Lokalne sieci światłowodowe

Mikołaj Olszewski
Mikołaj OlszewskiHead of The New Technologies Department à The Polish Scouting and Guiding Association
Lokalne Sieci
Światłowodowe
Mikołaj Olszewski
Cele prezentacji







Przybliżenie wiadomości o sieciach
Usystematyzowanie informacji nt. transmisji
światłowodowej
Uwzględnienie elementów optycznych
Omówienie sieci LAN
Przedstawienie dalszych kierunków badań

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

2
Plan prezentacji


Sieci



Transmisja światłowodowa
Światłowodowe sieci LAN



Budowa sieci LAN
 Systemy z detekcją bezpośrednią
 Systemy z wielodostępem
 Sieci przyszłości




Zakończenie

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

3
Rodzaje sieci


LAN – Local Area Network
W biurze, budynku
 Pomiędzy pobliskimi budynkami




MAN – Metropolitan Area Network




Usługi w mieście

WAN – Wide Area Network
Łączenie LAN
 Duże terytoria


Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

4
Połączenia sieci

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

5
Model OSI








OSI – Open System
Interconnection
ISO – International
Organisation for
Standarizations
Standardowy
interfejs
Przepływ
rzeczywisty i
wirtualny

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

6
Warstwy modelu OSI








Fizyczna – przesyłanie sygnałów
Łącza danych – niezawodność przesyłania
Sieci – trasa wewnątrz sieci
Transportu – trasa poza siecią
Sesji – otwarta ścieżka komunikacyjna
Prezentacji – translacja i kodowanie
Aplikacji – usługi sieciowe w aplikacjach
(e-mail, FTP)

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

7
Plan prezentacji


Sieci



Transmisja światłowodowa



Światłowodowe sieci LAN
Budowa sieci LAN
 Systemy z detekcją bezpośrednią
 Systemy z wielodostępem
 Sieci przyszłości




Zakończenie

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

8
Tor transmisyjny

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

9
Modulacja





Zmiana przebiegu
elektrycznego na sygnał
optyczny
Modulacja fali nośnej
Modulacja



Analogowa
Cyfrowa

PODSTAWOWE RODZAJE MODULACJI
AM
amplitudy
Ciągłe

SSB
VSB

kąta
amplitudy
Impulsowe

DSB

kąta

FM
PM
PAM
PFM
PPM

położenia
Cyfrowe

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

PDM

kod.-imp.

PCM

zm. wart.

ADM-Delta
10
Kodowanie




Zmniejszenie ilości
błędów
Kodowanie mB/nB





Beznadmiarowe
Nadmiarowe

Kodowanie kanałowe



Dogodna transmisja
Synchronizacja

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

11
Zwielokrotnienie




Transmisja podobnych sygnałów jednym
kanałem transmisyjnym
Rodzaje
WDM i FDM
 SCM
 TDM
 CDM


Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

12
WDM i FDM






Wykorzystanie płaskiej charakterystyki tłumienności
WDM: 0,8 – 1,6 nm
FDM: ok. 10 GHz
DWDM: ok. 100 GHz

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

13
SCM





SCM – Subcarrier Multiplexing
Modulowanie wielu podnośnych
Nałożenie zmodulowanych podnośnych

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

14
TDM






TDM – Time Division Multiplexing
Przyporządkowanie szczelin czasowych strumieniom
Na wejściu małe szybkości
Na wyjściu duża szybkość

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

15
CDM









CDM – Code Division
Multiplexing
Wiele kanałów w
jednym paśmie
częstotliwości
OCDM – Optical CDM
Podział bitu na n chipów
Waga słowa
Kodowanie

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

16
OCDM




OOCs – Optical
Orthogonal Codes
Warunki








Duża nieprz. autokorelacja
Mała prz. autokorelacja
B. mała korelacja skrośna

MWOOCs – MultipleWavelength OOCs
Kody dwuwymiarowe

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

17
Plan prezentacji




Sieci
Transmisja światłowodowa
Światłowodowe sieci LAN
 Budowa sieci LAN
Systemy z detekcją bezpośrednią
 Systemy z wielodostępem
 Sieci przyszłości




