Sosyal Sorumluluk Sunumu

Merve Şahin
Merve ŞahinAsistan Öğrenci à Sakarya University
Kurum İmajında Sosyal 
Sorumluluk 
Doç. Dr. Nejat ÖZÜPEK 
Hazırlayan: Merve ŞAHİN
Sosyal Sorumluluk Nedir? 
‘’Ekonomik, sosyal, yasal, kültürel, siyasal ve dinsel 
bütün kurumlarla danışmalı, çoğulcu yaklaşım ve 
yönetim anlayışını hakim kılan; toplumsal mutluluğu 
kültürünün manevi ve maddi yönlerinin dengesinde 
bulacağını bilen; sınıfsal farklılıkların azaldığı insani 
değerlere ve eşitliğe yönelen; verimlilik ve yüksek 
performans sonucu sağlanan üretim artışının 
sağladığı hayat standardına sahip olan; iyimser, 
verimliliği yüksek, aktif bir toplum yaratmak’’ ‘tır.
İşletmeler Açısından Sosyal Sorumluluğun 
Sınırlarını Belirlemede Kullanılan Kriterler 
1. Bütün işletmeler için bir tek evrensel formül yoktur. 
2. İşletme daha güçlü bir kar güdüsüne sahip bir ekonomik kurum 
olarak düşünülmelidir. 
3. İşletme uzun vadeli görüş beklentisi içinde olmalı ve geçici olarak net 
karı azaltabilen sosyal yönden sorumlu olduğu eylemleri uzun vadeli 
işletme çıkarlarıyla tutarlı bir şekilde yerine getirmelidir. 
4. Bir işletme sosyal gücüyle orantılı olarak sosyal sorumluluklara 
sahiptir. 
5. Sosyal sorumluluk işletmelerin özelliklerine göre farklılık gösterir. 
6. Bireysel olarak bir işletme sadece en iyi şekilde yönetebileceği sosyal 
sorumlulukları seçmelidir.
İşletmenin Sosyal Sorumluluğu 
Üç Temel İlkeye Göre Belirlenir 
Meşrutiyet İlkesi: İşletmenin kurumsal düzeydeki 
fonksiyonları ve gösterdiği faaliyetler itibariyle topluma karşı 
sorumlulukları olduğu düşüncesini ele alır. 
Kamu Sorumluluğu İlkesi: Bir işletme, örgütsel düzeydeki 
fonksiyonları itibariyle toplumdaki birincil ve ikincil ilgi 
alanlarıyla ilişkili olarak sorumludur. 
Yönetsel Takdir Edebilme Hakkı İlkesi: Bu ilke, bireysel 
düzeydeki fonksiyonlar ve etik aktörler olarak yöneticilerle 
ilgilidir.
Sosyal Sorumluluk Kavramın Ortaya Çıkışı 
ve Tarihçesi 
1.Dönem: Sosyal sorumluluğun medeniyet ve dinlerle başladığı dönemdir. M.S. 1100 yıllarına 
kadar olan bu döneme ‘’İşletme Öncesi Dönem’’ ‘de denmektedir. Mezopotamya, Çin, Eski 
Yunan ve Roma dahil olmak üzere ilk uygarlıkları kapsayan bu dönemde önemli sayılabilecek 
pratik yenilikler yapılmasa da bu toplumlarda insanların kişisel yargıları, dini inançları, etik 
görüşleri ve çeşitli yasalarla farkında olmadan yürütülen bir sosyal sorumluluğun olduğu 
belirtilmektedir. 
2.Dönem: Sosyal sorumluluğun Sanayi Devrimi incesi dönemidir. M.S. 1100’den 1800’e kadar 
olan bu dönem, küçük tacir kapitalistlerle karakterize edilmektedir. İşletmelerin örgütlendiği 
dönem olarak görülebilecek 12-18 yy. arasındaki dönemde işletmeler, mal satılan dükkanlar ve 
tüccarların faaliyetlerini yürüttükleri ticarethanelerden oluşmaktadır. Bu sistemde sosyal 
sorumluluktan anlaşılan şey, işletmelerin dış piyasalardan kendi ülkesi lehine çıkar sağlaması ve 
dış ülkelere karşı sorumsuzca davranması şeklinde olmuştur. 
3.Dönem: 1800’den 2.Dünya Savaşı’na kadar Sanayi Devrimi sonrası yıllarıdır. Bu dönem 
endüstriyel kapitalizm, devlet müdahaleleri ve güçlü işçi sendikalarının varlık gösterdiği bir 
dönem olmuştur. 1929 Ekonomik Buhranı’na kadar ABD’ de geçerliliğini koruyan kuramlara 
göre kuruluşun temel amacı kar etmektir, çalışanlar pasif bir öğe olarak görülmekte ve 
çalışanların kendi aralarında ve kuruluş dışında da çeşitli sorunları olabileceği görmezden 
gelinmiştir. 1920 Ekonomik Buhranı’nın etkisiyle yeni kurumlar gelişmiş ve işletmeler mekanik 
sistemler yerine biyolojik organizmalar olarak anılmaya başlanmıştır.
Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar 
Ahlak 
Ahlak belirli bir insan topluluğunun ortaklaşa yaşam süreci sonunda 
geliştirdiği olgular bütünüdür ve bu nedenle farklı grup ve toplumlarda 
farklılıklar gösterir. 
Sürdürebilirlik 
Sosyal sorumluluğun en önemli unsurlarından biridir. Sürekliliği olan, 
sonuçlarının ölçülebilir olması, sosyal sorumluluk başarısını gösteren 
etkenlerdendir
Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar 
Gönüllülük 
Bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin 
bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleri 
ile toplumsal alanlar için kullanmaları olarak tanımlanır. 
Hayırseverlik 
İşletmelerin kar amacı gütmeyen organizasyonlara sosyal sorumluluk 
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sunduğu olanaklardır.
Sosyal Sorumluluklara Destek 
Veren Görüşler 
Halkın Beklentileri 
Uzun Dönemli Karlar 
Etik Zorunluluk 
Kamuoyunda Olumlu İmaj 
Daha İyi Çevre 
Devlet Müdahalesini Azaltma 
Sorumluluk ve Güç Arasında Denge 
Hissedarların Çıkarları 
Kaynakların Sahipliği 
Korunma
Klasik Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı 
İşletmelerin örgütsel amaçlarının dışında başka 
herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını ileri sürer. 
Bu anlayışa göre verimli çalışarak kar elde eden 
işletme, aynı zamanda sosyal sorumluluğunu da 
yerine getiriyor demektir. Bu nedenle işletme 
gelirlerinin daha da artmasını sağlamak için kar 
dağıtılmayarak iç finansmanda kullanılmalıdır. 
Böylece yeni yatırımlar, toplumdaki bütün insanların 
refahını arttıran yeni işler ortaya çıkaracak, yeni 
ürünlerin üretimini sağlayacaktır. Bu da işletmelerin 
topluma en büyük katkısını oluşturur.
Modern Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı 
İşletmelerin amacının hem toplumun önemli 
ve etkin üyeleri olarak toplumun yaşam 
standardını ve genel refahını korumak ve 
iyileştirmek, hem de kar elde etmek 
olduğunu ileri sürer. İşletmelerin sosyal 
sorumluluğu, işletmenin etkileşim içerisinde 
olduğu bütün iç ve dış çevrenin sorunlarına 
eğilmeyi ve bunlara en uygun çözümleri 
getirmeyi amaç edinen bir anlayıştır.
İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Alanları 
İşletme İçi Sorumluluk Alanları 
Çalışanlara Yönelik Sorumluluklar 
Yatırımcılara Karşı Sorumluluklar 
İşletme Dışı Sorumluluk Alanları 
Sosyal Çevreye Karşı Sorumluluklar 
Tüketicilere Yönelik Sorumluluklar 
Çevreye Yönelik Sorumluluklar 
Siyasal Sisteme Karşı Sorumluluklar 
Eğitim ve Kültürle İlgili Sorumluluklar 
Sağlık ve Refahla İlgili Sorumluluklar 
Demokrasi ve İnsan Hakları İle İlgili 
Sorumluluklar
İşletmenin Sorumlu Olduğu 
Alanlar 
Çalışanlara karşı her türlü maddi ve manevi tatmini sağlayarak onları motive etmek 
Tüketiciye hizmet etmek ve korumak 
Bireylerin refah ve mutluluğu için çalışmak 
İşsizlik, sefalet, hastalık vb. Sorunlara karşı kendini görevli sayarak çözüm için üstüne 
düşeni yapmak 
Normal piyasa koşullarını sağlamak için uğraşmak 
Servet ve gelir dağılımında toplumda adaleti sağlamak için üzerine düşeni yapmak 
Doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve korunmasını sağlamak 
Çevre kirliliğine yol açmamak veya gerekli önlemleri almak 
Çevresindeki sanatsal, kültürel varlıkları ve faaliyetleri korumak ve desteklemek 
Sadece ulusal sınırlar içinde değil, kültürel çapta sorumlu olduğunu bilmek ve bu 
sorumluluğun gereklerini yerine getirmek
Ekolojik Çevreye Karşı 
Sorumluluk 
İnsan; aklı, zekası, teknolojik ve yönetsel gücü ile canlı cansız doğa 
üzerindeki etkisini artırarak, var olan dengeyi değiştirme olanağına 
kavuşmuştur. Böylece insan, kendisi dışındaki varlıklar yönünden, hem 
ortamın bir öğesi hem de tüm doğal dengeyi bozabilecek kadar güçlü bir 
öğesi haline gelmiştir. 
Doğal çevre sorunları; 
Küresel Isınma/Sera Etkisi 
Hava Kirliliği 
Su Kirliliği 
Toprak Kirliliği 
Gürültü Kirliliği
Tüketicilere Karşı Sorumluluk 
Tüketicilerin haklarının korunması, sosyal sorumluluk 
uygulamalarının en büyük bölümünü oluşturur. Tüketicilik, iş 
