Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Biznis plan IV

5 169 vues

Publié le

 • Login to see the comments

Biznis plan IV

 1. 1. Biznis plan IV FINANSIJSKI PLAN
 2. 2. “ ” Najkritičniji deo vašeg biznis plana je finansijski plan! “Upoznajte računovodstvene pojmove i naučite da čitate finansijske izveštaje!”
 3. 3.  Pitanja:  Koliko novca i druge imovine imate (raspoloživi potencijali)?  Koliko novca će vam trebati da započnete opredeljeni biznis (osnivačka ulaganja)?  Koliko novca će vam trebati da ostanete u biznisu (tekući operativni troškovi)?  Saveti:  Precizno utvrdite svoju novčanu i drugu vrednu pokretnu i nepokretnu imovinu (potraživanja i druga aktiva), ali i obaveze koje imate prema trećim licima (dugovanja i ostala pasiva).  Na osnovu investicionog (razvojnog) plana obračunajte precizno sva inicijalna ulaganja i početne troškove vezane za pokretanje opredeljenog biznisa. Utvrdite, dakle, vrednost prostora, objekta, opreme, uređaja, robe, licenci, dozvola, osiguranja, reklame i drugih izvesnih, ili neizvesnih vrednosti i izdataka, koje treba angažovati, odnosno potrošiti pre početka opredeljenog posla.  Sve projektovane troškove podelite u dva dela: neodložne početne troškove i buduće operativne troškove.Tekući operativni troškovi su: nabavka robe, plate zaposlenih, zakup prostora, porezi, tekuća reklama, tekući komunalni troškovi – voda, struja, grejanje, telefon, osiguranje, transport i dr.  Na prihode ne računajte prilikom planiranja operativnih troškova.
 4. 4.  Preporučena struktura finansijskog plana bi bila:  Pretpostavke finansijskog plana  studija alternativa finansiranja  analiza i ocena isplativosti pojedinih poslovnih poduhvata  plan izvora sredstava  probni bilans stanja  probni bilans uspeha  projekcija toka gotovine (cash flow)  revizija finansijskog plana (ukoliko je potrebno)
 5. 5. Pretpostavke finansijskog plana  karakteristike vašeg biznisa  tržišnu situaciju u kojoj ćete obavljati biznis  kapitalne mogućnosti sa kojima raspolažete  potrebe za poslovnim prostorom, opremom, nameštajem, instalacijama i drugim fiksnim fondovima  potrebe za trajnim obrtnim sredstvima (cirkulirajućim kapitalom)  potrebe za finansijskim sredstvima sa kojima ćete izmirivati plate zaposlenih  potrebe za finansijskim i materijalnim sredstvima koja će služiti za pokriće ostalih investicionih i operativnih aktivnosti  datum planiranog ulaska u investicioni projekat, vreme njegove realizacije, finansijski poslovi i aktivnosti koje treba obaviti u pripremnom periodu  datum planiranog ulaska u redovno tekuće poslovanje kao i finansijske poslove i aktivnosti koje u tekućem procesu rada treba obavljati  prosečan planirani promet: dnevne, nedeljne, mesečne, tromesečne i/ili godišnje prodaje  planirane materijalne troškove tekućeg poslovanja  bruto razliku u ceni (maržu, rabat)  bruto i neto dobit (profit) i druge relevantne finansijske pokazatelje  Pretpostavke finansijskog plana treba da budu zasnovane na predhodno urađenom planu pozicioniranja, menadžmenta i marketinga. Zatim vršite situacionu analizu (postojeće stanje) i projektnu analizu (buduće prognozirano stanje).Kapital koji se ulaže u tekuću aktivu preduzeća.
 6. 6. STUDIJA ALTERNATIVA FINANSIRANJA  Utvrdite moguće izvore kapitala iz kojih možete finansirati svoj biznis!  sopstveni ili tuđi izvori  Uporedite uložena sredstva – sopstvena, a i ukupna (sopstvena + tudja) i očekivani nivo dobiti, sa planiranim troškovima i finansijskim izdacima u raznim kombinacijama dok ne dođete do najbolje varijante koja će ići u prilog odabrane investicije.  Studije (analize) treba da pripremite kvartalno i na nivou poslovne godine, tako da se mogu predvideti konsekvence eventualnih promena, koje ćete vršiti u strategiji vaše poslovne firme.  Dobro urađena studija finansiranja omogućiće vam izradu planova zaduživanja (po projektima, vremenu i poveriocima), planova plasmana raspoloživog neraspoređenog kapitala i planova investicija.
