БЛҮМ ТАКСОНОМИ

Miigaa Mj
Miigaa MjСэлэнгэ Мандал 1-р сургууль
ШАЛГАЛТЫН СЭДЭВ
БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ


      БСГ
Үнэлгээний зорилго нь юу вэ?
       Яагаад
Сурлагын амжилтыг баримт мэдээлэл
ашиглан тогтоох
Одоогийн болон дараагийн сурагчдын
сурлагын амжилт чанарыг сайжруулахад
тэдгээр баримтыг ашиглах
Холбогдох байгууллагуудад үнэлгээний
үр дүнг мэдээлэх. Жич: мэдээ баримт нь
тоон буюу чанарын шинжтэй байна
Сургалтын хөтөлбөрийг цогцоор нь буюу нарийвчилсан
 хэсгээр нь бодитойгоор үнэлэхийн тулд ойролцоогоор
  хэд хэдэн даалгавар боловсруулах шаардлагатай
  •Жилийн эцэст
  •Тухайн            •Ээлжит
  хөтөлбөрийн
  эцэст
                 хичээлээр
  •Бага, суурь,         •Нэгж
  бүрэн дунд           хичээлээр


www.thmemg     Company Logo
Таксономи-
  Даалгаварт таксономи буюу
технологийн матриц нь цуглуулагдах
ѐстой мэдээллийг тодорхойлох,
тестийн уртын хэмжээ, тохирцыг
тодорхойлох, тестэн дэх даалгавар
хоорондын харьцааг нарийвчлан
үзүүлдэг
Соло       Блүм
 Бүтцийн өмнөх  Сэргээн санах
 Энгийн      Ойлгох
 Нийлмэл     Хэрэглэх
 Учир шалтгаант  Задлан шинжлэх
 Хийсвэр     Үнэлэх
         Бүтээх
Суралцагчдын танин мэдэх зүй тогтол, бодит
      чадварын үнэлгээ
   Сэргээн санах


     Ойлгох           Өнгөц

    Хэрэглэх


     Анализ            Гүн

     Үнэлэх

     Бүтээх
                 Гүнзгий
Танин мэдэхүйн ай
Боловсролын зорилгын  Блумын шинэчлэгдсэн
Блумын таксономи 1956  таксономи 1995 - 2000

   Мэдлэг       Сэргээн санах
   Ойлголт       Ойлгох
   Хэрэглээ      Хэрэглэх
   Анализ       Задлан шинжлэх
   Синтез       Үнэлэх
   Үнэлгээ       Бүтээх
Даалгаварт анализ хийх (Блумын таксономи)

          Танин мэдэхүйн  Асуултын
    Бүтээх      түвшин    дугаар
          Сэргээн санах
    Үнэлэх
          Ойлгох

    Анализ    Хэрэглэх

          Задлан шинжлэх
   Хэрэглэх

          Үнэлэх
    Ойлгох
          Бүтээх

  Сэргээн санах
Танин
 мэдэхүйн     БҮТЭЭХ
өндөр түвшин
          ҮНЭЛЭХ    Дээд эрэмбийн
                чадварууд

        ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ


         ХЭРЭГЛЭХ


                Доод эрэмбийн
          ОЙЛГОХ
                чадварууд

  Танин   СЭРГЭЭН САНАХ
мэдэхүйн нам
  түвшин
1. Сэргээн санах-мэдлэг /knowledge/


  Илрэх онцлог     Ерөнхийлөн хэв
   шинж       шинжийн жишээнүүд

Судалж буй       - хэрэглэж буй нэр
материалыг цээжлэх       томъѐог мэдэх
сэргээн санахыг    - тодорхой баримтууд
тэмдэглэнэ.      - арга ба журам
Агуулга янз бүр байж  - үндсэн ухагдахуун
болно.         - дүрэм зарчим гэх мэт
2. ойлголт / comprehension /


