Contenu connexe

Similaire à Solvency ii Ti σημαίνει για μένα - Διαμεσολάβηση(20)

Dernier(20)

Solvency ii Ti σημαίνει για μένα - Διαμεσολάβηση

 1. Myrto Hambaki Head of Financial Affairs & Life Business (HAIC) SEMA – HIBA Solvency II – Tι σημαίνει για μένα; Ενώνοντας τα κομμάτια του πάζλ…
 2. Άλλη φιλοσοφία…
 3. Ένας νέος «ασφαλιστικός κόσμος»:  1.1.2016  Η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη;  Για τους ασφαλιστές; Για την διαμεσολάβηση; Τους ασφαλισμένους; Tους επόπτες; Την οικονομία; Για όλους;
 4. Γιατί όμως ;  Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μπορεί μια ασφαλιστική εταιρία να επιβιώσει στην ζούγκλα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, αξιολογώντας μόνο τον ασφαλιστικό κίνδυνο που αναλαμβάνει;  Μεταβλητότητα αγορών  Φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά γεγονότα;  Αντασφάλιση , συνεργάτες, διαμεσολαβητές;  Εξάρτηση από την τεχνολογία
 5. Ολιστική προσέγγιση του κινδύνου :  Από την λειτουργία  Από τις διοικητικές αποφάσεις  Από τις επενδυτικές επιλογές  Από την έκθεση στο χρηματοπιστωτικό, νομικό και φορολογικό σύστημα  Από σημαντικές συμφωνίες με τρίτα μέρη  Από την φήμη  Από οτιδήποτε απειλεί την βιωσιμότητα
 6. Το Solvency II…
 7. Ποσοτικά … SCR Adj BSCR Op Market Health Default Life Non-life Interest Rate Intang Equity Property Lapse Disability Morbidity Longevity Premium Reserve Non-SLT Health CAT SLT Health Con- centration Currency Spread Expenses Revision Lapse Mortality Lapse Disability Morbidity Longevity Expenses Revision Mortality CAT Premium Reserve Lapse CAT
 8.  Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης  Κρίσιμες Λειτουργίες : Διαχείριση Κινδύνων, Αναλογιστική, Κανονιστική Συμμόρφωση και Εσωτερική Επιθεώρηση  Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων  Σύστημα Εσωτερικής Επιθεώρησης  Πολιτικές, Διαδικασίες, οργανωτική δομή και διάδραση  Ήθος και καταλληλότητα  Εξωπορισμός Ποιοτικά…
 9. Δημοσιοποίηση και διαφάνεια…  Τακτική Εποπτική Αναφορά (Regular Supervisory Report – RSR), η οποία απευθύνεται στην αρμόδια εποπτική αρχή και παρέχει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες (narrative, qualitative information)  Έκθεση σχετικά με τη Φερεγγυότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση (Solvency and Financial Condition Report - SFCR)η οποία περιλαμβάνει επίσης ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες  Πρότυπα Ποσοτικής Αναφοράς (QRT's).
 10. Τι σημαίνει για μένα …
 11. Οι προκλήσεις για τις εταιρίες…  Ακυρώσεις / εξαγορές λόγω οικ.συγκυρίας  Πτώση αξιών στην ακίνητη περιουσία & τις επενδύσεις / PSI  Αλλαγές στην τιμολόγηση  Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας  Αλλαγές στα κανάλια διανομής  Αλλαγές στις καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες τα τελευταία χρόνια…
 12. Οι προκλήσεις για τις εταιρίες…  Αλλαγές στη νομοθεσία  Αλλαγές στη φορολογία  Δυσκολία μακροχρόνιου προγραμματισμού  Υψηλά κόστη προσαρμογής στη νομοθεσία  Πρόσθετα κεφάλαια; Πως; Ποιος ;  Αναδυόμενοι κίνδυνοι – Capital Controls  Και επιτέλους… τι θα γίνει με την Ελλάδα;
 13. Οι προκλήσεις για την διαμεσολάβηση… Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (Quan)  Η συμβατική σχέση μου σχέση με την εταιρία θα αλλάξει; Θα αξιολογηθώ ως εξωτερικός συνεργάτης; Με ποια κριτήρια;  Ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των receivables – Πότε; Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (Qual)  Τι θα γίνει αν διαχειρίζομαι claims ή διενεργώ underwriting;  Επηρεάζω τον λειτουργικό κίνδυνο της εταιρίας με τις ενέργειες μου;  Οφείλω να ακολουθώ πολιτικές και διαδικασίες;  Θα ελέγχομαι;  Θα πρέπει να στέλνω αναφορές;  Θα αλλάξει η πολιτική πωλήσεων;
