Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

6481/QĐ-BCT - Chợ

Quyết định 6481/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

6481/QĐ-BCT - Chợ

 1. 1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG.HOÀXẢHỘLCHÙ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ana, /QĐ-BCT HàNội, ngày26 thángó v.ọ NGMẠỉĐlỆNTủ VẤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG VẪN ĐỀN Ấ S^Ể.....jJnZố ........... .. QUYET ĐỊNH ẵẵầyCịễẩ.tháng..fỀ.nãm 20/ Phê duyệt Quy hoạchntổng thể phát triễn mạng lưới chợ t " E ------------------------ -- đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thuong; Căn cử Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kình tế - Xã hội và Nglnị định cố 04/2008/Nịẫ-QP ngày 11 tháng 01, năm 2008 của Chính phủ vê việc Sửa đôì, bô Sung một Sô điêu của Nghị địlìh sô 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9qnăm ZOQ6 của chính phủ về lập, phê duyệt và quàn lý quy hoạch tổng tlìể phát triên kình tê - Xã hội; Xét để nghị của Vụ trưởlìg Vụ Kể hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc , đến năm 2025, tâm Illịìn dên năm 2035 với những nộí dung chủ yểu như sau: 1. Quan điễm pháttriển a) Phát triễn mạng lưới chợ hạng I, chợ đầu mối là nơi tập trung và phân phối nguôn hàng hoá phục vụ sản xuât và đời sông nhân dân, đáp ứng nhu câu tíêu dùng hàng hóa tập mmg, quy mô lớn, ,tham gia phát luông hàng hóa đên các cơ SỞ chê bíên, các nhà xuât khâu, chì phôi thị trường bán lẻ trong và ngoài địa bản. b) Phát triển mạng lnớí Chợ chủ trọng nâng Cao chất ịượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của chợ. Sô lượng ,và quy mô chợ do nhu câu của thị trường bán Ì buôn và bản lé trên địa bản quyêt định. Chât lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt Ị động của chợ được đo lường băng các gíá trị cung cấp hàng hoá, dịch vụ của thương nhân kính doanh tại chợ cho khách hàng. c) Phát triển mạng lưởi Chợ trên Cơ Sờ kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa nguồn lực của toàn Xã hội với vaì trò tổ chức và quản lý của Nhà nước.
 2. 2. d) Phát triển mạng iưới Chợ theo hướng Văn minh, hiện đại, đồng thờilbảo đảm duy tri và phát huy được các yêu tô truyên thông đặc tI'ưng và điên hình của chợ. Kiện toàn mô hình quản lý Các chợ hạng I và Chợ đâu môi tileo hướng doanh nghiệp tô Chức quán lý kinh d0EIli'l chợ. 2. Mục tiêu phát triễn a) Mục tiêu tổng quát Phát triển mạng lưởi chợ đồng bộ, hài hòa, đáp ứng như cầu hàng hóa nông sản cho sản xuât, chê biên và như câu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân, qua đó thúc đây iưu thông hàng hóa, phát thiên ngành công nghiệp chệ biên, chê tạo và ngành sản xuât nông nghiệp, góp phân đàm bảo an Sinh Xã hội và ôn định đời Sông nhân dân. b) Mục tiêu cụthể - Ðến năjn 2025 + Cải tạo, nâng cấp mở rộng Các chợ đầu mối Và Chợ hạng I hiện có đang hoạt động hiệu quá theo đúng Các tiêu chi, bảo đảm phát huy đây đủ công năng và nâng Cao hiệu quả icinh tệ - Xã hội của chợ. + Đầu tư Xây dựng mới các Chợ đầu mối và Chợ hạng I Ở những nơi có nhu câu cân thiêt và đáp ứng tiêu chi quy hoạch, từng bước phát triên chợ đâu môi phù hợp với Chu trình vận động iưu thông hàng hóa. + Mạng lưới Chợ đầu mối tiêu thụ phần lớn hàng hóa nông sản do nông dân sản xuât (mặt hàlig đặc Sản, chủ lực, mlặt hàng sản Xllât Chuyên canh và tập trung...), đông thời bảo đảln nguôn Cung Câp hàng hoá nông sản cho mạng iu'ởi bán iẻ trên địa bàn. + Mạng lưới chợ hạng I cơ bản đáp ứng như cầu mua bán hàng hóa tiệu dùng thông thường trong đời Sông hàng ngày của người dân, đông thời thực hiện vai trò chi phôi đôi với các chợ hạng II và hạng III, binh ôn thị trường bản lẻ trên địa bàn. - '1'ầm nhìn đến năin 2035 + Phát triển mạng lưới chợ đầu mổi và mạng iưới chợ hạng I trên phạm vi toàn quôc đủ vê Sô lượng, phù họp vê công năng, quy mô và trình độ phát triển S0 với như câu của thị trường bán buôn hàng nông sản và thị tnlờng bản iẻ hàng tiêu dùng, trở thành hai nhân tô chính trong kệt cấu hạ tầng chợ. + Trên timg địa bàn, chợ đầu mối bảo đảln phần lớn hàng hóa nông sáĩl được tiêu tiiụ và cung Câp cho mạng lưới bán iẻ; chợ hạng I về cơ bản bảo đảm Chi phôi đôi với tiìị trường bản ié hàng tiệu dùng. 3. Định hướng phát triển a) Định hướng tổng quát I Phát triển đồng bộ mạng lưới Chợ trên toàti quốc với quy mô, CƠ cấu, tinh chât và Công năng phù hợp với như cầu iưu thông hàng hóa và thị trường timg A
 3. 3. địa bàn, vùng iãrlii tiiổ. Trong đó, chủ trọng phát triển bển Whig mạng lưởi chợ ` cung ứng hàng hoá nông sản thực phẩm cho thị trường khu vực đô thị “vả mạng lưới chợ cung ínig hàng công nghiệp tiêu dùng tiiông thường cho thị trường nông thôn. Kêt họp giây dựng kiên cô với trang tiủệt bị đây đủ, timg bước hiện đại với nâng cao chât lượng cung câp dịch Vụ và đôi mới tô chức bộ máy quản trị chợ. b) Định hưởng phát triển chợ theo địa bàn Tại địa b`àn nông thôn: Phát triển mạng lưới chợ dân sinh hạng III cấp xã, phù hợp nhu câu trao đôi mua bản hàng hóa của người dân; phát triển tại mỗi huyện tối thiểu một chợ trung tâm huyện (hạng I hoặc hạng II) vừa bản buôn Vừa bản lẻ, trong đó bản lẻ là chủ yểu, phục vụ nhu cầu tại chỗ và nhu cầu chung trên địa bàn huyện. Tại địa bàn đô thị: Phát triển có chọn iọc mạng lưới chợ dân Sinh hạng III cấp phường tileo huớng Văn minh, hiện đại, chú trọng Ở những khu đô thị và khu cư dân tập trung mới hình thành; tập trung phát triển mạng lưới chợ tổng hợp hạng I Ở khu vực trung tâm và chợ đầu mối bản buôn Ở ngoại Vi các thị Xã, thàllh phố nhằm đáp ứng nhu cầu tại chỗ của các thị trưòng lớn, trọng điểm và báo đám sự ổn định chung của thị trường vùng, cả nước. C) Ðịnh hướng phát triển mạng lưới Chợ đầu mối Phát triển mạng lưới chợ đầu mối tại các vùng sản Xuất nông Sản thực phẩm tập trung, có tinh chuyên canh, quy mô lớn và ổn định, là nơi hội tụ, tập kết hàng hoá và ldiởi đầu cho lưu thông hàng hóa tại vùng ngoại vi các thành phố, thị Xã (đô thị loại III trở lên) để cung úng phát luồng hàng hóa cho mạng lưới bản lẻ (chủ yếu là chợ dân Sinh hạng III) ở khu vực nội thị. Tùy theo đặc điểm nguồn hàng có thể phát triển chợ đầu mối bản buôn đa ngành nông sản thực phẩm hoặc các chợ đầu mối bản buôn chuyên ngành như rau củ quả, thủy hải Sản, thậm chi chuyên Sâu hơn như chợ trái cây, chợ rau củ (hàng bông), chợ hoa, chợ Cá, chợ gia cầm, chợ trâu bò.v.v. Chợ đầu mối có phạm vi ảnh hưởng tối thiểu là trong địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong điểu ldện và bối cánh từ nay đến năm 2025 và giai đoạn đển nărn 2035, mỗi tinh, thàllh phố trực thuộc Trung ương (ngoại trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Mính), co thể phát triển một chợ đầu mối ở ngoại vi đô thị tlung tâm hoặc một chợ đâu môi Ở Vùng nông sản hàng hóa tập trtlng của địa phương. Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế trong từng giai đoạn để lựa chọn nâng cấp một số chợ đầu mổi thàrlii các chợ đấu giá hoặc Sàn giao dịch hàng hóa nống Sản, đặc biệt là Ở các địa phưong thuộc vùng cung ứng tập trung vê hải Sản, trái cây, rau củ. d) Định hướng phát triển mạng lưới chợ hạng I Phát triễn mạng lưới chợ hạng I tại trung tâm các quận, huyện, tiìị Xã, thàiih phố (đô thị loại IV trở lên) để vừa đáp ứng nhu cầu vê hàng tiêu dừng 3
