Uputstvo za popravke lok 461

popravka lok 461

NACIJONALNO DRUŠTVO RUMUNSKIH ŽELEZNICA
Generalna Direkcija za Vozna Sredstva
br. 938 za internu upotrebu
UPUTSTVO ZA OPRAVKU
ELEKTRIČNIH LOKOMOTIVA
Tip “Co-Co” od 5100 kW
1995
Izdanje SNCFR - IMPRIMERIA “FILARET”
NACIJONALNO DRUŠTVO RUMUNSKIH ŽELEZNICA
Generalna Direkcija za Vozna Sredstva
br. 938 za internu upotrebu
UPUTSTVO ZA OPRAVKU
ELEKTRIČNIH LOKOMOTIVA
Tip “Co-Co” od 5100 kW
Izradio je RELOC S.A. Craiova
i
Služba za konstrukcije, održavanje
i opravku lokomotiva
1995
Izdanje SNCFR - IMPRIMERIA “FILARET”
3.
UVOD
Ovo Uputstvo sadrži tehničke odredbe koje uslovljavaju izvršenje opravaka električnih
lokomotiva EA Co-Co 5100 kW u specijalizovanim jedinicama.
Uputstvo sadrži odredbe i smernice za dalje korišćenje i regeneraciju polovnih delova i
podsklopova, utvrđujući parametre uslovljeni dimenzijama (tolerancije) koje će obezbediti
sigurnost i bezbednost u funkcijonisanju lokomotive posle opravke.
Takođe su obuhvaćene i kompleksne provere podsklopova, električnih aparata i mašina,
praćene odgovarajućim protokolima unutrašnje kontrole (C.T.C.) gde su precizirane granične
dozvoljene vrednosti.
Uputstvo je izrađeno po funkcijonalnim poglavljima, numerisano sugestivnim
oznakama, koje smatramo lako pristupačnim za upotrebu, kako sledi:
1. električni deo obeležen sa E sadrži podpoglavlja:
E1 - transformator + električne mašine;
E2 - spoljašnja električna instalacija, krov, mašinski prostor;
E3 - blok aparati S1-S10;
E4 - komandni pultovi;
2. pneumatska instalacija, obeležena sa P;
3. sanduk lokomotive, obeležen sa C;
4. mehanička instalacija, obeležena sa M;
5. obrtna postolja, obeležena sa B;
6. finalne probe, obeležene sa PF.
Precizira se da ovo uputstvo ne sadrži tehnologiju koja se primenjuje u opravci,
ostavljajući remonterima da u nastavku to detajlišu u tehnološkoj dokumentaciji, u zavisnosti
od konkretne opremljenosti, specifične dotičnom remonteru.
Uputstvo navodi samo obavezne parametre koji utvrđuju kvalitet izvršenih opravaka
kod električnih lokomotiva EA Co-Co 5100 kW.
U uputstvu su navedeni članovi koji definišu propise između izvršioca opravke i
jedinica za eksploataciju lokomotiva, kao korisnika.
Uputstvo je izrađeno od jednog ekspertnog tima iz S.C. RELOC S.A. Krajova
koordiniran od dr.ing. Jelev Mihai.
5.
E. ELEKTRIČNA INSTALACIJA
SNAGE - KOMANDE
E1 GLAVNI TRANSFORMATOR - ELEKTRIČNE MAŠINE
GLAVNE I POMOĆNE
GLAVNI TRANSFORMATOR LE
TIP TFYL 580 PROIZVODNJE IEPC
E 1.1. A - OPŠTE ODREDBE
1.Električna lokomotiva koja je uzeta na opravku, prvo će biti podvrgnuta tehnološkoj
fazi pregleda koja uključuje i priključenje lokomotive na kontaktnu mrežu.
Pregledom će se evidentirati:
- funkcionisanje transformatora;
- stanje uređaja za komutaciju birača;
- stanje izolatora i kablova;
- funkcionisanje ventilacije, kompletnost hladnjaka ulja i električne pumpe za
hlađenje ulja.;
- pregledaće se stanje cevi, slavina iz toka za priključivanje kučIšta na hladnjak
i zaptivenost sklopa kučište-birač-konzervator.
Na bazi primedaba uočenih u fazi pregleda utvrdiće se kategorija opravke koja će se
primeniti kod transformatora.
2. Ako lokomotiva ulazi u opravku sa neispravnim transformatorom i nije moguće
priključivanje lokomotive na mrežu, onda opravka transformatora će se izvršiti u varijanti
potpune tehnološke opravke koja sadrži rasklapanje, opravku oštećenih namotaja, preglede i
opravku svih drugih namotaja i zatvorenih transformatora, obezbeđujući uklapanje istih u mere
i odredbe konstruktivne dokumentacije.
6.
3. U svim kategorijama opravaka RR, RG ili RK obavezna je demontaža birača uz
primenu kompletne tehnologije opravke birača, reduktora i uređaja za komutaciju.
Takođe će se demontirati instalacija za ventilaciju i recirkulaciju trafo ulja.
E 1.1. B - ODREDBE ZA OPRAVKU GLAVNOG TRAFOA LE
E1.1.B.I. METALNA KONSTRUKCIJA TRAFOA
1. Podsklopovi: kučišta, konzervator i poklopci trafoa, biće dovedeni kroz opravku u
predviđene mere iz konstruktivne dokumentacije prikazanih u tabeli 1.
Tabela 1
Red.
broj
Naziv podsklopa Crtež podsklopa br. Primedba:
1 Kučište trafoa To - 115
2 Kučište birača T1 - 718(To - 115)
3 Konzervator T2 - 1325
4 Poklopac trafoa T1 - 913
5 Poklopac birača
2. Dozvoljeni su sledeći radovi prilikom opravke metalne konstrukcije glavnog trafoa
LE:
a) Ravnanje zidova kučišta od lima otklanjanjem deformacija, konzervatora i
poklopaca uz dovođenje ovih podsklopova u mere iz dokumentacije.
b) Regeneracija navarivanjem oštećenih površina električnim lukom ili nasilno
oštećenih, nezavisno od njihove dubine, na osnovu nekih tehnologija
aviziranih od REFER i odobrene od DGMR.
c) Korekcija otvora za prolaz zavarivanjem odgovarajućih prirubnica.
3. Posle otklanjanja nedostataka a pre početka montaže aparata i transformatora,
izvršiće se bojenje metalne konstrukcije sa bojom otpornom na ulje, u
dogovorenoj boji.
E1.1.B.II. PODSKLOP MAGNETNA JEZGRA
1. Opravka jezgara pratiće uklapanje istih u konstruktivnu dokumentaciju prema
tabeli 2.
2. U opravci se dozvoljava parcijalna zamena jezgara oštećenih od zagrevanja ili od
električnih lukova, pod uslovom obezbeđenja posle pritezanja, gubitaka u gvožđu
navedenih od konstruktora, u toleranciji od +5%.
7.
Tabela 2.
Redni
broj
Podsklop jezgro Crtež broj Primedba:
1 Regulacijoni trafo T2 - 1200
2 Vučni trafo T2 - 1236
3 Trafo za kočenje T2 - 1237
E1.1.B.III. PODSKLOP NAMOTAJI TRAFOA
1.Opravka namotaja će se izvršiti prema konstuktivnoj dokumentaciji iz tabele 3, sa
odstupanjima preseka provodnika iz treće kolone.
Tabela 3.
Poz. Namena namotaja Crtež sklopa
Odstupanja
preseka
provodnika u
opravci
1 Regulacijoni namotaj A-B To-467 -5%
2 Dodatni namotaj A1-B To-467 -
3 Namotaj za grejanje To-467 +10%
4 Namotaj za vuču 25 kV A3-B T1-604 -10%
5 Namotaj za vuču 1000 V a1-6 - b1-6 T1-604 +5%
6 Primarni namotaj kočenja i - g T2-1321 -10%
7 Sekundarni namotaj kočenja j - h T2-1321 -10%
2. U opraci je dozvoljena parcijalna zamena oštećenih namotaja na osnovu jedne
konkretne tehnologije avizirane od REFER i odobrene od DGMR.
3. Izmerena vrednost otpornosti nastavljenog namotaja biće 80% od vrednosti
hemijske otpornosti ekvivalentne dužine inicijalnog provodnika.
4. Dozvoljena je modifikacija izolacijonih materijala izlaza pod uslovom
obezbeđenja istih izvedbenih parametara predviđenih u dokumentaciji.
E1.1.B.1V. SKLOP BIRAČA A2-1078
1. Podsklop selektora, crtež A1-503
1. Opravka selektora vršiće se obavezno u RR, RG ili RK, prema konstruktivnoj
dokumentaciji, sa odstupanjem u materijalu i u dimenzijama kod delova koji se
troše prikazanih u tabeli 4.
2. Posle opravke RR, RG ili RK zazori poluga birača biće obavezno kao u
dokumentaciji.
8.
Tabela 4.
Poz. Naziv Crtež
MATERIJAL Dimenzijonalna izvedba
Prema
dokumentaciji
u opravci
u RG;
RK
u RR
1
Kontaktne
poluge
A4-2579 Cu posrebren Cu 9
Prema
crtežu
Ponovno korišćenje istrošene
poluge samo posle navarivanja i
obrade
2
Kontakti
birača
A4-2367 Cu posrebren Cu 9
Prema
crtežu
Ponovno korišćenje, putem
navarivanja oštećenih zona sa
max.dubinom 0,5 mm i provera
šablonom.
3. Kretanje poluge birača u kontaktima biće zabeleženo prema priloženoj ispravi.
2. Podsklop glavi reduktor Aa-148; - reduktor birača A0-149 - pomoćni
kontakti crtež podsklopa, A0-244.
1. U svim kategorijama opravaka RR, RG ili RK izvršiće se opravka reduktora u
okviru dimenzionalnih mera i zazora pogona prema crtežu A0-148 i A0-149.
2. U svim kategorijama opravaka dozvoljena je dalja upotreba ako je neophodno,
istrošenih pločica kontakata iz grupe T pomoćnih kontakata, preko spoljašnje postavke
kontaktnog izdanka bregaste ploče, prema crtežu A4-4423.
3. Dozvoljena je zamena u okviru opravke, kontaktnih pločica iz grupe T pomoćnih
kontakata sa odgovarajućim pločicama.
4. U opravci će se proveravati stanje osovine i bregova za aktiviranje pomoćne
grupe T, prema crtežu A0-244.
5. Zamena nekih bregova za aktiviranje ili nekih pomoćnih kontakata iz operativne
grupe T, vršiće se samo ako se isti ne uklapaju u dijagram funkcijonisanja koji je dao
konstruktor.
6. Bregasti doboš za zabravljivanje i pomoćni kontakti koji aktivira grupu T
kontakata, imaće regulaciju prema protokolu, u skladu sa priloženom ispravom.
E1.1.B.V. PODSKLOP KONTAKTORA ZA KOMUTACIJU K1-K4
CRTEŽ 1.00.9152
1. Podsklop kontaktori za komutaciju opraviće se i ugradiće se u dimenzionalnim
merama iz dokunentacije.
2. Šipke za aktiviranje biće zamenjene ako je izolacijona površina oštećena više od
50% po dužini i prečniku.
3.U opravci RR ili RG zamenjiće se kontaktne pločice kontaktora.
9.
4. Zamenjiće se oštećena izolacija između žica namotaja
5 5. Kontakti za gašenje će se zameniti ukoliko imaju parcijalna oštećenja
6. Mere elemenata koji se regulišu utvdiće se prilikom snimanja dijagrama za
komutaciju. Uklapanje u dijagram, nametnuće zamenu nekih bregova za aktiviranje
kontaktora K1-K4.
5. Površine i pritisci u kontaktima biće oni koji su sadržani u dokumentaciji.
E1.1.B.VI. IZOLATORI TRAFOA
1. Izlazi namotaja biće priključeni na kontaktnim šipkama prolaznih izolatora
unutrašnjost-spoljašnjost dimenzionisanih prema konstruktivnoj dokumentaciji
prikazanoj u tabeli 5, koja sadrži i šire iz fabrikacije koje su važeće od 1987.god.
Tabela 5.
Poz. Klema za izlaz namotaja
Crtež
Šifra
fabrikacije
1 Regulacijoni namotaj Izlaz A 25 kV T2-1455 30249
Izlaz B T4-1896 40198
T4-1895 40199
2 Namotaj za vuču 25 kV Izlaz A, 25 kV T2-1455 30249
Izlaz B T4-1896 40198
T4-1895 40199
3 Dodatni namotaj - izlaz A2-25 kV T2-1455 30249
4 Birač - izlaz A1-25 kV T-1455 30249
5 Namotaj za kočenje - izlaz h T4-1844 40200
T4-3506 40221
6 Namotaj za grejanje T4-1895
T4-1895
T4-1984 40204
T4-1985 40205
Izlaz d2; d3; d4; d5 T4-1986 40198
T4-1985 40199
Izlaz e T4-1984 40200
T4-3506 40221
7 Namotaj za vuču - izlazi a1-6 - b1-6 T4-1844 40200
T4-3506 40221
8 Potporni izolator otpornika za komutaciju AL3-1499 30273
9 Nosač prekidača K1-K4 A4-4415/1
A4-4415/2
Steolotextolit
30
10.
2. Dozvoljeno je u okviru opravke RR, popravka oštećene glazure površine od 3 do 4
cm2
na jednom prstenu, kod uvodnih izolatora 25 kV, ako se oštećena površina
nalazi na nagnutoj strani prstena između spoljašnjih zaobljenja.
3. Tehnologija opravke biće konkretna, avizirana od REFER i odobrena od DGMR.
4. U RG oštećeni izolatori će se zameniti integralno.
5. Pre ugradnje na trafou, novih ili opravljenih izolatora, isti će biti podvrgnuti probi
izolacije i probojnosti prema tabeli 6.
Tabela 6.
Poz. Tip izolatora Otpornost izolacije Napon probijanja Primedba:
1 Izolatori 25 kV Min. 1000 M 60 kV
2 Izolatori 1,5 kV Min. 1000 M 5,5 kV
3 Izolatori 600 V Min. 1000 M 5 kV
4 Noseči izolatori Min. 1000 M 2,5 kV
E1.1.BVII. INSTALACIJA ZA HLAĐENJE I RECIRKULACIJU ULJA
1. Instalacija za hlaćenje revidira se kroz demontažu, u bilo kojoj kategoriji radova
na opravci - RR, RG ili RK.
2. Proverava se zaptivenost hladnjaka ulja ubacivanjem vazduha pritiska 0,5 bara i
otkrivaju se prsline potapanjem hladnjaka u vodu.
3. Proverava se funkcijonalnost izolacijonih kada instalacije za hlaćenje. Posle
opravke, iste će imati dobru funkcijonalnost koja će se potvrditi protokolom.
4. Na sklopu doboša za usmeravanje vazduha za hlaćenje, T1-881, ugradiće se jedan
pritisni relej tip NTR-2994/1/83 koji će nadzirati funkcijonisanje ventilacije. Relej
će se regulisati na pritisak h=25-30 mm.vod.stuba i biće potvrđen protokolom.
5. Priključne cevi, crtež T4-1718/1 i T4-1882/1, instalacije za hlađenje i recirkulaciju
ulja kod kučišta zamenjiće se integralno kod RR, RG i RK.
6. Dozvoljeno je aktiviranje ventilatora za hlađenje sa jednim asinhronim motorom
veće snage od utvrđene dokumentacijom, pod uslovom da bude max. 18 kW i da
ima isti broj obrtaja. Dokumentacija za ugradnju jednog takvog motora biće
avizirana od konstruktora.
7. Motor za aktiviranje ventilatora, kao i elektropumpa za ulje podvrgnuće se
probama na prazno - rezultati će se navesti u protokolu.
8. Posle izvršenja opravaka, pregleda i probi podsklopova, prelazi se na ugradnju
instalacije, koja će se izvršiti poštujući dimenzionalne mere iz dokumentacije,
sadržanih u tabeli 7.
11.
Tabela 7.
Poz. Naziv podsklopa Crtež
1 Instalacija za hlađenje T2-1360
2 Instalacija za cirkulaciju ulja T2-1360
9. Posle ugradnje izvršiće se jedna funkcijonalna proba za proveru dinamičke
stabilnosti, merenjem vibracija na kučištu.
E1.1.B.VIII. POMOĆNI PODSKLOPOVI NA TRAFOU
1. Filter sa silikagelom, crtež T2-1461
U RR, RG ili RK obavezno će se zameniti silikagel.
2. 30 polne utičnice za komandu, crtež L0-429/15
-Pregleda se stanje kontakata - stopica i ako se konstatuje da se neke zagrevaju
(procenjene na osnovu pritiska i specifične boje) dozvoljena je njihova zamena u
okviru opravke.
Finalno, posle opravke utičnice za komandu biće ispravne u pogledu mehanike i
elektrike, a kvalitet istih biće potvrđen protokolom.
3. Termokontakt zaštite T4.1. šifra 9110
Zamenjiće se bez obzira na kategoriju opravke trafoa, samo ako na osnovu proba na
probnici se konstatuje da je bimetal izgubio kvalitet termičke deformabilnosti.
4. Otpornik za komutaciju poz. T4.1 : 2 crtež A3-814 tip RC 327
Proverava se prilikom opravke omska otpornost i ako nije u skladu sa
dokumentacijom, zamenjiće se neodgovarajući elementi. Ako otpornik ima parcijalne
nedostatke - ustanoviće se prilikom pregleda dali će se opraviti ili će se zameniti u
celosti.
Posle opravke izdaće se jedan protokol sa omskom vrednošću otpornosti, kao i
izolacije u odnosu na nosač.
5. Uzemljenje poz. T6 crtež L1-546
Obezbediće se u opravci mehanička i električna funkcijonalnost.
6. Opravka kablova crtež L0-429
Zamenjiće se krajevi kablova koji pkazuju tragove grejanja na stopicama ili po
dužini, starenje izolacije koja se evidentira pojavom puknuća i promenom boje, prema
važećoj tehnologiji.
Takođe, će se zameniti kablovi kod kojih je otpor izolacije ispod 20 M.
12.
E1.1.B.IX. PROBE NA PROBNICI
1. Probama na probnici će prethoditi proba ulja iz trafoa, koji će imati sledeće
parametre:
- dijalektričnu čvrstoču ------------------------------------------ 200 kV/cm
- tangentu ugla gubitaka ---------------------------------------- 50 . 10-3
2. Probe na probnici će se izvršiti na svim transformatorima LE nezavisno od
kategorije opravke RR, RG i RK i sadržaće:
a) Merenje otpornosti izolacije namotaja;
b) Proba probojnosti između žica na napon od 48 kV i 150 Hz;
c) Merenje omske otpornosti namotaja;
d) Utvrćivanje odnosa transformacije;
e) Proba u praznom hodu - sa određivanjem gubitaka u gvožđu za nekoliko
vrednosti napona iz ugla krive za magnetizaciju;
f) Probe kratkog spoja svi namotaja za nekoliko položaja birača, prema
protokolu;
g) Proba komutacije;
h) Rezultati proba će se upisivati i uporediće se sa vrednostima iz protokola
konstruktora koji se nalazi i u lokomotivskoj knjizi. Dozvoljene su vrednosne
tolerancije do 10% posle opravke.
3. Isprave za probu trafoa biće kompletirane prema obrascima iz priloga.
13.
PRILOG 1.
SC. RELOC S.A.
KRAJOVAA
ISPRAVA ZA ISPITIVANJE
KOMUTATORA SA BIRAČEM 25 kV
TIP CSS-30/600 ZA LE 5100 kW
Datum ispitivanja
Fabrički broj
Strana
KOMUTATOR
- Fabrički broj ----------------------------------------------------------------------------
- Nominaln napon -------------------------------------------------------------- 600 V
- Napon izolacije u odnosu na masu ---------------------------------------- 25 Kv
- Nominalna struja -------------------------------------------------------------- 274 A
- Frekvenca ----------------------------------------------------------------------- 50 Hz
- Stepen zaštite ------------------------------------------------------------------ IP 00
- Gabaritni crtež ----------------------------------------------------------------- G-4445
- Poz. iz električne šeme lokomotive ---------------------------------------- T – 3
- Proizvodni br. birača sa kojim se spaja ---------------------------------------
Red.
Broj
PROBA Orijentativne vrednosti
Izmerene
vrednosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Provera zazora zubaca reduktora:
- za cilindrični reduktore
- za konične reduktore
Kontrola natpisa etikete proizvođaća
Motor tip --------- U=110Vjed.str.; P=205W;
n=1400 ob./min.; 20%
IP-44, fabrički br.
Generator impulsa selsyn tip, fabrički broj
Merenje hemijske vrednosti otpora gašenja
požara poz. T 38
Merenje sile na kontaktu kod:
- kontaktora K1 - fabrički br. ---------------
- kontaktora K2 - fabrički br. ---------------
- kontaktora K3 - fabrički br. ---------------
- kontaktora K4 - fabrički br. ---------------
Provera zazora otvaranja kontaktora
- kontaktora K4 - fabrički br.
- kontaktora K3 - fabrički br.
- kontaktora K2 - fabrički br.
- kontaktora K1 - fabrički br.
Provera sile kontakta kod valjkastih
komutatora.
Provera zazora kod otvora pomoćnih
kontakata.
max. 0,15 mm max.
0,15 mm fabrički
dokument
6300 oma
minimalno 7 daN
17 + 3 mm
17 + 3 mm
21 + 3 mm
21 + 3 mm
min.300+50 grf.
minimalno 2,5 mm
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
14.
PRILOG 2.
SC. RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA ZA ISPITIVANJE
KOMUTATORA SA BIRAČEM 25 kV
TIP CSS-30/600 ZA LE 5100 kW
Datum ispitivanja
Fabrički broj
Strana
BIRAČ
- Fabrički broj I godina proizvodnje -------------------------------------------------
- Nominaln napon -------------------------------------------------------------- 600 V
- Napon izolacije u odnosu na masu ---------------------------------------- 30 kV
- Nominalna struja -------------------------------------------------------------- 600 A
- Frekvenca ----------------------------------------------------------------------- 50 Hz
- Stepen zaštite ------------------------------------------------------------------ IP-55
- Gabaritni crtež ----------------------------------------------------------------- G-4446
- Poz. iz električne šeme lokomotive ---------------------------------------- T 2 : 1-2
- Proizvodni br. komutatora sa kojim se spaja ---------------------------------------
Red.
Broj
PROBA Orijentativne vrednosti
Izmerene
vrednosti
1
2
3
4
5
6
Provera zazora zubaca reduktora:
- za cilindrični reduktore
- za eliptične reduktore
- za konične reduktore
Generalna kontrola montaže i gabaritnih
mera.
Provera mehaničke funkcijonalnosti.
Provera električne funkcijonalnosti
Merenje sile na kontaktu kod:
- perifernog kontakta poluge
- centralnog klizećeg kontakta
Proba napona (dijalektrična čvrstoća)
Max. 0,15 mm
max. 0,4 mm
max. 0,11 mm
G-4446
25 manevra
T4 - 3862
15 daN
5 daN
1 minut
Primedbe:
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
18.
PRILOG 4.
SC. RELOC
S.A.
KRAJOVA
DIJAGRAM FUNKCIJONISANJA
BIRAČA
TIP CSS-30/60 ZA LE 5100 kW
Datum
probe
Fabrički broj
Strana
BROJ STEPENI KOD GLAVNE OSE
KRETANJE POLUGA U SMERU UBRZANJA OD POZ. 1 NA 40
Kontakt
broj
Zatvara Otvara Primedbe:
propisano Izmereno Propisano Izmereno
0 1 2 3 4 5
VALJKASTI PREKIDAČ SA BREGOVIMA ZA ZABRAVLJIVANJE
930 - 928
162,5
0+
2_
342,5
0+
2_
197,5
2+
0_
17,5 0_
2+
MSI - 500
21,5
1_
0+
201,5
1_
0+
158,5 0_
1+
338,5 0_
1+
915 - 933
12,5 0+
2+
192,5 0+
2+
167,5
2_
0+
347,5
0+
2_
925 - 929 65 + 2 295 + 2
930 - 929 245 + 2 115 + 2
047 - M0 85 + 2 275 + 2
046 - M0 265 + 2 95 + 2
021 - M0
162,5 + 1
342,5 + 1
197,5 + 1
17,5 + 1
VALJKASTI PREKIDAČ SA POMOĆNIM BREGOVIMA
799 - 810 240 + 8
799 - 849 240 + 8
799 - 790 (4x180)+240
19.
0 1 2 3 4 5
707 - 708 290+8
709 - 708 240+8 (2x180)+70+8
717 - 718 290+8
036 - M0 220+8
891 - 901 (2x180)+70+8
892 - 899 (4x180)+70+8
893 -900 (38x180)+250+8
894 -911 (4x180)+295+8
895 - 912 (2x180)+295+8
916 - 918 295+8
872 - 873 (38x180)+310+8
875 - 876 (38x180)+310+8
878 - 879 (38x180)+310+8
M4 - 497 (4x180)+310+8
20.
PRILOG 5.
SC. RELOC
S.A.
KRAJOVA
PROVERA UGRADNJE BIRAČA,
PUMPE, VENTILATORA T4 : 1, T3 : 8,
T14 : 1, T14 : 2, T14 : 3 HLADNJAKE
Datum probe
Fabrički broj
Strana
Red.
broj
Delovi birača
Vrednost
Pregled
Potpis
Propisana Izmerena
Unutrašnja
kontrola
CFR
0 1 2 3 4 5 6
1 Provera pritska
kontakta na
kontaktima birača
Data od
korisnika
2
Zamena kontakata
birača (istrošeni,
oštećeni)
-
3
Zamena kontakt-
nih poluga (istroš-
enih, oštećenih)
-
4
Čišćenje birača pre
sklapanja
-
5
Provera komuni-
kacije između
kučišta i birača
-
6
Provera plombi
vratila birača, uljne
kade
-
7
Provera mehanič-
kih zazora birača
3 +1
L1=
L2=
8
Funkcijonalna
provera uljne
pumpe, serija I br.
2.h.
9
Funkcijonalna
provera ventilato-ra
serija i br.
1/2h½
10
Otpornik T. 4 : 1
Serija i broj
R1-2 =
1,638 
R2-3 =
1,638 
R1-2 =
R2-3 =
21.
0 1 2 3 4 5 6
11 Otpornik T 3 : 8 R=6300 oma R=
12
Električna provera utičnica
T14 : 1; T14 : 2; T14 : 3
-
13
Provera zaptivenosti
hladnjaka, vodom na 0,5
bara, 10 minuta
-
14
Proba otpornika za
komutaciju T4 : 1 na visoki
napon
4 kV
15 Ugradnja sporednih delova -
16
Provera zaptivenosti varova i
zaptivača posle 24 sati od
poslednje popravke, sa
trafoom pod pritiskom
0,25 bar
17 Bojenje trafoa spolja -
18
Aviziran za otpremu (ne
potpisuje se kada sklop trafo
nema primedbe)
-
22.
PRILOG 6.
SC. RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA ZA PROBU KOMUTATORA SA
BIRAČEM TIP CSS-30/600 ZA
LE 5100 kW
Datum probe
Fabrički broj
Strana
Red.
broj
Proba Normativ Rezultat
1 Provera zazora otvora kontakata:
- K1 i K2
- K3 i K4
21 +3 mm
17 +3 mm
2 Provera sile na kontaktu kod
kontakta valjkastih komutatora 0,3 +0,1 daN
3 Provera zazora otvora kontakata
valjkastih komutatora
min. 2 mm
4 Proba napona (čvrstoća)
- za kontakte K1 - K4
- za pomoćne kontakte
- 58,8 kV, 50 Hz, 1 minut -
2000 V, 50 Hz, 1 minut
5 Provera srednjih vremena za prelaz
kompletnog puta:
- napon za napajanje 73V, jed.str.
- napon za napajanje 73V, jed.str.
- napon za napajanje 73V, jed.str.
- napon za napajanje 73V, jed.str.
23 +2 sec.
17 +2 sec.
16 +2 sec.
14 +2 sec.
6 Merenje usisane struje od vučnog
motora pod opterećenjem
cca 0,8 A
7 Napon 73 V jed.str.- poz. 1-40=
40-1=
Napon 110 V jed.str.-poz. 1-40=
40-1=
Napon 125 V jed.str.-poz. 1-40=
40-1=
Napon 146 V jed.str.-poz. 1-40=
40-1=
Primedbe:
23.
PRIOG 7.
SC. RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA ZA PROBU
TRANSFORMATORA LE Co-Co 5100 kW
Datum probe
Fabrički broj
Strana
OMSKI OPORI NAMOTAJA
Klema Poz
Otpornost 
klema Poz
Otpornost 
klema Poz
Otpornost 
Orije
ntativ
izmer
vred.
Orijent
ativ
izm.
vred.
Orijentat
iv
Izmer
vred.
A2 - B 1 0,037 A2- B2 29 0,61 e - d2 - 0,0033
A2 - B 3 0,071 A2- B2 31 0,64 e - d2 - 0,0033
A2 - B 5 0,1 A2- B2 33 0,69 e - d2 - 0,00235
A2 - B 7 0,142 A2- B2 35 0,72 e - d5 - 0,0018
A2 - B 9 0,17 A2- B2 37 0,76 a1b1 - 0,0042
A2 - B 11 0,21 A2- B2 39 0,79 a2b2 - 0,0042
A2 - B 13 0,25 d1- d2 - 0,0031 a3b3 - 0,0042
A2 - B 15 0,29 A1- B 40 0,8 a4b4 - 0,0037
A2 - B 17 0,34 A2- B - 0,449 a5b5 - 0,0041
A2 - B 19 0,38 A- B - 0,79 a6b6 - 0,0043
A2 - B 21 0,43 A1- B 22 0,44 fg -
A2 - B 23 0,48 A1- A 40 0,0112 hj - 0,0011
A2 - B 25 0,52 A - A2 21 0,36
A2 - B 27 0,55 e - d1 - 0,0051
Poz.
Napon V P
oz
Napon V
Poz.
Napon V
Poz.
Napon V
teoret izmer teoret. Izmer. teoret. izmer. Teoret
.
izmer
AB 25000 13 330 26 636 39 943
ab 1 47 14 354 27 660 40 967
2 71 15 377 28 684
3 94 16 401 29 707 AB 25000
4 118 17 424 30 731 d1e 1507
5 141 18 448 31 755 d2e 790
6 165 19 472 32 772 d3e 662
7 189 20 495 33 802 d4e 386
8 212 21 519 34 825
9 236 22 542 35 849 Fg 967
10 259 23 566 36 872 Fh 111
11 283 24 589 37 896
12 307 25 613 38 920
24.
PRILOG 8.
SC. RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA ZA PROBU
TRANSFORMATORA LE Co-Co 5100 Kw
Datum probe
Fabrički broj
Strana
Karakteristike: tip TFVL 580 Transformatorsko ulje Kučište Birač
Namotaj I II III Viskozitet
Kleme AB ab Dc Zapaljivost-Mercuson
Snaga kVA 5950 5700 700+160 Mehaničke nečistoće %
Napon 25000 965 1500+660 Dijalektrička čvrstoća kV/cm
Struja 238 600 467 – 243 Tg ugla gubitaka
Organska kiselost
UTVRĐIVANJE ODNOSA TRANSFORMACIJE
Otpornost izolacije (M)
sa megometrom 2500 V
Temperatura ulja -------- o
C
Provera izolacije na visoki napon
Datum probe ------- sekundi
Namotaj R GO/R 15 Ka Namotaj Napon kV
Frekvenca
Hz
Primed
ba:
ed1 - masa A - B 48 150
B - masa Ed1 - masa 4,4 50
ab+h - masa Ab+h - masa 4 50
a1b1-∑ab masa ab - B 1,6
a2b2-∑d masa
a3b3-∑ab masa
a4b4-∑ab masa
a5b5-∑ab masa
a6b6-∑ab masa
25.
PRILOG 9.
PROBA U PRAZNOM HODU
Nam
otaj
Poz
Napon V
Struja
Gubic
i W
Nam
otaj
Poz.
Napon V
Struja
Gubici
W
teorets
ki
prime
njen
teorets
ki
Prime
njen
A-B 40 27300 AB 40 17000
A-B 40 26100 AB 22 25000
A-B 40 25000 AB 15 25000
A-B 40 23309 AB 1 25000
PROBA U KRATKOM SPOJU
Napajan
namotaj
Poz
Napon
Uk(V)
Ik (A)
Uk
(%)
Gubici Pk
(W)P
Gubici
Pk
75 W
Temper.
ulja o
C
Garantovane
vrednosti
Uk75% Pk75W
AB/ab 40 232 6,8 63500
40 200
40 175
AB/ab 22 130
115
100
AB/ab 15 90,5
80
70
AB/ab 1 2,5
2,25
2,00
AB/d1e - 28
25
22,5
AB/d1e - 6,1
A/ah - 115
Ukupni gubici za poz. 22 na 75o
C= W
Ukupni gubici za poz. 40 na 75o
C= W
Izvršio probu Šef unutrašnje kontrole KPO SNCFR
26.
E 1.2. VUČNI MOTOR TIP LJE 108-1
Jednočasovne snage 900 kW (1222 KS) kod 770 V 1250 A,
1085-1920 obrt./minut crtež MLO-1
E1.2. I OPŠTE ODREDBE
Vučni motor će se demontirati sa lokomotive i podvrgnuće se nekim ispitnim testovima
koji će sadržati sledeće probe:
1. Otpornost izolacije sklopa vučnog motora.
2. Dodatno će se izvaditi četkice, proveriće se stanje lepljenja namotaja kod zastavica,
izgled kolektora, držača četkica i ponovo će se meriti, posebno izolacija podsklopa
rotora, odnosno statora.
3. Pregledaće se štift - kontakti u odnosu na odredbe koje utvrđuju minimalnu aktivnu
površinu, oštećenja materijala, ćupanja, tragovi udara, zagrevanja, koji opredeljuju
stav o daljem zadržavanju istih na motoru.
4. Pregledaće se celovitost kučišta, štitnika i malog zupčanika.
5. Staviće se vučni motor pod manjim naponom do broja obrtaja 1500 ob./min. i
slušaće se rad ležaja u pogledu mirnoće i buke.
6. Na osnovu ocene pregleda vučnog motora, isti će se uzeti u GO skrećući pažnju na
primedbe proisteklih iz gore navedenih ispitnih testova.
E1.2. II ODREDBE ZA GLAVNU OPRAVKU VUČNOG MOTORA
1. Na vučnom motoru će se izvršiti GO prema postojećoj tehnologiji za sklop,
podsklopove i delove.
2. U okviru opravke dozvoljeni su sledeći radovi:
a) Delimično ili potpuno premotavanje rotora i polova;
b) Korišćenje kod premotavanja, bakarnog provodnika pridobijenog prilikom
demontaže;
c) U slučaju potpunog premotavanja rotora, ekvipotencijalne veze će se izvesti po
konceptu 1-3-5 umesto 1-2-3 (potpune ekvipotencijalne veze);
27.
d) Preporučuje se otklanjanje izolacijonog materijala kako bi se dozvoljilo čišćenje
zone ispod izolacije u pogledu obezbeđivanja odgovarajuće izolacije;
e) Kolektori motora obradiće se malo na strugu radi obezbeđenja prečnika > 509 mm.
Ispod ove vrednosti prečnika kolektori će se zameniti.
f) Proverava se stanje držača četkica uz istovremenu opravku sfornjaka za fiksiranje.
g) Zamenjiće se držači četkica koji su bili oštećeni ćupanjem materijala i imaju
progorena mesta u ležištu četkice.
h) Dozvoljena je demontaža kolektora ili samo prstenova za fiksiranje ako imaju
neodgovarajuću izolaciju.
i) Sklop četkice biće zamenjen ukoliko je fleksibilni kabl oštećen.
m) Posle obrade kolektora izvršiće se obrada kanala kolektora prema
odredbama utvrđene tehnologije.
3. Uputstvo preporučuje proširenje regeneracije na sklopu i podsklopu vučnog
motora sa uklapanjem istih u mere iz dokumentacije prema tabeli 1.
Tabela 1.
Red.
Broj
Regeneracija Crtež
1 Namotaj rotora ML 2 - 31
2 Sklop kolektora
3 Ekvipotencijalne veze
4 Sklop poklopca kolektora ML 3 - 49
5 Zaštitni poklopac ML 3 - 14
6 Sklop poklopca ML 1 - 30
7 Sklop poklopca 1 LL 4 - 148
8 Okvir mreže ML 4 - 165
4. Dozvoljena je metalizacija površine za napresivanje zupčanika, kao i osovinskih
rukavaca radi obezbeđivanja montažnih mera prema aviziranoj tehnologiji;
5. Izvršiće se merenje izolacije podsklopova rotor-stator, kao i merenje omske
otpornosti istih.
6. Preporučuje se izolovanje veza A, H, E, F u pogledu utvrđivanja putem merenja,
otpornost izolacije istih. Ako nisu odgovarajuće izvršiće se zamena.
7. Pregledaće se lakim dodirom površina za napresivanje zupčanika na torziono vratilo.
28.
Ako površina pokazuje pitinge, mala oštećenja ili kratere, razmatraće se dali se vratilo
može i dalje koristiti kod montaže i pratiće se da otisak površine kontakta bude minimalno 95%.
U suprotnom pristupiće se metalizaciji, obezbeđujući nominalnu meru za napresivanje,
prema aviziranoj tehnologiji.
8. Oboje se četkom držači i nosači četkica, lakom za prekrivanje. Slično se postupa sa
unutrašnjim delom sklopa statora.
9. Izvrši se bojenje rotora.
10. Proverava se dijalektrična čvrstoča ovih podsklopova: statora, rotora i držača nosača
četkica u pogledu izvršenja montaže.
11. Montaža će se izvršiti posle provere glavnih montažnih mera podsklopa prema tabeli
2.
Tabela 2.
Red.
broj
Naziv montažne mere Crtež
Dimenzije
mm
Primedba:
1 Tolerancije za napresivanje ležajeva ML1-29 270
0
052,0_ Ovalnost +0,2 mm
2 Tolerancija za sklapanje štitnika ML1-29 820
140,0+
0
3 Labirint SK ML1-29
4 Labirint na vučnoj strain ML0-2
5 Napresivanje ležaja VS ML0-2 280
0
052,0_
6 Sklapanje štitnika VS na kučištu ML0-2 870 140,0+
Ovalnost +0,2 mm
7 Radijalni zazor u slobodnom položa- ju
ležaja SK tip NUP 230 M/C 3 SKF
0,100-0,165
mm
8 Radijalni zazor u slobodnom položaju
ležaja VS
0,110-0,175
mm
9 Napresivanje kod poluspojke ML2-46 410 063,0+
Ovalnost +0,1 mm
10 Mera za napresivanje venca u
poluspojku
D 208-98 410
186,0+
126,0+ Ovalnost +0,1 mm
11 Mere za napresivanje ležajeva:
- vučna strana VS
- na strani kolektora SK
180
068,0+
043,0+
150
068,0+
043,0+
12 Minimalna mera četkice- maksimalna
mera istrošenja
ML4-70 20 mm
13 Elastične veze ML3-31
14 Elastične veze kolektorskih prstenova ML1-22
15 Izolacija kolektorskih prstenova ML1-22
16 Elastična veza četkice ML4-98
29.
12. Posle provere dimenzijonalnih mera, pristupa se montaži sklopa vučnog motora
koji u nastavku će se podvrgnuti kompleksnim probama na probnici.
E1.2. III PROBE NA PROBNICI
Izvršiće se sledeća merenja:
1. Merenje otpornosti izolacije sa lokomotivom u hladnom stanju - minimalno 50 MΩ
2. Merenje otpornosti izolacije sa lokomotivom u toplom stanju - minimalno 1 MΩ
3. Proba zagrevanja u jednočasovnom režimu (900 kW; 770 V; 1250 A; 1085
obrt./min.).
4. Dijalektrička čvrstoča sa lokomotivom u toplom stanju - 3200 V; 1 minut; 25-100
Hz.
5. Proba komutacije:
- 850 V na 1920 A slabbljeno polje 45%
- 850 V na 1160 A slabbljeno polje 45%
- 850 V na 1600 A slabbljeno polje 45%
6. Indukovan napon na broj obrtaja od 1000 obrt./min. i U= 650-750 V;
7. Mehanička karakteristika n = f(I) radi se na 770 V u punom polju i sa strujama od
1800 A do one struje za koju se stiže na broj obrtaja od 1920 obrt./min.
30.
1.3. TROFAZNI ASINHRONI MOTOR SA ROTOROM U KRATKOM SPOJU TIP MC-LE
ZA AKTIVIRANJE KOMPRESORA LE
22 kW; 380 V; 1470 obrt./min.
Proizvodnje Elektromotor Temišvar
1. Nezavisno od vrste opravke primenjene kod električne lokomotive, motor za
aktiviranje kompresora će biti podvrgnut ciklusu glavne opravke prema postojećoj
tehnologiji.
2. Pregledni list prethodno sačinjen sadržače primedbe vezane za stanje namotaja,
spoljni izgled mehaničkih delova, stanje rotora kao i ponašanje motora u praznom
hodu zabeležući primedbe vezane za pojavu nenormalne buke i istrošenja.
3. Ako motor zahteva premotavanje statora, onda elementi kalema biće izrađeni od
provodnika predviđenog u dokumentaciji na mere iz crteža P.37076 plus detalji.
4. Ako se konstatuje prekid rotorskog kaveza (više od dva uzastopna namotaja), rotor
će se zameniti u celosti.
5. Rotori koji imaju 1-2 navojaka u prekidu smešteni po periferiji pod uglom većim od
polarnog koraka statora, ugradiće se na kompresorima lokomotiva u RR sa
specijalnim zadatkom odgovarajuće adaptacije trofaznog toka.
6. Za aktiviranje kompresora lokomotiva uzetih u RG, RK, zabranjena je upotreba
rotora sa kavezom u prekidu.
7. U opravci se dozvoljavaju sledeći radovi za regeneraciju:
a) regeneracija rukavaca ose rotora;
b) regeneracija štitnika i obrada površina za ugradnju ležajeva, crtež P.11430 i
P.65020;
c) zamena vezica i ploče za kleme;
8. Originalne ploče za kleme mogu se zameniti u opravci sa pločama izrađenih od
steklotekstolita minimalne debljine od 10 mm.
31.
9. Generalna montaža motora vršiće se po crtežu P.11382.
10. Posle izvršenja svih opravaka motor će se podvrgnuti merenju na probnici uz
upisivanje podataka u dole prikazanoj tabeli:
Red.
Broj
Naziv probe
Orijentativne
vrednosti
Rezultat
merenja
1 Otpornost izolacije faza u odnosu na
masu i između njih (Megohmetar
1000 V)
RST - > 50 MΩ
Riz=
2
Omska otpornost statorskih faza Rfaza =(0,34-0,37) Ω
RR
RS
RT
3 Proba u praznom hodu Ipraz < 20 A Ipraz = A
4 Struja šok kod uzastopnog
startovanja (srednje)
> 250 A < 300 A
5 Buka i vibracije Bez
32.
E 1.4. MOTOR-VENTILATORI TIP AMV2-1, AMV2-2
ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA I
OTPORNIKA ZA KOČENJE
11 kW, 380 V, 1450 obr./minut
Proizvodnje Elektromotor Temišvar