  Илрэх       Онцлог       Ерөнхийлөн хэв
  шинж                шинжийн бүтээлүүд
Судалж буй    - Материалын нэг   - Баримт дүрэм заавар
материалын ач   хэлбэрээс нөгөөд    ойлгох
холбогдлыг    хөрвүүлэн хувиргах  - Үгээр илэрхийлсэн
ойлгож чадаж   - Тайлбарлан ярих   материалыг тайлбарлах
байгаа үзүүлэлт  - Товч өгүүлэх    - Схем график
         - Үзэгдлийн      диаграммыг тайлбарлах
         цаашдын явцыг    - Үгэн илэрхийллээс
          урьдчилан хэлэх   математик илэрхийлэлд
                     шилжүүлэх
                    - Байгаа өгөгдлөөс гарах
                    ирээдүйн үр дагаврыг
                    урьдчилан тайлбарлах
3. хэрэглээ /application /

                 Ерөнхийлөн хэв
 Илрэх шинж    Онцлог      шинжийн
                  жишээнүүд
 Шинэ нөхцөлд    Энэ нь    - Шинэ нөхцөлд
 судалсан     мэдлэгийг   ухагдахуун,
 материалаа    ойлгохоос   зарчмыг ашигладаг
 ашиглах     илүү эзэмшсэн  байх
 чадварыг      түвшинг
 хэлнэ. Энэ нь   шаардана.   - Арга, дүрмийг
 онол, зарчим,          зөв хэрэглэхийг
 хууль, дүрэм,          үзүүлэх
 арга барилыг
 хэрэглэх             - Хууль, онолыг
 чадвар юм.           тодорхой практикт
                 хэрэглэх
4. анализ / analysis /

                      Ерөнхийлөн
 Илрэх шинж        Онцлог     хэв шинжийн
                      жишээнүүд
Материалын бүтцийг  Энэ нь сургалтын  - Далд санааг гаргах
тод гаргах маягаар            - логик
задлан шинжлэх    материалын      эргэцүүллийн
чадварыг       агуулгыг      алдааг олох
тэмдэглэнэ.                - Үр дүн ба баримт
Үүнд бүхлийг хэсэгт  мөн түүний дотоод   хоорондын ялгааг
хуваах, тэдгээрийн            олж гаргах
харилцан холбоог   бүтцийг       - Өгөгдлийн ач
илрүүлэх, зохион   ухамсарлахыг    холбогдлыг
байгуулалтын                үнэлэх
зарчмыг ухамсарлах  шаарддаг.
гэх мэт.
5. Синтез /synthesis /

                     Ерөнхийлөн
  Илрэх шинж      Онцлог      хэв шинжийн
                      жишээнүүд
 Шинэлэг талтай   Сургалтын үр дүн нь - том биш бүтээлч
 бүхлийг бий    шинэ схем ба    зохион
 болгохын тулд   бүтцийг буй      бичлэг хийх
 элементүүдийн   болгоход чиглэсэн  - туршилт явуулах
 нийлэх чадварыг  бүтээлч шинжтэй үйл - төлөвлөгө санал
 илтгэнэ.      ажиллагаа юм.    гаргах
                     - ямар нэг асуудал
                      шийдвэрлэх
                    төлөвлөгөө
                      хийхийн тулд янз
                    бүрийн
                      салбарын мэдлэг
                    ашиглах
6. үнэлэмж –бүтээх     /evaluation/

