Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

історія 2014 15р

 • Soyez le premier à commenter

історія 2014 15р

 1. 1. Інструктивно-ммееттооддииччнніі ррееккооммееннддааццііїї щщооддоо ооррггааннііззааццііїї ннааввччааллььнноо-- ввииххооввннооггоо ппррооццеессуу ттаа ввииккллааддаанннняя ссууссппііллььнноо--ггууммааннііттааррннооггоо ццииккллуу уу 22001144//1155 ннааввччааллььннооммуу ррооцціі
 2. 2. ППллаанн ппррооввееддеенннняя РРММОО:: •Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання історії у 5 та 6 класах. •Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу та викладання предметів суспільно – гуманітарного циклу в 7-11 класах у 2014-2015 н.р. •Вимоги до ведення шкільної документації. •Різне (ознайомлення з новими наказами, модель методичної роботи). •Планування роботи ОМО (робота в групах).
 3. 3. Структура 2014-2015 н.р. навчального року. У 22001144--22001155 нн..рр ннааввччааллььнніі ззаанняяттттяя ооррггааннііззууююттььссяя ззаа ссееммеессттррооввооюю ссииссттееммооюю:: -- ІІ ссееммеессттрр -- зз 11 ввеерреесснняя ддоо 2266 ггрруудднняя,, -- ІІІІ ссееммеессттрр –– зз 1122 ссііччнняя ддоо 2299 ((3300)) ттррааввнняя.. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників основної (1 – 8 червня) і старшої (22 – 28 травня) школи.
 4. 4. Вручення документів про освіту міністерство рекомендує провести для випускників: - 9-х класів 10 – 11 червня, - 11-х класів – 30 – 31 травня. Упродовж навчального року для учнів передбачені канікули: -- ооссіінннніі -- зз 2277 жжооввттнняя ддоо 22 ллииссттооппааддаа,, -- ззииммооввіі -- зз 2299 ггрруудднняя ддоо 1111 ссііччнняя,, -- ввеесснняянніі -- зз 2233 ддоо 2299 ббееррееззнняя.. (Конкретні терміни проведення канікул визначаються відповідними органами управління освітою відповідно до місцевих особливостей, епідеміологічних та кліматичних умов). Канікули провести у наступні терміни: • Осінні: з 15.10.2014 р. по 19.10.2014 р. • Зимові: з 13.12.2014 р. по 11.01.2015 р. • Весняні: з 16.02.2015 р. по 01.03.2015 р. • Великодні: з 06.04.2015 р. по 13.04.2015 р.
 5. 5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання історії у 5 та 6 класах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» з 2013/2014 навчального року 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів продовжують навчання за новими програмами з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua
 6. 6. У 2014/2015 навчальному році на чисельні прохання вчителів країни будуть чинними одночасно дві програми для учнів 5 класів: - «Історія України. Вступ до історії» (К., Перун. 2005); - «Історія України (Вступ до історії) (К., Видавничий дім «Освіта». 2013). Відповідно вчителі, які працюватимуть за програмою 2005 р. можуть користуватись підручниками, що вийшли друком у 2010 році: «Вступ до історії України», автори Власов В., Данилевська О. та «Вступ до історії України», автор Мисан В.
 7. 7. Вчителі, які оберуть програму 2013 р. користуються відповід-но підручниками, що вийшли друком у 2013 році:  «Історія України (Вступ до історії), автора Власова В., видавництво «Генеза»  «Історія України (Вступ до історії), авторів Пометун О., Костюк І., Малієнко Ю., видавництво «Освіта».
 8. 8. Принципове значення для організації навчання історії в 5 класі мають активні та інтерактивні методи. Роботу з підручником потрібно чергувати з коротким викладом (розповіддю) вчителя, роботою із зошитом. З огляду на вікові особливості п’ятикласників розповідь учителя не повинна мати нічого спільного з лекцією, а уроки жодною мірою не повинні зводитися тільки до читання й переказування тексту підручника. Немає потреби переповідати той матеріал, що викладений у підручнику, як і не потрібно ускладнювати виклад додатковою інформацією. Обов’язковою умовою успішного навчання історії в п’ятому класі є різноманітна самостійна робота учнів.