1. Posle dopreme u radionicu za opravku, ventilatori AMV2-1, AMV2-2, pdvrgnuće
se funkcijonalnoj probi napajanjem naponom od 380 V u vremenu od 1-2 minute, u pogledu
utvrđivanja podsklopova koji imaju mehanička istrošenja, uz merenje struja koje će evidentirati
celovitost namotaja i rotorskog kaveza.
Sve primedbe koje su proistekle posle izvršenih proba navešće se u zapisniku sa
pregleda.
2.Motori AMV2-1, AMV2-2 uklopiće se u kategoriju opravke nezavisno od vrste
opravke koja se primenjuje na lokomotivi.
3 3. Kod opravke se dozvoljavaju sledeći radovi:
- regeneracija rukavca ose rotora;
- uravnotežavanje regenerisanih rotora ili uzetih iz magacina sa novim delovima;
- regeneracija štitnika sa uklapanjem u mere iz crteža P.3593 i P.35402;
- regeneracija kučišta i ventilatora po crtečima P.37083 i P.65576;
2.U RR i RG koje se primenjuju na lokomotivama, dozvoljava se korišćenje kučišta sa
slomljenim rebrima za hlađenje.
5. Na električnim delom dozvoljene su sledeće intervencije:
4 - delimično ili potpuno premotavanje statora prema dokumentaciji, crtež
P.67516+ detalji izolacije;
- ploča za kleme će se zameniti ako pokazuje prsline i napuknuća.
5
6. Posle izvršenja opavke svih sklopova izvršI će se montaža motora prema crtežu za
generalno sklapanje P.11465.
33.
7. IzvršIće se probe iz dole prikazane tabele:
Red.
Broj
Naziv probe
Orijentativne
vrednosti
Rezultat merenja
1
Otpornost izolacije faza u odnosu na
masu i između njih (Megometar)
RST - > 50 MΩ Riz=
2
Omska otpornost faza namotaja
statora
Rfaza = (0,51-
0,54) Ω
RR
RS
RT
3 Proba u praznom hodu Ipraz = 10 A Ipraz = A
4 Buka i vibracije Bez
5
Struja šok kod uzastopnog startovanja
(merenje ampermetrom u obliku
klješta)
≈ 100
34.
E 1.5. MOTOR-VENTILATORI TIP AMV1 ZA
HLAĐENJE VUČNIH MOTORA
4 kW; 2910 obrt./minut
Proizvodnje Elektromotor Temišvar
1. Demontiran sa lokomotive, grupa motor-ventilatora povrgnu će se funkcionalnoj
probi napajanjem naponom 3x 380V u vremenu od 1-2 minute, u pogledu
utvrđivanja mehaničkih istrošenja podsklopova, dok strujna merenja će evidencirati
celovitost namotaja i rotorskog kaveza.
Sve primedbe koje proističu iz probe navešće se u zapisniku o pregledu koji će
pratiti motor u toku ciklusa opravke.
2. Motori za ventilaciju vučnih motora uklapaju se u kategoriju opravke RG (GO),
nezavisno od vrste opravke primenjene na lokomotivi.
3. Dozvoljena je tehnološki bilo koja popravka na mehaničkom delu motora i to:
- regeneracija rukavaca ose rotora;
- regeneracija štitnika sa uklapanjem u mere iz crteža P.37078;
- regeneracija kućišta i ventilatora crteži P.36081 i P.36106 činjenica koja
nameće dinamičko uravnoteženje.
4. U RR i RG koje se primenjuju nalokomotivi, dozvoljena je upotreba kućišta sa
slomenljim rebrima rebrima za hlađenje.
5. Na električnom delu dozvoljeno je da se izvrše se sledeće intervancije;
- delimično ili totalno premotavanje statora u skladu sa dokumentacijom crtež
P.67230 i detalji izolacije ;
- ploča za kleme motora biće zamenjena u koliko pokazuje prsline ili pukotine;
- nezavisno od stanja izolacije, izlaska namotaja na ploču, ovi će se zameniti u
celosti;
- proveri će se celovitost kaveza rotora uz zamenu oštećenih šipki (odlepljene od
prstena za kratko spajanje ili delimično pregoreni).
35.
Intervencije na kavezu za startovanje izvrši će se samo ako se konstatuje funkcionalni
prekid 3 do 4 uzastopna namotaja (šipke)
Rotori sa šipkama za startovanje u prekidu, razmeštenih na periferiji rotora prihvataju se
pod uslovom realizacije 80% od spoja za startovanje kod minimalnog napona.
Kod utvrđivanja prekida nekih šipki iz kolevke za funkciopnisanje, dozvoljava se
montaža rotora ako struja praznog hoda ne prekoračuje 4A. U slučaju prekoračenja ove
vrednosti, rotor će se zameniti u celosti.
6. Posle izvršenja opravke svih podsklopova izvrši će se montaža motora uklapajući
operaciju u mere iz crteža sklopa motora, crtež P.11475.
7. Izvrši će se proba u praznom hodu, prateći vrednosti usisane struje kod startovanja
(strujni šok registrovan na aparatu pri nekoliko uzastopnih startovanja) i vrednost
stacionarne struje u praznom hodu.
U okviru probe prati će se i parcijalno mehaničko funkcionisanje zaključujući na osnovu
buke i vibracija dobro funkcionisanje rotora i ležajeva.
8. Pristupi će se montaži agregata za ventilaciju (AMV1-1+AMV1-2) montirajući na
osama ovih uravnoteženih ventilatora sa 11 odnosno 17 paleta u skladu sa sklopnom
dokumentacijom P.36104 i detalja (neuravnoteženje max. 10-2
Nm).
9. Sklop ventilacije će se povrgnuti probama na probnici koje će se izvršiti na osnovu
postojećih tehnologhija sa zabeleženim rezultatima u registar probnice.
Poz. Naziv probe Orijentativne vrednosti Rezultat merenja
1
Otpornost izolacije faza u
odnosu na masu i između njih
(Megometar 1000 V)
RST - > 50 MΩ
Riz=
2
Omska otpornost faza namotaja
statora
Rfaza =
=(0,69-0,75) Ω
RR
RS
RT
3 Proba u praznom hodu Ipraz < 4 A Ipraz =
4
Proba opterećenja P < 4 kW; 380 V
I < 8,2 A
P =
I =
36.
E 1.6. MOTORI ZA AKTIVIRANJE VENTILACIJE
BLOKOVA S7, S8, MAŠINSKOG PROSTORA I AGREGATA
ZA GREJANJE UPRAVLJAČNICA
Proizvodnja Elektromotor Temišvar
Poz. skema: S7.63; S8.41; 11; 12; 37.1 I; 37.1 II
1. Motori će se podvrgnuti jednom ciklusu opravke RG (GO).
2. Zabeležiće se nedostaci ovih agregata kod pregleda, priključenjem na mrežu, prateći
ponašanje motora u okviru jedne kratke funkcijonalne probe na prazno, od oko 1
minute.
3. Za sve tipove korišćenih motora dozvoljeni su u opravci sledeći radovi:
a) Regeneracija mesta ugradnje ležajeva;
b) Regeneracija rukavaca ose rotora;
c) Premotavanje statora, crtež P.67777;
d) Dinamičko uravnoteženje rotora sa elisom, privremeno montirane, tip
UGIRA - Ramnicu Vilcea crtež L2-1286; elisa će se montirati definitivno
posle ugradnje motora.
4. Posle izvršenja opravaka na sklopovima i delovima izvršiće se generalna montaža uz
uklapanje operacije u dimenzijonalne mere iz glavnog sklopa, crtež P.11607 i detalja,
koji važi za sve tipove motora koji se koriste za aktiviranje ventilatora prema tabeli 1.
Tabela 1.
Red.
broj
Naziv sklopa Tehničke karakteristike
1 Motor ventilator S7; S8 MAV 0,37 kW; 380 V; 2850 ob./min.
2 Motor ventilator mašinskog prostora MAV 0,37 kW; 380 V; 2850 ob./min.
3 Motor agregat za grejanje upravljačnice B5; 0,37 kW; 380 V; 900 ob./min.
37.
6 5.Tehnologija za opravku primenjiće se identično i na motore ventilatora tipa ASEA
ili RADE KONČAR.
6.Opravljeni motori ubaciće se na probnici, radi vršenja probe, sa upisanim rezultatima u
registar unutrašnje kontrole (CTC), sa specijalnim režimom prema dole prikazanom modelu.
Probe će se izvršiti u simetričnom režimu i u režimu veštačke simetrije preko
monofaznog napajanja sa kondenzatorom od (3,75-4,2) F; 380 V.
Red.
broj Naziv probe Propisani uslovi
i orijentativne vrednosti
Rezultat
merenja
1
Otpornost izolacije faza u odnosu na masu i
između njih (Megometar 1000 V)
RST - > 50 MΩ
Riz=
2 Omska otpornost faza
Dozvoljena je vrednosna
razlika između faza od
max.5%
R1
R2
R3
3
Proba u praznom hodu,simetrično
priključenje I0 ≈ 0,5 A
Ia =
4
Proba u praznom hodu,monofazno
priključenje sa kondenzatorom
I0 ≈ 0,5 A
Ia =
38.
E 1.7. VENTILATOR PULTA KABINE
ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE TIP VP
0,020 kW; 110 V; 2400 obrt./minut
Proizvodnje Elektromotor Temišvar
E1. 7-1 OPŠTE ODREDBE
1. Motor-ventilatori za pultove iz upravljačnica električnih lokomotiva uzetih u
opravku, demontiraće se sa lokomotive i podvrgnuće se funkcijonalnoj probi od 1 do
2 minute, beležeći sumnjive zvukove, dinamička neuravnoteženja ili defekte druge
prirode koji će se naći navedeni u zapisniku za pregled.
2. U slučaju jednog ciklusa RK lokomotiva će se isporučiti sa novim motor-
ventilatorima u obe upravljačnice.
Izuzetak od ovog člana čine samo specijalne odredbe ugovora.
E1 7-2 SPECIJALNE ODREDBE
1. Ako zapisnik sa pregleda navodi oštećena kućišta i elise, zameni će se u celosti
ventilator.
2. Dozvoljena je opravka konusa za fiksiranje elise kao i sklopa šipke-nosač.
3. Dozvoljena je ugradnja na lokomotivi ventilatora sa fiksnim pozicijama ali sa
mogućnošću usmeravanja ventilisanog vazduha.
4. U opravci je dozvoljeno premotavanje kućišta i na osnovu nekih šema uzetih
direktno sa pregorenog ventilatora.
5. Kod izvršavanja opravaka i izvođenja proba poštovaće se i interna norma NID 2656-
70 Elektromotor Temišvar.
E1. 7-3 TEHNOLOŠKE PROBE
1. Posle montaže izvrši će se funkcionalna proba, beležeći vibracije i absorbovanu
struju.
2. Izvršće se proba izolacije prateći specijalno da otpornost izolacije, merena sa
megometrom od 500V, bude minimalno 50 MΩ.
3. Rezultati će se beležiti u registar za probe sa specijalnim režimom.
39.
E 1.8. MOTR ZA AKTIVIRANJE BIRAČA
Tip MGL-1L 229; P = 240 W; U = 110 V;
I = 4,4 A; n = 1400 obrt./minut
Proizvodnje Elektromotor Temišvar
1. U tehnološkoj fazi pregleda beleži se spoljni izgled i primedbe u vezi
funkcionalnosti.
2. Nezavisno od vrste opravke koja se primenjuje na lokomotivi, elektromotor za
aktiviranje birača će se demontirati i ubaciti u tehnološki tok glavne opravke (RG).
3. Ako se pregledom konstatuje da oštećenja motora prekoračuju okvir opravke u GO
(RG), motor za aktiviranje birača će se zameniti u celosti.
4. U opravci je obavezno da se motor uklopi u dimenzionalne mere sklopa i detalja iz
dokumentacije konstruktora sa sledećim napomenama;
a) Za uklapanje u tolerancije za fiksiranje ležaja dozvoljena je prepravka mesta iz
štitnika;
b) Dozvoljeno je struganje kolektora do minimanog prečnika iz dokumentacije;
Takođe je dozvoljena i prepravka kolektora zamenom uništenih lamela ili
oštećene izolacije prema adekvatnim tehnologijama;
c) Upisaće se u registar proba veličina dinamičke neuravnoteženosti;
d) Proveriće se dijagrami momenta opruga držača četkica - dozvoljena je tolerancija
od 20%.
e) Dozvoljeno je korišćenje starih četkica, dužine posle istrošenja 10 mm, uz
očuvanje minimalnog kontaktnog pritiska;
f) Premotavanje rotora ili polova može se izvesti prema postojećim šemama za
premotavanje, uz očuvanje preseka provodnika;
Dozvoljena su odstupanja od dimenzija provodnika za premotavanje, propisan
dokumentacijom od max. +5%.
40.
5. Rezultati proba beležiće se u jedan registar sa specijalnim režimom koji sadrži
sistematizovane probe sa probnica.
Poz. Naziv probe
Orijentativne
vrednosti
Rezultati
merenja
1
Otpornost izolacije namotaja rotora sa
megometrom od 1000 V
2 Otpornost izolacije pobudnog namotaja
3 Omska otpornost rotora
4 Omska otpornost pobudnog namotaja
5
Proba opterećenja sa nominalnim
vrednostima
P = 240 W
U = 110 V
I = 4,4 A
n =
I =
6 Dinamičko uravnoteženje
Neuravnoteženje
5 gr/cm
41.
E 1.9. MOTOR POMOĆNOG KOMPRESORA
tip Ce 12; 0,9 kW; 110 V; 10,8 A; 1400 obrt./minut
Proizvodnje IMEB
1. U tehnološkoj fazi pregleda beleži se spoljni izgled grupe motor-kompresor i
primedbe u vezi funkcijonisanja elektromotora.
2. Nezavisno od vrste opravke koja se primenjuje na lokomotivi, elektromotor za
aktiviranje pomoćnog kompresora biće demontiran i ubačen u tehnološki tok za
glavnu opravku (RG).
3. Ako se pregledom utvrdi da nedostaci motora prekoračuju okvir opravke iz RG,
elektromotor će se zamenjiti u celosti u okviru opravke, bez odobrenja za vršenje
kapitalnog remonta RK.
4. U opravci je obavezno uklopiti motor u dimenzionalne mere sklopa i detalja iz
dokumentacije konstruktora- crtež sklopa PM 21955+detalji sa sledećim
napomenama:
a) Za uklapanje u tolerancije za fiksiranje ležajeva dozvoljena je prepravka mesta iz
štitnika za vuču i štitnika nosača, crtež PM 35977 i PM-37017;
b) Dozvoljeno je struganje kolektora do minimalnog prečnika iz dokumentacije
crtež PM-48864;
c) Upisaće se u registar proba, veličina dinamičkog neuravnoteženja premotanog
rotora, sa ugrađenim ventilatorom;
d) Proveriće se dijagram momenta opruga držača četkica crtež PM-47680;
dozvoljena su odstupanja od 20%;
e) Dozvoljena je upotreba starih četkica sa najmanjom dužinom od 10 mm;
f) Premotavanje motora ili polova vrši će se u skladu sa dokumentacijom PM-
48648, dozvoljena su odstupanja od preseka provodnika iz dokumentacije, od
maksimalno+5%.
5. Spajanje elektromotora sa pomoćnim kompresorom vršiće se samo posle izvršenja
probe motora na probnici.
Rezultati izvršenih proba beležiće se u jednom registru sa specijalnim režimom koji
sadrži sistematizovane probe iz tabele.
42.
Poz. Naziv probe
Orijentativne
vrednosti
Rezultat
merenja
1
Otpornost izolacije namotaja rotora sa
megometrom od 1000 V
2
Otpornost izolacije pobudnog
namotaja
3 Omska otpornost namotaja rotora
4 Omska otpornost pobudnog namotaja
5
Proba opterećenja kod nominalnih
vrednosti
P = 0,9 kW
U = 110 V
I = 10,8 A
n = 1400 rot/min
U =
Iizm.=
6 Dinamičko uravnoteženje
Neuravnoteženje
5 gr/cm
43.
E 1.10. ASINHRONI MOTOR SA ROTOROM U KRATKOM SPOJU
ZA AKTIVIRANJE ULJNE PUMPE TRAFOA
Tip M.P.U. 1,8 kW; 380 V; 1500 obrt./minut
Proizvodnje Elektromotor Temišvar
1. Motor uljne pumpe će se demontirati i podvrgnuti ciklusu glavne opravke (RG) na
osnovu postojeće tehnologije nezavisno od kategorije opravke primenjene na glavni
transformator.
2. Pre demontaže motor koji je ušao u opravku podvrgnuće se kratkoj funkcionalnoj
probi (na prazno u vremenu od 1 minute), radi utvrđivanja neispravnih sklopova ili
istrošenja, koja će se navesti u zapisniku o pregledu.
3. Motor može biti premotan sa elementima kalema koji se uklapaju u dimenzionalne
mere iz crteža P.37075.
Dozvoljava se korišćenje samo jednog provodnika kalema tipa CuE ET-2 0,7+10%
.
4. Pratiće se uklapanje u montažne mere mesta predviđena za ugradnju ležajeva u
vučnom štitniku P.35860 i podsklopa statora na strani nosača, crtež P.35727.
Dozvoljeno je u opravci buksiranje mesta za ležajeve prema odobrenoj tehnologiji
od DGMR (Generalna Direkcija za Vozna Sredstva).
5. U opravci se može izvršiti regeneracija rukavaca ose rotora radi uklapanja u
tolerancije za napresivanje ležajeva, prema odobrenim tehnologijama.
6. Izvrši će se dinamičko uravnoteženje rotora i zabeležiće se u registar proba.
7. Ako zaptivač ploče sa klemama, crtež P.65558, je istrošen ili je izgubio elastičnost
zameniće se.
8. Posle završetka ciklusa pregleda i opravaka podsklopova izvršiće se generalna
montaža motora prema crtežu P.11436.
44.
9. Sklopljeni motor podvrgnuće se probama na probnici upisanih u registar prema dole
prikazanom modelu:
Red.
broj
Naziv probe
Orijentativne
vrednosti
Rezultat
merenja
1 Otpornost izolacije faza u odnosu na masu
i između njih (megometar 1000 V)
RST - > 50 MΩ
2 Omska otpornost faza namotaja statora Rfaza= (3,02-3,28) Ω
3 Proba u praznom hodu Ipraz.= (1,63-2) A
4 Dinamičko uravnoteženje Neuravnoteženje 3
gr/cm
45.
E 1.11. POMOĆNI TRANSFORMATOR POZ. S8.33
380/230, 110, 30,6 V Crtež G7-44
Proizvodnje Elektrotehnika
1. U fazi pregleda proverava se spoljni izgled, stanje ploče sa klemama i
funkcijonisanje transformatora.
2. Dozvoljava se na osnovu pregleda, integralna opravka transformatora sa
premotavanjem istog sa uklapanjem opravljenog sklopa u odredbe iz dokumentacije
crtež G7-44.
3. Pre montaže na elektro lokomotivi pomoćni transformator će se obavezno
podvrgnuti probama na probnici za koje se neće napraviti protokol, ali će se beležiti
u jedan registar sa specijalnim režimom.
U registar će se beležiti:
Pomoćni trafo S 8.33 Br. fabrikacije LE br.. ..
Poz. Probe Orientativna vrednost
Izmerena
vrednost
a Otpornost izolacije namotaja u
odnosu na masu I između njih, sa
megometrom od 1000 V
Ra=
15
60
R
R
> 1,3 Ra =
b Struja praznog hoda Ipraz.= 1,7 A ± 30% Ipraz
c Odnos transformacije Primarni
napon
Sekundarni
napon
380 V
230 V
110 V
30 V
6 V
d Greška u odnosu Dozvoljeno ε = 5% ε
Datum probe
Unutrašnja kontrola KPO SNCFR,
46.
E 1.12. SKLOP PRIGUŠNICE
Poz. šema: 16,1-6 Tip XAR 2319
Proizvodnje IEP Krajova i ASEA
Tehničke karakteristike:
Napon -------------------------------------------------------770 V
Struja -------------------------------------------------------- 6 (500-1250-1600) A
Induktanca ------------------------------------------------- 6 (8,3-3,5) mH
Strja kratkog spoja --------------------------------------- 7
I. OPŠTE ODREDBE
1. Sklop glavne prigušnice će se demontirati sa lokomotive I transpotovaće se u
radionicu gde se ubaci u tehnološki ciklus prema tehnologiji opravke.
2. Posle uklapanja sklopa u tehničko stanje precizirano u dokumentaciji, podvrgnuće se
kompletnim probama na probnici u pogledu ponovne ontaže na lokomotivi.
3. Dozvoljena je opravka bilo kojih namotaja, veza I ploče sa klemama.
4. Zamenjće se integralno prigušnice koje su doživele požar.
II. PROBE NA PROBNICI
1. Ugradnja prigušnice na lokomotivi će se vršiti samo uz ispravu sa probe koja
potvrđuje njene funkcijonalne karakteristike.
2. Isprave sa proba prigušnica koje su izašle iz opravke biće sačinjene prema
priloženom modelu.
S.C. RELOC S.A. Datum probe -------------
KRAJOVA Br.proizvodnje------------
47.
ISPRAVA SA PROBE
PRIGUŠNICE Br.
za električnu lokomotivu
Namotaj I II III IV V VI
Kleme A1 - B1 A2 - B2 A3 - B3 A4 - B4 A5 - B5 A6 - B6
Napon V 700
Struja A 6 (500 - 1250 - 1600) A
Induktanca MH 6 (8,5 - 3,5) mH
ODNOS TRANSFORMACIJE
Odnos I II III IV V VI
Odnos transf. za 100 V/namotaju
PROVERA GLAVNE IZOLACIJE
Namotaj
Napon kV Trajanje
sekunde
Vrsta napona Frekvenca Hz Primedbe:
I – VII 5,00 kV 60 Primenjen 50 dobar
I – VI 1,155 kV 60 Indukovan 50 dobar
OTPORNOST IZOLACIJE
u odnosu na masu sa megometrom od 2500 V kod temperature:
Aviz M
OMSKA OTPORNOST
Namotaj I II III IV V VI
R≈0,0076Ω
Datum unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
48.
E 1.13. MERNI STRUJNI TRANSFORMATORI
Poz. šema: 7; T7.1; T7.2; T9.1-6; S7.4; S28.26; S8.28
Proizvodnje IEP Krajova
I. OPŠTE ODREDBE
1. Reduktori (transformatori) za merenje struje demontiraće se sa lokomotive i uputiće
se u radionici na čišćenje, proveru i ispitivanje.
2. Za reduktore niskog napona precizira se da puknuća od smole u dubini obavezuju na
potpunu zamenu istih u opravci.
Dozvoljava se opravka površinskih puknuća primenjujući kompletiranje na nivou
površine sa elektroizolacijonom pastom prema odobrenoj tehnologiji od DGMR.
3. Za transformator od 25 kV precizira se uslov kada će se u celosti zameniti ako
izolator pokazuje unutrašnje kružne ili uzdužne prsline.
4. Dozvoljava se ponovna upotreba prelaznog izolatora, znači i transformatora u
slučaju parcijalno razbijenih prstenova izolatora sa spoljne strane, sa oštećenom
glazurom na površini od 2-3 cm” koja će se opraviti po odobrenoj tehnologiji od
DGMR.
5. Reduktori struje montiraće se na lokomotivi posle obavljenih proba, prema
priloženim protokolima, uz prethodnu montažu na pozicijama prema tabeli 1.
Tabela 1.
Red.
Broj
Naziv mernog strujnog
transformatora
Poz.
šema
Karakteristike
Kom./
LE
Primed.
0 1 2 3 4 5
1
Merni trafo za relej max.
napona S7.38:7
7
500/5
Tip CIT 30 LE
1
2
Merni strujni trafo za
grejanja voza
T7.1
600/5; 30 VA
Tip CIRT 0,5 LE
1
49.
0 1 2 3 4 5
3
Merni trafo za maksimalni strujni rele
u trofaznom sistemu
T7.2
1000/5; 60 VA
Tip CIRT 0,5 LE
1
4 Merni strujni trafo vučnih motora T9.1-6
2000/5; 60 VA
Tip CIRT 0,5 LE
6
5
Merni trafo za strujni rele motora
kompresora A.
S7.4
400/5; 5 VA
Tip CIRT 0,5 LE
1
6
Merni trafo za maksimalni strujni rele
u trofaznom sistemu
S8.26
1000/5; 60 VA
Tip CIRT 0,5 LE
1
7
Merni trafo za strujni rele motora
kompresora B
S8.28
400/5; 5 VA
Tip CIRT 0,5 LE
1
II. PROBE NA PROBNICI
Probe na probnici reduktora struje vršiće se na osnovu tehnoloških lista (protokola),
kako sledi:
a) Prelazni izolator 25 kV sa mernim trafoom po listi AL2-446;
b) Strujni transformatori tip CIRT 0,5 za 400; 600; 1000; 2000/5 A po listi A-007.68.
S.C. RELOC S.A.
KRAJOVA
PROTOKOL
Provere i proba prelaznog izolatora struje 25 kV
sa mernim trafoom tip CIT 0,5 LE 500/5A; ALE
3-1068 Crtež izolatora AL-446 RG LE Co-Co
5100 kW
AL2 - 446
I. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. Radni napon -------------------------------------------------------------- 25 kV
2. Maksimalni radni napon ----------------------------------------------- 30 kV
3. Industrijska frekvenca -------------------------------------------------- 50 Hz
4. Napon probijanja kod proizvodnje 3 x Un
5. Maksimalni napon impulsnog talasa 150 kV - 50 Hz.
Polaritet (+) ili (-) (kV max.).
50.
Red.
broj
Naziv probe ili provere
Obavezne
vrednosti kod
RG1
Dobijene
vrednosti kod
proba i provera
1
Proba probojnosti u vazduhu na
industrijskoj frekvenci
60 kV - 50 Hz
2
Proba probojnosti između sekundara
mernog transformatora, sa uzemljenom
prirubnicom izolatora
1600 V - 50 Hz
3 Odnos trafoa 500/5 A
Datum unutrašnja kontrola KPO SNCFR
S.C. RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA SA PROBE
strujnih transformatora tip CIRT 7/7
0,5 400/5; 600/5; 1000/5; 2000/5 za
LE Co-Co 5100 kW
A. 007.68
Prilog 1
Za strujne transformatore tip. -------------------------------------------
Montiran na LE br. --------------------------------------------------------
Red.
broj
Naziv probe
Predviđa
I.N.
Odgovara potpis
CTC CFR
Primedba:
1 Otpornost izolacije 500
MΩ
2 Provera izolacije na visoki napon 3 kV
3 Odnos transformacije /5N
Napomena:
Datum, unutr.kontrola (CTC) KPO SNCFR
51.
E 1.14.PRETVARAČ ZA MERENJE
STRUJE ZA KOČENJE
Pozicija šema: S9.7 tip LE-9
Proizvodnje: Elektrotehnika Bukurešt
Tehničke karakteristike:
- Nominalna struja iz primarnog toka ---------------- Ip = 1000 A jedn.struje
- Nominalni napon napajanja iz pomoćnog toka ------------- Ua = 110 V
%10_
%20+
- Fregvenca napona napajanja ------------------------------------ fa = 50 Hz
- Struja za magnetizaciju u pomoćnom toku
kod napajanja sa 110 V naizm.struje----------------------------- I0a ≤ 100 mAef
- Struja u pomoćnom toku kada kroz
primarni tok teče struja od 1000A jedn.struje------------------ Ia = 2,1 Aef ± 5%
- Omska otpornost između klema c i d ---------------------------- Ra = 2,5Ω ± 10%
E1.14. I. OPŠTE ODREDBE
1. Zapisnik o pregledu tehničkog stanja prenosača kompletiraće se posle demontaže sa
lokomotive, na bazi detaljne analize u radionici.
2. U principu, opavka prenosača će se sastojati samo od zamene ploče sa klemama i
učvršćivanja sklopa na nosaču. Posvetiće se posebna pažnja probama koje potvrđuju
funkcionalnost aparata.
E1.14. II. ODREDBE IZ OPRAVKE
1. U opravci su dozvoljeni sledeći radovi:
- zamena ploče sa klemama;
- zamena vezica kod ploče;
52.
7
8
9 - zamena kleme za struju upravljanja;
- premotavanje maksimalno dva oštećena sloja od električnih lukova sa
radnih namotaja (pomoćnih) pretvarača;
10 - čišćenje i kompletno bojenje aparata.
2. Izuzetno se dozvoljava potpuno premotavanje radnih namotaja (pomoćnih). U tom
slućaju pretvarač će se podvrgnuti kompletnim probama za prototip.
3. Zabranjena je zamena magnetskog jezgra sa jezgrom izrađenog u preduzeću. Koristiće
se samo jezgra originalne proizvodnje.
4. Pre montaže na lokomotivi, aparat će se podvrgnuti kompletnim probama na probnici.
E1.14. III. PROBE NA PROBNICI
Probe na probnici beležIće se u jedan registar sa specijalnim režimom po dole prikazanom
modelu.
Probe se vrše prema normi firme konstruktora NID 2449-68.
Red.
Broj
Naziv proba
Rezultati
Prim.
propisano izmereno
1 Provera sklopa i veza
2
Provera omske otpornosti I pomoćnih
namotaja c-d metodom V-A
2,5 ±10% Ω
3
Provera otpornosti izolacije na 2000 V
naiz.str. namotaj-jezgro
4
Provera otpornosti izolacije sa megometrom
od 1000 V
200 MΩ
5
Merenje struje magnetisanja na pomoćnom
namotaju na 110 V± 10%; f = 50 Hz
≤ 100 mA
6
Snimanje karakteristike pretvarača za struje u
komandnoj poluzi:
200 A
400 A
600 A
1000 A
7
Proba će se izvršiti rednim vezivanjem
laboratorijskog aparata visoke klase sa dva
pokazna aparata sa lokomotive
Aparat će se ugraditi na lokomotivi samo sa pokaznim aparatima sa kojima je proveren na
probnici.
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
53.
E 1.15. GLAVNI SKLOP USISNOG TRANSFORMATORA
Crtež ALE1-225
Pozicija u električnoj šemi T8
Proizvodnje Electroputere Krajova
I. Utvrđivanje tehničkog stanja usisnog transformatora, crtež ALE1-225, vršiće se
putem demontaže istog, uz konstatovanje defekata koji zahtevaju da proizvod se uzme u
opravku.
A. ODREDBE ZA OPRAVKU GLAVNOG SKLOPA
USISNOG TRANSFORMATORA CRTEŽ ALE1-225
1. U opravci usisnog transformatora intervenisaće se kod delova i podsklopova iz
tabele.
Red.
Broj
Naziv podsklopa ili dela Naredba, crtež ili NID Primedba:
1 Kalem 1 ALE 3 - 1042
2 Kalem 2 ALE 3 - 1043
1. Podsklop kalem 1 - crtež ALE3-1042- dozvoljava se zamena izolacije između žica,
crtež ALE5-2730, i marginalna izolacija, crtež ALE5-2734, u slučaju kada su iste
oštećene, uz uklapanje kalema posle opravke u tehničko funkcijonalne parametre iz
konstrukcije.
2. Podsklop kalem 2 - crtež ALE3-1043- dozvoljava se zamena izolacije između žica,
crtež ALE5-2734, i marginalna izolacija, crtež ALE5-2734, u slučaju kada su iste
stare ili pregorele, uz uklapanje kalema posle opravke u tehničko funkcijonalne
parametre iz konstrukcije.
II. UGRADNJA GLAVNOG SKLOPA USISNOG TRANSFORMATORA
CRTEŽ ALE1-225
Posle opravke elemenata komponenti, pristupiće se generalnoj montaži, uz proveru da
regenerisani delovi i podsklopovi imaju potvrdu kvaliteta od strane tehničke kontrole.
54.
11 II. PROBE GLAVNOG SKLOPA USISNOG TRANSFORMATORA
CRTEŽ ALE1-225
1. Probe na probnici će se upisivati prema priloženom modelu - za usisni trafo, rezultirane
iz opravke.
Za stare trafoe protokol će se beležiti u registar.
SC RELOC S.A.
KRAJOVA
IZVRŠENE PROBE
GLAVNI SKLOP USISNOG
TRANSFORAMATORA CRTEŽ ALE1-225
Datum
LE
Red.
broj Naziv probe
Propisani uslovi I
orijentativne vrednosti
Rezultati
merenja
1
Provera sklopa- ispravnost
montaže
Prema crtežu ALE 1-225
2
Provera odnosa transformacije
K =
U
U
= 1
K =
U
U
= 1
3
Provera otpornosti izolacije u
suvom stanju
Rmin= 5 MΩ
4
Provera otpornosti izolacije u
suvom stanju sa sinusoidnim
naponom
Primenjuje se napon od
3400 V – 50 Hz u
trajanju od 1 minute
između delova pod
naponom međusobno
vezanih i mase.
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
55.
E 1.16. TERMOKONTAKT ZA NADZIRANJE
TEMPERATURE PRELAZNOG OTPORNIKA (t4.1)
Poz. šema T4.2 Proizvodnje Electroaparataž Bukurešt
Tehničke karakteristike:
- Nominalni napon ---------------------------------------- 110 V jedn.struje
- Nominalna struja ---------------------------------------- 1 A
- Temperatura zatvaranja ------------------------------- 150o
± 15o
C
- Minimalna temperatura otvaranja ------------------ 85 o
C
- Rastojanje između kontakata ------------------------ 3,5 ± 0,5 mm
OPŠTE ODREDBE
Termokontakt će se demontirati sa glavnog transformatora i poslaće se u laboratoriji, gde
će se podvrgnuti jednom ciklusu GO (RG). Opravka termo- kontakta vršiće se na bazi
tehnologije opravke.
Vršiće se vizualna kontrola bez demontaže termokontakta ili zaštitne mreže.
Kontroliše se:
- ispravan položaj elastične lamele, ponekad ova lamela izlazi iz svog ležIšta;
- rastojanje između kontakata;
- fiksiranje termokontakta na nosač
- opšti izgled termokontakta.
PDREDBE ZA GLAVNU OPRAVKU TERMOKONTAKTA
1. Termokontakt će imati jedan ciklus GO (RG) u skladu sa tehnologijom opravke.
2. Dozvoljena je upotreba rezervnih delova od jednog na drugi termokontakt.
56.
3. Ako se ne može opraviti pristupa se montaži na transformatoru, novog
termokontakta.
4. Posle izvršene opravke i provere svih delova pristupa se montaži sklopa
termokontakta koji u nastavku će se podvrgnuti probama na probnici.
TEHNIČKA KONTROLA KVALITETA I PROBE NA PROBNICI
1. Provera sklopa.
2. Provera otpornosti izolacije u čistom, suvom i hladnom stanje, treba da ima
minimalnu vrednost od 500 MΩ.
3. Provera dialektričke čvrstoče vrši se pri naponu od 1200 V, 50 Hz u vremenu od 1
minute.
4. Provera temperature aktiviranja termokontakta kod zatvaranja = 150o
±15o
C.
5. Provera temperature aktiviranja termokontakta kod otvaranja = minimalno 85o
C.
57.
E 1.17. PRELAZNI OTPORNIK
Crtež LE 1-0 Pozicija u električnoj šemi 32-34
Proizvodnje Electrotehnica Bukurešt
E1.17.A. OPŠTE ODREDBE
Utvrđivanje tehničkog stanja prelaznog otpornika vršiće se putem rasklapa- nja istog na
podsklopove i delove, beležeći defekte koji opredeljuju katego- riju opravke otpornika.
E1. 17.B. ODREDBE ZA OPRAVKU PRELAZNOG OTPORNIKA
U opravci će se intervenisati na podsklopove i delove komponente iz tabele 1
Tabela 1.
Red.
broj
Naziv sklopa ili dela Crtež Primedba:
1 I Metalni deo LE - 1.0
2
II Elementi otpornika
a) Element otpornika I
varijanta B, C, D
LE 1 - 14.0
b) Element otpornikaII
varijanta A, E
LE 1 - 13.0
3 III element za vezu LE 1 - 23.0
I. Podsklop metalni deo, crtež LEI 1.0 - dozvoljena je regeneracija dovođenjem na
konstruktivne mere i dimenzije 915 x 425 mm.
II. Elementi otpornika I i II, crtež LEI 1-14.0; LE1-13.0 - dozvoljena je prepravka
oksidiranih kontaktnih veza poz. 18; 19; 20; 21 iz crteža LE1-0.
58.
III. Element za vezu, crtež LE1-23.0 - dozvoljena je zamena tela elementa LE1-23.1,
kada ovaj pokazuje mehanička oštećenja ili proboj na masi.
Zamenjiće se u celosti sastavni delovi prelaznog otpornika, crtež LE1-0, čije
tehničko stanje se ne uklapa u tehničko-funkcijonalne parametre iz konstrukcije prema tabeli 2.
Tabela 2.
Red.
broj
Naziv dela Crtež Primedba:
1
Element otpornika I
varijanta B, C, D
LE 1 - 14.0
2
Element otpornika II
varijanta A, E
LE 1 - 13.0
3 Nosač izolatora LE 1 - 2.0
4 Element za vezu LE 1 - 23.0
IV.GENERALNA MONTAŽA PRELAZNOG OTPORNIKA
crtež LE1-0
Posle opravke delova kopmponenti iz sklopa prelaznog otpornika, pristupiće se
generalnoj montaži, proveravajući da podsklopovi i delovi komponente budu
kvalitativno uneti u registar međufazne kontrole.
V. PROBE PRELAZNOG OTPORNIKA crtež LE1-0
Probe će se uneti u protokol prema priloženom modelu.
SC. RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA SA PROBE
PRELAZNOG OTPORNIKA
CRTEŽ LE 1-0
Datum probe:
Fabrički broj
Strana
Red.
broj
Naziv probe
Propisani uslovi i
orijentativne vrednosti
Rezultati merenja
0 1 2 3
1
Vrednost omske otpornosti
za poz. 32 (R3-R4)
0,61 ± 8% Ω
2
Vrednost omske otpornosti
za poz. 32 (R1-R2)
0,34 ± 8% Ω
59.
0 1 2 3
3
Vrednost omske otpornosti za
poz. 34 (R5-R6)
40 ± 8% Ω
4
Provera otpornosti izolacije u
suvom stanju megometrom od
1000 V
R minimalno 500 MΩ
5
Provera otpornosti izolacije u
odnosu na masu u čistom I
suvom stanju
Primenjuje se napon od 3400
V-50Hz, u trajanju od 1 minute
između delova pod naponom,
vezanih između sebe I sa
masom.
a) R1-R2 u odnosu na R3-R4
b) R1-R2- R3-R4 u odnosu na
R5-R6
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
60.
E2. SKLOP ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NA KROVU I U MAŠINSKOM PROSTORU
2.1. OPŠTE ODREDBE
1. Električne lokomotive od 5100 kW uzete u opravku biće podvrgnute tehnološkoj fazi
pregleda, priključenjem lokomotive na mrežu od 25 kV, beležeći primedbe vezane
za tehničko stanje funkcijonalnosti sklopa pantografa, sklopa glavnog prekidača,
odvodnika prenapona, uvodnog izolatora 25 kV, noseće izolatore 25 kV, električnih
veza između aparata, uzemljenja itd.
2. Merna lista pregleda koja beleži tehničko stanje aparata krovne električne instalacije,
biće sačinjena posle demontaže istih na podsklopove i delove komponente za svaki
aparat posebno.
E 2.1. B - ODREDBE ZA OPRAVKU KROVNE ELEKTRIČNE
INSTALACIJE, CRTEŽ L00-2682000
U opravci će se intervenisati kod podsklopova i delovima komponenti prema tabeli 1.
Tabela 1.
Red.
broj
Naziv podsklopa ili dela Crtež Primedba:
0 1 2 3
I. Sklop električne instalacije na krovu L0-2682000
a) Cev tip HA φ32 x 2; poz.13; 14; 15;
16; - crtež L0-2682000
L0-2682000/13; 14; 15;
16
b) Podsklop izolator II asimetrični
pantograf tip ER-2
L10-1398000
61.
0
1 2 3
1
c) Sklop nosača izolatora 25 kV AL2-915
d) Vučni izolator pantografa tip EP 2 L0-1061
e) Nosač izolatora varijanta IFO-I 433 AL2-542
f) Provodnici uzemljenja poz. 18:19 L00-268200/18; 19
g) Bakarni kalaisani provodnik neizolovan
CN, 95 mm” poz. 20
L00-268200/20
h) Šina poz. L00-1711000
i) ZaptivačI poz. 9; 10; 11; 12 L00-268200/10; 11; 12
E. 2.1. I. SKLOP ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA KROVU
L00-2682000
U opravci krovne električne instalacije dozvoljeni su radovi regeneracije delova
komponenti koji pokazuju odstupanja od konstruktivne dokumentacije, crtež L00-2682000
a) Podsklop cev tip HA φ32 x 2 STAS 523-74 - dozvoljeni su radovi ravnanja uz
dovođenje na konstruktivni oblik i dimenzije. Dozvoljava se zamena podsklopa cev tip
HA φ32 x 2 poz. 13; 14; 15; 16, crtežž L00-2682000 sa cevi OLT 35 K φ32 x 8
STAS 404/71; samo kod lokomotiva kojima nedostaje električna veza na krovu.
b) Keramički izolatori, krovne električne instalacije crtež L00-2682000.
Zamenjiče se u celosti keramički izolatori koji pokazuju prsline, puknuća itd. prema
tabeli 2.
Tabela 2.
Red.
broj
Naziv podsklopa ili dela Crtež Primedba:
1
Podsklop izolator II asimetričnog
pantografa tip EP 2
L0-1398
2 Sklop nosačeg izolatora 25 kV AL2-915
3
Podsklop vučnog izolatora pantografa
tip EP 2
L0-1061
4 Noseči izolatora IFO-1.433 AL2-542