 4. 4. thông thường của người dân và khách đu lịch, vừa làm hạt nhân chi phối, chủ đạo đối với mạng lưởi chợ_ dân Sinh ban lẻ trên địa bàn. Dựa trên nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tại chỗ và khách du iịch, phát triển tại mỗi một đô thị tối thiểu một chợ hạng I. Phát huy và bảo tồn tập quán trao đổi mua bán hàng hóa và các giá trị truyền tliống của chợ để quyết định địa điểm và phương án thiểt kể kiển trúc, tổ chức không giali chợ hạng I bảo đảrn phù hợp với công năng, nâng cao hiệu quả hoạtđộng, động thời hài hòa với các loại hình kêt câu hạ tâng thương mại theo hướng hiện đại, Văn minh (Siêu tiiị, trtmg tâm mua Săm, trung tâm thưong mại, cừa hàng tiện lợi) Ở Idìu vực xung quallh. - Củng Cố và hoàn thiện chức nhg, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban quản lý/Ban quản trị chợ hạng I, đặc biệt là đổi mới và hoàn thiện chể độ thu chi tài chinh của Ban quản iý chợ và chể độ iao động tiền iương của cán bộ Công nhân viên Ban quảnlý. Lựa chọn để từng bước chuyển đổi mô hình Ban quản iý thành mô hình Công ty kinh doanh chợ, trước iiểt là Ở nhũng cliợ hạng I đã hội i.1_l đủ các điểu kiện chuyển đổi. Ðối với các dự án đầu tư Xây dụng theo mô hình nhất thể hóa chợ hạlìg I với trung tâm mua Sắn]/trung tâm thưong mại, nguyên tặc là chợ Vẫn phải đáp ứng đây đủ các công liăng, không làm mât đi hoặc thay đôi các giá trị côt lõi của chợ, bảo đảm iợi ich của người kinh doanh trong chợ, tạo thêm khả năng đáp ứng tốt hon nhu cầu mua Sắm iiàng hóa của người dân. d) Định hướng phát triển mạng Iưới chợ hạng II, III Phát triển các chợ hạng II (chủ yểu bản lẻ) tại những thị trường tập trung quy mô vừa và nhỏ, trong đó trong yểu là mạng lưới Chợ trung tâm huyện. Mỗi huyện tối thiểu có một chợ hạng II, Vừa đáp ứng nhu Cầu của người dân tại chỗ, Vừa chi phối thị trường bán iệ cấp Xã trên địa bàn, vừa là noi trung chuyển hàng hoá cùa Chợ hạng I. “hát triên rộng răi mạng iìrới Chợ dân Sinh bạn lẻ hạng III câp Xã để phục .LAI vụ nhu cầu trạo đổi, muạ bán hàng hóa cho Sải] xuât và đời Sôlìg hàrig ngày của người dân. Bô tri chợ gân các Cụm dân cư tập trung Ở nông thôn hoặc gần Các khu cộng ,nghiệp đê phục vụ công nhân. Ðôi với địa bản phường, Cần Chọn lọc và thiết kê mạng Iưới chợ theo hướng Văn minh, hiệnlđại, hài hòa với quy hoạch Các CƠ SỞ bạn lẻ hiện đại (Siêu thị, trung tâm mua Săm, cừa hàng tiện lợi), hạn chê phát niên mới, chi quy hoạh,Xây mới chợ tại những khu vực Có nhu cầu trao đôi, muạ bản hàng hóa tượng đôi iớn và ôn định., đáp ứng đủ các tiêu chi quy hoạch vê diện tich mặt băng và đảm bảo các quy định h.iện hành về an toàn giao thông, Vệ Sinh môi trưòng. 4. Quy hoạch phát triễn 4.1. Quy hoạch phát triễn mạng lưó'ì chợ đầu mổi a) Tiêu cilí quy hoạch
 5. 5. - về vị tri (địa điểm): Gần vùng nông sản hàng hóa tập mmg, ổn định với quy mô lớn hoặc gân trung tâm tiêu dùng, ngoại 'JÍ các đô tiìị lớn; gần đầu mối giao tliông, kết nối thuận tiện với mạng lưới đưòng bộ, đường Sông hoặc đường Săt; đàln bảo các quy định hiện hàriii vê an ninh quôc phòng, trật tư an toàn giao thông và không gây tác động Xấu tới môi trường; - Vể quy mô (diện tich): Diện tich mặt bẵng nền chợ tối tiìiểu là 8.000m2 (đối với chợ cái tạo, nâng cấp đạt chuẩn chợ đầu mối) và tối thiểu 10.000 m2 (đổi với Chợ đầu mối xây mới) không kể diện tích dành cho khuôn viên, đường đi, bãi đỗ Xe và các công trình phụ trợ khác; - Vể thiểt kể kiển trúc và tổ chức không gian: Kiển tníc Xây iắp và kết cấu không gian phù họp, thich hợp với tinh chẩt và công năng của chợ đầu mối bản ị buôn nông sản thực phẩm; trong đó bảo đảm có phân khu chức năng trọng yểu như khu giao dịch dành cho thương nhân bán rbuôn; khu giao dịch dành cho người sản xuât đưa hàng vào chợ bán; khu So chê, bao gói hàng hóa; khu tạm trữ và các khu dịch vụ phụ trợ khác; - Vể yêu cầu kỹ thuật: Bảo đảm có đú CƠ SỞ vật Chất và kỹ thuật để thực thi các nhiệm vụ vê phòng chảy, chữa cháy, an toàn vệ Sinh thực phâm và bảo vệ môi trường, ứng phó với biên đôi khi hậu theo quy định của pháp luật. b) Phương án quy hoạch ` Quy hoạch, phát triển mạng iưới chợ đầu mối toàn quốc giai đoạn 2015- 2025, tâm nhin dên năm 2035 như Sau: Công nhận trong quy hoạch 14 chợ đầu mổi hiện có. (Danh mục các chợ đầu mổi hiện có được tồn tại trong Quy hoạch tại Phụ lục Sô 1) - Xoá bò hoặc di dời 13 Chợ đầu mối không đảm bảo các điều kiện theo tiêu chi quy hoạch hoặc hiệu quá kinh doanh thâp phải chuyên đôi công năng. (Daiih mục các chợ đầu mối phải Xoá bó hoặc di dời tại Phụ lục số 2) - Cải tạo, nâng cấp 9 chợ đầu mối để đạt chuẩn theo tiêu chi quy hoạch. Trường hợp thưong nhân không thực hiện cải tạo, nâng câp chợ đâu môi theo đúng quy định sẽ chuyên Sang diện phải xóa bỏ. (Darth mục các chợ đầu mối phải cải tạo, nâng cấp tại Phụ lục số 3) - Xây dựng mới 55 chợ đầu mối, trong độ ưu tiên thương nhận idnh doallh Chợ đầu môi thuộc diện giải toả, di dời được đâu tư tại Các địa điêm quy hoạch mới. (Dallii muc địa điễm các chợ đầu mối Quy hoạch xây mới tại Phụ lục số 4) - Tầm nhin đện năm 2035: Tiểp tục cải tạo,`nâng cấp để đạt chuấn đối vói các chợ đầu môi xuông câp. Ngoài ra, tuỳ theo điêu kiện thực tê trong giai đoạn 2026 - 2035 để lựa chọn bổ Sung quy hoạch xây mới chợ đâu môi tại các khu vực có nhu cầu và đáp ửng tiêu chi quy hoạch. 5
 6. 6. 4.2. Quy hoạch phát triển mạng lướt chợ hạng I a) Tiêu chí quy hoạch ` - Vể vị tri, (địa điểm): Tại trtlng tâm kinh tế - tiiương mại của các tlìị trấn, thị xã, thàrlh phô tưong đương đô thị loại IV trớ lên, trung tâm icinh tê - thưong mại củạ các quận thuộc thành phô trực thuộc Trung ương; có khả năng kêt nôi và Sử dụng tiiuận tiện mạng iưới giao tiiông đến các chợ vừa và nhỏ trong nội thị và đến các chợ khu Vực, chợ vùng khác của địa phưong; đảm báo các quy định hiện hàrlii vê ạn ninh quôc phòng, trật tự an toàn giao thông và iđlông gây tác động xâu tới môi trường, môi Sinh; - về quy mô (diện tích): Diện tich mặt bằng nền chợ tối thiểu là 6.000 m2 (đôi với chợ cải tạo, nâng câp đạt chuân chợ hạng I) và tôi thiệu là 8.000 m2 (đôi với chợ hạng I Chợ mới) không kê diện tich dành cho đường đi, bãi đô xe Và Các công trình phụ trợ khác, được đâu tư xây dựng kiên cô, hiện đại với Sô điêm và hộ kinh doanh chuyên nghiệp, thường Xuyên trong chợ tôi thiêu trên 400 điêm kinh doarilì; _ - Vể thiểt kể kiển trúc và tố Chức không gian: Kiển trúc Xây lắp và kết cẩu không gian phù hợp với tính chât và Công năng của chợ tông hợp hạng I, trong đó báo đảm có phân khu chức năng trong yêu như khu bản buôn, bản lẻ, khu giao dịch trực tiêp giữa người sản xuât với người tiêu dùng và Các khu dịch vụ phụ trợ idiác; - Về yêu cầu kỹ/ thuật: Báo đảm có đầy đu, đồng bộ Các phương tiện, vật tư kỹ thuật, trang thiệt bị và công trình xây' iăp theo quy định hiện hành vệ phòng Chông cháy nô, an toàn vệ Sinh thực phâm, bảo vệ môi trường và ứng piió với biên đôi khi hậu. b) Phuong án quy hoạch Quy hoạch phát triển mạng iưới chợ hạng I toàn quốc giai đoạn 2015- 2025, tâm nhìn đên năm 2035 như Sau: 3" CD› ư Ị n 1 - Công nhận trong quy iìoạcii 58 Chợ hạngi i_ J. Ó. (Danh mục các chợ hạng I iiiện có được tồn tại trong Quy hoạch tại Phụ iục Sô 5) _ - Xoá bỏ hoặc di dời 7 chợ hạng I không đảm bảo các điểu idện theo tiêu chi quy hoạch hoặc hiệu quả kinh đoanli thâp phải chuyên đổi công năng. - (Danh mục các chợ hạng I phải Xoá bò hoặc di dời tại Phụ lục số 6) - Cải tạo, nâng cấp 147 chợ hạng I để đạt chuẩn theo tiêu chi quy hoạch. Trường hợp thương nhân không thực hiện cái tạo, nâng Cấp chợ hạng I theo đúng quy định sẽ chuyện Sang diện phải Xóa bỏ. I- ›- C3 (Danh mục các chợ hạng I phải cải tạo, nâng cấp tại Phụ iục số 7) - Xây dụng mới 99 chợ hạng I. Trong độ ưu tiên thương nhân kinh doanh chợ hạng I tiiuộc diện giải toả, di dời được đâu tư tại các địa điểm quy hoạch mới. 6