 9. 9. Чинною для учнів 6 класів є програма «Інтегрований курс. («Всесвітня історія. Історія України»,(Київ. Видавничий дім «Освіта». 2013). У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчаються як єдиний інтегрований курс. Тому в класному журналі для записів відводиться одна сторінка. Запис робиться таким чином: Історія України. Всесвітня історія. (Інтегрований курс). Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії недоцільно.
 10. 10. Структура програми з історії у 6 класі. • Повторення (1 год) • Вступ (1 год) • Розділ І.Життя людей за первісних часів (7 год) ------ (8 год); • Розділ ІІ. Цивілізації Давнього Сходу. Тема 1. Давній Єгипет (6 год) – (7 год). Тема 2. Цивілізації передньої та Центральної Азії. Кімерійсько-скіфський світ (6 год) ---- (8 год). Тема 3. Давня Індія та Китай (6 год).
 11. 11. • Розділ ІІІ. Історія Давньої Греції. Тема 1. Становлення античної Грецької цивілізації (8 год) --- (8 год). Тема 2. Антична Грецька цивілізація класичної доби (8 год) ---- (6 год). Тема 3. Доба Еллінізму (5 год) --- (6 год). • Розділ ІV. Історія Давнього Риму. Тема 1. Давній Рим за царської та республіканської доби (10 год) --- (5 год). Тема 2. Римська імперія (10 год) – (4 теми -14 год).
 12. 12. Програмою передбачено оглядові уроки:  Держави Центральної Азії в І тис. до н.е. (Ново-Ассирійське, Нововаівилонське, Перське царство)  Перший тріумвірат і диктатура Цезаря. Мета уроків – розвантажити учнів. Контроль знань та оцінювання навчальних досягнень учнів з даних тем не передбачено.
 13. 13. Автори підручників:  Всесвітня історія. Історія України, автори Бандровський О.Г., Власов В.С.; Всесвітня історія. Історія України, автори Пометун О.І., Малієнко Ю.Б. З 15 серпня 2014 року Міністерство освіти і науки України у співпраці з Асоціацією книговидавців та книгорозповсюджувачів створили депозитарій підручників. Всі бажаючі відтепер можуть вільно за адресою: http://uatest.lokando.com/ користуватись підручниками. Для їх завантаження необхідно зареєструватись.
 14. 14. З метою реалізації вимог компетентнісного підходу у новій на- вчальній програмі з всесвітньої історії та історії України (6 клас) як окрему структурну складову також уведено спеціальні уроки - – практичні заняття. Практичні заняття передбачають використання на уроці історичних джерел, насамперед наведених у підручнику.
 15. 15. Кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів з допомогою вчителя над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел знань (підручники, де вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання, Інтернет- ресурси, фонди музеїв, місцеві історичні пам’ятки, оглянуті учнями під час екскурсій).
 16. 16. Під час практичного заняття вчитель є консультантом у процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу залежно від віку та пізнавальних можливостей. Матеріали до практичних занять і методичні рекомендації щодо організації пізнавальної діяльності учнів подані в підручниках. Порядок проведення практичних занять і оцінювання їх результатів та наявність домашнього завдання після нього залишається у компетенції вчителя.
 17. 17. «Регламентована навчальною програмою година узагальнення/ тематичного оцінювання використовується для проведення або уроку узагальнення і систематизації, або уроку контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів. Урок узагальнення і систематизації або урок контролю (і корекції) проводяться із пропонуванням усних, письмових або комбінованих видів завдань. На правій сторінці журналу робиться відповідний до типу уроку запис: або «Урок узагальнення і систематизації із теми “ ”», або «Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів із теми “ ”».
 18. 18. На уроці узагальнення і систематизації пізнавальна діяльність учнів (усіх або вибірково) оцінюється на розсуд учителя. На уроці контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів оцінюється пізнавальна діяльність усіх присутніх шестикласників. Оцінка за урок контролю є визначальною під час виставлення бала за тему!!!!!!!!!!! Запис практичних занять здійснюється відповідно до формулювання у програмах. Наприклад, «Практичне заняття. Міфи та релігія Стародавнього Єгипту».
