Zagalna harakteristika

ee

Лекція Кількість годин 2
«Планування діяльності підприємства: загальна
характеристика, принципи та методи планування»
Найважливішою функцією управління підприємством є планування його
діяльності. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство
передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення
Перехід національної економіки України на ринкові принципи функціонування та розвитку
обумовлює необхідність кардинальних змін в системі управління, в тому числі, в плануванні
діяльності підприємства.
В умовах колишньої командно-адміністративної системи одним із її наріжних каменів було
жорстке директивне планування. Підприємство одержувало від органів державного планування і
управління завдання щодо майже всієї сукупності показників діяльності, господарських зв'язків
(від кого отримувати матеріально-технічні ресурси, що і в яких обсягах виробляти, кому і за якими
цінами реалізовувати продукцію тощо).
Це не давало йому змоги розробляти оптимальні плани, приймати найкращі рішення
виходячи із реальних локальних умов.
В нових умовах господарювання та переходу до ринкового регулювання підприємство
самостійно здійснює весь комплекс планової роботи.
Надання самостійності підприємству означає не тільки відмову від повної регламентації
зверху всієї його діяльності та надання підприємству широких прав у визначенні та реалізації
виробничої програми, шляхів розвитку виробництв", мотивації праці та відповідальності за кінцеві
результати господарювання, але й усвідомлення важливості безперервного вивчення ринку та
готовності до ринкових коливань. Все це повинно знайти відображення в планах діяльності
підприємства.
Відкрита система підприємства як його нова якість в ринкових умовах та пряма залежність
від взаємодії попиту та пропонування обумовлюють необхідність створення системи планування
і управління підприємством, здатної швидко і ефективно реагувати на ринкові потреби.
Принципові основи планування Процес планування в максимальній мірі має передбачити
всебічне вивчення дійсності, тенденцій та закономірностей розвитку об'єкту планування та
середовища його діяльності. Найбільш загальною науковою основою планування е система
об'єктивних економічних законів і, в першу чергу, закону попиту та пропонування. В планах
підприємства повинні бути реалізовані вимоги цих законів та враховані об'єктивні результати
макро- та мікроекономічного аналізу стану та тенденції розвитку умов господарювання.
Поряд з загальними принципами управління і планування (позаяк друге є функцією
першого) існують і специфічні принципи планування, до яких відносять цільову направленість
(цілепокладання), системність, безперервність, збалансованість, оптимальність використання
ресурсів, адекватність об'єкту та предмету планування.
Найважливішим принципом планування є вибір та обґрунтування цілей {цілепокладання),
кінцевої мети, результатів діяльності підприємства. Чітко та зважено визначені кінцеві цілі є
вихідним пунктом планування. В загальному випадку виокремлюють п'ять основних цілей (або їх
групи) підприємства:
• господарсько-економічну, обумовлену вимогами забезпечення високої ефективності
виробничої системи, випуску суспільне необхідної конкретної продукції;
• виробничо-технологічну, що відображає основне
• функціональне призначення підприємства — випуск певної продукції належної
якості;
• науково-технічну, тобто постійне прискорення науково-технічного прогресу, що
матеріалізується в постійному поліпшенні продукції і оновленні технічної бази виробництва;
• соціальну — якомога повніше забезпечення потреб працівників підприємства в
матеріальній та духовній сферах;
• екологічну — забезпечення вимоги відтворюваності ресурсів та виготовлення
екологічно безпечної (чистої) продукції.
Пріоритетність тієї чи іншої мети може мінятись в залежності від економічної політики
держави, історичного періоду, екологічного становища в регіоні та світі тощо. В умовах командно-
адміністративної системи з її директивним плануванням мали зверхність виробничо-технологічні
цілі.
При переході до ринкової економіки, з появою підприємств різних форм власності,
ліквідацією системи жорсткого централізованого планування цілепокладання на підприємстві стає
завданням його керівництва., Ефективність та реальність планів значною мірою залежить від
ступеню реалізації Принципу Системності.
Цей принцип вимагає, щоб планування охоплювало всі сфери діяльності підприємства, усі
тенденції, зміни та зворотні зв'язки в його системі. Системний підхід повинен мати місце щодо
обґрунтування та вирішення планових завдань на будь-якому рівні управління.
За допомогою системного аналізу можна відповісти на такі важливі питання, як: визначення
цілей та їх субординація, порівняння альтернативних шляхів та способів досягнення л визначених
цілей, що відрізняються одна від одної складністю, термінами реалізації, соціальними наслідками
тощо.
Важливою проблемою та передумовою життєздатності планування є забезпечення його
безперервності.
Принцип безперервності означає:
• підтримування безперервної планової перспективи, формування та періодичну зміну
горизонту планування, що залежить від загальних соціально-політичних та економічних
передумов, темпів науково-технічного прогресу в галузі, тривалості впливу управлінських рішень,
ступеню передбачуваності майбутнього;
• взаємопогодження довго-, середньо- та короткострокових планів;
• своєчасне корегування перспективних та поточних планів, враховуючи початкові
сигнали про зовнішні (регіон, економіка в цілому) та внутрішні (всередині самого підприємства)
зміни умов господарювання.
Однією із найважливіших вимог до планових рішень є забезпечення оптимальності
використання застосовуваних ресурсів. Використання ресурсів підприємства повинно
орієнтуватись на потреби, умови та кон'юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва,
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, максимально повну реалізацію наявних
