Publicité
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار
Prochain SlideShare
Num17 daryaaknar (شماره 17 نشریه دریاکنار(Num17 daryaaknar (شماره 17 نشریه دریاکنار(
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Similaire à daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار(20)

Publicité

Plus de mehran sultany nezhad(20)

Publicité

daryaaknar newspaper(num19) شماره هیجدهم نشریه دریاکنار

  1. ‫تومان‬ 3000 ‫قیمت‬ 2020 ‫اکتبر‬ 12 1442 ‫صفر‬ 24 1399 ‫مهرماه‬ 22 ‫شنبه‬ ‫سه‬ 18 ‫شماره‬ ‫دوم‬ ‫سال‬) ‫اورول‬ ‫جرج‬ ( . ‫است‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫کار‬ ‫کارها‬ ‫باقی‬ ،‫شود‬ ‫منتشر‬ ‫‌خواهند‬‫ی‬‫نم‬ ‫که‬ ‫خبری‬ ‫انتشار‬ ‫یعنی‬ ‫‌نگاری‬‫ه‬‫روزنام‬ ‫سرپرست‬‫زنان‬‫آموزی‬‫مهارت‬‫طرح‬ ‫يابد‬‫مي‬‫توسعه‬‫بوشهر‬‫استان‬‫در‬‫خانوار‬ ‫فقط‬‫مذاکرات‬‫در‬‫کلمات‬ ‫رامنتقل‬‫پیام‬‫درصد‬‫هفت‬ ‫آهنگ‬‫درصد‬۳۸،‫کنند‬‫می‬ ‫زبان‬‫را‬‫درصد‬ ۵۵‫و‬‫صدا‬ ‫آورد‬‫درمی‬‫نمایش‬‫به‬‫بدن‬ 4 3 ‫فعال‬ ‫باید‬ ، ‫مردم‬ ‫نماینده‬ ‫باشد‬ ‫جامعه‬ ‫بطن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زاده‬ ‫نیرنگ‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ 2 4 ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫آموزی‬ ‫مهارت‬ ‫بزهکاری‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫کاهش‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ 3 ‫دکتر‬ : ‫نجم‬ ‫عبدهللا‬ ‫آقای‬ ‫ماجراهای‬ ‫زاده‬ ‫نیرنگ‬ ‫متعال‬‫مقام‬‫نام‬‫به‬ ‫گرفتار‬‫همواره‬‫استان‬‫آموزش‬‫عرصه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫فراوان‬ ‫قوسهای‬ ‫و‬ ‫کش‬ ‫بیش‬‫جذب‬‫راستای‬‫در‬‫ای‬‫مجموعه‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫تاریخچه‬ ،‫فراگیر‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫می‬‫قرار‬‫تغییر‬‫دستخوش‬‫را‬‫آموزش‬ ‫گفته‬‫باور‬‫در‬‫هم‬‫مردم‬‫عامه‬‫و‬‫دهد‬ ‫مشاهده‬ ‫گاها‬ .‫هستند‬ ‫متحیر‬ ‫و‬ ‫سردرگم‬ ‫ایشان‬ ‫های‬ ‫مرجع‬‫از‬‫برتری‬ِ‫ادعای‬‫آموزشی‬‫موسسه‬‫یک‬‫که‬‫گردیده‬ ‫چگونه‬،‫است‬‫کرده‬‫ارائه‬‫هم‬‫را‬‫خود‬‫فعالیت‬‫مجوز‬‫صدور‬ ‫که‬‫دالیلی‬‫مهمترین‬‫از‬‫افتد؟‬‫می‬‫اتفاق‬‫این‬‫که‬‫شود‬‫می‬ ‫آگاهی‬ ‫عدم‬ ‫نمود؛‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رخداد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬‫رسانه‬‫ضعف‬‫که‬‫باشد‬‫می‬‫ربط‬‫ذی‬‫مسئولین‬‫و‬‫مردم‬ .‫سازد‬‫می‬‫نمایان‬‫سازی‬‫آگاه‬‫در‬‫را‬ ‫اعتبار‬ ‫مرجع‬ ‫تنها‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫اساس‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫کارکنان‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫مجوز‬ ‫صدور‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫استانها‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫و‬‫مدیریت‬‫سازمان‬،‫استانی‬‫سطح‬ ‫نگری‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫(مرکز‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کشور‬ ‫استخدامی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ )‫استان‬ .‫الغیر‬‫و‬ ‫و‬‫مسئول‬‫این‬‫به‬‫کند‬‫می‬‫مراجعه‬‫هست‬‫فردی‬‫یک‬‫حال‬ ‫امضاء‬‫نامه‬‫تفاهم‬‫و‬‫بگیریم‬‫عکس‬‫باهم‬‫بیا‬‫که‬‫مدیر‬‫آن‬ ‫جلوه‬‫معتبر‬‫راستای‬‫در‬‫را‬‫جمعی‬‫افکار‬‫اصطالحا‬‫که‬‫کنیم‬ ‫معطوف‬‫خود‬‫غیردولتی‬‫عمومی‬‫آموزشی‬‫موسسه‬ِ‫دادن‬ ‫که‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫هایی‬ ‫همکاری‬ ‫مطمئنا‬ ،‫سازد‬ .‫باشد‬‫می‬‫الزم‬‫آگاهی‬‫عدم‬‫از‬‫برگرفته‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬ ،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫نمایان‬ ‫موجود‬ ‫مکان‬ ‫از‬ ‫واالتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫قانع‬ ‫آن‬ ‫نسازیم‬ ‫نژاد‬ ‫سلطانی‬ ‫مهران‬ ‫مسئول‬ ‫مدیر‬ ‫آموزشی‬ ِ‫اعتبار‬ ‫بوشهر‬‫استان‬‫مردم‬‫پرطنین‬‫صدای‬ ‫مسئول‬ ‫مدیر‬ ‫سخن‬ ‫بوشهر!؟‬‫استان‬ِ‫سهم‬ ‫و‬ ‫گاز‬‫و‬‫نفت‬ِ‫ت‬‫صنع‬ ‫الدین‬ ‫رشید‬ ‫االسراراز‬ ‫کشف‬ ‫تفسیر‬ ‫در‬ :‫آمده‬‫میبدی‬ ‫مرغ‬ ‫و‬ ‫دیو‬ ، ‫باد‬ ‫که‬ )‫پیامبر(ع‬ ‫سلیمان‬ ‫بودند‬‫او‬‫مسخر‬‫همه‬ ‫اولیای‬‫با‬‫بود‬‫نشسته‬‫ملک‬‫سریر‬‫بر‬‫روزی‬ ‫بر‬ ‫سریر‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ِ‫ارکان‬ ‫و‬ ‫مملکت‬ .‫ایستاده‬‫هوا‬‫اندر‬‫باد‬‫پشت‬ ‫ای‬ :‫گفت‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وی‬ ِ‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مورچه‬ ‫کرامت‬‫چه‬‫تو‬‫با‬‫خدای‬‫که‬‫بگو‬،‫خدا‬‫پیامبر‬ ‫جهان؟‬‫این‬‫در‬‫کرده‬ .‫بینی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چنان‬ ‫است‬ ‫من‬ ‫مسخر‬ ‫باد‬ :‫که‬ ‫داد‬ ‫جواب‬ ‫سلیمان‬ :‫گوید‬‫می‬‫که‬‫است‬‫اشارت‬‫چه‬‫این‬‫که‬‫خبرداری‬،‫سلیمان‬‫ای‬:‫گفت‬ ‫در‬ ‫باد‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫باد‬ ‫همچون‬ ‫دنیوی‬ ‫مملکت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دادند‬ ‫ترا‬ ‫آنچه‬ ‫د؟‬َ‫و‬‫ب‬‫حاصل‬‫چه‬‫دست‬ !‫بود‬‫همچنان‬‫دنیا‬ ِ‫ک‬‫ل‬ُ‫م‬‫کار‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ،‫درد‬ِ‫سرای‬ ‫دنیا‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫می‬ ‫راست‬ ‫ما‬ ِ‫جان‬ ‫بی‬ ‫بی‬ ‫البته‬ ‫و‬ .‫است‬‫کر‬َ‫م‬ ‫اش‬‫تجریه‬‫اما‬‫دانست‬‫نمی‬‫خیام‬‫و‬‫رودکی‬‫از‬‫من‬‫جان‬‫بی‬‫بی‬‫شاید‬ .‫کرد‬‫اعتماد‬‫کالمش‬‫به‬‫شد‬‫می‬‫و‬‫بود‬‫رفته‬‫فراتر‬‫هم‬‫عزیز‬‫دو‬‫این‬‫از‬ ‫هست‬‫که‬‫عمر‬‫این‬‫اصل‬‫و‬‫جهان‬‫احوال‬ ‫ست‬‫غمی‬‫و‬‫فریبی‬‫و‬‫خیالی‬‫و‬‫خوابی‬ ‫نبستن‬‫دل‬‫و‬‫تالشهاست‬‫زیباترین‬،‫زیستن‬‫ه‬ِ‫ب‬‫و‬‫زیستن‬‫برای‬‫تالش‬ .‫نکوتر‬‫هم‬‫آن‬‫از‬‫ندارد‬‫دلی‬‫که‬‫آنچه‬‫به‬ ‫مجالی‬ ‫هایش‬ ‫دلبستگی‬ ‫و‬ ‫وابستگی‬ ‫آن‬ ‫متعاقب‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫پرستش‬ ‫سجایای‬‫مرور‬‫و‬‫تمرین‬،‫گذارد‬‫نمی‬‫را‬‫باید‬‫که‬‫آنچه‬‫به‬‫پرداختن‬‫برای‬ ‫پر‬‫وانفسای‬‫این‬‫در‬‫کرد‬‫مخلوقات‬‫اشرف‬‫تورا‬‫و‬‫من‬‫که‬‫آنچه‬،‫اخالقی‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دریابیم‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫پیدایش‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫م‬ُ‫گ‬ ،‫زندگی‬ ِ‫تپش‬ ‫زخمهایمان‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ما‬‫اکنون‬ ِ‫حال‬‫شاید‬‫بکشیم‬ ‫نفس‬ ‫بهتری‬ ‫هوای‬ .‫یابد‬‫بیشتری‬ِ‫م‬‫التیا‬ ‫د؟‬َ‫و‬ُ‫ب‬‫حاصل‬‫چه‬،‫دست‬‫در‬‫باد‬‫از‬ ‫مستفشار‬ ‫فهیمه‬ ‫کارشناس‬ ‫شناسی‬ ‫آسیب‬ ‫اجتماعی‬ ‫هفته‬ ‫گفتار‬ ‫شهدای‬‫یاد‬‫داشتن‬‫نگه‬‫زنده‬ ‫حرکت‬‫تداوم‬‫باعث‬‫انقالب‬ ‫است‬‫انقالب‬ ‫حججـی‬ ‫محسـن‬ ‫شـهید‬ ‫پاسـدار‬ ‫در‬ 1370 ‫سـال‬ ‫تیـر‬ 21 ‫در‬ ‫شهرسـتان‬ ‫در‬ ‫متدیـن‬ ‫خانـواده‬ .‫آمد‬ ‫دنیا‬ ‫بـه‬ ‫اصفهان‬ ‫آبـاد‬ ‫نجـف‬ ‫هـای‬ ‫آمـوزه‬ ‫شـیفته‬ ‫کودکـی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مذهبی‬ ‫مجالس‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫دینی‬ )‫الحسـین(ع‬ ‫اباعبدهللا‬ ‫عـزاداری‬ ‫سـپری‬ ‫از‬ ‫پـس‬ .‫بـود‬ ‫مانـوس‬ ‫مقدماتی‬ ‫تحصیلات‬ ‫دوره‬ ‫کـردن‬ ‫مدرک‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫هنرستان‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫شـد‬ ‫کاردانـش‬ ‫شـاخه‬ ‫از‬ ‫دیپلـم‬ ‫مقطـع‬ ‫تـا‬ ‫را‬ ‫خـود‬ ‫دانـش‬ً ‫نهایتـا‬ ‫کنتـرل‬ ‫تکنولـوژی‬ ‫رشـته‬ ‫کاردانـی‬ ‫کاربـردی‬ ‫علمـی‬ ‫آمـوزش‬ ‫مرکـز‬ ‫از‬ 1385 ‫سـال‬ .‫داد‬ ‫ارتقـاء‬ ‫علویجـه‬ ‫مؤسسـه‬ ‫بـا‬ ‫حججـی‬ ‫محسـن‬ ‫حـاج‬ ‫شـهید‬ ‫فرهنگـی‬ ‫تربیتـی‬ ‫مسـیر‬ ‫و‬ ‫شـد‬ ‫آشـنا‬ ‫کاظمی‬ ‫احمد‬ .‫کـرد‬ ‫پیـدا‬ ‫را‬ ‫زندگیـش‬ ‫ایـن‬ ‫اعضـای‬ ‫از‬ ‫حججـی‬ ‫محسـن‬ ‫و‬ ‫ترویـج‬ ‫در‬ ‫فعـال‬ ‫و‬ ‫مؤسسـه‬ ‫راهیان‬ ‫خادمین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫تبلیغ‬ ‫دوران‬ ‫عملیاتـی‬ ‫مناطـق‬ ‫در‬ ‫نـور‬ ‫اقدامـات‬ ‫او‬ ‫بـود‬ ‫مقـدس‬ ‫دفـاع‬ ‫سازندگی‬ ‫اردوهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جهادی‬ ‫مناطـق‬ ‫مـردم‬ ‫بـه‬ ‫خدمـت‬ ‫بـرای‬ ‫همیـن‬ .‫کـرد‬ ‫مـی‬ ‫دنبـال‬ ‫محـروم‬ ‫شـهید‬ ‫شـخصیت‬ ‫با‬ ‫کـه‬ ‫بـود‬ ‫ایـام‬ ‫پیـدا‬ ‫انـس‬ ‫کاظمـی‬ ‫احمـد‬ ‫حـاج‬ ‫سـال‬ ‫در‬ .‫شـد‬ ‫او‬ ‫شـیفته‬ ‫و‬ ‫کـرد‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫مدتی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ازدواج‬ 1391 ‫انقالب‬ ‫پاسـداران‬ ‫سپاه‬ ‫عضویت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پـس‬ ‫و‬ ‫آمـد‬ ‫در‬ ‫اسلامی‬ ‫نیروهـای‬ ‫بـه‬ ‫پاسـداری‬ ‫سـلک‬ ‫در‬ ‫اشـرف‬ ‫نجـف‬ 8 ‫زرهـی‬ ‫لشـکر‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شـرکت‬ ‫بـا‬ ‫و‬ ‫پیوسـت‬ ‫را‬ ‫زرهی‬ ‫مهارتهای‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫سـوریه‬ ‫بحران‬ ‫آغاز‬ ‫با‬ .