 19. 19. ІІннссттррууккттииввнноо--ммееттооддииччнніі ррееккооммееннддааццііїї щщооддоо ооррггааннііззааццііїї ннааввччааллььнноо--ввииххооввннооггоо ппррооццеессуу ттаа ввииккллааддаанннняя ііссттооррііїї уу 77--1111 ккллаассаахх уу 22001144--22001155нн..рр.. У 2014-2015 навчальному році: - учні 7-9 класів навчатимуться за програмою "Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи". - для 10-11 класів академічного рівня та рівня стандарту чинними є програми "Історія України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н.М., Фреймана Г.О.; - для класів історичного профілю чинними є програми "Історія України. 10-11 класи" (140 годин на рік, 4 години на тиждень) авторів Кульчицького С.В., Лебедєвої Ю.Г.
 20. 20. Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми: "Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)" колективу авторів Ладиченко Т.В. та ін. Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Для класів історичного профілю чинною є програма зі всесвітньої історії (автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.), що розрахована на 3 години тижневі (105 годин на рік). Всі програми розміщені на офіційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) та надруковані у фахових виданнях.
 21. 21. Зміни, що відбулись в програмі з історії України для 10-11 класів. • до теми «Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929 1938 рр.)» додається «Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу»; • до теми «Україна в роки другої світової війни (1939 -1945 рр.)* Велика Вітчизняна війна (1941 -1945 рр.)» додається «Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.»; • до теми «Україна в перші повоєнні роки 45 початок 50-х рр.)» додається «Національно-визвольний рух 1944- 1954 рр.»
 22. 22. • до теми «Україна в умовах політичної та економічної лібера-лізації суспільства (середина 50-х середина 60-х рр.)» додається «Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953— 1954 рр. XX з’їзд КПРС і початок лібералізації». • Програму доповне-но персоналіями: Л. Лук’яненко, І. Кандиба, А. Горська, В. Чорновіл, І.Дзюба та ін.
 23. 23. Вивчаючи теми, пов’язані з Голодомором, учитель має керува-тись Законом України «Про Голодомор 1932- 1933 років в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст. 504 ), де вказується на те, що “Голодомор визнається актом геноциду Українського народу….”. Усі програми розміщені на офіційному сайті Міністерства та над-руковані у фахових виданнях.
 24. 24. ре Відповідно до методичних реккооммееннддаацціійй ММООНН ввччииттеелляямм,, ппіідд ччаасс ввииккллааддаанннняя ккууррссіівв ііссттооррііїї сслліідд ззввееррннууттии ууввааггуу ннаа:: - Вивчення історії України та всесвітньої історії доцільно синхронізувати; - Виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу; - Використання у вивченні історії інформаційно- комунікаційні технології (ІКТ); - Використання в навчанні учнів картографічних посібників – атласів, контурних карт, настінних карт;
 25. 25. - Активізації дослідницької діяльності учнів, що сприяє формуванню інтересу учнівської молоді до історії, в першу чергу до минувшини рідного краю, формуванню навичок критичного погляду на історичні події, уміння робити висновки.
 26. 26. Правознавство. У 2014 —2015 навчальному році учні 9 –х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс». Для 10 класів всіх профілів (окрім правового) на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 год. на тиждень), а для правового профілю – 3 години на тиждень.
 27. 27. Чинною програмою для учнів 9–х класів є програма "Правознавство. Практичний курс" авторів Пометун О.І., Ремех Т.О. Для 10 класів рівня стандарту / академічного на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка І.І. та Палійчук Н.Й.
 28. 28. При вивченні курсу „Правознавство” у 2014/2015 навчальному році слід враховувати новели вітчизняної правової системи. Зокрема, на їх зміст впливає зміна основоположних конституційних засад організації суспільного і державного ладу в Україні у зв’язку із прийняттям 21.02.2014 року Закону України „Про відновлення дії окремих положень Конституції України” (№ 742-VII), яким відновлено дію окремих положень Конституції України з такими змінами, внесеними законами України від 08.12.2004 року № 2222-IV, від 01.02.2011 року № 2952-VI, від 19.09.2013 року № 586-VII.
 29. 29. Нові конституційно-правові реалії мають важливе значення при вивченні учнями усіх розділів правознавства: теорії держави і права, конституційного права, основ публічного і приватного права України. Враховуючи ухвалені рішення Верховної Ради України, необхідно назвати закони України, що приведені у відповідність із чинними конституційно-правовими нормами: - „Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України” від 23.02.2014 року (№ 763-VII)
 30. 30. • „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань судоустрою та статусу суддів” від 23.02.2014 року (№ 769-VII), • „Про Кабінет Міністрів України” від 27.02.2014 року (№ 794-VII), • „Про внесення змін до Закону України „Про центральні органи виконавчої влади” щодо приведення його у відповідність із Конституцією України” від 27.02.2014 року (№ 795-VII), • „Про внесення змін до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” щодо приведення його у відповідність із Конституцією України” від 27.02.2014 року (№ 796-VII), • „Про Національну гвардію України” від 13.03.2014 року (876-VII).