dünyasının karar verirken, tüketici istek ve ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurması yönündeki toplum talepleri, oldukça 
büyük sosyal ve ekonomik hareket haline gelmiştir. 
Tüketicilere karşı sorumluluk, müşterinin istediği mal veya 
hizmetin, istediği yer ve zamanda ödemeyi kabul edeceği 
fiyattan satılmasını kapsar. Reklamlarda dürüst davranmak, 
müşteriye malı tanıtmak ve tanıtılanları satmak, malların 
bakım ve onarımında müşteriye hizmet etmek işletmenin 
tüketicilere karşı sorumluluklarının bir kısmını oluşturur.
Sosyal Çevreye Karşı 
Sorumluluk 
Şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve pazarda 
rekabetçi avantaj yakalayabilmeleri için iş dünyasının, 
toplumun toplumsal sorunların çözümü konusunda iş 
dünyasından beklentilerine duyarlı olmaları gerekmektedir. 
Bu duyarlılığı gösteremeyen şirketler, tüketici boykotları gibi 
baskılara maruz kalmakta ve imajı kötüleşen şirketin yeni 
pazara açılma şansı ortadan kalkmakta, hatta mevcut Pazar 
payını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. 
İşletmeler de yöneticiler, finansal karlılığı artırmayı uzun 
vadeli olarak düşünmelidirler. Böylece sosyal 
sorumluluklarını kabul ederek bunun getireceği maliyetlerle 
yaşamalıdırlar. Bunun yanı sıra toplumun gelişmesinde aktif 
rol oynamalıdırlar.
Çalışanlara Karşı Sorumluluk 
Şirketin temel kaynaklarından biri olan insan, sosyal 
sorumluluk uygulamalarının ilk etapta göz önünde 
bulundurulması gereken boyutudur. Günümüzde değerler 
ve beklentiler giderek değişmekte, çalışanlar sadece 
ekonomik değerlerle tatmin olmamakta, manevi tatmin, 
kendini geliştirme ve hem kendilerine hem de yakınlarına 
ayırabilecekleri zaman açısından çalışma hayatını 
değerlendirmektedirler. Çalışanlar beklentileri ve amaçları 
doğrultusunda tatmin edilmediyse, onlardan verimli bir 
çalışma ve moral beklemek olanaksızdır.
Yatırımcılara Karşı Sorumluluk 
Yatırımcıların kurumdan temel beklentileri; kendileri için 
gelir elde etmesidir. Ancak, tek beklentileri bu olarak 
belirlemek yanlış olacaktır. Bunun yanı sıra şirketlerin 
yatırımcılara karşı diğer bir sorumluluğu ‘yatırımcıların bilgi 
edinme haklarına saygılı olmak’ tır. Küreselleşmeyle birlikte 
mal ve hizmet ticareti, sınır tanımayan bir yapıya 
kavuşmuştur. Bunun sonucunda da yatırımcılar, dünyanın 
her hangi bir yerindeki şirkete ortak olma olanağına 
kavuşmuşlardır. Küreselleşmenin dolaylı bir sonucu da, 
yatırımcıların haklarının uluslararası ortamda korunması 
gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır.
Siyasal Sisteme Karşı 
Sorumluluk 
Siyasal sorumluluk, bir şirketin, her hangi bir 
parti veya siyasi lidere, seçim öncesi veya 
sonrasında desteklemesi, maddi yardımda 
bulunması ve o parti yahut lider lehine 
çalışması olarak algılanmamalıdır. Ülkenin 
siyasal sorunları üzerine kafa yormak, bu 
sorunların çözüm yollarını aramak, çözüm 
için çeşitli çalışmalar yapmak siyasal 
sorumluluk içinde değerlendirilebilir.
Eğitim ve Kültürle İlgili 
Sorumluluk 
Hemen hemen her örgüt, eğitime yönelik sosyal 
sorumluluğu konusunda ciddi bir ilgiye ve kaygıya 
sahiptir. Örgüt çevresinde bulunan eğitim 
kuruluşlarına da gereken ilgiyi ve önemi göstermek 
zorundadır. Çünkü işletme kalifiye çalışan ve 
yönetici sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığında değişime 
ayak uyduramayacaktır. Bu nedenle işletme, insan 
kaynaklarının eğitimi konusunda gereken 
hassasiyeti göstermelidir. Aynı zamanda işletme, 
eğitim kurumlarına gerekli maddi ve manevi desteği 
vermelidir.
Sağlık ve Refahla İlgili 
Sorumluluk 
Günümüzde bütün işletmeler, toplumun ekonomik 
ve sosyal refahına ve yaşam kalitesine katkıda 
bulunmaya ve toplumun beklentilerine cevap 
vermeye, bu doğrultuda insanların refahını ve iyi 
niyetini geliştiren programları taahhüt etmeye 
davet edilmektedir. Sağlık ve sosyal refah projeleri 
işletmelerin toplumda olumlu bir izlenim 
yaratmasını sağlayacaktır. Bu durum işletmeyi hem 
çalışanlar açısından cazip kılacak hem de potansiyel 
yatırımcıları etkileyecektir.
Demokrasi ve İnsan Hakları ile 
İlgili Sorumluluk 
İşletmeler, ekonomik gücünü kullanarak siyasi hayata müdehale etmek 
yerine, temiz siyaset temiz yönetim ideali ile, insan haklarının gelişimine 
ve her düzeyde uzlaşma ve diyaloğun vazgeçilmez kavramlar olarak 
hayat bulacağı, iç tutarlılığı ve yapıcılığı yüksek, zaaflardan arınmış bir 
demokratik zeminin oluşumuna katkıda bulunan ve düzene kavuşturan 
bir misyon kadar, demokratik altyapının oluşturulmasına katkıda 
bulunarak, demokrasinin ve katılımcı siyasal kültürün gelişmesine de güç 
kazandıracaktır. 
İnsan hakları; milliyet, cinsiyet, ırk, din veya sosyal grup ayrımı 
yapılmadan tüm insanlara karşı takınılacak tutumları belirleyen 
standartlardır. Aslında insan hakları, hükümetlerin ve devletlerin 
bireyler üzerindeki karar yetkilerini kısıtlamak için geliştirildiyse de 
birçok özel sektör uygulamalarına yön verirler ve özel sektör 
kararlarında belirleyici olabilirler.
Sosyal Sorumluluk Projelerinin 
Adımları 
 Araştırma 
 Fikir 
 Projenin Oluşturulması ve Strateji 
 Planlama 
 Uygulama 
 Ölçme
Sosyal Sorumluluk Projeleri Neye Göre 
Belirlenmeli? 
Faaliyet alanlarıyla örtüşmeli. 
Devletin ve kurumlarının eksik kaldığı alanlarda gerçekleştirilmeli. 
Uzun vadede marka kimliğine hizmet etmeli.
Avantaj ve Dezavantajlar 
Avantajlar: 
Marka bilinirliği, marka sadakati, şirketlerin kamuoyundaki imajını ve 
saygınlığını artırır. 
Aidiyet duyguları gelişir. 
Çalışanlar ve müşteriler, şirkete daha fazla güven duymaya, değer 
vermeye başlarlar. 
Çalışanların etkinliği, performansı ve iş tatmini yükselir. 
 Yatırımcılara karşı cazibe artar.
Avantaj ve Dezavantajlar 
Dezavantaj: 
 Sosyal faaliyetler için yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulabilir. 
 İşletme sahiplerinin, ortaklarının ve ya yöneticilerinin sosyal konulara 
fazla duyarlı davranmaları, örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden 
olabilir
Sosyal Sorumlulukla İlgili Güncel Bilgiler 
Türkiye'nin Sosyal Sorumluluk Liderleri 
Capital dergisinin 2012 
araştırmasının halk sonuçlarında en 
başarılı ilk beş şirket: 
Sabancı Holding, Turkcell , Koç 
Holding, Yıldız Holding ve Arçelik 
oldu. 
Kamuoyunun en çok takdir 
ettiği çalışma "Baba Beni 
Okula Gönder" olurken, 
onu Turkcell'in 
"Kardelenler" projesi takip 
etti
Örnek Projeler 
ÖRNEK PROJELER
Kardelenler-Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş 
Kızları 
Eğitim 
Ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam 
edemeyen kız çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanıp genç kızların 
meslek sahibi ve ufku açık bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Bu 
doğrultuda Türkiye genelinde 5 bin kız öğrenciye öğrenim bursu 
sağlandı.
Çevre 
Opet ile Temiz Tuvalet Kampanyası 
Türkiye'de yapılan en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden. 
Proje kapsamında eğitim vermeye devam eden OPET Eğitim Ekibi, yurt 
genelinde 72 ili gezerek 1 milyon kilometre yol kat etti. 700 saat eğitimle 
300 binin üzerinde kişi doğru ve temiz tuvalet kullanımı konusunda 
bilgilendirildi.
Brisa- Farım da Açık Yolum da 
Brisa'nın Bridgestone markası ile yürüttüğü bu kampanya, dünyanın en 
iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldı. Trafik kazalarının önüne 
geçilmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 
önce İstanbul'da daha sonra diğer illerdeki benzin istasyonlarına gelen 
sürücülere tek tek, gündüz farının yararları anlatıldı. Otomobillerine, 
diğer sürücülere örnek olması için "Farım da hep açık yolum da" yazılı 