Zakończenie

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

18
Topologie LAN

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

19
Rozdział sygnałów




Sprzęgacz kierunkowy
Kierunki przepływu mocy

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

20
Sieć dupleksowa




Dwukierunkowy przepływ sygnału
Wykorzystanie sprzęgaczy kierunkowych

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

21
Sieć rozgałęźna








Wiele urządzeń
końcowych
Tor – magistrala
Sprzęgacze rozgałęźne
Znaczne różnice mocy
optycznej
Lokalne uszkodzenia –
lokalne sieci

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

22
Sieć pętlowa






Zamknięcie sieci
rozgałęźnej
Mniejsze wymagania
kablowe
Transmisja jedno- lub
dwukierunkowa

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

23
Sieć gwiazdowa




Aktywny sprzęgacz gwiazdowy
Efektywniejsza dla większej liczby urządzeń

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

24
Sieć hybrydowa




Połączenie struktury gwiazdowej i rozgałęźnej
Stosowanie regeneratorów

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

25
Transmisja wielotorowa







Bezpośrednie połączenie
nadajników z odbiornikami
Duże powierzchnie czynne
Źródła o dużej powierzchni
emisyjnej
Ekonomiczniejsza niż
połączenia dwustronne

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

26
Plan prezentacji




Sieci
Transmisja światłowodowa
Światłowodowe sieci LAN


Budowa sieci LAN

 Systemy z

detekcją bezpośrednią

Systemy z wielodostępem
 Sieci przyszłości




Zakończenie

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

27
FDDI







FDDI – Fiber Distributed Data Interface
Stacje DAS i SAS – Double i Single Attachment
Station
Do 200 km, do 500 stacji, do 100 Mb/s
Kodowanie 4B/5B, samonaprawa

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

28
Fibre Channel






Wysoka jakość, b. szybka transmisja dużych il.
informacji
Dwukierunkowa łączność do 100 MB/s
Równoległe dane w schemacie 8B/10B

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

29
HIPPI








HIPPI - High Performance
Parallel Interface
Standard połączenia
superkomputerów
Szybkość transmisji do
1200 Mb/s
Przepływność do 800 Mb/s
Małe odległości: lasery
760-870 nm i MM
Duże odległości: lasery
1310 i MM lub SM
Kodowanie 20B/24B

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

30
CATV






CATV – Common Antena TV lub Cable TV
Światłowód na dużych odległościach i w głównych
gałęziach drzewa
System analogowy AM-VSB

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

31
Plan prezentacji




Sieci
Transmisja światłowodowa
Światłowodowe sieci LAN
Budowa sieci LAN
 Systemy z detekcją bezpośrednią


 Systemy z




wielodostępem

Sieci przyszłości

Zakończenie

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

32
Szerokopasmowe sieci WDMA






Transmisja wszystkich danych do każdego z wyk.
WDM
Przykładowa sieć Lambdanet
W org. N=18, λ=1527-1561 nm
Hybrydowa architektura WDM/TDM

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

33
Selektywne sieci WDMA





Kierowanie mocy optycznej w danym kierunku
Przykładowa sieć PPL – Passive Photonic Loop
Dwukierunkowa gwiazda, dwie długości fali dla abonenta
Zasięg – dziesiątki km, przepływność – kilka Gb/s

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

34
Sieci SCMA





W węźle modulacja podnośnej z zakresu radiowego
lub mikrofalowego i modulacja źródła
W fazie badań – przykładowa sieć abonencka
Z centrali broadcast, do centrali SCMA

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

35
Sieci TDMA




Użyteczne w sieciach abonenckich FITL – Fiber In The
Loop – sieć pomiędzy lok. centr. tel. a domami użytk.
Przykładowa sieć TPON – Telephone over Passive
Optical distribution Network
20,48 Mb/s = 294 * 64 kb/s na jednej długości fali