 7. 7. ANALIZA I OCENA ISPLATIVOSTI FINANSIJSKOG PODUHVATA  Analize i ocene ovog tipa rade se za svrhe planiranja poduhvata i ključnih finsnsijskih aktivnosti do 5 godina unapred.  Analiza finansijske uspešnosti razmatranog posla izvodi se na taj način što se uradi račun rentabiliteta, odnosno cost- benefit analiza koja treba da pokaže da li je projekat koji se ukazuje kao poslovna mogućnost, finansijski isplativ.  U okviru računa rentabiliteta posebno treba da izračunate “mrtvu tačku rentabiliteta” koja pokazuje koliko prometa (ukupnih prihoda) morate da ostvarite da biste mogli da pokrijete sve troškove poslovanja.Za njeno računanje neophodno je utvrditi promet, odnosno ukupan prihod i fiksne i varijabilne troškove.  U fiksne spadaju troškovi: zakupnine prostora, amortizacije, plate...U varijabilne spadaju: nabavna vrednost sirovina, repromaterjala, robe, plate za rad po učinku...
 8. 8.  Formula:  MTR = UFT/ (1-UVT/OUP)  MRT – mrtva tačka rentabiliteta  UFT – ukupni fiksni troškovi  UVT – ukupni varijabilni troškovi  OUP – odgovarajući nivo ukupnog prihoda
 9. 9. Ocena opravdanosti  Da bi se na kraju ocenila izvodljivost (isplativost) preduzetnickog projekta potrebno je izracunati ocenu opravdanosti ulaganja. Ocenu opravdanosti moguce je izracunati preko dve grupe pokazatelja: • staticke ocene, • dinamicke ocene.
 10. 10.  Staticke se oslanjaju na podatke iz samo jedne (prosecne) godine perioda eksploatacije investicije. U staticke ocene spadaju:  - rok vracanja, - jedinicna cena koštanja, - produktivnost, - ekonomicnost, - rentabilnost, - koeficijent tehnicke opremljenosti.
 11. 11.  Dinamicki kriterijumi koriste diskontni racun kako bi sveli buduce vrednosti na sadašnju vrednost. Najcešce korišene dinamicke ocene su neto sadašnja vrednost i interna stopa rentabilnosti.  Neto sadašnja vrednost je suma diskontovanih neto priliva koji se ostvaruju u periodu eksploatacije investicije. Investicioni projekat je opravdan ako je neto sadašnja vrednost veca od nule.  Kod interne stope rentabilnosti nije potrebno predvideti diskontnu stopu, jer se ona u proracunu pojavljuje kao nepoznata velicina. Interna stopa rentabilnosti je ona diskontna stopa za koju je neto sadašnja vrednost jednaka nuli. Investicioni projekat je opravdan ako je interna stopa rentabilnosti veca od važece kamatne stope na tržištu, odnosno ako postoji više projekata najbolji je onaj koji ima najvecu internu stopu rentabilnosti.
 12. 12. Plan izvora sredstava AKTIVA (SREDSTVA) CENA PASIVA (IZVORI SREDSTAVA) Gotovina 15.000 Lična štednja Potraživanja 16.000 Iz profita Zalihe robe 24.000 Kredit od prodavca Kamionet za dostavu 60.000 Već u posedu Mašina za pakovanje 80.000 Kupovina na rate Kancelarijski sto i stolice - tezga 25.000 Već u posedu Računar 30.000 Kupovina na rate Vaga 10.000 Kupovina na rate
 13. 13.  Popis sredstava  Koliko je investicija potrebno?  Iz kojih izvora možete da obezbedite sredstva?  Pretpostavite da ćete sva sredstva obezbediti na početku.  U zdravim firmama trajna obrtna sredstva obezbeđuju se najvećim delom iz ukupnog prihoda koji se ostvaruje redovnim poslovanjem.  Ako procenite da je profitna stopa koju možete da ostvarite u nekom poslu znatno veća od kamatne stope na pozajmljeni kapital, koji možete da dobijete od banke ili drugog kreditora, u tom slučaku ima puno ekonomskog osnova, da u dati posao uđete i sa tuđim sredstvima.