 7. 7. gnậỉnỉịịịg (Danh mục địa điểm các chợ hạng I Quy hoạch Xây mới tại Phụ lục số 8) - Tầm nhìn đến Ị035: Tiểp tục cải tạo, nâng cấp để đạt chuẩn dổi với các chợ đầu môi nuông câp. Ngoài ra, tuỳ theo điêu lciện thực tê trong giai đoạn 2026 - 2935 đê lụa chọn bô Sung quy hoạch Xây mới chợ hạng I tại các khu vực có như câu và đáp ứng tiêu chi quy hoạch. 4.3. Quy hoạch phát triễn mạng lưo"í chợ hạng II, III Quán triệt các định hướng phát triển trong Quy hoạch này, Ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trục thuộc Trung ương tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch phát triên mạng iưới chợ của địa phương, gôm mạng iưới chợ hạng II (chú yêu là chợ trung tâm huyện) và mạng lưới chợ dân Sinh hạng III (Xã, phường) trên cƠ sở cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại của địa phương và phù hợp với các quy hoạch có liên quan. 5. Một số giải pháp chủ yếu a) Giái pháp về vốn đầu tư Xây dựng chợ - Khai thác các nguồn vốn theo hướng kết hợp vốn hỗ trợ của nhà nước (ưu tiên cối với các địa bàn có điều kiện kinhtế - xã hội khó idiăn) với các ặ nguồn vốn khác theo hướng Xã hội hóa tại các địa bản có điểu kiện thuận iợi i (đầu tư Xây đựng chợ hạng I, hạng II ở trung tâm thành phố, thị xã iớn, có vị tri thuận lợi về thưong mại, giao tiiông...). - Đối với ngân Sách Trung ương: Tiểp tục triễn khai thực hiện chính Sách hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phú về Sửa đổi, bổ sung một Số điều của Nghị định số 02/2003/IXJĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 ỉ - của Chinh phủ về phát triển và quản lý chợ, kết hợp với các nguồn vốn khác từ i Chương trình 135, Chương trình Xây dụng nông thôn mới, Chương trình thực i hiện Nghị quyệt 30a của Chinh phủ để tập trung hỗ trợ xây dựng hạ tầng (giải phóng và San lấp mặt bẵng, xây dụng hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện, đường giao thông nội bộ. . ..) của các chợ đầu mối tại các vùng sản Xuất nông sản tập trung, chợ trong tâm huyện, chợ biên giới, chợ dân Sinh thuộc địa bản có điêu kiện kinh tê - xã hội khó iđiăn và đặc biệt idió khăn, nhât là mạng iưới chợ tại 62 huyện nghèo. - Đối với vốn ngân sách địa phương: Bố tri ngân Sách tiiich họp cho bồi mường miệt hại, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng gíao thông, điện nước..., trong đó, tập trung- hỗ trợ các chợ đầu mối, chợ trung tâm huyện, chợ hạng II, hạng III ờ vùng nông tliôn, miển núi, nhất là các địa bản có điều kiện kính tể - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. - Đối với chợ đầu mối, để nghị cho phép Sử dụng nguồn vốn khuyển nông, vốn vay ODA để tạo mặt bằng và đầu tư cơ SỞ hạ tầng (xây dịnìg hệ thống cấp điện, cấp nước) và khuyển khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phục vụ mua bán, chê biên, bào quản, kho chứa.
 8. 8. Ả I r I I Ă I I A r Ị A Ã - Đoi VƠ] chợ khu Vực Huen nui, viing Sau, vung Xa, nha nươc ưu tien đau tư từ ngân Sácii trung ương, ngân Sách địa phương và nguồn hỗ trợ chính thức - ~ (ODA). - Thục hiện xã hội hóa trong đầu tư phát triển chợ, trước hết là tại các địa phương có điêu ldện lcinhi tê - Xã hội phát triên gà tại các địa bàn đô thị. Đông thời, cân quan tâm hơn đên các chinh Sách khuyên khich và thu hút nguôn vôn Xã hội đâu-tư Xây dựng chợ. b) Giải pháp về đất đai - Ưu tiên lưa chọn Các vị tri có quỹ đất phù hợp, thuận lợi về giao thông đưòng bộ, đường thùy... khai thạc tôvi ưu quỹ ,đât phi nông nghiệp hoặc đât nông ngliiệp có hiệu quả thâp đê chuyên đôi Sang đât thương mại dịch vụ. - Các địa phương cần xác định rõ tinh chất củia t1`J'ng dư án chợ để bố tri và câp quỹ đât phù họp với mức giá cho thuê hợp lý đê các nhà đâu tư Xây dụng và khai tliác chợ hiệu quả. “ - Có chể độ ưu đãi đặc biệt về đất đai cho các dụ án chợ tại các vùng miển núi, vùng Sâu, Vùng Xa, hải đáo. D c) Giải pháp phát triển thương nhân kinh doarm trong chợ - Tạo môi trường thuận lợi cho hộ kinh doanh trong chợ: cải tliiện điểu kiện co SỞ hạ tâng chợ, mở rộng 1<liả năng tiêp cận các nguôn vôn. - Định hướng cho tiiưong nhân ưong việc Xây dụng và thực thi chiển lược mở rộng kinh doarlh,` đặc biệt là các thưong nhân đảm nhận phân phôi hàng hóa quy mô lớn tại chợ đâu môi, chợ hạng I. - Tạo điều kiện cho tiiưong nliân phát triển các liên kết dọc, liên kết ngang trong kinh doạnh bán buôn, đặc biệt là tại các chợ đâu môi câp vùng, liên vùng. -` Tăng cường tập liuấn, bồi dưỡng cho tiểu thưong các kiển thức và kỹ năng cận thiệt liên quan đên hoạt động kinh doanh trong chợ. d) Phát triễn dịch Vụ trong chợ - Phát`triển đồng bộ các dịch vụ tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển hàng hoá; bô Sung các dịch vụ đóng gói, hiệu chinh, phân loại, kiêm định chất lượng hàng hoá, tạo giá trị tăng thêm cho hàng hóa phân phôi qua chợ. - Phát triển dịch vụ bảng điện tử, cung cấp tliông tin kinh tể, thị trường, CƠ chê chính Sách cho tiêu tiiương. - Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thục phẩm, vệ Sinh môi truờng, phòng cháy, chữa Cháy, giữ gin trật tự, Văn mínli tliương mại, phát hiện và ngăn chặn lcịp tiiời các hành vi gian lận thương mại trong chợ. đ) Giải pháp về tổ chức quản lý chợ - Đơn giản hóa và nâng cao chất lượng công vụ hàrlh chính liên quan đển hoạt động quán lý chợ. - Cải cách hệ thống tổ Chức quản lý nhà nước vể chợ, khắc phục tinh trạng 8
 9. 9. chồng chéo, bờ trống hoặc trùng lặp vể chức năng, nliiệm vụ, quyền hạn giữa cac co quan quan lý nhà nước vê chợ và đơn Vịequán lý, kinh doanh chợ. I - Việc lựa chọn mô hinh tô chức quản lý chợ phải tuân tliủ quy định hiện hàrili của Nhà nước và phù hợp với điêu kiện kinh tê, Văn hóa, xã hội của timg địa phương, đông thời phải đám bảo tilih ôn định và sự thuận lợi tôi đa cho hoạt động mua bán trong chợ. e) Giải pháp về coi chể, chính Sách phát triển chợ - Vận dụng và thực hiện có hiệu quả các cơ chể htỗ trợ tđầu tư, ưu đãi đầu ÍĨI Xây dụng hạ tâng chợ trong các chính Sách hiện hành. - Ở những nơi điều kiện kinh doanh khó khăn, cả doarlii nghiệp lẫn người đân đểu không có khà năng hoặc không muốn đầu tư, trong lclii nhu câu Vê chợ ` là rất bức xúc thì NhàInưỚc cần có chính sách hỗ trợ một phần vốn đầu tư như đên bù, giải tỏa, San lâp mặt băng, lăp đặt điện nước và làm đưòng đi lại trong chợ hoặc Nhà nước góp vôn đâu tư chợ theo liinh thức hợp tác công tư. Sịờ Công Thuong tham mưu ,cho Uỷ ban nhân dân icáic thành phố trực thuộc Trung ương Xây dụng cơ chê, chính sách ưu đãi, khuyên khich đâu tư xây dựng và phát triên mạng lưới chợ của tinh, thàilh phô phù hợp với chinh Sách hiện hành của Nhà nước. Ủy bạn nhân dân các tinh, thàlih phố tnạc thuộc Tmng ương Xây đựng, bạn hành co chê phân bô và Sử dụng vôn đâu tư Xây dựng chợ. Động' tliời, gitao Sở Công Thương chủ tri, phôi họp với các đơn vị liện quan phân bô vôn và thâm định các dự án dâu tư chợ trên địa bàn. - Sửa đổi, bổn Sung một số chính Sách hiện hành có iiên quan đến phát triển và quán lý chợ theo hướng tăng Cưòĩig mức độ khuyên khich, uti đãi đâu tư đê thu hút vốn từ các thành phân kinh tê tham gia xây dựng, phát triên và quản lý chợ. - Chuẩn hóa và thống nhất hóa các khái niệm, công năng, tiêu chí hiniì thàriii các loại hình chợ đẩu môi, chợ hạng I trong các Văn bản có liên quan đên phát triển và quản lý chợ. a Ưu tiên đầu nr phát triển hệ thống giao thông kết nối với chợ, rmất là các chợ đầu mỗi bán buôn có quy mô lởn. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố Quy hoạch và `chú tri, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy bạn nhân dân các tinh, thành phô tnịc tiiuộc Trung ương chi đạo, kiểm tra iquá trình thục hiện "Quy hoạch tông thê phát triền mạng lưới chợ toàn `quốc đến năln 2025, târn nhìn đên năm ,2035°'. Định kỳ chủ tri, phối hợp với các Bộ, ngâiih, địa phương tổ chức hội ngliị đájlh giá tinh hình thực hiện quy hoạch, từ đó ctó những giải pháp tháo gỡ khó lclĩăn, tliúc` đẩy phát triên mạng lưới chợ trên phạm Vi toàn quôc.
