Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar

Merve Şahin
Merve ŞahinAsistan Öğrenci à Sakarya University
MEDYA VE SİYASET
İLİŞKİSİNDE
KURAMLAR
GİRİŞ
Medya genel bir kavram olmakla beraber kitle iletişim araçlarının tümünü
ifade eden bir yapıda kullanılmaktadır. Genellikle izleyici üzerinde etki
oluşturmaya çalışan, kitle iletişim araçları yine aynı şekilde hâkim ideolojiyi
yaygınlaştıran etkili araçlar olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla,
insanlara kitlesel olarak hitap edebilmek, onları belli bir ürünün tüketimine
yönlendirmek ve kendilerine sunulan belli düşünce ve görüşleri
onaylamalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren medya, özellikle
kitlelere bilgileri ulaştırmak, mesaj iletmek ve zamanlarını değerlendirmek
gibi çeşitli işlevlerle hareket etmektedir.
GİRİŞ
Zaman içinde toplumsal yapıların oluşmasının bir numaralı etkeni olmuş
olan kitle iletişim araçları, düzen içinde pek çok güç elde etmiş ve bu güç
sayesinde toplumda yeni dengelerin oluşmasında aktif roller oynamıştır.
Bu açıdan, medya ve siyaset, kamusal hizmet yapan, toplum tarafından
görevlendirilen alternatifsiz bir sistem olarak görülmektedir. Bu bakımdan
iki kurum da çalışmaları, toplum adına yürüttüğünü söylemektedir. Bu
açıdan kaçınılmaz bir diyalektik ilişki içinde bulunan kurumlar, toplumsal
sistemdeki ilişki ve etkileşimler, birbirine bakış açıları ve toplumsal çıktıları
açılarından incelenebilir.
GİRİŞ
Medya, siyasal iktidara haber kaynağı ve maddi açılardan bağlıdır.
Siyasal iktidar da faaliyetlerinin duyurulması için medyaya ihtiyaç
duymaktadır. Aralarında oluşan diyalektik ilişki farklı boyutlara
taşındığında, her iki kurumun da asıl misyon ve amaçlarının dışına
çıkılmakta ve çıkar ilişkilerine dönülmektedir. Medyanın gerektiği
gibi okunması bu ilişkilerin iyi anlaşılması ve iyi okunmasıyla
mümkündür.
Normatif medya kuramları olarak da adlandırılan bu
kuramlar, medyanın görevini
nasıl yaptığını anlamak amacıyla ortaya çıkmıştır.
McQuail; otoriter, totaliter, liberal, sosyal
sorumluluk, gelişme ve demokratik katılımcı kuram
olarak altı grupta toplamıştır
Otoriter Anlayışın Temellendiği 4 Farklı
Önerme
 Birey sahip olduğu gücü toplumun bir üyesi olarak en iyi şekilde
değerlendirebilir. Bireysel olarak hareket eden kişinin etkinlik alanı
sınırlıyken, toplumun üyesi olarak davrandıklarında fertlerin hedeflerine
ulaşma ihtimalleri de artmaktadır. Otoriter kuram fertten ziyade topluma
ve devlete önem vermektedir.
 Örgütlenmenin nihai noktası olan devlet her konuda fertten önce
gelmektedir. Zira, insanlar ancak devletin olduğu bir toplumda amaçlarına
ulaşabilecek, aksi taktirde ilkel bir varlık olarak kalacaklardır.
Otoriter Anlayışın Temellendiği 4 Farklı
Önerme
 Devlet, bireyin gelişimi için gerekli bir varlık olduğundan, amaç
ve araçların belirlenmesi süreçlerinde bireyin üzerinde güçtür.
 Bireyler bilgiyi işlemede aynı yeteneklere sahip olmadıklarından
devleti zihinsel kapasiteleri yüksek olan bilge kişilerin yönetmesi
gerekmektedir.
A.OTORİTER KURAM
 Medyanın sınırlandırılması için iktidarı elinde bulunduranlara gerekli ortamı oluşturan
kuramın temel prensipleri şöyledir:
 Medya kuruluşları, kanunları ya da kurulu düzeni bozmaya yönelik yayın
yapmaktan kaçınmak zorundadır.
 Medya, yönetime sahip bulunan otoriteye bağlı olmalıdır.
 Medya, siyasi ve ahlaki değerlere ve çoğunluğa karşı olmamalıdır. Kurama
göre, kuralları uygulamak için sansür uygulanabilir.
 Mevcut otoriteye karşı çıkma, kabullenilene saldırma, resmi politikaya