 14. 14. IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA  U ovom segmentu biznis plana tabelarno i u procentima (bilo bi dobro da stavite i grafikon) predstavite odnose i vrednosti planiranih ulaganja sopstvenih i eksternih sredstava:  a) vlasnici,  b) sopstvena sredstva,  c) dugoročni krediti od banaka,  d) drugi izvori (obavezno opisati šta predstavljaju „drugi izvori“)
 15. 15. Uputstvo za izradu finansijskoh projekcija  Na osnovu planiranog obima proizvodnje i prodaje napravite projekcije osnovnih finansijskih pokazatelja:  Projekcija bilansa stanja (akcenat na trajnim obrtnim sredstvima),  Projecija bilansa uspeha  Projekcija očekivanih godišnjih prihoda  Projekcija troškova poslovanja i ukupnih rashoda  Projekcija očekivanih novčanih tokova (cash flow)  Projekcija ekonomske opravdanosti ulaganja u novi projekat (interna stopa prinosa, analiza osetljivosti, marža sigurnosti)  Projekcije se rade pod predpostavlkom da su cene nepromenljive.
 16. 16. Probni bilans stanja  Probni bilans stanja treba da vam pokaže koliko investicija zahteva vaš biznis i u kojoj vrednosnoj i tehnološkoj strukturi.  Osnovna konstrukcija bilansa stanja po osnovnim pozicijama:
 17. 17. Naziv organizacije (preduzeća, radnje) Stanje na dan:1 I AKTIVA2 1. Obrtna sredstva3 gotovina... potraživanja ukupna... potraživanja umanjena za sporna i sumnjiva... neto realizovana vrednost... zalihe... kratkoročna ulaganja4 ... unapred plaćeni izdaci5 ... Ukupno obrtna sredstva
 18. 18. 2. Dugoročna ulaganja1 (detaljan opis) - - ... Ukupno dugoročna ulaganja 3. Fiksni kapital – osnovna sredstva2 zemljište... objekti: - nabavna vrednost - otpisani (amortizovani) deo vrednosti – ispravka vrednosti - sadašnja knjigovodstvena vrednost oprema: - nabavna vrednost - otpisani (amortizovani) deo vrednosti – ispravka vrednosti - sadašnja knjigovodstvena vrednost nameštaj / instalacije: - nabavna vrednost - otpisani (amortizovani) deo vrednosti – ispravka vrednosti - sadašnja knjigovodstvena vrednost automobili / kamioneti: - nabavna vrednost - otpisani (amortizovani) deo vrednosti – ispravka vrednosti - sadašnja knjigovodstvena vrednost Ukupna sadašnja (neto)vrednost fiksnog kapitala
 19. 19. 4. Ostala aktiva1 (detaljan opis) - - ... Ukupno ostala aktiva Ukupna aktiva2 II OBAVEZE (PASIVA)3 5. Kratkoročne obaveze4 dobavljači dospele kamate dospeli porezi dospele obaveze za plate Ukupne kratkoročne obaveze 6. Dugoročne obaveze5 dospele menice ... Ukupno dugoročne obaveze Ukupne obaveze
 20. 20. 7. Kapital ukupan kapital vlasnika (inokosna firma) ili... kapital (na ime)... kapital (na ime)... ... (ortačka firma) ukupno ortački kapital ili... akcionarski kapital... akcije... uplaćeni kapital preko normalne vrednosti neraspoređena dobit Ukupan akcionarski kapital Ukupno obaveze i kapital1 III USKLAĐIVANJE KAPITALA2 Stanje na dan (tekući datum)... kapital na početku perioda... Plus: neto prihod (ili minus: neto gubitak) posle poreza... Plus:dodatni uloženi kapital (ulog vlasnika, ili otkup akcija od strane akcionara)... Minus: ukupni odbici (povučeno od strane vlasnika, ili dividende akcionarima)... Ukupno usklađivanje:
 21. 21.  Bilans stanja Služi za analizu sredstava i izvora sredstava. Na strani aktive prikazani su delovi vlasništva preduzeca, a na strani pasive izvori finansiranja tih sredstava. Aktiva i pasiva moraju biti jednake. Fiksna sredstva mogu biti materijalna i nematerijalna, kao i dugorocna finansijska ulaganja. Pošto se ona koriste nekoliko godina onda troškovi ne mogu da se izraze u godini kada su nabavljena. Stoga se mora uvrditi amortizacija i to:  vrednost sredstava = nabavna vrednost* amortizaciona stopa /100  godišnja stopa amortizacije = 100% / vek upotrebe  godišnji iznos amortizacije = vrednost sredstava / period amortizacije (godine)
 22. 22. Projekcija bilansa stanja  Bilans stanja predstavlja standardan knjigovodstveni prikaz "leve i desne strane".  Na levoj strani tabele se prikazuju sredstva, a na desnoj obaveze. Leva i desna strana kao krajnji rezultat, tj zbir svih tačaka, moraju imati istu sumu.  Ukoliko suma nije ista, to znači da niste obračunali ili neki trošak ili neku zaradu.  U sredstva spadaju gotovina i potraživanja, ali i nekretnine i osnovna sredstva, kao i zalihe i eventualni gubici.  Obaveze obuhvataju sva tekuća i buduća plaćanja, zajmove, osnovni kapital i zarade.  Bilans stanja se takođe pravi za svaku godinu u biznis planu.