sticker'lar yapıştırılarak bilinç oluşturulması amaçlandı. 
Çevre ve Sağlık
Avon ile Meme Kanserine Karşı Bilinçlendirme 
Mücadelesi 
Sağlık 
Avon kampanyasının Türkiye ayağını oluşturan çalışmalar sonunda 
oluşturulan fonlarla devlet hastanelerine mamografi cihazları 
bağışlanıyor. Kadınlar hastalık ve mücadele yöntemleri konusunda 
bilinçlendiriliyor.
Sosyal Medya ve Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk
‘’Gerçek aslında burada, sadece eşit 
dağılmış durumda değil.’’ 
William Gibson 
(‘Cyberspace’ terimini bulan Kanada’lı Sci-fi yazarıdır)
21. Yüzyıl 
ENSTRÜMENTAL BAĞLI ZEKİ 
İş gücü 
Üretim 
ArzCHAIN 
Bireyler 
Ulaşım Tesisler 
Teknoloji 
Artık, hemen hemen her 
şeyin durumunu ölçme, 
hissetme ve görme 
imkanımız var. 
Bireyler ve sistemler artık 
tamamen yeni şekillerde 
iletişim halindedirler. 
Değişikliklere çabuk cevap 
verebiliyor ve bazı durumları 
öngörerek daha iyi sonuç 
alabiliyoruz.
“ Medya mesajdır. 
Ünlü Kanadalı düşünür Marshall McLuhan’ın 
söylediği gibi; içerikten ziyade kullanılan medya 
hayatı değiştiriyor. 
“
Kullanıcıları ’elçi’ ye 
dönüştüren 
birey 
düşünen 
farkında 
meşgul 
Eyleme 
geçmeye 
hazır 
beğenen 
EYLEM 
Sosyal Megafon
KSS’i nasıl tanımlarsınız? 
Yardımseverlik? 
Çevresel etki? 
Çalışanların gönüllülüğü? 
Halkla 
ilişkiler? 
Şeffaflık? 
Sponsorluk? 
İnsan kaynakları? 
Risk 
yönetimi? 
Sürdürülebilir gelişim? 
Kurumsal yönetim? 
Etik anlayış? 
Güvenilir ürünler? 
Sosyal 
problemlerin 
çözümü? 
Orijinal tanım-Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business, 2009
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 
2001 yılında Avrupa Birliği KSS’yi şu şekilde 
tanımlamıştır; “Bir şirketin ya da markanın 
sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle 
faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir 
parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara 
karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde 
kararlar alması ve uygulamasıdır.”
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun 
Teorik Temelleri 
Sosyal paydaşlar teorisi 
Toplumsal sözleşme teorisi 
Sosyal adalet teorisi 
Haklar teorisi 
Deontolojik teorisi
Sosyal Paydaşlar Teorisi 
Şirketin dışarıda yer alan gruplarla ilişkisi ne kadar güçlü olursa o 
şirketin kurumsal amacına ulaşması o kadar kolay; bu ilişki ne kadar 
kötü olursa o kadar zor olacaktır.
Toplumsal Sözleşme Teorisi 
Toplum; bireyler, örgütler ve kurumlar arasında var olan gizli ve açık 
sözleşmelerden oluşmaktadır. 
Şirketlerin topluma karşı sorumsuz davranışlar sergilemesi durumunda 
toplum, şirketlere verdiği faaliyet lisansını geri alabilecektir.
Sosyal Adalet Teorisi 
 Zenginlik ve güç gibi toplumsal olguların toplumun üyeleri arasında 
nasıl ve hangi ilkelere göre dağıtıldığı üzerine yoğunlaşır. 
 Sadece zengin ve güçlü olanın değil toplumun tüm üyelerinin 
ihtiyaçlarının dikkate alındığı toplum adil bir toplumdur.
Haklar Teorisi 
İnsan hakları ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hakların anlamı 
üzerine odaklanmaktadır. 
Şirketin ortakları bir takım mülkiyet haklarına sahip olsa da bu hak 
onlara çalışanlarını yerel toplum üyelerinin ve diğer menfaat 
sahiplerinin temel insani haklarını yok sayma yetkisi vermez.
Deontolojik Teori 
Şirketler de dahil olmak üzere toplumun tüm üyeleri toplumda yer alan 
diğer herkesin ihtiyaçlarını gözeterek ve bunlara önem vererek 
davranma durumundadır.
Web 1.0 ve KSS 1.0 
Web 1.0 
 Enformasyon 
kaynağı 
 Netscape vb. 
yenilikçiler 
 Microsoft vb. ana 
oyuncular 
 Standard PC 
donanım & yazılım 
KSS 1.0 
 İlham kaynağı 
broşürler 
 Traidcraft vb. 
yenilikçiler 
 Walmart vb. ana 
oyuncular 
 Standard KSS kodları 
& kuralları
Web 2.0 ve KSS 2.0 
Web 2.0 
 Toplu akıl 
 İşbirlikçi ağlar 
 Kullanıcı katılımı 
 Sosyal medya 
 Bilgi organizasyonu 
 Beta testleri 
 Yeni bir felsefe 
KSS 2.0 
 Evrensel bir alan 
 Yenilikçi ortaklıklar 
 Paydaşların katılımı 
 Eş-zamanlı raporlama 
 Sosyal kuruluş 
 Yeni iş modelleri
KSS 2.0: İşin Yeni DNA sı 
KSS, eğer bir organizasyonun 
DNA sının bir parçasıysa 
esneklik gösterebilir; yani 
değişken pazarları, inip çıkan 
kazançları ve finansal krizleri 
kurumsal kültürle, stratejiyle 
ve yönetim sistemleriyle 
bütünleşikse aşabilir.” 
– Wayne Visser, 2008 
KSS 2.0 
Değer yaratma 
İyi yönetim 
Toplumsal 
katkı 
Çevresel 
bütünlük
KSS 2.0 Modeli 
Hedef 
Ekonomik 
gelişim 
Göstergeler 
Faydalı ürünler 
DNA Kodu 
Değer yaratma 
İyi yönetim 
Çevresel bütünlük 
Kurumsal 
verimlilik 
Paydaşların 
katılımı 
Sürdürülebilir 
ekosistemler 
Etik anlayış 
Hayırseverlik 
Yenilenebilir kaynaklar 
Toplumsal katkı 
Şeffaflık 
Wayne Visser, 2008
Sosyal Medya 
Nasıl Yardımcı 
Olabilir?
“Gruplar aracılığıyla yayılan fikirler bireysel 
olarak yayılanlardan çok daha güçlüdür.” 
Seth Godin (Emarketing yazarı)
Erişimi arttırır. Zamanı azaltır. 
Sosyal ağ 
Sosyal bağlar& geniş 
topuluklar 
Tanıdıklar 
Güven yaratın. Sanal trafik 
Aile ve arkadaşlar 
Faaliyetlerinizin artan 
şeffaflığı sayesinde 
farkındalık yaratın. 
• Mesajlarınızı daha güvenilir ve 
değer verilir olan düşünce 
liderlerine iletin. 
• Sanal topluluklar oluşturun. 
İki yönlü diyalog 
oluşturun. 
oluşturun. 
•Değerli öngörüler edinin. 
Siz
Başarılı KSS için 5 Sosyal Medya Sırrı 
Anlamlı bir hareket başlatın 
Araçlarınızın program içeriğinize uygun&yenilikçi olduğundan 
emin olun 
Gönüllülük süreçlerinizi radikal bir şekilde basitleştirin 
Yaratıcı liderlik unsurları katın 
Sonuçları değerlendirirken dürüst olun
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Daha çok ulusal ölçekte incelediğimiz kurumsal 
sosyal sorumluluğu küresel ölçekte inceleyecek 
olursak karşımıza neler çıkar?
Başarılı Örnekler 
Aygaz 
Geleceğin müşterileri olarak tanımladığı çocukları da ihmal 
etmeyerek bilgilendirilmeleri için gerekli faaliyetlerde 
bulunmaktadır. 2002 yılında ilkokul öğrencilerini yangın, 
deprem, ilkyardım, trafik ve ev-okul kazalarına ilişkin konularda 
eğitmeyi amaçlayan ‘Dikkatli Çocuk’ kampanyasını bu amaçla 
gerçekleştirmiştir. Ateşböceği eğitim birimleri projesi ve “Aygaz 
Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor” kampanyası da şirketin farkındalık 
yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği KSS çalışmaları arasındadır. 
Raporları halka açıktır ve seçkin üniversitelerce 
değerlendirilerek geribildirim raporu elde edilir.
Başarılı Örnekler 
Eczacıbaşı –İpek Kâğıt 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son on yılda Türkiye’de 589,000 kişi dışkı yoluyla 
bulaşan ve tuvalet kâğıdı kullanımı ve basit kişisel hijyen önlemleriyle kolaylıkla 
önlenebilecek olan hastalıklara maruz kalmıştır. Diğer taraftan Türkiye’deki hane 
başına düşen yıllık tuvalet kâğıdı tüketimi 580 gram ile Avrupa’da 6.9 kg olan 
tüketimin %8’i kadardır. 
Bu bağlamda İpek Kâğıt, son altı yıldır özellikle 7–11 yaş arası çocuklarını hedef alan 
kişisel hijyen kursları düzenlemiş ve yaklaşık 4.3 milyon öğrenciye ulaşmıştır. 
İlköğretim Kişisel Hijyen Eğitimi Projesi ile ülke çapında ilkokul öğrencilerine kişisel 
hijyenin temelleri öğretilerek, daha iyi sağlık ve yaşam standartlarının 
sağlanabilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Proje, Türkiye’de sağlık 
şartlarını iyileştirmeyi, hijyen kuralları ile ilgili bilgi ve bilinci arttırmayı amaçlarken, 
tuvalet kâğıdı tüketimini artırarak sektör liderlerinden biri olan İpek Kâğıt’ın uzun 
vadede kazanımlarına de hizmet etmektedir. Bu yöntemle proje her iki taraf içinde 
fayda yaratmakta ve sosyal kalkınma için olumlu bir adım olarak 
değerlendirilmektedir.
Teşekkür Ederim
1 sur 56