sataşma ya da moral değerlere saldırı suç değerlendirilmesi olarak
görülmektedir.
 İletişimciler kendi medya kuruluşları içinde bağımsızdırlar.
A.OTORİTER KURAM
B.TOTOLİTER KURAM
B.TOTOLİTER KURAM
1917 Rus devrimiyle yeniden şekillenen kurama göre bütün medya kuruluşları
başta komünist parti olmak üzere işçi sınıfının temsilcileri tarafından kontrole
tabi tutulmaktadır. Sosyalist toplumda sınıf çatışmaları bulunmadığı için medya
da ona göre hareket etmek durumunda kalır ve yayın politikalarını politik
çatışmalardan uzak olarak düzenler. Burada önemli bir faktör olarak da medya,
toplumun şekillenmesinde, sosyalleşmede, gayri resmi sosyal kontrolde ve
planlanmış ekonomik amaçlara doğru toplumun yönlendirilmesinde önemli rol
üstlenmektedir. Kuram, medyanın siyasi organlar tarafından kontrolünü kabul
eder ve diğer farklı durumlarda siyasi hayatın diğer araçları ile iç içe olmasını
sağlamaktadır.
B.TOTOLİTER KURAM
Kuramın temel varsayımları şunlardır:
 Medya işçi sınıfının menfaatlerine hizmet etmeli ve onları kontrol altında tutmalı, özel mülkiyet altında
olmamalıdır.
 Medya sosyalleştirme, eğitim, bilgi, motivasyon, seferberlik vb. şekilde toplum için pozitif olan amaçlara
hizmet için var olmalıdır.
 Topluma karşı yerine getirilmesi gereken görevleri yanı sıra medya, hedef kitlesinin istek ve
gereksinmelerine de cevap vermek durumundadır.
 Toplum karşıtı yayınlarından dolayı toplumun medyaya sansür uygulama ve gerekli yasal düzenlemeleri
yapma yetkisi bulunmaktadır.
 İlkeler doğrultusunda medya, dünya ve toplumun tam ve objektif görüşü aktarılmalıdır.
 Medya mensupları, amaç ve idealleri toplumun menfaatleriyle uyuşan sorumlu profesyonellerdir.
 Medya ülke içinde ve dışındaki ilerici hareketleri desteklemek durumundadır.
C.LİBERAL KURAM
C.LİBERAL KURAM
Kuram kişilerin istedikleri şeyleri yayınlayabilme konusunda özgür olmasını kabul
etmektedir. Bu bir anlamda düşünce, ifade, örgütlenme, toplantı hak ve özgürlüklerinin bir
uzantısı olarak liberal demokratik sistemle örtüşmektedir.
Serbest medya toplumdaki çeşitli bireylerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin edebilir. Medya
organlarına müdahale düşüncenin ve toplumun gerçeğe ve doğruya ulaşmasını
engellemektedir. Kurama göre, doğruluk, özgürlük ve menfaat beraber yürümeli,
medyanın korunması ancak mantıksız işler ortaya çıkınca söz konusu olmalıdır. Medyaya
sansür uygulanmamalıdır. Fakat kanunlara karşı gelinmesi, kişi haklarının ihlali gibi
durumlarda mağdur kişi ve kurumlar için yasal güvencenin sağlanması zaruri hale
gelmektedir. Bireyin, azınlıkların korunması ve devlet ciddiyeti gibi durumların konu
edilmemesi çoğu insan için medya hürriyetinden önce gelmektedir.
Kuramın temel ilkeleri şu şekildedir:
 İletişim sahası üçüncü bir oluşum tarafından sansür edilmemelidir.
 Yayın yapma ve dağıtım için ruhsat ya da önceden izin alma zorunluluğu olmaksızın, yayıncılık her
ferde ve topluluğa açık olmalıdır.
 Hükümete, bürokratlara veya partilere yönelik saldırılar cezaya tabi tutulmalıdır.
 Yayınlanacak enformasyon noktasında sınırlama olmamalıdır.
 Düşünce ve kanaatler çerçevesinde doğru ve yanlışın karşılaştırılması için bir ortam
oluşturulmalıdır.
 Yayınlanacak enformasyonun toplanması birtakım kurallarla sınırlandırılmamalıdır.
 Uluslararası medya ile ilişkili enformasyon alışverişi herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalıdır.
 İletişimciler kendi aralarında otonomi oluşturabilmelidirler.
C.LİBERAL KURAM
TEŞEKKÜRLER…
1 sur 16