‫گرفت‬ ‫فرا‬ ‫حججـی‬ ‫محسـن‬ 2011 ‫سـال‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫دفـاع‬ ‫بـرای‬ 1394 ‫سـال‬ ‫محـرم‬ )‫(س‬ ‫زینـب‬ ‫حضـرت‬ ‫حـرم‬ ‫از‬ ‫شـد‬ ‫اعـزام‬ ‫سـوریه‬ ‫بـه‬ ‫داوطلبانـه‬ ‫کشـور‬ ‫ایـن‬ ‫در‬ ‫روز‬ 45‫مـدت‬ ‫بـه‬ ‫و‬ .‫داشـت‬ ‫حضـور‬ 1396 ‫تیـر‬ 27 ‫در‬ ‫دیگـر‬ ‫بـار‬ ‫وی‬ ‫آمریکا‬ ‫ارتش‬ .‫شـد‬ ‫سـوریه‬ ‫راهی‬ ‫اعطـای‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمـع‬ ‫بـا‬ ‫کـه‬ ‫تروریستی‬ ‫نیروهای‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫درصـدد‬ ‫داعـش‬ ‫تکفیـری‬ ‫انداختـن‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫ضمـن‬ ‫تـا‬ ‫برآمـد‬ ‫((کتائب‬ ‫گروه‬ ‫ارتباطی‬ ‫تجهیزات‬ ‫گـروه‬ ‫از‬ ‫یکـی‬ ،))‫السیدالشـهداء‬ ‫از‬ ‫الشـعبی‬ ‫حشـد‬ ‫مهـم‬ ‫هـای‬ ‫زمینـه‬ ، ‫هللا‬ ‫حـزب‬ ‫هـای‬ ‫گـردان‬ ‫داعـش‬ ‫عناصـر‬ ‫دشـمنانه‬ ‫حملـه‬ ‫مـرز‬ ‫در‬ ))‫((تنـف‬ ‫منطقـه‬ ‫بـه‬ ‫را‬ ‫سـوریه‬ ‫و‬ ‫عـراق‬ ‫کشـور‬ ‫دو‬ ‫هـای‬ ‫تکفیـری‬ .‫کنـد‬ ‫فراهـم‬ ‫مـرداد‬ 16 ‫روز‬ ‫بامـداد‬ ‫در‬ ‫داعـش‬ ‫بـا‬ 2017‫اوت‬ ‫بـا‬ ‫مطابـق‬ 1396 ‫ماشـین‬ ‫هوشـمند‬ ‫گیـری‬ ‫هـدف‬ ‫توپخانـه‬ ‫آتـش‬ ‫و‬ ‫نظامـی‬ ‫آالت‬ ‫قـدرت‬ ‫شـدن‬ ‫فلـج‬ ‫موجـب‬ ‫ای‬ ‫کتائب‬ ‫نیروهای‬ ‫انهدام‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫ایـن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شـدند‬ ‫السیدالشـهداء‬ ‫کـه‬ ‫نیـز‬ ‫حججـی‬ ‫محسـن‬ ‫میـان‬ ‫و‬ ‫آمـوزش‬ ‫بـرای‬ ‫قبـل‬ ‫روز‬ ‫چنـد‬ ‫از‬ ‫هـای‬ ‫نیـرو‬ ‫کنـار‬ ‫در‬ ‫تانـک‬ ‫بـا‬ ‫کار‬ ‫هنگام‬ ‫داشـت‬ ‫حضـور‬ ‫فاطمیـون‬ ‫داعـش‬ ‫پیـاده‬ ‫نیروهـای‬ ‫بـا‬ ‫نبـرد‬ ‫تیر‬ ‫اصابـت‬ ‫هـدف‬ ‫پهلـو‬ ‫ناحیـه‬ ‫از‬ .‫درآمـد‬ ‫اسـارت‬ ‫بـه‬ ‫و‬ ‫گرفـت‬ ‫قـرار‬ ‫نیروهـای‬ 1396 ‫مــرداد‬ 18‫در‬ ‫بـا‬ ‫داعـش‬ ‫تکفیـری‬ ‫تروریسـتی‬ ‫بـه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫بـدن‬ ‫از‬ ‫سـر‬ ‫کـردن‬ ‫جـدا‬ .‫رسـاندند‬ ‫شـهادت‬ ‫پیکر‬ ‫از‬ ‫بخشـی‬ 1396‫7شـهریور‬ ‫شـده‬ ‫قطعـه‬ ‫قطعـه‬ ‫و‬ ‫سـر‬ ‫بـی‬ ‫محسـن‬ ‫حـرم‬ ‫مدافـع‬ ‫شـهید‬ ‫و‬ ‫توافـق‬ ‫جریـان‬ ‫در‬ ‫حججـی‬ ‫مقاومت‬ ‫نیروهـای‬ ‫میـان‬ ‫مبادلـه‬ ‫داعـش‬ ‫تروریسـتی‬ ‫گروهـک‬ ‫و‬ ‫شـهر‬ ‫الشـهدای‬ ‫معـراج‬ ‫تحویـل‬ ‫همیـن‬ ‫بـر‬ ‫شـد‬ ‫سـوریه‬ ‫تدمـر‬ ‫به‬ ‫اتوبوسها‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اساس‬ ‫لبنـان‬ ‫هللا‬ ‫حـزب‬ ‫نیروهـای‬ ‫تدمـر‬ ‫حزب‬ ‫شهدای‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫اورا‬ ‫پیکر‬ .‫گرفتنـد‬ ‫تحویـل‬ ‫هللا‬ ‫6931پیکر‬‫مهر‬ 3‫روز‬ ‫درشامگاه‬ ‫به‬ ‫روز‬ 40 ‫از‬ ‫پس‬ ‫حججی‬ ‫شـهید‬ ‫دی‬ ‫آزمایشهای‬ ‫و‬ ‫بازگشت‬ ‫تهران‬ ‫هویـت‬ ‫از‬ ‫تـا‬ ‫گرفـت‬ ‫انجـام‬ ‫ای‬ ‫ان‬ ‫پس‬ .‫شوند‬ ‫مطمئن‬ ‫پیکر‬ ‫حتمی‬ ‫و‬ ‫باشـکوه‬ ‫تشـییع‬ ‫و‬ ‫اسـتقبال‬ ‫از‬ ،‫مشـهد‬ ‫شـهرهای‬ ‫در‬ ‫بینظیـر‬ ‫زادگاهـش‬ ‫و‬ ‫اصفهـان‬ ،‫تهـران‬ ‫یادمـان‬ ‫محـل‬ ‫در‬ ‫آبـاد‬ ‫نجـف‬ ‫خـاک‬ ‫بـه‬ ‫شـهر‬ ‫ایـن‬ ‫شـهدای‬ .‫شـد‬ ‫سـپرده‬ ‫معظم‬‫مقام‬‫صحبت‬ ‫رهبری‬)‫العالی‬‫(مدظله‬ :‫حججی‬‫شهید‬‫درباره‬ ‫حجت‬،‫عزیز‬‫حججی‬‫شهید‬ ‫چشمان‬‫مقابل‬‫در‬‫خداوند‬ .‫است‬‫شده‬‫همگان‬ ‫رئیـس‬ ‫نائـب‬ ‫عنـوان‬ ‫بـه‬ ‫قایـدی‬ ‫کمـال‬ ‫هیئـت‬ ‫رئیسـه‬ ‫هیئـت‬ ‫عضـو‬ ‫و‬ ‫آقایـان‬ .‫شـد‬ ‫منصـوب‬ ‫بوشـهر‬ ‫اسـتان‬ ‫والیبـال‬ ‫کنـار‬‫دریـا‬ ‫ورزشـی‬ ‫خبرنـگار‬ ‫گـزارش‬ ‫بـه‬ ‫بازدرهـوا‬ ‫حسـن‬ ‫سـوی‬ ‫از‬ ‫حکمـی‬ ‫طـی‬ ، ‫کمـال‬ ،‫اسـتان‬ ‫والیبـال‬ ‫هیـات‬ ‫رئیـس‬ ‫بـه‬ ‫رشـته‬ ‫ایـن‬ ‫پیشکسـوتان‬ ‫از‬ ‫قایـدی‬ ‫عضـو‬ ‫و‬ ‫آقایـان‬ ‫رئیـس‬ ‫نائـب‬ ‫عنـوان‬ ‫اسـتان‬ ‫والیبـال‬ ‫هیئـت‬ ‫رئیسـه‬ ‫هیئـت‬ .‫شـد‬ ‫منصـوب‬ ‫بوشـهر‬ ‫رشـته‬ ‫در‬ ‫قایـدی‬ ‫مدیریتـی‬ ‫سـوابق‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫ریاسـت‬ ‫بـه‬ ‫‌تـوان‬‫ی‬‫م‬ ،‫والیبـال‬ ‫همچنین‬‫و‬‫خارگ‬‫جزیره‬‫والیبال‬‫هیئت‬ ‫برتـری‬ ‫لیـگ‬ ‫هـای‬ ‫تیـم‬ ‫در‬ ‫بـازی‬ ‫سـابقه‬ ‫فـوالد‬ ،‫تهـران‬ ‫پرسـپولیس‬ ‫همچـون‬ ‫شهرداری‬ ،‫امام‬ ‫بندر‬ ‫پتروشیمی‬ ،‫اهواز‬ ‫های‬‫دهه‬‫در‬‫بوشهر‬‫ایرانجوان‬‫و‬‫بوشهر‬ .‫کـرد‬ ‫اشـاره‬ ‫نیـز‬ ۸۰ ‫و‬ ۷۰ ‫تولد‬‫تا‬‫تولد‬‫از‬‫حججی‬‫محسن‬‫شهید‬ ‫شد‬‫منصوب‬‫بوشهر‬‫استان‬‫والیبال‬‫هیئت‬‫رئیسه‬‫هیئت‬‫عضو‬ 4 ‫آقاجانی‬‫هادی‬ ‫ارتباطات‬‫(مدرس‬ )‫معاشرت‬ ‫آداب‬ ‫و‬ ‫بوشهر‬ ‫دریایی‬ ‫پایگاه‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ، ‫تربیت‬ ‫مدیریت‬ ‫ملی‬ ‫تیم‬ ‫بوشـهری‬ ‫سـتاره‬ ‫طارمـی‬ ‫مهـدی‬ ‫مقابـل‬ ‫دوسـتانه‬ ‫جـدال‬ ‫در‬ ‫ایـران‬ ‫فوتبـال‬ ‫بار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫پنالتی‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫ازبکستان‬ .‫کـرد‬ ‫گل‬ ‫بـه‬ ‫تبدیـل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خـودش‬ ، ‫کنـار‬ ‫دریـا‬ ‫ورزشـی‬ ‫خبرنـگار‬ ‫گـزارش‬ ‫بـه‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫بازیکنی‬ ‫هیچ‬ ‫اخیر‬ ‫سـالیان‬ ‫طی‬ ‫نتوانسته‬ ‫بوشهری‬‫بازیکن‬‫طارمی‬‫مهدی‬ ‫شگرد‬‫این‬‫و‬‫بگیرد‬‫پنالتی‬‫ایران‬‫فوتبال‬‫در‬ ‫پیراهـن‬‫در‬‫بـار‬‫ایـن‬‫را‬‫العـاده‬‫فـوق‬‫و‬‫ذاتـی‬ ‫نمایش‬‫به‬‫نیز‬‫ازبکستان‬‫برابر‬‫و‬‫ملی‬‫تیم‬ .‫گذاشت‬ ‫گرفتن‬‫بـا‬‫ایـن‬‫از‬‫پیـش‬‫کـه‬‫طارمـی‬‫مهـدی‬ ‫العـاده‬ ‫فـوق‬ ‫و‬ ‫تاثیرگـذار‬ ‫‌هـای‬‫ی‬‫پنالت‬ ‫بازیکنـی‬ ‫بـه‬ ،‫پرسـپولیس‬ ‫بـرای‬ ‫حسـاس‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫داوران‬ ‫برابر‬ ‫جنجالی‬ ‫اتفاق‬‫این‬‫ریوآوه‬‫پیراهن‬‫با‬‫گذشته‬‫فصل‬ ‫نمایـش‬ ‫بـه‬ ‫نیـز‬ ‫پرتغـال‬ ‫لیـگ‬ ‫در‬ ‫بارهـا‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫موفقیـت‬ ‫این‬ ‫پشـتوانه‬ ‫بـه‬ ‫تـا‬ ‫گذاشـت‬ ‫سر‬‫پر‬‫انتقاالت‬‫و‬‫نقل‬‫هایش‬‫گلزنی‬‫کنار‬ .‫بگـذارد‬ ‫سـر‬ ‫پشـت‬ ‫را‬ ‫صدایـی‬ ‫و‬ ‫بـا‬ ‫و‬ ‫ازبکسـتان‬ ‫برابـر‬ ‫در‬ ‫طارمـی‬ ‫مهـدی‬ ‫دروازه‬ ‫برابـر‬ ‫توانسـت‬ ‫ملـی‬ ‫تیـم‬ ‫پیراهـن‬ ‫بـه‬ ‫ازبـک‬ ‫گلـر‬ ‫بـرای‬ ‫ای‬ ‫چـاره‬ ‫حریـف‬ ‫بـان‬ ‫شـکل‬‫این‬‫به‬‫و‬‫نگـذارد‬‫پنالتی‬‫خطـای‬‫جـز‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قـرار‬ ‫گلزنـی‬ ‫موقعیـت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تیمـش‬ ‫دوم‬‫گل‬‫بـه‬‫ملـی‬‫تیـم‬‫بـرای‬‫را‬‫آن‬‫خـودش‬ .‫کـرد‬‫تبدیـل‬ ‫تیـم‬ ‫گریزپـای‬ ‫و‬ ‫تکنیکـی‬ ‫مهاجـم‬ ‫پیراهـن‬ ‫بـا‬ ‫اینبـار‬ ‫کـه‬ ‫‌ای‬‫ی‬‫پنالتـ‬ ‫بـا‬ ‫ملـی‬ ‫سـریال‬ ،‫گرفـت‬ ‫ملـی‬ ‫تیـم‬ ‫۹بـرای‬ ‫شـماره‬ ‫تاشـکند‬ ‫و‬ ‫آسـیا‬ ‫بـه‬ ‫را‬ ‫خـود‬ ‫‌هـای‬‫ی‬‫پنالت‬ ‫مهارنشدنی‬ ‫بازیکنی‬ ‫داد‬ ‫نشـان‬ ‫و‬ ‫کشـاند‬ .‫اسـت‬ ‫شـده‬ ‫تبدیـل‬ ‫مدافعـان‬ ‫بـرای‬ ،‫ن‬‫ستا‬‫بک‬‫از‬ ‫ل‬‫قاب‬‫م‬ ‫ی‬‫از‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ی‬‫رم‬‫طا‬ !‫ی‬‫شگ‬‫می‬‫ه‬ ‫یر‬‫گ‬ ‫ی‬‫الت‬‫پن‬ ‫ن‬‫ما‬‫ه‬ ‫ورزشی‬ ‫امینی‬‫کوروش‬ ‫سرویس‬‫دبیر‬ ‫ورزشی‬
  2. ‫تومان‬3000‫قیمت‬2020‫اکتبر‬121442‫صفر‬241399‫مهرماه‬22‫شنبه‬‫سه‬18‫شماره‬‫دوم‬‫سال‬ ‫زاده‬ ‫نیرنگ‬ ‫آقای‬ ‫ماجراهای‬ ‫شـو‬ ‫اینکـه‬ ‫تـر‬ ‫باحـال‬ ‫و‬ ‫بهتـر‬ ‫هیچـی‬ ‫بنظـروم‬ ‫سـی‬ ‫باشـه‬ ‫زنـده‬ ‫پخـش‬ ‫سـاعت۱۱فوتبال‬ ‫یـه‬ ‫و‬ ‫بـزاری‬ ‫کمـرت‬ ‫پشـت‬ ‫بالـش‬ ‫دوتـا‬ ‫خـوت‬ ‫ـوهی‬ُ ‫چــ‬ ‫بسـاط‬ ‫تخمـک؛‬ ‫ـر‬ُ ‫پـــ‬ ‫هـم‬ ‫بشـقابی‬ ‫فوتبالـی‬ ‫رفیـق‬ ‫یـه‬ ‫و‬ ‫باشـه‬ ‫هـم‬ ‫بسـکوت‬ ‫و‬ ‫پایـه‬ ‫رفیـق‬ ‫باشـه...البته‬ ‫پیشـت‬ ‫خونـه‬ ‫هـم‬ ‫زاده‬ ‫..نیرنـگ‬ ‫نیسـت‬ ‫فوتبالی‬ ‫ولـی‬ ‫جـوره‬ ‫ام‬ ‫دلـم‬ ‫فوتبـال‬ ‫موقعـه‬ ‫نیسـت‬ ‫فوتبالـی‬ ‫اصـن‬ ‫گروگان‬ ‫فیلما‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫آدما‬ ‫همی‬ ‫مثه‬ ‫خوا‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫همی‬ ‫میزنن‬ ‫چسب‬ ‫دهنشو‬ ‫و‬ ‫گیرن‬ ‫می‬ ‫صحنـه‬ ‫موقعـه‬ ‫بـس‬ ‫از‬ ... ‫بیـارم‬ ‫در‬ ‫سـرش‬ ‫آدم‬ ‫سـر‬ ‫کـه‬ ‫میزنـه‬ ‫گـپ‬ ‫بـازی‬ ‫حسـاس‬ ‫هـای‬ ‫و‬ ‫گیـچ‬ ‫کـه‬ ‫میزنـه‬ ‫میکنه...گـپ‬ ‫نــــــــــگ‬َ‫و‬‫د‬ ‫بیدا‬ ‫خوم‬ ‫میکنه...تقصیر‬ )‫درگم‬ ‫لوت(سر‬َ‫ل‬‫گ‬ ‫کجایـی؟‬ ‫شـو‬ :‫گفـت‬ ‫زد‬ ‫زنـگ‬ ‫مغرویـی‬ ‫خـوام‬ ‫مـی‬ ‫پرتغالـه‬ ‫و‬ ‫فرانسـه‬ ‫گفتم:فوتبـال‬ ‫نـدارم‬ ‫هـم‬ ‫جـا‬ ‫هیـچ‬ ‫حوصلـه‬ ‫کنـم‬ ‫سـیل‬ ‫کچلمـو‬ ‫سـر‬ ‫از‬ ‫دس‬ ‫ایجـوری‬ ‫شـاید‬ ‫...گفتـم‬ :‫گفـت‬ ‫نیس..درجـا‬ ‫خـو‬ ‫کـن‬ ‫ول‬ ‫برداره...نـه‬ ‫بیـدم‬ ‫فرانسـه‬ ‫تیـم‬ ‫عاشـق‬ ‫کوچیکـی‬ ‫از‬ ‫مـو‬ ‫..االن‬ ‫اومـد‬ ‫شـد‬ ‫پـا‬ ‫و‬ !!!‫خروسـا‬ ‫تیـم‬ ‫عاشـق‬ ‫میخوره‬ ‫تخمـک‬ ‫هـم‬ ‫و‬ ‫نشسـته‬ ‫جمعـم‬ ‫هـم‬ ‫گـپ‬ ‫بیشـتر‬ ‫ولـی‬ ‫میکنـه‬ ‫هـم‬ ‫بـازی‬ ‫...سـیل‬ ‫رحـم‬ :‫گفتـم‬ ‫سـیش‬ !!!‫مفـت‬ ‫میزنه...گـپ‬ ‫ن‬ ‫ـــــــــــه‬َ‫ک‬ ... ‫زدیـا‬ ‫هـا‬ ‫میـوه‬ ‫تمـام‬ ‫کنـا‬ ‫خـوت‬ !!!‫خوتـه‬ ‫مـال‬ ‫خـو‬ ‫ــــــهدون‬َ ‫کــــــ‬ ‫خوتـه‬ ‫مـال‬ ‫میترکیا‬ )‫وا(فردا‬ ُ‫ص‬ ‫هـا‬ ‫نره‬ ‫گفت:عاموزهلت‬ ‫خنده‬ ‫بـا‬ ‫داخل‬ ‫میکنم‬ ‫خالی‬ ‫میوه‬ ‫نیسـونی‬ ‫یه‬ ‫سـیت‬ ‫خوتون‬ ‫سـی‬ ‫ننـت‬ ‫و‬ ‫بـوات‬ ‫بـا‬ ‫بعـدش‬ ‫سـراتو‬ ...