 14. Οι προκλήσεις για την διαμεσολάβηση… Προϊόντα (Quan)  Ποια business lines θα επιλέξει να διατηρήσει η επιχείρηση;  Mε ποιες παροχές;Mε ποια διάρκεια;Mε ποιες εξαιρέσεις; Εγγυήσεις; Μακροπρόθεσμα συμβόλαια;  To κόστος πως θα διαμορφωθεί; Προϊόντα (Qual)  Θα επηρεαστεί η κερδοφορία των υφιστάμενων προϊόντων;  Τα νέα προϊόντα θα μου επιφέρουν τα ίδια έσοδα;  Πως όλα αυτά θα γίνουν κατανοητά και αποδεκτά από τον πελάτη μου;
 15. Οι προκλήσεις για την διαμεσολάβηση… Στοιχεία και δεδομένα (Quan)  Πως θα διασφαλίσω την ποιότητα των δεδομένων προς την εταιρία;  Τι επιπλέον θα μου ζητηθεί;  Μήπως θα χρειαστώ μηχανογραφική αναβάθμιση και υποστήριξη; Δημοσιοποίηση και διαφάνεια (Qual)  Μπορεί ο επόπτης να μου ζητήσει πληροφορίες;  Ηλεκτρονικά ή έγγραφα;  H εταιρία θα με επιβαρύνει με επιπλέον αναφορές;
 16. Ενώνοντας τα κομμάτια…
 17. Η ασφαλιστική αγορά αλλάζει …  89% CEO’s παγκοσμίως θα κάνει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των εταιριών και των προϊόντων στα επόμενα χρόνια  71% CEO’s παγκοσμίως σκέφτεται να αναθεωρήσει την συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες στα επόμενα χρόνια
 18. Οι προκλήσεις του περιβάλλοντος…  Η μεταβλητότητα των αγορών (διαχείριση κεφαλαίων και κινδύνων)  Τα χαμηλά επιτόκια και οι ασφαλιστές ως «θεσμικοί επενδυτές»  Η κρίση χρέους ως κίνδυνος
 19. Οι προκλήσεις του περιβάλλοντος…  Η τεχνολογία ανατρέπει τις καταναλωτικές συνήθειες  Η τεχνολογία αντικαθιστά την εργασία - ως μέθοδος μείωσης του κινδύνου (λιγότεροι underwriters)  O καταναλωτής; Rational behavior ?
 20. Οι τάσεις…  Αύξηση του Risk Pooling  Social Networks – αλλάζουν την προώθηση αλλά και την πληροφόρηση  Big Data – για τιμολόγηση και μείωση της απάτης
 21. Οι τάσεις… Δομημένα σε μη δομημένα επιχειρησιακά μοντέλα :  Δομημένα δεδομένα/ τακτικές αποφάσεις/ αντιδραστικό επιχειρησιακό μοντέλο σε  Μη δομημένα δεδομένα/ στρατηγικές αποφάσεις/ προληπτικά επιχειρησιακά μοντέλα  49% - Η ανάλυση των δεδομένων ως συγκριτικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα  DIGITAL ERA – by 2020
 22. Οι τάσεις… Solvency IISolvency II ++ EnterpriseEnterprise RiskRisk ManagementManagement
 23. Πιθανές επιπτώσεις  Αλλαγή του μοντέλου συνεργασίας  Ανάγκη δημιουργίας δυνατών σχέσεων με τον πελάτη και ακριβούς αξιολόγησης των αναγκών  Ποιοτική ανάλυση των δεδομένων ως βάση αποτελεσματικών συνεργασιών σε μεσίτες και πράκτορες…
 24. Πιθανές επιπτώσεις  Ανάγκη για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – σε συνάρτηση και με την εξελισσόμενη νομοθεσία (IMD, PRIP’s)  Διαφάνεια στην τιμολόγηση (?)  Μείωση κινδύνων και ζημιών – παροχή υπηρεσιών σε αυτούς τους τομείς σε μεσίτες και πράκτορες…
 25. Πιθανές επιπτώσεις  Ανάγκη για εξειδίκευση σε τομείς όπως : διαχείριση κινδύνων, ανάλυση δεδομένων, underwriting κλπ  Ανάγκη άμεσης προσαρμογής στο νέο περιβάλλον  Ανάγκη καινοτομίας στις μεθόδους συνεργασίας αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε μεσίτες και πράκτορες…
 26. Το νέο πλαίσιο απαιτεί…  Αποφάσεις βασισμένες στην κεφαλαιακή επιβάρυνση  Προϊόντα  Διαχείριση κινδύνων  Ενισχυμένη διαφάνεια  Ποιότητα υπηρεσιών Ένας νέος «ασφαλιστικός κόσμος» ανοίγεται μπροστά μας… ποιος είναι ο ρόλος μου σ’αυτόν;
 27. Οι νικητές του αύριο…  Δομημένοι ώστε να μπορούν να αλλάζουν  Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του – Αξία!  Με γνώση και επίγνωση του περιβάλλοντος  Με δυνατότητα «σύντηξης» των καναλιών  Βελτιστοποιημένες διαδικασίες  Με ουσιαστική γνώση του ERM / EDM
 28. Οι νικητές του αύριο…  H γνώση και η εκπαίδευση  Ρεαλισμός και αξιολόγηση των συνθηκών  Ποιότητα υπηρεσιών  Προσωπική επαφή  Η τεχνολογία δεν είναι εχθρός…
 29. Σας ευχαριστώ...