резервів кращого застосування предметів та знарядь праці, організації виробництва тощо.
Важливою якісною характеристикою плану виступає його збалансованість, тобто необхідна
і достатня Кількісна відповідність між взаємозв'язаними розділами та показниками плану.
Збалансованість являє собою визначальну умову обґрунтованості планів, реальності їх виконання.
Головним її проявом є відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю.
За ринкових умов, постійної мінливості зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності
підприємства вкрай важливо створити передумови для адекватної динамічної збалансованості та
мобільності виробництва. Навіть ідеально збалансований в початковий період план не гарантує,
що. в процесі його виконання не виникне диспропорцій від впливу різноманітних чинників.
Принцип збалансованості вимагає також планування ресурсного забезпечення готовності до
швидкої та адекватної реакції на зміни в умовах господарювання.
Принцип адекватності системи планування щодо об'єкту та умов його діяльності виходить
з того, що оскільки ринкове середовище обумовлює постійну мінливість продукції підприємства,
його виробничої та організаційної структури, технологій та факторів виробництва, остільки
методи планування, показники та розділи планів, організація самого процесу їх розробки повинні
постійно переглядатись, а при необхідності — розроблюватись та застосовуватись поліпшені або
принципово нові методи та процедури планування (табл. 1).
Таблиця 1. Рівень ринкової конкуренції та особливості систем планування діяльності
підприємства.
Рівень
конкуренції
Відсутність конкуренції
або її незначний
характер
Значна або досконало
розвинута конкуренція
Основне
відображена в
планах
Зростання прибутку
шляхом збільшення обсягів
виробництва та продажу
Зростання прибутку зарахунок
збільшення частки ринку, освоєння
нових ринкових сегментів,
підприємницька
мета
товарів стабільної
номенклатури
інтенсивного оновлення продукції
(послуг)
Тип
стратегічного
планування
Довгострокове (на 10,
15, 20 років),
екстраполятивного типу, що
має на меті збереження або
посилення в майбутньому
тенденцій минулого стосовно
факторів виробництва
Довгострокове (на період, що
визначається рівнем динамізму
зовнішнього середовища),
юінтерполятивного типу, тобто
виходячи із стратегічної цілі або
системи цстей, що встановлюються на
основі прогнозів розвитку зовнішніх
факторів
Завдання
тактичного
(поточного
планування)
Максимально можливе
використання внутрішніх
резервів виробництва,
нарощування виробничого
потенціалу при незмінному
його призначенні
Реалізація передумов, етапних
завдань досягнення стратегічних
цілей, максимально швидка реакція
виробництва на зміни ринкової
кон'юнктури, створення резервів
мобільності виробництва
Система планів підприємства
При плануванні діяльності підприємства розробляють плани для: різних підрозділів
підприємства та загальний план; всіх видів діяльності або цільові плани, що передбачають
завдання по якомусь одному напрямку роботи; різних періодів часу — довго", середньо- та
короткострокові. Кожний вид плану має свої особливості в методах та порядку його розробки,
різні показники.
В умовах ринку зростаюче значення має передпланова проробка можливих варіантів
розвитку, дії в майбутньому зовнішніх та внутрішніх чинників, тобто Прогнозування. Як
необхідний елемент системи планування, інструмент, що дозволяє визначити (з певною
ймовірністю) майбутні якісні та кількісні умови діяльності підприємства, прогнозування
поділяється на два напрямки:
• прогнозування зовнішнього середовища;
• прогнозування внутрішніх умов діяльності. Перший напрямок має пріоритетне
значення і повинен включати в себе прогнози: народногосподарський, науково-технічний,
ринкової кон'юнктури, і соціально-політичний. Прогнозування внутрішніх умов являє собою
послідовну розробку економічного, науково-технічного, соціального та організаційного прогнозів.
В залежності від тривалості планового періоду планування поділяється на перспективне і
поточне.
Перспективне планування на підприємстві охоплює довгострокове (стратегічне) і
середньострокове. Із врахуванням горизонту планування перспективний план розробляється із
різною отупінню деталізації. Довгостроковий план виражає переважно стратегію розвитку
підприємства, в ньому представлені рішення, що стосуються сфер діяльності та вибору її
напрямків.
Він має більш концептуальний характер і в ньому описово представлені якісні рішення, а
необхідний цифровий матеріал використовується лише для обґрунтування цих рішень.
Найважливішими складовими середньострокового плану є детальна хронологізація проектів,
повна номенклатура виготовлюваної продукції, більш конкретні інвестиційні та фінансові
показники.
Середньостроковий план — це більш деталізований стратегічний план на перші S роки
діяльності підприємства. Межа між довгостроковими і середньостроковими планами дуже
розмита і не може бути встановлена однозначно. "Довжина" планового періоду залежить від
ступеню визначеності умов діяльності підприємства, його галузевої належності, загальної
економічної ситуації в країні, достовірності первинної інформації, якості її аналітичної обробки
тощо.
При переході від довгострокового до середньострокового плану інтервальні показники
замінюються на абсолютно визначені, а самі показники використовуються в менш агрегованій
формі.
Поточне планування полягає в розробці планів на всіх рівнях управління підприємством та
по усіх напрямках діяльності, а також планів на більш короткі періоди квартал, місяць).
Різновидом поточного планування є оперативно-календарне планування, яке являє собою
календарне ув'язування виробничого процесу між структурними підрозділами із врахуванням
послідовності та метрів технологічного процесу.
Ядром (визначальною ланкою), системи планів підприємства виступає його стратегія
розвитку, при розробці якої використовуються результати аналізу нього середовища, виконання