Recommandé

Sosyal sorumluluk projeleri sunumu par
Sosyal sorumluluk projeleri sunumuSosyal sorumluluk projeleri sunumu
Sosyal sorumluluk projeleri sunumuhubbudunya
32.5K vues15 diapositives
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi par
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar YönetimiKurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar YönetimiMerve Şahin
7.4K vues45 diapositives
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması Analizi par
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması AnaliziTurkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması Analizi
Turkcell Sosyal Sorumluluk Çalışması AnaliziMerve Şahin
10.6K vues17 diapositives
Opet örnek köy projesi̇ par
Opet örnek köy projesi̇Opet örnek köy projesi̇
Opet örnek köy projesi̇Merve Şahin
2.5K vues9 diapositives
Kurumsal sosyal sorumluluk par
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKeskin Bicak
3.2K vues26 diapositives
Sosyal sorumluluk par
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukBHadiye
13.1K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

E-mail pazarlama nedir? par
E-mail pazarlama nedir?E-mail pazarlama nedir?
E-mail pazarlama nedir?Canan Ak
424 vues20 diapositives
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi par
Arçelik Sosyal Sorumluluk ProjesiArçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk ProjesiBerk Barlak
19.2K vues86 diapositives
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG par
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNGSWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNGFurkan Özgür
29.1K vues7 diapositives
Swot&pest par
Swot&pestSwot&pest
Swot&pestEzgi Özcan
5.8K vues6 diapositives
Vodafone par
VodafoneVodafone
VodafonePelin Almaç
2.8K vues15 diapositives
Gökkuşağı Ajans par
Gökkuşağı AjansGökkuşağı Ajans
Gökkuşağı AjansReyhan Özkarataş
3.3K vues24 diapositives

Tendances(20)

E-mail pazarlama nedir? par Canan Ak
E-mail pazarlama nedir?E-mail pazarlama nedir?
E-mail pazarlama nedir?
Canan Ak424 vues
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi par Berk Barlak
Arçelik Sosyal Sorumluluk ProjesiArçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Berk Barlak19.2K vues
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG par Furkan Özgür
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNGSWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG
Furkan Özgür29.1K vues
Kahve Dünyası Bahçeşehir MBA par hamdisari
Kahve Dünyası Bahçeşehir MBAKahve Dünyası Bahçeşehir MBA
Kahve Dünyası Bahçeşehir MBA
hamdisari26.7K vues
Vestel-Global Firma-swot-sunum- par Gizem K.
Vestel-Global Firma-swot-sunum-Vestel-Global Firma-swot-sunum-
Vestel-Global Firma-swot-sunum-
Gizem K.10.3K vues
Lg pest ve swot anali̇zi̇ par Edanur Akçay
Lg pest ve swot anali̇zi̇Lg pest ve swot anali̇zi̇
Lg pest ve swot anali̇zi̇
Edanur Akçay5.9K vues
Halkla ilişkiler projesi par Serna Tankut
Halkla ilişkiler projesiHalkla ilişkiler projesi
Halkla ilişkiler projesi
Serna Tankut13.7K vues
Algida halkla ilişkiler kampanyası par Sadettin Demirel
Algida halkla ilişkiler kampanyasıAlgida halkla ilişkiler kampanyası
Algida halkla ilişkiler kampanyası
Sadettin Demirel26.9K vues
Algida Medya Planlaması par yaseminbig
Algida Medya PlanlamasıAlgida Medya Planlaması
Algida Medya Planlaması
yaseminbig20.1K vues
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ par snglasli
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
snglasli47.7K vues
Swot ve pest analiz par zzmegreli77
Swot ve pest analizSwot ve pest analiz
Swot ve pest analiz
zzmegreli7724.1K vues

Similaire à Sosyal Sorumluluk Sunumu

Kurumsal par
KurumsalKurumsal
Kurumsalilker serdar
2.1K vues28 diapositives
Kurumsal sosyal sorumluluk par
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukFadil Boz
11.1K vues42 diapositives
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi par
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidiKurumsal sosyal sorumluluk piramidi
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidiOZDEN OZLÜ
699 vues33 diapositives
Kurumsal Sosyal Sorumluluk par
Kurumsal Sosyal SorumlulukKurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukInanc Alikilic
3.5K vues49 diapositives
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK par
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKINSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKSelmaAYDIN3
227 vues33 diapositives
Isletme1 par
Isletme1Isletme1
Isletme1Mert Erkol
2.4K vues32 diapositives

Similaire à Sosyal Sorumluluk Sunumu(20)