 10. 10. - .μ.,ụu.ụnỉμ›.ạ... .....-t..-.. .....μ............... .......-......ạ......... tt tt 2. Các Bộ, ngàril1Iliên quan theo chức năng, nlliệm vụ, quyền hạn của niinh có trách nhiệm phôięhợp với -Bộ Công Thương vạ Uỷ ban nhân dângcác tinh, thàllh phố trực thuộc Trung ương xây dựng cơ chê, chính sách cụ thê đê thục hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Quy hoạch. 3. Ủy ban nhân dân các tinh, thàilh phố trực thuộc Trung ương - Chi đạo rà Soát, điều chinh, bổ sung hoặc lập mới quy hoạch và tổ chức thục hiện quy hoạch'phát niển mạng lưới chợ của tinh, màrm phố trực thuộc Trung uong và ưu tiên đàrih nguồn vốn ngân Sách địa phưong hỗ trợ các dự án đầu tư phát triễn chợ trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ toàn quốc. - Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan kiểm tra, giám Sát thực hiện Quy hoạch; giao SỞ Công Thương chủ tri, tổng hợp tinh hình thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn hàng năm, đề xuất kiển nghị và báo cáo về Bộ Công Thương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lục kễ từ ngày ký. Điểu 4. Các Bộ trường các Bộ, Ểf hủ trường Co quan ngang Bộ, Chủ tịch Uy bạn nhân đân các tinh, thảrlli phô trực thuộcITrung ương và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tlii hành Quyệt định này./. N0*í nltận: - Ban Bi thư Trung ương Đảng (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phò Thủ tlrớĩig Chinh pi1Ủ (để báo cáo); - Ban Kinh tể Trung uong (để báo cáo); - Văn phòng Chinh phù; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ; - UBND, SỞ Công Thuong các tinii, thành phố tnạc thuộc Trung uong; - Website Bộ Công Thương;`/ - Lãnh đạc Bộ; - Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ; - Viện Nghiên cứu Thương mại; - Lưu: VT, KH (2b). 10
 11. 11. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ỉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHỤ LỤC SỔ 1 DANH MỤC CHỢ ĐẤU MỐI HIỆN CÓ ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN TRONG QUY HOẠCH (Ban hành kèm theo Qtợểt cạnh số 64 81 /QÐ~BCT ngà}› 2 6 tháng 6 năm 2015 cúa Bộ trưòng Bộ Công Thương) Tỉnhlthảnh phố trực thuộc STT Tên chọ' Địa điềm Trung ương . Hà Nôi II Chợ đâu moi Minh Khai i Quận Băc Từ Liêm ẫĩợêẫau mol nong San Gia Huyện Gỉa Lộc Hải Dưong - . . . HàNam - Hu ệnBình Lục Ninh Bình Chợ đâu môi thủy sản Kim Xã Kim Đông, huyện Kímầ Ðon Son ,. . , , Phườn T' D',th`1i Thai Nguyen J ChợTuc Duyen hố ThẵiNỆ ênuyen ani 1 Chợ đâu môi rau quà Đông Phường Đông Hương, thành Thanh Hóa i-lươn ; hô Thanh Hóa Chợ đâu môi ia súc Hu ện Yên Ðịnh Ðà Nẵng Chợ đầu mổi Hòa Cường Phuò-ng Hòa Cường Nam , , Cảng cả Hòn Rở và chợ thùy Xã Phước Đông, thành pho Kh”“h H°“ sản Nạm_T_run bộ Nha Tran Binh Dươngỷrỷ I Chợ đầu mối rau quá ẵẵẵt Hòa' thanh Phô . , Chợ đati môi Thù Đức Qtlận Thù Đúc Th““h Ph” Chợ đâu môi Binh Đien uận 8 Hô chỉ Mính Chợ đâu mội Hóc Môn Hu ện Hóc Môn _-
 12. 12. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VĨỆT NAM ị““““ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHỤ LỤC SỐ 2 DANH MỤC CHỢ ÐẦU MỐI HIỆN Co PHẢI XOÁ BỎ, DI DỜI (Ban hành kèm theo Qzạỉêt định Sô 64 8 1/QĐ-BCT ngày 2 g tháng 6 năm 2015 của Bộ mòng Bộ Công Ỉhưong) 202 l- STT Tên chợ . 2025 H_N__ u ChợđầumốỉphiaNam QuânHoàngMai - X I I a ọ Chợđâu môi Long Biên Quận Ba Đỉnh x L. . . Ã Thôn Tân Tiên, xã vĩnh Phúc ẸỆIỆ đa" m°l "°“gSa“ Th° Lũng Hòa, huyện Ế vĩnh Tườn 'í Chợ chujảên doaph rau puả Thành phố Hải HạlDương vung Đong bang song Dun Chuyen đoi Hồn 8 . côn nan Chợ đâu môi hải sản Đông Huyện Tiền Hải Chuyên đôi Minh con năn À Ấ l Giai đoạn đầu tư Thái Binh Chợ đân moi thu mpa hàng Thì trấn Hưng Nhân, 2 nong san thục pham Phu . Chuyen đoi huyẹn Hưng Hà , Soil con nan Bắc Giang Ị Chợ hoa quả Lục Ngạn Huyện Lục Ngạn fôhẵlyẵẵnol , , Chợ đâu môi hoa quả Vĩnh Thị trân Vĩnh Tuy, Chuyen đoi Ha Giang I Tu hu ện Bắc uan côn năn Ã4 . . . . ^ Ch d ` Nghệ An Chợ đầu moi nong San Huyện Nghi Lọc cônyẵẵnol I Chợ Tấn Tài gầ Ph° Pha” , ; Ph ` D°^ H^ , Gia Lai u Chợ rau, qua, thực pham thàiẫĩnhố ẳĩẵkuong , . . , Xã Bàu Năng, huyện Tay Ninh l Chợ đầu mối rau qua DUW Minh Châu X ` Ấ Ã Ạ Ấ Ch Ị Ỗ I Cân Thơ I Chợ ThotNot Huyen Thot Nốt côIỈ'ẵ'ẳn°' Fẵ Ểẵ Ế Ế :iư Tổnãeinẽ E_--Ị
 13. 13. . v.nnn_ . t BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHỤ LỤC SỐ 3 DANH MỤC CHỢ ĐẦU MỎI HIỆN CÓ ÐƯỢC TỒN TẠI TRONG QUY HOẠCH PHẢI CẢỊ TẠO, NÂNG CẤP _ (Ban hành kèm theo Quyét định Sỏ 6 4 8 1. /QÐ-BCT ngày 2 6 thảng 6 năm 2015 của Bộ t7'ướng Bộ Công Thương) Giai đoạn đầu tư STT Tên chợ Đia điểm 2015-2020 2021-2025 Hưng Yên u I` ^ ThừaThíên x A. , . Phương Phú Hậu, ` Huế Chợ đ““m°`Ph”Hạ” thànhhốl-Iuế Chợ đâợu moi nông sản Huyện Khoai Chau - ĐonTao X ĐàNẵng I thủy Sả" Phường Thọ Quang . , ` , h` Lâm Đồng Ị Chợ nông san Ða Lạt ẵẵẵnẵLaẸ 1 i anh , . Chợ đau môi nôn thủ Thị trân Hòa Thành, Tiền Giang I Chợ đâu môi trái cây Xã Vinli Kiin, I Vĩnh Kim hu ện Châu Thành X ạ Chợ đâu moi nông thủy Phường 8, thành ạ. X“M”H°^,hỈ Đồng Tháp Chợ đầu mol trai cay Cẵo Lẵnhlẹp uyen t Ạ. . . Ph ` 4, h` h Sóc Trăng I Chợđau molthuysan hẵỄiểgcTrănt an Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cộng