‫کنیـن‬ ‫هـم‬ ‫پـرخ‬ ‫میـوه‬ ‫و‬ ‫کنیـن‬ ‫بـازی‬ ‫میـوه‬ ‫گفتی؟‬ ‫هزیون‬ ‫بـازم‬ :‫گفتـم‬ ‫با‬ ‫پاشـو‬ ‫..گفت:ننـه‬ ‫اتاقـم‬ ‫در‬ ‫جلـو‬ ‫اومـد‬ ‫ننـم‬ ‫کـن‬ ‫چـاق‬ ‫شـیرینی‬ ‫قلیـون‬ ‫یـه‬ ‫کـو‬ِ‫تنباک‬ ‫ایـی‬ ‫قلیـون‬ ‫کـو‬ِ‫تنباک‬ ‫ایـی‬ ‫از‬ ‫فقـط‬ ‫بـوات‬ ‫..همـکار‬ ‫از‬ ‫جلوتـر‬ ‫زاده‬ ‫نیرنـگ‬ ‫شـدم‬ ‫بلنـد‬ ...‫میکشـه‬ :‫گفـت‬ ‫و‬ ‫گرفـت‬ ‫ننـم‬ ‫س‬َ‫د‬ ‫از‬ ‫پالسـتیک‬ ‫ـو‬ُ ‫مـــ‬ ‫نشـده‬ ‫بلند‬ ‫زاده‬ ‫نیرنـگ‬ ‫س‬َ‫د‬ ‫ری‬ ‫هنـو‬ ‫کسـی‬ ‫المپیک‬‫اول‬‫نفر‬‫...مو‬‫کردن‬‫چاق‬‫قلیون‬‫سی‬ ‫بـا‬ ‫کردن...ننـم‬ ‫چـاق‬ ‫قلیـون‬ ‫رشـته‬ ‫در‬ ‫هسـم‬ ‫اول‬ ‫چـی‬ ‫همـه‬ ‫تـو‬ ،‫تـو‬ : ‫گفـت‬ ‫سـیش‬ ‫کنایـه‬ ‫سـی‬ ‫زاده‬ ‫نیرنـگ‬ ‫...بعـد‬ ‫آخـر‬ ‫از‬ ‫ولـی‬ ‫هسـی‬ ‫سـکه‬ ‫چندتا‬ ‫قوالت‬ ‫پشـت‬ ‫راسـی‬ :‫گفت‬ ‫ننم‬ !!‫شـده؟۶۱میلیون‬ ‫چقـد‬ ‫سـکه‬ ‫خبـرداری‬ ‫ن؟‬ ‫بیو‬ ‫عشوه‬ ‫کن‬ ‫ناز‬ ‫حاجی‬ ‫سی‬ ‫کمی‬ !!!‫ننه‬ ‫ها‬ ‫صدای‬ ‫با‬ ‫بـوام‬ ‫یهو‬ ... ‫کـن‬ ‫اخـم‬ ‫سـیش‬ ‫کمـی‬ ‫نیرنگ‬ !!!‫موقـوف‬ ‫اضافـی‬ ‫حـرف‬ :‫گفـت‬ ‫بلنـد‬ ‫کمـرش‬ ‫رو‬ ‫کوچیـک‬ ‫از‬ ‫بـوام‬ ‫از‬ ‫تـرس‬ ‫کـه‬ ‫زاده‬ )‫گوجیک(گنجشـک‬ ‫مثـه‬ ‫کـرد‬ ‫مـی‬ ‫سـنگینی‬ ‫نگفـت‬ ‫هیچـی‬ ‫دیگـه‬ ‫کرد(سـاکت)و‬ ‫ـت‬ُ ‫مــــــ‬ ‫نه‬..‫هسم‬‫مهریه‬‫اهله‬‫نه‬‫و‬ُ ‫مـــــــــ‬:‫گفت‬‫ننم‬ ‫زندگیمو‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫عشـق‬ ‫با‬ ‫ما‬ ...‫قواله‬ ‫پشـت‬ ‫بیـد‬ ‫خـدام‬ ‫از‬ ‫خـو‬ ‫ـنم‬ُ ‫...مــــــــــ‬ ‫کردیـم‬ ‫شـروع‬ ‫قلیـون‬ ‫بـره‬ ‫بجـام‬ ‫و‬ ‫بشـه‬ ‫پیـدا‬ ‫نفـری‬ ‫یـه‬ ‫کـه‬ ‫ادامـه‬ ‫کـه‬ ‫اتـاق‬ ‫داخـل‬ ‫پریـدم‬ ... ‫کنـه‬ ‫چـاق‬ ‫هسـت‬ ‫نیمـه‬ ‫وسـط‬ ‫تـا‬ ‫کنـم‬ ‫نـگاه‬ ‫فوتبـال‬ ‫نیرنگ‬ ‫پیش‬ ‫سـرا‬ ‫داخل‬ ‫بیرون‬ ‫اومـدم‬ ‫...بـاز‬ ‫نفت‬ ‫ایقـد‬ ‫سـیچه‬ ‫آبـاد‬ ‫خونـه‬ :‫گفتـم‬ ... ‫زاده‬ ‫گیریـم‬ ‫مـی‬ ‫نفـت‬ ‫بـو‬ ‫االن‬ ‫زغالهـا‬ ‫رو‬ ‫ریختـی‬ :‫گفت‬ ‫زاده‬ ‫نیرنـگ‬ ... ‫میاریـا‬ ‫در‬ ‫بـوام‬ ‫صـدای‬ ‫...بیو‬ ‫بشن‬ ‫فرنگ‬ ‫زغاال‬ ‫و‬ ‫بشه‬ ‫کمتر‬ ‫تش‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫بزنیـم‬ ‫دور‬ ‫۵دقیقـه‬ ‫بیـرون‬ ‫موتـور‬ ‫بـا‬ ‫بریـم‬ ‫رفتیـم‬ ‫زاده‬ ‫نیرنـگ‬ ‫بـا‬ ‫موتـور‬ ‫بـا‬ ...‫برگردیـم‬ ‫یه‬ ‫...که‬ ‫برج‬ ‫خیابون‬ ‫بعدشم‬ ‫فنس‬ ‫خیابون‬ ...‫کردن‬ ‫پت‬ ‫پت‬ ‫تو‬ ‫افتاد‬ ‫موتورش‬ ‫ای‬ ‫مرتبه‬ ‫نیم‬ ‫تا‬ ‫وهللا‬ :‫گفت‬ ‫زاده‬ ‫نیرنگ‬ ‫چشه؟‬ ‫گفتم‬ ‫آزاریش‬ ‫هیـچ‬ ‫بید‬ ‫درسـت‬ ‫خـو‬ ‫پیـش‬ ‫سـاعت‬ ‫که‬ ‫دادیـم‬ ‫حولـش‬ ‫شـدیم‬ ‫پیـاده‬ ...‫نبیـد‬ ‫هـم‬ :‫برگردیم...موتورکو...گفـت‬ ‫بشـه‬ ‫روشـن‬ )‫نپرسید‬‫هم‬‫سوال‬‫از‬‫م(اصطالح‬ُ ‫پرســــ‬‫اصن‬ ‫تـا‬ ‫کردیـم‬ ‫باکـش‬ ‫تـو‬ ‫...سـیل‬ ‫نکنیـن‬ ‫هـم‬ ‫پیـل‬ :‫گفتـم‬ ...‫خلاص‬ ‫و‬ ‫نداره...خـا‬ ‫بنزیـن‬ ‫نـه‬ :‫نه...گفتـم‬ :‫گفـت‬ ‫بگیریـم‬ ‫وانـت‬ ‫داری‬ ‫...چـه‬ ‫االن‬ ‫بکنیـم‬ ‫آزار...چـه‬ ‫و‬ ‫...نـه‬ ‫نمـک‬ ‫و‬ ‫قلیونـش‬ ‫...بـوام‬ ‫بریزیـم‬ .‫سـرمو‬ ‫تـو‬ ‫خاکـی‬ ‫هم‬ ‫...فوتبـال‬ ‫تمـام‬ ‫دیگـه‬ ‫بشـه...یعنی‬ ‫دیـر‬ ‫دیگه‬ ‫کنیم...هیچ‬ ‫سیل‬ ‫اش‬ ‫بقیه‬ ‫نمیرسیم‬ ....‫خونـه‬ ‫تـا‬ ‫گرفتیـم‬ ‫دس‬ ‫داخـل‬ ‫...موتـور‬ ‫زهرماره‬ ‫اوقاتش‬ ‫بـوام‬ ‫...تا‬ ‫سـرا‬ ‫داخـل‬ ‫رفتـم‬ ‫تونسـتم‬ ‫نمـی‬ ‫هیـچ‬ ...‫خونـه‬ ‫جلـو‬ ‫نشسـته‬ .... ‫هیـچ‬ ‫هیـچ‬ ‫بگـم‬ ‫میشد‬‫کاش‬ ‫شوی‬ ‫راهم‬ ‫همره‬ ‫برون‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫رازها‬ ‫شوی‬ ‫چاهم‬ ‫من‬‫شبهای‬‫ظلمت‬ ‫ای‬ ‫چاره‬ ‫را‬ ‫کنی‬‫برمن‬‫تابشی‬ ‫شوی‬ ‫ماهم‬ ‫مثال‬‫زهره‬ ،‫زد‬ ‫آتشم‬ ‫عشقت‬ ‫داغ‬ ‫شده‬ ‫حسرت‬ ‫دل‬ ‫سهم‬ ‫آرزویم‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫عاقبت‬‫نکردی‬‫سر‬ ‫نگاهت‬‫امید‬‫به‬‫من‬ ‫ولی‬ ‫گفتم‬ ‫غزل‬ ‫صد‬ ‫عاقبت‬ ‫نکردی‬ ‫بر‬ ‫از‬ ‫مرا‬ ‫زیبای‬ ‫شعر‬ ‫خود‬ ‫عشق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫قصه‬ ‫نویسم‬ ‫می‬ ‫جنونم‬ ‫با‬ ‫عاقبت‬‫نکردی‬‫بهتر‬،‫مرا‬‫لیالی‬‫حال‬ ‫شود‬‫می‬‫پریشان‬‫آدم‬‫بشکند‬‫وقتی‬‫قلب‬ ‫عاقبت‬ ‫نکردی‬ ‫آور‬ ‫مرگ‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫چاره‬ ‫مغانی‬‫آرام‬ ‫آنقدر‬ ‫داشتی‬‫عجله‬‫رفتن‬‫برای‬ ‫نبستی‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫سالهاست‬ ‫من‬َ‫و‬ »‫در‬ ِ‫«نبستن‬‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬‫فکر‬ ...‫برگردی‬ ‫زود‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫یعنی‬ ‫زاده‬‌‫ن‬‫حسی‬‌‫ن‬‫امیرحسی‬ ‫جان‬ ‫ی‬ ‫شاخه‬ ‫بر‬ ‫کردم‬ ‫راگم‬ ‫جوانه‬ ‫عاشقانه‬‫ی‬‫لحظه‬‫هر‬ ‫کردم‬ ‫گم‬ ‫را‬ ‫آمد‬ ‫پنج‬ ‫پی‬ ‫از‬ ‫سی‬ ‫شد‬ ‫طی‬ ‫عمرم‬ ‫و‬ ‫بهانه‬ ‫بی‬ ‫شادی‬ ‫من‬ ‫کردم‬ ‫گم‬ ‫را‬ ‫مهریاس‬‫حبیبی‬‫فاطمه‬ ‫را‬ ‫موهایم‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫کشم‬‫می‬‫شانه‬ ‫شود‬‫نمی‬‫مرتب‬‫زندگی‬ !‫مادر‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مثل‬ ‫درست‬ ‫پیکر‬ ‫درو‬ ‫بی‬ ‫روزهای‬ ‫مرگ‬ ‫آمد‬ ‫سراغت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ایستاد‬‫کلمات‬‫پنهان‬‫تاریکی‬‫در‬ ‫چرخاند‬‫را‬‫کلیدش‬‫دسته‬ ‫شد‬ ‫باز‬ ‫ودلت‬ ‫ماندم‬ ‫من‬ ‫حاال‬ ‫لعنتی‬‫روی‬‫پیاده‬‫واین‬ ‫خیاطی‬‫چرخ‬‫مثل‬‫که‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫چشم‬ ‫است‬ ‫دوخته‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫باش‬‫پنجره‬‫خیال‬‫بی‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫سرزده‬ ‫پاییز‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫زده‬ ‫سر‬ ‫پاییز‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫سرزده‬ ‫پاییز‬ ‫ببند‬‫را‬‫پنجره‬ ‫بکش‬ ‫را‬ ‫پرده‬ ‫است‬ ‫تاریک‬ ‫آنقدر‬ ‫خانه‬ ‫این‬ !‫نیستی‬‫دیگر‬‫ببینم‬‫توانم‬‫می‬‫که‬ ‫فرساعمران‬ ‫که‬‫همانی‬‫تو‬ ‫بعد‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫اگر‬ ‫بپرسند‬ »‫که‬‫«بخاطر‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میبندم‬ ‫چشم‬ ‫دلفریبت‬‫لبخند‬ ‫میکنم‬‫زمزمه‬ ‫که‬‫همانی‬ »‫من‬ ‫تمام‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ِ‫م‬‫«تما‬ ‫مانده‬‫شد.بغض‬ ‫میداند‬‫که‬‫گلویی‬‫در‬ ‫است‬ ‫من‬ ‫ی‬ ‫بهانه‬ ‫بماند‬ ‫اشتباهم‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫ولی‬ )‫محمدپور(دنیز‬‫کوثر‬ ‫نوشت؛‬ ‫سهراب‬ ‫که‬ ‫آن،روز‬ ‫ساخت‬ ‫،خواهم‬ ‫قایقی‬ ‫آب‬ ‫به‬ ‫انداخت‬ ‫خواهم‬ ،‫دریا‬ ‫این‬ ‫ام،وسعت‬ ‫ساخته‬ ‫قایقی‬ ‫دور،از‬ ‫نیست،شود‬ ‫،راهی‬ ‫آنقدرطوالنیست‬ ‫ها‬ ‫سختی‬ ‫این‬ ‫،دارد‬ ‫هیاهو‬ ‫این‬ ‫،در‬ ‫من‬ ‫دل‬ ،‫شوقی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آشوب‬ ،‫گاهی‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫گاه‬ ‫دریا،طوفانیست‬ ‫این‬ ِ‫امواج‬ ‫قایق‬ ‫درون‬ ‫میداند،که‬ ‫گمان‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بیتاب‬ ‫و‬ ‫آشفته‬ ‫شخصی‬ ‫دراز‬ ‫و‬ ‫هموار‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیاز‬ ‫حس‬ ‫از‬ ‫دارد،مملو‬ ‫باری‬ ‫کوله‬ ، ‫را‬ ‫شهری‬ ‫یافتم‬ ‫زیباییست‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫که‬ ‫دریاییست‬ ‫شهر،دلشان‬ ‫این‬ ‫مردمان‬ ‫گرفتند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫قدرت‬ ‫دادند‬ ‫دلها‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫آنجا‬ ‫مردمان‬ ‫همدردیست‬ ‫کارشان‬ ،‫وفا‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫از‬ ‫بذری‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫خاک‬ ‫سینه‬ ‫در‬ ‫خفته‬ ‫کاش‬ ،،‫منتظرند‬ ‫تورا‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫باهم‬ ‫باشد،تا‬ ‫سبزی‬ ‫باشم،برگ‬ ‫من‬ ‫یابیم‬ ‫دلها‬ ‫و‬ ‫درچشم‬ ‫را‬ ‫عشق‬ ‫منتظرند‬ ‫تورا‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫کاش‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خدا‬ ‫ها‬ ‫تلخی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫دمیرچی‬‫بنیز‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫بگو‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫کشیده‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫سیب‬ ‫نچیده‬ ‫خدا‬ ‫چشیده‬ ‫فقط‬ ‫گلویت‬ ‫لوحی‬ ‫ساده‬ ‫به‬ ‫بینی‬ ‫نخندمی‬ ‫عقلم‬ ‫دلش‬ ‫نابی‬ ‫بوسه‬ ‫گرفته‬ ‫خدا‬ ‫تپیده‬ ‫لبهایت‬ ‫میان‬ ‫موازی‬ ‫خط‬ ‫کشیده‬ ‫خدا‬ ‫چکیده‬ ‫عسل‬ ‫لبانت‬ ‫روی‬ ‫چقد‬ ‫تبر‬ ‫کشیده‬ ‫تو‬ ‫احساس‬ ‫ی‬ ‫شاخه‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫بریده‬ ‫فقط‬ ‫دواندی‬ ‫ریشه‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نخواهد‬ ‫کسی‬ ‫را‬ ‫ات‬ ‫سادگی‬ ‫تقاص‬ ‫خدا‬ ‫ندیده‬ ‫شبی‬ ‫فرشته‬ ‫دوبال‬ ‫با‬ ‫تو‬ ‫فرضی‬‫زینب‬ ‫باد‬ ‫میان‬ ‫ام‬ ‫ایستاده‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫زنی‬ ‫دست‬ ‫چتر‬ ‫پاییز‬ ‫خدمت‬ ‫آورد‬ ‫برگها‬ ‫ی‬ ‫نظاره‬ ‫به‬ ‫پاییز‬ ‫گهواره‬ ‫در‬ ‫باد‬ ‫تاب‬ ‫به‬ ‫زمستان‬ ‫خواب‬ ‫به‬ ‫قلیزاده‬‫غزل‬ ‫پدرم‬ ‫ی‬ ‫پاره‬ ‫های‬ ‫کفش‬ ‫از‬ ‫خندید‬ ‫می‬ ‫درد‬ ‫همیشه‬‫او‬‫اما‬ ‫کرد‬‫می‬‫ایستادگی‬ ‫داشتن‬ ‫دوست‬ ‫ومادرم‬ ‫گرفت‬ ‫می‬ ‫لقمه‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫جیب‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫وحوصله‬ ‫رفت‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫پدرم‬ ‫دانیانیان‬‫سمانه‬ ‫را‬ ‫چادرت‬ ‫چانه‬ ‫زیر‬ ‫گرفتی‬ ‫محکم‬ ‫را‬ ‫انگشترت‬ ‫و‬ ‫حلقه‬ ‫نشانم‬ ‫دادی‬ ‫چای‬ ‫سینی‬ ‫با‬ ‫خواهرت‬ ‫آمد‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫را‬ ‫سرت‬ ‫من‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫آرام‬ ‫دزدیدی‬ ‫بیرون‬ ‫حلق‬ ‫از‬ ‫زد‬ ‫آه‬ ‫میان‬ ‫قلبم‬ ...