Kurumsal sosyal sorumluluk par Fadil Boz
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
Fadil Boz11.1K vues
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi par OZDEN OZLÜ
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidiKurumsal sosyal sorumluluk piramidi
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi
OZDEN OZLÜ699 vues
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK par SelmaAYDIN3
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKINSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
SelmaAYDIN3227 vues
Sosyal Girişimin Lafzı ve Ruhu par Eda Bayraktar
Sosyal Girişimin Lafzı ve Ruhu Sosyal Girişimin Lafzı ve Ruhu
Sosyal Girişimin Lafzı ve Ruhu
Eda Bayraktar756 vues
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları par Özkan Gözütok
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Özkan Gözütok135 vues
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik par ilker serdar
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etikKurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
ilker serdar11K vues
İstanbul Kemerburgaz University Social Responsibility Project par Sultan Murat YILMAZ
İstanbul Kemerburgaz University Social Responsibility Projectİstanbul Kemerburgaz University Social Responsibility Project
İstanbul Kemerburgaz University Social Responsibility Project
Gişirimcilik par sedadoc
GişirimcilikGişirimcilik
Gişirimcilik
sedadoc1.5K vues
Yıldız Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik Araştırması par nursenaunalan
Yıldız Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik AraştırmasıYıldız Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik Araştırması
Yıldız Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik Araştırması
nursenaunalan1.2K vues
Sürdürülebilir markalar olmak par Zafer Teber
Sürdürülebilir markalar olmakSürdürülebilir markalar olmak
Sürdürülebilir markalar olmak
Zafer Teber1.4K vues
Sunus teknikleri par badmaarag
Sunus teknikleriSunus teknikleri
Sunus teknikleri
badmaarag223 vues
Sunus teknikleri par badmaarag
Sunus teknikleriSunus teknikleri
Sunus teknikleri
badmaarag209 vues
Halkla i̇lişkiler sunu par ademkr61
Halkla i̇lişkiler sunuHalkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunu
ademkr6116.7K vues
Bölüm 1 temel kavramlar (1) par ersinweb
Bölüm 1 temel kavramlar (1)Bölüm 1 temel kavramlar (1)
Bölüm 1 temel kavramlar (1)
ersinweb26.5K vues
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez” par Göksel Gürsel
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”
Göksel Gürsel800 vues

Plus de Merve Şahin

Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar par
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlarMedya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlarMerve Şahin
5.6K vues16 diapositives
Tez yazım par
Tez yazımTez yazım
Tez yazımMerve Şahin
3.4K vues23 diapositives
Kriz yönetimi ayşe nur kaya par
Kriz yönetimi ayşe nur kayaKriz yönetimi ayşe nur kaya
Kriz yönetimi ayşe nur kayaMerve Şahin
942 vues16 diapositives
Sosyal medya 101 2.0 par
Sosyal medya 101 2.0Sosyal medya 101 2.0
Sosyal medya 101 2.0Merve Şahin
826 vues7 diapositives
Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇ par
Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇
Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇Merve Şahin
1.1K vues7 diapositives
Kampanya proje analizi-sağlamsa lassa par
Kampanya proje analizi-sağlamsa lassaKampanya proje analizi-sağlamsa lassa
Kampanya proje analizi-sağlamsa lassaMerve Şahin
2.5K vues15 diapositives

Plus de Merve Şahin(20)

Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar par Merve Şahin
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlarMedya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar
Medya ve si̇yaset i̇li̇şki̇si̇nde kuramlar
Merve Şahin5.6K vues
Kriz yönetimi ayşe nur kaya par Merve Şahin
Kriz yönetimi ayşe nur kayaKriz yönetimi ayşe nur kaya
Kriz yönetimi ayşe nur kaya
Merve Şahin942 vues
Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇ par Merve Şahin
Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇
Onur ai̇r kri̇z anali̇zi̇
Merve Şahin1.1K vues
Kampanya proje analizi-sağlamsa lassa par Merve Şahin
Kampanya proje analizi-sağlamsa lassaKampanya proje analizi-sağlamsa lassa
Kampanya proje analizi-sağlamsa lassa
Merve Şahin2.5K vues
Kriz yönetimi analizi kitchen aid par Merve Şahin
Kriz yönetimi analizi kitchen aidKriz yönetimi analizi kitchen aid
Kriz yönetimi analizi kitchen aid
Merve Şahin929 vues
Vakko Reklam Analizi par Merve Şahin
Vakko Reklam AnaliziVakko Reklam Analizi
Vakko Reklam Analizi
Merve Şahin18.1K vues
Kri̇z İleti̇şi̇mi̇ par Merve Şahin
Kri̇z İleti̇şi̇mi̇Kri̇z İleti̇şi̇mi̇
Kri̇z İleti̇şi̇mi̇
Merve Şahin1.6K vues
Medyanın efendisi şi̇ddet sunum par Merve Şahin
Medyanın efendisi şi̇ddet sunumMedyanın efendisi şi̇ddet sunum
Medyanın efendisi şi̇ddet sunum
Merve Şahin2.8K vues
Yeni medya, sosyal ağlar ve halkla i̇lişkiler par Merve Şahin
Yeni medya, sosyal ağlar ve halkla i̇lişkilerYeni medya, sosyal ağlar ve halkla i̇lişkiler
Yeni medya, sosyal ağlar ve halkla i̇lişkiler
Merve Şahin2.4K vues
Vakko Firma Analizi par Merve Şahin
Vakko Firma AnaliziVakko Firma Analizi
Vakko Firma Analizi
Merve Şahin16.1K vues
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı par Merve Şahin
Kurum Felsefesi ve Kurum DizaynıKurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Merve Şahin5.5K vues
İtibar Kavramı ve Kapsamı par Merve Şahin
İtibar Kavramı ve Kapsamıİtibar Kavramı ve Kapsamı
İtibar Kavramı ve Kapsamı
Merve Şahin4K vues
Akbank Sponsorluk Örnekleri par Merve Şahin
Akbank Sponsorluk ÖrnekleriAkbank Sponsorluk Örnekleri
Akbank Sponsorluk Örnekleri
Merve Şahin10.2K vues
Üretimde Sunumda ve Tüketimde Sayısallaşan Karikatür par Merve Şahin
Üretimde Sunumda ve Tüketimde Sayısallaşan KarikatürÜretimde Sunumda ve Tüketimde Sayısallaşan Karikatür
Üretimde Sunumda ve Tüketimde Sayısallaşan Karikatür
Merve Şahin1.5K vues
Twitter ve Fikir Madenciliği par Merve Şahin
Twitter ve Fikir MadenciliğiTwitter ve Fikir Madenciliği
Twitter ve Fikir Madenciliği
Merve Şahin1.4K vues
Sosyal Medyayı Aktif Kullanan Markalar par Merve Şahin
Sosyal Medyayı Aktif Kullanan MarkalarSosyal Medyayı Aktif Kullanan Markalar
Sosyal Medyayı Aktif Kullanan Markalar
Merve Şahin1.5K vues
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya Pazarlaması par Merve Şahin
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya PazarlamasıSosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal Medyanın Temelleri ve Sosyal Medya Pazarlaması
Merve Şahin2.8K vues