                       Ерөнхийлөн хэв
  Илрэх шинж      Онцлог      шинжийн жишээнүүд

Ямар нэг      Шалгуур нь дотоод  - Бичсэн материалын
материалын     /бүтцийн логикийн/   бүтцийг үнэлэх
/баталгаа, уран   гадаад /тавьсан   - Байгаа өгөгдөл дүгнэлт
                      хоорондоо тохирох
сайхны бүтээлүүд,  зорилгод нийцсэн
                      байдлыг үнэлэх
суалгааны тоо    байх/ гэж ангилж
                     - Дотоод шалгуурыг
баримт/ ач     болно.         үндэслэн үйл
холбогдлыг үнэлэх  Шалгуураа       ажиллагааны үр дүнгийн
чадварыг      суралцагч өөрөө   ач холбогдлыг үнэлэх
тэмдэглэнэ.     тодорхойлж эсвэл   - Гадаад шалгуурыг
Суралцагчийн    багш хэлж өгч     үндэслэн үйл
эргэцүүлэл нь    болно.        ажиллагааны үр дүнгийн
тодорхой шалгуурт             ач холбогдлыг үнэлэх
тулгуурласан байх
ѐстой.
7. Түвшин бүрийн хувьд дараах
   асуултуудыг өөртөө тавих
      хэрэгтэй
Мэдлэг. шалгуулагчдад ямар баримт, мэдээлэл, мэдлэг өгсөн бэ?
Ямар зарчим онолуудыг би баримталсан бэ?
Ойлголт .тайлбарын ямар хэв шинжийг сурагчид гүйцэтгэх
чадвартай болсон бэ? Томъѐог үгээр илэрхийлэх дүрэм, зарчмыг
тайлбарлах ямар чадвар эзэмшүүлсэн бэ?
Хэрэглээ. Сурагчид бодит нөхцөл байдалд мэдээллийг ашиглаж
сурахын тулд юунд суралцсан бэ?
Анализ. Ямар төрлийн элементүүдэд сурагчид анализ хийж
сурсан билээ? Ямар холбоо хамаарал, ямар зохион байгуулалтын
зарчмаар анализ хийж сурсан бэ?
Синтез. Ямар төрлийн үйл явцаар, ямар төрийн хийсвэрлэлээр
нэгтгэн дүгнэх чадварт сурсан билээ?
Үнэлэмж. Тэд сурсан зүйлийнхээ хувьд дотоод ба гадаад нотолгоог
ашиглаж чадахуу?
Хавсралт -4 Танин мэдэхүйн түвшинд харгалзах үйл үг


 Сэргээн                 Задлан
        Ойлгох    Хэрэглэх          Үнэлэх    Бүтээх
  санах                 шинжлэх
Хэлэх     Тайлбарлах  Бодох,   Шинжлэх    Шүүх,     Бүтээх
Жагсаах    Утгачлах   шийдэх   Ялгах     шинжих    Шинээр
Дүрслэн бич  Тоймлох    Үзүүлэх   Шалгах    Шилэх,    зохион
Бичих     Хэлэлцэх   Хэрэглэх  Харьцуулах  сонгох    бүтээх
Олох     Ялгах     Зураглах  Зэрэгцүүлэх  Сонгох    Туурвих
Илэрхийл   Тааварлах   Бүтээх   Судлах    Шийдэх    Урьдчилан
       Харьцуулах  Бөглөх   Категорчило  Жигдлэх    тааварлах
       Дүрслэн бич  Шалгах   х       Мэтгэлцээн  Төлөвлөх
              Ангилах   Адилтгах   Нотлох    Барьж
                    Тайлбарлах  Эсэргүүцэх  байгуулах
                    Салгах    Зөвлөх    Зохион
                           Үнэлэх    бүтээх
                           Хэлэлцэх
                           Дарааллын
                           дагуу
                           тогтоох
                           Тодорхойлох
Жишээ
Rememberin  Understandin  Applying   Analyzing   Evaluating  Creating
g      g
•Чингис   •Чингис    •Их Монгол  •Чингисийн  •Чингис   •Өнөөдөр
хаан хэдэн  хааны бага   улсыг     хааны     хааны    Монголд
онд төрсөн  насны     байгуулж   амьдрал    төрийн    Чингис хаан
бэ?     амьдралын   байх үеийн  түүхэнд    бодлогын   гэнэт морилон
       тухай ярих   цаг үеийн   гүйцэтгэсэн  нөлөө    ирвэл тэр яах
•Чингис           байдал,    үүрэг бусад  одоогийн   вэ?
хааны бага         Чингисийн   хаадаас    Монголд
хатныг хэн         гүйцэтгэсэн  ялгаатай   тусгалаа   • Чингис хаан
гэдэг вэ?          гавъяа?    юу?      олсон    Жамуха хоѐр
                            зүйл бий   эв
                            юу?     эвдрэлцээгүй
                                   бол түүхийн
                                   хүрд хэрхэн
                                   эргэх байсан
                                   бэ?
Дадлага 1