 14. 14. . `iIỂiíÌẦ Ì1lI'Ỹl` ựịfguŕụ .'!, . 'of'-`il`Illtiui` ^ -“ “' tĩImK:SỉnaIu.1nv.üilhavạĩę‹ñủIuHvaNuwlcụ,.ạơnw ,`=.. nẫng, t., , , tại , .ấhj1fặ!,L`,iằilÌi ,ẨỈuf1ẫiJI Lili ii1ĐXẫuỈíJiL' "iỂlt,, Wịà 7: , . ỄniiạltĨ1Ỷ T . ÊìBỸẢlíUl4L,,t^ " , f,Iỉr=.ỈtiiítịJitĩ`t;aiitti ht . ụậrầ fl ' Lệ'L I i Ì Ọtấltlti twẵhilcllổiilumllặ, Í sut I' -i` I rg's”Ỹ_L;tãli1›Ĩiìl!ili;aị ' ,T vh.H1Ii[U,`V'UlỀ1hịi`tlỈv0ặiiíÝễÀ!l7 "ễ=`›ẵi:i:Ễt.".ltl.i.ạ...!ti.lJ.,l"`= ` =` Iu7'iiitỊt.ll[íf . I'-É . .tìtlấii .,ễÍitti ` `iÌiỂẨllil . Ệ Ịĩí V IIŨỸTTIĨŨIIẸỊ oiíẵềĩiüllílfi I ` Ỉẵitlệỉ Em . ịịr Ă Ũwihhẩltm Ảựll ấ` IL ,O ẫllíitt ị ì _,i Ì ỈIIEH PỂHJIĨIỈYỂỸ ltíillặl I L' l ltỗligị Í "Ĩ ểaittc -ưrì n," ltlflãii Ỉn; Í '.lồnìttinę1itẫj ^ỄiiitiL3Ìll!it Ạ ộ °,IiỀìllộìạiíẩhhậẫllạẵẳìlặẫ ihfíiuệộĩẹẫộíì K i ..a .nịt ư.-.,.,.ụ_,,. ,Ả .vrĩì ',l. mih' lì,lĨEtỂ,ĨlỈIl,liiỈŨ`I` .i Ĩ,ộ.lÌgbĨẨẩ.Il'ii,,. 2 4 g~ .IF,Ề1l!9, ẵịltỉuiưẫli 7 ii†I”iiỊ.`ìễinj Alqy .irịtrli ệ Ễm'lẫẬềỸẫịi'ì.ŕ_ -*"rr' . ` Ễmllặềẫiil ,ềẺỈt*ẵẫ,i; i ,ẵ1Ễl!ìdĨi` i-Ầlợii li g :H liỂạìl_iil`t._`,vIiitỈ[Ĩ,.Ji tễìllli . 'M ^= 'ì *= Ừ _,Ị[h"i*'ẨÍĩFẵ_`iỊtỈlVtỉ`lH.llç-,ililiiĩ ììtầl.ặẫỈầỄ1ặẸmIỌJ.lẫiV ẵm '. ih! I Etiii!IỊJL,Ỹ'Jị`iVę-ihlt V , ý L ;`..ỹLị;Ảüặẫ l .tẫãiịi ali Trrv Tả 'ỈẩlL.,`7iễỈi Ị tŨgẹt}`Ể1l,l iỄỈồiuặỆằfẫi`I _ ẫẫllẵiiiạ,
 15. 15. Địa điềm toại hin Tên chợ Ữ' nvl Ế gẵ ÊV >< NB Ẹ Ul. Ệ Xã_ Dìn Ngoc, huyện Diẽn Châu Xã Cain Nhượng, . . hu ện Cầm Xu ên Th“ysm Chợ đu moi thùy sảnDiễn Châu Thuy san al Ấ I A . t Xã Hòa Phước huyẹn . . Đà Năng Súc và iclihhmẵoẫih Hòavang N0ng san X , Ch đ ' ' Phườn Trường Xuâii, . . Q“”“g Nam smợTniiiniiuẵring tiìàrlh hổ Taln K` N°“gSa“ I C.hợ đau moi nông Thàrih phố Quảng Ngãi Nông sản _, san sản Quán Năi h Q“ã"gNg“' Chợ đâu moi hải Xã Tịnh Kỳ, thằtth pho I Phú Yên Chợ đau môi tliủy Phường Xuân T àrih, . . I sản Dân Phước thị xã Sôn-_ Cầu Th y San X . i Chợ đau moi Khárih Thị tran Khánh Hái, Nông, N'“hT"“ạ“ h ện Ninh Hài thủ sản hợ đau mol thuy Binh Thuận 1 ả Ô Càng Phan Thiểt Thùy s 0% hợ đâu môi nông Phường Ngô Mây, IE K”” T”” sản tliành hố Kon Tum Rau quả X ittttihẵihậich x ẫEíe:aât°LiỄỆ,cĩt x Binh Phước nhĩâm' h“yệ“ Ra uả X Nông sản I hợ đâu moi rau Phuờng Tân Biên uả Biên Hòa thành hố Biên Hòa Ẹẩợ đạu moi nông Huyện ThốngNhất Đ* N ' . . . . Ong al I Chợ đạu moi nong Thịxã Long Khánh Nong San, trái cả Ẻđcì E É C μ-Ế -D Dd sản-nải câ Chợ đau moi nông Thị nan Long Thàrili, . . hu ện Lon Thành san Bà Rịa-vũng 1 Chợ đầu mối thủy Pệẫẵ° ẳẵtẹịẵ Thù sản Tà" sả” LonÐiền i yẹ y I Ra" Tiền Giạng nà Rau quả x Chợ đâu moi trái Xã Sơn Ð`nh hu ^n ,. ,, I * ' yt Tel X , . đ^ ` ' ~ I Ĩẫằ° a” iẵeL°'DỸe?ẫẫ H”” Trung tâm giao Vĩnh Long l dịch hàng nông sản ẵ1IịưòịnẾ,nỈh1ỄẪịĩl1hPhước' au quả Binh Minh lx” ' ' X 5
 16. 16. đ1Ỹl”l^Ỉ'” ' ^" ` Phân ky đầu tư STT Tên chợ Mại hình 2015 _ 2020 Chợ đau môi cam Xã Tuờng hộc, huyện .. , sành Taln Bình T'“'°“y Chợ đau moi nông Phường Vĩnh Mỹ, thàriii . sản vĩnh M” hố Châu Đốc N°“gsả" Chợ đau moi rau 2 quả xuất khấu Huyện AnPhú Khánh Binh II II ẵĩợ đau môi nông Quận Cái Răng Xă Đại Thành, thị Xã Chợ đau moi Ngã Nã Bả Bạc Liêu An Giang Rau cù Nông sản 2 Nông sản I Thùy sản X Ba Chợ đâu moi thùy Xã Phong Thạnh Tây B, hu ện Phước Lon sản Chủ Chi 2 𔓓'°' 'a“ °“ Thành phố Bạc Liêu Rau quà x ẵẵ° đâ” môi “ông ẵĨiỀaỄi`hẵ”cẫg 1” i Cà Mau 2 . . p - . Thuy San X San Trun,XaL Van Lam I Chợ đau moi thùy Ap Bà Ðieu, Hòa iõngcộnt E_--EI 1
 17. 17. BỘ CỐNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM "ỉậ Độc lập - Tu' do - Hạnh phúc PHỤ LỤC SÔ 5 I DẠNH MỤC CHỢ HẠNG I HIỆN CO GIƯ NGUYEN TRONG QUY HOẠCH (Ban hành kèm theo Quyết cỉình số 64 8 1 /QĐ-BCT ngày 2 6 tháng 6 năm 2015 của Bộ trướng Bộ Công Thương) Tinh, thành phố trực thuộc Trung ươn Quãng Ninh Hải Phòng Hưng Yên Thái Binh Lạng Sơn Bẵc Giang Phủ Thọ Thanh Hóa S TT Tên chợ Chợ Đổng Xuân Chợ Mơ Chợ Buởi Chợ Hà Đông 5 Chợ Nghệ Chợ Thị trấn Vân Đinh Chợ Thị trấn Tiên Yên Chợ Đầm Hà Chợ Hạ Long I Chợ Vườn Đào Chợ Hạ Long II Chợ Hồng Hà Chợ Minh Thành Chợ Thị trấn Hải Hà 2 3 7 Chợ Cẩm Ðông Chợ Quản Toan Chợ Gạo Chợ Phủ Chợ và khu nhà Ở TM Yên 1 2 Chợ Bo ÔỒÔ Ó Ổ ããẵ Ế H Ề Q7'-1 eẵ='ễẵ- Ế Ế ỂỂỂE un Ể ẵ'ặ.8 2 Chợ Hữu Nghị l l Chợ trung tâm Việt Tri A Địa điểm uặn Hoàn Kiểm uận Hai Bà Tnmg ro uận Tây Hổ IO uận Hà Ðông Thị xã Sơn Tây Huyện Ứng Hòa Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên Thi trấn Đầm Hà, huyện Đầin Hà Thành phô Hạ Long Phường Băi Cháy, thành phô Hạ Long Thành phô Hạ Long Phường Hông Hà, thành pho Hạ Long Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên Thị trấn Quảng Hả, huyện Hải Hà Phường Câm Ðông, thành pho Câm Phả :O E 'Ni U ẽĩ Z3 ut: CU nga B W Thành phổ Hun g Yên Thị trân Khoái Châu, huyện Khoái Châu Thị trấn Yên Mỹ, Thàrih phổ Thải Binh Khu đô thị Phủ Lộc, thành pho Lạng huyệnYên Mỹ Huyện Văn Lăng Phường Tran Phú, tliàirh pho Băc Gian Phường Tiên cát, tltâllh phố Việt Tri Phuờng Lam Sơn, thành pho Thanh Hóa Phuờng Tân Sơn, tliành ph Thanh Phuờng Điện Biên, thành phố Thariii N `I