прийнятих стратегічних планів. Ці ж результати, як і вибрана стратегія слугують основою для
розробки детальних середньо та довгострокових планів (рис. 1).
Оскільки аналітична робота, спостереження за змінами в ринковому середовищі
проводяться постійно, то завжди може виникнути необхідність внести певні корективи або в
короткострокові, або в середньострокові плани. Існує також ймовірність передчасної розробки
нової стратегії підприємства.
Рис. 1. Принципова схема взаємодії основних блоків процедури розробки планів
діяльності підприємства.
Методи планування на підприємстві. Планування діяльності підприємства здійснюється за
допомогою різних методів. При виборі методів планування необхідно враховувати певні вимоги
до них:
• методи планування повинні: по-перше, бути адекватними зовнішнім умовам
господарювання, особливостям різних етапів процесу становлення та розвитку ринкових відносин;
• найбільш повно враховувати профіль діяльності об'єкта планування та
різноманітність в засобах та шляхах досягнення основної підприємницької мети — збільшення
прибутку; по-третє, відрізнятися в залежності від виду розроблюваного плану. Більшість відомих
методів планування можна класифікувати за різними ознаками.
Результати класифікації методів планування за певними ознаками представлені в табл. 2.
Ресурсний метод планування, виділений за ознакою "Вихідна позиція для розробки плану",
із урахуванням ринкових умов господарювання та наявних ресурсів може застосовуватись при
монопольному становищі підприємства або при слабо розвинутій конкуренції. З посиленням
конкурентної боротьби вже потреби ринку попит на продукцію (послуги) стають вихідною
позицією, початковим моментом планування. Підприємство самостійно виконує цілепокладання,
визначає мету (цілі) діяльності і для її (їх) досягнення формує відповідні плани.
В залежності від сили ринкової влади підприємства застосовуються і різні принципи
визначення кінцевого та проміжних значень планових показників. При монопольному положенні,
відсутності загрози з боку конкурентів підприємство впевнене в тому, що розвиток в майбутньому
буде здійснюватись із збереженням тенденцій, що склались в минулому. Проміжні та кінцеві (на
кінець планового періоду) значення планових показників визначаються методом екстраполяції —
на основі динаміки цих показників в минулому, припускаючи, що темпи і пропорції, досягнуті на
момент розробки плану будуть збережені в майбутньому.
Таблиця 2. Класифікація методів планування
Класифікаційні ознаки Методи планування
Вихідна позиція для розробки
плану
• Ресурсний (за можливостями)
• Цільовий (за потребами)
Принципи визначення планових
показників
• Екстраполяційний
• Інтерполяційний
Спосіб розрахунку планових
показників
• Спробно-статистичний (пересічних
показників)
• Чинниковий
• Нормативний
Узгодженість ресурсів та потреб •. Балансовий
• Матричний
Варіантність розроблюваних
планів
• Одноваріантний (інтуїтивний)
• Поліваріантний
• Економіко-математичної оптимізації
Спосіб, виконання розрахункових
операцій
• Ручний
• Механізований
• Автоматизований
Форма подання планових
показників
• Табличний
• Лінійно-графічний
• Логіко-структурний (сітьовий)
Тобто в протилежність наступального руху при екстраполяції інтерполятивний метод
передбачає зворотний рух — від встановленої мети та відповідного кінцевого значення планових
показників з обчисленням проміжних їх величин.
Для визначення ступеню обґрунтованості показників важливим є виокремлення методів
планування за способом розрахунку планових завдань.
Спробно-статистичний (пересічних показників) метод передбачає використання фактичних
статистичних даних за попередні роки, середніх величин при встановленні планових показників.
Більш обґрунтованим є чинникові/й метод планування у відповідності із яким планові значення
показників визначають на основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють
зміни цих показників. Розрахунки за окремими факторами застосовуються перш за все при
плануванні ефективності виробництва (визначенні можливих темпів зростання продуктивності
праці, зниження собівартості продукції тощо).
Найбільш точним є нормативний метод планування, суть якого полягає в тому, що планові
показники розраховуються на основі прогресивних норм використання ресурсів із врахуванням їх
змін в результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді. Зрозуміло,
що застосування цього методу на підприємстві вимагає створення відповідної нормативної бази.
Узгодженість при плануванні потреб із необхідними ресурсами для їх задоволення
забезпечується за допомогою балансового методу. Його суть зводиться до розробки спеціальних
таблиць-балансів, в одній частині яких із різною cтупінню деталізації показують всі напрямки
витрачання ресурсів у відповідності із потребами, а в другій — джерела надходження цих ресурсів.
В процесі розробки балансу має бути вирішене таке основне завдання: забезпечити рівність
між вказаними двома частинами балансу. Баланси на підприємстві розробляються для різних видів
ресурсів (матеріальні, трудові, фінансові). Матричний метод планування є подальшим розвитком
балансового методу і являє собою побудову моделей взаємозв'язків між виробничими
підрозділами та показниками.
В сучасних умовах господарювання на підприємствах звичайно розробляють не один, а
декілька варіантів плану. Показники окремих його розділів (найбільш важливих) мають бути
оптимізовані за допомогою економіко-математичного моделювання.
На зміну традиційному ручному методу планування з застосуванням найпростіших
обчислювальних засобів започатковані і набувають поширення більш сучасні — механізовані і
автоматизовані з використанням настільних електронних обчислювачів, персональних
комп'ютерів та складних електронно-обчислювальних машин (комплексів). Форма подання
розраховуваних показників планів (у вигляді таблиць, малюнків, схем, сітьових графіків тощо)
відображає культуру і наочність того або іншого методу планування діяльності підприємства