Sosyal Sorumluluk Sunumu

 • 1. Kurum İmajında Sosyal Sorumluluk Doç. Dr. Nejat ÖZÜPEK Hazırlayan: Merve ŞAHİN
 • 2. Sosyal Sorumluluk Nedir? ‘’Ekonomik, sosyal, yasal, kültürel, siyasal ve dinsel bütün kurumlarla danışmalı, çoğulcu yaklaşım ve yönetim anlayışını hakim kılan; toplumsal mutluluğu kültürünün manevi ve maddi yönlerinin dengesinde bulacağını bilen; sınıfsal farklılıkların azaldığı insani değerlere ve eşitliğe yönelen; verimlilik ve yüksek performans sonucu sağlanan üretim artışının sağladığı hayat standardına sahip olan; iyimser, verimliliği yüksek, aktif bir toplum yaratmak’’ ‘tır.
 • 3. İşletmeler Açısından Sosyal Sorumluluğun Sınırlarını Belirlemede Kullanılan Kriterler 1. Bütün işletmeler için bir tek evrensel formül yoktur. 2. İşletme daha güçlü bir kar güdüsüne sahip bir ekonomik kurum olarak düşünülmelidir. 3. İşletme uzun vadeli görüş beklentisi içinde olmalı ve geçici olarak net karı azaltabilen sosyal yönden sorumlu olduğu eylemleri uzun vadeli işletme çıkarlarıyla tutarlı bir şekilde yerine getirmelidir. 4. Bir işletme sosyal gücüyle orantılı olarak sosyal sorumluluklara sahiptir. 5. Sosyal sorumluluk işletmelerin özelliklerine göre farklılık gösterir. 6. Bireysel olarak bir işletme sadece en iyi şekilde yönetebileceği sosyal sorumlulukları seçmelidir.
 • 4. İşletmenin Sosyal Sorumluluğu Üç Temel İlkeye Göre Belirlenir Meşrutiyet İlkesi: İşletmenin kurumsal düzeydeki fonksiyonları ve gösterdiği faaliyetler itibariyle topluma karşı sorumlulukları olduğu düşüncesini ele alır. Kamu Sorumluluğu İlkesi: Bir işletme, örgütsel düzeydeki fonksiyonları itibariyle toplumdaki birincil ve ikincil ilgi alanlarıyla ilişkili olarak sorumludur. Yönetsel Takdir Edebilme Hakkı İlkesi: Bu ilke, bireysel düzeydeki fonksiyonlar ve etik aktörler olarak yöneticilerle ilgilidir.
 • 5. Sosyal Sorumluluk Kavramın Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi 1.Dönem: Sosyal sorumluluğun medeniyet ve dinlerle başladığı dönemdir. M.S. 1100 yıllarına kadar olan bu döneme ‘’İşletme Öncesi Dönem’’ ‘de denmektedir. Mezopotamya, Çin, Eski Yunan ve Roma dahil olmak üzere ilk uygarlıkları kapsayan bu dönemde önemli sayılabilecek pratik yenilikler yapılmasa da bu toplumlarda insanların kişisel yargıları, dini inançları, etik görüşleri ve çeşitli yasalarla farkında olmadan yürütülen bir sosyal sorumluluğun olduğu belirtilmektedir. 2.Dönem: Sosyal sorumluluğun Sanayi Devrimi incesi dönemidir. M.S. 1100’den 1800’e kadar olan bu dönem, küçük tacir kapitalistlerle karakterize edilmektedir. İşletmelerin örgütlendiği dönem olarak görülebilecek 12-18 yy. arasındaki dönemde işletmeler, mal satılan dükkanlar ve tüccarların faaliyetlerini yürüttükleri ticarethanelerden oluşmaktadır. Bu sistemde sosyal sorumluluktan anlaşılan şey, işletmelerin dış piyasalardan kendi ülkesi lehine çıkar sağlaması ve dış ülkelere karşı sorumsuzca davranması şeklinde olmuştur. 3.Dönem: 1800’den 2.Dünya Savaşı’na kadar Sanayi Devrimi sonrası yıllarıdır. Bu dönem endüstriyel kapitalizm, devlet müdahaleleri ve güçlü işçi sendikalarının varlık gösterdiği bir dönem olmuştur. 1929 Ekonomik Buhranı’na kadar ABD’ de geçerliliğini koruyan kuramlara göre kuruluşun temel amacı kar etmektir, çalışanlar pasif bir öğe olarak görülmekte ve çalışanların kendi aralarında ve kuruluş dışında da çeşitli sorunları olabileceği görmezden gelinmiştir. 1920 Ekonomik Buhranı’nın etkisiyle yeni kurumlar gelişmiş ve işletmeler mekanik sistemler yerine biyolojik organizmalar olarak anılmaya başlanmıştır.
 • 6. Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar Ahlak Ahlak belirli bir insan topluluğunun ortaklaşa yaşam süreci sonunda geliştirdiği olgular bütünüdür ve bu nedenle farklı grup ve toplumlarda farklılıklar gösterir. Sürdürebilirlik Sosyal sorumluluğun en önemli unsurlarından biridir. Sürekliliği olan, sonuçlarının ölçülebilir olması, sosyal sorumluluk başarısını gösteren etkenlerdendir
 • 7. Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar Gönüllülük Bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleri ile toplumsal alanlar için kullanmaları olarak tanımlanır. Hayırseverlik İşletmelerin kar amacı gütmeyen organizasyonlara sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sunduğu olanaklardır.
 • 8. Sosyal Sorumluluklara Destek Veren Görüşler Halkın Beklentileri Uzun Dönemli Karlar Etik Zorunluluk Kamuoyunda Olumlu İmaj Daha İyi Çevre Devlet Müdahalesini Azaltma Sorumluluk ve Güç Arasında Denge Hissedarların Çıkarları Kaynakların Sahipliği Korunma
 • 9. Klasik Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı İşletmelerin örgütsel amaçlarının dışında başka herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını ileri sürer. Bu anlayışa göre verimli çalışarak kar elde eden işletme, aynı zamanda sosyal sorumluluğunu da yerine getiriyor demektir. Bu nedenle işletme gelirlerinin daha da artmasını sağlamak için kar dağıtılmayarak iç finansmanda kullanılmalıdır. Böylece yeni yatırımlar, toplumdaki bütün insanların refahını arttıran yeni işler ortaya çıkaracak, yeni ürünlerin üretimini sağlayacaktır. Bu da işletmelerin topluma en büyük katkısını oluşturur.
 • 10. Modern Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı İşletmelerin amacının hem toplumun önemli ve etkin üyeleri olarak toplumun yaşam standardını ve genel refahını korumak ve iyileştirmek, hem de kar elde etmek olduğunu ileri sürer. İşletmelerin sosyal sorumluluğu, işletmenin etkileşim içerisinde olduğu bütün iç ve dış çevrenin sorunlarına eğilmeyi ve bunlara en uygun çözümleri getirmeyi amaç edinen bir anlayıştır.
 • 11. İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Alanları İşletme İçi Sorumluluk Alanları Çalışanlara Yönelik Sorumluluklar Yatırımcılara Karşı Sorumluluklar İşletme Dışı Sorumluluk Alanları Sosyal Çevreye Karşı Sorumluluklar Tüketicilere Yönelik Sorumluluklar Çevreye Yönelik Sorumluluklar Siyasal Sisteme Karşı Sorumluluklar Eğitim ve Kültürle İlgili Sorumluluklar Sağlık ve Refahla İlgili Sorumluluklar Demokrasi ve İnsan Hakları İle İlgili Sorumluluklar
 • 12. İşletmenin Sorumlu Olduğu Alanlar Çalışanlara karşı her türlü maddi ve manevi tatmini sağlayarak onları motive etmek Tüketiciye hizmet etmek ve korumak Bireylerin refah ve mutluluğu için çalışmak İşsizlik, sefalet, hastalık vb. Sorunlara karşı kendini görevli sayarak çözüm için üstüne düşeni yapmak Normal piyasa koşullarını sağlamak için uğraşmak Servet ve gelir dağılımında toplumda adaleti sağlamak için üzerine düşeni yapmak Doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve korunmasını sağlamak Çevre kirliliğine yol açmamak veya gerekli önlemleri almak Çevresindeki sanatsal, kültürel varlıkları ve faaliyetleri korumak ve desteklemek Sadece ulusal sınırlar içinde değil, kültürel çapta sorumlu olduğunu bilmek ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek
 • 13. Ekolojik Çevreye Karşı Sorumluluk İnsan; aklı, zekası, teknolojik ve yönetsel gücü ile canlı cansız doğa üzerindeki etkisini artırarak, var olan dengeyi değiştirme olanağına kavuşmuştur. Böylece insan, kendisi dışındaki varlıklar yönünden, hem ortamın bir öğesi hem de tüm doğal dengeyi bozabilecek kadar güçlü bir öğesi haline gelmiştir. Doğal çevre sorunları; Küresel Isınma/Sera Etkisi Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Gürültü Kirliliği