Блүмийн таксономийн аргаар нэгж
хичээлийн шалгалтын сэдэв
боловсруулах.
Даалгавар найдвартай байна гэдэг нь
шалгуулагчдын мэдлэг, чадварын түвшин ямар
байхаас үл шалтгаалан хаана ч шалгасан
найдварын зэрэг нь ижил гарч байхыг хэлдэг.
Харин тестийн тохирц нь даалгаврын тоо,
даалгаврын хүнд хөнгөн, тестийг гүйцэтгэх
хугацаанаас хамаарна. Тестийн даалгаврын
тоо хэт цөөн байх нь агуулгыг бүрэн илэрхийлж
чадахгүйгээс болж, хэд хэдэн мэдлэг, чадварыг
нэг даалгавраар илрүүлэх хэрэгтэй болж,
даалгавар хүндрэх тал байдаг.
Амжилт хүсье
1 sur 21

Recommandé

илтгэл бичих арга par
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
155.1K vues2 diapositives
сургалтын арга гэж юу вэ par
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
34.3K vues10 diapositives
урлагын үзлгийн хөтөлбөр par
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрzayaha
11K vues1 diapositive
багшийн ёс зүйн дүрэм par
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмuunaa1991
45.4K vues22 diapositives
Багш сурагчдын харилцаа par
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
67.3K vues21 diapositives
Багшийн ёс зүй харилцаа par
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааmnuser
62.7K vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар par
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварэрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварШинэбаяр Найдан
43.9K vues33 diapositives
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө par
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө chemistry teacher
51.4K vues3 diapositives
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй par
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйNaraa_06
252.1K vues368 diapositives
илтгэл par
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
67.3K vues14 diapositives
Оюуны зураглал par
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглалBurnee Naran
26.1K vues14 diapositives
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... par
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Adilbishiin Gelegjamts
278.4K vues51 diapositives

Tendances(20)

Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө par chemistry teacher
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
chemistry teacher51.4K vues
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй par Naraa_06
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
Naraa_06252.1K vues
илтгэл par delgerya
илтгэлилтгэл
илтгэл
delgerya67.3K vues
Оюуны зураглал par Burnee Naran
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглал
Burnee Naran26.1K vues
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... par Adilbishiin Gelegjamts
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг par Enkhtuya Batchuluun
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
Enkhtuya Batchuluun17.2K vues
эцэг эхийн судлгаа par jobshig
эцэг эхийн судлгааэцэг эхийн судлгаа
эцэг эхийн судлгаа
jobshig16.5K vues
сургалтын аргууд par bayarmaa_mish
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргууд
bayarmaa_mish57.6K vues
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ par mngntsetseg_bsndorj2014
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
Найруулга зүй par NooyoJamgan
Найруулга зүйНайруулга зүй
Найруулга зүй
NooyoJamgan35.8K vues

En vedette

Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ par
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээNew Mongol College of Technology
35.8K vues20 diapositives
үнэлгээ par
үнэлгээүнэлгээ
үнэлгээMungunnawch Ihnast
10.7K vues25 diapositives
сургалтын үнэлгээ соло par
сургалтын үнэлгээ солосургалтын үнэлгээ соло
сургалтын үнэлгээ солоOyuhai1127
22.2K vues13 diapositives
Сургалтын технологи par
Сургалтын технологиСургалтын технологи
Сургалтын технологиMuis-Orkhon
26K vues34 diapositives
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж par
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжtungalag
15.8K vues22 diapositives
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх par
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхбагшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхEnkhbold1211
60.4K vues23 diapositives

En vedette(6)

сургалтын үнэлгээ соло par Oyuhai1127
сургалтын үнэлгээ солосургалтын үнэлгээ соло
сургалтын үнэлгээ соло
Oyuhai112722.2K vues
Сургалтын технологи par Muis-Orkhon
Сургалтын технологиСургалтын технологи
Сургалтын технологи
Muis-Orkhon26K vues
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж par tungalag
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
tungalag15.8K vues
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх par Enkhbold1211
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхбагшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
Enkhbold121160.4K vues