Recommandé

Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій par
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій Victor Step
10.1K vues32 diapositives
презентація дисципліниTheme 02 par
презентація дисципліниTheme 02презентація дисципліниTheme 02
презентація дисципліниTheme 02Nadezhda Bobrovskaya
863 vues7 diapositives
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті par
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджментіТема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті
Тема 10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджментіVictor Step
8.2K vues24 diapositives
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва par
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Victor Step
9K vues36 diapositives
Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому (операційному) менедж... par
Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому (операційному) менедж...Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому (операційному) менедж...
Тема 3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому (операційному) менедж...Victor Step
13.3K vues18 diapositives
Тема 8. Проектне планування та управління проектами par
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиVictor Step
12.8K vues41 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Тема 11. Управління матеріально технічним забезпеченням та збутом++ par
Тема 11. Управління матеріально технічним забезпеченням та збутом++Тема 11. Управління матеріально технічним забезпеченням та збутом++
Тема 11. Управління матеріально технічним забезпеченням та збутом++Victor Step
9.8K vues25 diapositives
управлінські рішення в менеджменті par
управлінські рішення в менеджментіуправлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджментіuliana8
3.2K vues19 diapositives
методи менеджменту par
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджментуuliana8
5.4K vues25 diapositives
Modyle 02 par
Modyle 02Modyle 02
Modyle 02Дмитро Резніченко
1K vues33 diapositives
організація і методика тема перша par
організація і методика тема першаорганізація і методика тема перша
організація і методика тема першаДмитро Резніченко
2.1K vues50 diapositives
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації par
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організаціїТема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організаціїVictor Step
8.5K vues24 diapositives

Tendances(20)

Тема 11. Управління матеріально технічним забезпеченням та збутом++ par Victor Step
Тема 11. Управління матеріально технічним забезпеченням та збутом++Тема 11. Управління матеріально технічним забезпеченням та збутом++
Тема 11. Управління матеріально технічним забезпеченням та збутом++
Victor Step9.8K vues
управлінські рішення в менеджменті par uliana8
управлінські рішення в менеджментіуправлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджменті
uliana83.2K vues
методи менеджменту par uliana8
методи менеджментуметоди менеджменту
методи менеджменту
uliana85.4K vues
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації par Victor Step
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організаціїТема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації
Тема 12. Управління матеріально-технічними запасами організації
Victor Step8.5K vues
Тема 6. Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій par Victor Step
Тема 6. Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій  Тема 6. Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій
Тема 6. Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій
Victor Step8.3K vues
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи par Victor Step
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Тема 2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи
Victor Step9.4K vues
організація взаємодії як функція менеджменту par uliana8
організація взаємодії як функція менеджментуорганізація взаємодії як функція менеджменту
організація взаємодії як функція менеджменту
uliana82.6K vues
Трудові ресурси підприємства par Pavlo Syrvatka
Трудові ресурси підприємстваТрудові ресурси підприємства
Трудові ресурси підприємства
Pavlo Syrvatka3.3K vues
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства par Pavlo Syrvatka
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємстваУправління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Pavlo Syrvatka2.1K vues
Планування діяльності підприємства par Pavlo Syrvatka
Планування діяльності підприємстваПланування діяльності підприємства
Планування діяльності підприємства
Pavlo Syrvatka4.2K vues
контроль як загальна функція менеджменту par uliana8
контроль як загальна функція менеджментуконтроль як загальна функція менеджменту
контроль як загальна функція менеджменту
uliana86.6K vues
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системах par Victor Step
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системахТема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Victor Step10.4K vues
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE... par Alex Grebeshkov
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...
DIRECTIONS OF INCREASING OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE ACTIVITY IN MODE...
Alex Grebeshkov4.8K vues
планування як загальна функція менеджменту par uliana8
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana83.5K vues