 23. 23.  Bilans stanja služi za analizu sredstava(aktiva) i izvora sredstava(pasiva)  Aktiva:fiksna sredstva(nematerijalna, materijalna, dugoročna fin.ulaganja) i obrtna sredstva(zalihe, potraživanja, gotovina) – vlasništvo preduzeća  Pasiva:sopstveni izvori(akcionarski kapital, rezerve), dugoročne obaveze i tekuće obaveze(dobavljači, kratkoročni krediti i ostale obaveze) – odakle se sredstva finansiraju  Zbir sredstava = zbir izvora sredstava
 24. 24.  Amortizacija  Fiksna sredstva se koriste po nekoliko godina, i neophodno je izračunati njihovu amortizaciju. vrednost sredstava 20 000 --------------------------- = ----------- = 4 000 period amortizacije 5
 25. 25. Probni bilans uspeha  On služi da se na osnovu njega izloži projekcija finansijskih efekata (rezultata) planiranog biznisa.  Sastavni delovi probnog bilansa uspeha su analiza i ocena izvodljivosti poslovnog poduhvata.  Usvojite i koristite važeće knjigovodstvene obrasce za iskazivanje finansijskih rezultata biznisa, što će vam veoma olakšati organizovanje i vođenje vaših finansijskih poslova!
 26. 26. Opis Index % 1 mesec 2 mesec... 12 mesec Ukupno Procena Ostvarenje Proc. Ostv. Proc. Ostv. Proc. Ostv. 1 2 3 4 5 6... 25 26 27 28 Prihodi (prodaja) i to: (količina x cena) = 1. Ukupan prihod Troškovi prodaje i to: 2. Ukupno troškovi prodaje 3. 1 Bruto razlika u ceni – marža, rabat (1-2) Rashodi perioda i to: 4. Ukupni rashodi 5. Neto dobit (Bruto razlika u ceni manje ukupni rashodi) (3- 4)
 27. 27.  Dobit (profit) se može definisati i kao razlika ukupnog prihoda i ukupnih rashoda:  Dobit/profit = UP – UR  Bilans uspeha Za razliku od bilansa stanja bilans uspeha obuhvata sve prihode i rashode obracunskog perioda (prihodi od prodaje, troškovi finansiranja, porez na dohodak, vanredni prihodi i rashodi, neto dobit ili gubitak preduzeca…) - Prihodi se racunaju kada se kolicina robe pomnoži prodajnom cenom i predstavljaju ukupnu vrednost prodaje u periodu od 1 godine.  Prihodi = količina robe x prodajna cena  Od prihoda se oduzimaju troškovi koji mogu biti:  Varijabilni – proporcionalni sa količinom  Fiksni – nisu proporcionalni  Kada se oduzmu kamate i porez dobija se neto profit koji meri profitabilnost preduzeća.
 28. 28.  Osnovna podela troškova je na :  - varijabilne ( oni troškovi koji se menjaju pod uticajem promena obima proizvodnje. Oni reaguju na promene obima proizvodnje tako što sa porastom obima proizvodnje rastu, a sa opadanjem obima proizvodnje opadaju ).  - fiksne troškove ( to su troškovi koji se ne menjaju sa promenama obima proizvodnje).