Similaire à БЛҮМ ТАКСОНОМИ

математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүн par
математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүнматематикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүн
математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүнmuugii_16
7.3K vues42 diapositives
эсээ бичвэр par
эсээ бичвэрэсээ бичвэр
эсээ бичвэрsodko27
39.4K vues24 diapositives
Mz lesson study par
Mz lesson studyMz lesson study
Mz lesson studyKhishighuu Myanganbuu
1.1K vues29 diapositives
Neg gishuunt par
Neg gishuuntNeg gishuunt
Neg gishuuntCan Can
2.3K vues13 diapositives
Daalgavar bolovsruulah arga zui par
Daalgavar bolovsruulah arga zuiDaalgavar bolovsruulah arga zui
Daalgavar bolovsruulah arga zuiганаа ганжи
6.9K vues16 diapositives
хүүхдийн төлөө хамтдаа нэгдэцгээе,хөгжицгөөе par
хүүхдийн төлөө хамтдаа нэгдэцгээе,хөгжицгөөехүүхдийн төлөө хамтдаа нэгдэцгээе,хөгжицгөөе
хүүхдийн төлөө хамтдаа нэгдэцгээе,хөгжицгөөеschool14
1.3K vues14 diapositives

Similaire à БЛҮМ ТАКСОНОМИ(20)

математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүн par muugii_16
математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүнматематикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүн
математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүн
muugii_167.3K vues
эсээ бичвэр par sodko27
эсээ бичвэрэсээ бичвэр
эсээ бичвэр
sodko2739.4K vues
Neg gishuunt par Can Can
Neg gishuuntNeg gishuunt
Neg gishuunt
Can Can2.3K vues
хүүхдийн төлөө хамтдаа нэгдэцгээе,хөгжицгөөе par school14
хүүхдийн төлөө хамтдаа нэгдэцгээе,хөгжицгөөехүүхдийн төлөө хамтдаа нэгдэцгээе,хөгжицгөөе
хүүхдийн төлөө хамтдаа нэгдэцгээе,хөгжицгөөе
school141.3K vues
Банкны мэдээллийн систем par Ikhzasag SEZS
Банкны мэдээллийн системБанкны мэдээллийн систем
Банкны мэдээллийн систем
Ikhzasag SEZS146 vues
загвар айн бүлэг сэдвийн кирриклюлим par Bulgan Blg
загвар айн бүлэг сэдвийн кирриклюлимзагвар айн бүлэг сэдвийн кирриклюлим
загвар айн бүлэг сэдвийн кирриклюлим
Bulgan Blg3.2K vues
Bio present 1 par tungalag
Bio present 1Bio present 1
Bio present 1
tungalag921 vues
How to-develop-tasks-using-the-new-taxonomy par zob_2007
How to-develop-tasks-using-the-new-taxonomyHow to-develop-tasks-using-the-new-taxonomy
How to-develop-tasks-using-the-new-taxonomy
zob_2007398 vues
Neelttei hicheel eeljit 2018 04-25 par amartuvshind
Neelttei hicheel eeljit 2018 04-25Neelttei hicheel eeljit 2018 04-25
Neelttei hicheel eeljit 2018 04-25
amartuvshind136 vues
Бие дааж хийх ажил par surenee
Бие дааж хийх ажилБие дааж хийх ажил
Бие дааж хийх ажил
surenee2.5K vues
3th day content development par budkhand_2
3th day content development3th day content development
3th day content development
budkhand_2827 vues