Similaire à Zagalna harakteristika

Методи менеджменту.ppt par
Методи менеджменту.pptМетоди менеджменту.ppt
Методи менеджменту.pptWorldTopsthebestfrom
197 vues35 diapositives
Тема 1 Управління змінами par
Тема 1 Управління змінамиТема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінамиuliana8
7.6K vues15 diapositives
тема 8 par
тема 8тема 8
тема 8CDN_IF
1.1K vues15 diapositives
с par
сс
сolexii4
2.8K vues47 diapositives
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог... par
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...KNEU
1.6K vues16 diapositives
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту par
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутуAngela Olkhoskay
1.4K vues26 diapositives

Similaire à Zagalna harakteristika(20)

Тема 1 Управління змінами par uliana8
Тема 1 Управління змінамиТема 1 Управління змінами
Тема 1 Управління змінами
uliana87.6K vues
тема 8 par CDN_IF
тема 8тема 8
тема 8
CDN_IF1.1K vues
с par olexii4
сс
с
olexii42.8K vues
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог... par KNEU
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
KNEU1.6K vues
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту par Angela Olkhoskay
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
Angela Olkhoskay1.4K vues
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок par kutorai
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокстратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
kutorai3.3K vues
стратегічний менеджмент par RudInna1
стратегічний менеджментстратегічний менеджмент
стратегічний менеджмент
RudInna1103 vues
фінансовий менеджмент par RudInna1
фінансовий менеджментфінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент
RudInna1147 vues
Standardization-and-certification-14.pptx par ssuser8584b1
Standardization-and-certification-14.pptxStandardization-and-certification-14.pptx
Standardization-and-certification-14.pptx
ssuser8584b116 vues
контролінг інвестиційних проектів par av47840
контролінг інвестиційних проектівконтролінг інвестиційних проектів
контролінг інвестиційних проектів
av478401.2K vues
Financial management par OlegPasko
Financial managementFinancial management
Financial management
OlegPasko321 vues
Теоретичні основи формування механізму активізації інноваційних процесів par Alex Grebeshkov
Теоретичні основи формування механізму активізації інноваційних процесівТеоретичні основи формування механізму активізації інноваційних процесів
Теоретичні основи формування механізму активізації інноваційних процесів
Alex Grebeshkov543 vues
тема 6 то par Anna_30
тема 6 тотема 6 то
тема 6 то
Anna_302.1K vues

Plus de metallurg056

polojentya2022.pdf par
polojentya2022.pdfpolojentya2022.pdf
polojentya2022.pdfmetallurg056
50 vues11 diapositives
prpriyomy20222222.pdf par
prpriyomy20222222.pdfprpriyomy20222222.pdf
prpriyomy20222222.pdfmetallurg056
100 vues42 diapositives
PR4 PM.pdf par
PR4 PM.pdfPR4 PM.pdf
PR4 PM.pdfmetallurg056
214 vues4 diapositives
struktura fondy.pdf par
struktura fondy.pdfstruktura fondy.pdf
struktura fondy.pdfmetallurg056
227 vues5 diapositives
Formi oplati npaci.pdf par
Formi oplati npaci.pdfFormi oplati npaci.pdf
Formi oplati npaci.pdfmetallurg056
230 vues5 diapositives
pr311.pdf par
pr311.pdfpr311.pdf
pr311.pdfmetallurg056
160 vues2 diapositives

Dernier

11 компетентностей НУШ.pdf par
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdfolha1koval
34 vues3 diapositives
В'ячеслав Васильович Петров par
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vues10 diapositives
ЗУ.pdf par
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 vues6 diapositives
Академічна доброчесність par
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
60 vues15 diapositives
«Жив і працював для Університету» par
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 vues61 diapositives

Dernier(14)

11 компетентностей НУШ.pdf par olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195860 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
9 ціннісних орієнтирів.pdf par olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues

Zagalna harakteristika

 • 1. Лекція Кількість годин 2 «Планування діяльності підприємства: загальна характеристика, принципи та методи планування» Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення Перехід національної економіки України на ринкові принципи функціонування та розвитку обумовлює необхідність кардинальних змін в системі управління, в тому числі, в плануванні діяльності підприємства. В умовах колишньої командно-адміністративної системи одним із її наріжних каменів було жорстке директивне планування. Підприємство одержувало від органів державного планування і управління завдання щодо майже всієї сукупності показників діяльності, господарських зв'язків (від кого отримувати матеріально-технічні ресурси, що і в яких обсягах виробляти, кому і за якими цінами реалізовувати продукцію тощо). Це не давало йому змоги розробляти оптимальні плани, приймати найкращі рішення виходячи із реальних локальних умов. В нових умовах господарювання та переходу до ринкового регулювання підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. Надання самостійності підприємству означає не тільки відмову від повної регламентації зверху всієї його діяльності та надання підприємству широких прав у визначенні та реалізації виробничої програми, шляхів розвитку виробництв", мотивації праці та відповідальності за кінцеві результати господарювання, але й усвідомлення важливості безперервного вивчення ринку та готовності до ринкових коливань. Все це повинно знайти відображення в планах діяльності підприємства. Відкрита система підприємства як його нова якість в ринкових умовах та пряма залежність від взаємодії попиту та пропонування обумовлюють необхідність створення системи планування і управління підприємством, здатної швидко і ефективно реагувати на ринкові потреби. Принципові основи планування Процес планування в максимальній мірі має передбачити всебічне вивчення дійсності, тенденцій та закономірностей розвитку об'єкту планування та середовища його діяльності. Найбільш загальною науковою основою планування е система об'єктивних економічних законів і, в першу чергу, закону попиту та пропонування. В планах підприємства повинні бути реалізовані вимоги цих законів та враховані об'єктивні результати макро- та мікроекономічного аналізу стану та тенденції розвитку умов господарювання. Поряд з загальними принципами управління і планування (позаяк друге є функцією першого) існують і специфічні принципи планування, до яких відносять цільову направленість (цілепокладання), системність, безперервність, збалансованість, оптимальність використання ресурсів, адекватність об'єкту та предмету планування. Найважливішим принципом планування є вибір та обґрунтування цілей {цілепокладання), кінцевої мети, результатів діяльності підприємства. Чітко та зважено визначені кінцеві цілі є вихідним пунктом планування. В загальному випадку виокремлюють п'ять основних цілей (або їх групи) підприємства: • господарсько-економічну, обумовлену вимогами забезпечення високої ефективності виробничої системи, випуску суспільне необхідної конкретної продукції; • виробничо-технологічну, що відображає основне • функціональне призначення підприємства — випуск певної продукції належної якості; • науково-технічну, тобто постійне прискорення науково-технічного прогресу, що матеріалізується в постійному поліпшенні продукції і оновленні технічної бази виробництва; • соціальну — якомога повніше забезпечення потреб працівників підприємства в матеріальній та духовній сферах; • екологічну — забезпечення вимоги відтворюваності ресурсів та виготовлення екологічно безпечної (чистої) продукції.
 • 2. Пріоритетність тієї чи іншої мети може мінятись в залежності від економічної політики держави, історичного періоду, екологічного становища в регіоні та світі тощо. В умовах командно- адміністративної системи з її директивним плануванням мали зверхність виробничо-технологічні цілі. При переході до ринкової економіки, з появою підприємств різних форм власності, ліквідацією системи жорсткого централізованого планування цілепокладання на підприємстві стає завданням його керівництва., Ефективність та реальність планів значною мірою залежить від ступеню реалізації Принципу Системності. Цей принцип вимагає, щоб планування охоплювало всі сфери діяльності підприємства, усі тенденції, зміни та зворотні зв'язки в його системі. Системний підхід повинен мати місце щодо обґрунтування та вирішення планових завдань на будь-якому рівні управління. За допомогою системного аналізу можна відповісти на такі важливі питання, як: визначення цілей та їх субординація, порівняння альтернативних шляхів та способів досягнення л визначених цілей, що відрізняються одна від одної складністю, термінами реалізації, соціальними наслідками тощо. Важливою проблемою та передумовою життєздатності планування є забезпечення його безперервності. Принцип безперервності означає: • підтримування безперервної планової перспективи, формування та періодичну зміну горизонту планування, що залежить від загальних соціально-політичних та економічних передумов, темпів науково-технічного прогресу в галузі, тривалості впливу управлінських рішень, ступеню передбачуваності майбутнього; • взаємопогодження довго-, середньо- та короткострокових планів; • своєчасне корегування перспективних та поточних планів, враховуючи початкові сигнали про зовнішні (регіон, економіка в цілому) та внутрішні (всередині самого підприємства) зміни умов господарювання. Однією із найважливіших вимог до планових рішень є забезпечення оптимальності використання застосовуваних ресурсів. Використання ресурсів підприємства повинно орієнтуватись на потреби, умови та кон'юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, максимально повну реалізацію наявних резервів кращого застосування предметів та знарядь праці, організації виробництва тощо. Важливою якісною характеристикою