c) Provodnici uzemljenja poz. 18; 19 - L00-2682000. Proverava se sklapanje elemenata
u električni kontakt uzemljenja, eventualne neodgovarajuće kontaktne površine regenerisaće se
ćišćenjem.
d) Bakarni kalaisani neizolovani provodnik CN. 95 mm”, poz. 20 L00-2682000
62.
U glavnoj i kapitalnoj opravci dozvoljena je upotreba starog bakarnog kalaisanog
neizolovanog provodnika CN. 95 mm” u uslovima kada ne pokazuje konstruktivne
nedostatke, uz obavezno kalaisanje stopica poz. 52.
e) Podsklop šine poz. 22 crtež L00-2682000
U glavnim i kapitalnim opravkama krovne električne instalacije, crtež L00-2682000,
zamenjiće se u celosti zaptivači poz. 9; 10; 11; 12 crtež L00-2682000 prema tabeli 3.
Tabela 3.
Red.
broj
Naziv dela Šifra ili crtež Primedba:
1 Zaptivač φ 80 x 210 L.406202000
2 Zaptivač φ 180 x 210 L.406203000
3 Zaptivač φ 358/275 x 2 L.406204000
E2.1.II. GENERALNA MONTAŽA KROVNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
CRTEŽ L00-2682000.
Posle opravke delova komponenti iz glavnog sklopa krovne električne
instalacije, pristupiće se generalnoj montaži, proveravajući da podsklopovi i delovi kompone-
nte budu kvalitativno označeni od međufazne kontrole.
E2.1.III. PROBE - GLAVNI SKLOP KROVNE ELEKTRIČNE
INSTALACIJE
CRTEŽ L00-2682000.
1. U opravci na poziv korisnika, keramički izolatori će se ispitati na probnici
prema tabeli 4; dozvoljena su mala oštećenja glazure vatrom (menjanje boje) ako
izolatori odgovaraju probama probojnosti iz tabele 4.
Tabela 4.
Red.
broj
Naziv izolatora
Br.
Crteža
Primenjeni napon
probijanja 80% od
3 x Un
Primedba:
1
Sklop izolatora II za asimetrični
pantograf tip EP-2
L1-1398
60 kV - 50 Hz
1 minut
2
Sklop nosečeg izolatora 25 kV
AL2-915
60 kV - 50 Hz
1 minut
3
Podsklop vučnog izolatora
pantografa tip EP-2
L0-1061
60 kV - 50 Hz
1 minut
4
NosečI izolator varijanta IFO-
I.433
AL2-542
60 kV - 50 Hz
1 minut
63.
3. Kvalitativne električne probe posle ugradnje, proveriće se prema priloženom
modelu.
SC RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA SA PROBE
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
SA KROVA CRTEŽ L.00-2682000
Datum probe
Fabrički br.
Strana
Red.
broj
Naziv probe
Propisani uslovi i
orijentacijone vrednosti
Rezultati
merenja
1
Provera:
- Izgled ugradnje
- Korektnost ugradnje prema
crtežu L.00-2682000
Odgovara prema crtežu
ugradnje L.00-2682000
2
Provera otpornosti izolacije u
odnosu na masu u suvom
stanju toka od 25 kV (posle
finalne ugradnje) Megometrom
2500 V.
R min. - 500 MΩ
Provera instalacije u odnosu na
masu, tokova od 25 kV u
stanju finalne ugradnje.
Primenjuje se napon od
2000 V- u vremenu od 1
minute, između delova pod
naponom, povezanih
međusobno i sa masom.
(Proba se vrši na celoj
električnoj instalaciji LE-
5100 kW)
3
2
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
64.
E 2.2. PNEUMATSKI JEDNOPOLNI GLAVNI PREKIDAČ
DBTF 30i-250 Proizvodnje BBC-ŠVAJCARSKA
Uputstvo CH-A 094146D zamenjuje uputstvo AD 90205D
A. OPŠTE ODREDBE
Poštovaće se opšte odredbe iz poglavlja 1. Prekidač IAC-25/630.
A. ODREDBE ZA OPRAVKU GLAVNOG PNEUMATSKOG JEDNOPOLNOG
PREKIDAČA DBTF 30i-250
GLAVNI SKLOP BBC-158083
E2.2.I. PODSKLOP GLAVE NOŽA RASTAVLJAČA -
ŠIFRA BBC 6000
1. U opravci podsklopa glave noža rastavljača dozvoljena je regeneracija površina
kotrljanja glave noža rastavljača šifra BBB.6001 i veznih ploča šifra BBC-6006,
prema aviziranoj tehnologiji od REFER i odobrene od DGMR.
2. Poluge šifra BBC.6006 ne treba da pokazuju deformacije ili pregorena mesta;
poluge bez srebrnog sloja mogu se koristiti ako površine kotrljanja glave noža
rastavljača i vezne ploče su još uvek prekrivene srebrom.
3. U opravci podsklopa glave noža rastavljača nije dozvoljena regeneracija delova
iz tabele 1.
Tabela 1.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Kontaktni jezik 5306
2 Kontaktni prst 6033
3 Kuglica 6006
65.
4. Posle regeneracije ispoštovaće se obavezno mera z = min. 0,7 mm i x = min.φ
12,8 mm (vidi crtež iz sl.17 uputstva).
E2.2. II. PODSKLOP KOMORA ZA GAŠENJE -
ŠIFRA BBC 5300
1. U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa komore za gašenje, šifra BBC 5300 iz
sastava sklopa glavnog prekidača dozvoljeni su radovi na regeneraciji delova sa
sistematskim istrošenjima kako sledi.
2. Podsklop prirubnica - šifra BBC.5143. Dozvoljava se obrada rendisanjem na veću
meru od početne za maksimalno 15 mm po prečniku.
3. Podsklop poklopac komore za gašenje šifra BBC-5146. Primenjena regeneracija se
odnosi na krpljenje istog; regeneracijom se obavezno moraju očuvati oblik i
dimenzije iz proizvodnje.
4. Podsklop poklopac sa otvorima za odzračivanjem šifra BBC-5148. Dozvoljava se
regeneracija istog sa uklapanjem u oblik, dimenzije i karakteristike materijala iz
proizvodnje.
5. U opravci podsklopa komore za gašebje dozvoljena je regeneracija delova i
podsklopova iz sastava istog, prema aviziranoj tehnologiji od REFER i odobrene od
DGMR.
6. U opravci komore za gašenje zamenjiće se u celosti delovi i podsklopovi sa
sistematskim istrošenjima iz tabele 2.
Tabela 2.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Kuglica fiksnog kontakta 5390
2 Kontaktna dizna 5171
3 Odbojnik 5173
4 Tanjir opruge 5155
7. Ako rastojanje - x - između prirubnice glave komore za gašenje šifra BBC-5143 i
prirubnice izolatora šifra BBC-5212 je manje od 2 mm, zamenjiće se kontaktna
dizna šifra BBC-5171 i kuglica fiksnog kontakta šifra BBC-5390.
E2.2.III. PODSKLOP GLAVNOG VENTILA ŠIFRA BBC-2300
1. U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa glavnog ventila šifra BBC-2300 iz
sastava sklopa glavnog prekidača dozvoljeni su radovi za regeneraciju 2301 delova
sa sistematskim istrošenjima.
2. Podsklop telo glavnog ventila šifra BBC-3201. Dozvoljava se regeneracija sedišta
za zaptivanje između pozicija šifra 2301 i 2305 na manju meru od mere iz
proizvodnje, od maksimalno 1 mm.
66.
3. Podsklop tanjir ventila šifra BBC-2305. Regeneracija se sastoji u prepravci površine
za naslanjanje podsklopa tela ventila, šifra BBC-2301 na sedište za zaptivanje, mera
iz proizvodnje može se maksimalno smanjiti za 1 mm.
4. Obavezno kod glavne ili kapitalne opravke izvršiće se dole navedena konstruktivna
poboljšanja, kod glavnog prekidača tip DBTF-30i-250, ako iste nisu ranije bile
izvedene:
a) zamenjuje se klip crtež AG.416513 P2 starog tipa sa 3 ojačanja, sa klipom šifra
BBC 2307 novog tipa sa 5 ojačanja.
b) povećava se otvor od φ4 mm na φ5 mm primenjen kod podsklopa tela glavnog
ventila šifra BBC-2301.
5. Zamenjiće se u celosti podsklopovi i delovi sa sistematskim istrošenjima kod
glavnog ventila šifra 2300 prema tabeli 3.
Tabela 3.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Bolcna za klip 2312
2 Pritisna opruga 2304
E2.2.IV PODSKLOP ZA AKTIVIRANJE NOŽA RASTAVLJAČA
ŠIFRA BBC-2400
1. U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa za aktiviranje noža rastavljača šifra BBC-
2400 iz sastava glavnog prekidača tip DBTF 30i-250, dozvoljeni su radovi
regeneracije delova sa sistematskim istrošenjem kako sledi:
2. Podsklop cilindar šifra BBC-2401 i cilindar šifra BBC-2409.
Dozvoljena je regeneracija oštećenih unutrašnjih površina cilindara šifra BBC-2401
i 2409, maksimalna kota za obradu: φ max. 63,2 mm.
3. U opravci će se zamenjiti u celosti podsklopovi i delovi sa sistematskim
istrošenjima kod aktiviranja noža rastavljača šifra BBC-2400 prema tabeli 4.
Tabela 4.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Klip sa klipnjačom 2403
2 Segment klipa 2402; 2407
3 Čaura 2404; 2408
4 Bolcna 2411
5 Vezna pločica 2415
67.
4. Tehnologije za regeneraciju svih delova podsklopa za aktiviranje noža rastavljača
sačiniće se konkretno za svaki deo, avizirana od REFER i odobrene od DGMR.
E2.2.V. PODSKLOP VREMENSKI VENTIL
ŠIFRA BBC-2250
Zamenjiće se u celsti podsklopovi i delovi vremenskog ventila šifra BBC-2250
prema tabeli 5.
Kod ovih podsklopova nisu dozvoljene regeneracije.
Tabela 5.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Pritisna opruga 2259
2 Membrana 2251
3 Tanjir opruge 2257
4 Bolcna ventila 2256
E2.2.VI. PODSKLOP VENTIL ŠIFRA BBC-2680
Zamenjiće se u celsti podsklopovi i delovi ventila, sa sistematskim istrošenjima
prema tabeli 6. Kod ovih podsklopova nisu dozvoljene regeneracije.
Tabela 6.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Tanjir opruge 2682
2 Vođica 2683
3 Pritisna opruga 2688
4 Pritisna opruga 2687
E2.2.VII. PODSKLOP BLOK ZA KOMANDU ŠIFRA BBC-2500
U opravci će se zamenjiti u celosti podsklopovi i delovi sa sistematskim
istrošenjima prema tabeli 7. Kod ovih podsklopova nisu dozvoljene regeneracije.
68.
Tabela 7.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Kalem za održavanje A-913499 R.10
2 Kalem uključenja-isključenja A-919927 R.10
3 Prstenasta opruga 3,5 2735
4 Torziona opruga 2754
5 Opruga za vuču 2755
6 Telo ventila komplet 2637
7 Osa za opterećenje 2728
E2.2. VIII. PODSKLOP KOMPENZACIONI OTPORNIK
ŠIFRA BBC-7120
1. U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa kompenzacijonog otpornika šifra
BBC-7120 dozvoljena je regeneracija valjaka tipa “Resorbit” šifra BBC-7187 po
konkretno sačinjenoj tehnologiji, avizirane od REFER i odobrene od DGMR.
2. Zamenjiće se u celosti istrošeni podsklopovi i delovi kompenzacijonog
otpornika šifra BBC-7120 prema tabeli 8; kod ovih delova nije dozvoljena
regeneracija.
Tabela 8.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Zaptivni prsten 7169
2 Zaptivni prsten 7167
3 Silikagel 7180
E2.2.IX. PODSKLOP ČAURA ZA VENTILACIJU
ŠIFRA BBC-2200
1. U glavnoi ili kapitalnoj opravci podsklopa čaure za ventilaciju šifra BBC-2200
iz sastava glavnog prekidača DBTF 30i-250, dozvoljava se zamena mase za
punjenje šifra BBC-2205, ako je protok vazduha pri pritisku od 9 daN/cm”
veći od 35-45 cm3
/minuti.
2. Zamenjiće se u celosti delovi iz sastava podsklopa čaure za ventilaciju šifra
BBC-2200 (ako se zameni masa za punjenje šifra BBC-2205) prema tabeli 9;
kod ovih delova nije dozvoljena regeneracija.
69.
Tabela 9.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Čaura 2203
2 Vijak 2215
E2.2.X. PODSKLOP ZA KOMANDU I AKTIVIRANJE
ŠIFRA BBC-2000
U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa za komandu i aktiviranje šifra BBC-2000
iz sastava glavnog prekidača DBTF-30i-250 zamenjiće se u celosti podsklopovi i
delovi sa sistematskim istrošenjima prema tabeli 10; nisu dozvoljene regeneracije.
Tabela 10.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Bolcna sa okruglom glavom 2105
2 Pritisna opruga 2124; 2125
3 Ručica 2112
4 Vile 2127
5 Ležaj 2058; 2065
6 Zaptivač 2066; 2067
E2.2.XI. PODSKLOP RELEJ ZA KOMANDU ŠIFRA BBC-2390
Zamenjiće se u celosti istrošeni podsklopovi i delovi iz sastava releja za komandu
šifra BBC-2390 sa sistematskim istrošenjima prema tabeli 11; nisu dozvoljene
regeneracije.
Tabela 11.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba:
1 Valjak 2360
2 Fiksni kontakt 2391
3 Mobilni kontakt A 411794
4 Poluga sa kontaktima AG 413430
70.
E2.2.XII. GENERALNA MONTAŽA GLAVNOG PREKIDAČA
DBTF 30i-250, UPUTSTVO CH-A094146 D
Posle izvršenja opravaka sklopova i sastavnih podsklopova koji su odgovarali i
međufaznim probama navedenih u tekstu, pristupiće se izvršenju generalne montaže u
pogledu izvršenja proba na lokomotivi.
E2.2.XIII. PROBE NA PROBNICI GLAVNOG PREKIDAČA
DBTF 30i-250
Probe na probnici će se izvršiti prema priloženom modelu.
SC RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA SA PROBE PNEUMATSKOG
JEDNOPOLNOG ULTRABRZOG
PREKIDAČA DBTF 30i-250
Datum probe
Fabrički br.
Strana
Red.
broj
Naziv probe
Propisani uslovi i orijentativne
vrednosti
Rezultat
merenja
0 1 2 3
1
Provera funkcijonisanja
elektromagneta za komandu
poz.6.1; 6.2
Radi sigurno za U=(0,8-1,1)
Un
U= V
R 6.1 ≅ 113± 5% Ω
R 6.2 ≅ 113± 5% Ω
R 6.1 = Ω
R 6.2 = Ω
2
Provera funkcijonisanja
elektromagneta za napon nule
poz.6.3
U = 0 (otvara)
U = 0,8 Un - ne otvara
R 6.3 ≅ 1050± 5% Ω
3
Regulacija vremena
zakašnjena komutacije
Pritisak vazduha 4,2-10
daN/cm”
t = 70-100 ms t = ms
4
Provera funkcijonisanja
rastavljača gl.prekidača kod
minimalnog pritiska vazduha
Blokirana komanda kod p=
3,5 daN/cm”
p = daN/cm”
Deblokirana komanda kod p=
4,2 daN/cm”
p = daN/cm”
5
Provera gubitaka pritiska na
poz.zatvoreno-otvoreno (bez
čaure za ventilaciju šifra BBC-
2200)
U zatvorenom ili otvorenom
položaju gubici ne treb treba
da prekoračuju 10% od po-
četnog pritiska(10 daN/cm”)
(p1- zatvoren)
(p2- otvoren)
p1 =
p2 =
6
Provera otpornosti kontakta
(bez rastavljača i komandnog
otpornika)
Meri se omska otpornost
kontakta pri struji od 200 –
400 A, R≅ 150 µΩ
R =
71.
0 1 2 3
7 Provera protoka vazduha u čauri
za ventilaciju šifra BBC-2200
Propisani pritisak vazduha kod
punjenja 10 daN/cm”
Protok vazduha na izlazu 15-45
cm3
/minuti
Protok kod
izlaza---cm3
8 Provera kružnog kretanja glave
noža rastavljača šifra BBC-6000
U otvorenom položaju ∠70o
rotacije; 0,5 mm
9 Provera amortizovanja sistema za
aktiviranje noža rastavljača šifra
BBC-2400; 6000
Priključeni položaj (početni) šifra
BBC-6033 i 5105mera od 10 mm
(prebacivanje se vrši bez udarca)
Priključeni položaj (finalni) između
poz.šifra BBC-6033 I 5105 mera od
10 mm (prebacivanje se vrši bez
udarca)
10 Provera izolacije pomoćnog toka
komande, u suvom stanju
Primenjuje se napon 1200V; 50Hz,
u trajanju od 1 minute, između
pomoćnih tokova vezanih
međusobno i mase
11 Provera otpornosti izolacije
pomoćnih tokova komande-
megometrom od 500 V
R = minimalno 5 MΩ
12 Provera funkcijonalnosti ručnih
rastavljača (crtež AL 1-2322)
Proverava se mehaničko blo-
kiranje u položajima zatvoreno-
otvoreno kod ∠50o
13 Provera izolacije prekidača u
suvom stanju sa sinusoidalnim
naponom
Primenjuje se napon od 75 kV kako
sledi:
- između delova pod naponom
povezanih međusobno i sa masom;
(ručni rastavljači i rastavljač
gl.prekidača u položaju zatvoreno-
otvoreno).
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
72.
E 2.3. PREKIDAČ SA KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM
Tip IAC 25/630 Proizvodnje IEPC
E2.3.A. OPŠTE ODREDBE
1. Električne lokomotive od 5100 kW pre opravke, podvrgnuće se tehnološkoj fazi
pregleda priključenjem lokomotive na kontaktnu mrežu od 25 kV, beležeći pri
tome rezultate vezane za stanje izolatora i mehanizma za aktiviranje prekidača.
2. Prekidač koji je ušao u opravku biće obavezno ubačen u kategoriju glavne
opravke sa potpunim rasklapanjem, nezavisno od vrste opravke lokomotive.
3. Ako je prekidač neispravan ili nekomplektan (nedostaju delovi) uklopiće se u
kategoriju kapitalne opravke.
B. ODREDBE ZA OPRAVKU PREKIDAČA
IAC 25/630
GLAVNI SKLOP CRTEŽ 13-00579
E2.3.I. SKLOP SPAJANJA D.A.P. PREKIDAČA
CRTEŽ 10-62 (poz. 1 iz 13-00579)
1. U opravci sklopa za spajanje D.A.P. dozvoljena je regeneracija istrošenih
delova koji pripadaju podsklopu iz sastava D.A.P. uz uklapanje istih u tehničko-
funkcijonalne mere i parametre, navedenih u crtežima iz proizvodnje iz tabele 1
sa detaljima:
Tabela 1.
Poz. Naziv podsklopa crtež + detalji Primedba:
1 Karter Io-00063
2 Poklopac 1 Ao-00463
3 Cilindar I1-00079
4 Poklopac 2 I1-00078
73.
2. Posle regeneracije izvršiće se međumontaža adaptirana na jedan uređaja za probe
podsklopa kartera, podsklopa cilindra i podsklopa poklopac 2 koji će se podvrgnuti
probama maksimalnog pritiska sa uljem Tr 30 STAS 811/72 na 60 daN, kao i probi
zaptivanja sa vazduhom na 6 daN.
E2.3.II SKLOP DAP SA PRIKLJUČCIMA CRTEŽ I0-62
(poz.4 iz I3-00579)
1. U opravci se ne dozvoljava regeneracija delova iz sastava podsklopova, pristupajući
zameni istih ako pokazuju mehaničke deformacije.
2. Zameniće se u celosti podsklop ventila, crtež I3-356, ako pokazuje istrošenja
koja prekoračuju tolerancije iz crteža.
E2.2.3.III. GLAVNI SKLOP DAP –CRTEŽ I0-61
(poz.19) iz 13-00579
1. U opravci se dozvoljava regeneracija sklopova komponenti: Io-60; I0-62 kao i
istrošenih delova pomoćnih podsklopova uz uklapanje istih u dimenzionalne mere i
tehničko-funkcionalne parametre navedenih u proizvodnoj dokumenta- ciji iz tabele
2 sa detaljima:
Tabela 2.
Poz. Naziv podsklopa crtež + detalji Primedba:
1 Uređaj za sušenje A3-10567
2 Ventil A5-12178
2. Posle regeneracije izvršće se međumantaža adaptirana na jedan uređaj za probe sa
kojim se proverava protok uređaja za sušenje sa komprimovanim vazduhom na
pritisku od 12 daN, protok 100 l/h.
3. Zamenjiće se u celosti podsklopovi i istrošeni delovi iz sastava sklopa D.A.P. iz
tabele 3.
Tabele 3.
Poz. Naziv podsklopa ili dela crtež + detalji Primedba:
1 Podsklop ventil I3-00566
2 Podsklop ventil I3-00553
3 Podsklop klip A3-10.762
74.
E2.3.IV. SKLOP KOMORE ZA GAŠENJE - CRTEŽ I1-91
(poz. 2 iz I3-00579)
1. Dozvoljava se regeneracija istrošenih delova koji pripdaju sastavnim
podsklopovima pod uslovom uklapanja istih u dimenzije i tehničko-funkcijonalne
parametre navedenih u proizvodnim crtežima iz tabele 4 sa detaljima:
Tabela 4.
Poz. Naziv podsklopa Crtež + detalji Primedba:
1 Podsklop prirubnice L1-00080
2 Komandni cilindar L2-00196
3 Klizeći kontakt L4-01842
4 Kontktni prsten L2-00514
5 Fiksni kontakt L2-00513
6 Mobilni nosač L3-00516
7 Fiksni kontakt L1-00062
8 Nosač kontakta L3-00526
2. Posle regeneracije izvrši se montaža na uređaju za probu podsklopa prirubnice,
podsklopa komandnog cilindra i podsklopa fiksnog nosača, realizujući probu na
maksimalni pritisak sa uljem Tr 30 STAS 811/72 na 60 daN.
Podsklop komandnog cilindra i podsklop fiksnog kontakta, podvrgnuće se probi
zaptivenosti vazduhom na pritisak od 6 daN.
3. Klizeći kontakt i nosač kontakta izradiće se od materijala sa otpornošću od 0,042
Ω/mm”, tvrdoće od 110 HB (uz saglasnost korisnika).
4. U opravci se dozvoljava zamena zaštitnog vrha crtež A4-09195 sa umetkom od
volframa identičnog oblika i dimenzija sa umetkom iz proizvodnje.
5. Nije dozvoljena regeneracija podsklopa mobilnog kontakta crtež A3-10548, koji će
se zamenjti u celosti ako funkcijonalni delovi pokazuju istrošenja koja prekoračuju
tolerancije iz proizvodnje.
E2.3.V. PODSKLOP MONTAŽA KLEMA - CRTEŽ A3-10325
(poz. 3 iz I3-900579)
1. U opravci je dozvoljena regeneracija kleme sa 180o
u odnosu na početnu poziciju
(vidi crtež L4-2149) ako zona kontakta iz proizvodnje pokazuje istrošenja koja
izlaze iz tolerancije.
75.
2. Ako je klema uništena u dubini od elktričnog luka, zamenjiće se u celosti.
E2.3.VI. KERAMIČKI IZOLATORI ZA PREKIDAČ IAC 25/630
(poz. 21, 22 iz I3-00579)
U opravci se dozvoljavaju pridobijeni stari izolatori koji se uklapaju dimenziona- lno u
dokumentaciju preciziranu u tabeli 5 i koji odgovaraju probama.
Tabela 5.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Crtež
Napon probe u GO
80% od 3 x Un
Primedba:
1 Vertikalni noseći izolator A2-02425
60 kV; 50 Hz
za 1 minut
2 Izolator komore za gašenje I3-00497
60 kV; 50 Hz
za 1 minut
3
Noseći izolatori 25 kV
(ručni rastavljači)
AL3-2322
60 kV; 50 Hz
za 1 minut
E2.3.VII. GENERALNA MONTAŽA IAC 25/630
CRTEŽ I3-00579
Posle izvršenja opravaka sklopova i pripadajućih podsklopova koji su zadovolji i
međuprobama navedenih u tekstu, pristupiće se generalnoj montaži u pogledu izvršenja
proba i ugradnje na lokomotivi.
E2.3.VIII. PROBE PREKIDAČA IAC 25/630 NA PROBNICI
Probe na probnici će se izvršiti prema priloženom modelu:
SC RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA SA PROBE
PREKIDAČA SA KOMPRIMOVANIM
VAZDUHOM IAC 25/630
Datum probe
Fabrički br.
Strana
Red.
broj
Naziv probe
Propisani uslovi i
orijentativne vrednosti
Rezultat merenja
0 1 2 3
1
Radi sigurno za
U = (0,7 1,1) Un
i =
Provera funkcijonisanja
komandnih elektromagneta
poz. 6.1; 6.2
R. 6.1 ≅ 70 Ω ± 5%
R. 6.2 ≅ 70 Ω ± 5%
R. 6.1 =
R. 6.2 =
76.
0 1 2 3
2 Provera funkcijonalnosti
elektromagneta napona 0
poz. 6.3.
U = 0
U = 0,8 Un - ne otvara
R. 6.3 = 370 Ω ± 5% R. 6.3=
3 Provera funkcijonalnosti
presostata poz. PB i PD.
PB
PD
Blokirana komanda 6.1 kod
4,3 daN/cm”
Uspela komanda 6.1 kod 5 daN/cm”
Otvara IAC kod 3,8 daN/cm”
Ne otvara na pritis. > 4,5 daN/cm”
4 Probe nadpritiska. Probni pritisci 12 daN/cm” 1 minut u
zatvorenoj poz.
5 Provera gubitka pritiska u
pozicijama otvoreno-zatvor.
U otvorenoj poz. gubici pritiska max. 0,4
daN/cm” u intervalu od 30 minuta
U zatvorenoj poz. max. gubici pritiska 2
daN/cm” u intervalu od 30 minuta
6 Provera kinematskih
karakteristika.
Ukupan hod mobilnog kontakta 53-57 mm
Hod u kontaktu mobilnog kontakta 7
3+
2_ mm
7 Provera izolacije prekidača
u suvom stanju sa
sinusoidalnim naponom na
50 Hz.
Primenjuje se napon od 75 kV i to:
- između delova pod naponom povezanih
međusobno i sa masom
- između klema prekidača sa jednom klemom
vezanom na masu
8 Provera otpornosti kontakta. Meri se omska otpornost kontakta kod struje
od 200-400 A; R ≅ 150 µΩ
9 Provera izolacije pomoćnih
tokova komande u suvom
stanju.
Primenjuje se napon od 1200 V- 1 minut,
između pomoćnih tokova povezanih
međusobno i sa masom.
10 Provera otpornosti Izolaci-
je pomoćnih tokova koma-
nde. Megometrom 500 V.
Minimalna otpornost 5 MΩ.
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
77.
E 2.4. UVODNI STRUJNI IZOLATOR
Tip TC-25; Un = 25 kV; In = 500 A sa strujnim reduktorom
Tip CIT-0,5 kV; 500/5 A; P = 30 VA
Proizvodnje Electroceramica i IEPC
1. Kod ulaska lokomotive u opravku izvršiće se pregled uvodnog izolatora i beležiće
se tehnološke primedbe koje se odnose na celovitost izolatora i stanje namotaja
strujnog reduktora.
2. U RR (opravka posle pređenih 400.000 km) je dozvoljena opravka površina sa
oštećenom ili pregorelom glazurom prema konkretnim tehnologijama odbrenih od
DGMR.
3. U RG (glavna opravka) podsklop strujni izolator-reduktor, zamenjiće se u celosti
ako se ne uklapa u probama koje su specifične za nov proizvod.
4. Pre ugradnje sklopa izolator-reduktor na lokomotivi podvrgnuće se probama
nezavisno od vrste opravke koja se primenjuje na lokomotivi.
Probe će se beležiti u jedan registar za probe sa specijalnim režimom prema dole
prikazanim modelom:
Poz. Naziv probe Orijentativne vrednosti
Rezultat
merenja
1 Otpornost izolacije izolatora > 200 MΩ
2 Napon probojnosti izolatora 60 kV
3
Otpornost izolacije reduktora sa
megometrom od 500 V
>5 MΩ
4 Napon probojnosti reduktora 9,6 kV
5 Odnos transformacije 500/5 A
6 Karakteristika VA
78.
E 2.5. ODVODNICI PRENAPONA
Odvodnici koji se koriste na LE:
1. Odvodnik 25 kV: poz. na šemi 5
- Tip XAD-33 - proizvodnje ASEA
- Tip DRVT-35 - proizvodnje IEC Turda - nehomologiran
- Tip MWA-28 - proizvodnje ABB
2 2. Odvodnik 1,5 kV: poz. na šemi T10
- Tip XCF3 - RATED 3 kV, 5 kA -
- Tip XRE - SČ18E - 2,5 kV 10 A - proizvodnje ASEA
- Tip DRVT - 2,5 kV/5 kA - proizvodnje IEC Turda
3. Odvodnik 0,4 kV: poz. na šemi S8.32
- Tip XHF 380/220 V - proizvodnje ASEA
- Tip DRVT - 0,5 kV - proizvodnje IEC Turda
E2.5.I. OPŠTE ODREDBE
1. Izvršiće se vizuelni pregled odvodnika radi utvrćivanja stanja nosača za
pričvršćenje, kontakta vezice kabla zaštitnog toka kao i tsnja prstenova i glazure
izolatora.
2. Ododnici će se čistiti u radionici, upotrba i ugradnja istih na lokomotivi zavisiće
od rezultata proba.
E2.5.II. ODREDBE ZA OPRAVKU
1. Za sve vrste odvodnika dozvoljena je opravka glazure sa prslinama na jednom
od prstena izolatora prema odobrenim tehnologijama od REFER i DGMR.
2. Dozvoljeno je izvršiti neke opravke na metalnom nosaču ili na sklopu kontakta
za vezice.
3. Dozvoljava se upotreba odvodnika od 1,5 kV i 0,4 kV koji pokazuje tragove
luka (bez razbijene glazure) na jednom od prstena.
4. U slučaju upotrebe odvodnika sa opravljenim elementima za izolaciju, isti će se
podvrgnuti probama na probojnost sa jednosmernom strujom.
79.
E2.5. III. PROBE NA PROBNICI
1. Probe na probnici u opravci će sadržati samo probu odvodnika prenapona na ispitni
napon i fregvenciju od 50 Hz.
2. Rezultati proba beležiće se u jedan registar sa specijalnim režimom, a dokumenti sa
izlaska iz probnice potvrđuju kvalitet u pogledu ugradnje na lokomotivi.
Red.
broj
Naziv probe Orijentativne vrednosti
Izmerene
vrednosti
Probe
izvršio:
1
Ispitni napon
Odvodnik 25 kV
45-58 kV, 50 Hz
Napon za gašenje 33-35 kV
2
Ispitni napon
Odvodnik 1,5 kV
5-5,5 kV
Napon za gašenje 2-2,5 kV
3
Ispitni napon
Odvodnik 0,4 kV
1,2-1,5 kV
Napon za gašenje 0,6-0,8 kV
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
80.
E 2.6. UZEMLJENJE Crtež L1-546
Proizvodnje: Electroputere Krajova
Pozicija u električnoj šemi: T6
E2.6.I. OPŠTE ODREDBE
Električne lokomotive od 5100 kW koje su ušle u opravku biće podvrgnute fazi
tehnološkog pregleda, beležeći primedbe vezane i za tehničko stanje
uzemljenja, uz uklapanje istog u propisanu vrstu opravke.
E2.6.II. ODREDBE ZA OPRAVKU UZEMLJENJA
CRTEŽ L1-546
1. U opravci će se intervenisati kod podsklopova i delova iz sastava aparata prema
tabeli.
Red.
broj
Naziv podsklopa ili dela
Crtež, šifra ili
NID
Primedba:
1 Kontaktni nož L4-2173
2 Vilasta poluga sa mehanizmom za uključenje L4-2181
3 Ručka od presovanog materijala L4-2159
4 Kontaktna futrola L4-2174
5 Lokot u obliku “J” L1-547/8
6 Taster za mehanizam uzemljenja L1-546/13
2. Kontaktni nož crtež L4-2173 - dozvoljena je regeneracija kontaktne površine 40
mm/3 x 15o
navarivanjem osnovnim materijalom CuE 270-62.
81.
3. Vilasta poluga sa mehanizmom za uključenje crtež L - 2181 - dozvoljava se opravka
istog sa regenerisanim delovima, izuzev pozicije 6, zavojna opruga crtež L4-2171.
4. Ručka od presovanog materijala crtež L4 - 2159 - nije dozvoljena regeneracija ručke
crtež L4 - 2159/1.
5. Kontaktna futrola crtež L4 - 2174 - dozvoljava se regeneracija kontaktnih površina
navarivanjem osnovnim materijalom (CuE-STAS 270-62) sa uklapanjem dela u
konstruktivne parametre.
6. Lokot u obliku slova “J” crtež L-547/8 - dozvoljava se opravka istog sa
regenerisanim ili izrađenim delovima, uz dovođenje u tehničko-funkcijonalne
parametre iz konstrukcije.
7. Taster za mehanizam uzemljenja crtež L-546/13 - dozvoljava se opravka istog sa
regenerisanim ili sa rezervnim delovima; posle opravke aparat mora odgovarati
tehničko-funkcijonalnim parametrima iz konstrukcije.
E2.6.III. GENERALNA MONTAŽA UZEMLJENEA CRTEŽ L1-546
Posle glavne opravke sastavnih elemenata pristupiće se generalnoj montaži,
proveravajući da delovi i sklopovi budu kvalitativno označeni od međufazne
kontrole.
E2.6.IV. PROBE MEHANIZMA UZEMLJENJA CRTEŽ L1/546
Probe na probnici će se izvršiti prema priloženom modelu, sa montiranim
mehanizmom uzemljenja na glavni transformator. Rezultati će se beležiti u registar.
SC.RELOC S.A.
KRAJOVA
IZVRŠENE PROBE
MEHANIZMA UZEMLJENJA
CRTEŽ L1-546
Datum
LE
Red.
broj
Naziv probe
Propisani uslovi i
orijentativne vrednosti
Rezultati
merenja
1
I. Provera sklopa:
- korektnost montaže
- osvežavanje natpisa
Prema crtežu L1/546
2
Provera pozicija za komutaciju
glavnog prekidača
- priključen
- isključen
3
Provera pozicija za blokadu-
deblokadu
- blokirano
- deblokirano
4
Provera otpornostikontakta u
poziciji - “Kontakt na masu”
Rmin ≤ 10 µΩ
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
82.
E 2.7. SKLOP ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU
LEŽAJA OSOVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE
Crtež L0-438 Proizvodnje IEP - Krajova
E 2.7.A. Utvrđivanje tehničkog stanja električne instalacije između ležaja osovine i
sanduka lokomotive vršiće se putem demontaže istog na podsklopove i delove, beležeći
defekte koji određuju kategoriju opravke instalacije.
B. ODREDBE ZA OPRAVKU ELEKTRIČNE INSTALACIJE
IZMEĐU LEŽAJA OSOVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE
Crtež L0-438
E 2.7.I. PODSKLOP ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU LEŽAJA
OSOVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE Crtež L0-438
U opravci električne instalacije između ležaja osovine i sanduka lokomotive dozvoljeni su
radovi regeneracije sa sistematskim istrošenjima kako sledi:
a) Podsklop veza L3-1167/A, B, C, D - dozvoljena je zamena zaštitnog stuba poz. 6, 7 i
kalaisanje kablovskih stopica PTR-12/13, u slučaju kada je tehničko stanje kabla od
70 mm” dobro.
b) Podsklop ploča uzemljenja L0-438/3 i distantni element L0-438/4 - obavezno
kalaisati površine kontakta.
E 2.7.II. PODSKLOP ČETKICE UZEMLJENJA CRTEŽ L1-733
Proizvodnje IEP-Krajova
c) Podsklop deo za kontakt L4-3083 - dozvoljena je zamena čaure L4-3080, u slučaju
kada kontaktni deo L4-3079 se uklapa u tehničke karakteristike i dimenzije iz
proizvodnje.
d) Podsklop zvezdasta navrtka crtež L3-1630 - dozvoljava se regeneracija navarivanjem
i uklapanje dela u tehničko-funkcijonalne parametre iz konstrukcije.
e) Čaura sa klinom crtež L4-3085 - dozvoljava se regeneracija mesta za klin; obavezno
posle regeneracije naneti galvanski sloj.
f) Podsklop kontaktna četkica crtež L5-1596, dozvoljava se u RR smanjenje mere od 34
mm na 29 mm posle reprofilisanja na R= 220.
83.
E2.7.III. PODSKLOP ČETKICE UZEMLJENJA CRTEŽ L1-733
g) Zamenjiće se u celosti delovi i podsklopovi koji više ne odgovaraju merama i
konstruktivnim karakteristikama prema tabeli 1; nisu dozvoljene regeneracije.
Tabela 1.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Crtež Primedba:
1 Podsklop vezni kabl L4-3088
2 Opruga L4-03928000
3 Kontaktna četkica L5-1506
4 Sigurnosni disk L3-1632
5 Čaura za izolaciju L4-3086
6 Podsklop kontaktni deo L4-3083
E2.7.IV. GENERALNA MONTAŽA SKLOPA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
IZMEĐU LEŽAJA OSVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE
CRTEŽ L0-438; l1-733
h) Posle opravke sklopa i podsklopova koji su zadovoljili i međufazne probe navedene
u tekstu, pristupiće se generalnoj montažI u pogledu vršenja proba i ugradnje na
lokomotivi.
E2.7.V. PROBE ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU
LEŽAJA OSVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE
i) Probe električne instalacije između ležaja osovine i sanduka lokomotive vršiće se
prma priloženom modelu.
SC.RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA SA PROBE
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU
LEŽAJA OSOVINE I SANDUKA LOKO-
MOTIVE CRTEŽ L0-43
Datum probe
Fabrički br.
Strana
Red.
broj
Naziv probe
Propisani uslovi i orijentativne
vrednosti
Rezultat
merenja
1
Provera izolacije u odnosu
na masu u suvom stanju,
sinusoidalnim naponom
Primenjuje se napon od 2000 V-
50Hz, u vremenu od 1 min. I to:
između delova pod naponom
povezanih međusobno i sa masom
2 Provera raspodele struje po Spajaju se tokovi za grejanje voza I1 =
svakoj osovini posebno kod 300 A
I =
.6
300
osov
A
I1 =
I1 =
I1 =
I1 =
I1 =
Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
84.
E 2.8. SKLOP UTIČNICE ZA POMERANJE U DEPOU
Pozicija 23 u električnoj šemi
Crtež 2.00.9115P Proizvodnje Electroaparataj Bukurešt
E 2.8. A. OPŠTE ODREDBE
Utvrđivanje tehničkog stanja utičnice vrši se putem rasklapanja na podsklopove i delove
beležeći defekte koji određuju kategoriju opravke utičnice.
E 2.8. B. ODREDBE ZA OPRAVKU UTIČNICE ZA
POMERANJE U DEPOU CRTEŽ 2.00.9115P
E2.8.B.I. PODSKLOP 2 NOSAČA - CRTEŽ 3.94.115.0
1. U opravci podsklopa 2 nosača iz sastava sklopa za pomeranje u depo, dozvoljavaju
se radovi regeneracije delova sa sistematskim istrošenjima kako sledi:
a) Mobilni kontakt, crtež 4.47.273.0 - Dozvoljava se smanjivanje mere od 2+0,1
mm (
konstruktivne) na 1,5 mm i mere od 1,3+0,1
mm (konstruktivne) na 0,9 mm posle
regeneracije srebrnog materijala crtež 4.47.273.0 pozicija 2.
b) Kontakt i, crtež 4.47.258.0 - Dozvoljava se smanjivanje mere od 2+0,1
mm
(konstruktivne) na 1,5 mm posle regeneracije srebrnog materijala crtež
4.47.258.0 pozicija 2.
E2.8.B.II. PODSKLOP 1 UTIČNICA - CRTEŽ 1.72.004.0
Zamenjiće se u celosti delovi i podsklopovi koji više ne odgovaraju merama i
konstruktivnim karakteristikama prema tabeli 1; ne dozvoljavaju se regeneracije.
85.
Tabela 1.
Poz. Naziv podsklopa ili dela Crtež Primedba:
1 Podsklop 1.3 Kontakt utičnice 4.47.679.0
2 Spiralna opruga 4.20.288.0
3 Opruga 4.20.322.0
4 Opruga poklopca 4.20.321.0
E2.B.III. GENERALNA MONTAŽA UTIČNICE ZA
POMERANJE U DEPOU CRTEŽ 2.00.9115P
Posle izvršenja opravaka sklopa i podsklopova koji su zadovoljili i međufazne
probe navedene u tekstu, pristupiće se generalnoj montaži u pogledu izvršenja proba i
ugradnje na lokomotivi.
E2.8.B.IV. PROBE SKLOPA UTIČNICE ZA
POMERANJE U DEPOU, CRTEŽ 2.00.9115P
Probe na probnici će se izvršiti prema priloženom modelu.
SC.RELOC S.A.
KRAJOVA
ISPRAVA SA PROBE
UTIČNICE ZA POMERANJE U DEPO
CRTEŽ 2.00.9115P
Datum probe
Fabrički br.
Strana
Red.
broj
Naziv probe
Propisani uslovi i orijentativne
vrednosti
Rezultat
merenja
1 Provera funkcijonisanja
podsklopa 1.3. kontakt
utičnice crtež 4.47.679.0
Radi sigurno za:
- Otvorenu poziciju
- Zatvorenu poziciju
2 Provera zaptivenost na kišu Nije dozvoljen prodor vlage sa
zatvorenim poklopcem
3 Provera sistema grejanja
crtež 4.69.045.0
Pozicija – zatvoreno
- otvoreno
4 Provera otpornosti izolacije
komandnih tokova u suvom
stanju Megometrom 500 V
Rmin. = 500 MΩ
5 Provera izolacije komandnih
tokova u suvom stanju
Primenjuje se napon od 1200 V; 50
Hz za 1 min. između pomoćnih
tkkova povezanih međusobno i sa
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461
Uputstvo za popravke lok 461