‫بیرون‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫رعد‬ ‫موج‬ ‫چشمم‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫کردی‬ ‫غافلگیر‬ ‫ناگاه‬ ‫مرا‬ ‫شب‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫همسرت‬ ‫کردی‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫آشنا‬ ‫تا‬ ‫من‬‫بازی‬‫بگیرد‬‫پایان‬‫نگذاشتی‬ ‫من‬ ‫سربازی‬ ‫خدمت‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫خودراضی‬ ‫از‬ ‫هیز‬ ‫چشم‬ ‫دو‬ ‫حاال‬ ‫را‬ ‫پیغمبرت‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫گور‬ ‫از‬ ‫بودم‬ ‫هار‬ ‫گرگی‬ ‫ازتو‬ ‫بعد‬ ،‫داشتم‬ ‫حق‬ ‫بودم‬ ‫بیزار‬ ‫برم‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بودم‬ ‫تو‬ ‫عاشق‬ ‫من‬ ‫بودم‬ ‫ناچار‬ ‫و‬ ‫بگیرم‬‫تو‬‫بجای‬‫اینکه‬ ...‫را‬ ‫خواهرت‬ ‫دائم‬‫خواستم‬‫می‬ ‫باشم‬ ‫نزدیک‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫باشم‬ ‫تاریک‬ ‫ی‬ ‫نیمه‬ ‫امتدادت‬ ‫در‬ ! ‫آه‬ ‫ام‬ ‫شیطانی‬ ‫نیمه‬ ‫سحرها‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫بسترت‬ ‫مهیا‬ ‫بیند‬ ‫می‬ ‫خواب‬ ‫در‬ ‫گم‬ ‫شوم‬ ‫می‬ ‫هایت‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫زنم‬ ‫می‬ ‫زل‬ ‫تبسم‬ ‫روید‬ ‫می‬ ‫هات‬ ‫لب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫مردم‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫ام‬ ‫آماده‬ ‫را‬ ‫سرت‬ ‫بگذاری‬ ‫آرام‬ ‫ام‬ ‫شانه‬ ‫بر‬ ‫فرد‬ ‫انصاری‬ ‫ایرج‬ ‫َند‬‫ک‬‫را‬‫پوستم‬ ‫انداخت‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫استخوانم‬ ‫و‬ ‫نبودم‬‫درخت‬ ‫آمدم‬ ‫بیرون‬ ‫باغچه‬ ‫از‬ ‫دادن‬ ‫کاج‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫تنم‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ ‫هایم‬ ‫ماهیچه‬ ‫درون‬ ‫شلیک‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫درخت‬ ‫شدن‬ ‫تبر‬ ‫به‬ ‫شدم‬‫پرنده‬ ‫رفتن‬‫به‬ ‫شدم‬ ‫اسب‬ ‫کشیدن‬‫شیهه‬‫به‬ ‫موهایم‬ ‫الی‬ ‫ریختم‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫جنگل‬ ‫باشی‬‫برگشته‬‫تو‬‫که‬ ‫حاال‬ ‫کنی‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫آسمان‬ ‫کدام‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫کاج‬ ‫به‬ ‫خاک‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫کاج‬ ‫به‬ ‫پلک‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫ابرها‬‫کشاند‬‫می‬‫که‬ ‫باریدن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایم‬‫ماهیچه‬‫امروز‬ ‫کردند‬ ‫جدا‬ ‫را‬ ‫انداختند‬‫دور‬‫را‬‫هایم‬‫استخوان‬ ‫پوساندند‬‫کفن‬‫و‬ ‫پدری‬ ‫ی‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫فرد‬‫انصاری‬‫لیلی‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫طبع‬ ‫با‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫برگ‬ ‫ودارای‬ ‫خشک‬ ‫زرد‬‫به‬‫مایل‬‫سبز‬‫رنگ‬‫به‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫بیابانی‬ ‫مناطق‬ .‫کند‬ ‫آفریقا‬ ‫بومی‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫هندوستان‬ ‫و‬ ‫‌‌ای‬‫گونه‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫یافت‬ ‫شده‬ ‫کشت‬ ‫وحشی‬ ‫صورت‬ ‫‌فارس‬‫خلیج‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫جنوب‬ ‫در‬ ،‫سنا‬ ‫گیاه‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مکی)است‬ ‫(سنای‬ ‫سنا‬ ‫نوع‬ ‫بهترین‬ ،‫‌روید‬‫ی‬‫م‬ .‫روید‬‫می‬‫مکه‬‫شهر‬ ‫خواص‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کنندگی‬ ‫ملین‬ ‫خاصیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گیاهی‬ .‫شود‬‫می‬‫توصیه‬‫یبوست‬‫درمان‬ ‫صفرای‬‫کننده‬‫دفع‬‫و‬‫صفرا‬‫کیسه‬‫سنگ‬‫دفع‬‫برای‬‫مفید‬ ‫زائد‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫بدن‬ ‫چربی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫خاصیت‬ ‫این‬ ‫مکی‬ ‫سنای‬ ‫از‬‫و‬‫درمان‬‫را‬‫چرب‬‫کبد‬‫و‬‫شکم‬‫دور‬‫چربی‬،‫خون‬‫چربی‬ .‫کند‬‫می‬‫خارج‬‫بدن‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫دمنوش‬ ‫را‬ ‫سنا‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫بجوش‬ ‫را‬ ‫آب‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫مصلح‬ ‫که‬ ‫محمدی‬ ‫گل‬ ‫کمی‬ ‫مقداری‬ ‫با‬ ‫دقیقه‬ ۵‫بگذارید‬‫و‬‫ریخته‬‫جوش‬‫آب‬‫ودر‬‫کرده‬‫مخلوط‬ ‫بیشتر‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫عسل‬ ‫مقداری‬ ‫سپس‬ ‫بکشد‬ ‫دم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫روز‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ،‫طمع‬ ‫تکرار‬ ‫بیشتر‬ ‫بار‬ ‫پنج‬ ‫کنید.ماهی‬ ‫استفاده‬ ‫دمنوش‬ .‫نشود‬ ‫‌بخشد‬‫ی‬‫م‬‫بهبود‬‫را‬‫شما‬‫موهای‬‫زیبایی‬‫تنها‬‫نه‬‫سنا‬‫برگ‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫شور‬‫درمان‬‫و‬‫سر‬‫پوست‬‫وضعیت‬‫بهبود‬‫باعث‬‫بلکه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫دارویی‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫سر‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫روشنی‬ ‫و‬ ‫درخشش‬ ‫شما‬ ‫موهای‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫عالی‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫‌کنند‬‫م‬‫نر‬ ‫یک‬ ‫سنا‬ ‫برگ‬ ‫که‬ ‫‌جایی‬‫ن‬‫آ‬ .‫کند‬‫درمان‬‫نیز‬‫را‬‫مو‬‫ریزش‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دارویی‬ ‫گیاه‬ ‫این‬ ‫باکتریایی‬ ‫ضد‬ ‫خاصیت‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫پوستی‬ ‫های‬ ‫عفونت‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫بیماری‬ ‫درمان‬ ‫عفونت‬ ‫درمان‬ ‫در‬ ‫سنا‬ ‫های‬ ‫برگ‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫خمیر‬ ‫التهابی‬ ‫شرایط‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫آکنه‬ ‫مانند‬ ‫پوستی‬ ‫های‬ .‫است‬‫مؤثر‬‫اگزما‬‫مانند‬ ‫خفیف‬‫التهابی‬‫خواص‬‫دارای‬‫همچنین‬‫دارویی‬‫گیاه‬‫این‬ ‫تسکین‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫تورم‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ .‫دهد‬ ‫سیاست‬ ‫جزء‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫سناء‬ ‫روی‬ ‫تاکید‬ ‫اسالم‬ ‫پیامبر‬ ‫استفاده‬ ‫شبر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫عرب‬ ‫چون‬ .‫است‬ ‫او‬ ‫تعدیلی‬ ‫نهی‬ ‫آن‬ ‫از‬ )‫(ص‬ ‫پیامبر‬ ‫اما‬ ‫ملین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‌کردند‬‫ی‬‫م‬ .‫‌کردند‬‫ی‬‫م‬‫تاکید‬‫را‬‫سنا‬‫آن‬‫بجای‬‫و‬.‫کردند‬ .‫شوید‬‫شبیه‬‫است‬‫گیاهی‬‫ر‬ِ‫ب‬ِ‫ش‬ .‫کند‬‫دفع‬‫را‬‫مرگ‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫چون‬‫است‬‫مفیدی‬‫گیاه‬‫چه‬ :‫‌فرماید‬‫ی‬‫م‬‫دیگر‬‫روایت‬‫در‬ ُ‫ه‬َّ‫د‬َ‫ر‬َ‫ل‬ َ‫ْت‬‫و‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ُّ‫د‬ُ‫ر‬َ‫ي‬ ٌ‫ء‬‌ْ‫ي‬َ‫ش‬ َ‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ْ‫و‬َ‫ل‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،‫َا‬‫ن‬َّ‫الس‬ِ‫ب‬ ‫ْا‬‫و‬َ‫و‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ت‬ ‫را‬ ‫مرگ‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫درمان‬ ‫سنا‬ ‫با‬ ‫یعنی‬ ]4[‫َا‬‫ن‬َّ‫الس‬ .‫است‬‫مکی‬‫سنای‬‫آن‬‫کند‬‫دفع‬ ‫دفع‬‫را‬‫مرگ‬‫چیزی‬‫که‬‫‌آید‬‫ی‬‫م‬‫بدست‬‫روایت‬‫این‬‫از‬‫البته‬ .‫است‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫مراد‬ ‫بنابراین‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌روند‬‫ی‬‫م‬ ‫کما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫است‬ ‫همینطور‬ ‫هم‬ ‫واقعا‬ ‫حیاتی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫برای‬ ‫سنا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫پیدا‬ ‫سختی‬ ‫حالت‬ ‫یا‬ .‫برگرداند‬‫زندگی‬‫به‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫است‬ ‫حتی‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫پیدا‬‫کم‬‫ولی‬‫است‬‫مکه‬‫برای‬‫اصل‬‫سنای‬ ‫است‬‫بلد‬‫سنای‬‫‌نویسند‬‫ی‬‫م‬.