БЛҮМ ТАКСОНОМИ

 • 2. Үнэлгээний зорилго нь юу вэ? Яагаад Сурлагын амжилтыг баримт мэдээлэл ашиглан тогтоох Одоогийн болон дараагийн сурагчдын сурлагын амжилт чанарыг сайжруулахад тэдгээр баримтыг ашиглах Холбогдох байгууллагуудад үнэлгээний үр дүнг мэдээлэх. Жич: мэдээ баримт нь тоон буюу чанарын шинжтэй байна
 • 3. Сургалтын хөтөлбөрийг цогцоор нь буюу нарийвчилсан хэсгээр нь бодитойгоор үнэлэхийн тулд ойролцоогоор хэд хэдэн даалгавар боловсруулах шаардлагатай •Жилийн эцэст •Тухайн •Ээлжит хөтөлбөрийн эцэст хичээлээр •Бага, суурь, •Нэгж бүрэн дунд хичээлээр www.thmemg Company Logo
 • 4. Таксономи- Даалгаварт таксономи буюу технологийн матриц нь цуглуулагдах ѐстой мэдээллийг тодорхойлох, тестийн уртын хэмжээ, тохирцыг тодорхойлох, тестэн дэх даалгавар хоорондын харьцааг нарийвчлан үзүүлдэг
 • 5. Соло Блүм Бүтцийн өмнөх Сэргээн санах Энгийн Ойлгох Нийлмэл Хэрэглэх Учир шалтгаант Задлан шинжлэх Хийсвэр Үнэлэх Бүтээх
 • 6. Суралцагчдын танин мэдэх зүй тогтол, бодит чадварын үнэлгээ Сэргээн санах Ойлгох Өнгөц Хэрэглэх Анализ Гүн Үнэлэх Бүтээх Гүнзгий
 • 7. Танин мэдэхүйн ай Боловсролын зорилгын Блумын шинэчлэгдсэн Блумын таксономи 1956 таксономи 1995 - 2000 Мэдлэг Сэргээн санах Ойлголт Ойлгох Хэрэглээ Хэрэглэх Анализ Задлан шинжлэх Синтез Үнэлэх Үнэлгээ Бүтээх
 • 8. Даалгаварт анализ хийх (Блумын таксономи) Танин мэдэхүйн Асуултын Бүтээх түвшин дугаар Сэргээн санах Үнэлэх Ойлгох Анализ Хэрэглэх Задлан шинжлэх Хэрэглэх Үнэлэх Ойлгох Бүтээх Сэргээн санах
 • 9. Танин мэдэхүйн БҮТЭЭХ өндөр түвшин ҮНЭЛЭХ Дээд эрэмбийн чадварууд ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ ХЭРЭГЛЭХ Доод эрэмбийн ОЙЛГОХ чадварууд Танин СЭРГЭЭН САНАХ мэдэхүйн нам түвшин
 • 10. 1. Сэргээн санах-мэдлэг /knowledge/ Илрэх онцлог Ерөнхийлөн хэв шинж шинжийн жишээнүүд Судалж буй - хэрэглэж буй нэр материалыг цээжлэх томъѐог мэдэх сэргээн санахыг - тодорхой баримтууд тэмдэглэнэ. - арга ба журам Агуулга янз бүр байж - үндсэн ухагдахуун болно. - дүрэм зарчим гэх мэт
 • 11. 2. ойлголт / comprehension / Илрэх Онцлог Ерөнхийлөн хэв шинж шинжийн бүтээлүүд Судалж буй - Материалын нэг - Баримт дүрэм заавар материалын ач хэлбэрээс нөгөөд ойлгох холбогдлыг хөрвүүлэн хувиргах - Үгээр илэрхийлсэн ойлгож чадаж - Тайлбарлан ярих материалыг тайлбарлах байгаа үзүүлэлт - Товч өгүүлэх - Схем график - Үзэгдлийн диаграммыг тайлбарлах цаашдын явцыг - Үгэн илэрхийллээс урьдчилан хэлэх математик илэрхийлэлд шилжүүлэх - Байгаа өгөгдлөөс гарах ирээдүйн үр дагаврыг урьдчилан тайлбарлах