 18. 18. sn Ðịa điểm Hóa Ỉ_ ị II T'*Ì'ẫT,l'íê“ Chợ Tây Lộc Phường Tây Lộc, thành phố Huế ue Chợ Cồn Phường Hải Châuu Chợ Đống Đa Phường Thuận Phước Chợ ST Nguyễn Kim Phường Chinh Gián Chợ Hòa Khánh Phường Hòa Khánh Bắc C , Ph` PhớH`thànhhT u Chợ lớn mới Quy Nhơn PhưòngLêLợi, thành phố Quy Nhơn 2 Phuờng Thị Nại, thành phố Quy Nhơn 3 - Chợ khu VI Phường Ngô Mây, thành pho Quy Chợ Dình Phường Nhơn Bình, thàiili phô Quy Chợ Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ Chợ vĩnh Hải ẵhường Vĩnh Hải, thành pho Nha ran Khánh Hòa I . Ph` Ph'T`h,th`h h^Ph Bình Thuận ChợPhan Thiết Thặễỹg u I”” an P 0 a” Chợ TT thành phố PleiKu Thành phố Pleiku Chợ huyện Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa ^ . Phường Thông Nhât, thành pho Buôn Chợ Buon Ma Thuot Ma Thuột Chợ mới- khu C chợ Đà Đường Phan Bội Châu, Phưòiig I, Lạt thành hố Đà Lạt. - Chợ Bà Rịa ẵliìŕilrờng Phưỏ`c Trung, thành phô Bà Chợ Kim Long Xã Kim Long, huyện Châu Đức Quận 1 Phường 1, thành pliố Tân .An Đăk Lăk :Zrễ ẵẵ l l 1 l Chợ Tân An , Chợ Cữ Phường 8, thành phố Mỹ Tho Tien Giang . . , ị _ 2 Chợ Thạnh Trị Phương 4, thành pho My Tho Đồng Tháp l Chợ Mỹ Tho Thi t1'ẫn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh Chợ Long Xuyên ẵçhlucểplg Mỹ Long, thàiih pho Long Chợ Rạch Sỏi Phường Rạch Sôi, thành phổ Rạch Giá 2 Chợ 30/4 Phường Vĩnh Quang, thành pho Rạch Giá C, Th Chợ ThốtNốt Quận Thốt Nốt an Ơ 2 Chợ Tân An Phuờng Tân An, quận Ninh Kiều Chợ Vị Thanh Phường 3, thành phố Vị Thanh _ Long An
 19. 19. ›. . va "W" _4I'u“_ -itítửlìi Ỉtẫíỉlì 'ltlzỉợt gịljưẩttỉíũilỉt ị ot ilâiiì ẵIIlti.i.piÍÌ4 T 'I L','i. I -_ V' ÍÀIỮỀ ệ-th ,hm `Ểi Ihlthigtíi 5 4_ ỷ ŕ Ó '_l1‹'“.r'!“llrg t ŕềi1!Ỉ!ĩlllẸ`ỀễĩilỉhiÌỂặilĩiTi, Ạ l [1ítsi`iềlĩlliiPÌill,ìiQ I ý_V`, '_ Ầz Ầ i,'ẵll!EUil!iìJ. l. ĩịỈẽĨ,llil ịịĩĩầuntμẵmçịị LỆUỊỄ i Lliịul J , ,, rìĩilll plillzổjllạị Lálị ` ',:.tnì1ạui “'IÍ“ịItl. 'ỉiạtptti _ 1 iĨiiuỶtẦivŕ1Íil`.ỈiỈiiẫ!t ỄIFịí[Ị`t VV ih `I“lg.iIj`li L L1 ,Ỉ!t,lảỊ ., ợ ' ạ _ _.` t,.ẪềZlốìüv,'lẸẩ:ĩ .il ệ. iilltầlllặs illẵtltlt ,lllứt ỄĨỔIIỄ ị Í. Jấuằi , Ịịiãlii.
 20. 20. nmmnhL H `^,íấ.I!7', Ệir `i lỊ”IŕIiìlẳ,` hiĨẢ57iủịẩịĨ ỆỂ°'ỉIỊỉị`ìỊgJi Ữ =..:1illalụ1tii›.Ilív ;t, C :hiii Ylãuii l7lầIẾìlIir`eịtirỂi ithlii 'lánh i` C T7` V ệ , 'Ií`[t ỉỔỄiẨ,,iđit!°l? ịtitãti `ilĨẫit0Ịì'.tịẨiiÌỸt0i ftãii L. t r,,,,, I T ii ,ifJộ.i!liỈ:ẫiIl.ỉlvtịằtl`*VVZ.UiịlVÀí,tliilẤ ii Z T `ịl o -tiĨiìỈÌl,`1il!Li,4Ỉ"'ẳIlĨlriIă`V `“ . iti) “Í iíCiiIỊít”Ể.i"ui`°,Ìi*ll .titiur 1`,.ỈlliiTtlEJ.ĩTĨỆẵiỈì`lr `ịĨầilịÍốitià: ĩẳli iiẫliiii F I TTT Vĩiirailịỡilláĩătl Ầ ĩnạnnnìn.mn` tnnnnüto AL ',ÍiFa.`!Il,itllệ1ifI"ìơt”1,[`I4iltẳJ,If iĨiiựỂ'ỈỂtl.JỀilIl *W *"' ` * 'Ệ " ' ' đi nốlttạị Ỉhitti `.ỈiỊlllgị, ại 4- A _` Z E .A l I Or I.. ` c Ềìlliqpìillẵhgị ẫthlliẵễ ĩẫẫllẳ, ịahtữlllặ ỂỊỊỄĨIIEỊ Ella illị ẵŕũ Ệ I ` ịC",iiỈi` “, ạmọỊaỈỂíĨtẫn,`íỈlttẫui li V Zlẵuệi” "= 7 T 77_ á V g Ihý . iŕnỉlì ,nhiet ìuỉẫỉi I Ị i ịuiễíiũti V V CIlLẤ.»‹VIũ¶ Ả g J A I 5 I H ỮT"" iiữmĩạ CẾỂLỊFỂIỂTỈ `.ẩÌỂ3llẸ, ạ .,_. ,capụn I r_. ,~ `,Ạ gi- ịíịìttăìlut Liũílaẵlfẩìịi . Ạ . _ ŕ
 21. 21. ..................-gs.-.ẹ-_ø...›ụ.ụ.g-ạ.-ụ.μẹ......-...ụ..-ụ.. ........m...›..Ạ a .›..u..... .....,...q.ụμ.,.... . .- ,.,.,..,- Phân k` đạu tư Đi" diễ” 2015-2020 2021-2025 " Huyện niủy Nguyên x Chợ Như Quỳrlh Huyện Văn Lâm x . Ph ` I..ê °, tliàrih h Chợ Phố Hiển Hưỉặên Lơ' P ° I l Hưng Yên 2 .. . ` A- ThitrânQuỳĩllì C01. huyện Thai Binh 1 hợQuyIih Col Qu, hphụ X . , Phường Lương Kháiih - 1 ChỢPh“Ly Th n,thàl1h hốPhuL' x Ch R* Th` h h'N Đ'h NamĐịnh Ợ ong an p 0 am ln Thành phố Nam Định Phường Vân Giang, thàlih hổ Ninh Binh Phường Hợp Giang, thành 2 Chợ Mỹ Tho Ninh Binh 1 ChợRồng Chợ Sông Bẵng Thị tran Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia Chợ Vinh Thành phố vinh Phường Lệ Lợi, thành phô Vinh Phường Bên Thùy, thầiih hố vmh Xã Nghi Phú, thành pho Vinh _ Xã Diên Thàiih, huyện Diễn Châu hợ Còng II I I - I ht I “tin iẵẵĩẵẵẵmm I I Ch°Bẳ°Kt“ ẵ'ẵỂỜIÊẵnSô“g Ca”” “hị Xã i . , Ph ` i T^ ,thành Chtiamcơ iẵiigenauẵẵg I II Ch COCLGU Thành ho Lào Caí Ị Il Phường Trtmg Vương, thành hố TháiNu ên . Th` “ B Hà ,h ^ °“°Bi Phằẫễẵ Ế' “Ế I sơn ll I Phủ Thọ ChợMè Thị xã PhúThọ Ị .. .. . Ph` T^ Tianh, thàh I ` “ I . Ph ` Д , h` Tha”” H°” Phường Ðông Lệ, thành Chợ N”” Thà“h hố Thanh Hóa X - Chợ Ga Chợ Bển Thùy Chợ Mai Dâu Chợ Phủ Diễn ll
