Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Valbona

856 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Valbona

 1. 1. Regjistri qendror nëpërmjet regjistruesit _________________________, në bazë të nenit19 dhe nenit 67 alinea 5 dhe 6 nga ligji për sistemin njësportel dhe për udhëheqje tëregjistrit tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridik , (gazeta zyrtare 84/05), përsubjektin për themelim, në datën ______________ e sjelli këtë VENDIMPas bartjes së të dhënave nga Regjistri tregtar në regjistrin për subjektin përthemelim janë FUTUR TË DHËNAT në vijimEMBS: 05455626Emërtimi I plotë I personit juridik: Shoqata tregtare për tregti te produkteve ushqimore dhe produktevetjera “Don” SHPKNJP” TetovëEmërtimi i shkurtuar: “Don” SHPKNJPSelia: TetovëLloji I subjektit juridik: 51.70 DOOMadhësia e subjektit juridik: e vogëlAutorizimi në qarkullimin juridik: Në qarkullimin juridik me persona të tretë shoqata paraqitet në emër tëvet dhe në llogari të vetPërgjegjësia në qarkullimin juridik: Për obligimet e bëra në qarkullimin juridik me persona të tretëpërgjigjet me të gjitha mjetet e vetaData e themelimit: 01.09.2010Data e regjistrimit fillestar: 01.09.2010Data e regjistrimit në regjistrin amë:Numri i fasciklës regjistruese: 02033068?-8-01-000 Kapitali themelues:Osnovna glavnina MKD: 3. 100.000Osnovna glavnina EUR:Pjesa e deponuar MKD: 3. 100.000Pjesa e deponuar EUR: Pronarë/Bashkëpronarë: Persona fizikNrAQ: 1111987455055Emri dhe mbiemri: Trajkovska FrosinaAdresa: rr. Ankarska 33/24Deponimi themelor MKD: 3.100.000Deponimi themelor EUR:Pjesa e deponuar MKD: 3..100.000Pjesa e deponuar EUR:Lloji i përgjegjësisë:
 2. 2. Drejtori Gjeneral Sektori I Sektori Sektori I SektoriMarketingut Juridik Finansave Tregtar
 3. 3. Shembuj1: Shpallje për punëShembull:Shpallje në mjetet për komunikim masiv1.Ndërmarrje e madhësisë së mesme për prodhimtari të pjesëve metalike në rajonin e Lincit,2.Kërkon të emëron bashkëpunëtor-re teknik në sektorin e kontabilitetit,3.Me përvojë afatgjate në departmanin e kontabilitetit në ndërmarrje të madhe,4.Ju lutemi për konkurim me shkrim deri te konsultanti ynë për personelin, d-r Ritman,5. 4020 Linc, Donaulende 37,6.Propozojmë më shumë se përparim të mesëm, ndihmë financiare gjatë blerjes së banesës.Deri në tre vjet mundësi për emërim në detyrën drejtor i departmanit të kontabilitetit,7.Duhet të jeni mes 25 dhe 35 vjetëve,8.Në plikonë me kandidaturën ju mund të shënoni „e besueshme”.Shembull:Shpallje për punë me reklama QËLLIMI MARKETI JUAJ PËR USHQIME ME ÇMIME TË ZBRITURA PËR VETËSHËRBIM Për filijalet tona, si dhe për marketin e ri në Vienë 6,Shtumpergasse, për fillim të menjëhershëm me punë, kërkoj "PUNËTORË TË GJITHANSHËM" për punë në arkë informacione detale me kënaqësi do tu jep udhëheqësi i filijaleve, ose nëse drejtoheni në zyren tonë për personelin.Shembull: Shpallje me të dhëna të sakta për firmën Firmë bijë e koncernit farmaceutik ndërkombëtar kërkon të emëroj UDHËHEQËS TË SEKTORIT „KONTABILITET DHE STATISTIKË EKONOMIKE”Sfera e veprimtarisë i përfshin të gjitha fushat e kontabilitetit: nga kontrolli i të dalurave deri te përpilimi i buxhetit dhe planifikimit financiar, si dhe kryerje të obliguar të furnizimeve për qendrën. Kërkesat tona janë si në vijim: arsimim të lartë: fakultet ekonomik, përvojë afatgjate, përvojë në punën me llogaritësit personal dhe njohje të mirë të gjuhës së huaj. Ju lutemi drejtohuni te PHARMACIA DOO,
 4. 4. Si të zbatoni intervistë të suksesshme- këshilla:• Zgjedhni vend komod për intervistën.• Përcilleni karakteristikën e punës kur flitni për pozicionin.• Bëni listë të kualifikimeve, të cilat duhet ti posedoj kandidati.• Përcaktoni minimumin e nevojshëm dhe atë që është e pëlyeshme që kandidati ta posedoj.• Shënoni pyetjet kyçe dhe shënoni vërejtje, dersia e udhëhiqni intervistën.• Fillojeni intervistën me pyetje të lehta me të cilat do ta njohtoni kandidatin. Mos parashtroni pyetje të mbyllura.• Jepni mundësi kandidatit që ti mendon përgjigjet.• Bëni pyetje lidhur me zbraztirat dhe paqartësitë në autobiografinë dhe për gjithçka lidhur me kualifikimet dhe përvojën e kandidatit.• Kushtoni kujdes shenjave paralajmëruese, sikur ndryshimet e shpeshta të vendit të punës, paknaqësia nga punëdhënësit e mëparshëm dhe paknaqësia nga rroga apo rritjet.• Mos i mbuloni anët negative të vendit të punës për të cilën kërkoni kandidat.• Mbani mend, duhet të punoni me secilin njeri, mendoni se a mundet kandidati të përshtatet në kolektiv dhe në qëllimet e biznesit.