 • 12. 3. хэрэглээ /application / Ерөнхийлөн хэв Илрэх шинж Онцлог шинжийн жишээнүүд Шинэ нөхцөлд Энэ нь - Шинэ нөхцөлд судалсан мэдлэгийг ухагдахуун, материалаа ойлгохоос зарчмыг ашигладаг ашиглах илүү эзэмшсэн байх чадварыг түвшинг хэлнэ. Энэ нь шаардана. - Арга, дүрмийг онол, зарчим, зөв хэрэглэхийг хууль, дүрэм, үзүүлэх арга барилыг хэрэглэх - Хууль, онолыг чадвар юм. тодорхой практикт хэрэглэх
 • 13. 4. анализ / analysis / Ерөнхийлөн Илрэх шинж Онцлог хэв шинжийн жишээнүүд Материалын бүтцийг Энэ нь сургалтын - Далд санааг гаргах тод гаргах маягаар - логик задлан шинжлэх материалын эргэцүүллийн чадварыг агуулгыг алдааг олох тэмдэглэнэ. - Үр дүн ба баримт Үүнд бүхлийг хэсэгт мөн түүний дотоод хоорондын ялгааг хуваах, тэдгээрийн олж гаргах харилцан холбоог бүтцийг - Өгөгдлийн ач илрүүлэх, зохион ухамсарлахыг холбогдлыг байгуулалтын үнэлэх зарчмыг ухамсарлах шаарддаг. гэх мэт.
 • 14. 5. Синтез /synthesis / Ерөнхийлөн Илрэх шинж Онцлог хэв шинжийн жишээнүүд Шинэлэг талтай Сургалтын үр дүн нь - том биш бүтээлч бүхлийг бий шинэ схем ба зохион болгохын тулд бүтцийг буй бичлэг хийх элементүүдийн болгоход чиглэсэн - туршилт явуулах нийлэх чадварыг бүтээлч шинжтэй үйл - төлөвлөгө санал илтгэнэ. ажиллагаа юм. гаргах - ямар нэг асуудал шийдвэрлэх төлөвлөгөө хийхийн тулд янз бүрийн салбарын мэдлэг ашиглах
 • 15. 6. үнэлэмж –бүтээх /evaluation/ Ерөнхийлөн хэв Илрэх шинж Онцлог шинжийн жишээнүүд Ямар нэг Шалгуур нь дотоод - Бичсэн материалын материалын /бүтцийн логикийн/ бүтцийг үнэлэх /баталгаа, уран гадаад /тавьсан - Байгаа өгөгдөл дүгнэлт хоорондоо тохирох сайхны бүтээлүүд, зорилгод нийцсэн байдлыг үнэлэх суалгааны тоо байх/ гэж ангилж - Дотоод шалгуурыг баримт/ ач болно. үндэслэн үйл холбогдлыг үнэлэх Шалгуураа ажиллагааны үр дүнгийн чадварыг суралцагч өөрөө ач холбогдлыг үнэлэх тэмдэглэнэ. тодорхойлж эсвэл - Гадаад шалгуурыг Суралцагчийн багш хэлж өгч үндэслэн үйл эргэцүүлэл нь болно. ажиллагааны үр дүнгийн тодорхой шалгуурт ач холбогдлыг үнэлэх тулгуурласан байх ѐстой.
 • 16. 7. Түвшин бүрийн хувьд дараах асуултуудыг өөртөө тавих хэрэгтэй Мэдлэг. шалгуулагчдад ямар баримт, мэдээлэл, мэдлэг өгсөн бэ? Ямар зарчим онолуудыг би баримталсан бэ? Ойлголт .тайлбарын ямар хэв шинжийг сурагчид гүйцэтгэх чадвартай болсон бэ? Томъѐог үгээр илэрхийлэх дүрэм, зарчмыг тайлбарлах ямар чадвар эзэмшүүлсэн бэ? Хэрэглээ. Сурагчид бодит нөхцөл байдалд мэдээллийг ашиглаж сурахын тулд юунд суралцсан бэ? Анализ. Ямар төрлийн элементүүдэд сурагчид анализ хийж сурсан билээ? Ямар холбоо хамаарал, ямар зохион байгуулалтын зарчмаар анализ хийж сурсан бэ? Синтез. Ямар төрлийн үйл явцаар, ямар төрийн хийсвэрлэлээр нэгтгэн дүгнэх чадварт сурсан билээ? Үнэлэмж. Тэд сурсан зүйлийнхээ хувьд дотоод ба гадаад нотолгоог ашиглаж чадахуу?