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

36
Sieci CDMA




Ciąg b. krótkich impulsów do zakodowania bitów
Wszystkie węzły połączone szerokopasmowym
sprzęgaczem gwiazdowym
Wysyłanie danych jako kodów adresowych

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

37
Plan prezentacji




Sieci
Transmisja światłowodowa
Światłowodowe sieci LAN
Budowa sieci LAN
 Systemy z detekcją bezpośrednią
 Systemy z wielodostępem


 Sieci przyszłości


Zakończenie

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

38
Sieci OTN / AON







OTN – Optical
Transparent Network
AON – All-Optical
Network
Olbrzymia przepustowość
Ogromna pojemność
informacyjna światłowodu

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

39
Transmisja solitonowa





Duże moce – zjawiska nieliniowe
Kompensacja dyspersji czasowej
Impulsy nie zmieniające kształtu – solitony
Bardzo dobre parametry transmisyjne

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

40
Plan prezentacji




Sieci
Transmisja światłowodowa
Światłowodowe sieci LAN
Budowa sieci LAN
 Systemy z detekcją bezpośrednią
 Systemy z wielodostępem
 Sieci przyszłości




Zakończenie

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

41
Podsumowanie






Prężnie rozwijająca się gałąź telekomunikacji
Zwiększona przepustowość w sieciach
Różnorodność sieci
Zastosowania komercyjne
Intensywne badania

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

42
Bibliografia








Jerzy Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji
światłowodowej, WKŁ, Warszawa 1999
Jacek Zientkiewicz, Podstawy systemów światłowodowych,
Politechnika Lubelska, Lublin 1997
Govind Agrawal, Fiber-optic communication systems, John
Wiley & Sons, Inc., USA 1997
Wiliam Buchanan, Sieci komputerowe, WKŁ, Warszawa
1999
Andrew Stok, Edward Sargent, Lighting the local area:
optical code-division multiple access and quality of service
provisioning, w: „IEEE Network”, listopad/grudzień 2000
Muriel Médard, Douglas Marquis, Richard Barry, Steven
Finn, Security issues in all-optical networks, w: „IEEE
Network”, maj/czerwiec 1997

Lokalne Sieci Światłowodowe

Mikołaj Olszewski

43
Lokalne Sieci
Światłowodowe
Dziękuję za uwagę!
Mikołaj Olszewski
1 sur 44

Recommandé

Łącze Satelitarne par
Łącze SatelitarneŁącze Satelitarne
Łącze Satelitarne3rprezentacja
1.5K vues53 diapositives
7 par
77
7Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
306 vues10 diapositives
Prezentacja par
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacjatomasz
383 vues17 diapositives
Sposoby pozyskiwania treści do publikowania w bibliotece cyfrowej par
Sposoby pozyskiwania treści do publikowania w bibliotece cyfrowej  Sposoby pozyskiwania treści do publikowania w bibliotece cyfrowej
Sposoby pozyskiwania treści do publikowania w bibliotece cyfrowej Śląska Biblioteka Cyfrowa
405 vues35 diapositives
Spider-man w potrzebie:) par
Spider-man w potrzebie:)Spider-man w potrzebie:)
Spider-man w potrzebie:)gni3v
196 vues5 diapositives
2009 02 26 JST Jako Telekom Wersja Do Publikacji Na Forum Szerokopasmowym par
2009 02 26 JST Jako Telekom   Wersja Do Publikacji Na Forum Szerokopasmowym2009 02 26 JST Jako Telekom   Wersja Do Publikacji Na Forum Szerokopasmowym
2009 02 26 JST Jako Telekom Wersja Do Publikacji Na Forum Szerokopasmowymwojtek341
601 vues34 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Wylogowani Wylogowani. O zmęczeniu technologią par
Wylogowani Wylogowani. O zmęczeniu technologiąWylogowani Wylogowani. O zmęczeniu technologią
Wylogowani Wylogowani. O zmęczeniu technologią4P research mix
1.6K vues31 diapositives
KielceCom Design - Adam Lis - Papajastudio - „Identyfikacja wizualna miast" par
KielceCom Design - Adam Lis - Papajastudio - „Identyfikacja wizualna miast"KielceCom Design - Adam Lis - Papajastudio - „Identyfikacja wizualna miast"
KielceCom Design - Adam Lis - Papajastudio - „Identyfikacja wizualna miast"kielcecom
758 vues27 diapositives
2010.12 Raport Internet Software House - raport Interaktywnie.com par
2010.12 Raport Internet Software House - raport Interaktywnie.com2010.12 Raport Internet Software House - raport Interaktywnie.com
2010.12 Raport Internet Software House - raport Interaktywnie.comARBOinteractive Polska
1.7K vues42 diapositives
Inwestowanie w technologie mobilne z punktu widzenia funduszu VC par
 Inwestowanie w technologie mobilne z punktu widzenia funduszu VC Inwestowanie w technologie mobilne z punktu widzenia funduszu VC
Inwestowanie w technologie mobilne z punktu widzenia funduszu VC3camp
1.1K vues36 diapositives
Telewizji mówimy NIE! par
Telewizji mówimy NIE!Telewizji mówimy NIE!
Telewizji mówimy NIE!IRCenter
954 vues14 diapositives
AdTrend - listopad 2014 par
AdTrend - listopad 2014AdTrend - listopad 2014
AdTrend - listopad 2014IRCenter
668 vues10 diapositives