Contenu connexe

Tendances(20)

Swot ve pest anali̇zi̇ züleyhaSwot ve pest anali̇zi̇ züleyha
Swot ve pest anali̇zi̇ züleyha
zuleyhatryakii9.2K vues
Markalar İçin Sosyal Medya KullanımıMarkalar İçin Sosyal Medya Kullanımı
Markalar İçin Sosyal Medya Kullanımı
sosyalmedyakulubu9.3K vues
Lc waikiki medya planlama Lc waikiki medya planlama
Lc waikiki medya planlama
ADEMARABACI5.2K vues
Migros Bahçehir MBAMigros Bahçehir MBA
Migros Bahçehir MBA
hamdisari4.4K vues
Yeni medya turleriYeni medya turleri
Yeni medya turleri
Ovunc Meric1.2K vues
Güçlü etki̇ler  sinirli etki̇lerGüçlü etki̇ler  sinirli etki̇ler
Güçlü etki̇ler sinirli etki̇ler
HAKAN SUAY ADA13K vues
Swot ve pest analizSwot ve pest analiz
Swot ve pest analiz
zzmegreli7724.1K vues
Swot anali̇zi̇ örneği̇ Swot anali̇zi̇ örneği̇
Swot anali̇zi̇ örneği̇
Sakarya Halkla İlişkiler25.9K vues
Asimetrik İletişimAsimetrik İletişim
Asimetrik İletişim
Esra Yılmaz11K vues
Swot ve pest anali̇zleri̇Swot ve pest anali̇zleri̇
Swot ve pest anali̇zleri̇
Umut Yaşar DEMİRTAŞ4.6K vues
Medya  siyaset i̇lişkisiMedya  siyaset i̇lişkisi
Medya siyaset i̇lişkisi
Şaban Yıldız3.8K vues
REKLAM KAMPANYASIREKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASI
1063503K vues
Halkla i̇lişkiler sunuHalkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunu
ademkr6116.6K vues
Medya planlama örnekMedya planlama örnek
Medya planlama örnek
iletim27.9K vues
Halkla i̇lişkiler projesi örneğiHalkla i̇lişkiler projesi örneği
Halkla i̇lişkiler projesi örneği
Sakarya Halkla İlişkiler47.9K vues
Medya Kitle İletişimi ve ToplumMedya Kitle İletişimi ve Toplum
Medya Kitle İletişimi ve Toplum
Can Yüksel17.6K vues

Similaire à Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar(20)