 29. 29. Projekcija bilansa uspeha  Bilans uspeha predstavlja razliku između potrošenog i zarađenog novca i daje nam jasnu sliku o tome da li ste i koliko profitirali odnosno da li ste i koliko u gubitku.  Tu se u kratkim crtama prikazuju troškovi proizvodnje (direktan rad, materijal itd.), operativni troškovi (troškovi prodaje, marketinga, administracije i sl.), i prihodi.  Ukoliko pravite višegodišnji biznis plan, bilans uspeha morate da prikažete za svaku godinu ponaosob.
 30. 30. PROJEKCIJE TOKA GOTOVINE (cash flow)  Projekcije toka gotovine treba precizno raditi jednom mesečno, a projektovati globalno za jednu godinu.  Finansijski zdrav biznis je onaj u kome su raspoloživa gotovina i prispele naplate uvek, u zbiru, veće od dospelih izdataka.  Glavni izvor prihoda u vašem biznisu formiraće se od prodaje artikala vašim kupcima.  Prihodi od prodaje variraju i zbog toga je neophodno da utvrdite da li će vaša mesečna prodaja ostvariti dovoljno prihoda, da se njima mogu uredno plaćati računi koje će vama ispostavljati vaši poverioci.
 31. 31. Red. broj Opis meseci Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. RASPOLOŽIV NOVAC a) stanje na žiro računu b) gotovina u blagajni ili u džepu PREDVIĐENI PRIHODI 3. 4. UKUPNA GOTOVINA I PRILIV GOTOVINE (1+2) MESEČNE ISPLATE (IZDACI) a) ... b) ... c) ... 5. STANJE GOTOVINE NA KRAJU MESECA (3-4)
 32. 32.  Pri izradi toka gotovine neophodno je poci od stanja gotovine na pocetku planskog perioda.  Na takvo pocetno stanje dodaje se povecanje gotovine u toku planskog perioda, pa se od njihovog zbira oduzima smanjenje gotovine u toku planskog perioda, da bi se kao rezultat dobilo stanje gotovine na kraju posmatranog perioda.  Okvir za projekciju novčanog toka  Keš na početku meseca  Plus: keš koji ’’utiče’’ u preduzeće  Minus: keš koji ’’ističe’’ iz preduzeća  Keš na kraju meseca
 33. 33. Projekcija očekivanih novčanih tokova (Cash flow)  Izveštaj o gotovinskom toku, kako se cash flow (keš flou) naziva u našem računovodstvu, zbirno pokazuje sve ulaze i izlaze gotovine u toku vašeg poslovanja.  Dakle, tu su prikazani svi troškovi i svi prihodi, razvrstani u nekoliko kategorija.  Ova projekcija može se raditi i za ceo period pokriven biznis planom ali, pošto se podaci iz nje koriste u izradi bilansa, preporučljivo je da se ide postupno, godinu po godinu.
 34. 34. ANALIZA I OCENA PROJEKTOVANIH REZULTATA  Analiza prihoda i troškova se vrši preko prelomne tačke rentabiliteta (količina proizvedene robe u kojoj se ostvaruje nulti profit – preko te količine je profit, a ispod gubitak).  Koeficijent ekonomičnosti = ukupni prihodi / ukupni rashodi (veći od 1) (Koliko se ostvari prihoda na svaki dinar rashoda)  Stopa akumulativnosti = neto dobit / ukupna ulaganja X 100% (veći od 15%)  Vreme vraćanja ulaganja = ukupna ulaganja / neto dobit (manji od 7)
 35. 35. Ocena rizika – prag rentabilnosti  * Donja granica poslovanja pri kojoj ostvareni prihodi pokrivaju troškove. FT PR= ---------------------- X 100 (max 80%) UP - VT  FT – fiksni troškovi  VT – varijabilni troškovi (direktno zavise od obima proizvodnje)  UP – ukupni prihodi
 36. 36. Prag rentabilnosti – drugi način Ukupni FT PR= -------------------------------------------------- Prodajna cena – VT (po jedinici)  Obim proizvodnje pri kome su ukupni troškovi proizvodnje pokriveni ostvarenim prihodima od prodaje  Minimalni obim proizvodnje (i prodaje) koji garantuje rentabilnost  Primer: Prodajna cena proizvoda 200  Ukupni FT 40.000  VT po jedinici proizvoda 120  Prag rentabilnosti: 40.000 / 200 – 120 = 500 jedinica
 37. 37. DELOVI FINANSIJSKOG PLANA  Da bi finansijski plan bio sveobuhvatan potrebno je da sadrži sledeće delove:  Investiciona ulaganja  izvore finansiranja  obračun rezultata poslovanja  sintetičke finansijske izveštaje  finansijsku analizu  pokazatelje efikasnosti  analizu u uslovima neizvesnosti
 38. 38.  Investiciona ulaganja predstavljaju ulaganja sredstava od kojih se očekuju efekti u dužem vremenskom periodu. Mogu biti:  ulaganja u stalnu imovinu  ulaganja u trajna obrtna sredstva  Izvori finansiranja predstavljaju poreklo sredstava koja će biti korišćena za finansiranje određenog poslovnog poduhvata. Mogu biti sopstveni i pozajmljeni.
