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫از‬‫‌های‬‫ه‬‫را‬‫متعددی‬‫شکل‬،‫بگیرد‬‫اما‬،‫اغلب‬‫سوگی‬‫ری‬‫برآمده‬
‫از‬‫نگرش‬‫اولیة‬‫فرد‬‫نسبت‬‫به‬‫موضوع‬،‫پیام‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫الگوی‬‫پردازش‬‫در‬‫این‬‫حالت‬‫است‬.
‫‌کنندة‬‫ش‬‫پرداز‬‫سوگیر‬‫نیز‬‫‌کوشد‬‫ی‬‫م‬‫تا‬‫استدالالت‬‫را‬‫پردازش‬‫کند‬‫و‬‫از‬‫این‬‫جهت‬‫شبی‬‫ه‬‫‌کنندة‬‫ش‬‫پرداز‬
‫عینی‬‫است‬.‫‌کنندة‬‫ش‬‫پرداز‬‫عینی‬‫دارای‬‫این‬‫توانایی‬‫یا‬‫انگیزه‬‫است‬‫که‬”‫ارزش‬‫واقعی‬‫م‬‫تن‬‫پیام‬“‫را‬
‫کشف‬‫کند‬‫و‬‫به‬‫این‬‫ترتیب‬‫هر‬‫چقدر‬‫مقدار‬‫پردازش‬‫اطالعات‬‫و‬‫استدالالت‬‫پیام‬‫بیشت‬‫ر‬،‫شود‬
‫استدالالت‬،‫قوی‬‫اقناع‬‫بیشتری‬‫‌بار‬‫ه‬‫ب‬‫‌آورند‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫استدالالت‬‫ضعیف‬‫اقناع‬‫کمتری‬‫ح‬‫اصل‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬.
‫اما‬‫‌کنندة‬‫ش‬‫پرداز‬،‫سوگیر‬‫‌طور‬‫ه‬‫ب‬،‫خاص‬‫دارای‬‫انگیزه‬‫و‬‫توانایی‬‫تولید‬‫نوع‬‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬‫از‬‫اند‬‫‌ها‬‫ه‬‫یش‬،‫است‬
‫که‬‫اغلب‬‫در‬”‫دفاع‬‫از‬‫یک‬‫نگرش‬‫اولیه‬“‫عمل‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬.
‫هفتم‬ ‫فرض‬‫پیش‬
‫تغییر‬‫نگرشي‬‫كه‬‫حاصل‬‫از‬‫پردازش‬‫استدالالت‬‫مرتبط‬‫با‬‫موضوع‬(‫يعني‬‫مسیر‬‫اص‬‫لي‬‫اقناع‬)
،‫باشد‬‫به‬‫نسبت‬‫تغییر‬‫نگرشي‬‫كه‬‫‌تأثیر‬‫ت‬‫تح‬‫‌های‬‫خ‬‫سرن‬‫فرعي‬(‫يعني‬‫مسیر‬‫ف‬‫رعي‬‫اقناع‬)‫صورت‬
‫پذيرفته‬،‫باشد‬‫از‬‫نظر‬‫زماني‬‫دوام‬‫بیشتری‬‫خواهد‬‫داشت‬‫و‬‫مقاومت‬‫بیشتری‬‫در‬‫براب‬‫ر‬‫‌های‬‫م‬‫پیا‬
‫ضداقناعي‬‫نشان‬‫‌دهد‬‫ي‬‫م‬‫و‬‫نیز‬‫‌بیني‬‫ش‬‫پی‬‫‌تری‬‫ق‬‫دقی‬‫در‬‫مورد‬‫رفتار‬‫بعدی‬‫مخاطبان‬‫ب‬‫‌دست‬‫ه‬
‫خواهد‬‫داد‬.
‫آخرین‬‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫مدل‬‫احتمال‬،‫موشکافی‬‫در‬‫حقیقت‬‫اهمیت‬‫‌ها‬‫ک‬‫تفکی‬‫و‬‫تمایزهای‬‫تودرتو‬‫و‬‫پ‬‫یچیدة‬‫مدل‬