Recommandé

444 par
444444
444milorad lucic
2.4K vues58 diapositives
'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-1-deo par
'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-1-deo'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-1-deo
'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-1-deomilorad lucic
5.8K vues56 diapositives
tehnički opis lok 1141 par
tehnički opis lok 1141tehnički opis lok 1141
tehnički opis lok 1141vladimir653897
805 vues46 diapositives
8 upute za_rukovanje__lok_skinest_1141_300_hrv_potpisano (1) par
8 upute za_rukovanje__lok_skinest_1141_300_hrv_potpisano (1)8 upute za_rukovanje__lok_skinest_1141_300_hrv_potpisano (1)
8 upute za_rukovanje__lok_skinest_1141_300_hrv_potpisano (1)vladimir653897
403 vues54 diapositives
I377 gbe04 14_lovato_dcrl3-5 par
I377 gbe04 14_lovato_dcrl3-5I377 gbe04 14_lovato_dcrl3-5
I377 gbe04 14_lovato_dcrl3-5Ing. Omar Andres Benitez Gonzalez
214 vues19 diapositives
Cdvr service manual renr7941-00 _ sis - caterpillar par
Cdvr  service manual  renr7941-00 _ sis - caterpillarCdvr  service manual  renr7941-00 _ sis - caterpillar
Cdvr service manual renr7941-00 _ sis - caterpillarOtorongosabroso
14.6K vues90 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Manual v mac 3 parte 5 par
Manual v mac 3 parte 5Manual v mac 3 parte 5
Manual v mac 3 parte 5henrydejesus
14.4K vues100 diapositives
Confort jetta 2015 par
Confort jetta 2015 Confort jetta 2015
Confort jetta 2015 NozzVazz
506 vues18 diapositives
Caractersticasdediseosdelmotore techmotormack-150617141124-lva1-app6891 par
Caractersticasdediseosdelmotore techmotormack-150617141124-lva1-app6891Caractersticasdediseosdelmotore techmotormack-150617141124-lva1-app6891
Caractersticasdediseosdelmotore techmotormack-150617141124-lva1-app6891Franklin Ocas Del Rio
461 vues42 diapositives
Switchgear presentation par
Switchgear presentationSwitchgear presentation
Switchgear presentationNadir Baloch
19.1K vues32 diapositives
Half wave control rectifier with RL load par
Half wave control rectifier with RL loadHalf wave control rectifier with RL load
Half wave control rectifier with RL loadSmit Shah
7.4K vues11 diapositives

Tendances(20)