 5. 5. Në bazë të nenit 14 dhe 16 nga Ligji për mardhënie pune (Gazeta zyrtare e RM nr. 80/93) punëdhënësiSHPKNJP “DON”SUPERMARKET TETOVEPrejBORIS KIRICH rr PN nr.AQNrAS.TETOVEkomuna: TETOVEdhe punëtori SEMI ALILI prej TETOVE komuna TETOVE në datë04.10.2010 viti. E nënshkroi këtë:VALBONAILAZI KONTRATË PËR PUNËNeni 1 Me këtë kontratë rregullohen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë nga mardhënia e punës në mes tëpunëdhënësit dhe punëtorit. Punëtori ka krijuar mardhënie të punës në kohë të papërcaktuar në datën 04.10.2010v. Punëtori krijon mardhënie pune për kohë të caktuar përshkak të sasisë së rritur të punës, për punësezonale, për zëvendësim të punëtorit që mungon________________________________________për kryerje të proektit________________________________________________ duke filluarnga____________2010 viti deri____________2010 viti. Punëtori krijon mardhënie pune si praktikant në kohëzgjatje prej_______muajve.Neni 2 Mardhënien e punës punëtori e krijon për punë në vendin e punës ne sektorin FINANCJAREpër të cilën,detyrat e punës janë të përcaktuara dhe të sqaruara në aktin për sistematizim të vendeve të punës tëpunëdhënësit dhe është e vërtetuar shkalla e 7 e pregatitjes profesionale me përvojë pune prej 2008Punëtori detyrat e punës do ti kryen në____Ndermarjen “DON Exporte-Import”në__TETOVE__.Neni 3 Punëdhënësi ia cakton punëtorit, kurse ai e pranon kryerjen e detyrave në vendin e punës mga neni 2 i kësajkontrate.Neni 4 Punëtori i pranon detyrat që dalin nga Ligji për mardhënie pune, rregullave ligjore dhe të tjera, marrëveshjakolektive, Statuti dhe aktet e punëdhënësit, e në veçanti: -punët ti kryej me ndërgjegje, në kohën e duhur dhe me kualitet, kurse mjetet e punës ti shfrytëzon në mënyrëekonomike dhe me përgjegjësi dhe të arrin rezultate pozitive në punë;
 6. 6. Neni 5 Punëdhënësi i pranon detyrat që dalin nga Ligji për mardhënie pune, rregullave ligjore dhe të tjera, marrëveshja kolektive, Statuti dhe aktet e punëdhënësit, e në veçanti: -punëtorin ta caktoj në vendin e punës për të cilën është zgjedhur; -t’ia siguron kushtet e nevojshme për punë për kryerje të detyrave të pranuara të punës; -ti siguron kohë të punës të përcaktuar, pushime dhe mungesë nga puna, mjete të përcaktuara për mbrojtje në punë si dhe kushte dhe të drejta nga mardhënia e punës, në pajtim me Ligjin dhe marrëveshjen kolektive; -ti siguron rrogë të rregullt mujore në shumë prej____18.000_DEN____________poenave dhe pagesë të shtesave tjera, kompenzimeve dhe të hyrave në pajtim me Ligjin, marrëveshjen kolektive dhe aktet e saja; -ti siguron pjesëmarrje në ndarjen e fitimit-dividendës në varësi nga rezultati i punës.Neni 6 Në rast të nevojës punëtori pajtohet që të caktohet në tjetër vend të punës e cila I përgjigjet nivelit të tijtë pregatitjes profesionale.Neni 7 Kjo kontatë mund të ndërpritet me marrëveshje të palëve edhe para skadimit të afatit për të cilin ështëarritur, me dorëheqje të njëanshme nga ana e punëtorit apo punëdhënësit në pajtim me Ligjin, marrëveshjenkolektive dhe aktet e punëdhënësit, ose ndërpret të vlen pas kalimit të afatit për të cilën është arritur.Neni 8 Kontrata është arritur në 5 (pesë) shembuj të njëjtë prej të cilëve një për punëtorin kurse të tjerat përpunëdhënësin.Neni 9 Kjo kontratë vërtetohet në Shërbimin për ndërmjetësim gjatë punësimit në _SHPK “DON-Export –Import____________.Punëtori, Punëdhënësi,SEMI ALILI VALBONAILAZI