En vedette(20)

Wylogowani Wylogowani. O zmęczeniu technologią par 4P research mix
Wylogowani Wylogowani. O zmęczeniu technologiąWylogowani Wylogowani. O zmęczeniu technologią
Wylogowani Wylogowani. O zmęczeniu technologią
4P research mix1.6K vues
KielceCom Design - Adam Lis - Papajastudio - „Identyfikacja wizualna miast" par kielcecom
KielceCom Design - Adam Lis - Papajastudio - „Identyfikacja wizualna miast"KielceCom Design - Adam Lis - Papajastudio - „Identyfikacja wizualna miast"
KielceCom Design - Adam Lis - Papajastudio - „Identyfikacja wizualna miast"
kielcecom758 vues
2010.12 Raport Internet Software House - raport Interaktywnie.com par ARBOinteractive Polska
2010.12 Raport Internet Software House - raport Interaktywnie.com2010.12 Raport Internet Software House - raport Interaktywnie.com
2010.12 Raport Internet Software House - raport Interaktywnie.com
Inwestowanie w technologie mobilne z punktu widzenia funduszu VC par 3camp
 Inwestowanie w technologie mobilne z punktu widzenia funduszu VC Inwestowanie w technologie mobilne z punktu widzenia funduszu VC
Inwestowanie w technologie mobilne z punktu widzenia funduszu VC
3camp1.1K vues
Telewizji mówimy NIE! par IRCenter
Telewizji mówimy NIE!Telewizji mówimy NIE!
Telewizji mówimy NIE!
IRCenter954 vues
AdTrend - listopad 2014 par IRCenter
AdTrend - listopad 2014AdTrend - listopad 2014
AdTrend - listopad 2014
IRCenter668 vues
Video w internecie. Jak zmieniają się zachowania odbiorców – Aleksander Szafa... par Filmteractive Festival
Video w internecie. Jak zmieniają się zachowania odbiorców – Aleksander Szafa...Video w internecie. Jak zmieniają się zachowania odbiorców – Aleksander Szafa...
Video w internecie. Jak zmieniają się zachowania odbiorców – Aleksander Szafa...
Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej cz. 1 par Mikołaj Olszewski
Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej cz. 1Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej cz. 1
Optoelektroniczne modelowanie sieci neuronowej cz. 1
Programowanie Komponentowe: #C Wprowadzenie do OSGi par Mikołaj Olszewski
Programowanie Komponentowe: #C Wprowadzenie do OSGiProgramowanie Komponentowe: #C Wprowadzenie do OSGi
Programowanie Komponentowe: #C Wprowadzenie do OSGi
Programowanie Komponentowe: #7 Programowanie asynchroniczne i sterowane zdarz... par Mikołaj Olszewski
Programowanie Komponentowe: #7 Programowanie asynchroniczne i sterowane zdarz...Programowanie Komponentowe: #7 Programowanie asynchroniczne i sterowane zdarz...
Programowanie Komponentowe: #7 Programowanie asynchroniczne i sterowane zdarz...
Programowanie Komponentowe: #D Model komponentowy OSGi par Mikołaj Olszewski
Programowanie Komponentowe: #D Model komponentowy OSGiProgramowanie Komponentowe: #D Model komponentowy OSGi
Programowanie Komponentowe: #D Model komponentowy OSGi
Programowanie Komponentowe: #B Komponentowe aspekty springa par Mikołaj Olszewski
Programowanie Komponentowe: #B Komponentowe aspekty springaProgramowanie Komponentowe: #B Komponentowe aspekty springa
Programowanie Komponentowe: #B Komponentowe aspekty springa
Programowanie Komponentowe: #A Wprowadzenie do Springa par Mikołaj Olszewski
Programowanie Komponentowe: #A Wprowadzenie do SpringaProgramowanie Komponentowe: #A Wprowadzenie do Springa
Programowanie Komponentowe: #A Wprowadzenie do Springa
Mikołaj Olszewski1.1K vues