 • 17. Хавсралт -4 Танин мэдэхүйн түвшинд харгалзах үйл үг Сэргээн Задлан Ойлгох Хэрэглэх Үнэлэх Бүтээх санах шинжлэх Хэлэх Тайлбарлах Бодох, Шинжлэх Шүүх, Бүтээх Жагсаах Утгачлах шийдэх Ялгах шинжих Шинээр Дүрслэн бич Тоймлох Үзүүлэх Шалгах Шилэх, зохион Бичих Хэлэлцэх Хэрэглэх Харьцуулах сонгох бүтээх Олох Ялгах Зураглах Зэрэгцүүлэх Сонгох Туурвих Илэрхийл Тааварлах Бүтээх Судлах Шийдэх Урьдчилан Харьцуулах Бөглөх Категорчило Жигдлэх тааварлах Дүрслэн бич Шалгах х Мэтгэлцээн Төлөвлөх Ангилах Адилтгах Нотлох Барьж Тайлбарлах Эсэргүүцэх байгуулах Салгах Зөвлөх Зохион Үнэлэх бүтээх Хэлэлцэх Дарааллын дагуу тогтоох Тодорхойлох
 • 18. Жишээ Rememberin Understandin Applying Analyzing Evaluating Creating g g •Чингис •Чингис •Их Монгол •Чингисийн •Чингис •Өнөөдөр хаан хэдэн хааны бага улсыг хааны хааны Монголд онд төрсөн насны байгуулж амьдрал төрийн Чингис хаан бэ? амьдралын байх үеийн түүхэнд бодлогын гэнэт морилон тухай ярих цаг үеийн гүйцэтгэсэн нөлөө ирвэл тэр яах •Чингис байдал, үүрэг бусад одоогийн вэ? хааны бага Чингисийн хаадаас Монголд хатныг хэн гүйцэтгэсэн ялгаатай тусгалаа • Чингис хаан гэдэг вэ? гавъяа? юу? олсон Жамуха хоѐр зүйл бий эв юу? эвдрэлцээгүй бол түүхийн хүрд хэрхэн эргэх байсан бэ?
 • 19. Дадлага 1 Блүмийн таксономийн аргаар нэгж хичээлийн шалгалтын сэдэв боловсруулах.
 • 20. Даалгавар найдвартай байна гэдэг нь шалгуулагчдын мэдлэг, чадварын түвшин ямар байхаас үл шалтгаалан хаана ч шалгасан найдварын зэрэг нь ижил гарч байхыг хэлдэг. Харин тестийн тохирц нь даалгаврын тоо, даалгаврын хүнд хөнгөн, тестийг гүйцэтгэх хугацаанаас хамаарна. Тестийн даалгаврын тоо хэт цөөн байх нь агуулгыг бүрэн илэрхийлж чадахгүйгээс болж, хэд хэдэн мэдлэг, чадварыг нэг даалгавраар илрүүлэх хэрэгтэй болж, даалгавар хүндрэх тал байдаг.

Notes de l'éditeur

 1. Суралцагчдын аливаа зүйлийг танин мэдэх үйлийн үе шатууд нь мөсөн уултай хэрхэн холбогдох тухай тайлбарлахТанин мэдэхүйн түвшин бүрд тохирох асуулт зохиох. (Тухайлбал дүрсийн талбай)
 2. Тайлбар: - Өгөгдсөн даалгавар дээр ажиллан үнэлгээний онцлогтой танилцах, Блумын танин мэдэхүйн түвшнээр ангилах, багаар хэлэлцэн тайлбарлах, Сургагч багш даалгаврын ялгаатай түвшинг сурагчдыг ялгаатай байдлаар үнэлэх хэрэгцээтэй холбон тайлбарлах
 3. Бүгдийн сайн мэдэх жишээн дээр тайлбарлав.