‫را‬‫توجیه‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.‫‌فرض‬‫ش‬‫پی‬‫هفتم‬،‫مدل‬‫ابراز‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫بسته‬‫به‬‫اینکه‬‫اقناع‬‫از‬‫مسیر‬‫اص‬‫لی‬‫یا‬‫فرعی‬‫‌بار‬‫ه‬‫ب‬
‫آمده‬،‫باشد‬‫نتایج‬‫‌بار‬‫ه‬‫ب‬‫آمده‬‫از‬‫ارتباط‬،‫اقناعی‬‫از‬‫نظر‬‫قابلیت‬‫‌کنندگی‬‫ی‬‫‌بین‬‫ش‬‫پی‬‫رفتار‬‫پ‬،‫‌گیران‬‫م‬‫یا‬‫مقاومت‬
‫‌گیران‬‫م‬‫پیا‬‫در‬‫برابر‬‫‌های‬‫م‬‫پیا‬‫ضداقناعی‬‫و‬‫استمرار‬‫اتخاذ‬ِ‫ش‬‫نگر‬‫همسان‬‫در‬‫طول‬‫زمان‬‫درقبال‬‫یک‬‫موضوع‬
،‫مشخص‬‫متفاوت‬‫خواهد‬‫بود؛‬‫دالیل‬‫متعددی‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫چرا‬‫پیامدهای‬‫مختلفی‬‫از‬‫این‬‫مسیرهای‬
‫دوگانه‬،‫اقناع‬‫انتظار‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬.
‫بر‬‫اساس‬‫مدل‬‫احتمال‬،‫موشکافی‬‫هر‬‫چقدر‬‫میزان‬‫موشکافی‬‫در‬‫استدالالت‬‫پیام‬‫بیشتر‬‫باشد‬،‫تغییر‬‫نگرش‬
‫‌بار‬‫ه‬‫ب‬،‫آمده‬،‫مقاومت‬‫تداوم‬‫و‬‫استحکام‬‫بیشتری‬‫خواهد‬‫داشت‬.
‫گیری‬‫نتیجه‬
‫مدل‬‫احتمال‬،‫موشکافی‬‫یکی‬‫از‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫برجستة‬‫پژوهشی‬‫در‬‫حوزة‬‫ارتباطات‬‫اقناعی‬‫‌حساب‬‫ه‬‫ب‬
‫‌آید‬‫ی‬‫م‬.‫مدلی‬‫که‬‫گرد‬‫آورندة‬‫آرا‬‫و‬‫افکار‬‫پژوهشگران‬‫پیش‬‫از‬،‫خود‬‫در‬‫قالب‬‫‌ای‬‫ه‬‫نظری‬‫چند‬‫و‬‫جهی‬‫و‬
‫پیچیده‬‫است‬.
‫ترجیح‬‫ذهنیت‬‫بر‬،‫عینیت‬‫و‬‫توجه‬‫به‬‫بافتی‬‫از‬‫شرایط‬‫فردی‬‫و‬‫وضعیتی‬‫که‬‫برقراری‬‫ارتباط‬‫اقناعی‬‫در‬
‫درون‬‫آن‬‫صورت‬،‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫این‬‫مدل‬‫را‬‫از‬‫دایرة‬‫‌های‬‫ش‬‫پژوه‬‫‌نگر‬‫ی‬ّ‫م‬‫ک‬‫دور‬‫کرده‬‫و‬‫به‬‫یک‬‫رویک‬‫رد‬
‫کیفی‬‫در‬‫مطالعات‬‫اقناع‬‫نزدیک‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬.‫هرچند‬‫که‬‫خود‬‫مقوله‬”‫اقناع‬“،‫جایگاهی‬‫در‬‫ّت‬‫ن‬‫س‬
‫‌های‬‫ش‬‫پژوه‬‫‌نگر‬‫ی‬‫کیف‬‫در‬‫علوم‬‫اجتماعی‬‫ندارد‬‫و‬‫مؤلفان‬‫مدل‬‫نیز‬‫ادعایی‬‫در‬‫خصوص‬‫وارد‬‫ک‬‫ردن‬
‫مطالعات‬‫اقناع‬‫به‬‫عرصة‬‫‌های‬‫ش‬‫پژوه‬‫کیفی‬‫‌اند‬‫ه‬‫نداشت‬.
1 sur 13