Similaire à Lokalne sieci światłowodowe

6 par
66
6Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
230 vues18 diapositives
4 par
44
4Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
203 vues10 diapositives
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto... par
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...PROIDEA
283 vues41 diapositives
Rodzaje sieci komputerowych.pptx par
Rodzaje sieci komputerowych.pptxRodzaje sieci komputerowych.pptx
Rodzaje sieci komputerowych.pptxkasiaWrzeciono
33 vues8 diapositives
PLNOG15: Operator 2025 – opportunities and risks in the brave new world of IC... par
PLNOG15: Operator 2025 – opportunities and risks in the brave new world of IC...PLNOG15: Operator 2025 – opportunities and risks in the brave new world of IC...
PLNOG15: Operator 2025 – opportunities and risks in the brave new world of IC...PROIDEA
434 vues17 diapositives
5 par
55
5Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
200 vues18 diapositives

Similaire à Lokalne sieci światłowodowe(20)

PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto... par PROIDEA
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...
PROIDEA283 vues
PLNOG15: Operator 2025 – opportunities and risks in the brave new world of IC... par PROIDEA
PLNOG15: Operator 2025 – opportunities and risks in the brave new world of IC...PLNOG15: Operator 2025 – opportunities and risks in the brave new world of IC...
PLNOG15: Operator 2025 – opportunities and risks in the brave new world of IC...
PROIDEA434 vues
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ... par PROIDEA
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...
PROIDEA12 vues
PLNOG 17 - Bartosz Musznicki - Mobilne i domowe hotspoty Wi-Fi w INEA par PROIDEA
PLNOG 17 - Bartosz Musznicki - Mobilne i domowe hotspoty Wi-Fi w INEAPLNOG 17 - Bartosz Musznicki - Mobilne i domowe hotspoty Wi-Fi w INEA
PLNOG 17 - Bartosz Musznicki - Mobilne i domowe hotspoty Wi-Fi w INEA
PROIDEA149 vues
Szerokopasmowe (bezprzewodowe) sieci dostępowe par bartekel
Szerokopasmowe (bezprzewodowe) sieci dostępoweSzerokopasmowe (bezprzewodowe) sieci dostępowe
Szerokopasmowe (bezprzewodowe) sieci dostępowe
bartekel1.2K vues
PLNOG 9: Robert Ślaski - JAK OD ZERA ZBUDOWANO SIEĆ OPERATORSKĄ - zapiski z d... par PROIDEA
PLNOG 9: Robert Ślaski - JAK OD ZERA ZBUDOWANO SIEĆ OPERATORSKĄ - zapiski z d...PLNOG 9: Robert Ślaski - JAK OD ZERA ZBUDOWANO SIEĆ OPERATORSKĄ - zapiski z d...
PLNOG 9: Robert Ślaski - JAK OD ZERA ZBUDOWANO SIEĆ OPERATORSKĄ - zapiski z d...
PROIDEA5 vues
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax par PROIDEA
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMaxPLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax
PROIDEA62 vues
Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej par Damian Kita
Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowejRodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej
Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej
Damian Kita3.3K vues
2010 02 02 Spodek 2 0 R4 par wojtek341
2010 02 02 Spodek 2 0   R42010 02 02 Spodek 2 0   R4
2010 02 02 Spodek 2 0 R4
wojtek341300 vues
NGN są na Śląsku! ...ale gdzie są nowe modele biznesowe? par Spodek 2.0
NGN są na Śląsku! ...ale gdzie są nowe modele biznesowe?NGN są na Śląsku! ...ale gdzie są nowe modele biznesowe?
NGN są na Śląsku! ...ale gdzie są nowe modele biznesowe?
Spodek 2.0570 vues