 31. 31. З метою більш кваліфікованого викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах бажано, щоб цей предмет щорічно викладався в школі одним вчителем.
 32. 32. ЛЛююддииннаа іі ссввіітт У старшій школі знання про взаємозв'язки людей і суспільства, про історію та основні засади світових релігій учні отримують під час вивчення навчального предмета "Людина і світ", який з 2011/2012 навчального року став обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає опанування філософських, світоглядних знань інтегрованого узагальнюючого характеру й має величезний виховний потенціал. Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета "Людина і світ" відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень), а профільного рівня – 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинними є програми: "Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)" та "Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)" авторів Ладиченко Т.В., Бакки Т.В., Марголіної Л.В.
 33. 33. Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки від 23.06.2000 № календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, виготовленими на основі навчальних програм . На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів вчитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.
 34. 34. Учнівські зошити з предметів суспільно- гуманітарного циклу учителі перевіряють один раз на семестр, виставляючи або не виставляючи (на власний розсуд) бал за ведення зошита в журнал. Виставляючи тематичні оцінки, вчитель може враховувати чи не враховувати оцінку за ведення зошита. Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України.
 35. 35. Вимоги до календарно-тематичного планування Календарно-тематичне планування – це розподіл у часі окремих уроків із врахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему, кількості тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладу занять. Планування розробляється вчителем на кожний клас у відповідності з навчальною програмою та вимогами Державного освітнього стандарту. У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється загальне планування для класів паралелі.
 36. 36. Календарно-тематичний план учителя має включати такі розділи: •титульний аркуш, де зазначено найменування освітнього закладу; назву документа (календарно- тематичне планування); назву предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу); навчальний рік; клас (класи); прізвище, ім'я та по батькові вчителя. •На титульному аркуші повинні бути записи: «Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – протокол № … від …»; «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»; «Затверджено: директор навчального закладу: (дата затвердження)».
 37. 37. • Календарно-тематичне планування повинно обов'язково включати номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку. • Графа «Зміст (тема) уроку» включає: загальні назви теми; кількість годин, відведених на вивчення даної теми; теми кожного уроку;контроль по завершенню вивчення даної теми. • У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з даним тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, різноманітні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків тощо). • Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту програми, за якою ведеться навчання.
 38. 38. Вчителі мають право користуватися планами на друкованій основі, а не писати їх «від руки», допустимою є також календаризація у програмах. Також вчителі можуть користуватися друкованими посібниками з алендарно- тематичного планування за умови, що вони відповідають навчальним програмам і оформлені згідно викладених вимог.
 39. 39. Історія України. Всесвітня історія Таблиця розподілу годин на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень 10 11 10 11 10 11 Українська мова 1 1 2 2 4 4 Українська література 2 2 2 2 4 4 Іноземна мова 3 3 3 3 5 5 Друга іноземна мова - - - - 3 3 Світова література 1 1 2 2 3 3 Історія України 1 1,5 1,5 1,5 4 4 Всесвітня історія 1 1 1 1 3 4 Громадянська освіта: правознавство 1 - 1 - 3 3 економіка - 1 - 1 3 3 людина і світ - 0,5 - 0,5 - 1 філософія - - - - 2 2 Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 Естетика - - - - - 1 Математика 3 3 - - - - Алгебра - - 2 3 5 5 Геометрія - - 2 2 4 4