Manual v mac 3 parte 5 par henrydejesus
Manual v mac 3 parte 5Manual v mac 3 parte 5
Manual v mac 3 parte 5
henrydejesus14.4K vues
Confort jetta 2015 par NozzVazz
Confort jetta 2015 Confort jetta 2015
Confort jetta 2015
NozzVazz506 vues
Caractersticasdediseosdelmotore techmotormack-150617141124-lva1-app6891 par Franklin Ocas Del Rio
Caractersticasdediseosdelmotore techmotormack-150617141124-lva1-app6891Caractersticasdediseosdelmotore techmotormack-150617141124-lva1-app6891
Caractersticasdediseosdelmotore techmotormack-150617141124-lva1-app6891
Switchgear presentation par Nadir Baloch
Switchgear presentationSwitchgear presentation
Switchgear presentation
Nadir Baloch19.1K vues
Half wave control rectifier with RL load par Smit Shah
Half wave control rectifier with RL loadHalf wave control rectifier with RL load
Half wave control rectifier with RL load
Smit Shah7.4K vues
Chapter 4 synchronous machine par mkazree
Chapter 4 synchronous machineChapter 4 synchronous machine
Chapter 4 synchronous machine
mkazree67.4K vues
Sop 6.6 kv switchboard edited par prabagaran16
Sop 6.6 kv switchboard editedSop 6.6 kv switchboard edited
Sop 6.6 kv switchboard edited
prabagaran16533 vues
Transformers protection, an introduction par H. Kheir
Transformers protection, an introductionTransformers protection, an introduction
Transformers protection, an introduction
H. Kheir23.6K vues
Allenbradley Micro logix 1400 Plc Hardware information Guide par DEEPAK GORAI
Allenbradley Micro logix 1400 Plc Hardware information GuideAllenbradley Micro logix 1400 Plc Hardware information Guide
Allenbradley Micro logix 1400 Plc Hardware information Guide
DEEPAK GORAI973 vues
Ms.37. esquema electrico. version de idioma. edicion 1 par Maik700
Ms.37. esquema electrico. version de idioma. edicion 1Ms.37. esquema electrico. version de idioma. edicion 1
Ms.37. esquema electrico. version de idioma. edicion 1
Maik7002.8K vues
Generator Transformer Protections. par Nischal Popat
Generator Transformer Protections.Generator Transformer Protections.
Generator Transformer Protections.
Nischal Popat792 vues
Industrial Star Delta Starter for a 3-Phase Induction Motor par elprocus
Industrial Star Delta Starter for a 3-Phase Induction MotorIndustrial Star Delta Starter for a 3-Phase Induction Motor
Industrial Star Delta Starter for a 3-Phase Induction Motor
elprocus18K vues

En vedette

461 020 013 par
461 020 013461 020 013
461 020 013milorad lucic
2.7K vues85 diapositives
461 200 par
461 200461 200
461 200milorad lucic
2.1K vues22 diapositives
'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-2-deo par
'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-2-deo'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-2-deo
'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-2-deomilorad lucic
4.5K vues42 diapositives
Na peronu 53 par
Na peronu 53Na peronu 53
Na peronu 53milorad lucic
288 vues21 diapositives
Pravilnik o tehnickom pregledu železničkih vozila par
Pravilnik o tehnickom pregledu železničkih vozilaPravilnik o tehnickom pregledu železničkih vozila
Pravilnik o tehnickom pregledu železničkih vozilamilorad lucic
1.2K vues4 diapositives
Uputstvo za upotrebu sfn125 kompresor slovenija par
Uputstvo za upotrebu sfn125 kompresor slovenijaUputstvo za upotrebu sfn125 kompresor slovenija
Uputstvo za upotrebu sfn125 kompresor slovenijamilorad lucic
2.6K vues35 diapositives

En vedette(8)

'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-2-deo par milorad lucic
'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-2-deo'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-2-deo
'Documents.tips elektricne lokomotive-serije-441-2-deo
milorad lucic4.5K vues
Pravilnik o tehnickom pregledu železničkih vozila par milorad lucic
Pravilnik o tehnickom pregledu železničkih vozilaPravilnik o tehnickom pregledu železničkih vozila
Pravilnik o tehnickom pregledu železničkih vozila
milorad lucic1.2K vues
Uputstvo za upotrebu sfn125 kompresor slovenija par milorad lucic
Uputstvo za upotrebu sfn125 kompresor slovenijaUputstvo za upotrebu sfn125 kompresor slovenija
Uputstvo za upotrebu sfn125 kompresor slovenija
milorad lucic2.6K vues

Plus de milorad lucic

Pruga 1076 1077-01-28_web par
Pruga 1076 1077-01-28_webPruga 1076 1077-01-28_web
Pruga 1076 1077-01-28_webmilorad lucic
101 vues16 diapositives
Pruga 1070-1071(1) par
Pruga 1070-1071(1)Pruga 1070-1071(1)
Pruga 1070-1071(1)milorad lucic
94 vues20 diapositives
Pruga dvobroj-1067-1068-30.6.-2017.-. par
Pruga dvobroj-1067-1068-30.6.-2017.-.Pruga dvobroj-1067-1068-30.6.-2017.-.
Pruga dvobroj-1067-1068-30.6.-2017.-.milorad lucic
125 vues23 diapositives
Na peronu 62 par
Na peronu 62Na peronu 62
Na peronu 62milorad lucic
334 vues21 diapositives
Pruga par
PrugaPruga
Prugamilorad lucic
87 vues15 diapositives
Novapruga par
NovaprugaNovapruga
Novaprugamilorad lucic
273 vues16 diapositives

Dernier

IT9-L5.pptx par
IT9-L5.pptxIT9-L5.pptx
IT9-L5.pptxAleksandarSpasic5
8 vues14 diapositives
IT9-L4.pptx par
IT9-L4.pptxIT9-L4.pptx
IT9-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 vues6 diapositives
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptx par
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptxПРЕДУЗЕЋЕ.pptx
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptxUgostiteljskoturisti
13 vues16 diapositives
MladenIlic_MaliPrinc.pptx par
MladenIlic_MaliPrinc.pptxMladenIlic_MaliPrinc.pptx
MladenIlic_MaliPrinc.pptxkosta04miletic
22 vues7 diapositives
Azija prirodne i drustvene odlike nova lekcija par
Azija prirodne i drustvene odlike nova lekcijaAzija prirodne i drustvene odlike nova lekcija
Azija prirodne i drustvene odlike nova lekcijaTatjanaCakic
12 vues90 diapositives
ICK8-L2.pptx par
ICK8-L2.pptxICK8-L2.pptx
ICK8-L2.pptxAleksandarSpasic5
7 vues6 diapositives