 7. 7. L ajmerim/C lajmrim per s igurim s hendets or te obligues hem-formulari M1/M2 T e dhenat per obligues it(punedhenes i)1 Numri tatiomor I obligues it "05049924750542 Nr. ame I s ubjektit dhe nr.rendor I njes is punues e T e dhenat per te s iguruarin(puntori)3 Nr. Ame I qytetarit "08109924700214 Mbiemri I te s iguruarit Valbona .5 E mri I te s iguruarit Ilaz i6 L loji I s hkollimit te kryer E konomia7 S hkalla e s hkollimit te kryer F akultetin8 S hkalla e nivelit profes ionale E konomis t9 P rofili I s hkolles s e kryer F akulteti ekonomik10 P erkats ia nac ionale s hqiptare T e dhenat per s igurimin ( mardheniet puns ore)11 D ata e lajmrimit ne s igurimin e obligues hem s hendets or 04.10.201012 B az a e s igurimit13 O rari I punes (O ret javore) 4014 L loji I mardhenies s e punes 1.P akufiz uar 2.K ufiz uar 3.S ez onale15 Menyra e themelimit te mardhenies s e punes e Me K ontrateNens hkrimi dhe vula e agjenc ionit per puns im Nens hkrimi dhe vula e punedhens itT e dhenat per nderprerjen e s igurimit ( mardhenies s e punes )16 D ata e nderprierjs s e s igurimit(mardheniet e punes17 B az a e nderprerejes s e s igurimit(mardheniet e punesNens hkrimi dhe vula e agjenc ionit per puns im Nens hkrimi dhe vula e pundhens it
 8. 8. BIZNES PLANI DON-SHPKNJP Tregti me shumicë dhe pakicë për produkte ushqimore Tetovë Data: 01.09.2010 Hyrje Të dhëna të përgjithshme për firmën: Titulli i plotë i firmës: DON Statuti juridik: SHPKNJP Adresa: Ilindenska Tetovë Telefon: 044/351-001 Faks: 351-002 e-mail: don-IV3@hotmail.com Numri tatimor i firmës: MK261092470045 Xhiro llogaria: 290400002571304 Banka deponent (virtuele): TTK banka Data e regjistrimit të parë: 01.09.2010.v. Personi për kontakt: Valbona IlaziVeprimtaria kryesore: Tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore. Themelues: të gjithë të punësuarit Struktura pronësore: 100% private Shifra e veprimtarisë : 51.70 Viti i themelimit: 2010 Numri i të punësuarve: 21
 9. 9. REZYME Biznesi yne është biznes i cili meret me veprimtari shërbyese. Ne ofrojmë shërbime në fushen e marketingut, duke u nisur nga hulumtimi i tregut , nevojat dhe kërkesat e konsumatoreve, politikën e cmimeve, produktit, promocionit, distribuimit. Jemi 5 investitor dhe jemi shumë optimistë se me angazhimin maximal nga ana jonë do t’i arrijmë objektivat e përcaktuara. Njëri ndër qëllimet tona kryesore, që njihemi është edhe misioni ynë, është që të krijojmënjë emër të mirë si dhe të bëhemi urrë ndërlidhëse e suksesit të bizneseve që bashkpunojnë me ne. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME SHPKNJP “DON” është themeluar si shoqatë me përgjegjësi të kufizuar nga një person, me veprimtari themelore tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore dhe produkteve tjera, bën pjesë në grupin e shërbimeve tregtare me shifër të veprimtarisë 51.70. SHPKNJP “DON” ka filluar të funksionoj prej 01.09.2010, SHPKNJP “DON” ka plane afatgjate dhe serioze për zgjerimin në Republiën e Maqedonisë dhe supermarketi në qendër të Tetovës është vetëm fillimi i krijimit të