 40. 40. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 5-9 класів. Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 5 6 7 8 9 5-9 Мови і літератури Українська мова 3,5 3 3 2 2 13,5 Українська література 2 2 2 2 2 10 Іноземна мова 3,5 3 3 2 2 13,5 Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10 Суспільство - знавств о Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6 Всесвітня історія - 1 1 1 1 4 Правознавство (практичний курс) - - - - 1 1 Етика 1 1 - - - 2 Естетична культура Музичне мистецтво 1 1 1 1 - 4 Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3 Художня культура - - - - 1 1 Математика Математика 4 4 - - - 8 Алгебра - - 2,5 2 2 6,5 Геометрія - - 1,5 2 2 5,5
 41. 41. Інтернет-ресурси для вчителів історії. • www.history.org.ua Інститут історії Національної Академії наук України • www.livius.org Сайт, присвячений історії Стародавнього світу (англомовний) • www.ancient-china.net Історія Стародавнього Китаю (англомовний сайт) • www.7wonders.synnegoria.com Сім чудес світу • www.historic.ru «Познаємо людину через її історію» (енциклопедії, довідники, історичні мапи) • www.vivl.ru Всесвітня історія в особах • www.ostu.ru/personal/nikolaev Історичні мапи • www.history.rin.ru Історична інформація, мапи, цікаві факти • www.pero-maat.ru Історія Давнього Єгипту
 42. 42. • www.ellada.spb.ru Історія Давньої Греції • www.ancientrome.ru Історія Давнього Риму • www.mythology.sgu.ru/mythology/ant Антична міфологія • www.his.1september.ru/urok Я йду на урок історії (методичні розробки та рекомендації з викладання суспільних дисциплін) • www.tgorod.ru Матеріали з історії середньовічного міста • www.bukvaa.narod.ru Проект «Бібліотека хрестоносця» • www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка» • history.vn.ua Книги та підручники з історії України та всесвітньої історіїwww. • http://www.thehistorynet.com Інформація з всесвітньої історії (англомовний сайт) • www.cossackdom.com Історія українського козацтва
 43. 43. Перелік ппррооггрраамм ккууррссіівв ззаа ввииббоорроомм,, ррееккооммееннддоовваанниихх ММііннііссттееррссттввоомм ооссввііттии іі ннааууккии УУккррааїїннии ((ллиисстт ММООННУУ ввіідд 1122..0033..22001100 №11//1111--11665522)) 1. Основи критичного мислення. Програма курсу за вибором для 10- 11 класів. Автор О. Пометун (35, 52 години). 2. Трипільська протоцивілізація. Програма курсу за вибором для 10- 11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму. Автор М. Відейко (17 годин). 3. Визначні постаті України. Програма курсу за вибором для 10-11 класів. Автор І. Гірич (68 годин). 4. Міфологія. Програма до профільного курсу 6-7 класи. Автор І. Нікітіна (68 годин) 5. Українська культура середини XVI – XIX століть. Програма до профільного курсу для 8-9 класів. Автор С. Загребельна (70 годин). 6. Ми різні – ми рівні. Програма курсу за вибором з основ культури гендерної рівності для 9-11 класів. Автори Т. Бакка, Р. Євтушенко (35 годин).
 44. 44. 7. Конституційне право України. Програма курсу за вибором для 10 (11) класу. Автор М. Галенко (35 годин). 8. Видатні постаті України середини XVI – XVIII століття. Програма до профільного курсу. 8 клас. Автор Н. Лівун, В. Островський (35 годин). 9. Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття. Програма курсу за вибором. 11 клас. Автор Ю. Василюк, М. Семкіяш (17 годин). 10. Розбудова демократії. Програма з курсу «Основи демократії. Громадянська освіта». 11 клас. (34 години) 11. Видатні постаті України кінця XVIII – початку ХХ століть. Програма до профільного курсу. 9 клас. Автори н. Лівун, В. Космірак (35 годин). 12. Живи за правилами. Навчальна програма курсів за вибором для учнів 7-8 класів. Автор Т. Ремех (35 годин).
 45. 45. 13. Права людини. Програма курсу за вибором для профільних класів. 10 клас. Автори Т. Ремех, О. Пометун (35 годин). 14. Права людини в Україні. Програма курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напрямку. 10 клас. Автор Т. Ремех (17 годин). 15. Історія держави і права України. Програма курсу за вибором для профільних 10-11 класів. Автор А. Кульчак (35 годин) 16. Історія української культури: від середньовіччя до початку нової доби. Програма курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму. Автор В. Власов (70 годин). 17. Досліджуємо історію України (новітня історія України). 10 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму. Автор Ю. Малієнко (35 годин).