‫است‬‫کم‬‫هم‬‫مکه‬‫خود‬‫در‬ ‫هم‬‫هندی‬‫و‬‫پاکستانی‬‫سنای‬.‫است‬‫مکه‬‫سنای‬‫یعنی‬ .‫است‬‫متفاوت‬‫خیلی‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫قیمت‬‫و‬‫دارد‬‫وجود‬ ‫آن‬‫‌ی‬‫ه‬‫چار‬.‫است‬‫دیگر‬‫سناهای‬‫برابر‬‫ده‬‫مکی‬‫سنای‬‫اثر‬ ‫مثال‬ .‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫مکی‬ ‫غیر‬ ‫سنای‬ ‫اندازه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گرم‬‫پنجاه‬‫یا‬‫سی‬‫شود‬‫داده‬‫سنا‬‫گرم‬‫پنج‬‫است‬‫قرار‬‫اگر‬ .‫شود‬‫داده‬‫مکی‬‫غیر‬‫سنای‬ :‫‌فرماید‬‫ی‬‫م‬‫دیگری‬‫روایت‬ ُ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬َ‫د‬ٌ‫ء‬‌ْ‫ي‬َ‫ش‬ َ‫ْت‬‫و‬َ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫ع‬َ‫ف‬َ‫د‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫ف‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ْا‬‫و‬َ‫و‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ت‬َ‫ف‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫الس‬ِ‫ب‬ ‌ْ‫م‬ُ ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫اگر‬ ‫چراکه‬ ‫کنید‬ ‫درمان‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫سنا‬ ‫باد‬ ‫برشما‬ ]5[‫َا‬‫ن‬َّ‫الس‬ .‫بود‬‫سنا‬‫چیز‬‫آن‬‫هرآینه‬‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬‫دفع‬‫را‬‫مرگ‬‫چیزی‬ ‫است‬‫آمده‬‫سنا‬‫برای‬‫متعدد‬‫‌های‬‫ن‬‫بیا‬‫به‬‫متعدد‬‫روایات‬ ‫این‬‫میان‬‫بسا‬‫چه‬.‫است‬‫درمان‬‫بهترین‬‫دعا‬‫از‬‫بعد‬‫که‬ .‫باشد‬‫هم‬‫معتبری‬‫روایات‬‫روایت‬‫تعداد‬ ‫‌فرماید؟‬‫ی‬‫م‬‫تاکید‬‫سنا‬‫روی‬)‫(ص‬‫پیامبر‬‫چرا‬ ‫از‬‫مردم‬‫نجات‬‫او‬‫وظیفه‬‫و‬‫بود‬‫طبیب‬)‫(ص‬‫پیامبر‬‫چون‬ ‫فقط‬‫ص‬‫پیامبر‬‫وظیفه‬.‫است‬‫بوده‬‫مرگ‬‫از‬‫و‬‫‌ها‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫درمان‬‫به‬‫موظف‬‫را‬‫خود‬‫بلکه‬‫است‬‫نبوده‬‫احکام‬‫تبلیغ‬ ‫کنیم‬‫پیروی‬)‫(ص‬‫پیامبر‬‫از‬‫باید‬‫ما‬‫و‬‫‌دانست‬‫ی‬‫م‬‫مردم‬ .‫بگیریم‬‫عهده‬‫به‬‫را‬‫مردم‬‫درمان‬‫و‬ :‫‌فرماید‬‫ی‬‫م‬)‫پیامبر(ص‬‫از‬‫دیگر‬‫روایت‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ :‫َاء‬‫ن‬َّ‫الس‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ن‬‫َا‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ٌ‫ء‬‫ا‬َ‫ف‬ِ‫ش‬ ٍ‫ء‬‌ْ‫ي‬َ‫ش‬ ‌‫ي‬ِ‫ف‬ ‌َ‫ن‬‫َا‬‫ك‬ ْ‫و‬َ‫ل‬ .‫است‬‫سنا‬‫چیز‬‫آن‬‫همانا‬‫باشد‬‫درمان‬‫چیزی‬ ‫که‬‫‌گوییم‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫جهت‬‫همین‬‫به‬‫دارد‬‫اطالق‬‫روایت‬‫این‬ ‫تاثیرات‬‫براین‬‫عالوه‬.‫باشد‬‫سنا‬‫باید‬‫‌ها‬‫ه‬‫نسخ‬‫همه‬‫در‬ .‫دارد‬‫اعتقادی‬‫و‬‫روحی‬ .‫نیست‬‫مشکلی‬‫بار‬‫یک‬‫روز‬‫سه‬‫سنا‬‫از‬‫استفاده‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫طبع‬ ‫چهار‬ ‫غلبه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫حل‬ ‫مشکلشان‬ ‫سنا‬ ‫یک‬ ‫با‬ .‫چیست‬‫او‬‫غالب‬‫خلط‬‫که‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫مشخص‬ :‫‌فرماید‬‫ی‬‫م‬)‫(ع‬‫صادق‬‫روایت،امام‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ال‬َ‫ق‬ْ‫ث‬ِ‫م‬ َّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ل‬َ‫اب‬َ‫ق‬َ‫ل‬ ‫َا‬‫ن‬َّ‫الس‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‌ ُ‫اس‬َّ‫الن‬ ‌َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫و‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ص‬َ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ق‬َ‫ه‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ٌ‫ن‬‫ا‬َ‫م‬َ ‫أ‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ ‫إ‬‫ا‬َ‫م‬َ ‫أ‬ ٍ‫َب‬‫ه‬َ‫ذ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ْ‫ث‬ِ‫م‬ِ‫ب‬ ِ‫يب‬ِ‫ب‬َّ‫ز‬‫ال‬ َ‫ع‬َ‫م‬ُ‫ذ‬َ‫خ‬ْ‫ؤ‬ُ‫ي‬َ‫و‬ِ‫ة‬َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫الل‬َ‫و‬ ِ‫ج‬ِ‫ال‬َ‫ف‬ْ‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ُون‬‫ن‬ُ‫ج‬ْ‫ال‬َ‫و‬ ِ‫م‬‫ا‬َ‫ذ‬ُ‫ج‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ٌّ‫ي‬ِ‫ل‬ُ‫َاب‬‫ك‬ ٌ‫ج‬َ‫ل‬‫ي‬ِ‫َل‬‫ه‬ ُ‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬ ُ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ج‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ى‬َ‫و‬َ‫ن‬ َ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ِ‫ر‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ ْ‫ال‬ ِ‫ة‬َ‫ث‬َ‫ل‬َ‫ث‬َ‫ار‬َ‫د‬ْ‫ق‬ِ‫م‬ ِ‫ِّيق‬‫ر‬‫ال‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ذ‬َ‫خ‬ْ‫ؤ‬ُ‫ي‬ً‫ء‬‫ا‬َ‫و‬َ‫س‬ً‫ء‬‫ا‬َ‫ز‬ْ‫ج‬َ ‫أ‬ُ‫د‬َ‫و‬ْ‫س‬َ ‫أ‬َ‫و‬ُ‫ر‬َ‫ف‬ ْ‫ص‬َ ‫أ‬ ‫ة؛‬َ‫ي‬ِ‫ْو‬‫د‬َ ْ‫ال‬ُ‫د‬ِّ‫ي‬َ‫س‬َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ث‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ش‬‫ا‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫ى‬َ‫ل‬ِ ‫إ‬ َ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ ‫أ‬‫ا‬َ‫ذ‬ِ ‫إ‬َ‫و‬ َ‫م‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫د‬ ‫مثقال‬‫هر‬‫است‬‫سنا‬‫در‬‫چیزی‬‫چه‬‫که‬‫‌دانستند‬‫ی‬‫م‬‫اگر‬ ‫امان‬‫که‬‫باشید‬‫آگاه‬‫‌گرفتند‬‫ی‬‫م‬‫ذهب‬‫مثقال‬‫دو‬‫با‬‫را‬‫آن‬ .‫است‬ ‫لقوه‬ ‫و‬ ‫فلج‬ ‫و‬ ‫جنون‬ ‫و‬ ‫جذام‬ ‫و‬ ‫پیسی‬ ‫و‬ ‫بهک‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ )‫پلویی‬ ‫هسته(کشمش‬ ‫بدون‬ ‫کشمش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫به‬‫سیاه‬‫هلیله‬‫و‬‫زرد‬‫هلیله‬‫و‬‫کابلی‬‫هلیله‬‫با‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫ده‬ ‫ناشتا‬ ‫در‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مساوی‬ ‫مقدار‬ .‫است‬‫االدویه‬‫سید‬‫این‬‫و‬‫گرم‬‫ده‬‫خواب‬‫موقع‬ ،‫بلغم‬ ‫مسهل‬ ‫وسنا‬ ‫است‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫سنا‬ ‫طبیعت‬ .‫باشد‬‫می‬‫سوخته‬‫اخالط‬‫و‬‫صفرا‬ :‫توجه‬ ‫توصیه‬‫قاعدگی‬‫دوران‬‫در‬ ‫که‬ ‫های‬‫خانم‬‫برای‬‫سنا‬‫برگ‬ .‫باشد‬‫می‬‫ممنوع‬‫باردار‬‫افراد‬‫برای‬‫و‬‫شود‬‫نمی‬ ‫سنا‬‫گیاه‬ ‫استـاد‬ ‫جعفری‬‫حمیـدرضا‬ : ‫کاریکاتوریست‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫مهرزادگان‬ ‫داریوش‬ ‫دلنـــوشتــــــه‬ ‫زاده‬ ‫نیرنگ‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫طب‬ 2 ‫دچـار‬ ‫جـرم‬ ‫ارتـکاب‬ ‫زمـان‬ ‫در‬ ‫مرتکـب‬ ‫هـرگاه‬ [:‫قانـون‬ ‫مطابـق‬ ‫تمییـز‬ ‫قـوه‬ ‫یـا‬ ‫اراده‬ ‫فاقـد‬ ‫کـه‬ ‫‌نحـوی‬‫ه‬‫ب‬ ‫بـوده‬ ‫روانـی‬ ‫اختلال‬ ‫نـدارد‬ ‫کیفـری‬ ‫مسـئولیت‬ ‫و‬ ‫‌شـود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسـوب‬ ‫مجنـون‬ ‫باشـد‬ ‫جنون‬ ‫لفـظ‬ ‫کـه‬ ‫شـد‬ ‫نشـان‬ ‫خاطـر‬ ‫بایـد‬ ‫مـاده‬ ‫ایـن‬ ‫توضیـح‬ ‫در‬ ] ‫ناهنجاری‬ ‫هرگونه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اسـت‬ ‫وسـیعی‬ ‫گسـتره‬ ‫دارای‬ ،‫یانـه‬ ‫‌شـود‬‫ی‬‫م‬ ‫جنـون‬ ‫عنـوان‬ ‫مشـمول‬ ،‫روانـی‬ ‫اختلال‬ ‫و‬ ‫مقـام‬ ‫سـوی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫احـراز‬ ‫و‬ ‫قانونـی‬ ‫پزشـک‬ ‫بررسـی‬ ‫مسـتلزم‬ ‫داشـتن‬ ِ‫ف‬‫صـر‬ ‫‌شـود‬‫ی‬‫م‬ ‫مالحظـه‬ ‫کـه‬ ‫‌گونـه‬‫ن‬‫هما‬ ‫حـال‬ ‫هـر‬ ‫در‬ ،‫اسـت‬ ‫قضایـی‬ ‫یـا‬ ‫اراده‬ ‫فقـدان‬ ‫بـه‬ ‫منتهـی‬ ‫کـه‬ ‫صورتـی‬ ‫در‬ ‫تنهـا‬ ‫و‬ ‫نـدارد‬ ‫موضوعیـت‬ ‫روانـی‬ ‫اختلال‬ ‫مرتکب‬ ،‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫کیفری‬ ‫مسئولیت‬ ‫رافع‬ ‫شود‬ ‫تمییز‬ ‫قوای‬ ‫مجرمانه‬ ‫قصد‬ ‫در‬ )....،‫اضطراب،وسـواس،فوبیا‬ ‫مانند‬ (‫روانـی‬ ‫ناهنجـاری‬ ‫علیرغـم‬ ‫دارای‬ ‫مرتکـب‬ ‫صـورت‬ ‫ایـن‬ ‫در‬ ‫کـه‬ ‫نـدارد‬ ‫مشـکلی‬ ‫خـود‬ ‫رفتـار‬ ‫ماهیـت‬ ‫تشـخیص‬ ‫و‬ .‫اسـت‬ ‫کیفـری‬ ‫مسـئولیت‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫باعث‬‫روانی‬‫اختالل‬‫آیا‬ ‫نشود؟‬‫محسوب‬‫مجرم‬‫شخص‬ ‫امیرحسین‬ ‫زاده‬ ‫حسین‬ ‫حقوق‬ ‫لیسانس‬ ‫امینی‬ ‫کوروش‬ ‫حقوقی‬