Functions of NGO’s Functions of NGO’s
Functions of NGO’s
Parliamentary Exchange and Dialogue391 vues
İletişim hukuku  2 - hukuki temeller pdfİletişim hukuku  2 - hukuki temeller pdf
İletişim hukuku 2 - hukuki temeller pdf
Erciyes University Faculty of Communication12.3K vues
siyaset felsefesi.pptxsiyaset felsefesi.pptx
siyaset felsefesi.pptx
Ahmet57077524 vues
7.hfta7.hfta
7.hfta
taha4423438 vues
Rosen Gren İletişim ModeliRosen Gren İletişim Modeli
Rosen Gren İletişim Modeli
Rojda Güzel Ayas646 vues
6 political 7.citizenship6 political 7.citizenship
6 political 7.citizenship
Karel Van Isacker58 vues
Siyasal İletişimSiyasal İletişim
Siyasal İletişim
Selen 1K vues
Rosen Gren iletişim modeliRosen Gren iletişim modeli
Rosen Gren iletişim modeli
Feride Pek Feride2.3K vues
Rosengren10 grup (1)Rosengren10 grup (1)
Rosengren10 grup (1)
Feride Pek Feride229 vues
DEMOKRASİ ELEŞTİRİLERİDEMOKRASİ ELEŞTİRİLERİ
DEMOKRASİ ELEŞTİRİLERİ
COSKUN CAN AKTAN1.1K vues
Basın ÖzgürlüğüBasın Özgürlüğü
Basın Özgürlüğü
Arzu ALVAN256 vues
liberteryanizmliberteryanizm
liberteryanizm
COSKUN CAN AKTAN141 vues

Plus de Merve Şahin

Tez yazımTez yazım
Tez yazımMerve Şahin
3.4K vues23 diapositives
Sosyal medya 101 2.0Sosyal medya 101 2.0
Sosyal medya 101 2.0Merve Şahin
826 vues7 diapositives

Plus de Merve Şahin(20)

Opet örnek köy projesi̇Opet örnek köy projesi̇
Opet örnek köy projesi̇
Merve Şahin2.5K vues
Tez yazımTez yazım
Tez yazım
Merve Şahin3.4K vues
Kriz yönetimi ayşe nur kayaKriz yönetimi ayşe nur kaya
Kriz yönetimi ayşe nur kaya
Merve Şahin942 vues
Sosyal medya 101 2.0Sosyal medya 101 2.0
Sosyal medya 101 2.0
Merve Şahin826 vues
Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇
Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇
Merve Şahin1.1K vues
Kriz yönetimi analizi kitchen aidKriz yönetimi analizi kitchen aid
Kriz yönetimi analizi kitchen aid
Merve Şahin929 vues
Vakko Reklam AnaliziVakko Reklam Analizi
Vakko Reklam Analizi
Merve Şahin18.1K vues
Kri̇z İleti̇şi̇mi̇Kri̇z İleti̇şi̇mi̇
Kri̇z İleti̇şi̇mi̇
Merve Şahin1.6K vues
Medyanın efendisi şi̇ddet sunumMedyanın efendisi şi̇ddet sunum
Medyanın efendisi şi̇ddet sunum
Merve Şahin2.8K vues
Vakko Firma AnaliziVakko Firma Analizi
Vakko Firma Analizi
Merve Şahin16.1K vues
Sosyal Sorumluluk SunumuSosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Merve Şahin15.2K vues
Kurumsal İmajKurumsal İmaj
Kurumsal İmaj
Merve Şahin8.2K vues
Kurum Felsefesi ve Kurum DizaynıKurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Merve Şahin5.5K vues
İtibar Kavramı ve Kapsamıİtibar Kavramı ve Kapsamı
İtibar Kavramı ve Kapsamı
Merve Şahin4K vues
Akbank Sponsorluk ÖrnekleriAkbank Sponsorluk Örnekleri
Akbank Sponsorluk Örnekleri
Merve Şahin10.2K vues

Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar

 • 2. GİRİŞ Medya genel bir kavram olmakla beraber kitle iletişim araçlarının tümünü ifade eden bir yapıda kullanılmaktadır. Genellikle izleyici üzerinde etki oluşturmaya çalışan, kitle iletişim araçları yine aynı şekilde hâkim ideolojiyi yaygınlaştıran etkili araçlar olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, insanlara kitlesel olarak hitap edebilmek, onları belli bir ürünün tüketimine yönlendirmek ve kendilerine sunulan belli düşünce ve görüşleri onaylamalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren medya, özellikle kitlelere bilgileri ulaştırmak, mesaj iletmek ve zamanlarını değerlendirmek gibi çeşitli işlevlerle hareket etmektedir.
 • 3. GİRİŞ Zaman içinde toplumsal yapıların oluşmasının bir numaralı etkeni olmuş olan kitle iletişim araçları, düzen içinde pek çok güç elde etmiş ve bu güç sayesinde toplumda yeni dengelerin oluşmasında aktif roller oynamıştır. Bu açıdan, medya ve siyaset, kamusal hizmet yapan, toplum tarafından görevlendirilen alternatifsiz bir sistem olarak görülmektedir. Bu bakımdan iki kurum da çalışmaları, toplum adına yürüttüğünü söylemektedir. Bu açıdan kaçınılmaz bir diyalektik ilişki içinde bulunan kurumlar, toplumsal sistemdeki ilişki ve etkileşimler, birbirine bakış açıları ve toplumsal çıktıları açılarından incelenebilir.
 • 4. GİRİŞ Medya, siyasal iktidara haber kaynağı ve maddi açılardan bağlıdır. Siyasal iktidar da faaliyetlerinin duyurulması için medyaya ihtiyaç duymaktadır. Aralarında oluşan diyalektik ilişki farklı boyutlara taşındığında, her iki kurumun da asıl misyon ve amaçlarının dışına çıkılmakta ve çıkar ilişkilerine dönülmektedir. Medyanın gerektiği gibi okunması bu ilişkilerin iyi anlaşılması ve iyi okunmasıyla mümkündür.
 • 5. Normatif medya kuramları olarak da adlandırılan bu kuramlar, medyanın görevini nasıl yaptığını anlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. McQuail; otoriter, totaliter, liberal, sosyal sorumluluk, gelişme ve demokratik katılımcı kuram olarak altı grupta toplamıştır
 • 6. Otoriter Anlayışın Temellendiği 4 Farklı Önerme  Birey sahip olduğu gücü toplumun bir üyesi olarak en iyi şekilde değerlendirebilir. Bireysel olarak hareket eden kişinin etkinlik alanı sınırlıyken, toplumun üyesi olarak davrandıklarında fertlerin hedeflerine ulaşma ihtimalleri de artmaktadır. Otoriter kuram fertten ziyade topluma ve devlete önem vermektedir.  Örgütlenmenin nihai noktası olan devlet her konuda fertten önce gelmektedir. Zira, insanlar ancak devletin olduğu bir toplumda amaçlarına ulaşabilecek, aksi taktirde ilkel bir varlık olarak kalacaklardır.
 • 7. Otoriter Anlayışın Temellendiği 4 Farklı Önerme  Devlet, bireyin gelişimi için gerekli bir varlık olduğundan, amaç ve araçların belirlenmesi süreçlerinde bireyin üzerinde güçtür.  Bireyler bilgiyi işlemede aynı yeteneklere sahip olmadıklarından devleti zihinsel kapasiteleri yüksek olan bilge kişilerin yönetmesi gerekmektedir.
 • 8. A.OTORİTER KURAM  Medyanın sınırlandırılması için iktidarı elinde bulunduranlara gerekli ortamı oluşturan kuramın temel prensipleri şöyledir:
 • 9.  Medya kuruluşları, kanunları ya da kurulu düzeni bozmaya yönelik yayın yapmaktan kaçınmak zorundadır.  Medya, yönetime sahip bulunan otoriteye bağlı olmalıdır.  Medya, siyasi ve ahlaki değerlere ve çoğunluğa karşı olmamalıdır. Kurama göre, kuralları uygulamak için sansür uygulanabilir.  Mevcut otoriteye karşı çıkma, kabullenilene saldırma, resmi politikaya sataşma ya da moral değerlere saldırı suç değerlendirilmesi olarak görülmektedir.  İletişimciler kendi medya kuruluşları içinde bağımsızdırlar. A.OTORİTER KURAM