плану виступає його збалансованість, тобто необхідна і достатня Кількісна відповідність між взаємозв'язаними розділами та показниками плану. Збалансованість являє собою визначальну умову обґрунтованості планів, реальності їх виконання. Головним її проявом є відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю. За ринкових умов, постійної мінливості зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності підприємства вкрай важливо створити передумови для адекватної динамічної збалансованості та мобільності виробництва. Навіть ідеально збалансований в початковий період план не гарантує, що. в процесі його виконання не виникне диспропорцій від впливу різноманітних чинників. Принцип збалансованості вимагає також планування ресурсного забезпечення готовності до швидкої та адекватної реакції на зміни в умовах господарювання. Принцип адекватності системи планування щодо об'єкту та умов його діяльності виходить з того, що оскільки ринкове середовище обумовлює постійну мінливість продукції підприємства, його виробничої та організаційної структури, технологій та факторів виробництва, остільки методи планування, показники та розділи планів, організація самого процесу їх розробки повинні постійно переглядатись, а при необхідності — розроблюватись та застосовуватись поліпшені або принципово нові методи та процедури планування (табл. 1). Таблиця 1. Рівень ринкової конкуренції та особливості систем планування діяльності підприємства. Рівень конкуренції Відсутність конкуренції або її незначний характер Значна або досконало розвинута конкуренція Основне відображена в планах Зростання прибутку шляхом збільшення обсягів виробництва та продажу Зростання прибутку зарахунок збільшення частки ринку, освоєння нових ринкових сегментів,
 • 3. підприємницька мета товарів стабільної номенклатури інтенсивного оновлення продукції (послуг) Тип стратегічного планування Довгострокове (на 10, 15, 20 років), екстраполятивного типу, що має на меті збереження або посилення в майбутньому тенденцій минулого стосовно факторів виробництва Довгострокове (на період, що визначається рівнем динамізму зовнішнього середовища), юінтерполятивного типу, тобто виходячи із стратегічної цілі або системи цстей, що встановлюються на основі прогнозів розвитку зовнішніх факторів Завдання тактичного (поточного планування) Максимально можливе використання внутрішніх резервів виробництва, нарощування виробничого потенціалу при незмінному його призначенні Реалізація передумов, етапних завдань досягнення стратегічних цілей, максимально швидка реакція виробництва на зміни ринкової кон'юнктури, створення резервів мобільності виробництва Система планів підприємства При плануванні діяльності підприємства розробляють плани для: різних підрозділів підприємства та загальний план; всіх видів діяльності або цільові плани, що передбачають завдання по якомусь одному напрямку роботи; різних періодів часу — довго", середньо- та короткострокові. Кожний вид плану має свої особливості в методах та порядку його розробки, різні показники. В умовах ринку зростаюче значення має передпланова проробка можливих варіантів розвитку, дії в майбутньому зовнішніх та внутрішніх чинників, тобто Прогнозування. Як необхідний елемент системи планування, інструмент, що дозволяє визначити (з певною ймовірністю) майбутні якісні та кількісні умови діяльності підприємства, прогнозування поділяється на два напрямки: • прогнозування зовнішнього середовища; • прогнозування внутрішніх умов діяльності. Перший напрямок має пріоритетне значення і повинен включати в себе прогнози: народногосподарський, науково-технічний, ринкової кон'юнктури, і соціально-політичний. Прогнозування внутрішніх умов являє собою послідовну розробку економічного, науково-технічного, соціального та організаційного прогнозів. В залежності від тривалості планового періоду планування поділяється на перспективне і поточне. Перспективне планування на підприємстві охоплює довгострокове (стратегічне) і середньострокове. Із врахуванням горизонту планування перспективний план розробляється із різною отупінню деталізації. Довгостроковий план виражає переважно стратегію розвитку підприємства, в ньому представлені рішення, що стосуються сфер діяльності та вибору її напрямків. Він має більш концептуальний характер і в ньому описово представлені якісні рішення, а необхідний цифровий матеріал використовується лише для обґрунтування цих рішень. Найважливішими складовими середньострокового плану є детальна хронологізація проектів, повна номенклатура виготовлюваної продукції, більш конкретні інвестиційні та фінансові показники. Середньостроковий план — це більш деталізований стратегічний план на перші S роки діяльності підприємства. Межа між довгостроковими і середньостроковими планами дуже розмита і не може бути встановлена однозначно. "Довжина" планового періоду залежить від ступеню визначеності умов діяльності підприємства, його галузевої належності, загальної економічної ситуації в країні, достовірності первинної інформації, якості її аналітичної обробки тощо. При переході від довгострокового до середньострокового плану інтервальні показники замінюються на абсолютно визначені, а самі показники використовуються в менш агрегованій формі.