  3. ‫مردم‬‫دسه‬‫گندم،ديديم‬‫نون‬‫نخرديم‬‫ی‬َ ‫ا‬ .I›ve not come down in the last shower ‫فارسی‬‫معادل‬ ‫مردم‬‫دست‬‫دیدیم‬‫گندم‬‫نون‬‫نخوردیم‬ ‫نان‬‫درباره‬‫مهم‬‫نکته‬‫یک‬ ‫هـای‬ ‫گذشـته‬ ‫از‬ ‫مـردم‬ ‫روزانـه‬ ‫قـوت‬ ‫و‬ ‫بركـت‬ ‫نمـاد‬ ‫همـان‬ ‫نـان‬ ‫برخـوردار‬ ‫خاصـی‬ ‫بسـیار‬ ‫اهمیـت‬ ‫از‬ ‫ایرانیـان‬ ‫بیـن‬ ‫دور‬ ‫بسـیار‬ ‫مـی‬ ‫روزی‬ ‫و‬ ‫رزق‬ ‫بـرای‬ ‫مقـدس‬ ‫بركـت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫همـگان‬ ‫و‬ ‫بـوده‬ .‫شناسند‬ ‫رهگذری‬ ‫ایم‬ ‫دیده‬ ‫ها‬ ‫خیابان‬ ‫و‬ ‫كوچه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫هم‬ ‫یكبار‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫شك‬ ‫بدون‬ ‫بـه‬‫احتـرام‬‫نشـان‬‫بـه‬‫ای‬‫بوسـه‬‫بـا‬‫و‬‫برداشـته‬‫را‬‫آن‬،‫زمیـن‬‫روی‬‫نانـی‬‫تكـه‬‫دیـدن‬‫بـا‬ ‫رهگذران‬ ‫پای‬ ‫زیر‬ ‫مبادا‬ ‫تا‬ ‫كند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫ای‬ ‫گوشه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫مردم‬ ‫سفره‬ ‫بركت‬ .‫شـود‬ ‫لگد‬ ‫یا‬ ‫له‬ ‫نسـل‬ ‫حـدودی‬ ‫تـا‬ ‫و‬ ‫دهنـد‬ ‫مـی‬ ‫انجـام‬ ‫مـا‬ ‫بـزرگان‬ ‫فقـط‬ ‫شـاید‬ ‫را‬ ‫رفتـار‬ ‫ایـن‬ ‫امـروزه‬ ‫كه‬‫بماند‬‫حال‬.‫شـمارند‬‫مـی‬‫اعتقـاد‬‫یـك‬‫حـد‬‫در‬‫تنهـا‬‫را‬‫آن‬‫جامعـه‬‫پویـای‬‫و‬‫جـوان‬ ‫های‬ ‫سـطل‬ ‫یا‬ ‫خشـك‬ ‫نان‬ ‫های‬ ‫كیسـه‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫روزانه‬ ‫مقدس‬ ‫بركت‬ ‫این‬ .‫اسـت‬‫داده‬‫اختصـاص‬‫خـود‬‫بـه‬‫را‬‫زبالـه‬ ‫به‬‫يا‬‫و‬‫شـود‬‫قلمداد‬‫ناشـی‬‫امـری‬‫در‬‫كـه‬‫گويـد‬‫مـی‬‫كسـی‬‫را‬ ‫المثـل‬‫ضـرب‬‫ایـن‬‫امـا‬ .‫كنند‬ ‫تحقير‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫چيزی‬ ‫نداشـتن‬ ‫خاطر‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫بوشهری‬ ‫های‬ ‫المثل‬ ‫ضرب‬ ‫بوشهری‬‫های‬‫المثل‬‫ضرب‬ . ‫دنبال‬ ‫به‬ ، ‫دنبال‬ : dimda. ‫دیمدا‬ . ‫بدلی‬ ‫طالی‬ : rodgol.‫دگل‬ُ‫ر‬ ‫کوتاه‬ ( ‫ر‬ُ‫ک‬ + ‫دو‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ترکیب‬ . ‫مباتمه‬ُ‫چ‬ : do.kor.pa. ‫رپا‬ُ‫دوک‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫پا‬ ‫کف‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫نشستن‬ ‫از‬ ‫حالتی‬ . ‫کوتاه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ . ‫پا‬ + ) .‫شود‬‫گذاشته‬ ، ‫گویند‬ ‫را‬ ‫حیوانات‬ ‫گشتن‬ ‫علف‬ ‫درپی‬ : muruseh . ‫کردن‬ ‫موروسه‬ .‫دهد‬‫معنی‬‫گشتن‬‫چیزی‬‫دنبال‬‫و‬‫کردن‬‫جستجو‬‫معنی‬‫به‬‫درکنایه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫عرب‬ ) ‫ل‬ّ‫و‬‫ا‬ ‫کسر‬ ‫به‬ ( ‫مجداف‬ ‫همان‬ : meydaf . ‫یداف‬ِ‫م‬ ‫قایق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آلتی‬ ، ‫قایق‬ ‫پاروی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ، ‫گویند‬ » ‫پانه‬ « ‫را‬ ‫آن‬ ‫هندی‬ .‫رود‬‫کار‬‫به‬‫قایق‬‫راندن‬‫برای‬‫پارویی‬‫های‬ ‫بوشهری‬ ‫واژگان‬ :‫کوشش‬ ‫به‬ ‫دریانورد‬ ‫حسین‬ :‫کوشش‬ ‫به‬ ‫عبدالحسین‬ ‫ریشهری‬ ‫احمدی‬ ‫بوشهری‬ ‫گویش‬ ‫بر‬ ‫درآمدی‬ :‫کاره‬‫می‬‫او‬‫بی‬‫باغچه‬‫تا‬‫هزار‬ ) ‫کارد‬ ‫می‬ ‫آب‬ ‫بی‬ ‫باغچه‬ ‫تا‬ ‫هزار‬ ( ‫است‬‫دروغین‬ ‫همه‬‫هایش‬‫وعده‬ ‫آستین‬ ‫یکیش‬ ‫بدوزد‬ ‫قبا‬ ‫هزار‬ : ‫نظیر‬ . ‫ندارد‬ :‫سرت‬‫تو‬‫الت‬ِ‫ص‬‫ه‬ِ‫هرگ‬ ‫شود‬‫خواسته‬‫کسی‬‫از‬‫کاری‬‫انجام‬‫هرگاه‬ ‫کنم‬‫نمی‬‫را‬‫آن‬‫بگوید‬‫وی‬‫و‬ ‫چنین‬‫نیز‬‫وی‬‫ای‬‫جمله‬‫نیز‬‫وی‬‫جواب‬‫در‬ . ‫گیرند‬‫کار‬‫به‬‫ای‬‫جمله‬ ‫می‬‫گفته‬‫نیز‬»‫سرت‬‫تو‬‫رگس‬ِ‫ه‬« .‫گویند‬‫می‬‫هم‬‫صالت‬‫ه‬ّ‫قر‬،‫شود‬ :‫ن‬‫عبدهللا‬‫سی‬‫بالن‬‫هرچه‬ . ) ‫است‬ ‫عبدهللا‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫بال‬ ‫هرچه‬ ( ‫لنگ‬ ‫پای‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫سنگ‬ ‫هرچه‬ ‫نظیر‬ . ‫است‬ :‫مخو‬‫غمش‬‫خوتن‬‫مال‬‫نه‬ ) ‫مخور‬ ‫غمش‬ ‫است‬ ‫خودت‬ ‫مال‬ ‫نه‬ ( ‫رحم‬ ‫بی‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫مفت‬ ‫مال‬ : ‫نظیر‬ ‫تومان‬3000‫قیمت‬2020‫اکتبر‬121442‫صفر‬241399‫مهرماه‬22‫شنبه‬‫سه‬18‫شماره‬‫دوم‬‫سال‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬ ‫رئيس‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بیکاری‬ ‫دشتستان‬ ‫برادران‬ ‫دالیل‬‫مهمترین‬‫از‬‫یکی‬‫را‬‫مناسب‬‫شغل‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫جرم‬ ‫ارتکاب‬ ‫نداشتن‬ :‫گفت‬ ‫و‬ ‫دانست‬ ‫زندان‬ ‫به‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫سودمند‬ ‫مهارت‬ ‫سوق‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫بزهکاری‬ ‫مهم‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫انجام‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫مبادرت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫ریش‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ ‫مهارت‬ ‫بسیار‬ ‫زندانیان‬ ‫توانمندسازی‬ ‫و‬ ‫جرم‬ .‫است‬‫اهمیت‬‫حایز‬ ‫رئيس‬ ‫با‬ ‫نشست‬ ‫در‬ ‫توسلي‬ ‫هادي‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫دشتستان‬ ‫شهرستان‬ ‫زندان‬ ‫و‬‫فنی‬‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬‫ارائه‬‫توسعه‬‫ضرورت‬ ‫باز‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‌‫ن‬‫زندا‬ ‫مددجویان‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ :‫داشت‬ ‫شهرستان،اظهار‬ ‫پروري‬ ،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫جرم‬ ‫و‬ ‫بزهکاری‬ ‫اصلی‬ ‫علل‬ ‫کسانیکه‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫بیکاری‬ ‫قانون‬ ‫خالف‬ ‫کارهای‬ ‫به‬ ‫ندارند‬ ‫شغل‬ .‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫زندان‬ ‫راهی‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫روی‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫را‬ ‫آموزی‬ ‫مهارت‬ ‫وی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫وبزهکاری‬ ‫جرم‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ :‫کرد‬ ‫تصریح‬ ‫و‬ ‫دانست‬ ‫خود‬ ‫سازمانی‬ ‫رسالت‬ ‫انجام‬ ‫راستای‬ ‫تمام‬ ‫جدید‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫با‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مهار‬ ‫بازگشت‬ ‫موجبات‬ ‫اشتغال‬ ‫زمینه‬ ‫کردن‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫زندانیان‬ ‫توانمندسازی‬ ‫و‬ .‫کند‬‫فراهم‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫آموزش‬ :‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫توسلي‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫زندا‬ ‫امور‬ ‫سازمان‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫تالش‬،‫استان‬‫مخدر‬‫مواد‬‫با‬‫مبارزه‬‫ستاد‬ ‫مهارتي‬ ‫هاي‬ ‫آموزش‬ ‫ارايه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫اشتغال‬ ‫زمينه‬ ‫کار‬ ‫بزار‬ ‫با‬ ‫همراستا‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫استان‬ ‫هاي‬ ‫زندان‬ ‫مددجويان‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫آزادي‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬ ‫رئيس‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫با‬ ‫دشتستان‬ ‫برادران‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫مهارتی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬ ‫فراگیری‬ ‫مؤثر‬ ‫بازگشت‬ ‫در‬ ‫زندانیان‬ ‫برای‬ ‫اشتغال‬ ،‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫آنان‬ ‫آموزشی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫رشت‬ ‫تمامی‬ :‫تاکیدکرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫زندا‬ ‫در‬ ‫مهارتی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ل‬‫سرفص‬ ‫اولویت‬ ‫با‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزش‬ ‫مربیان‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزش‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫اعزامی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سرپرست‬ ‫زنان‬ ‫آموزی‬ ‫مهارت‬ ‫طرح‬ ‫يابد‬‫مي‬‫توسعه‬‫بوشهر‬‫استان‬‫در‬‫خانوار‬ ‫بوشهر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزش‬ ‫مدیرکل‬ ‫آموزی‬ ‫مهارت‬ ‫توسعه‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫خانوار،بد‬ ‫سرپرست‬ ‫زنان‬ ‫آسيب‬‫کاهش‬‫راستاي‬‫در‬‫سرپرست‬‫بي‬ .‫داد‬‫خبر‬‫استان‬‫در‬‫اجتماعي‬‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫نشست‬ ‫در‬ ‫دراهکي‬ ‫عبدالمجيد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مهارتي‬ ‫هاي‬ ‫آموزش‬ ‫ريزي‬ ،‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫آسيب‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫جایگاه‬ :‫داشت‬ ‫اظهار‬ ‫به‬‫اجتماعی‬‫وضع‬‫یک‬‫باید‬‫و‬‫بوده‬‫ضعیف‬ ‫اجتماعی‬ ‫نهضت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫مهارت‬ ‫فرهنگ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تبدیل‬ .‫کنیم‬‫تبدیل‬ ‫مقام‬ ‫فرمایش‬ ‫طبق‬ ‫اینکه‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫وی‬ ‫تولیدات‬ ‫افزایش‬ ‫الزمه‬ ‫رهبری‬ ‫معظم‬ ‫ارتقای‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫اضافه‬ ،‫است‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزش‬ ‫تحریم‬ ‫اعتباری‬ ‫بحران‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اکنون‬ :‫کرد‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬ ‫داریم‬ ‫قرار‬ ‫کرونا‬ ‫و‬ ‫داخلی‬‫تولیدات‬‫کیفیت‬‫ارتقای‬‫و‬‫مهارتی‬ ‫سال‬ ‫شعار‬ ‫تحقق‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫جهش‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫رهبری‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ .‫باشد‬‫موثر‬‫تولید‬ ‫فراهم‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫دراهکي‬ ‫برای‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫زمینه‬ ‫کردن‬ ‫سرپرست‬ ‫خانوار،بي‬ ‫سرپرست‬ ‫بانوان‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫آنان‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫سرپرست‬ ‫بد‬ ‫و‬ :‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫‌لزایی‬‫ا‬‫اشتغ‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫نیروی‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اصلی‬ ‫متولی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫ماهر‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫پرورش‬ ‫جهت‬ ‫آموزشها‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫تولید‬‫جهش‬‫پایه‬‫و‬‫اساس‬،‫ماهر‬‫انسانی‬ .‫است‬‫امسال‬‫شعار‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫نفر‬ 463 ‫اينکه‬ ‫بيان‬ ‫با‬ ‫وی‬ ‫با‬ ‫جاري‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫خانوار‬ ‫سرپرست‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫توانمند‬ ‫مهارتي‬ ‫هاي‬ ‫آموزش‬ ‫خانگي‬ ‫مشاغل‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کاهش‬‫راستاي‬‫در‬:‫افزود‬،‫اند‬‫کرده‬‫اقدام‬ ‫حوزه‬‫در‬‫نفر‬ 463‫اجتماعي‬‫هاي‬‫آسيب‬ ‫حوزه‬‫در‬‫نفر‬ 207،‫اجتماعي‬‫هاي‬‫آسيب‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫نفر‬ 100 ‫و‬ ‫يافته‬ ‫بهبود‬ ‫معتادين‬ ‫در‬ ‫معلولين‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫خانه‬ ‫زنان‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ ‫فني‬‫هاي‬‫آموزش‬‫فراگيري‬‫با‬‫جاري‬‫سال‬ .‫اند‬‫شده‬‫توانمند‬‫اي‬‫حرفه‬‫و‬ ‫استان‬‫اي‬‫حرفه‬‫و‬‫فني‬‫آموزش‬‫کل‬‫مدير‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫تربیت‬ :‫گفت‬ ‫بوشهر‬ ‫ایجاد‬ ،‫کارآفرین‬ ‫پذیرو‬ ‫اشتغال‬ ،‫ماهر‬ ‫چشم‬ ‫سند‬ ‫تحقق‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫سوی‬‫از‬‫شده‬‫ابالغ‬‫سیاستهای‬1404‫انداز‬ ‫توسعه‬‫های‬‫برنامه‬‫و‬‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬ ‫آموزی‬ ‫مهارت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫ششم‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دستگا‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫بخشهای‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫شناسایی‬ ،‫‌ها‬‫ت‬‫ظرفی‬ ‫تمام‬ ‫بکارگیری‬ ‫سازی‬ ‫زمینه‬ ، ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ،‫اجتماعی‬‫فردی‬‫مهارتهای‬‫رشد‬‫جهت‬‫در‬ ‫آموزشهای‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫در‬ ‫مهارتی‬ ‫و‬‫فني‬‫اهداف‬‫از‬‫بخشی‬‫استان‬‫اقتصادی‬ .‫دانست‬ ‫جاري‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫انجام‬ ‫اقدامات‬ ‫اینکه‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫دراهکي‬ ‫فني‬‫آموزش‬‫هاي‬‫دستگاه‬‫سوي‬‫از‬‫شده‬ ‫امور‬‫و‬‫امداد‬‫بهزيستي،کمیته‬،‫اي‬‫حرفه‬‫و‬ ،‫اي‬ ‫حاشيه‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫استانداری‬ ‫بانوان‬ ‫گذشته‬‫سال‬‫در‬‫بخشي‬‫رضايت‬‫خروجي‬ ‫فقر‬‫و‬‫توانمندسازي‬:‫است،افزود‬‫داشته‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫خانوار‬ ‫سرپرست‬ ‫زنان‬ ‫زدايي‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫مهارتي‬ ‫هاي‬ ‌‫ش‬‫آموز‬ ‫اهداف‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫قشر‬ ‫الگوي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫امسال‬ ‫ارتباط‬ ‫همين‬ ‫تعريف‬ ‫كشور‬ ‫اجتماعي‬ ‫شوراي‬ ‫كه‬ ‫ملي‬ ‫قشر‬‫این‬‫برای‬‫مهارتی‬‫های‬‫آموزش‬‫كرده‬ .‫یافت‬‫خواهد‬‫توسعه‬‫ویژه‬‫بصورت‬ ‫جامعه‬ ‫نيازهاي‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یكي‬ ‫وي‬ ‫مهارت‬ ‫را‬ ‫خانوار‬ ‫سرپرست‬ ‫زنان‬ ‫هدف‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانمندسازي‬ ‫و‬ ‫آموزي‬ ‫كرد‬‫بيان‬‫شغلي‬‫جديد‬‫هاي‬‫فرصت‬‫توليد‬ ‫ملي‬‫برنامه‬‫يك‬‫منظور‬‫همين‬‫به‬:‫گفت‬‫و‬ ‫وظايفي‬ ‫دستگاهي‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تدوين‬ ‫آموزش‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫آن‬ ‫كل‬ ‫اداره‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫پيدا‬‫اي‬‫ويژه‬‫هاي‬‫ماموريت‬‫نيز‬‫بوشهر‬‫در‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫مهارتی‬ ‫توانمندسازی‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫كرده‬ ‫نقش‬‫قشر‬‫این‬‫برای‬‫اشتغال‬‫های‬‫زمینه‬ .‫کند‬‫آفرینی‬ ،‫بوشهر‬‫اي‬‫حرفه‬‫و‬‫فني‬‫آموزش‬‫کل‬‫مدير‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫بدانیم‬ ‫باید‬ :‫کرد‬ ‫تصریح‬ ،‫اجتماعي‬ ‫معضالت‬ ‫و‬ ‫بیکاری‬ ‫نرخ‬ ‫بازده‬‫زود‬‫اشتغال‬‫و‬‫مهارتي‬‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫اجتماعی‬ ‫تحوالت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫نامه‬ ‫گواهی‬ ‫همچنین‬ ‫دارد‬ ‫رکن‬ ‫سه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صالحیتهای‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مهم‬ ‫گرایی‬ ‫مدرک‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫گرایی‬ ‫مهارت‬ ‫جايگاه‬ ‫به‬ ‫اشتغالزايي‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ .‫برسيم‬‫درستي‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫آموزی‬ ‫مهارت‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫بزهکاری‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫کاهش‬ ‫خانوار‬‫سرپرست‬‫زنان‬‫آموزی‬‫مهارت‬‫طرح‬ ‫يابد‬‫مي‬‫توسعه‬‫بوشهر‬‫استان‬‫در‬ ‫ناشـی‬ ‫مرگ‬ ‫میـزان‬ ‫در‬ ‫زیـادی‬ ‫اختالفـات‬ ‫بیـن‬ ‫و‬ ‫کشـورها‬ ‫بیـن‬ 19-COVID ‫از‬ ‫برخی‬ .‫دارد‬ ‫وجـود‬ ‫کشـور‬ ‫همان‬ ‫مناطـق‬ ‫بسـیار‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مـرگ‬ ‫نـرخ‬ ‫بـا‬ ‫کشـورهای‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫اروپای‬ ،‫شرقی‬ ‫آسیای‬ ‫مانند‬ ‫کم‬ ‫در‬ ‫مشـترک‬ ‫ویژگی‬ ‫یـک‬ ‫دارای‬ ‫بالـکان‬ ‫یـا‬ ‫تخمیـر‬ ‫غـذای‬ ‫زیـادی‬ ‫مقادیـر‬ ‫خـوردن‬ ‫بـه‬ 2-SARS-CoV .‫هسـتند‬ ‫شـده‬ ‫آنژیوتانسـین‬ ‫مبـدل‬ ‫آنزیـم‬ ‫آن‬ ‫گیرنـده‬ ‫نتیجـه‬ ‫در‬ .‫شـود‬ ‫مـی‬ ‫متصـل‬ )ACE2( 2 ‫تنظیـم‬ ‫کاهـش‬ ،2-SARS-CoV‫اتصـال‬ ‫نوع‬ ‫آنژیوتانسـین‬ ‫گیرنده‬ ‫محـور‬ ACE2 ‫اکسـیداتیو‬ ‫اسـترس‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ )AT1R( 1 ‫بـه‬ ‫منجـر‬ ‫ایـن‬ .‫دهـد‬ ‫مـی‬ ‫افزایـش‬ ‫را‬ ‫همچنیـن‬ ‫و‬ ‫انسـولین‬ ‫بـه‬ ‫مقاومـت‬ ‫نتیجـه‬ ‫دو‬ ، ‫اندوتلیـال‬ ‫و‬ ‫ریـه‬ ‫بـه‬ ‫آسـیب‬ ‫عامـل‬ .‫شـود‬ ‫مـی‬ 19-COVID ‫شـدید‬ ‫قرمـز‬ ‫گلبـول‬ ‫از‬ ‫(مشـتق‬ ‫ای‬ ‫هسـته‬ ‫آنتـی‬ ‫تریـن‬ ‫قـوی‬ )Nrf2( 2 ‫ماننـد‬ )2 ‫توانـد‬ ‫مـی‬ ‫و‬ ‫اسـت‬ ‫انسـان‬ ‫در‬ ‫اکسـیدان‬ .‫کنـد‬ ‫مسـدود‬ ‫را‬ AT1R ‫محـور‬ ‫ویـژه‬ ‫بـه‬ ،‫سولفورافان‬ ‫سازهای‬ ‫پیش‬ ‫حاوی‬ ‫کلم‬ Nrf2‫طبیعـی‬ ‫کننده‬ ‫فعـال‬ ‫تریـن‬ ‫فعـال‬ ‫حـاوی‬ ‫شـده‬ ‫تخمیـر‬ ‫سـبزیجات‬ .‫اسـت‬ ‫کـه‬ ‫هسـتند‬ ‫زیـادی‬ ‫هـای‬ ‫الکتوباسـیل‬ ‫نیـز‬ Nrf2 ‫قـوی‬ ‫هـای‬ ‫کننـده‬ ‫فعـال‬ ‫کیمچی‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫نمونه‬ ‫سـه‬ .‫هسـتند‬ ‫پیشنهاد‬ .‫وغيره‬ ‫غربی‬ ‫غذاهای‬ ،‫کره‬ ‫در‬ ‫اثبـات‬ ‫یـک‬ ‫تخمیـر‬ ‫کلـم‬ ‫کـه‬ ‫اسـت‬ ‫شـده‬ ‫اسـت‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫دسـتکاری‬ ‫از‬ ‫مفهوم‬ ‫اکسـیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫اثرات‬ ‫اسـت‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫کـه‬ ،‫دهـد‬ ‫افزایـش‬ ‫را‬ Nrf2‫بـا‬ ‫مرتبـط‬ .‫اسـت‬ ‫مفید‬ 19-COVID‫شـدت‬ ‫کاهش‬ ،‫سولفورافان‬ ‫سازهای‬ ‫پیش‬ ‫حاوی‬ ‫کلم‬ Nrf2‫طبیعـی‬ ‫کننده‬ ‫فعـال‬ ‫تریـن‬ ‫فعـال‬ ‫حـاوی‬ ‫شـده‬ ‫تخمیـر‬ ‫سـبزیجات‬ .‫اسـت‬ ،‫هسـتند‬ ‫زیـادی‬ ‫هـای‬ ‫الکتوباسـیل‬ Nrf2‫قـوی‬ ‫های‬ ‫کننـده‬ ‫فعال‬ ‫همچنیـن‬ ‫کلم‬ ‫که‬ ‫اسـت‬ ‫شـده‬ ‫پیشـنهاد‬ .‫هسـتند‬ ‫در‬ ‫دسـتکاری‬ ‫اثبات‬ ‫مفهـوم‬ ‫یک‬ ‫تخمیـر‬ ‫اسـت‬ ‫ممکـن‬ ‫کـه‬ ‫اسـت‬ ‫غذایـی‬ ‫رژیـم‬ ‫را‬ Nrf2 ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اکسیدانی‬ ‫آنتی‬ ‫اثرات‬ ‫قرار‬ ‫مفید‬ 19-COVID‫شدت‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫تاکنـون‬ ‫جداسـازی‬ ‫و‬ ‫ردیابـی‬ .‫دهـد‬ 2-SARS-CoV‫از‬ ‫عاری‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫تهیه‬ ‫امن‬ ‫اجتماعی‬ ‫زندگـی‬ ‫یـک‬ ‫بازگردانـدن‬ ‫و‬ ‫یـک‬ ‫بـرای‬ ‫امیدهایـی‬ .‫نیسـت‬ ‫کافـی‬ ‫امـا‬ ،‫دارد‬ ‫وجـود‬ ‫موثـر‬ ‫و‬ ‫ایمـن‬ ‫واکسـن‬ ‫سـرعت‬ ‫بـه‬ ‫کـه‬ ‫رسـد‬ ‫مـی‬ ‫نظـر‬ ‫بـه‬ ‫بعیـد‬ ‫بـه‬ ‫نیـاز‬ ، ‫بنابرایـن‬ .‫باشـد‬ ‫دسـترس‬ ‫در‬ ‫مفیـد‬ ‫هـای‬ ‫اسـتراتژی‬ ‫سـایر‬ ‫بررسـی‬ ‫انـدازه‬ ‫بـه‬ ‫کـه‬ ‫ای‬ ‫منطقـه‬ .‫دارد‬ ‫وجـود‬ ،‫اسـت‬ ‫نگرفتـه‬ ‫قـرار‬ ‫توجـه‬ ‫مـورد‬ ‫کافـی‬ ‫یک‬ ‫عنـوان‬ ‫بـه‬ ‫هـم‬ ،‫اسـت‬ ‫غذایـی‬ ‫رژیـم‬ ‫درمانی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫مداخله‬ ‫غذاهـای‬ ‫خـوردن‬ ‫بـه‬ ‫را‬ ‫مـردم‬ ،‫مفیـد‬ ‫شـده‬ ‫تخمیـر‬ ‫سـبزیجات‬ ‫حـاوی‬ ‫سـنتی‬ ‫ایم‬ ‫کـرده‬ ‫پیشـنهاد‬ ‫ما‬ .