 • 11. B.TOTOLİTER KURAM 1917 Rus devrimiyle yeniden şekillenen kurama göre bütün medya kuruluşları başta komünist parti olmak üzere işçi sınıfının temsilcileri tarafından kontrole tabi tutulmaktadır. Sosyalist toplumda sınıf çatışmaları bulunmadığı için medya da ona göre hareket etmek durumunda kalır ve yayın politikalarını politik çatışmalardan uzak olarak düzenler. Burada önemli bir faktör olarak da medya, toplumun şekillenmesinde, sosyalleşmede, gayri resmi sosyal kontrolde ve planlanmış ekonomik amaçlara doğru toplumun yönlendirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Kuram, medyanın siyasi organlar tarafından kontrolünü kabul eder ve diğer farklı durumlarda siyasi hayatın diğer araçları ile iç içe olmasını sağlamaktadır.
 • 12. B.TOTOLİTER KURAM Kuramın temel varsayımları şunlardır:  Medya işçi sınıfının menfaatlerine hizmet etmeli ve onları kontrol altında tutmalı, özel mülkiyet altında olmamalıdır.  Medya sosyalleştirme, eğitim, bilgi, motivasyon, seferberlik vb. şekilde toplum için pozitif olan amaçlara hizmet için var olmalıdır.  Topluma karşı yerine getirilmesi gereken görevleri yanı sıra medya, hedef kitlesinin istek ve gereksinmelerine de cevap vermek durumundadır.  Toplum karşıtı yayınlarından dolayı toplumun medyaya sansür uygulama ve gerekli yasal düzenlemeleri yapma yetkisi bulunmaktadır.  İlkeler doğrultusunda medya, dünya ve toplumun tam ve objektif görüşü aktarılmalıdır.  Medya mensupları, amaç ve idealleri toplumun menfaatleriyle uyuşan sorumlu profesyonellerdir.  Medya ülke içinde ve dışındaki ilerici hareketleri desteklemek durumundadır.
 • 14. C.LİBERAL KURAM Kuram kişilerin istedikleri şeyleri yayınlayabilme konusunda özgür olmasını kabul etmektedir. Bu bir anlamda düşünce, ifade, örgütlenme, toplantı hak ve özgürlüklerinin bir uzantısı olarak liberal demokratik sistemle örtüşmektedir. Serbest medya toplumdaki çeşitli bireylerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin edebilir. Medya organlarına müdahale düşüncenin ve toplumun gerçeğe ve doğruya ulaşmasını engellemektedir. Kurama göre, doğruluk, özgürlük ve menfaat beraber yürümeli, medyanın korunması ancak mantıksız işler ortaya çıkınca söz konusu olmalıdır. Medyaya sansür uygulanmamalıdır. Fakat kanunlara karşı gelinmesi, kişi haklarının ihlali gibi durumlarda mağdur kişi ve kurumlar için yasal güvencenin sağlanması zaruri hale gelmektedir. Bireyin, azınlıkların korunması ve devlet ciddiyeti gibi durumların konu edilmemesi çoğu insan için medya hürriyetinden önce gelmektedir.
 • 15. Kuramın temel ilkeleri şu şekildedir:  İletişim sahası üçüncü bir oluşum tarafından sansür edilmemelidir.  Yayın yapma ve dağıtım için ruhsat ya da önceden izin alma zorunluluğu olmaksızın, yayıncılık her ferde ve topluluğa açık olmalıdır.  Hükümete, bürokratlara veya partilere yönelik saldırılar cezaya tabi tutulmalıdır.  Yayınlanacak enformasyon noktasında sınırlama olmamalıdır.  Düşünce ve kanaatler çerçevesinde doğru ve yanlışın karşılaştırılması için bir ortam oluşturulmalıdır.  Yayınlanacak enformasyonun toplanması birtakım kurallarla sınırlandırılmamalıdır.  Uluslararası medya ile ilişkili enformasyon alışverişi herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalıdır.  İletişimciler kendi aralarında otonomi oluşturabilmelidirler. C.LİBERAL KURAM