 39. 39.  U obračunu rezultata poslovanja prikazuju se prihodi i rashodi poslovanja, koji zajedno predstavljaju elemente bilansa uspeha.  Rashodi tipičnog proizvodnog preduzeća obično su:  troškovi sirovina ili repromaterjala  troškovi ambalaže  troškovi plata  amortizacija  troškovi energenata  troškovi investicionog održavanja  troškovi osiguranja  troškovi marketinga, itd.
 40. 40.  Osnovni sintetički finansijski izveštaji su:  bilans uspeha  izveštaj o novčanim tokovima  bilans stanja  U ovom delu biznis plana svi podaci su izraženi u novčanim jedinicama. Sintetički izveštaji verodostojno treba da prikazuju ostvareni rezultat, finansijsku poziciju i promene u novčanim tokovima pravnog lica za koji se izveštaji rade.  Kako bi se razumela profitabilnost i finansijska izvodljivost projekta potrebno je izraditi probni bilans stanja, bilans uspeha i tok gotovine za sledecih 3/5 godina, sto predstavlja strategijski biznis plan.
 41. 41.  Finansijska analiza predstavlja kvantifikovanje i ocenjivanje funkcionalnih odnosa koji postoje između različitih bilansnih pozicija. U zavisnosti od obuhvata, finansijska analiza može biti:  parcijalna, obuhvatajući jedan uži segment poslovnih performansi preduzeća  kompleksna, obuhvatajući sve bitne poslovne performanse preduzeća
 42. 42.  Pokazatelji efikasnosti investicije mogu se podeliti u dve grupe: statički i dinamički.  Najznačajniji statički su: period povraćaja, prosečni period povraćaja i recipročni period povraćaja  Dinamički pokazatelji efikasnosti uvažavaju koncept vremenske vrednosti novca i tu spadaju:  neto sadašnja vrednost  indeks rentabilnosti  interna stopa rentabilnosti  diskontni period povraćaja
 43. 43.  Statički: period povraćaja, prosečni period povraćaja i recipročni period povraćaja  Rok vraćanja je period izražen u godinama za koji će godišnji neto prilivi od investicija (iz ekonomskog toka) da povrate ukupno uložena sredstva. Realizacija projekata je opravdana, ukoliko je rok vraćanja uloženih sredstava manji ili jednak vremenskom periodu utvrđenom od strane davaoca kredita, odnosno tehnološkim vekom određenog projekta.  U poslovnom planovima se diskontna stopa koristi za svođenje na sadašnju vrednost na dan (datum) koji predstoji aktiviranju investicije i primenjuje se na :  investiciona ulaganja  neto prilive  Sadašnja vrednost investicionih ulaganja koja su izvršena pre momenta za koji računamo sadašnju vrednost:  STVARNA VREDNOST *FAKTOR AKUMULACIJE  Sadašnja vrednost investicionih ulaganja koja su izvršena posle momenta za koji računamo sadašnju vrednost:  SRVARNA VREDNOST *DISKONTNI FAKTOR
 44. 44. Formule:  faktor akumulacije = ( 1+ d)n  diskontni faktor = 1/(1+d)n  d – diskontna stopa  n – vremenski period  Period povraćaja (C – visina ukupnih ulaganja, NPR – neto priliv, n – vremenski period)  n  ∑ NPRi =C  i=1  Prosečni period povraćaja  n  ∑ NPRi /C  i=1  Recipročni period povraćaja  n  ∑ (NPRi /n)/C  i=1
 45. 45.  Dinamički pokazatelji efikasnosti uvažavaju koncept vremenske vrednosti novca i tu spadaju:  Neto sadašnja vrednost  Indeks rentabilnosti  Interna stopa rentabilnosti  Diskontovani period povraćaja