Uputstvo za popravke lok 461

 • 1. NACIJONALNO DRUŠTVO RUMUNSKIH ŽELEZNICA Generalna Direkcija za Vozna Sredstva br. 938 za internu upotrebu UPUTSTVO ZA OPRAVKU ELEKTRIČNIH LOKOMOTIVA Tip “Co-Co” od 5100 kW 1995 Izdanje SNCFR - IMPRIMERIA “FILARET”
 • 2. NACIJONALNO DRUŠTVO RUMUNSKIH ŽELEZNICA Generalna Direkcija za Vozna Sredstva br. 938 za internu upotrebu UPUTSTVO ZA OPRAVKU ELEKTRIČNIH LOKOMOTIVA Tip “Co-Co” od 5100 kW Izradio je RELOC S.A. Craiova i Služba za konstrukcije, održavanje i opravku lokomotiva 1995 Izdanje SNCFR - IMPRIMERIA “FILARET”
 • 3. 3. UVOD Ovo Uputstvo sadrži tehničke odredbe koje uslovljavaju izvršenje opravaka električnih lokomotiva EA Co-Co 5100 kW u specijalizovanim jedinicama. Uputstvo sadrži odredbe i smernice za dalje korišćenje i regeneraciju polovnih delova i podsklopova, utvrđujući parametre uslovljeni dimenzijama (tolerancije) koje će obezbediti sigurnost i bezbednost u funkcijonisanju lokomotive posle opravke. Takođe su obuhvaćene i kompleksne provere podsklopova, električnih aparata i mašina, praćene odgovarajućim protokolima unutrašnje kontrole (C.T.C.) gde su precizirane granične dozvoljene vrednosti. Uputstvo je izrađeno po funkcijonalnim poglavljima, numerisano sugestivnim oznakama, koje smatramo lako pristupačnim za upotrebu, kako sledi: 1. električni deo obeležen sa E sadrži podpoglavlja: E1 - transformator + električne mašine; E2 - spoljašnja električna instalacija, krov, mašinski prostor; E3 - blok aparati S1-S10; E4 - komandni pultovi; 2. pneumatska instalacija, obeležena sa P; 3. sanduk lokomotive, obeležen sa C; 4. mehanička instalacija, obeležena sa M; 5. obrtna postolja, obeležena sa B; 6. finalne probe, obeležene sa PF. Precizira se da ovo uputstvo ne sadrži tehnologiju koja se primenjuje u opravci, ostavljajući remonterima da u nastavku to detajlišu u tehnološkoj dokumentaciji, u zavisnosti od konkretne opremljenosti, specifične dotičnom remonteru. Uputstvo navodi samo obavezne parametre koji utvrđuju kvalitet izvršenih opravaka kod električnih lokomotiva EA Co-Co 5100 kW. U uputstvu su navedeni članovi koji definišu propise između izvršioca opravke i jedinica za eksploataciju lokomotiva, kao korisnika. Uputstvo je izrađeno od jednog ekspertnog tima iz S.C. RELOC S.A. Krajova koordiniran od dr.ing. Jelev Mihai.
 • 4. 5. E. ELEKTRIČNA INSTALACIJA SNAGE - KOMANDE E1 GLAVNI TRANSFORMATOR - ELEKTRIČNE MAŠINE GLAVNE I POMOĆNE GLAVNI TRANSFORMATOR LE TIP TFYL 580 PROIZVODNJE IEPC E 1.1. A - OPŠTE ODREDBE 1.Električna lokomotiva koja je uzeta na opravku, prvo će biti podvrgnuta tehnološkoj fazi pregleda koja uključuje i priključenje lokomotive na kontaktnu mrežu. Pregledom će se evidentirati: - funkcionisanje transformatora; - stanje uređaja za komutaciju birača; - stanje izolatora i kablova; - funkcionisanje ventilacije, kompletnost hladnjaka ulja i električne pumpe za hlađenje ulja.; - pregledaće se stanje cevi, slavina iz toka za priključivanje kučIšta na hladnjak i zaptivenost sklopa kučište-birač-konzervator. Na bazi primedaba uočenih u fazi pregleda utvrdiće se kategorija opravke koja će se primeniti kod transformatora. 2. Ako lokomotiva ulazi u opravku sa neispravnim transformatorom i nije moguće priključivanje lokomotive na mrežu, onda opravka transformatora će se izvršiti u varijanti potpune tehnološke opravke koja sadrži rasklapanje, opravku oštećenih namotaja, preglede i opravku svih drugih namotaja i zatvorenih transformatora, obezbeđujući uklapanje istih u mere i odredbe konstruktivne dokumentacije.
 • 5. 6. 3. U svim kategorijama opravaka RR, RG ili RK obavezna je demontaža birača uz primenu kompletne tehnologije opravke birača, reduktora i uređaja za komutaciju. Takođe će se demontirati instalacija za ventilaciju i recirkulaciju trafo ulja. E 1.1. B - ODREDBE ZA OPRAVKU GLAVNOG TRAFOA LE E1.1.B.I. METALNA KONSTRUKCIJA TRAFOA 1. Podsklopovi: kučišta, konzervator i poklopci trafoa, biće dovedeni kroz opravku u predviđene mere iz konstruktivne dokumentacije prikazanih u tabeli 1. Tabela 1 Red. broj Naziv podsklopa Crtež podsklopa br. Primedba: 1 Kučište trafoa To - 115 2 Kučište birača T1 - 718(To - 115) 3 Konzervator T2 - 1325 4 Poklopac trafoa T1 - 913 5 Poklopac birača 2. Dozvoljeni su sledeći radovi prilikom opravke metalne konstrukcije glavnog trafoa LE: a) Ravnanje zidova kučišta od lima otklanjanjem deformacija, konzervatora i poklopaca uz dovođenje ovih podsklopova u mere iz dokumentacije. b) Regeneracija navarivanjem oštećenih površina električnim lukom ili nasilno oštećenih, nezavisno od njihove dubine, na osnovu nekih tehnologija aviziranih od REFER i odobrene od DGMR. c) Korekcija otvora za prolaz zavarivanjem odgovarajućih prirubnica. 3. Posle otklanjanja nedostataka a pre početka montaže aparata i transformatora, izvršiće se bojenje metalne konstrukcije sa bojom otpornom na ulje, u dogovorenoj boji. E1.1.B.II. PODSKLOP MAGNETNA JEZGRA 1. Opravka jezgara pratiće uklapanje istih u konstruktivnu dokumentaciju prema tabeli 2. 2. U opravci se dozvoljava parcijalna zamena jezgara oštećenih od zagrevanja ili od električnih lukova, pod uslovom obezbeđenja posle pritezanja, gubitaka u gvožđu navedenih od konstruktora, u toleranciji od +5%.
 • 6. 7. Tabela 2. Redni broj Podsklop jezgro Crtež broj Primedba: 1 Regulacijoni trafo T2 - 1200 2 Vučni trafo T2 - 1236 3 Trafo za kočenje T2 - 1237 E1.1.B.III. PODSKLOP NAMOTAJI TRAFOA 1.Opravka namotaja će se izvršiti prema konstuktivnoj dokumentaciji iz tabele 3, sa odstupanjima preseka provodnika iz treće kolone. Tabela 3. Poz. Namena namotaja Crtež sklopa Odstupanja preseka provodnika u opravci 1 Regulacijoni namotaj A-B To-467 -5% 2 Dodatni namotaj A1-B To-467 - 3 Namotaj za grejanje To-467 +10% 4 Namotaj za vuču 25 kV A3-B T1-604 -10% 5 Namotaj za vuču 1000 V a1-6 - b1-6 T1-604 +5% 6 Primarni namotaj kočenja i - g T2-1321 -10% 7 Sekundarni namotaj kočenja j - h T2-1321 -10% 2. U opraci je dozvoljena parcijalna zamena oštećenih namotaja na osnovu jedne konkretne tehnologije avizirane od REFER i odobrene od DGMR. 3. Izmerena vrednost otpornosti nastavljenog namotaja biće 80% od vrednosti hemijske otpornosti ekvivalentne dužine inicijalnog provodnika. 4. Dozvoljena je modifikacija izolacijonih materijala izlaza pod uslovom obezbeđenja istih izvedbenih parametara predviđenih u dokumentaciji. E1.1.B.1V. SKLOP BIRAČA A2-1078 1. Podsklop selektora, crtež A1-503 1. Opravka selektora vršiće se obavezno u RR, RG ili RK, prema konstruktivnoj dokumentaciji, sa odstupanjem u materijalu i u dimenzijama kod delova koji se troše prikazanih u tabeli 4. 2. Posle opravke RR, RG ili RK zazori poluga birača biće obavezno kao u dokumentaciji.
 • 7. 8. Tabela 4. Poz. Naziv Crtež MATERIJAL Dimenzijonalna izvedba Prema dokumentaciji u opravci u RG; RK u RR 1 Kontaktne poluge A4-2579 Cu posrebren Cu 9 Prema crtežu Ponovno korišćenje istrošene poluge samo posle navarivanja i obrade 2 Kontakti birača A4-2367 Cu posrebren Cu 9 Prema crtežu Ponovno korišćenje, putem navarivanja oštećenih zona sa max.dubinom 0,5 mm i provera šablonom. 3. Kretanje poluge birača u kontaktima biće zabeleženo prema priloženoj ispravi. 2. Podsklop glavi reduktor Aa-148; - reduktor birača A0-149 - pomoćni kontakti crtež podsklopa, A0-244. 1. U svim kategorijama opravaka RR, RG ili RK izvršiće se opravka reduktora u okviru dimenzionalnih mera i zazora pogona prema crtežu A0-148 i A0-149. 2. U svim kategorijama opravaka dozvoljena je dalja upotreba ako je neophodno, istrošenih pločica kontakata iz grupe T pomoćnih kontakata, preko spoljašnje postavke kontaktnog izdanka bregaste ploče, prema crtežu A4-4423. 3. Dozvoljena je zamena u okviru opravke, kontaktnih pločica iz grupe T pomoćnih kontakata sa odgovarajućim pločicama. 4. U opravci će se proveravati stanje osovine i bregova za aktiviranje pomoćne grupe T, prema crtežu A0-244. 5. Zamena nekih bregova za aktiviranje ili nekih pomoćnih kontakata iz operativne grupe T, vršiće se samo ako se isti ne uklapaju u dijagram funkcijonisanja koji je dao konstruktor. 6. Bregasti doboš za zabravljivanje i pomoćni kontakti koji aktivira grupu T kontakata, imaće regulaciju prema protokolu, u skladu sa priloženom ispravom. E1.1.B.V. PODSKLOP KONTAKTORA ZA KOMUTACIJU K1-K4 CRTEŽ 1.00.9152 1. Podsklop kontaktori za komutaciju opraviće se i ugradiće se u dimenzionalnim merama iz dokunentacije. 2. Šipke za aktiviranje biće zamenjene ako je izolacijona površina oštećena više od 50% po dužini i prečniku. 3.U opravci RR ili RG zamenjiće se kontaktne pločice kontaktora.
 • 8. 9. 4. Zamenjiće se oštećena izolacija između žica namotaja 5 5. Kontakti za gašenje će se zameniti ukoliko imaju parcijalna oštećenja 6. Mere elemenata koji se regulišu utvdiće se prilikom snimanja dijagrama za komutaciju. Uklapanje u dijagram, nametnuće zamenu nekih bregova za aktiviranje kontaktora K1-K4. 5. Površine i pritisci u kontaktima biće oni koji su sadržani u dokumentaciji. E1.1.B.VI. IZOLATORI TRAFOA 1. Izlazi namotaja biće priključeni na kontaktnim šipkama prolaznih izolatora unutrašnjost-spoljašnjost dimenzionisanih prema konstruktivnoj dokumentaciji prikazanoj u tabeli 5, koja sadrži i šire iz fabrikacije koje su važeće od 1987.god. Tabela 5. Poz. Klema za izlaz namotaja Crtež Šifra fabrikacije 1 Regulacijoni namotaj Izlaz A 25 kV T2-1455 30249 Izlaz B T4-1896 40198 T4-1895 40199 2 Namotaj za vuču 25 kV Izlaz A, 25 kV T2-1455 30249 Izlaz B T4-1896 40198 T4-1895 40199 3 Dodatni namotaj - izlaz A2-25 kV T2-1455 30249 4 Birač - izlaz A1-25 kV T-1455 30249 5 Namotaj za kočenje - izlaz h T4-1844 40200 T4-3506 40221 6 Namotaj za grejanje T4-1895 T4-1895 T4-1984 40204 T4-1985 40205 Izlaz d2; d3; d4; d5 T4-1986 40198 T4-1985 40199 Izlaz e T4-1984 40200 T4-3506 40221 7 Namotaj za vuču - izlazi a1-6 - b1-6 T4-1844 40200 T4-3506 40221 8 Potporni izolator otpornika za komutaciju AL3-1499 30273 9 Nosač prekidača K1-K4 A4-4415/1 A4-4415/2 Steolotextolit 30
 • 9. 10. 2. Dozvoljeno je u okviru opravke RR, popravka oštećene glazure površine od 3 do 4 cm2 na jednom prstenu, kod uvodnih izolatora 25 kV, ako se oštećena površina nalazi na nagnutoj strani prstena između spoljašnjih zaobljenja. 3. Tehnologija opravke biće konkretna, avizirana od REFER i odobrena od DGMR. 4. U RG oštećeni izolatori će se zameniti integralno. 5. Pre ugradnje na trafou, novih ili opravljenih izolatora, isti će biti podvrgnuti probi izolacije i probojnosti prema tabeli 6. Tabela 6. Poz. Tip izolatora Otpornost izolacije Napon probijanja Primedba: 1 Izolatori 25 kV Min. 1000 M 60 kV 2 Izolatori 1,5 kV Min. 1000 M 5,5 kV 3 Izolatori 600 V Min. 1000 M 5 kV 4 Noseči izolatori Min. 1000 M 2,5 kV E1.1.BVII. INSTALACIJA ZA HLAĐENJE I RECIRKULACIJU ULJA 1. Instalacija za hlaćenje revidira se kroz demontažu, u bilo kojoj kategoriji radova na opravci - RR, RG ili RK. 2. Proverava se zaptivenost hladnjaka ulja ubacivanjem vazduha pritiska 0,5 bara i otkrivaju se prsline potapanjem hladnjaka u vodu. 3. Proverava se funkcijonalnost izolacijonih kada instalacije za hlaćenje. Posle opravke, iste će imati dobru funkcijonalnost koja će se potvrditi protokolom. 4. Na sklopu doboša za usmeravanje vazduha za hlaćenje, T1-881, ugradiće se jedan pritisni relej tip NTR-2994/1/83 koji će nadzirati funkcijonisanje ventilacije. Relej će se regulisati na pritisak h=25-30 mm.vod.stuba i biće potvrđen protokolom. 5. Priključne cevi, crtež T4-1718/1 i T4-1882/1, instalacije za hlađenje i recirkulaciju ulja kod kučišta zamenjiće se integralno kod RR, RG i RK. 6. Dozvoljeno je aktiviranje ventilatora za hlađenje sa jednim asinhronim motorom veće snage od utvrđene dokumentacijom, pod uslovom da bude max. 18 kW i da ima isti broj obrtaja. Dokumentacija za ugradnju jednog takvog motora biće avizirana od konstruktora. 7. Motor za aktiviranje ventilatora, kao i elektropumpa za ulje podvrgnuće se probama na prazno - rezultati će se navesti u protokolu. 8. Posle izvršenja opravaka, pregleda i probi podsklopova, prelazi se na ugradnju instalacije, koja će se izvršiti poštujući dimenzionalne mere iz dokumentacije, sadržanih u tabeli 7.
 • 10. 11. Tabela 7. Poz. Naziv podsklopa Crtež 1 Instalacija za hlađenje T2-1360 2 Instalacija za cirkulaciju ulja T2-1360 9. Posle ugradnje izvršiće se jedna funkcijonalna proba za proveru dinamičke stabilnosti, merenjem vibracija na kučištu. E1.1.B.VIII. POMOĆNI PODSKLOPOVI NA TRAFOU 1. Filter sa silikagelom, crtež T2-1461 U RR, RG ili RK obavezno će se zameniti silikagel. 2. 30 polne utičnice za komandu, crtež L0-429/15 -Pregleda se stanje kontakata - stopica i ako se konstatuje da se neke zagrevaju (procenjene na osnovu pritiska i specifične boje) dozvoljena je njihova zamena u okviru opravke. Finalno, posle opravke utičnice za komandu biće ispravne u pogledu mehanike i elektrike, a kvalitet istih biće potvrđen protokolom. 3. Termokontakt zaštite T4.1. šifra 9110 Zamenjiće se bez obzira na kategoriju opravke trafoa, samo ako na osnovu proba na probnici se konstatuje da je bimetal izgubio kvalitet termičke deformabilnosti. 4. Otpornik za komutaciju poz. T4.1 : 2 crtež A3-814 tip RC 327 Proverava se prilikom opravke omska otpornost i ako nije u skladu sa dokumentacijom, zamenjiće se neodgovarajući elementi. Ako otpornik ima parcijalne nedostatke - ustanoviće se prilikom pregleda dali će se opraviti ili će se zameniti u celosti. Posle opravke izdaće se jedan protokol sa omskom vrednošću otpornosti, kao i izolacije u odnosu na nosač. 5. Uzemljenje poz. T6 crtež L1-546 Obezbediće se u opravci mehanička i električna funkcijonalnost. 6. Opravka kablova crtež L0-429 Zamenjiće se krajevi kablova koji pkazuju tragove grejanja na stopicama ili po dužini, starenje izolacije koja se evidentira pojavom puknuća i promenom boje, prema važećoj tehnologiji. Takođe, će se zameniti kablovi kod kojih je otpor izolacije ispod 20 M.
 • 11. 12. E1.1.B.IX. PROBE NA PROBNICI 1. Probama na probnici će prethoditi proba ulja iz trafoa, koji će imati sledeće parametre: - dijalektričnu čvrstoču ------------------------------------------ 200 kV/cm - tangentu ugla gubitaka ---------------------------------------- 50 . 10-3 2. Probe na probnici će se izvršiti na svim transformatorima LE nezavisno od kategorije opravke RR, RG i RK i sadržaće: a) Merenje otpornosti izolacije namotaja; b) Proba probojnosti između žica na napon od 48 kV i 150 Hz; c) Merenje omske otpornosti namotaja; d) Utvrćivanje odnosa transformacije; e) Proba u praznom hodu - sa određivanjem gubitaka u gvožđu za nekoliko vrednosti napona iz ugla krive za magnetizaciju; f) Probe kratkog spoja svi namotaja za nekoliko položaja birača, prema protokolu; g) Proba komutacije; h) Rezultati proba će se upisivati i uporediće se sa vrednostima iz protokola konstruktora koji se nalazi i u lokomotivskoj knjizi. Dozvoljene su vrednosne tolerancije do 10% posle opravke. 3. Isprave za probu trafoa biće kompletirane prema obrascima iz priloga.
 • 12. 13. PRILOG 1. SC. RELOC S.A. KRAJOVAA ISPRAVA ZA ISPITIVANJE KOMUTATORA SA BIRAČEM 25 kV TIP CSS-30/600 ZA LE 5100 kW Datum ispitivanja Fabrički broj Strana KOMUTATOR - Fabrički broj ---------------------------------------------------------------------------- - Nominaln napon -------------------------------------------------------------- 600 V - Napon izolacije u odnosu na masu ---------------------------------------- 25 Kv - Nominalna struja -------------------------------------------------------------- 274 A - Frekvenca ----------------------------------------------------------------------- 50 Hz - Stepen zaštite ------------------------------------------------------------------ IP 00 - Gabaritni crtež ----------------------------------------------------------------- G-4445 - Poz. iz električne šeme lokomotive ---------------------------------------- T – 3 - Proizvodni br. birača sa kojim se spaja --------------------------------------- Red. Broj PROBA Orijentativne vrednosti Izmerene vrednosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Provera zazora zubaca reduktora: - za cilindrični reduktore - za konične reduktore Kontrola natpisa etikete proizvođaća Motor tip --------- U=110Vjed.str.; P=205W; n=1400 ob./min.; 20% IP-44, fabrički br. Generator impulsa selsyn tip, fabrički broj Merenje hemijske vrednosti otpora gašenja požara poz. T 38 Merenje sile na kontaktu kod: - kontaktora K1 - fabrički br. --------------- - kontaktora K2 - fabrički br. --------------- - kontaktora K3 - fabrički br. --------------- - kontaktora K4 - fabrički br. --------------- Provera zazora otvaranja kontaktora - kontaktora K4 - fabrički br. - kontaktora K3 - fabrički br. - kontaktora K2 - fabrički br. - kontaktora K1 - fabrički br. Provera sile kontakta kod valjkastih komutatora. Provera zazora kod otvora pomoćnih kontakata. max. 0,15 mm max. 0,15 mm fabrički dokument 6300 oma minimalno 7 daN 17 + 3 mm 17 + 3 mm 21 + 3 mm 21 + 3 mm min.300+50 grf. minimalno 2,5 mm Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 13. 14. PRILOG 2. SC. RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA ZA ISPITIVANJE KOMUTATORA SA BIRAČEM 25 kV TIP CSS-30/600 ZA LE 5100 kW Datum ispitivanja Fabrički broj Strana BIRAČ - Fabrički broj I godina proizvodnje ------------------------------------------------- - Nominaln napon -------------------------------------------------------------- 600 V - Napon izolacije u odnosu na masu ---------------------------------------- 30 kV - Nominalna struja -------------------------------------------------------------- 600 A - Frekvenca ----------------------------------------------------------------------- 50 Hz - Stepen zaštite ------------------------------------------------------------------ IP-55 - Gabaritni crtež ----------------------------------------------------------------- G-4446 - Poz. iz električne šeme lokomotive ---------------------------------------- T 2 : 1-2 - Proizvodni br. komutatora sa kojim se spaja --------------------------------------- Red. Broj PROBA Orijentativne vrednosti Izmerene vrednosti 1 2 3 4 5 6 Provera zazora zubaca reduktora: - za cilindrični reduktore - za eliptične reduktore - za konične reduktore Generalna kontrola montaže i gabaritnih mera. Provera mehaničke funkcijonalnosti. Provera električne funkcijonalnosti Merenje sile na kontaktu kod: - perifernog kontakta poluge - centralnog klizećeg kontakta Proba napona (dijalektrična čvrstoća) Max. 0,15 mm max. 0,4 mm max. 0,11 mm G-4446 25 manevra T4 - 3862 15 daN 5 daN 1 minut Primedbe: Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 14. 18. PRILOG 4. SC. RELOC S.A. KRAJOVA DIJAGRAM FUNKCIJONISANJA BIRAČA TIP CSS-30/60 ZA LE 5100 kW Datum probe Fabrički broj Strana BROJ STEPENI KOD GLAVNE OSE KRETANJE POLUGA U SMERU UBRZANJA OD POZ. 1 NA 40 Kontakt broj Zatvara Otvara Primedbe: propisano Izmereno Propisano Izmereno 0 1 2 3 4 5 VALJKASTI PREKIDAČ SA BREGOVIMA ZA ZABRAVLJIVANJE 930 - 928 162,5 0+ 2_ 342,5 0+ 2_ 197,5 2+ 0_ 17,5 0_ 2+ MSI - 500 21,5 1_ 0+ 201,5 1_ 0+ 158,5 0_ 1+ 338,5 0_ 1+ 915 - 933 12,5 0+ 2+ 192,5 0+ 2+ 167,5 2_ 0+ 347,5 0+ 2_ 925 - 929 65 + 2 295 + 2 930 - 929 245 + 2 115 + 2 047 - M0 85 + 2 275 + 2 046 - M0 265 + 2 95 + 2 021 - M0 162,5 + 1 342,5 + 1 197,5 + 1 17,5 + 1 VALJKASTI PREKIDAČ SA POMOĆNIM BREGOVIMA 799 - 810 240 + 8 799 - 849 240 + 8 799 - 790 (4x180)+240
 • 15. 19. 0 1 2 3 4 5 707 - 708 290+8 709 - 708 240+8 (2x180)+70+8 717 - 718 290+8 036 - M0 220+8 891 - 901 (2x180)+70+8 892 - 899 (4x180)+70+8 893 -900 (38x180)+250+8 894 -911 (4x180)+295+8 895 - 912 (2x180)+295+8 916 - 918 295+8 872 - 873 (38x180)+310+8 875 - 876 (38x180)+310+8 878 - 879 (38x180)+310+8 M4 - 497 (4x180)+310+8
 • 16. 20. PRILOG 5. SC. RELOC S.A. KRAJOVA PROVERA UGRADNJE BIRAČA, PUMPE, VENTILATORA T4 : 1, T3 : 8, T14 : 1, T14 : 2, T14 : 3 HLADNJAKE Datum probe Fabrički broj Strana Red. broj Delovi birača Vrednost Pregled Potpis Propisana Izmerena Unutrašnja kontrola CFR 0 1 2 3 4 5 6 1 Provera pritska kontakta na kontaktima birača Data od korisnika 2 Zamena kontakata birača (istrošeni, oštećeni) - 3 Zamena kontakt- nih poluga (istroš- enih, oštećenih) - 4 Čišćenje birača pre sklapanja - 5 Provera komuni- kacije između kučišta i birača - 6 Provera plombi vratila birača, uljne kade - 7 Provera mehanič- kih zazora birača 3 +1 L1= L2= 8 Funkcijonalna provera uljne pumpe, serija I br. 2.h. 9 Funkcijonalna provera ventilato-ra serija i br. 1/2h½ 10 Otpornik T. 4 : 1 Serija i broj R1-2 = 1,638  R2-3 = 1,638  R1-2 = R2-3 = 21.
 • 17. 0 1 2 3 4 5 6 11 Otpornik T 3 : 8 R=6300 oma R= 12 Električna provera utičnica T14 : 1; T14 : 2; T14 : 3 - 13 Provera zaptivenosti hladnjaka, vodom na 0,5 bara, 10 minuta - 14 Proba otpornika za komutaciju T4 : 1 na visoki napon 4 kV 15 Ugradnja sporednih delova - 16 Provera zaptivenosti varova i zaptivača posle 24 sati od poslednje popravke, sa trafoom pod pritiskom 0,25 bar 17 Bojenje trafoa spolja - 18 Aviziran za otpremu (ne potpisuje se kada sklop trafo nema primedbe) -
 • 18. 22. PRILOG 6. SC. RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA ZA PROBU KOMUTATORA SA BIRAČEM TIP CSS-30/600 ZA LE 5100 kW Datum probe Fabrički broj Strana Red. broj Proba Normativ Rezultat 1 Provera zazora otvora kontakata: - K1 i K2 - K3 i K4 21 +3 mm 17 +3 mm 2 Provera sile na kontaktu kod kontakta valjkastih komutatora 0,3 +0,1 daN 3 Provera zazora otvora kontakata valjkastih komutatora min. 2 mm 4 Proba napona (čvrstoća) - za kontakte K1 - K4 - za pomoćne kontakte - 58,8 kV, 50 Hz, 1 minut - 2000 V, 50 Hz, 1 minut 5 Provera srednjih vremena za prelaz kompletnog puta: - napon za napajanje 73V, jed.str. - napon za napajanje 73V, jed.str. - napon za napajanje 73V, jed.str. - napon za napajanje 73V, jed.str. 23 +2 sec. 17 +2 sec. 16 +2 sec. 14 +2 sec. 6 Merenje usisane struje od vučnog motora pod opterećenjem cca 0,8 A 7 Napon 73 V jed.str.- poz. 1-40= 40-1= Napon 110 V jed.str.-poz. 1-40= 40-1= Napon 125 V jed.str.-poz. 1-40= 40-1= Napon 146 V jed.str.-poz. 1-40= 40-1= Primedbe:
 • 19. 23. PRIOG 7. SC. RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA ZA PROBU TRANSFORMATORA LE Co-Co 5100 kW Datum probe Fabrički broj Strana OMSKI OPORI NAMOTAJA Klema Poz Otpornost  klema Poz Otpornost  klema Poz Otpornost  Orije ntativ izmer vred. Orijent ativ izm. vred. Orijentat iv Izmer vred. A2 - B 1 0,037 A2- B2 29 0,61 e - d2 - 0,0033 A2 - B 3 0,071 A2- B2 31 0,64 e - d2 - 0,0033 A2 - B 5 0,1 A2- B2 33 0,69 e - d2 - 0,00235 A2 - B 7 0,142 A2- B2 35 0,72 e - d5 - 0,0018 A2 - B 9 0,17 A2- B2 37 0,76 a1b1 - 0,0042 A2 - B 11 0,21 A2- B2 39 0,79 a2b2 - 0,0042 A2 - B 13 0,25 d1- d2 - 0,0031 a3b3 - 0,0042 A2 - B 15 0,29 A1- B 40 0,8 a4b4 - 0,0037 A2 - B 17 0,34 A2- B - 0,449 a5b5 - 0,0041 A2 - B 19 0,38 A- B - 0,79 a6b6 - 0,0043 A2 - B 21 0,43 A1- B 22 0,44 fg - A2 - B 23 0,48 A1- A 40 0,0112 hj - 0,0011 A2 - B 25 0,52 A - A2 21 0,36 A2 - B 27 0,55 e - d1 - 0,0051 Poz. Napon V P oz Napon V Poz. Napon V Poz. Napon V teoret izmer teoret. Izmer. teoret. izmer. Teoret . izmer AB 25000 13 330 26 636 39 943 ab 1 47 14 354 27 660 40 967 2 71 15 377 28 684 3 94 16 401 29 707 AB 25000 4 118 17 424 30 731 d1e 1507 5 141 18 448 31 755 d2e 790 6 165 19 472 32 772 d3e 662 7 189 20 495 33 802 d4e 386 8 212 21 519 34 825 9 236 22 542 35 849 Fg 967 10 259 23 566 36 872 Fh 111 11 283 24 589 37 896 12 307 25 613 38 920
 • 20. 24. PRILOG 8. SC. RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA ZA PROBU TRANSFORMATORA LE Co-Co 5100 Kw Datum probe Fabrički broj Strana Karakteristike: tip TFVL 580 Transformatorsko ulje Kučište Birač Namotaj I II III Viskozitet Kleme AB ab Dc Zapaljivost-Mercuson Snaga kVA 5950 5700 700+160 Mehaničke nečistoće % Napon 25000 965 1500+660 Dijalektrička čvrstoća kV/cm Struja 238 600 467 – 243 Tg ugla gubitaka Organska kiselost UTVRĐIVANJE ODNOSA TRANSFORMACIJE Otpornost izolacije (M) sa megometrom 2500 V Temperatura ulja -------- o C Provera izolacije na visoki napon Datum probe ------- sekundi Namotaj R GO/R 15 Ka Namotaj Napon kV Frekvenca Hz Primed ba: ed1 - masa A - B 48 150 B - masa Ed1 - masa 4,4 50 ab+h - masa Ab+h - masa 4 50 a1b1-∑ab masa ab - B 1,6 a2b2-∑d masa a3b3-∑ab masa a4b4-∑ab masa a5b5-∑ab masa a6b6-∑ab masa
 • 21. 25. PRILOG 9. PROBA U PRAZNOM HODU Nam otaj Poz Napon V Struja Gubic i W Nam otaj Poz. Napon V Struja Gubici W teorets ki prime njen teorets ki Prime njen A-B 40 27300 AB 40 17000 A-B 40 26100 AB 22 25000 A-B 40 25000 AB 15 25000 A-B 40 23309 AB 1 25000 PROBA U KRATKOM SPOJU Napajan namotaj Poz Napon Uk(V) Ik (A) Uk (%) Gubici Pk (W)P Gubici Pk 75 W Temper. ulja o C Garantovane vrednosti Uk75% Pk75W AB/ab 40 232 6,8 63500 40 200 40 175 AB/ab 22 130 115 100 AB/ab 15 90,5 80 70 AB/ab 1 2,5 2,25 2,00 AB/d1e - 28 25 22,5 AB/d1e - 6,1 A/ah - 115 Ukupni gubici za poz. 22 na 75o C= W Ukupni gubici za poz. 40 na 75o C= W Izvršio probu Šef unutrašnje kontrole KPO SNCFR
 • 22. 26. E 1.2. VUČNI MOTOR TIP LJE 108-1 Jednočasovne snage 900 kW (1222 KS) kod 770 V 1250 A, 1085-1920 obrt./minut crtež MLO-1 E1.2. I OPŠTE ODREDBE Vučni motor će se demontirati sa lokomotive i podvrgnuće se nekim ispitnim testovima koji će sadržati sledeće probe: 1. Otpornost izolacije sklopa vučnog motora. 2. Dodatno će se izvaditi četkice, proveriće se stanje lepljenja namotaja kod zastavica, izgled kolektora, držača četkica i ponovo će se meriti, posebno izolacija podsklopa rotora, odnosno statora. 3. Pregledaće se štift - kontakti u odnosu na odredbe koje utvrđuju minimalnu aktivnu površinu, oštećenja materijala, ćupanja, tragovi udara, zagrevanja, koji opredeljuju stav o daljem zadržavanju istih na motoru. 4. Pregledaće se celovitost kučišta, štitnika i malog zupčanika. 5. Staviće se vučni motor pod manjim naponom do broja obrtaja 1500 ob./min. i slušaće se rad ležaja u pogledu mirnoće i buke. 6. Na osnovu ocene pregleda vučnog motora, isti će se uzeti u GO skrećući pažnju na primedbe proisteklih iz gore navedenih ispitnih testova. E1.2. II ODREDBE ZA GLAVNU OPRAVKU VUČNOG MOTORA 1. Na vučnom motoru će se izvršiti GO prema postojećoj tehnologiji za sklop, podsklopove i delove. 2. U okviru opravke dozvoljeni su sledeći radovi: a) Delimično ili potpuno premotavanje rotora i polova; b) Korišćenje kod premotavanja, bakarnog provodnika pridobijenog prilikom demontaže; c) U slučaju potpunog premotavanja rotora, ekvipotencijalne veze će se izvesti po konceptu 1-3-5 umesto 1-2-3 (potpune ekvipotencijalne veze);
 • 23. 27. d) Preporučuje se otklanjanje izolacijonog materijala kako bi se dozvoljilo čišćenje zone ispod izolacije u pogledu obezbeđivanja odgovarajuće izolacije; e) Kolektori motora obradiće se malo na strugu radi obezbeđenja prečnika > 509 mm. Ispod ove vrednosti prečnika kolektori će se zameniti. f) Proverava se stanje držača četkica uz istovremenu opravku sfornjaka za fiksiranje. g) Zamenjiće se držači četkica koji su bili oštećeni ćupanjem materijala i imaju progorena mesta u ležištu četkice. h) Dozvoljena je demontaža kolektora ili samo prstenova za fiksiranje ako imaju neodgovarajuću izolaciju. i) Sklop četkice biće zamenjen ukoliko je fleksibilni kabl oštećen. m) Posle obrade kolektora izvršiće se obrada kanala kolektora prema odredbama utvrđene tehnologije. 3. Uputstvo preporučuje proširenje regeneracije na sklopu i podsklopu vučnog motora sa uklapanjem istih u mere iz dokumentacije prema tabeli 1. Tabela 1. Red. Broj Regeneracija Crtež 1 Namotaj rotora ML 2 - 31 2 Sklop kolektora 3 Ekvipotencijalne veze 4 Sklop poklopca kolektora ML 3 - 49 5 Zaštitni poklopac ML 3 - 14 6 Sklop poklopca ML 1 - 30 7 Sklop poklopca 1 LL 4 - 148 8 Okvir mreže ML 4 - 165 4. Dozvoljena je metalizacija površine za napresivanje zupčanika, kao i osovinskih rukavaca radi obezbeđivanja montažnih mera prema aviziranoj tehnologiji; 5. Izvršiće se merenje izolacije podsklopova rotor-stator, kao i merenje omske otpornosti istih. 6. Preporučuje se izolovanje veza A, H, E, F u pogledu utvrđivanja putem merenja, otpornost izolacije istih. Ako nisu odgovarajuće izvršiće se zamena. 7. Pregledaće se lakim dodirom površina za napresivanje zupčanika na torziono vratilo.
 • 24. 28. Ako površina pokazuje pitinge, mala oštećenja ili kratere, razmatraće se dali se vratilo može i dalje koristiti kod montaže i pratiće se da otisak površine kontakta bude minimalno 95%. U suprotnom pristupiće se metalizaciji, obezbeđujući nominalnu meru za napresivanje, prema aviziranoj tehnologiji. 8. Oboje se četkom držači i nosači četkica, lakom za prekrivanje. Slično se postupa sa unutrašnjim delom sklopa statora. 9. Izvrši se bojenje rotora. 10. Proverava se dijalektrična čvrstoča ovih podsklopova: statora, rotora i držača nosača četkica u pogledu izvršenja montaže. 11. Montaža će se izvršiti posle provere glavnih montažnih mera podsklopa prema tabeli 2. Tabela 2. Red. broj Naziv montažne mere Crtež Dimenzije mm Primedba: 1 Tolerancije za napresivanje ležajeva ML1-29 270 0 052,0_ Ovalnost +0,2 mm 2 Tolerancija za sklapanje štitnika ML1-29 820 140,0+ 0 3 Labirint SK ML1-29 4 Labirint na vučnoj strain ML0-2 5 Napresivanje ležaja VS ML0-2 280 0 052,0_ 6 Sklapanje štitnika VS na kučištu ML0-2 870 140,0+ Ovalnost +0,2 mm 7 Radijalni zazor u slobodnom položa- ju ležaja SK tip NUP 230 M/C 3 SKF 0,100-0,165 mm 8 Radijalni zazor u slobodnom položaju ležaja VS 0,110-0,175 mm 9 Napresivanje kod poluspojke ML2-46 410 063,0+ Ovalnost +0,1 mm 10 Mera za napresivanje venca u poluspojku D 208-98 410 186,0+ 126,0+ Ovalnost +0,1 mm 11 Mere za napresivanje ležajeva: - vučna strana VS - na strani kolektora SK 180 068,0+ 043,0+ 150 068,0+ 043,0+ 12 Minimalna mera četkice- maksimalna mera istrošenja ML4-70 20 mm 13 Elastične veze ML3-31 14 Elastične veze kolektorskih prstenova ML1-22 15 Izolacija kolektorskih prstenova ML1-22 16 Elastična veza četkice ML4-98
 • 25. 29. 12. Posle provere dimenzijonalnih mera, pristupa se montaži sklopa vučnog motora koji u nastavku će se podvrgnuti kompleksnim probama na probnici. E1.2. III PROBE NA PROBNICI Izvršiće se sledeća merenja: 1. Merenje otpornosti izolacije sa lokomotivom u hladnom stanju - minimalno 50 MΩ 2. Merenje otpornosti izolacije sa lokomotivom u toplom stanju - minimalno 1 MΩ 3. Proba zagrevanja u jednočasovnom režimu (900 kW; 770 V; 1250 A; 1085 obrt./min.). 4. Dijalektrička čvrstoča sa lokomotivom u toplom stanju - 3200 V; 1 minut; 25-100 Hz. 5. Proba komutacije: - 850 V na 1920 A slabbljeno polje 45% - 850 V na 1160 A slabbljeno polje 45% - 850 V na 1600 A slabbljeno polje 45% 6. Indukovan napon na broj obrtaja od 1000 obrt./min. i U= 650-750 V; 7. Mehanička karakteristika n = f(I) radi se na 770 V u punom polju i sa strujama od 1800 A do one struje za koju se stiže na broj obrtaja od 1920 obrt./min.
 • 26. 30. 1.3. TROFAZNI ASINHRONI MOTOR SA ROTOROM U KRATKOM SPOJU TIP MC-LE ZA AKTIVIRANJE KOMPRESORA LE 22 kW; 380 V; 1470 obrt./min. Proizvodnje Elektromotor Temišvar 1. Nezavisno od vrste opravke primenjene kod električne lokomotive, motor za aktiviranje kompresora će biti podvrgnut ciklusu glavne opravke prema postojećoj tehnologiji. 2. Pregledni list prethodno sačinjen sadržače primedbe vezane za stanje namotaja, spoljni izgled mehaničkih delova, stanje rotora kao i ponašanje motora u praznom hodu zabeležući primedbe vezane za pojavu nenormalne buke i istrošenja. 3. Ako motor zahteva premotavanje statora, onda elementi kalema biće izrađeni od provodnika predviđenog u dokumentaciji na mere iz crteža P.37076 plus detalji. 4. Ako se konstatuje prekid rotorskog kaveza (više od dva uzastopna namotaja), rotor će se zameniti u celosti. 5. Rotori koji imaju 1-2 navojaka u prekidu smešteni po periferiji pod uglom većim od polarnog koraka statora, ugradiće se na kompresorima lokomotiva u RR sa specijalnim zadatkom odgovarajuće adaptacije trofaznog toka. 6. Za aktiviranje kompresora lokomotiva uzetih u RG, RK, zabranjena je upotreba rotora sa kavezom u prekidu. 7. U opravci se dozvoljavaju sledeći radovi za regeneraciju: a) regeneracija rukavaca ose rotora; b) regeneracija štitnika i obrada površina za ugradnju ležajeva, crtež P.11430 i P.65020; c) zamena vezica i ploče za kleme; 8. Originalne ploče za kleme mogu se zameniti u opravci sa pločama izrađenih od steklotekstolita minimalne debljine od 10 mm.
 • 27. 31. 9. Generalna montaža motora vršiće se po crtežu P.11382. 10. Posle izvršenja svih opravaka motor će se podvrgnuti merenju na probnici uz upisivanje podataka u dole prikazanoj tabeli: Red. Broj Naziv probe Orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Otpornost izolacije faza u odnosu na masu i između njih (Megohmetar 1000 V) RST - > 50 MΩ Riz= 2 Omska otpornost statorskih faza Rfaza =(0,34-0,37) Ω RR RS RT 3 Proba u praznom hodu Ipraz < 20 A Ipraz = A 4 Struja šok kod uzastopnog startovanja (srednje) > 250 A < 300 A 5 Buka i vibracije Bez