Recommandé

مدل اقناعي احتمال موشكافي par
مدل اقناعي احتمال موشكافيمدل اقناعي احتمال موشكافي
مدل اقناعي احتمال موشكافيmehdi88992003
366 vues13 diapositives
Habermas par
HabermasHabermas
Habermasmehdi88992003
715 vues11 diapositives
Hard news soft news par
Hard news soft newsHard news soft news
Hard news soft newsmehdi88992003
547 vues9 diapositives
تیترنویسی در مطبوعات par
تیترنویسی در مطبوعاتتیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعاتmehdi88992003
578 vues11 diapositives
Ecla par
EclaEcla
Eclamehdi88992003
691 vues6 diapositives
David morley 2 par
David morley 2David morley 2
David morley 2mehdi88992003
675 vues25 diapositives

Contenu connexe

En vedette

reception theory نظریه دریافت par
reception theory نظریه دریافتreception theory نظریه دریافت
reception theory نظریه دریافتmehdi88992003
1.3K vues9 diapositives
Research method par
Research methodResearch method
Research methodmehdi88992003
411 vues12 diapositives
Case study par
Case studyCase study
Case studymehdi88992003
652 vues10 diapositives
Surprise ending par
Surprise endingSurprise ending
Surprise endingmehdi88992003
395 vues5 diapositives
Network society par
Network societyNetwork society
Network societymehdi88992003
911 vues11 diapositives
Glass par
GlassGlass
Glassmehdi88992003
621 vues7 diapositives

Similaire à Untitled 6

فراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبردي par
فراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبرديفراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبردي
فراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبرديMajid Zavari
98 vues10 diapositives
The social construction of reality par
The social construction of realityThe social construction of reality
The social construction of realityMehdi Arabzadeh Yekta
39 vues24 diapositives
Quantitative research par
Quantitative research  Quantitative research
Quantitative research Ali Reza Bakhshi
130 vues16 diapositives
Quantitave research par
Quantitave research  Quantitave research
Quantitave research Ali Reza Bakhshi
190 vues16 diapositives
Mehrzad section 6 - strategic thinking par
Mehrzad   section 6 - strategic thinkingMehrzad   section 6 - strategic thinking
Mehrzad section 6 - strategic thinkingAmirSajjad Mehrzad
192 vues37 diapositives
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال par
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
1.9K vues51 diapositives

Similaire à Untitled 6(6)

فراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبردي par Majid Zavari
فراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبرديفراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبردي
فراگيري تحليل و دسته بندي داده ها و اطلاعات استراتژيك و راهبردي
Majid Zavari98 vues
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال par PEDAGOGY.IR
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 1.9K vues

Plus de mehdi88992003

Reuters par
ReutersReuters
Reutersmehdi88992003
843 vues17 diapositives
Social learning theory par
Social  learning theorySocial  learning theory
Social learning theorymehdi88992003
1.1K vues9 diapositives
Cyber crime law par
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime lawmehdi88992003
329 vues44 diapositives
Pr! par
Pr!Pr!
Pr!mehdi88992003
684 vues37 diapositives
Digital divide par
Digital divideDigital divide
Digital dividemehdi88992003
369 vues14 diapositives
Campaign par
CampaignCampaign
Campaignmehdi88992003
572 vues36 diapositives

Untitled 6