‫کنـد‬ ‫مـی‬ ‫ترغیـب‬ ‫دلیـل‬ ‫بـه‬ ‫شـده‬ ‫تخمیـر‬ ‫سـبزیجات‬ ‫کـه‬ ‫آنهـا‬ ‫در‬ ‫کـه‬ ‫قـوی‬ ‫اکسـیدانی‬ ‫آنتـی‬ ‫اثـر‬ ‫مـی‬ ،‫هسـتند‬ ‫مهـم‬ LAB‫و‬ ‫سـولفورافان‬ ‫کمتری‬ 19-COVID ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫از‬ ‫بسـیاری‬ ،‫حـال‬ ‫ایـن‬ ‫بـا‬ .‫باشـند‬ ‫همـراه‬ ‫فعالیت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫غذاهای‬ ‫ذکـر‬ ‫بـه‬ ‫الزم‬ .‫باشـند‬ ‫داشـته‬ ‫مشـابهی‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫غذایـی‬ ‫هـای‬ ‫مکمـل‬ ‫کـه‬ ‫اسـت‬ ‫ممکـن‬ ‫کننـد‬ ‫مـی‬ ‫فعـال‬ ‫را‬ Nrf2 ‫حـد‬ ‫از‬ .‫باشـند‬ ‫داشـته‬ ‫جانبـی‬ ‫عـوارض‬ ‫اسـت‬ ‫روده‬ ‫میکروبیوتـای‬ ‫در‬ ‫تعـادل‬ ‫عـدم‬ ‫مختلـف‬ ‫هـای‬ ‫بیمـاری‬ ‫پاتوژنـز‬ ‫مسـئول‬ ،‫آلـرژی‬ ‫جملـه‬ ‫از‬ ‫مختلفـی‬ ‫انـواع‬ .‫اسـت‬ ‫انـواع‬ ،‫روماتوئیـد‬ ‫آرتریـت‬ ،‫آسـم‬ ‫و‬ ‫چاقـی‬ ،‫دیابـت‬ ،‫سـرطان‬ ‫مختلـف‬ ‫کـه‬ ‫هنگامـی‬ .‫عروقـی‬ ‫قلبـی‬ ‫بیماریهـای‬ ‫مقادیر‬ ‫خـوردن‬ ‫بـه‬ ‫منجـر‬ ‫مـدرن‬ ‫زندگـی‬ ،‫شـد‬ ‫شـده‬ ‫تخمیـر‬ ‫غذاهـای‬ ‫از‬ ‫کمتـری‬ ‫اجازه‬ ،‫کـرد‬ ‫تغییر‬ ‫شـدت‬ ‫بـه‬ ‫میکروبیـوم‬ ‫گسـترش‬ 2-SARS-CoV ‫تـا‬ ‫دهـد‬ ‫مـی‬ .‫شـود‬ ‫شـدیدتر‬ ‫یـا‬ ‫یابـد‬ ‫و‬ ‫فیبـر‬ ،‫گیاهـی‬ ‫ازغذاهـای‬ ‫بسـیاری‬ ‫حفـظ‬ ‫و‬ ‫ایجـاد‬ ‫در‬ ‫تخمیرشـده‬ ‫غذاهـای‬ ‫بـه‬ ‫و‬ ‫دارنـد‬ ‫نقـش‬ ‫روده‬ ‫میکروبیوتـای‬ ‫سیسـتم‬ ‫از‬ ‫حمایـت‬ ‫بـه‬ ‫ترتیـب‬ ‫همیـن‬ .‫کننـد‬ ‫مـی‬ ‫کمـک‬ ‫نیـز‬ ‫بـدن‬ ‫ایمنـی‬ ‫غذاهایی‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫مغذی‬ ‫مواد‬ ،‫بنابراین‬ ‫تواننـد‬ ‫مـی‬ ‫کننـد‬ ‫مـی‬ ‫تأمیـن‬ ‫را‬ ‫آنهـا‬ ‫کـه‬ ‫بـدن‬ ‫ایمنـی‬ ‫سیسـتم‬ ‫از‬ ‫حمایـت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫میزبـان‬ ‫تـا‬ ‫باشـند‬ ‫داشـته‬ ‫نقـش‬ ‫باکتـری‬ ‫از‬ ‫بتوانـد‬ ‫بهتـر‬ ‫آلودگـی‬ ‫صـورت‬ ،‫بنابرایـن‬ .‫کنـد‬ ‫دفـاع‬ ‫هـا‬ ‫ویـروس‬ ‫و‬ ‫هـا‬ ‫مـی‬ ‫سـالم‬ ‫غذایـی‬ ‫رژیـم‬ ‫یـک‬ ‫داشـتن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اما‬ ،‫باشـد‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫یـک‬ ‫توانـد‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫کرونـا‬ ‫ویـروس‬ ‫بـه‬ ‫شـدن‬ ‫آلـوده‬ ‫صـورت‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫بـه‬ ‫توجـه‬ ،‫حـال‬ ‫ایـن‬ ‫بـا‬ .‫اسـت‬ ‫تغذیـه‬ ‫مطالعـه‬ ‫هیـچ‬ ‫کـه‬ ‫اسـت‬ ‫مهـم‬ SARS- ‫زمینـه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫شـده‬ ‫منتشـر‬ ‫ای‬ ‫بـه‬ ‫و‬ ‫نـدارد‬ ‫وجـود‬ 19-COVID‫یـا‬ 2-CoV ‫نياز‬ ‫بيشـتري‬ ‫هـاي‬ ‫بررسـي‬ ‫و‬ ‫تحقيقـات‬ .‫اسـت‬ :‫قلم‬‫به‬ ‫زهرا‬‫دکتر‬‫خانم‬ ‫حسامی‬ )‫دانشگاه‬‫(مدرس‬ 19-COVID ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫كلم‬ ‫کل‬ ‫رییس‬ ،‫جمادی‬ ‫علی‬ ‫از‬ ‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫دادگستری‬ ‫دادرسی‬ ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫زندان‬ ‫در‬ ‫قضایی‬ ‫الکترونیک‬ .‫داد‬‫خبر‬‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫دادگستری‬ ‫کل‬ ‫رییس‬ ‫راه‬ ‫شروع‬ ‫با‬ :‫افزود‬ ‫بوشهر‬ ‫پنج‬ ‫تعداد‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫اندازی‬ ‫قضات‬ ‫توسط‬ ‫پرونده‬ ‫فقره‬ ‫انقالب‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫دادسرای‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بوشهر‬ ‫صورت‬‫به‬‫بوشهر‬‫مرکزی‬‫زندان‬ ‫قرار‬‫رسیدگی‬‫مورد‬‫الکترونیکی‬ .‫گرفت‬ ‫سامانه‬ :‫کرد‬ ‫تصریح‬ ‫وی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قضایی‬ ‫الکترونیک‬ ‫در‬ ‫قضایی‬ ‫تحولی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬ ‫‌های‬‫ی‬‫فناور‬‫از‬‫استفاده‬‫راستای‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫زندان‬ ‫در‬ ‫نوین‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫ارتقا‬ ‫موجب‬ ‫آسیب‬‫کاهش‬‫بیشترو‬‫چه‬‫هر‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫زندا‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫رسیدگی‬ ‫اوقات‬ ‫درصد‬ ۷۲ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫قزوین‬ ‫دادگستری‬ ‫است‬‫الکترونیکی‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ :‫گفت‬ ‫جمادی‬ ‫رسیدگی‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫بدرقه‬ ‫و‬ ‫اعزام‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫پروند‬ ‫‌های‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫به‬ ‫زندانیان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫قضایی‬ ‫آسیب‬‫کاهش‬‫موجب‬‫امر‬‫این‬ ‫ازاعزام‬ ‫ناشی‬ ‫منفی‬ ‫تبعات‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫زندانیان‬ ‫بدرقه‬ ‫و‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫قضایی‬ ‫استان‬ ‫دادگستری‬ ‫کل‬ ‫رییس‬ ‫با‬ :‫کرد‬ ‫عنوان‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫بوشهر‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫الزم‬ ‫‌های‬‫ی‬‫پیگیر‬ ‫تمامی‬‫در‬‫الکترونیکی‬‫دادرسی‬ ‫راه‬ ‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫‌های‬‫ن‬‫زندا‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫اندازی‬ ‫بوشهر‬‫زندان‬‫در‬‫قضایی‬‫الکترونیک‬‫دادرسی‬‫سامانه‬‫اندازی‬‫راه‬ 3 ‫هنر‬ ‫حضور‬ ‫‌ترین‬‫س‬‫ملمو‬ ‫آثار‬ ‫وجود‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫رابط‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هنری‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫آن؛‬ ‫تأثیری‬‫چه‬‫و‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫استفاده‬ ‫اینکه‬‫و‬‫‌گذارند‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫زندگی‬‫بر‬ ‫متفاوت‬ ‫تعلقات‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫هنرمند‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫نسبتی‬ ‫چه‬ ‫آثارش‬ ‫پدیدآوردن‬ ‫هنگام‬ ‫تأملی‬ ‫قابل‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫مسئل‬ ،‫دارند‬ .‫است‬ ‫ایران‬‫آواز‬‫خسروی‬‫خداحافظ‬ ‫مهر‬‫یکم‬،‫شجریان‬‫محمدرضا‬ .‫شد‬ ‫متولد‬ ‫مشهد‬ ‫در‬ ۱۳۱۹ ‫همان‬ ‫با‬ ‫کودکی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ .‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫کودکانه‬ ‫لحن‬ ‫استعداد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫کودکی‬ ‫تعلیم‬‫تحت‬،‫خوبش‬‫صدای‬‫و‬ ،‫بود‬ ‫قرآن‬ ‫قاری‬ ‫خود‬ ‫که‬ ،‫پدر‬ ‫صدای‬ ‫پرورش‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ .‫شد‬‫خویش‬ ‫مهر‬ ۱( ‫شجریان‬ ‫محمدرضا‬ )۱۳۹۹ ‫مهر‬ ۱۷ – ۱۳۱۹ ‫خواننده‬ ‫و‬ ‫‌دان‬‫ی‬‫موسیق‬ .‫بود‬ ‫ایرانی‬ ‫اصیل‬ ‫سبک‬ ‫‌نویس‬‫ش‬‫خو‬ ‫همچنین‬ ‫وی‬ ‫رئیس‬ ،‫نستعلیق‬ ِ‫ط‬‫خ‬ ‫در‬ ‫موسیقی‬ ‫خانه‬ ‫عالی‬ ‫شورای‬ ‫شهناز‬ ‫گروه‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ،‫ایران‬ ‫موسیقی‬ ‫ساز‬ ‫چند‬ ‫مبدع‬ ‫و‬ ‫نیز‬ ‫قرآن‬ ‫قرائت‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫بود‬ ،‫ربنا‬ ‫دعای‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫فعالیت‬ ِ‫قرآنی‬ ‫تالوت‬ ‫‌ترین‬‫ف‬‫معرو‬ ‫سازمان‬ ‫را‬ ‫اثر‬ ‫این‬ ‫بود؛‬ ‫او‬ ‫دستی‬‫صنایع‬‫فرهنگی‬‫میراث‬ ‫اثر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گردشگری‬ ‫و‬ ‫سایت‬ .‫‌است‬‫ه‬‫کرد‬ ‫ثبت‬ ‫ملی‬ ‫محمدرضا‬ ‫آسیا‬ ‫انجمن‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫پرآواز‬ ‫را‬ ‫شجریان‬ ‫اصیل‬ ‫موسیقی‬ ‫هنرمند‬ ‫او‬‫ونکوورسان‬‫روزنامه‬،‫ایرانی‬ ‫هنرمندان‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫از‬‫یکی‬‫را‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫موسیقی‬ )NPR( ‫ملی‬ ‫عمومی‬ ‫رادیوی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫را‬ ‫وی‬ ۲۰۱۰ ‫سال‬ ‫در‬ ‫معرفی‬‫جهان‬‫برتر‬ ‫صدای‬ ۵۰ ‫جایزه‬ ‫دو‬ ‫نامزد‬ ‫وی‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شجریان‬ .‫بود‬ ‫گرمی‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫دوستداران‬ ‫نیز‬ »‫ایران‬ ‫آواز‬ ‫«خسروی‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫شناخته‬ ‫محمدرضا‬ ‫فرزندان‬ ‫از‬ ‫مژگان‬ ‫و‬ ‫همایون‬ ،‫شجریان‬ ‫فعالیت‬ ‫موسیقی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سرشناسی‬‫خوانندگان‬.‫دارند‬ ‫مظفر‬ ،‫بسطامی‬ ‫ایرج‬ ‫چون‬ ،‫سراج‬‫‌الدین‬‫م‬‫حسا‬،‫شفیعی‬ ‫علی‬ ،‫نوربخش‬ ‫حمیدرضا‬ ‫از‬ ‫همایون‬ ‫پسرش‬ ‫و‬ ‫جهاندار‬ .‫هستند‬‫شجریان‬‫شاگردان‬ ‫انسان‬‫زندگی‬‫در‬‫هنر‬‫حضور‬‫‌ترین‬‫س‬‫ملمو‬ ‫آنهاست‬‫با‬‫ما‬‫‌ی‬‫ه‬‫رابط‬‫و‬‫هنری‬‫آثار‬‫وجود‬ ‫ها‬ ‫ترین‬ :‫کوشش‬‫به‬ ‫مهندس‬ ‫زاده‬‫تن‬‫مجتبی‬
Publicité