 • 28. 32. E 1.4. MOTOR-VENTILATORI TIP AMV2-1, AMV2-2 ZA HLAĐENJE TRANSFORMATORA I OTPORNIKA ZA KOČENJE 11 kW, 380 V, 1450 obr./minut Proizvodnje Elektromotor Temišvar 1. Posle dopreme u radionicu za opravku, ventilatori AMV2-1, AMV2-2, pdvrgnuće se funkcijonalnoj probi napajanjem naponom od 380 V u vremenu od 1-2 minute, u pogledu utvrđivanja podsklopova koji imaju mehanička istrošenja, uz merenje struja koje će evidentirati celovitost namotaja i rotorskog kaveza. Sve primedbe koje su proistekle posle izvršenih proba navešće se u zapisniku sa pregleda. 2.Motori AMV2-1, AMV2-2 uklopiće se u kategoriju opravke nezavisno od vrste opravke koja se primenjuje na lokomotivi. 3 3. Kod opravke se dozvoljavaju sledeći radovi: - regeneracija rukavca ose rotora; - uravnotežavanje regenerisanih rotora ili uzetih iz magacina sa novim delovima; - regeneracija štitnika sa uklapanjem u mere iz crteža P.3593 i P.35402; - regeneracija kučišta i ventilatora po crtečima P.37083 i P.65576; 2.U RR i RG koje se primenjuju na lokomotivama, dozvoljava se korišćenje kučišta sa slomljenim rebrima za hlađenje. 5. Na električnim delom dozvoljene su sledeće intervencije: 4 - delimično ili potpuno premotavanje statora prema dokumentaciji, crtež P.67516+ detalji izolacije; - ploča za kleme će se zameniti ako pokazuje prsline i napuknuća. 5 6. Posle izvršenja opavke svih sklopova izvršI će se montaža motora prema crtežu za generalno sklapanje P.11465.
 • 29. 33. 7. IzvršIće se probe iz dole prikazane tabele: Red. Broj Naziv probe Orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Otpornost izolacije faza u odnosu na masu i između njih (Megometar) RST - > 50 MΩ Riz= 2 Omska otpornost faza namotaja statora Rfaza = (0,51- 0,54) Ω RR RS RT 3 Proba u praznom hodu Ipraz = 10 A Ipraz = A 4 Buka i vibracije Bez 5 Struja šok kod uzastopnog startovanja (merenje ampermetrom u obliku klješta) ≈ 100
 • 30. 34. E 1.5. MOTOR-VENTILATORI TIP AMV1 ZA HLAĐENJE VUČNIH MOTORA 4 kW; 2910 obrt./minut Proizvodnje Elektromotor Temišvar 1. Demontiran sa lokomotive, grupa motor-ventilatora povrgnu će se funkcionalnoj probi napajanjem naponom 3x 380V u vremenu od 1-2 minute, u pogledu utvrđivanja mehaničkih istrošenja podsklopova, dok strujna merenja će evidencirati celovitost namotaja i rotorskog kaveza. Sve primedbe koje proističu iz probe navešće se u zapisniku o pregledu koji će pratiti motor u toku ciklusa opravke. 2. Motori za ventilaciju vučnih motora uklapaju se u kategoriju opravke RG (GO), nezavisno od vrste opravke primenjene na lokomotivi. 3. Dozvoljena je tehnološki bilo koja popravka na mehaničkom delu motora i to: - regeneracija rukavaca ose rotora; - regeneracija štitnika sa uklapanjem u mere iz crteža P.37078; - regeneracija kućišta i ventilatora crteži P.36081 i P.36106 činjenica koja nameće dinamičko uravnoteženje. 4. U RR i RG koje se primenjuju nalokomotivi, dozvoljena je upotreba kućišta sa slomenljim rebrima rebrima za hlađenje. 5. Na električnom delu dozvoljeno je da se izvrše se sledeće intervancije; - delimično ili totalno premotavanje statora u skladu sa dokumentacijom crtež P.67230 i detalji izolacije ; - ploča za kleme motora biće zamenjena u koliko pokazuje prsline ili pukotine; - nezavisno od stanja izolacije, izlaska namotaja na ploču, ovi će se zameniti u celosti; - proveri će se celovitost kaveza rotora uz zamenu oštećenih šipki (odlepljene od prstena za kratko spajanje ili delimično pregoreni).
 • 31. 35. Intervencije na kavezu za startovanje izvrši će se samo ako se konstatuje funkcionalni prekid 3 do 4 uzastopna namotaja (šipke) Rotori sa šipkama za startovanje u prekidu, razmeštenih na periferiji rotora prihvataju se pod uslovom realizacije 80% od spoja za startovanje kod minimalnog napona. Kod utvrđivanja prekida nekih šipki iz kolevke za funkciopnisanje, dozvoljava se montaža rotora ako struja praznog hoda ne prekoračuje 4A. U slučaju prekoračenja ove vrednosti, rotor će se zameniti u celosti. 6. Posle izvršenja opravke svih podsklopova izvrši će se montaža motora uklapajući operaciju u mere iz crteža sklopa motora, crtež P.11475. 7. Izvrši će se proba u praznom hodu, prateći vrednosti usisane struje kod startovanja (strujni šok registrovan na aparatu pri nekoliko uzastopnih startovanja) i vrednost stacionarne struje u praznom hodu. U okviru probe prati će se i parcijalno mehaničko funkcionisanje zaključujući na osnovu buke i vibracija dobro funkcionisanje rotora i ležajeva. 8. Pristupi će se montaži agregata za ventilaciju (AMV1-1+AMV1-2) montirajući na osama ovih uravnoteženih ventilatora sa 11 odnosno 17 paleta u skladu sa sklopnom dokumentacijom P.36104 i detalja (neuravnoteženje max. 10-2 Nm). 9. Sklop ventilacije će se povrgnuti probama na probnici koje će se izvršiti na osnovu postojećih tehnologhija sa zabeleženim rezultatima u registar probnice. Poz. Naziv probe Orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Otpornost izolacije faza u odnosu na masu i između njih (Megometar 1000 V) RST - > 50 MΩ Riz= 2 Omska otpornost faza namotaja statora Rfaza = =(0,69-0,75) Ω RR RS RT 3 Proba u praznom hodu Ipraz < 4 A Ipraz = 4 Proba opterećenja P < 4 kW; 380 V I < 8,2 A P = I =
 • 32. 36. E 1.6. MOTORI ZA AKTIVIRANJE VENTILACIJE BLOKOVA S7, S8, MAŠINSKOG PROSTORA I AGREGATA ZA GREJANJE UPRAVLJAČNICA Proizvodnja Elektromotor Temišvar Poz. skema: S7.63; S8.41; 11; 12; 37.1 I; 37.1 II 1. Motori će se podvrgnuti jednom ciklusu opravke RG (GO). 2. Zabeležiće se nedostaci ovih agregata kod pregleda, priključenjem na mrežu, prateći ponašanje motora u okviru jedne kratke funkcijonalne probe na prazno, od oko 1 minute. 3. Za sve tipove korišćenih motora dozvoljeni su u opravci sledeći radovi: a) Regeneracija mesta ugradnje ležajeva; b) Regeneracija rukavaca ose rotora; c) Premotavanje statora, crtež P.67777; d) Dinamičko uravnoteženje rotora sa elisom, privremeno montirane, tip UGIRA - Ramnicu Vilcea crtež L2-1286; elisa će se montirati definitivno posle ugradnje motora. 4. Posle izvršenja opravaka na sklopovima i delovima izvršiće se generalna montaža uz uklapanje operacije u dimenzijonalne mere iz glavnog sklopa, crtež P.11607 i detalja, koji važi za sve tipove motora koji se koriste za aktiviranje ventilatora prema tabeli 1. Tabela 1. Red. broj Naziv sklopa Tehničke karakteristike 1 Motor ventilator S7; S8 MAV 0,37 kW; 380 V; 2850 ob./min. 2 Motor ventilator mašinskog prostora MAV 0,37 kW; 380 V; 2850 ob./min. 3 Motor agregat za grejanje upravljačnice B5; 0,37 kW; 380 V; 900 ob./min.
 • 33. 37. 6 5.Tehnologija za opravku primenjiće se identično i na motore ventilatora tipa ASEA ili RADE KONČAR. 6.Opravljeni motori ubaciće se na probnici, radi vršenja probe, sa upisanim rezultatima u registar unutrašnje kontrole (CTC), sa specijalnim režimom prema dole prikazanom modelu. Probe će se izvršiti u simetričnom režimu i u režimu veštačke simetrije preko monofaznog napajanja sa kondenzatorom od (3,75-4,2) F; 380 V. Red. broj Naziv probe Propisani uslovi i orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Otpornost izolacije faza u odnosu na masu i između njih (Megometar 1000 V) RST - > 50 MΩ Riz= 2 Omska otpornost faza Dozvoljena je vrednosna razlika između faza od max.5% R1 R2 R3 3 Proba u praznom hodu,simetrično priključenje I0 ≈ 0,5 A Ia = 4 Proba u praznom hodu,monofazno priključenje sa kondenzatorom I0 ≈ 0,5 A Ia =
 • 34. 38. E 1.7. VENTILATOR PULTA KABINE ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE TIP VP 0,020 kW; 110 V; 2400 obrt./minut Proizvodnje Elektromotor Temišvar E1. 7-1 OPŠTE ODREDBE 1. Motor-ventilatori za pultove iz upravljačnica električnih lokomotiva uzetih u opravku, demontiraće se sa lokomotive i podvrgnuće se funkcijonalnoj probi od 1 do 2 minute, beležeći sumnjive zvukove, dinamička neuravnoteženja ili defekte druge prirode koji će se naći navedeni u zapisniku za pregled. 2. U slučaju jednog ciklusa RK lokomotiva će se isporučiti sa novim motor- ventilatorima u obe upravljačnice. Izuzetak od ovog člana čine samo specijalne odredbe ugovora. E1 7-2 SPECIJALNE ODREDBE 1. Ako zapisnik sa pregleda navodi oštećena kućišta i elise, zameni će se u celosti ventilator. 2. Dozvoljena je opravka konusa za fiksiranje elise kao i sklopa šipke-nosač. 3. Dozvoljena je ugradnja na lokomotivi ventilatora sa fiksnim pozicijama ali sa mogućnošću usmeravanja ventilisanog vazduha. 4. U opravci je dozvoljeno premotavanje kućišta i na osnovu nekih šema uzetih direktno sa pregorenog ventilatora. 5. Kod izvršavanja opravaka i izvođenja proba poštovaće se i interna norma NID 2656- 70 Elektromotor Temišvar. E1. 7-3 TEHNOLOŠKE PROBE 1. Posle montaže izvrši će se funkcionalna proba, beležeći vibracije i absorbovanu struju. 2. Izvršće se proba izolacije prateći specijalno da otpornost izolacije, merena sa megometrom od 500V, bude minimalno 50 MΩ. 3. Rezultati će se beležiti u registar za probe sa specijalnim režimom.
 • 35. 39. E 1.8. MOTR ZA AKTIVIRANJE BIRAČA Tip MGL-1L 229; P = 240 W; U = 110 V; I = 4,4 A; n = 1400 obrt./minut Proizvodnje Elektromotor Temišvar 1. U tehnološkoj fazi pregleda beleži se spoljni izgled i primedbe u vezi funkcionalnosti. 2. Nezavisno od vrste opravke koja se primenjuje na lokomotivi, elektromotor za aktiviranje birača će se demontirati i ubaciti u tehnološki tok glavne opravke (RG). 3. Ako se pregledom konstatuje da oštećenja motora prekoračuju okvir opravke u GO (RG), motor za aktiviranje birača će se zameniti u celosti. 4. U opravci je obavezno da se motor uklopi u dimenzionalne mere sklopa i detalja iz dokumentacije konstruktora sa sledećim napomenama; a) Za uklapanje u tolerancije za fiksiranje ležaja dozvoljena je prepravka mesta iz štitnika; b) Dozvoljeno je struganje kolektora do minimanog prečnika iz dokumentacije; Takođe je dozvoljena i prepravka kolektora zamenom uništenih lamela ili oštećene izolacije prema adekvatnim tehnologijama; c) Upisaće se u registar proba veličina dinamičke neuravnoteženosti; d) Proveriće se dijagrami momenta opruga držača četkica - dozvoljena je tolerancija od 20%. e) Dozvoljeno je korišćenje starih četkica, dužine posle istrošenja 10 mm, uz očuvanje minimalnog kontaktnog pritiska; f) Premotavanje rotora ili polova može se izvesti prema postojećim šemama za premotavanje, uz očuvanje preseka provodnika; Dozvoljena su odstupanja od dimenzija provodnika za premotavanje, propisan dokumentacijom od max. +5%.
 • 36. 40. 5. Rezultati proba beležiće se u jedan registar sa specijalnim režimom koji sadrži sistematizovane probe sa probnica. Poz. Naziv probe Orijentativne vrednosti Rezultati merenja 1 Otpornost izolacije namotaja rotora sa megometrom od 1000 V 2 Otpornost izolacije pobudnog namotaja 3 Omska otpornost rotora 4 Omska otpornost pobudnog namotaja 5 Proba opterećenja sa nominalnim vrednostima P = 240 W U = 110 V I = 4,4 A n = I = 6 Dinamičko uravnoteženje Neuravnoteženje 5 gr/cm
 • 37. 41. E 1.9. MOTOR POMOĆNOG KOMPRESORA tip Ce 12; 0,9 kW; 110 V; 10,8 A; 1400 obrt./minut Proizvodnje IMEB 1. U tehnološkoj fazi pregleda beleži se spoljni izgled grupe motor-kompresor i primedbe u vezi funkcijonisanja elektromotora. 2. Nezavisno od vrste opravke koja se primenjuje na lokomotivi, elektromotor za aktiviranje pomoćnog kompresora biće demontiran i ubačen u tehnološki tok za glavnu opravku (RG). 3. Ako se pregledom utvrdi da nedostaci motora prekoračuju okvir opravke iz RG, elektromotor će se zamenjiti u celosti u okviru opravke, bez odobrenja za vršenje kapitalnog remonta RK. 4. U opravci je obavezno uklopiti motor u dimenzionalne mere sklopa i detalja iz dokumentacije konstruktora- crtež sklopa PM 21955+detalji sa sledećim napomenama: a) Za uklapanje u tolerancije za fiksiranje ležajeva dozvoljena je prepravka mesta iz štitnika za vuču i štitnika nosača, crtež PM 35977 i PM-37017; b) Dozvoljeno je struganje kolektora do minimalnog prečnika iz dokumentacije crtež PM-48864; c) Upisaće se u registar proba, veličina dinamičkog neuravnoteženja premotanog rotora, sa ugrađenim ventilatorom; d) Proveriće se dijagram momenta opruga držača četkica crtež PM-47680; dozvoljena su odstupanja od 20%; e) Dozvoljena je upotreba starih četkica sa najmanjom dužinom od 10 mm; f) Premotavanje motora ili polova vrši će se u skladu sa dokumentacijom PM- 48648, dozvoljena su odstupanja od preseka provodnika iz dokumentacije, od maksimalno+5%. 5. Spajanje elektromotora sa pomoćnim kompresorom vršiće se samo posle izvršenja probe motora na probnici. Rezultati izvršenih proba beležiće se u jednom registru sa specijalnim režimom koji sadrži sistematizovane probe iz tabele.
 • 38. 42. Poz. Naziv probe Orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Otpornost izolacije namotaja rotora sa megometrom od 1000 V 2 Otpornost izolacije pobudnog namotaja 3 Omska otpornost namotaja rotora 4 Omska otpornost pobudnog namotaja 5 Proba opterećenja kod nominalnih vrednosti P = 0,9 kW U = 110 V I = 10,8 A n = 1400 rot/min U = Iizm.= 6 Dinamičko uravnoteženje Neuravnoteženje 5 gr/cm
 • 39. 43. E 1.10. ASINHRONI MOTOR SA ROTOROM U KRATKOM SPOJU ZA AKTIVIRANJE ULJNE PUMPE TRAFOA Tip M.P.U. 1,8 kW; 380 V; 1500 obrt./minut Proizvodnje Elektromotor Temišvar 1. Motor uljne pumpe će se demontirati i podvrgnuti ciklusu glavne opravke (RG) na osnovu postojeće tehnologije nezavisno od kategorije opravke primenjene na glavni transformator. 2. Pre demontaže motor koji je ušao u opravku podvrgnuće se kratkoj funkcionalnoj probi (na prazno u vremenu od 1 minute), radi utvrđivanja neispravnih sklopova ili istrošenja, koja će se navesti u zapisniku o pregledu. 3. Motor može biti premotan sa elementima kalema koji se uklapaju u dimenzionalne mere iz crteža P.37075. Dozvoljava se korišćenje samo jednog provodnika kalema tipa CuE ET-2 0,7+10% . 4. Pratiće se uklapanje u montažne mere mesta predviđena za ugradnju ležajeva u vučnom štitniku P.35860 i podsklopa statora na strani nosača, crtež P.35727. Dozvoljeno je u opravci buksiranje mesta za ležajeve prema odobrenoj tehnologiji od DGMR (Generalna Direkcija za Vozna Sredstva). 5. U opravci se može izvršiti regeneracija rukavaca ose rotora radi uklapanja u tolerancije za napresivanje ležajeva, prema odobrenim tehnologijama. 6. Izvrši će se dinamičko uravnoteženje rotora i zabeležiće se u registar proba. 7. Ako zaptivač ploče sa klemama, crtež P.65558, je istrošen ili je izgubio elastičnost zameniće se. 8. Posle završetka ciklusa pregleda i opravaka podsklopova izvršiće se generalna montaža motora prema crtežu P.11436.
 • 40. 44. 9. Sklopljeni motor podvrgnuće se probama na probnici upisanih u registar prema dole prikazanom modelu: Red. broj Naziv probe Orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Otpornost izolacije faza u odnosu na masu i između njih (megometar 1000 V) RST - > 50 MΩ 2 Omska otpornost faza namotaja statora Rfaza= (3,02-3,28) Ω 3 Proba u praznom hodu Ipraz.= (1,63-2) A 4 Dinamičko uravnoteženje Neuravnoteženje 3 gr/cm
 • 41. 45. E 1.11. POMOĆNI TRANSFORMATOR POZ. S8.33 380/230, 110, 30,6 V Crtež G7-44 Proizvodnje Elektrotehnika 1. U fazi pregleda proverava se spoljni izgled, stanje ploče sa klemama i funkcijonisanje transformatora. 2. Dozvoljava se na osnovu pregleda, integralna opravka transformatora sa premotavanjem istog sa uklapanjem opravljenog sklopa u odredbe iz dokumentacije crtež G7-44. 3. Pre montaže na elektro lokomotivi pomoćni transformator će se obavezno podvrgnuti probama na probnici za koje se neće napraviti protokol, ali će se beležiti u jedan registar sa specijalnim režimom. U registar će se beležiti: Pomoćni trafo S 8.33 Br. fabrikacije LE br.. .. Poz. Probe Orientativna vrednost Izmerena vrednost a Otpornost izolacije namotaja u odnosu na masu I između njih, sa megometrom od 1000 V Ra= 15 60 R R > 1,3 Ra = b Struja praznog hoda Ipraz.= 1,7 A ± 30% Ipraz c Odnos transformacije Primarni napon Sekundarni napon 380 V 230 V 110 V 30 V 6 V d Greška u odnosu Dozvoljeno ε = 5% ε Datum probe Unutrašnja kontrola KPO SNCFR,
 • 42. 46. E 1.12. SKLOP PRIGUŠNICE Poz. šema: 16,1-6 Tip XAR 2319 Proizvodnje IEP Krajova i ASEA Tehničke karakteristike: Napon -------------------------------------------------------770 V Struja -------------------------------------------------------- 6 (500-1250-1600) A Induktanca ------------------------------------------------- 6 (8,3-3,5) mH Strja kratkog spoja --------------------------------------- 7 I. OPŠTE ODREDBE 1. Sklop glavne prigušnice će se demontirati sa lokomotive I transpotovaće se u radionicu gde se ubaci u tehnološki ciklus prema tehnologiji opravke. 2. Posle uklapanja sklopa u tehničko stanje precizirano u dokumentaciji, podvrgnuće se kompletnim probama na probnici u pogledu ponovne ontaže na lokomotivi. 3. Dozvoljena je opravka bilo kojih namotaja, veza I ploče sa klemama. 4. Zamenjće se integralno prigušnice koje su doživele požar. II. PROBE NA PROBNICI 1. Ugradnja prigušnice na lokomotivi će se vršiti samo uz ispravu sa probe koja potvrđuje njene funkcijonalne karakteristike. 2. Isprave sa proba prigušnica koje su izašle iz opravke biće sačinjene prema priloženom modelu. S.C. RELOC S.A. Datum probe ------------- KRAJOVA Br.proizvodnje------------
 • 43. 47. ISPRAVA SA PROBE PRIGUŠNICE Br. za električnu lokomotivu Namotaj I II III IV V VI Kleme A1 - B1 A2 - B2 A3 - B3 A4 - B4 A5 - B5 A6 - B6 Napon V 700 Struja A 6 (500 - 1250 - 1600) A Induktanca MH 6 (8,5 - 3,5) mH ODNOS TRANSFORMACIJE Odnos I II III IV V VI Odnos transf. za 100 V/namotaju PROVERA GLAVNE IZOLACIJE Namotaj Napon kV Trajanje sekunde Vrsta napona Frekvenca Hz Primedbe: I – VII 5,00 kV 60 Primenjen 50 dobar I – VI 1,155 kV 60 Indukovan 50 dobar OTPORNOST IZOLACIJE u odnosu na masu sa megometrom od 2500 V kod temperature: Aviz M OMSKA OTPORNOST Namotaj I II III IV V VI R≈0,0076Ω Datum unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 44. 48. E 1.13. MERNI STRUJNI TRANSFORMATORI Poz. šema: 7; T7.1; T7.2; T9.1-6; S7.4; S28.26; S8.28 Proizvodnje IEP Krajova I. OPŠTE ODREDBE 1. Reduktori (transformatori) za merenje struje demontiraće se sa lokomotive i uputiće se u radionici na čišćenje, proveru i ispitivanje. 2. Za reduktore niskog napona precizira se da puknuća od smole u dubini obavezuju na potpunu zamenu istih u opravci. Dozvoljava se opravka površinskih puknuća primenjujući kompletiranje na nivou površine sa elektroizolacijonom pastom prema odobrenoj tehnologiji od DGMR. 3. Za transformator od 25 kV precizira se uslov kada će se u celosti zameniti ako izolator pokazuje unutrašnje kružne ili uzdužne prsline. 4. Dozvoljava se ponovna upotreba prelaznog izolatora, znači i transformatora u slučaju parcijalno razbijenih prstenova izolatora sa spoljne strane, sa oštećenom glazurom na površini od 2-3 cm” koja će se opraviti po odobrenoj tehnologiji od DGMR. 5. Reduktori struje montiraće se na lokomotivi posle obavljenih proba, prema priloženim protokolima, uz prethodnu montažu na pozicijama prema tabeli 1. Tabela 1. Red. Broj Naziv mernog strujnog transformatora Poz. šema Karakteristike Kom./ LE Primed. 0 1 2 3 4 5 1 Merni trafo za relej max. napona S7.38:7 7 500/5 Tip CIT 30 LE 1 2 Merni strujni trafo za grejanja voza T7.1 600/5; 30 VA Tip CIRT 0,5 LE 1
 • 45. 49. 0 1 2 3 4 5 3 Merni trafo za maksimalni strujni rele u trofaznom sistemu T7.2 1000/5; 60 VA Tip CIRT 0,5 LE 1 4 Merni strujni trafo vučnih motora T9.1-6 2000/5; 60 VA Tip CIRT 0,5 LE 6 5 Merni trafo za strujni rele motora kompresora A. S7.4 400/5; 5 VA Tip CIRT 0,5 LE 1 6 Merni trafo za maksimalni strujni rele u trofaznom sistemu S8.26 1000/5; 60 VA Tip CIRT 0,5 LE 1 7 Merni trafo za strujni rele motora kompresora B S8.28 400/5; 5 VA Tip CIRT 0,5 LE 1 II. PROBE NA PROBNICI Probe na probnici reduktora struje vršiće se na osnovu tehnoloških lista (protokola), kako sledi: a) Prelazni izolator 25 kV sa mernim trafoom po listi AL2-446; b) Strujni transformatori tip CIRT 0,5 za 400; 600; 1000; 2000/5 A po listi A-007.68. S.C. RELOC S.A. KRAJOVA PROTOKOL Provere i proba prelaznog izolatora struje 25 kV sa mernim trafoom tip CIT 0,5 LE 500/5A; ALE 3-1068 Crtež izolatora AL-446 RG LE Co-Co 5100 kW AL2 - 446 I. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 1. Radni napon -------------------------------------------------------------- 25 kV 2. Maksimalni radni napon ----------------------------------------------- 30 kV 3. Industrijska frekvenca -------------------------------------------------- 50 Hz 4. Napon probijanja kod proizvodnje 3 x Un 5. Maksimalni napon impulsnog talasa 150 kV - 50 Hz. Polaritet (+) ili (-) (kV max.).
 • 46. 50. Red. broj Naziv probe ili provere Obavezne vrednosti kod RG1 Dobijene vrednosti kod proba i provera 1 Proba probojnosti u vazduhu na industrijskoj frekvenci 60 kV - 50 Hz 2 Proba probojnosti između sekundara mernog transformatora, sa uzemljenom prirubnicom izolatora 1600 V - 50 Hz 3 Odnos trafoa 500/5 A Datum unutrašnja kontrola KPO SNCFR S.C. RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA SA PROBE strujnih transformatora tip CIRT 7/7 0,5 400/5; 600/5; 1000/5; 2000/5 za LE Co-Co 5100 kW A. 007.68 Prilog 1 Za strujne transformatore tip. ------------------------------------------- Montiran na LE br. -------------------------------------------------------- Red. broj Naziv probe Predviđa I.N. Odgovara potpis CTC CFR Primedba: 1 Otpornost izolacije 500 MΩ 2 Provera izolacije na visoki napon 3 kV 3 Odnos transformacije /5N Napomena: Datum, unutr.kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 47. 51. E 1.14.PRETVARAČ ZA MERENJE STRUJE ZA KOČENJE Pozicija šema: S9.7 tip LE-9 Proizvodnje: Elektrotehnika Bukurešt Tehničke karakteristike: - Nominalna struja iz primarnog toka ---------------- Ip = 1000 A jedn.struje - Nominalni napon napajanja iz pomoćnog toka ------------- Ua = 110 V %10_ %20+ - Fregvenca napona napajanja ------------------------------------ fa = 50 Hz - Struja za magnetizaciju u pomoćnom toku kod napajanja sa 110 V naizm.struje----------------------------- I0a ≤ 100 mAef - Struja u pomoćnom toku kada kroz primarni tok teče struja od 1000A jedn.struje------------------ Ia = 2,1 Aef ± 5% - Omska otpornost između klema c i d ---------------------------- Ra = 2,5Ω ± 10% E1.14. I. OPŠTE ODREDBE 1. Zapisnik o pregledu tehničkog stanja prenosača kompletiraće se posle demontaže sa lokomotive, na bazi detaljne analize u radionici. 2. U principu, opavka prenosača će se sastojati samo od zamene ploče sa klemama i učvršćivanja sklopa na nosaču. Posvetiće se posebna pažnja probama koje potvrđuju funkcionalnost aparata. E1.14. II. ODREDBE IZ OPRAVKE 1. U opravci su dozvoljeni sledeći radovi: - zamena ploče sa klemama; - zamena vezica kod ploče;
 • 48. 52. 7 8 9 - zamena kleme za struju upravljanja; - premotavanje maksimalno dva oštećena sloja od električnih lukova sa radnih namotaja (pomoćnih) pretvarača; 10 - čišćenje i kompletno bojenje aparata. 2. Izuzetno se dozvoljava potpuno premotavanje radnih namotaja (pomoćnih). U tom slućaju pretvarač će se podvrgnuti kompletnim probama za prototip. 3. Zabranjena je zamena magnetskog jezgra sa jezgrom izrađenog u preduzeću. Koristiće se samo jezgra originalne proizvodnje. 4. Pre montaže na lokomotivi, aparat će se podvrgnuti kompletnim probama na probnici. E1.14. III. PROBE NA PROBNICI Probe na probnici beležIće se u jedan registar sa specijalnim režimom po dole prikazanom modelu. Probe se vrše prema normi firme konstruktora NID 2449-68. Red. Broj Naziv proba Rezultati Prim. propisano izmereno 1 Provera sklopa i veza 2 Provera omske otpornosti I pomoćnih namotaja c-d metodom V-A 2,5 ±10% Ω 3 Provera otpornosti izolacije na 2000 V naiz.str. namotaj-jezgro 4 Provera otpornosti izolacije sa megometrom od 1000 V 200 MΩ 5 Merenje struje magnetisanja na pomoćnom namotaju na 110 V± 10%; f = 50 Hz ≤ 100 mA 6 Snimanje karakteristike pretvarača za struje u komandnoj poluzi: 200 A 400 A 600 A 1000 A 7 Proba će se izvršiti rednim vezivanjem laboratorijskog aparata visoke klase sa dva pokazna aparata sa lokomotive Aparat će se ugraditi na lokomotivi samo sa pokaznim aparatima sa kojima je proveren na probnici. Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 49. 53. E 1.15. GLAVNI SKLOP USISNOG TRANSFORMATORA Crtež ALE1-225 Pozicija u električnoj šemi T8 Proizvodnje Electroputere Krajova I. Utvrđivanje tehničkog stanja usisnog transformatora, crtež ALE1-225, vršiće se putem demontaže istog, uz konstatovanje defekata koji zahtevaju da proizvod se uzme u opravku. A. ODREDBE ZA OPRAVKU GLAVNOG SKLOPA USISNOG TRANSFORMATORA CRTEŽ ALE1-225 1. U opravci usisnog transformatora intervenisaće se kod delova i podsklopova iz tabele. Red. Broj Naziv podsklopa ili dela Naredba, crtež ili NID Primedba: 1 Kalem 1 ALE 3 - 1042 2 Kalem 2 ALE 3 - 1043 1. Podsklop kalem 1 - crtež ALE3-1042- dozvoljava se zamena izolacije između žica, crtež ALE5-2730, i marginalna izolacija, crtež ALE5-2734, u slučaju kada su iste oštećene, uz uklapanje kalema posle opravke u tehničko funkcijonalne parametre iz konstrukcije. 2. Podsklop kalem 2 - crtež ALE3-1043- dozvoljava se zamena izolacije između žica, crtež ALE5-2734, i marginalna izolacija, crtež ALE5-2734, u slučaju kada su iste stare ili pregorele, uz uklapanje kalema posle opravke u tehničko funkcijonalne parametre iz konstrukcije. II. UGRADNJA GLAVNOG SKLOPA USISNOG TRANSFORMATORA CRTEŽ ALE1-225 Posle opravke elemenata komponenti, pristupiće se generalnoj montaži, uz proveru da regenerisani delovi i podsklopovi imaju potvrdu kvaliteta od strane tehničke kontrole.
 • 50. 54. 11 II. PROBE GLAVNOG SKLOPA USISNOG TRANSFORMATORA CRTEŽ ALE1-225 1. Probe na probnici će se upisivati prema priloženom modelu - za usisni trafo, rezultirane iz opravke. Za stare trafoe protokol će se beležiti u registar. SC RELOC S.A. KRAJOVA IZVRŠENE PROBE GLAVNI SKLOP USISNOG TRANSFORAMATORA CRTEŽ ALE1-225 Datum LE Red. broj Naziv probe Propisani uslovi I orijentativne vrednosti Rezultati merenja 1 Provera sklopa- ispravnost montaže Prema crtežu ALE 1-225 2 Provera odnosa transformacije K = U U = 1 K = U U = 1 3 Provera otpornosti izolacije u suvom stanju Rmin= 5 MΩ 4 Provera otpornosti izolacije u suvom stanju sa sinusoidnim naponom Primenjuje se napon od 3400 V – 50 Hz u trajanju od 1 minute između delova pod naponom međusobno vezanih i mase. Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 51. 55. E 1.16. TERMOKONTAKT ZA NADZIRANJE TEMPERATURE PRELAZNOG OTPORNIKA (t4.1) Poz. šema T4.2 Proizvodnje Electroaparataž Bukurešt Tehničke karakteristike: - Nominalni napon ---------------------------------------- 110 V jedn.struje - Nominalna struja ---------------------------------------- 1 A - Temperatura zatvaranja ------------------------------- 150o ± 15o C - Minimalna temperatura otvaranja ------------------ 85 o C - Rastojanje između kontakata ------------------------ 3,5 ± 0,5 mm OPŠTE ODREDBE Termokontakt će se demontirati sa glavnog transformatora i poslaće se u laboratoriji, gde će se podvrgnuti jednom ciklusu GO (RG). Opravka termo- kontakta vršiće se na bazi tehnologije opravke. Vršiće se vizualna kontrola bez demontaže termokontakta ili zaštitne mreže. Kontroliše se: - ispravan položaj elastične lamele, ponekad ova lamela izlazi iz svog ležIšta; - rastojanje između kontakata; - fiksiranje termokontakta na nosač - opšti izgled termokontakta. PDREDBE ZA GLAVNU OPRAVKU TERMOKONTAKTA 1. Termokontakt će imati jedan ciklus GO (RG) u skladu sa tehnologijom opravke. 2. Dozvoljena je upotreba rezervnih delova od jednog na drugi termokontakt.
 • 52. 56. 3. Ako se ne može opraviti pristupa se montaži na transformatoru, novog termokontakta. 4. Posle izvršene opravke i provere svih delova pristupa se montaži sklopa termokontakta koji u nastavku će se podvrgnuti probama na probnici. TEHNIČKA KONTROLA KVALITETA I PROBE NA PROBNICI 1. Provera sklopa. 2. Provera otpornosti izolacije u čistom, suvom i hladnom stanje, treba da ima minimalnu vrednost od 500 MΩ. 3. Provera dialektričke čvrstoče vrši se pri naponu od 1200 V, 50 Hz u vremenu od 1 minute. 4. Provera temperature aktiviranja termokontakta kod zatvaranja = 150o ±15o C. 5. Provera temperature aktiviranja termokontakta kod otvaranja = minimalno 85o C.
 • 53. 57. E 1.17. PRELAZNI OTPORNIK Crtež LE 1-0 Pozicija u električnoj šemi 32-34 Proizvodnje Electrotehnica Bukurešt E1.17.A. OPŠTE ODREDBE Utvrđivanje tehničkog stanja prelaznog otpornika vršiće se putem rasklapa- nja istog na podsklopove i delove, beležeći defekte koji opredeljuju katego- riju opravke otpornika. E1. 17.B. ODREDBE ZA OPRAVKU PRELAZNOG OTPORNIKA U opravci će se intervenisati na podsklopove i delove komponente iz tabele 1 Tabela 1. Red. broj Naziv sklopa ili dela Crtež Primedba: 1 I Metalni deo LE - 1.0 2 II Elementi otpornika a) Element otpornika I varijanta B, C, D LE 1 - 14.0 b) Element otpornikaII varijanta A, E LE 1 - 13.0 3 III element za vezu LE 1 - 23.0 I. Podsklop metalni deo, crtež LEI 1.0 - dozvoljena je regeneracija dovođenjem na konstruktivne mere i dimenzije 915 x 425 mm. II. Elementi otpornika I i II, crtež LEI 1-14.0; LE1-13.0 - dozvoljena je prepravka oksidiranih kontaktnih veza poz. 18; 19; 20; 21 iz crteža LE1-0.
 • 54. 58. III. Element za vezu, crtež LE1-23.0 - dozvoljena je zamena tela elementa LE1-23.1, kada ovaj pokazuje mehanička oštećenja ili proboj na masi. Zamenjiće se u celosti sastavni delovi prelaznog otpornika, crtež LE1-0, čije tehničko stanje se ne uklapa u tehničko-funkcijonalne parametre iz konstrukcije prema tabeli 2. Tabela 2. Red. broj Naziv dela Crtež Primedba: 1 Element otpornika I varijanta B, C, D LE 1 - 14.0 2 Element otpornika II varijanta A, E LE 1 - 13.0 3 Nosač izolatora LE 1 - 2.0 4 Element za vezu LE 1 - 23.0 IV.GENERALNA MONTAŽA PRELAZNOG OTPORNIKA crtež LE1-0 Posle opravke delova kopmponenti iz sklopa prelaznog otpornika, pristupiće se generalnoj montaži, proveravajući da podsklopovi i delovi komponente budu kvalitativno uneti u registar međufazne kontrole. V. PROBE PRELAZNOG OTPORNIKA crtež LE1-0 Probe će se uneti u protokol prema priloženom modelu. SC. RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA SA PROBE PRELAZNOG OTPORNIKA CRTEŽ LE 1-0 Datum probe: Fabrički broj Strana Red. broj Naziv probe Propisani uslovi i orijentativne vrednosti Rezultati merenja 0 1 2 3 1 Vrednost omske otpornosti za poz. 32 (R3-R4) 0,61 ± 8% Ω 2 Vrednost omske otpornosti za poz. 32 (R1-R2) 0,34 ± 8% Ω
 • 55. 59. 0 1 2 3 3 Vrednost omske otpornosti za poz. 34 (R5-R6) 40 ± 8% Ω 4 Provera otpornosti izolacije u suvom stanju megometrom od 1000 V R minimalno 500 MΩ 5 Provera otpornosti izolacije u odnosu na masu u čistom I suvom stanju Primenjuje se napon od 3400 V-50Hz, u trajanju od 1 minute između delova pod naponom, vezanih između sebe I sa masom. a) R1-R2 u odnosu na R3-R4 b) R1-R2- R3-R4 u odnosu na R5-R6 Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 56. 60. E2. SKLOP ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA KROVU I U MAŠINSKOM PROSTORU 2.1. OPŠTE ODREDBE 1. Električne lokomotive od 5100 kW uzete u opravku biće podvrgnute tehnološkoj fazi pregleda, priključenjem lokomotive na mrežu od 25 kV, beležeći primedbe vezane za tehničko stanje funkcijonalnosti sklopa pantografa, sklopa glavnog prekidača, odvodnika prenapona, uvodnog izolatora 25 kV, noseće izolatore 25 kV, električnih veza između aparata, uzemljenja itd. 2. Merna lista pregleda koja beleži tehničko stanje aparata krovne električne instalacije, biće sačinjena posle demontaže istih na podsklopove i delove komponente za svaki aparat posebno. E 2.1. B - ODREDBE ZA OPRAVKU KROVNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE, CRTEŽ L00-2682000 U opravci će se intervenisati kod podsklopova i delovima komponenti prema tabeli 1. Tabela 1. Red. broj Naziv podsklopa ili dela Crtež Primedba: 0 1 2 3 I. Sklop električne instalacije na krovu L0-2682000 a) Cev tip HA φ32 x 2; poz.13; 14; 15; 16; - crtež L0-2682000 L0-2682000/13; 14; 15; 16 b) Podsklop izolator II asimetrični pantograf tip ER-2 L10-1398000
 • 57. 61. 0 1 2 3 1 c) Sklop nosača izolatora 25 kV AL2-915 d) Vučni izolator pantografa tip EP 2 L0-1061 e) Nosač izolatora varijanta IFO-I 433 AL2-542 f) Provodnici uzemljenja poz. 18:19 L00-268200/18; 19 g) Bakarni kalaisani provodnik neizolovan CN, 95 mm” poz. 20 L00-268200/20 h) Šina poz. L00-1711000 i) ZaptivačI poz. 9; 10; 11; 12 L00-268200/10; 11; 12 E. 2.1. I. SKLOP ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA KROVU L00-2682000 U opravci krovne električne instalacije dozvoljeni su radovi regeneracije delova komponenti koji pokazuju odstupanja od konstruktivne dokumentacije, crtež L00-2682000 a) Podsklop cev tip HA φ32 x 2 STAS 523-74 - dozvoljeni su radovi ravnanja uz dovođenje na konstruktivni oblik i dimenzije. Dozvoljava se zamena podsklopa cev tip HA φ32 x 2 poz. 13; 14; 15; 16, crtežž L00-2682000 sa cevi OLT 35 K φ32 x 8 STAS 404/71; samo kod lokomotiva kojima nedostaje električna veza na krovu. b) Keramički izolatori, krovne električne instalacije crtež L00-2682000. Zamenjiče se u celosti keramički izolatori koji pokazuju prsline, puknuća itd. prema tabeli 2. Tabela 2. Red. broj Naziv podsklopa ili dela Crtež Primedba: 1 Podsklop izolator II asimetričnog pantografa tip EP 2 L0-1398 2 Sklop nosačeg izolatora 25 kV AL2-915 3 Podsklop vučnog izolatora pantografa tip EP 2 L0-1061 4 Noseči izolatora IFO-1.433 AL2-542 c) Provodnici uzemljenja poz. 18; 19 - L00-2682000. Proverava se sklapanje elemenata u električni kontakt uzemljenja, eventualne neodgovarajuće kontaktne površine regenerisaće se ćišćenjem. d) Bakarni kalaisani neizolovani provodnik CN. 95 mm”, poz. 20 L00-2682000