zinxhirit të zgjerimit në gjith shtetin në vitet e ardhshme. Hapësirat afariste të shoqatës ndodhen në rrugën Ilindenska nr. 5 në Tetovë. Vendimin për themelim të shoqatës e kanë sjellur bashkëpjesëmarrësit të cilët më parë kanë bërë kërkim të tregut të shitjes. SHPKNJP “Don” i cili funksionon me shitjen e produkteve ushqimore dhe produkteve tjera në periudhën e ardhshme planifikon: Ta rrit sasinë e shitjes për secilin vit të ardhshëm Ta rrit profitin Të furnizohet me mallra të reja tregtare dhe ta pasuron asortimanin, Të bën kërkim të tregut të shitjes për realizim të qëllimeve të mëparshme, Të bën edukim profesional dhe përsosje në planin profesional të të punësuarve, dhe
 10. 10. 1.Lokacioni Disponojmë me hapsirë afariste prej 800m2 në rr Ilindenska nr.5., në pjesën qendrore të qytetit në lokacion atraktiv. Objekti gjendet në afërsi të qendrës ne Tetove. Masat e promocionit Në fillim do të praktikojmë aktivitete agresive propaganduese duke e shfrytëzuar miksin e promocionit. Reklamë në televizion lokal, shtypje të materijalit reklamues (katalogje, flaera, vizit kartela, stilolapsa, shkrepsa, kalendarë), pregatitje të tablove reklamuese dhe reklama ndriçuese, shitje personale, shërbim i shpejtë dhe i ndershëm nga ana e punëtorëve. Planifikojmë që në periudha të bëjmë lirime gjatë kohës së festave dhe kur do të liroheshim nga rezervat e panevojshme. Strategjia e marketingut Paraqitja jonë e parë në treg do të jetë nëpërmjet reklamimit në mediumet publike, meletra reklamuese si dhe nëpërmjet paraqitjes direkte në treg. Pasi të fillojmë me punë kërkesa jonë mendojmë se do të rritet për arsye të kualitetit të mallrave tona dhe çmimit më të ulët në raport me konkurrencën. 2.Organizimi dhe menaxhmenti 2.1. Forma juridike“Don”është SHPKNJP në pronësi private. Regjistrimi i parë është bërë në shtator të vitit 2010. Lëndë e veprimtarisë është shitja e prudukteve ushqimore dhe produkteve tjera me shumicë dhe pakicë. 3.3. Numri i të punësuarve dhe kualifikimet Në vet procesin e shitjes janë të angazhuar edhe këto punëtorë: Sektori i marketingut Sektori i financave Sektori juridik Sektori tregtar 4. PLANI I KUADROVE Planifikimi i kuadrove është një faktorë shumë i rëndësishëm në riprodhimin e ndërmarjeve. Nevojat për planifikim të kuadrove del nga: -Zhvillimi i tekniko-teknologjis -Krijimi i një strukture adekuate organizative -Kryerja e rregullt e detyrave të planifikuara -Rrijta e përbërjes së mjeteve -Etj.
 11. 11.  1. Baza për përllogaritjen e rrogës = 25.000,00 2.Kontributi për sigurim pensional dhe invalidor ( 18%) = 4.500,00 25.000,00 * 18%= 4.500,00 3.Kontributi për sigurim shëndetësorë (7,3%) = 1.825,00 25.000,00 * 7,3%=1.825,00 4.Kontributi për punësim = 300,00 25.000,00 * 1,2% = 300,00
 12. 12. 5.Kontributi për sigurim shtesë = 125,00shëndetësorë ( 0,5% ) 25.000,00 * 0,5% = 125,006. Gjithësej kontribute = 6.750,00 (4.500,00 + 1.825,00 + 300,00 + 125,00)7. Bruto rroga e zvogëluar për kontributet = 18.250,00 ( 25.000,00 – 6.750,00 )8. Vlera e lirimit tatimor = 7.035,00 9. Baza tatimore e zvogëluar për =11.215 ,00 vlerën e lirimit tatimor ( 18.250 – 7.035,00 ) 10.Vlera e tatimit personal -10% = 1.121,00 11.215,00 * 10% 11.Neto rroga = 17.129,00 ( 18.250,00 – 1.121,00 = 17.129,00 )

×