 • 14. Tüketicilere Karşı Sorumluluk Tüketicilerin haklarının korunması, sosyal sorumluluk uygulamalarının en büyük bölümünü oluşturur. Tüketicilik, iş dünyasının karar verirken, tüketici istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması yönündeki toplum talepleri, oldukça büyük sosyal ve ekonomik hareket haline gelmiştir. Tüketicilere karşı sorumluluk, müşterinin istediği mal veya hizmetin, istediği yer ve zamanda ödemeyi kabul edeceği fiyattan satılmasını kapsar. Reklamlarda dürüst davranmak, müşteriye malı tanıtmak ve tanıtılanları satmak, malların bakım ve onarımında müşteriye hizmet etmek işletmenin tüketicilere karşı sorumluluklarının bir kısmını oluşturur.
 • 15. Sosyal Çevreye Karşı Sorumluluk Şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve pazarda rekabetçi avantaj yakalayabilmeleri için iş dünyasının, toplumun toplumsal sorunların çözümü konusunda iş dünyasından beklentilerine duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu duyarlılığı gösteremeyen şirketler, tüketici boykotları gibi baskılara maruz kalmakta ve imajı kötüleşen şirketin yeni pazara açılma şansı ortadan kalkmakta, hatta mevcut Pazar payını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. İşletmeler de yöneticiler, finansal karlılığı artırmayı uzun vadeli olarak düşünmelidirler. Böylece sosyal sorumluluklarını kabul ederek bunun getireceği maliyetlerle yaşamalıdırlar. Bunun yanı sıra toplumun gelişmesinde aktif rol oynamalıdırlar.
 • 16. Çalışanlara Karşı Sorumluluk Şirketin temel kaynaklarından biri olan insan, sosyal sorumluluk uygulamalarının ilk etapta göz önünde bulundurulması gereken boyutudur. Günümüzde değerler ve beklentiler giderek değişmekte, çalışanlar sadece ekonomik değerlerle tatmin olmamakta, manevi tatmin, kendini geliştirme ve hem kendilerine hem de yakınlarına ayırabilecekleri zaman açısından çalışma hayatını değerlendirmektedirler. Çalışanlar beklentileri ve amaçları doğrultusunda tatmin edilmediyse, onlardan verimli bir çalışma ve moral beklemek olanaksızdır.
 • 17. Yatırımcılara Karşı Sorumluluk Yatırımcıların kurumdan temel beklentileri; kendileri için gelir elde etmesidir. Ancak, tek beklentileri bu olarak belirlemek yanlış olacaktır. Bunun yanı sıra şirketlerin yatırımcılara karşı diğer bir sorumluluğu ‘yatırımcıların bilgi edinme haklarına saygılı olmak’ tır. Küreselleşmeyle birlikte mal ve hizmet ticareti, sınır tanımayan bir yapıya kavuşmuştur. Bunun sonucunda da yatırımcılar, dünyanın her hangi bir yerindeki şirkete ortak olma olanağına kavuşmuşlardır. Küreselleşmenin dolaylı bir sonucu da, yatırımcıların haklarının uluslararası ortamda korunması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır.
 • 18. Siyasal Sisteme Karşı Sorumluluk Siyasal sorumluluk, bir şirketin, her hangi bir parti veya siyasi lidere, seçim öncesi veya sonrasında desteklemesi, maddi yardımda bulunması ve o parti yahut lider lehine çalışması olarak algılanmamalıdır. Ülkenin siyasal sorunları üzerine kafa yormak, bu sorunların çözüm yollarını aramak, çözüm için çeşitli çalışmalar yapmak siyasal sorumluluk içinde değerlendirilebilir.
 • 19. Eğitim ve Kültürle İlgili Sorumluluk Hemen hemen her örgüt, eğitime yönelik sosyal sorumluluğu konusunda ciddi bir ilgiye ve kaygıya sahiptir. Örgüt çevresinde bulunan eğitim kuruluşlarına da gereken ilgiyi ve önemi göstermek zorundadır. Çünkü işletme kalifiye çalışan ve yönetici sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığında değişime ayak uyduramayacaktır. Bu nedenle işletme, insan kaynaklarının eğitimi konusunda gereken hassasiyeti göstermelidir. Aynı zamanda işletme, eğitim kurumlarına gerekli maddi ve manevi desteği vermelidir.
 • 20. Sağlık ve Refahla İlgili Sorumluluk Günümüzde bütün işletmeler, toplumun ekonomik ve sosyal refahına ve yaşam kalitesine katkıda bulunmaya ve toplumun beklentilerine cevap vermeye, bu doğrultuda insanların refahını ve iyi niyetini geliştiren programları taahhüt etmeye davet edilmektedir. Sağlık ve sosyal refah projeleri işletmelerin toplumda olumlu bir izlenim yaratmasını sağlayacaktır. Bu durum işletmeyi hem çalışanlar açısından cazip kılacak hem de potansiyel yatırımcıları etkileyecektir.
 • 21. Demokrasi ve İnsan Hakları ile İlgili Sorumluluk İşletmeler, ekonomik gücünü kullanarak siyasi hayata müdehale etmek yerine, temiz siyaset temiz yönetim ideali ile, insan haklarının gelişimine ve her düzeyde uzlaşma ve diyaloğun vazgeçilmez kavramlar olarak hayat bulacağı, iç tutarlılığı ve yapıcılığı yüksek, zaaflardan arınmış bir demokratik zeminin oluşumuna katkıda bulunan ve düzene kavuşturan bir misyon kadar, demokratik altyapının oluşturulmasına katkıda bulunarak, demokrasinin ve katılımcı siyasal kültürün gelişmesine de güç kazandıracaktır. İnsan hakları; milliyet, cinsiyet, ırk, din veya sosyal grup ayrımı yapılmadan tüm insanlara karşı takınılacak tutumları belirleyen standartlardır. Aslında insan hakları, hükümetlerin ve devletlerin bireyler üzerindeki karar yetkilerini kısıtlamak için geliştirildiyse de birçok özel sektör uygulamalarına yön verirler ve özel sektör kararlarında belirleyici olabilirler.
 • 22. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Adımları  Araştırma  Fikir  Projenin Oluşturulması ve Strateji  Planlama  Uygulama  Ölçme
 • 23. Sosyal Sorumluluk Projeleri Neye Göre Belirlenmeli? Faaliyet alanlarıyla örtüşmeli. Devletin ve kurumlarının eksik kaldığı alanlarda gerçekleştirilmeli. Uzun vadede marka kimliğine hizmet etmeli.
 • 24. Avantaj ve Dezavantajlar Avantajlar: Marka bilinirliği, marka sadakati, şirketlerin kamuoyundaki imajını ve saygınlığını artırır. Aidiyet duyguları gelişir. Çalışanlar ve müşteriler, şirkete daha fazla güven duymaya, değer vermeye başlarlar. Çalışanların etkinliği, performansı ve iş tatmini yükselir.  Yatırımcılara karşı cazibe artar.
 • 25. Avantaj ve Dezavantajlar Dezavantaj:  Sosyal faaliyetler için yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulabilir.  İşletme sahiplerinin, ortaklarının ve ya yöneticilerinin sosyal konulara fazla duyarlı davranmaları, örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir
 • 26. Sosyal Sorumlulukla İlgili Güncel Bilgiler Türkiye'nin Sosyal Sorumluluk Liderleri Capital dergisinin 2012 araştırmasının halk sonuçlarında en başarılı ilk beş şirket: Sabancı Holding, Turkcell , Koç Holding, Yıldız Holding ve Arçelik oldu. Kamuoyunun en çok takdir ettiği çalışma "Baba Beni Okula Gönder" olurken, onu Turkcell'in "Kardelenler" projesi takip etti
 • 28. Kardelenler-Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Eğitim Ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanıp genç kızların meslek sahibi ve ufku açık bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 5 bin kız öğrenciye öğrenim bursu sağlandı.
 • 29. Çevre Opet ile Temiz Tuvalet Kampanyası Türkiye'de yapılan en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden. Proje kapsamında eğitim vermeye devam eden OPET Eğitim Ekibi, yurt genelinde 72 ili gezerek 1 milyon kilometre yol kat etti. 700 saat eğitimle 300 binin üzerinde kişi doğru ve temiz tuvalet kullanımı konusunda bilgilendirildi.
 • 30. Brisa- Farım da Açık Yolum da Brisa'nın Bridgestone markası ile yürüttüğü bu kampanya, dünyanın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldı. Trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, önce İstanbul'da daha sonra diğer illerdeki benzin istasyonlarına gelen sürücülere tek tek, gündüz farının yararları anlatıldı. Otomobillerine, diğer sürücülere örnek olması için "Farım da hep açık yolum da" yazılı sticker'lar yapıştırılarak bilinç oluşturulması amaçlandı. Çevre ve Sağlık