 46. 46. 18. Українське відродження в ХХ столітті. 11 клас. Навчальна програма курсу за вибором. Автор Т. Мацейків (35 годин). 19. Історія України першої половини ХХ століття в особах. Програма курсу за вибором для 10-11 класів суспільно- гуманітарного напряму. Автор Т. Чубукова (70 годин). 20. Історія українського кінематографу ХХ століття. Програма курсу за вибором для 11 класу. Автор А. Приходько (35 годин). 21. Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни. Програма профільного курсу. 10-11 класи. Автори Ю. Василюк, В. Островський (70 годин). 22. Еволюція влади. Програма курсу за вибором для 11 класів. Автори А. Горлов, С. Лавринюк (17 годин). 23. ДОСЛІДЖУЮЧИ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-12 кл. (17 год) 24. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл. (35 год)
 47. 47. 25. ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 11(12 кл.) (35 год) 26. МИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10 кл. (35 год) 27. ВЧИМОСЯ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів. 7(8 кл.) (35 год) 28. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. (10-11 кл.) (35 год) 29. МИ РІЗНІ — МИ РІВНІ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл. (35 год) 30. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ XX ст. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл. (35 год)
 48. 48. Конкурси і ттууррннііррии уу 22001144--22001155 нн..рр..:: • “Славетні імена України – 2014. Богдан – Ігор Антонич”(до 03.10.2014р) • “РРооззввииттоокк ддииттяяччоо--ююннааццььккооггоо ттууррииззммуу ттаа ккррааєєззннааввссттвваа ннаа ЛЛььввііввщщиинніі.. ССттооррііннккии ііссттооррііїї””..((0011..1111..22001144рр..)) • ““ММоояя ББааттььккііввщщииннаа -- УУккррааїїннаа”” ((ддоо 2222..0099..22001144 рр..)) вв ннооммііннааццііяяхх:: -Духовна спадщина мого роду; - Козацькому роду нема переводу; - Із батьківської криниці; - З попелу забуття; - Геологічними стежками України; - Географія рідного краю. • Турнір юних істориків (березень 2015 р.); • Конкурс на кращу організацію правовиховної роботи в школі (листопад-грудень 2014 р.); • Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних істориків «Лелека» (березень – квітень 2015 р.); • “Історія міст і сіл України”(лютий 2015р)
 49. 49. Державні програми • Державна програма «Вчитель» (постанова кабміну № 1721-р від 28 березня 2002 року №379); • Державна цільова соціальна програма розвитку природничо-математичної освіти на період до 2015 року (постанова кабміну від 13 квітня 20011 р. №561); • Державна цільова соціальна програма впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року (постанова кабміну від 13 квітня 20011 р. №494); • Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» (постанова кабміну № 785 від 27 серпня 2010 р.); • Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41); • Президентська програма “Інтелектуальне майбутнє України”
 50. 50. Державні стандарти • Постанова кабміну від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» • Постанова кабміну від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” Критерії оцінювання: • Наказ від 13.04.2011р. №329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" • Наказ МОНСМУ від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» .
 51. 51. Організація роботи навчальних кабінетів • Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів". • Наказ МОН від 09.12. 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів". • Наказ МОН від 14.12.2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".
 52. 52. Ведення документації: • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів (наказ МОН № 240 від 23.06.2000). • Лист МОН від 11.09.07 № 1/9-532 "Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів". • Єдині зразки ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності (наказ МОНСМУ №423 від 10.05.2011). • Наказ МОН від 03.06.2008 №_496_"Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів".
 53. 53. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Наказом МОН від 13.04.2011 № 329 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304) затверджено Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Видами оцінювання навчальних досягнень учнів: • поточне, тематичне, семестрове, річне; • державна підсумкова атестація.
 54. 54. Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці). Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми, з урахуванням поточних оцінок, результатів виконання різних видів робіт (практичних, самостійних, контрольних, творчих) та навчальної активності школярів. Проведення окремого уроку тематичної атестації, з метою здійснення відповідного оцінювання, не передбачається. !!!!!!! Тематична оцінка виставляється у класному журналі в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
 55. 55. • Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
 56. 56. Підвищення семестрової оцінки учнями: • 9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою; • 10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.
 57. 57. • Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. • Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. • У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)). • Річна оцінка коригуванню не підлягає.
 58. 58. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 1. Записи в журналі ведуться державною мовою, записи ведуться тим кольором, який визначив навчальний заклад. 2. 04/09(чисельник-дата, знаменник-місяць). 3. «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»тощо. 4. У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо. 5. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

×