Plus de Mikołaj Olszewski

Architektura heksagonalna par
Architektura heksagonalnaArchitektura heksagonalna
Architektura heksagonalnaMikołaj Olszewski
5.4K vues19 diapositives
Optoelektroniczne sieci neuronowe par
Optoelektroniczne sieci neuronoweOptoelektroniczne sieci neuronowe
Optoelektroniczne sieci neuronoweMikołaj Olszewski
583 vues12 diapositives
Optyczne solitony przestrzenne par
Optyczne solitony przestrzenneOptyczne solitony przestrzenne
Optyczne solitony przestrzenneMikołaj Olszewski
626 vues28 diapositives
Swiatłowodowy czujnik prądu par
Swiatłowodowy czujnik prąduSwiatłowodowy czujnik prądu
Swiatłowodowy czujnik prąduMikołaj Olszewski
542 vues8 diapositives
Optyka ciekłych kryształów par
Optyka ciekłych kryształówOptyka ciekłych kryształów
Optyka ciekłych kryształówMikołaj Olszewski
373 vues23 diapositives
Kwantowe struktury półprzewodnikowe par
Kwantowe struktury półprzewodnikoweKwantowe struktury półprzewodnikowe
Kwantowe struktury półprzewodnikoweMikołaj Olszewski
685 vues30 diapositives

Plus de Mikołaj Olszewski(18)

Programowanie Komponentowe: #5 Wprowadzenie do środowiska .NET par Mikołaj Olszewski
Programowanie Komponentowe: #5 Wprowadzenie do środowiska .NETProgramowanie Komponentowe: #5 Wprowadzenie do środowiska .NET
Programowanie Komponentowe: #5 Wprowadzenie do środowiska .NET
Mikołaj Olszewski1.1K vues
Programowanie komponentowe: #4 Podstawy połączeń komponentów par Mikołaj Olszewski
Programowanie komponentowe: #4 Podstawy połączeń komponentówProgramowanie komponentowe: #4 Podstawy połączeń komponentów
Programowanie komponentowe: #4 Podstawy połączeń komponentów
Programowanie Komponentowe: #3 Podstawy programowania komponentów par Mikołaj Olszewski
Programowanie Komponentowe: #3 Podstawy programowania komponentówProgramowanie Komponentowe: #3 Podstawy programowania komponentów
Programowanie Komponentowe: #3 Podstawy programowania komponentów
Mikołaj Olszewski1.2K vues
Programowanie Komponentowe: #2 Metody opisu komponentów par Mikołaj Olszewski
Programowanie Komponentowe: #2 Metody opisu komponentówProgramowanie Komponentowe: #2 Metody opisu komponentów
Programowanie Komponentowe: #2 Metody opisu komponentów
Mikołaj Olszewski1.3K vues

Lokalne sieci światłowodowe