 22. 22. Phân đnỉu tư Tê h Đ' 6”* n° Ợ ia 'em 20152020 2021-2025 Chợ Thí tran Đô Thi tran Đô Luong, huyện Lươn Đô Luon Chợ Hiểu Thi xã Thái Hòa I Huyện Thanh Chương I X X `ưl Chợ ị tran Anh Thi tran Anh Sơn, huyện X cl: Ế! Anh Son Chợ thành pho Hà Phường Nam Hà, thành phô 1 Chợ Ba Ðon Thị Xã Ba Ðon Chợ Hoàn Lão ẵiệlịĩẵìfẵn Hoan Lao, huyện X hợ Đồng Hới Thành phố Đồng Hới hợ Nam Lý Thành phố Đồng'Hởi I Thị nân Kiên Giang, huyện hợ T'°° Lệ Thủ . Phường 1, thành pho Đông - X Ồ X Ô Quảng Binh Ó Thị trân Khe Sanh, huyện HƯÓIIỊ Hóa Thị trân Gio Linh, huyện Gio Linh X N X 099 'QQ ỆB gaoầ an Quảng Trị hợ Cầu Thị tran Hô Xá, huyện Vĩnh Linh Phường 2, Thị xã Quảng It A I ỖỒÓ Ểẫẵ O:: Ế E ° Ơẻẵ ầ NÉ” li Phường Phú Hòa, thành phô Huê Phuờng Phú Hội, thành phô Thừa Thiên A Huế Quảng Ngãi X Ó hợ An Cựu E Ế Phường Hài Châu I hợ Mới Phường Hòa Thuận Đông Khôi An Định, phường hợHộiAn Minh An, thành phố Hội x IQ O O 0 5" 'Q ZE Ế 3 II› hợ Quảng Ngãi Thành phố Quảng Ngãi hợ Châu Ô Thị trấn Châu Ố Thi tr Phú Phong, huyện hợ Phú Phong Tả Sm Phường Đập Đả, thì Xã An Nhon Thị . Ngô Mây, huyện Phù Cát Chợ Tam Quan ỉừữẩam Quan, huyện Ồ Ồ A W M M à W N E Ó X X X X Thị tran Bông Sơn, huyện Hoài Nhơn Ô Ô É- Ỉ 'Q “Q "U ã Ế Ô E'. E Chợ Bồng Son
 23. 23. Phãnk đutư 2015-2020 2021-2025 Phường 4, tliành ph Tuy Hòa Phường Xuân Huân và phường Vạn Thạnh, thành hôNha Tran Ệ I 49 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, thành phố Nha x Ệ Ệ Tran hố Phan Ran-Thá Chàrn Thị trân Phan Rí Cửa, hu ện Tu Phon Thành phố Buôn Ma Thuột Phườiig Nghĩa Thành, thị Ninh Thuận Bình Thuận Đăk Lăk H Chợ Đổng Xoài Chợ Bình Long Phuoc Lon Biên Hòa Binh Phước Chợ Phước Long Thị trân Ðức Phong, huyện Xă Long Giao, huyện Cam MI X . Thị tran Liên Nghĩa, huyện Đức Trọn X I . . Chợ thành phô Phường 2, tliàiih pho Tây Phường Tân Binh ,thị Xẫ ĐônXoài , Chợ Thù Dâu Phuờng Phú cường, thành B'"h D“Ơ"g hố Thủ Dầu Một . Ap ` M I Phườn I, thành hô ĐàLạt _ Phường An Lộc, thị Xã Binh Long X Phường Thác MƠ, thị Xã X , X , Phường Long Phước, thị Xã Chợ Phước Binh Phước Lon X l, Xã Sông Ray, huyện Cam y” X Xã Tân Bỉêii, thành phô Xã Gía Nhĩa Chơ Bù Đăng Bù Đăngị Phường Xuân Trung, tliị Xã Lon Ị Khánh X 5 ChợPhươngLâm Phú Lâin, huyện Tân Th°tr Lo Th` h,h ^ 6 ChỤLongThành LDLỄỄ“hàn,Ệg a” “yę“ ., , Ph` Th hB`nh ` . ., Ph ờn ^ H'^ ` B` ' -V” t , Ph ` Th` ` h 13
 24. 24. 2015-2020 2021-2025 STT Đla điểm Chợ Dân Sinh Chợ Thái Bìliii Chợ Hòa Binh uận 5 Chợ An Đông ^ Chợ Kiln Biên ` uận 5 Chợ Đồng Khálìlì chợ Bình Tây ận6 Chợ Bà_ Chiểu uận Binh Thạnh Phạm vă" Quận Tân Bìiih Chợ Tân Binh 0 uận Tân Binh 12 ẸẸẵmH°Ể“g H°° Quận Tân Binh 13 Chợ Bàu Cát uận Tân Bình -D 'u'-'I VI X X IIỆ Ệ III IIỆ ỆỆ IIỆ III Ệ Ẫ Ị I _ -- Chợ Cai Lậy Huyện Cai Lậy Hu ện Chợ Gạo ỉ ChợBển Tre ịậĩmg 3, thàrili pho Ben bio S Ế- hợ TT Càng Thi trân Càng Long, huyện Càn Ị Lon ; Phường 1, thành phô Vĩnh Lon Ị Thị trân Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành ỂỒ hợ Vĩnh Long hợ thành phô Phường 3, thành phô Trà ràvinh ' . X X . Thị trân Mỹ An, huyện - TháMuời Ị I Phường 2, thành pho Sa Đéc Phường An Thanh, tlii Xã Hồn N, Phường Châu Phú A, thị xã Châu Ðốc Phường Châu Phú B, tlii Xã Châu Đốc Phường Long Thạrili, thi Xã Tân Châu X Thoại Son X Ệ 14 . Phường 2, thành phô Cao I X Ơ O Ó Ó O Ơ Ệ Ế Ế Ế Ế 8” ““ 8 Ế Ê VQ Ẹ tlq 'U` ,Ạ Ế Ệ, Ệ Ế' S E Ề- Chợ Châu Đốc Chợ Châu Phú B Chợ Tân Châu An Giang Ó :I- “Q ”:F'- ắ C/J S Thị tran An Châu, huyện Châu Thành Thị ,tran Cái Dau, huyện Châu Phú I Chợ Cái Dầu Ô 5' Q D› 3 Ó D' Bài Ệ
 25. 25. ...,...,, ... ...., ,,...... ,...-..μ.,,.ụa..-....... .. , ,__.,.,, , __ Chợ An Phú Thi tt-an An Phú, huyện An Phú Chợ Tri Tôn E Thị tl'an Tri Tôn, huyện Tri u Chợ Tịnh Biên T2015-2020 2021-2025 Tôn _ Thị tran Tịnh Biên, huyện Tình Biên ,. Th`tr Ch M",h “ Ă u Chợ An Hòa Quận Ninh Kiểu CanThơ 2 Chợ TTTM Cái Phường Cái Kh, quậxi Khế Ninh Kiều x , Th' N` M ,h “ Ch°N”"gM°“ vihhủn ang au uyẹn - X X I I ẫầẵtlẵli Long Mỹ, huyện X I I x -_Ệ
 26. 26. . ChỢTPHà Giang ẵtầưẵpag Trân Phu, thanh pho Bọ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM “`““““““““ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHỤ LỤC SỐ 8 DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH XÂY MỎI CHỢ HẠNG I _ (Ban hành kèm theo Qzạlêt đính Sô 64 8 j/QĐ-BCT ngày 2 6 tháng 6 năm 2015 của Bộ trướ71gBộ Công Thương) ` Phản kỳđầu tư STT 'I`^ h Đ' đ° enc Ợ ia lèm 20152020 M Chợ hạỵlgl }17õ Cường, thàtih ph X I Chợ Ké Sặt ân Kẻ Sặt, huyện Binh - X Hải Dưong Chợ Sao Đò Thị Xã Chí Linh _ X Chợ La, Cách ễạẳnân Lai Cách, huyện Câm I C“t“ầ““ù ẵi`Ĩờ”g“°““ ”“°“g” “”“” - HảiPhòng ` ` an ChỢCâu vông _ g u ChợHà Khánh Phường Hà, thành pho Hạ Quang Lon Ninh 2 Chợ Trung tâm Xă Quảng Trung, huyện Hài Hải Hà2 Hà X Hưu Yên u Ẹẵẵpfổkẫẵinhàở Thị trấn Bẩn, huyện Mỹ Hào - g 2 Chợ và khu nhàờ Thị tran Văn Giang, huyện TM Văn Gian vãn Gian X TháíBình u Chợ Tây ẫẵụ Thai Thịnh, huyen Thai ,X t : Thi trân Co Lễ, huyện Trịrc ChợCo Le Ninh Chợ Thị tran Lâm Thí trân I.âm, huyện Y Yên _ . Th` tr” Ph't D^^ , h Ì 1 . Phường Trung Sơn, Thị xã 2 ChợĐongGlao Tm Ðíệ I X X Nam Định Ninh Bình I C“°”“ở°”aí ii' “â” N“°° H“'° H°° - Bắc Cạn u ChỢÐức Xuân Phường Đức Xuân, thi Xã Băc Cạn Chợ Tam Cờ Phường Tân Quang, thàrih pho I X Tu ên Uan; 2 Chợ Phan Thiết Phường Phan Thiệt, thành pho - X Tu ên uan; . Th' V' h , h ^ Tuyền Quang