 • 4. Поточне планування полягає в розробці планів на всіх рівнях управління підприємством та по усіх напрямках діяльності, а також планів на більш короткі періоди квартал, місяць). Різновидом поточного планування є оперативно-календарне планування, яке являє собою календарне ув'язування виробничого процесу між структурними підрозділами із врахуванням послідовності та метрів технологічного процесу. Ядром (визначальною ланкою), системи планів підприємства виступає його стратегія розвитку, при розробці якої використовуються результати аналізу нього середовища, виконання прийнятих стратегічних планів. Ці ж результати, як і вибрана стратегія слугують основою для розробки детальних середньо та довгострокових планів (рис. 1). Оскільки аналітична робота, спостереження за змінами в ринковому середовищі проводяться постійно, то завжди може виникнути необхідність внести певні корективи або в короткострокові, або в середньострокові плани. Існує також ймовірність передчасної розробки нової стратегії підприємства. Рис. 1. Принципова схема взаємодії основних блоків процедури розробки планів діяльності підприємства. Методи планування на підприємстві. Планування діяльності підприємства здійснюється за допомогою різних методів. При виборі методів планування необхідно враховувати певні вимоги до них: • методи планування повинні: по-перше, бути адекватними зовнішнім умовам господарювання, особливостям різних етапів процесу становлення та розвитку ринкових відносин; • найбільш повно враховувати профіль діяльності об'єкта планування та різноманітність в засобах та шляхах досягнення основної підприємницької мети — збільшення прибутку; по-третє, відрізнятися в залежності від виду розроблюваного плану. Більшість відомих методів планування можна класифікувати за різними ознаками. Результати класифікації методів планування за певними ознаками представлені в табл. 2. Ресурсний метод планування, виділений за ознакою "Вихідна позиція для розробки плану", із урахуванням ринкових умов господарювання та наявних ресурсів може застосовуватись при монопольному становищі підприємства або при слабо розвинутій конкуренції. З посиленням конкурентної боротьби вже потреби ринку попит на продукцію (послуги) стають вихідною позицією, початковим моментом планування. Підприємство самостійно виконує цілепокладання, визначає мету (цілі) діяльності і для її (їх) досягнення формує відповідні плани. В залежності від сили ринкової влади підприємства застосовуються і різні принципи визначення кінцевого та проміжних значень планових показників. При монопольному положенні, відсутності загрози з боку конкурентів підприємство впевнене в тому, що розвиток в майбутньому буде здійснюватись із збереженням тенденцій, що склались в минулому. Проміжні та кінцеві (на кінець планового періоду) значення планових показників визначаються методом екстраполяції — на основі динаміки цих показників в минулому, припускаючи, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розробки плану будуть збережені в майбутньому.
 • 5. Таблиця 2. Класифікація методів планування Класифікаційні ознаки Методи планування Вихідна позиція для розробки плану • Ресурсний (за можливостями) • Цільовий (за потребами) Принципи визначення планових показників • Екстраполяційний • Інтерполяційний Спосіб розрахунку планових показників • Спробно-статистичний (пересічних показників) • Чинниковий • Нормативний Узгодженість ресурсів та потреб •. Балансовий • Матричний Варіантність розроблюваних планів • Одноваріантний (інтуїтивний) • Поліваріантний • Економіко-математичної оптимізації Спосіб, виконання розрахункових операцій • Ручний • Механізований • Автоматизований Форма подання планових показників • Табличний • Лінійно-графічний • Логіко-структурний (сітьовий) Тобто в протилежність наступального руху при екстраполяції інтерполятивний метод передбачає зворотний рух — від встановленої мети та відповідного кінцевого значення планових показників з обчисленням проміжних їх величин. Для визначення ступеню обґрунтованості показників важливим є виокремлення методів планування за способом розрахунку планових завдань. Спробно-статистичний (пересічних показників) метод передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх величин при встановленні планових показників. Більш обґрунтованим є чинникові/й метод планування у відповідності із яким планові значення показників визначають на основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників. Розрахунки за окремими факторами застосовуються перш за все при плануванні ефективності виробництва (визначенні можливих темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції тощо). Найбільш точним є нормативний метод планування, суть якого полягає в тому, що планові показники розраховуються на основі прогресивних норм використання ресурсів із врахуванням їх змін в результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді. Зрозуміло, що застосування цього методу на підприємстві вимагає створення відповідної нормативної бази. Узгодженість при плануванні потреб із необхідними ресурсами для їх задоволення забезпечується за допомогою балансового методу. Його суть зводиться до розробки спеціальних таблиць-балансів, в одній частині яких із різною cтупінню деталізації показують всі напрямки витрачання ресурсів у відповідності із потребами, а в другій — джерела надходження цих ресурсів. В процесі розробки балансу має бути вирішене таке основне завдання: забезпечити рівність між вказаними двома частинами балансу. Баланси на підприємстві розробляються для різних видів ресурсів (матеріальні, трудові, фінансові). Матричний метод планування є подальшим розвитком балансового методу і являє собою побудову моделей взаємозв'язків між виробничими підрозділами та показниками. В сучасних умовах господарювання на підприємствах звичайно розробляють не один, а декілька варіантів плану. Показники окремих його розділів (найбільш важливих) мають бути оптимізовані за допомогою економіко-математичного моделювання. На зміну традиційному ручному методу планування з застосуванням найпростіших обчислювальних засобів започатковані і набувають поширення більш сучасні — механізовані і автоматизовані з використанням настільних електронних обчислювачів, персональних комп'ютерів та складних електронно-обчислювальних машин (комплексів). Форма подання
 • 6. розраховуваних показників планів (у вигляді таблиць, малюнків, схем, сітьових графіків тощо) відображає культуру і наочність того або іншого методу планування діяльності підприємства