 46. 46.  Formule:  SVNP – SVIU = NSV  Ir =NSV/SC (SC – sadašnja vrednost ulaganja u projekat)  IRR >d ; IRR=d -su kriterijumi za prihvatanje projekta  NSV>0 sledi IRR > d  NSV=0 sledi IRR = d  NSV<0 sledi IRR < d  Pokazuje vreme neophodno da sadašnja vrednost neto priliva iz ekonomskog toka nadoknadi (pokrije) sadašnju vrednost investicionog ulaganja.  Npr 1/ (1+d) + Npr 2/ (1+d)² +...+ Npr n/ (1+d)ᴺ = SC  Npr – neto priliv iz ekonomskog toka u n-toj godini  d – diskontna stopa  n (N) – br. godina potrebnih da se prilivi izjednače sa visinom ulaganja  SC – sadašnja vrednost ulaganja
 47. 47.  Za analizu ocene u uslovima neizvesnosti koriste se različiti metodi, koji se mogu podeliti na statičke i dinamičke. Najpoznatiji statički je metod prelomne tačke rentabilnosti, a dinamički – analiza osetljivosti.  Analiza osetljivosti u biznis planovima pokazuje promenu pokazatelja efikasnosti investicionih ulaganja usled promene ulaznih parametara. Može se primeniti na dva različita načina: parametar po parametar i scenario analiza.
 48. 48.  Analiza troškova, prihoda i rashoda Ukupne troškove cini suma varijabilnih i fiksnih troškova. Analizu prihoda i troškova je moguce vršiti preko prelomne tacke rentabilnosti.  Prelomna tacka rentabilnosti je ona kolicina proizvedene robe u kojoj se ostvaruje nulti profit.  U slucaju da se proizvodi preko te kolicine, preduzece ostvaruje profit.  U slucaju kada je proizvodnja manja od prelomne tacke rentabilnosti, preduzece ostvaruje gubitak.  Odredivanje prelomne tacke rentabilnosti racunskim putem: PT = ( Fiksni troškovi ) / ( Prodajna cena - Varijabilni trošak po jedinici )  Izracunavanje prelomne tacke omogucava ocenu izvodljivosti projekta uporedivanjem prelomne tacke sa rezultatima predvidanja tražnje u analizi tržišta.
 49. 49.  Racio analiza Racio analiza je proizvod internih i eksternih finansijskih izveštaja, a njen znacaj je u tome što sumira kljucne rezultate koji ukazuju na finansijske performanse preduzeca. Racio brojevi su odnosi pojedinih pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha. Postoje sledece grupe racio brojeva: - racia rentabilnosti (profitabilnosti), - racia likvidnosti, - racia solventnosti, - racia aktivnosti.
 50. 50.  Budžet Budžet je specfikacija troškova, odnosno finansijskih sredstava. Budžeti se za proizvodna preduzeca mogu grupisati na seledeci nacin:  Budžet prodaje je primarni budžet iz kojeg se izvode ostali budžeti.  Budžet proizvodnje treba da pokaže kolicine i troškove za svaki proizvod i mora da bude terminiran sa budžetom prodaje i visinom zaliha.  Budžet usluga se odnosi na podržavajuce aktivnosti proizvodnog preduzeca.  Budžeti odredeni politikom preduzeca se odnose na kapitalne izdatke, istraživanje i razvoj, reklamu, itd.  Sumarni budžet se deli na glavni budžet i budžet gotovine.  Glavni budžet se obicno prikazuje u obliku budžetiranih operativnih iskaza ( trgovinski bilans, bilans uspeha i bilans stanja ).  Za izradu budžeta gotovine potrebno je predvideti priliv i odliv novca. Budžet novca mora biti jednak kolicini novca koja je navedena u aktivi bilansa stanja.
 51. 51.  Najbitnija stvar pri izradi finansijske analize, pored toga da se sve brojke poklapaju, jeste da ona izlazi iz svega što ste opisali u ostatku biznis plana, a da opet budete svesni da je sama analiza osnov za traženje novca ili podrške za projekat koji radite.  Ona će vam pokazati i moguće nerealnosti i "zaletanja" koje ćete ispraviti, tako da je veoma važno biti realan i pošten prema sebi i mogućnostima vaše firme ili tržišta na kojem hoćete da radite.
 52. 52. Hvala na paznji!

×