 27. 27. Phân kỳ đầu tư STT Tên thọ' Địa điềm 20152020 hợ Phố Mói Thàrih phố Lào Cai x hợ Kirn Tân Thành phố Lào Cai x hợ Sapa Thị hần Sapa, huyện Sapa hợ mầm Phô Thàrh phố Yên Bải x ên Bải hợ Mường Lồ Thị Xã Nghĩa Lộ X hợ Mậu A Huyện Văn Yên hợ Thị tran Yên Huyện Lục Yên K Phường Trung Thành, thành hợ D°°H”"h hố TháiNu ên X ợ Đu Thị trấn Đu, huyện Phú Lương X Thị trân Hương Sơn, htlyện hợ H“°“gS°“ Phú Binh Chợ Đại Từ Thị trấn Ðại Từ, huyện Đại Từ Chợ Phổ Yên trân Băc Sơn, thị Xã Pho Phường Hoàng Văn Thụ, thành hợ Giếng Vuông hố Lan Sơn ợ Đồng Đãng Thi trấn ồng Đăng X hợ Vôi Huyện Lạng Giang X 2021-2025 l Ó EE Ór<Ố Ô Yên Bải O Thái Nguyên IE tơ hõ Ồ 9 D 1: cũ 9 Ó 9_ Ó Q Ó :I- I: ” Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn Ẹ Thị tran Thăng, huyện Hiệp “ Hòa X hợ Tliị trần Thị tran Tuân Giáo, huyện uân Giáo Tuân Giáo X Chợ Bản Phũ Huyện Điện Biên X X Chợ Trung tâm A . , I thành Dhổ I Thành pho Chau Ơ Ơ Ủ- Q F-3 Ể 3 ŨQ 2 U) Q D W E Ơ 0 UU Ơ B- Ơ Ế ẵ` Ế'-Ê” ' F-ì Ẹ B' Ế =óỂ.E :I ƠQ Uh ' Ta S "U Đ" ẵ UQ O Ế CD Z! DQ F' gn .. D" B7 Z3 D' 'U Il' O So11La hợ Thị tran Vụ Thị trân Vụ Bản, huyện Lạc Sơn Lam Thàrih phổ Hòa Binh x .L Thị I Như Thanh, huyện hợũlat Nhu Thạnh Chợ Chuối nễiẳnông Cong, huyện Chợ Lằn Thị ti'an Hà Trung, huyện Hà Tning hợ Quỳnh Thiện ỈllgẵĨẵgMỆìuùm Thiện, thị xã Phường Nghi Thủy, thị Xã Cửa Lò X Bệ X >‹ ›‹ -. xl A X E 0 Ủ" -Q ìĩlĩ O 5
 28. 28. BỀ Ì ` lễ', Ì ẾỀìu4$,Enl1ồkỊìỊt.ì'luY Ểl,l ẫolơl ỆlỊ(lJlIầw IIỊIỂII . . ầ. Ụ .ẢN` 1' . . “ 7 ŕ ' 7` VĨĨ *Í ' 7 ‹ Í ** ' ` 4`=`fF*`iưŕ:ìi1ry-lồIf;v»‹ L^” m'”ìm*` íàlũì r.. ỵll _,r lL'Ĩ,u 2g,_ ;ŕ * *LÊ . = ĨTĨ Ỉ . FỈlIgĨŕ'.ÐĨÌ.“‹v‹ `lỂ¶ .ẳễồlịẵpìỗổìẵlạ iồlỉiiŕeẵllẵlĩfu -.'= 4 Ấ. Vĩlliớệị 7.1. lÌiẳrV` ỈVL_ ,Ị , - , lệ I Ầ ..iầllọj'l_l ii iìñitồủl V PIỊIỸỌJIIỊJZ ,I I,l!Ílỉặ1 Plịxọk. Iơlẵìơlơb . ,Ị cg ỉ ã , A 4 ,Lì ` v 'I' Ị ' 1,11. n.Ịl ›[ _lĨIỈỖ`lr~.ẳ!ìlì IIÍIII . -Ậ..Lợ ĩđịlơlg ẵấlt K Ỉ 7 7 Ỉỷ 7 _, 4' ` `ìồll.(l`lllfgỊ IIEỮ '?ẾỈỀI` ,ẫíllựậơuẳìỉĩb :faỉ ô 'Ả!lI.Ĩ Ĩẵlẵllg ,ĩlììj-.IÌẠìỂ(ñẵ`L` ẵulllh ` * Z ìZIlíLl,`I` `.ũầV ẫìơh _. . . ,ặ., . ` ` ,ÌIỆ :@Ĩ.ấìlL,xỸsl[ẫ z›`^. __,, .. .` Ìŕĩĩll. 3ỉÍỸŨJ`Ĩ ìlljfậlì» ,` `egaìL0t bìlmlì I[Êì~ ,l, ., ; , V> 4` “ : r *' ' ll ' Ỷ *** Vv“": ' I `Ĩ,iIŨ ÌỂỊI1 ỄIJIIỊIỂIU Aìiị. Ểlllựẩilĩ _I _L ›Ẹ _ '.I!ŨvỂàịỈ,ốậẵ,'° ẵơñlẵìíễtĩẫơĩ ,μi'sẫẮ.f `r I Í _ Ì "Ỹ Ị F __ , ,,Ỉ ‹E *` %,l!L'1a*I‹ °=ÌuỆIắl l.fmr ae V' . 1 _h`ĨVt›,`I`Ế[,Ì,""tAẫs1,l1í,ívỂÌÌí!ìlÍẸ lIỊ`†`f `.IiỂEq ỄlV'ơĨtỈOfĨIøIøÍ`~r'›ẠŕẤỀl7'íị-'“ì.ỗ'FIíì`ę,V'ẫI7ỊỊ'[ẫlỷĨỵẵfñuũỡ .Fm ĨĨ Ỉ ầỈẫ.ìI.I'Vlấ1íẽ= Ếìlŕsìííị-1 Ĩìŕęloliì `,ẫ.ỈL'lằlFCỈÌỊì Ệlìllỗv F51, ĨiulỈ;ììtsĨ`ỗỈI1ŕdr`Ệỷz`Ắ`R,; ầ ầ °,ilIỆ ẵểià ĨỄ‹N ?1.ỉỮxỵ ẵ!lỶÉÔkỆỉ(l›..Tị iử Clầuę~~ửf:Iỉnnrọ°ru Àìlú .S¶2uFĂ'k L _ ŕPỈĨúẫ`ĨIỊsỈầo1 Ĩẫíir É rỂi10,Ể"J,ÐỈỂ!Ư LÉỈQF .L __ _vJL'_ ' __í› . 7 ññ V V . ẶỂÌÍEUVỈHỈẦXĨÌẶỂIV .bằg . ,ø~v;Ị.v. ., `:í`ỗQ^IÁ,ỄĨĨẩlử .ỆỈỀỊU *Ă Aỉấỉu--Ĩgin LIĨìIầ` ìỂẵẵ[!Ỉ†3ĨỗJIIẸ,,Ỹ1ẵlĨÍ ` V lỸ`3ắLO,Ĩ*'Ể`ẵồIlìil '.ỈìÊìlIìì ,ạặr .ý ,.-,,`,, , F. ,, ,, iẩíặị Ĩillưẵiù VPH, 5. Ạ L ỊỀÉR* .ẫ,i!lVắfT LIỂĨIÌXMV ,ÊẬF-.bì " ĩĨ`Ì`lLl7“'^LxịÌU ữ!ÍỈllì .ìí ìẵìììặu `*Lñutíị, HIỆL-1ẫuvỆỊì`uẠ .1 , I; l,`. c l :luưậgu !Ỉì`LuỈllồn ĨĨ Ĩ ~ * *›* ^ `kL -'. W K f"Ỷ”Ỉ "`Ậ r`l U11 ỈIF-.Inu Ểlu`J'1ỂĨtL.`ẵl!ỊựăóI ẵmuặ'. r Y'íủ ư, `iĨ`.IồịỈĨlìẫ1u1Ỹ:ãỆru›`ĨẺĨễÍ1uĨỆ` Ĩíqsỹlasr Ạ Tr É DL ể Ẹ á 1 `Ì À Ế ự xan q....:. :ạgμç:,.›I,ę ` .nl vte5ị.FA,.,'Ạ_, HJ_ -v, us' `ủAg ,-_Ẻ,.ỵ ..Ẹ _AẸI ẾWEỀẶ Ệ,
 29. 29. Phãn kỳ đầu tư 2015-2020 2021-2025 Chợ Thanh Bình X -lì Khu ph 2, tlĩi tr Tân Biên, hu ện Tân Biên Kh h R11 h S ,th' tr Gò 2 Chợ G0 Dầu ` Dầ1ìỊll,IỄlUoệnlÊ`IỒ lẵẵu I an Chợ Thì tran Tẫn Thi tran Tân Phú, huyện Tân X Phú Phú Chợ Tân Biên Tây Ninh Ó Đồng Nai hợ Dân Xuân ặẵcĩĩìệp Phước, huyện Nhơn . Xã Phl Th , h ^ Nh Chợ Phu Thạnh Trạch ” a'm “y°" Ơ” Chợ Kien Tườn Phưòn 1, thị Xă Kien Tườn; Chợ TT Bên Lức _ X . . Thị tran Hậu Nghĩa, huyện Chợ Cái Bè Huyện Cái Bè - x Chợ Mòcầy Ìtẵấnn Mỏ Cày, huyện MỎ Chợ Cái Vồn Thi xã Bình Mính Chợ Trà Ôn Thị trấn Trà Ôn Chợ Vũng Liêm Thị tĩấn vũng Liêm - chợ Tam Bình Thi trấn Tam Bình Chợ Lấpvò tran Lp vò, huyện Lâp Chợ Laivung an Laì Vung, huyện Lai I CỂ`.ợ thì Xã Hà ThịxãHàTiên Tlen ChỢÔMỒ" - Chợ An Thới QuậnBìnhTl1ủy ChợNgã Bảy Phường Ngã Bảy, Lììị Xă Ngã La) Long An LA) Tiền Giang Bển Tre 1 2 Vĩnh Long X 1 Đồng Thá 'U x 2 X Kíên Giang X Cẩn Th 2 Hậu Giang , , , A CỀỢ Thị xã Ngã Phưò'ng1,thị xãNgã Năm I 2 UI! X X X Z D: Ế Th` ” ” . ỄẸỂU Ịxa vĩnh Phườngl,thỊXãVĩnh Châu Chợ ỗg hợp bản Tlìi tran Cái Đôi vàm, hllyện buôn - bản lè Phú Tân W_-

×