 • 31. Avon ile Meme Kanserine Karşı Bilinçlendirme Mücadelesi Sağlık Avon kampanyasının Türkiye ayağını oluşturan çalışmalar sonunda oluşturulan fonlarla devlet hastanelerine mamografi cihazları bağışlanıyor. Kadınlar hastalık ve mücadele yöntemleri konusunda bilinçlendiriliyor.
 • 32. Sosyal Medya ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • 33. ‘’Gerçek aslında burada, sadece eşit dağılmış durumda değil.’’ William Gibson (‘Cyberspace’ terimini bulan Kanada’lı Sci-fi yazarıdır)
 • 34. 21. Yüzyıl ENSTRÜMENTAL BAĞLI ZEKİ İş gücü Üretim ArzCHAIN Bireyler Ulaşım Tesisler Teknoloji Artık, hemen hemen her şeyin durumunu ölçme, hissetme ve görme imkanımız var. Bireyler ve sistemler artık tamamen yeni şekillerde iletişim halindedirler. Değişikliklere çabuk cevap verebiliyor ve bazı durumları öngörerek daha iyi sonuç alabiliyoruz.
 • 35. “ Medya mesajdır. Ünlü Kanadalı düşünür Marshall McLuhan’ın söylediği gibi; içerikten ziyade kullanılan medya hayatı değiştiriyor. “
 • 36. Kullanıcıları ’elçi’ ye dönüştüren birey düşünen farkında meşgul Eyleme geçmeye hazır beğenen EYLEM Sosyal Megafon
 • 37. KSS’i nasıl tanımlarsınız? Yardımseverlik? Çevresel etki? Çalışanların gönüllülüğü? Halkla ilişkiler? Şeffaflık? Sponsorluk? İnsan kaynakları? Risk yönetimi? Sürdürülebilir gelişim? Kurumsal yönetim? Etik anlayış? Güvenilir ürünler? Sosyal problemlerin çözümü? Orijinal tanım-Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business, 2009
 • 38. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 2001 yılında Avrupa Birliği KSS’yi şu şekilde tanımlamıştır; “Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.”
 • 39. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teorik Temelleri Sosyal paydaşlar teorisi Toplumsal sözleşme teorisi Sosyal adalet teorisi Haklar teorisi Deontolojik teorisi
 • 40. Sosyal Paydaşlar Teorisi Şirketin dışarıda yer alan gruplarla ilişkisi ne kadar güçlü olursa o şirketin kurumsal amacına ulaşması o kadar kolay; bu ilişki ne kadar kötü olursa o kadar zor olacaktır.
 • 41. Toplumsal Sözleşme Teorisi Toplum; bireyler, örgütler ve kurumlar arasında var olan gizli ve açık sözleşmelerden oluşmaktadır. Şirketlerin topluma karşı sorumsuz davranışlar sergilemesi durumunda toplum, şirketlere verdiği faaliyet lisansını geri alabilecektir.
 • 42. Sosyal Adalet Teorisi  Zenginlik ve güç gibi toplumsal olguların toplumun üyeleri arasında nasıl ve hangi ilkelere göre dağıtıldığı üzerine yoğunlaşır.  Sadece zengin ve güçlü olanın değil toplumun tüm üyelerinin ihtiyaçlarının dikkate alındığı toplum adil bir toplumdur.
 • 43. Haklar Teorisi İnsan hakları ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hakların anlamı üzerine odaklanmaktadır. Şirketin ortakları bir takım mülkiyet haklarına sahip olsa da bu hak onlara çalışanlarını yerel toplum üyelerinin ve diğer menfaat sahiplerinin temel insani haklarını yok sayma yetkisi vermez.
 • 44. Deontolojik Teori Şirketler de dahil olmak üzere toplumun tüm üyeleri toplumda yer alan diğer herkesin ihtiyaçlarını gözeterek ve bunlara önem vererek davranma durumundadır.
 • 45. Web 1.0 ve KSS 1.0 Web 1.0  Enformasyon kaynağı  Netscape vb. yenilikçiler  Microsoft vb. ana oyuncular  Standard PC donanım & yazılım KSS 1.0  İlham kaynağı broşürler  Traidcraft vb. yenilikçiler  Walmart vb. ana oyuncular  Standard KSS kodları & kuralları
 • 46. Web 2.0 ve KSS 2.0 Web 2.0  Toplu akıl  İşbirlikçi ağlar  Kullanıcı katılımı  Sosyal medya  Bilgi organizasyonu  Beta testleri  Yeni bir felsefe KSS 2.0  Evrensel bir alan  Yenilikçi ortaklıklar  Paydaşların katılımı  Eş-zamanlı raporlama  Sosyal kuruluş  Yeni iş modelleri
 • 47. KSS 2.0: İşin Yeni DNA sı KSS, eğer bir organizasyonun DNA sının bir parçasıysa esneklik gösterebilir; yani değişken pazarları, inip çıkan kazançları ve finansal krizleri kurumsal kültürle, stratejiyle ve yönetim sistemleriyle bütünleşikse aşabilir.” – Wayne Visser, 2008 KSS 2.0 Değer yaratma İyi yönetim Toplumsal katkı Çevresel bütünlük
 • 48. KSS 2.0 Modeli Hedef Ekonomik gelişim Göstergeler Faydalı ürünler DNA Kodu Değer yaratma İyi yönetim Çevresel bütünlük Kurumsal verimlilik Paydaşların katılımı Sürdürülebilir ekosistemler Etik anlayış Hayırseverlik Yenilenebilir kaynaklar Toplumsal katkı Şeffaflık Wayne Visser, 2008
 • 49. Sosyal Medya Nasıl Yardımcı Olabilir?
 • 50. “Gruplar aracılığıyla yayılan fikirler bireysel olarak yayılanlardan çok daha güçlüdür.” Seth Godin (Emarketing yazarı)
 • 51. Erişimi arttırır. Zamanı azaltır. Sosyal ağ Sosyal bağlar& geniş topuluklar Tanıdıklar Güven yaratın. Sanal trafik Aile ve arkadaşlar Faaliyetlerinizin artan şeffaflığı sayesinde farkındalık yaratın. • Mesajlarınızı daha güvenilir ve değer verilir olan düşünce liderlerine iletin. • Sanal topluluklar oluşturun. İki yönlü diyalog oluşturun. oluşturun. •Değerli öngörüler edinin. Siz
 • 52. Başarılı KSS için 5 Sosyal Medya Sırrı Anlamlı bir hareket başlatın Araçlarınızın program içeriğinize uygun&yenilikçi olduğundan emin olun Gönüllülük süreçlerinizi radikal bir şekilde basitleştirin Yaratıcı liderlik unsurları katın Sonuçları değerlendirirken dürüst olun
 • 53. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Daha çok ulusal ölçekte incelediğimiz kurumsal sosyal sorumluluğu küresel ölçekte inceleyecek olursak karşımıza neler çıkar?
 • 54. Başarılı Örnekler Aygaz Geleceğin müşterileri olarak tanımladığı çocukları da ihmal etmeyerek bilgilendirilmeleri için gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır. 2002 yılında ilkokul öğrencilerini yangın, deprem, ilkyardım, trafik ve ev-okul kazalarına ilişkin konularda eğitmeyi amaçlayan ‘Dikkatli Çocuk’ kampanyasını bu amaçla gerçekleştirmiştir. Ateşböceği eğitim birimleri projesi ve “Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor” kampanyası da şirketin farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği KSS çalışmaları arasındadır. Raporları halka açıktır ve seçkin üniversitelerce değerlendirilerek geribildirim raporu elde edilir.
 • 55. Başarılı Örnekler Eczacıbaşı –İpek Kâğıt Sağlık Bakanlığı verilerine göre son on yılda Türkiye’de 589,000 kişi dışkı yoluyla bulaşan ve tuvalet kâğıdı kullanımı ve basit kişisel hijyen önlemleriyle kolaylıkla önlenebilecek olan hastalıklara maruz kalmıştır. Diğer taraftan Türkiye’deki hane başına düşen yıllık tuvalet kâğıdı tüketimi 580 gram ile Avrupa’da 6.9 kg olan tüketimin %8’i kadardır. Bu bağlamda İpek Kâğıt, son altı yıldır özellikle 7–11 yaş arası çocuklarını hedef alan kişisel hijyen kursları düzenlemiş ve yaklaşık 4.3 milyon öğrenciye ulaşmıştır. İlköğretim Kişisel Hijyen Eğitimi Projesi ile ülke çapında ilkokul öğrencilerine kişisel hijyenin temelleri öğretilerek, daha iyi sağlık ve yaşam standartlarının sağlanabilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Proje, Türkiye’de sağlık şartlarını iyileştirmeyi, hijyen kuralları ile ilgili bilgi ve bilinci arttırmayı amaçlarken, tuvalet kâğıdı tüketimini artırarak sektör liderlerinden biri olan İpek Kâğıt’ın uzun vadede kazanımlarına de hizmet etmektedir. Bu yöntemle proje her iki taraf içinde fayda yaratmakta ve sosyal kalkınma için olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.