 • 58. 62. U glavnoj i kapitalnoj opravci dozvoljena je upotreba starog bakarnog kalaisanog neizolovanog provodnika CN. 95 mm” u uslovima kada ne pokazuje konstruktivne nedostatke, uz obavezno kalaisanje stopica poz. 52. e) Podsklop šine poz. 22 crtež L00-2682000 U glavnim i kapitalnim opravkama krovne električne instalacije, crtež L00-2682000, zamenjiće se u celosti zaptivači poz. 9; 10; 11; 12 crtež L00-2682000 prema tabeli 3. Tabela 3. Red. broj Naziv dela Šifra ili crtež Primedba: 1 Zaptivač φ 80 x 210 L.406202000 2 Zaptivač φ 180 x 210 L.406203000 3 Zaptivač φ 358/275 x 2 L.406204000 E2.1.II. GENERALNA MONTAŽA KROVNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE CRTEŽ L00-2682000. Posle opravke delova komponenti iz glavnog sklopa krovne električne instalacije, pristupiće se generalnoj montaži, proveravajući da podsklopovi i delovi kompone- nte budu kvalitativno označeni od međufazne kontrole. E2.1.III. PROBE - GLAVNI SKLOP KROVNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE CRTEŽ L00-2682000. 1. U opravci na poziv korisnika, keramički izolatori će se ispitati na probnici prema tabeli 4; dozvoljena su mala oštećenja glazure vatrom (menjanje boje) ako izolatori odgovaraju probama probojnosti iz tabele 4. Tabela 4. Red. broj Naziv izolatora Br. Crteža Primenjeni napon probijanja 80% od 3 x Un Primedba: 1 Sklop izolatora II za asimetrični pantograf tip EP-2 L1-1398 60 kV - 50 Hz 1 minut 2 Sklop nosečeg izolatora 25 kV AL2-915 60 kV - 50 Hz 1 minut 3 Podsklop vučnog izolatora pantografa tip EP-2 L0-1061 60 kV - 50 Hz 1 minut 4 NosečI izolator varijanta IFO- I.433 AL2-542 60 kV - 50 Hz 1 minut
 • 59. 63. 3. Kvalitativne električne probe posle ugradnje, proveriće se prema priloženom modelu. SC RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA SA PROBE ELEKTRIČNE INSTALACIJE SA KROVA CRTEŽ L.00-2682000 Datum probe Fabrički br. Strana Red. broj Naziv probe Propisani uslovi i orijentacijone vrednosti Rezultati merenja 1 Provera: - Izgled ugradnje - Korektnost ugradnje prema crtežu L.00-2682000 Odgovara prema crtežu ugradnje L.00-2682000 2 Provera otpornosti izolacije u odnosu na masu u suvom stanju toka od 25 kV (posle finalne ugradnje) Megometrom 2500 V. R min. - 500 MΩ Provera instalacije u odnosu na masu, tokova od 25 kV u stanju finalne ugradnje. Primenjuje se napon od 2000 V- u vremenu od 1 minute, između delova pod naponom, povezanih međusobno i sa masom. (Proba se vrši na celoj električnoj instalaciji LE- 5100 kW) 3 2 Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 60. 64. E 2.2. PNEUMATSKI JEDNOPOLNI GLAVNI PREKIDAČ DBTF 30i-250 Proizvodnje BBC-ŠVAJCARSKA Uputstvo CH-A 094146D zamenjuje uputstvo AD 90205D A. OPŠTE ODREDBE Poštovaće se opšte odredbe iz poglavlja 1. Prekidač IAC-25/630. A. ODREDBE ZA OPRAVKU GLAVNOG PNEUMATSKOG JEDNOPOLNOG PREKIDAČA DBTF 30i-250 GLAVNI SKLOP BBC-158083 E2.2.I. PODSKLOP GLAVE NOŽA RASTAVLJAČA - ŠIFRA BBC 6000 1. U opravci podsklopa glave noža rastavljača dozvoljena je regeneracija površina kotrljanja glave noža rastavljača šifra BBB.6001 i veznih ploča šifra BBC-6006, prema aviziranoj tehnologiji od REFER i odobrene od DGMR. 2. Poluge šifra BBC.6006 ne treba da pokazuju deformacije ili pregorena mesta; poluge bez srebrnog sloja mogu se koristiti ako površine kotrljanja glave noža rastavljača i vezne ploče su još uvek prekrivene srebrom. 3. U opravci podsklopa glave noža rastavljača nije dozvoljena regeneracija delova iz tabele 1. Tabela 1. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Kontaktni jezik 5306 2 Kontaktni prst 6033 3 Kuglica 6006
 • 61. 65. 4. Posle regeneracije ispoštovaće se obavezno mera z = min. 0,7 mm i x = min.φ 12,8 mm (vidi crtež iz sl.17 uputstva). E2.2. II. PODSKLOP KOMORA ZA GAŠENJE - ŠIFRA BBC 5300 1. U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa komore za gašenje, šifra BBC 5300 iz sastava sklopa glavnog prekidača dozvoljeni su radovi na regeneraciji delova sa sistematskim istrošenjima kako sledi. 2. Podsklop prirubnica - šifra BBC.5143. Dozvoljava se obrada rendisanjem na veću meru od početne za maksimalno 15 mm po prečniku. 3. Podsklop poklopac komore za gašenje šifra BBC-5146. Primenjena regeneracija se odnosi na krpljenje istog; regeneracijom se obavezno moraju očuvati oblik i dimenzije iz proizvodnje. 4. Podsklop poklopac sa otvorima za odzračivanjem šifra BBC-5148. Dozvoljava se regeneracija istog sa uklapanjem u oblik, dimenzije i karakteristike materijala iz proizvodnje. 5. U opravci podsklopa komore za gašebje dozvoljena je regeneracija delova i podsklopova iz sastava istog, prema aviziranoj tehnologiji od REFER i odobrene od DGMR. 6. U opravci komore za gašenje zamenjiće se u celosti delovi i podsklopovi sa sistematskim istrošenjima iz tabele 2. Tabela 2. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Kuglica fiksnog kontakta 5390 2 Kontaktna dizna 5171 3 Odbojnik 5173 4 Tanjir opruge 5155 7. Ako rastojanje - x - između prirubnice glave komore za gašenje šifra BBC-5143 i prirubnice izolatora šifra BBC-5212 je manje od 2 mm, zamenjiće se kontaktna dizna šifra BBC-5171 i kuglica fiksnog kontakta šifra BBC-5390. E2.2.III. PODSKLOP GLAVNOG VENTILA ŠIFRA BBC-2300 1. U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa glavnog ventila šifra BBC-2300 iz sastava sklopa glavnog prekidača dozvoljeni su radovi za regeneraciju 2301 delova sa sistematskim istrošenjima.
 • 62. 2. Podsklop telo glavnog ventila šifra BBC-3201. Dozvoljava se regeneracija sedišta za zaptivanje između pozicija šifra 2301 i 2305 na manju meru od mere iz proizvodnje, od maksimalno 1 mm. 66. 3. Podsklop tanjir ventila šifra BBC-2305. Regeneracija se sastoji u prepravci površine za naslanjanje podsklopa tela ventila, šifra BBC-2301 na sedište za zaptivanje, mera iz proizvodnje može se maksimalno smanjiti za 1 mm. 4. Obavezno kod glavne ili kapitalne opravke izvršiće se dole navedena konstruktivna poboljšanja, kod glavnog prekidača tip DBTF-30i-250, ako iste nisu ranije bile izvedene: a) zamenjuje se klip crtež AG.416513 P2 starog tipa sa 3 ojačanja, sa klipom šifra BBC 2307 novog tipa sa 5 ojačanja. b) povećava se otvor od φ4 mm na φ5 mm primenjen kod podsklopa tela glavnog ventila šifra BBC-2301. 5. Zamenjiće se u celosti podsklopovi i delovi sa sistematskim istrošenjima kod glavnog ventila šifra 2300 prema tabeli 3. Tabela 3. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Bolcna za klip 2312 2 Pritisna opruga 2304 E2.2.IV PODSKLOP ZA AKTIVIRANJE NOŽA RASTAVLJAČA ŠIFRA BBC-2400 1. U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa za aktiviranje noža rastavljača šifra BBC- 2400 iz sastava glavnog prekidača tip DBTF 30i-250, dozvoljeni su radovi regeneracije delova sa sistematskim istrošenjem kako sledi: 2. Podsklop cilindar šifra BBC-2401 i cilindar šifra BBC-2409. Dozvoljena je regeneracija oštećenih unutrašnjih površina cilindara šifra BBC-2401 i 2409, maksimalna kota za obradu: φ max. 63,2 mm. 3. U opravci će se zamenjiti u celosti podsklopovi i delovi sa sistematskim istrošenjima kod aktiviranja noža rastavljača šifra BBC-2400 prema tabeli 4. Tabela 4. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Klip sa klipnjačom 2403 2 Segment klipa 2402; 2407 3 Čaura 2404; 2408 4 Bolcna 2411 5 Vezna pločica 2415
 • 63. 67. 4. Tehnologije za regeneraciju svih delova podsklopa za aktiviranje noža rastavljača sačiniće se konkretno za svaki deo, avizirana od REFER i odobrene od DGMR. E2.2.V. PODSKLOP VREMENSKI VENTIL ŠIFRA BBC-2250 Zamenjiće se u celsti podsklopovi i delovi vremenskog ventila šifra BBC-2250 prema tabeli 5. Kod ovih podsklopova nisu dozvoljene regeneracije. Tabela 5. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Pritisna opruga 2259 2 Membrana 2251 3 Tanjir opruge 2257 4 Bolcna ventila 2256 E2.2.VI. PODSKLOP VENTIL ŠIFRA BBC-2680 Zamenjiće se u celsti podsklopovi i delovi ventila, sa sistematskim istrošenjima prema tabeli 6. Kod ovih podsklopova nisu dozvoljene regeneracije. Tabela 6. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Tanjir opruge 2682 2 Vođica 2683 3 Pritisna opruga 2688 4 Pritisna opruga 2687 E2.2.VII. PODSKLOP BLOK ZA KOMANDU ŠIFRA BBC-2500 U opravci će se zamenjiti u celosti podsklopovi i delovi sa sistematskim istrošenjima prema tabeli 7. Kod ovih podsklopova nisu dozvoljene regeneracije.
 • 64. 68. Tabela 7. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Kalem za održavanje A-913499 R.10 2 Kalem uključenja-isključenja A-919927 R.10 3 Prstenasta opruga 3,5 2735 4 Torziona opruga 2754 5 Opruga za vuču 2755 6 Telo ventila komplet 2637 7 Osa za opterećenje 2728 E2.2. VIII. PODSKLOP KOMPENZACIONI OTPORNIK ŠIFRA BBC-7120 1. U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa kompenzacijonog otpornika šifra BBC-7120 dozvoljena je regeneracija valjaka tipa “Resorbit” šifra BBC-7187 po konkretno sačinjenoj tehnologiji, avizirane od REFER i odobrene od DGMR. 2. Zamenjiće se u celosti istrošeni podsklopovi i delovi kompenzacijonog otpornika šifra BBC-7120 prema tabeli 8; kod ovih delova nije dozvoljena regeneracija. Tabela 8. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Zaptivni prsten 7169 2 Zaptivni prsten 7167 3 Silikagel 7180 E2.2.IX. PODSKLOP ČAURA ZA VENTILACIJU ŠIFRA BBC-2200 1. U glavnoi ili kapitalnoj opravci podsklopa čaure za ventilaciju šifra BBC-2200 iz sastava glavnog prekidača DBTF 30i-250, dozvoljava se zamena mase za punjenje šifra BBC-2205, ako je protok vazduha pri pritisku od 9 daN/cm” veći od 35-45 cm3 /minuti. 2. Zamenjiće se u celosti delovi iz sastava podsklopa čaure za ventilaciju šifra BBC-2200 (ako se zameni masa za punjenje šifra BBC-2205) prema tabeli 9; kod ovih delova nije dozvoljena regeneracija.
 • 65. 69. Tabela 9. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Čaura 2203 2 Vijak 2215 E2.2.X. PODSKLOP ZA KOMANDU I AKTIVIRANJE ŠIFRA BBC-2000 U glavnoj ili kapitalnoj opravci podsklopa za komandu i aktiviranje šifra BBC-2000 iz sastava glavnog prekidača DBTF-30i-250 zamenjiće se u celosti podsklopovi i delovi sa sistematskim istrošenjima prema tabeli 10; nisu dozvoljene regeneracije. Tabela 10. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Bolcna sa okruglom glavom 2105 2 Pritisna opruga 2124; 2125 3 Ručica 2112 4 Vile 2127 5 Ležaj 2058; 2065 6 Zaptivač 2066; 2067 E2.2.XI. PODSKLOP RELEJ ZA KOMANDU ŠIFRA BBC-2390 Zamenjiće se u celosti istrošeni podsklopovi i delovi iz sastava releja za komandu šifra BBC-2390 sa sistematskim istrošenjima prema tabeli 11; nisu dozvoljene regeneracije. Tabela 11. Poz. Naziv podsklopa ili dela Šifra BBC ili crtež Primedba: 1 Valjak 2360 2 Fiksni kontakt 2391 3 Mobilni kontakt A 411794 4 Poluga sa kontaktima AG 413430
 • 66. 70. E2.2.XII. GENERALNA MONTAŽA GLAVNOG PREKIDAČA DBTF 30i-250, UPUTSTVO CH-A094146 D Posle izvršenja opravaka sklopova i sastavnih podsklopova koji su odgovarali i međufaznim probama navedenih u tekstu, pristupiće se izvršenju generalne montaže u pogledu izvršenja proba na lokomotivi. E2.2.XIII. PROBE NA PROBNICI GLAVNOG PREKIDAČA DBTF 30i-250 Probe na probnici će se izvršiti prema priloženom modelu. SC RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA SA PROBE PNEUMATSKOG JEDNOPOLNOG ULTRABRZOG PREKIDAČA DBTF 30i-250 Datum probe Fabrički br. Strana Red. broj Naziv probe Propisani uslovi i orijentativne vrednosti Rezultat merenja 0 1 2 3 1 Provera funkcijonisanja elektromagneta za komandu poz.6.1; 6.2 Radi sigurno za U=(0,8-1,1) Un U= V R 6.1 ≅ 113± 5% Ω R 6.2 ≅ 113± 5% Ω R 6.1 = Ω R 6.2 = Ω 2 Provera funkcijonisanja elektromagneta za napon nule poz.6.3 U = 0 (otvara) U = 0,8 Un - ne otvara R 6.3 ≅ 1050± 5% Ω 3 Regulacija vremena zakašnjena komutacije Pritisak vazduha 4,2-10 daN/cm” t = 70-100 ms t = ms 4 Provera funkcijonisanja rastavljača gl.prekidača kod minimalnog pritiska vazduha Blokirana komanda kod p= 3,5 daN/cm” p = daN/cm” Deblokirana komanda kod p= 4,2 daN/cm” p = daN/cm” 5 Provera gubitaka pritiska na poz.zatvoreno-otvoreno (bez čaure za ventilaciju šifra BBC- 2200) U zatvorenom ili otvorenom položaju gubici ne treb treba da prekoračuju 10% od po- četnog pritiska(10 daN/cm”) (p1- zatvoren) (p2- otvoren) p1 = p2 = 6 Provera otpornosti kontakta (bez rastavljača i komandnog otpornika) Meri se omska otpornost kontakta pri struji od 200 – 400 A, R≅ 150 µΩ R =
 • 67. 71. 0 1 2 3 7 Provera protoka vazduha u čauri za ventilaciju šifra BBC-2200 Propisani pritisak vazduha kod punjenja 10 daN/cm” Protok vazduha na izlazu 15-45 cm3 /minuti Protok kod izlaza---cm3 8 Provera kružnog kretanja glave noža rastavljača šifra BBC-6000 U otvorenom položaju ∠70o rotacije; 0,5 mm 9 Provera amortizovanja sistema za aktiviranje noža rastavljača šifra BBC-2400; 6000 Priključeni položaj (početni) šifra BBC-6033 i 5105mera od 10 mm (prebacivanje se vrši bez udarca) Priključeni položaj (finalni) između poz.šifra BBC-6033 I 5105 mera od 10 mm (prebacivanje se vrši bez udarca) 10 Provera izolacije pomoćnog toka komande, u suvom stanju Primenjuje se napon 1200V; 50Hz, u trajanju od 1 minute, između pomoćnih tokova vezanih međusobno i mase 11 Provera otpornosti izolacije pomoćnih tokova komande- megometrom od 500 V R = minimalno 5 MΩ 12 Provera funkcijonalnosti ručnih rastavljača (crtež AL 1-2322) Proverava se mehaničko blo- kiranje u položajima zatvoreno- otvoreno kod ∠50o 13 Provera izolacije prekidača u suvom stanju sa sinusoidalnim naponom Primenjuje se napon od 75 kV kako sledi: - između delova pod naponom povezanih međusobno i sa masom; (ručni rastavljači i rastavljač gl.prekidača u položaju zatvoreno- otvoreno). Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 68. 72. E 2.3. PREKIDAČ SA KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM Tip IAC 25/630 Proizvodnje IEPC E2.3.A. OPŠTE ODREDBE 1. Električne lokomotive od 5100 kW pre opravke, podvrgnuće se tehnološkoj fazi pregleda priključenjem lokomotive na kontaktnu mrežu od 25 kV, beležeći pri tome rezultate vezane za stanje izolatora i mehanizma za aktiviranje prekidača. 2. Prekidač koji je ušao u opravku biće obavezno ubačen u kategoriju glavne opravke sa potpunim rasklapanjem, nezavisno od vrste opravke lokomotive. 3. Ako je prekidač neispravan ili nekomplektan (nedostaju delovi) uklopiće se u kategoriju kapitalne opravke. B. ODREDBE ZA OPRAVKU PREKIDAČA IAC 25/630 GLAVNI SKLOP CRTEŽ 13-00579 E2.3.I. SKLOP SPAJANJA D.A.P. PREKIDAČA CRTEŽ 10-62 (poz. 1 iz 13-00579) 1. U opravci sklopa za spajanje D.A.P. dozvoljena je regeneracija istrošenih delova koji pripadaju podsklopu iz sastava D.A.P. uz uklapanje istih u tehničko- funkcijonalne mere i parametre, navedenih u crtežima iz proizvodnje iz tabele 1 sa detaljima: Tabela 1. Poz. Naziv podsklopa crtež + detalji Primedba: 1 Karter Io-00063 2 Poklopac 1 Ao-00463 3 Cilindar I1-00079 4 Poklopac 2 I1-00078
 • 69. 73. 2. Posle regeneracije izvršiće se međumontaža adaptirana na jedan uređaja za probe podsklopa kartera, podsklopa cilindra i podsklopa poklopac 2 koji će se podvrgnuti probama maksimalnog pritiska sa uljem Tr 30 STAS 811/72 na 60 daN, kao i probi zaptivanja sa vazduhom na 6 daN. E2.3.II SKLOP DAP SA PRIKLJUČCIMA CRTEŽ I0-62 (poz.4 iz I3-00579) 1. U opravci se ne dozvoljava regeneracija delova iz sastava podsklopova, pristupajući zameni istih ako pokazuju mehaničke deformacije. 2. Zameniće se u celosti podsklop ventila, crtež I3-356, ako pokazuje istrošenja koja prekoračuju tolerancije iz crteža. E2.2.3.III. GLAVNI SKLOP DAP –CRTEŽ I0-61 (poz.19) iz 13-00579 1. U opravci se dozvoljava regeneracija sklopova komponenti: Io-60; I0-62 kao i istrošenih delova pomoćnih podsklopova uz uklapanje istih u dimenzionalne mere i tehničko-funkcionalne parametre navedenih u proizvodnoj dokumenta- ciji iz tabele 2 sa detaljima: Tabela 2. Poz. Naziv podsklopa crtež + detalji Primedba: 1 Uređaj za sušenje A3-10567 2 Ventil A5-12178 2. Posle regeneracije izvršće se međumantaža adaptirana na jedan uređaj za probe sa kojim se proverava protok uređaja za sušenje sa komprimovanim vazduhom na pritisku od 12 daN, protok 100 l/h. 3. Zamenjiće se u celosti podsklopovi i istrošeni delovi iz sastava sklopa D.A.P. iz tabele 3. Tabele 3. Poz. Naziv podsklopa ili dela crtež + detalji Primedba: 1 Podsklop ventil I3-00566 2 Podsklop ventil I3-00553 3 Podsklop klip A3-10.762
 • 70. 74. E2.3.IV. SKLOP KOMORE ZA GAŠENJE - CRTEŽ I1-91 (poz. 2 iz I3-00579) 1. Dozvoljava se regeneracija istrošenih delova koji pripdaju sastavnim podsklopovima pod uslovom uklapanja istih u dimenzije i tehničko-funkcijonalne parametre navedenih u proizvodnim crtežima iz tabele 4 sa detaljima: Tabela 4. Poz. Naziv podsklopa Crtež + detalji Primedba: 1 Podsklop prirubnice L1-00080 2 Komandni cilindar L2-00196 3 Klizeći kontakt L4-01842 4 Kontktni prsten L2-00514 5 Fiksni kontakt L2-00513 6 Mobilni nosač L3-00516 7 Fiksni kontakt L1-00062 8 Nosač kontakta L3-00526 2. Posle regeneracije izvrši se montaža na uređaju za probu podsklopa prirubnice, podsklopa komandnog cilindra i podsklopa fiksnog nosača, realizujući probu na maksimalni pritisak sa uljem Tr 30 STAS 811/72 na 60 daN. Podsklop komandnog cilindra i podsklop fiksnog kontakta, podvrgnuće se probi zaptivenosti vazduhom na pritisak od 6 daN. 3. Klizeći kontakt i nosač kontakta izradiće se od materijala sa otpornošću od 0,042 Ω/mm”, tvrdoće od 110 HB (uz saglasnost korisnika). 4. U opravci se dozvoljava zamena zaštitnog vrha crtež A4-09195 sa umetkom od volframa identičnog oblika i dimenzija sa umetkom iz proizvodnje. 5. Nije dozvoljena regeneracija podsklopa mobilnog kontakta crtež A3-10548, koji će se zamenjti u celosti ako funkcijonalni delovi pokazuju istrošenja koja prekoračuju tolerancije iz proizvodnje. E2.3.V. PODSKLOP MONTAŽA KLEMA - CRTEŽ A3-10325 (poz. 3 iz I3-900579) 1. U opravci je dozvoljena regeneracija kleme sa 180o u odnosu na početnu poziciju (vidi crtež L4-2149) ako zona kontakta iz proizvodnje pokazuje istrošenja koja izlaze iz tolerancije.
 • 71. 75. 2. Ako je klema uništena u dubini od elktričnog luka, zamenjiće se u celosti. E2.3.VI. KERAMIČKI IZOLATORI ZA PREKIDAČ IAC 25/630 (poz. 21, 22 iz I3-00579) U opravci se dozvoljavaju pridobijeni stari izolatori koji se uklapaju dimenziona- lno u dokumentaciju preciziranu u tabeli 5 i koji odgovaraju probama. Tabela 5. Poz. Naziv podsklopa ili dela Crtež Napon probe u GO 80% od 3 x Un Primedba: 1 Vertikalni noseći izolator A2-02425 60 kV; 50 Hz za 1 minut 2 Izolator komore za gašenje I3-00497 60 kV; 50 Hz za 1 minut 3 Noseći izolatori 25 kV (ručni rastavljači) AL3-2322 60 kV; 50 Hz za 1 minut E2.3.VII. GENERALNA MONTAŽA IAC 25/630 CRTEŽ I3-00579 Posle izvršenja opravaka sklopova i pripadajućih podsklopova koji su zadovolji i međuprobama navedenih u tekstu, pristupiće se generalnoj montaži u pogledu izvršenja proba i ugradnje na lokomotivi. E2.3.VIII. PROBE PREKIDAČA IAC 25/630 NA PROBNICI Probe na probnici će se izvršiti prema priloženom modelu: SC RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA SA PROBE PREKIDAČA SA KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM IAC 25/630 Datum probe Fabrički br. Strana Red. broj Naziv probe Propisani uslovi i orijentativne vrednosti Rezultat merenja 0 1 2 3 1 Radi sigurno za U = (0,7 1,1) Un i =
 • 72. Provera funkcijonisanja komandnih elektromagneta poz. 6.1; 6.2 R. 6.1 ≅ 70 Ω ± 5% R. 6.2 ≅ 70 Ω ± 5% R. 6.1 = R. 6.2 = 76. 0 1 2 3 2 Provera funkcijonalnosti elektromagneta napona 0 poz. 6.3. U = 0 U = 0,8 Un - ne otvara R. 6.3 = 370 Ω ± 5% R. 6.3= 3 Provera funkcijonalnosti presostata poz. PB i PD. PB PD Blokirana komanda 6.1 kod 4,3 daN/cm” Uspela komanda 6.1 kod 5 daN/cm” Otvara IAC kod 3,8 daN/cm” Ne otvara na pritis. > 4,5 daN/cm” 4 Probe nadpritiska. Probni pritisci 12 daN/cm” 1 minut u zatvorenoj poz. 5 Provera gubitka pritiska u pozicijama otvoreno-zatvor. U otvorenoj poz. gubici pritiska max. 0,4 daN/cm” u intervalu od 30 minuta U zatvorenoj poz. max. gubici pritiska 2 daN/cm” u intervalu od 30 minuta 6 Provera kinematskih karakteristika. Ukupan hod mobilnog kontakta 53-57 mm Hod u kontaktu mobilnog kontakta 7 3+ 2_ mm 7 Provera izolacije prekidača u suvom stanju sa sinusoidalnim naponom na 50 Hz. Primenjuje se napon od 75 kV i to: - između delova pod naponom povezanih međusobno i sa masom - između klema prekidača sa jednom klemom vezanom na masu 8 Provera otpornosti kontakta. Meri se omska otpornost kontakta kod struje od 200-400 A; R ≅ 150 µΩ 9 Provera izolacije pomoćnih tokova komande u suvom stanju. Primenjuje se napon od 1200 V- 1 minut, između pomoćnih tokova povezanih međusobno i sa masom. 10 Provera otpornosti Izolaci- je pomoćnih tokova koma- nde. Megometrom 500 V. Minimalna otpornost 5 MΩ.
 • 73. Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR 77. E 2.4. UVODNI STRUJNI IZOLATOR Tip TC-25; Un = 25 kV; In = 500 A sa strujnim reduktorom Tip CIT-0,5 kV; 500/5 A; P = 30 VA Proizvodnje Electroceramica i IEPC 1. Kod ulaska lokomotive u opravku izvršiće se pregled uvodnog izolatora i beležiće se tehnološke primedbe koje se odnose na celovitost izolatora i stanje namotaja strujnog reduktora. 2. U RR (opravka posle pređenih 400.000 km) je dozvoljena opravka površina sa oštećenom ili pregorelom glazurom prema konkretnim tehnologijama odbrenih od DGMR. 3. U RG (glavna opravka) podsklop strujni izolator-reduktor, zamenjiće se u celosti ako se ne uklapa u probama koje su specifične za nov proizvod. 4. Pre ugradnje sklopa izolator-reduktor na lokomotivi podvrgnuće se probama nezavisno od vrste opravke koja se primenjuje na lokomotivi. Probe će se beležiti u jedan registar za probe sa specijalnim režimom prema dole prikazanim modelom: Poz. Naziv probe Orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Otpornost izolacije izolatora > 200 MΩ 2 Napon probojnosti izolatora 60 kV 3 Otpornost izolacije reduktora sa megometrom od 500 V >5 MΩ 4 Napon probojnosti reduktora 9,6 kV 5 Odnos transformacije 500/5 A
 • 74. 6 Karakteristika VA 78. E 2.5. ODVODNICI PRENAPONA Odvodnici koji se koriste na LE: 1. Odvodnik 25 kV: poz. na šemi 5 - Tip XAD-33 - proizvodnje ASEA - Tip DRVT-35 - proizvodnje IEC Turda - nehomologiran - Tip MWA-28 - proizvodnje ABB 2 2. Odvodnik 1,5 kV: poz. na šemi T10 - Tip XCF3 - RATED 3 kV, 5 kA - - Tip XRE - SČ18E - 2,5 kV 10 A - proizvodnje ASEA - Tip DRVT - 2,5 kV/5 kA - proizvodnje IEC Turda 3. Odvodnik 0,4 kV: poz. na šemi S8.32 - Tip XHF 380/220 V - proizvodnje ASEA - Tip DRVT - 0,5 kV - proizvodnje IEC Turda E2.5.I. OPŠTE ODREDBE 1. Izvršiće se vizuelni pregled odvodnika radi utvrćivanja stanja nosača za pričvršćenje, kontakta vezice kabla zaštitnog toka kao i tsnja prstenova i glazure izolatora. 2. Ododnici će se čistiti u radionici, upotrba i ugradnja istih na lokomotivi zavisiće od rezultata proba. E2.5.II. ODREDBE ZA OPRAVKU 1. Za sve vrste odvodnika dozvoljena je opravka glazure sa prslinama na jednom od prstena izolatora prema odobrenim tehnologijama od REFER i DGMR. 2. Dozvoljeno je izvršiti neke opravke na metalnom nosaču ili na sklopu kontakta za vezice. 3. Dozvoljava se upotreba odvodnika od 1,5 kV i 0,4 kV koji pokazuje tragove luka (bez razbijene glazure) na jednom od prstena. 4. U slučaju upotrebe odvodnika sa opravljenim elementima za izolaciju, isti će se podvrgnuti probama na probojnost sa jednosmernom strujom.
 • 75. 79. E2.5. III. PROBE NA PROBNICI 1. Probe na probnici u opravci će sadržati samo probu odvodnika prenapona na ispitni napon i fregvenciju od 50 Hz. 2. Rezultati proba beležiće se u jedan registar sa specijalnim režimom, a dokumenti sa izlaska iz probnice potvrđuju kvalitet u pogledu ugradnje na lokomotivi. Red. broj Naziv probe Orijentativne vrednosti Izmerene vrednosti Probe izvršio: 1 Ispitni napon Odvodnik 25 kV 45-58 kV, 50 Hz Napon za gašenje 33-35 kV 2 Ispitni napon Odvodnik 1,5 kV 5-5,5 kV Napon za gašenje 2-2,5 kV 3 Ispitni napon Odvodnik 0,4 kV 1,2-1,5 kV Napon za gašenje 0,6-0,8 kV Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR
 • 76. 80. E 2.6. UZEMLJENJE Crtež L1-546 Proizvodnje: Electroputere Krajova Pozicija u električnoj šemi: T6 E2.6.I. OPŠTE ODREDBE Električne lokomotive od 5100 kW koje su ušle u opravku biće podvrgnute fazi tehnološkog pregleda, beležeći primedbe vezane i za tehničko stanje uzemljenja, uz uklapanje istog u propisanu vrstu opravke. E2.6.II. ODREDBE ZA OPRAVKU UZEMLJENJA CRTEŽ L1-546 1. U opravci će se intervenisati kod podsklopova i delova iz sastava aparata prema tabeli. Red. broj Naziv podsklopa ili dela Crtež, šifra ili NID Primedba: 1 Kontaktni nož L4-2173 2 Vilasta poluga sa mehanizmom za uključenje L4-2181 3 Ručka od presovanog materijala L4-2159 4 Kontaktna futrola L4-2174 5 Lokot u obliku “J” L1-547/8 6 Taster za mehanizam uzemljenja L1-546/13
 • 77. 2. Kontaktni nož crtež L4-2173 - dozvoljena je regeneracija kontaktne površine 40 mm/3 x 15o navarivanjem osnovnim materijalom CuE 270-62. 81. 3. Vilasta poluga sa mehanizmom za uključenje crtež L - 2181 - dozvoljava se opravka istog sa regenerisanim delovima, izuzev pozicije 6, zavojna opruga crtež L4-2171. 4. Ručka od presovanog materijala crtež L4 - 2159 - nije dozvoljena regeneracija ručke crtež L4 - 2159/1. 5. Kontaktna futrola crtež L4 - 2174 - dozvoljava se regeneracija kontaktnih površina navarivanjem osnovnim materijalom (CuE-STAS 270-62) sa uklapanjem dela u konstruktivne parametre. 6. Lokot u obliku slova “J” crtež L-547/8 - dozvoljava se opravka istog sa regenerisanim ili izrađenim delovima, uz dovođenje u tehničko-funkcijonalne parametre iz konstrukcije. 7. Taster za mehanizam uzemljenja crtež L-546/13 - dozvoljava se opravka istog sa regenerisanim ili sa rezervnim delovima; posle opravke aparat mora odgovarati tehničko-funkcijonalnim parametrima iz konstrukcije. E2.6.III. GENERALNA MONTAŽA UZEMLJENEA CRTEŽ L1-546 Posle glavne opravke sastavnih elemenata pristupiće se generalnoj montaži, proveravajući da delovi i sklopovi budu kvalitativno označeni od međufazne kontrole. E2.6.IV. PROBE MEHANIZMA UZEMLJENJA CRTEŽ L1/546 Probe na probnici će se izvršiti prema priloženom modelu, sa montiranim mehanizmom uzemljenja na glavni transformator. Rezultati će se beležiti u registar. SC.RELOC S.A. KRAJOVA IZVRŠENE PROBE MEHANIZMA UZEMLJENJA CRTEŽ L1-546 Datum LE Red. broj Naziv probe Propisani uslovi i orijentativne vrednosti Rezultati merenja 1 I. Provera sklopa: - korektnost montaže - osvežavanje natpisa Prema crtežu L1/546 2 Provera pozicija za komutaciju glavnog prekidača - priključen - isključen 3 Provera pozicija za blokadu- deblokadu - blokirano - deblokirano
 • 78. 4 Provera otpornostikontakta u poziciji - “Kontakt na masu” Rmin ≤ 10 µΩ Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR 82. E 2.7. SKLOP ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU LEŽAJA OSOVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE Crtež L0-438 Proizvodnje IEP - Krajova E 2.7.A. Utvrđivanje tehničkog stanja električne instalacije između ležaja osovine i sanduka lokomotive vršiće se putem demontaže istog na podsklopove i delove, beležeći defekte koji određuju kategoriju opravke instalacije. B. ODREDBE ZA OPRAVKU ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU LEŽAJA OSOVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE Crtež L0-438 E 2.7.I. PODSKLOP ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU LEŽAJA OSOVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE Crtež L0-438 U opravci električne instalacije između ležaja osovine i sanduka lokomotive dozvoljeni su radovi regeneracije sa sistematskim istrošenjima kako sledi: a) Podsklop veza L3-1167/A, B, C, D - dozvoljena je zamena zaštitnog stuba poz. 6, 7 i kalaisanje kablovskih stopica PTR-12/13, u slučaju kada je tehničko stanje kabla od 70 mm” dobro. b) Podsklop ploča uzemljenja L0-438/3 i distantni element L0-438/4 - obavezno kalaisati površine kontakta. E 2.7.II. PODSKLOP ČETKICE UZEMLJENJA CRTEŽ L1-733 Proizvodnje IEP-Krajova c) Podsklop deo za kontakt L4-3083 - dozvoljena je zamena čaure L4-3080, u slučaju kada kontaktni deo L4-3079 se uklapa u tehničke karakteristike i dimenzije iz proizvodnje. d) Podsklop zvezdasta navrtka crtež L3-1630 - dozvoljava se regeneracija navarivanjem i uklapanje dela u tehničko-funkcijonalne parametre iz konstrukcije. e) Čaura sa klinom crtež L4-3085 - dozvoljava se regeneracija mesta za klin; obavezno posle regeneracije naneti galvanski sloj.
 • 79. f) Podsklop kontaktna četkica crtež L5-1596, dozvoljava se u RR smanjenje mere od 34 mm na 29 mm posle reprofilisanja na R= 220. 83. E2.7.III. PODSKLOP ČETKICE UZEMLJENJA CRTEŽ L1-733 g) Zamenjiće se u celosti delovi i podsklopovi koji više ne odgovaraju merama i konstruktivnim karakteristikama prema tabeli 1; nisu dozvoljene regeneracije. Tabela 1. Poz. Naziv podsklopa ili dela Crtež Primedba: 1 Podsklop vezni kabl L4-3088 2 Opruga L4-03928000 3 Kontaktna četkica L5-1506 4 Sigurnosni disk L3-1632 5 Čaura za izolaciju L4-3086 6 Podsklop kontaktni deo L4-3083 E2.7.IV. GENERALNA MONTAŽA SKLOPA ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU LEŽAJA OSVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE CRTEŽ L0-438; l1-733 h) Posle opravke sklopa i podsklopova koji su zadovoljili i međufazne probe navedene u tekstu, pristupiće se generalnoj montažI u pogledu vršenja proba i ugradnje na lokomotivi. E2.7.V. PROBE ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU LEŽAJA OSVINE I SANDUKA LOKOMOTIVE i) Probe električne instalacije između ležaja osovine i sanduka lokomotive vršiće se prma priloženom modelu. SC.RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA SA PROBE ELEKTRIČNE INSTALACIJE IZMEĐU LEŽAJA OSOVINE I SANDUKA LOKO- MOTIVE CRTEŽ L0-43 Datum probe Fabrički br. Strana Red. broj Naziv probe Propisani uslovi i orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Provera izolacije u odnosu na masu u suvom stanju, sinusoidalnim naponom Primenjuje se napon od 2000 V- 50Hz, u vremenu od 1 min. I to: između delova pod naponom povezanih međusobno i sa masom 2 Provera raspodele struje po Spajaju se tokovi za grejanje voza I1 =
 • 80. svakoj osovini posebno kod 300 A I = .6 300 osov A I1 = I1 = I1 = I1 = I1 = Unutrašnja kontrola (CTC) KPO SNCFR 84. E 2.8. SKLOP UTIČNICE ZA POMERANJE U DEPOU Pozicija 23 u električnoj šemi Crtež 2.00.9115P Proizvodnje Electroaparataj Bukurešt E 2.8. A. OPŠTE ODREDBE Utvrđivanje tehničkog stanja utičnice vrši se putem rasklapanja na podsklopove i delove beležeći defekte koji određuju kategoriju opravke utičnice. E 2.8. B. ODREDBE ZA OPRAVKU UTIČNICE ZA POMERANJE U DEPOU CRTEŽ 2.00.9115P E2.8.B.I. PODSKLOP 2 NOSAČA - CRTEŽ 3.94.115.0 1. U opravci podsklopa 2 nosača iz sastava sklopa za pomeranje u depo, dozvoljavaju se radovi regeneracije delova sa sistematskim istrošenjima kako sledi: a) Mobilni kontakt, crtež 4.47.273.0 - Dozvoljava se smanjivanje mere od 2+0,1 mm ( konstruktivne) na 1,5 mm i mere od 1,3+0,1 mm (konstruktivne) na 0,9 mm posle regeneracije srebrnog materijala crtež 4.47.273.0 pozicija 2. b) Kontakt i, crtež 4.47.258.0 - Dozvoljava se smanjivanje mere od 2+0,1 mm (konstruktivne) na 1,5 mm posle regeneracije srebrnog materijala crtež 4.47.258.0 pozicija 2. E2.8.B.II. PODSKLOP 1 UTIČNICA - CRTEŽ 1.72.004.0
 • 81. Zamenjiće se u celosti delovi i podsklopovi koji više ne odgovaraju merama i konstruktivnim karakteristikama prema tabeli 1; ne dozvoljavaju se regeneracije. 85. Tabela 1. Poz. Naziv podsklopa ili dela Crtež Primedba: 1 Podsklop 1.3 Kontakt utičnice 4.47.679.0 2 Spiralna opruga 4.20.288.0 3 Opruga 4.20.322.0 4 Opruga poklopca 4.20.321.0 E2.B.III. GENERALNA MONTAŽA UTIČNICE ZA POMERANJE U DEPOU CRTEŽ 2.00.9115P Posle izvršenja opravaka sklopa i podsklopova koji su zadovoljili i međufazne probe navedene u tekstu, pristupiće se generalnoj montaži u pogledu izvršenja proba i ugradnje na lokomotivi. E2.8.B.IV. PROBE SKLOPA UTIČNICE ZA POMERANJE U DEPOU, CRTEŽ 2.00.9115P Probe na probnici će se izvršiti prema priloženom modelu. SC.RELOC S.A. KRAJOVA ISPRAVA SA PROBE UTIČNICE ZA POMERANJE U DEPO CRTEŽ 2.00.9115P Datum probe Fabrički br. Strana Red. broj Naziv probe Propisani uslovi i orijentativne vrednosti Rezultat merenja 1 Provera funkcijonisanja podsklopa 1.3. kontakt utičnice crtež 4.47.679.0 Radi sigurno za: - Otvorenu poziciju - Zatvorenu poziciju 2 Provera zaptivenost na kišu Nije dozvoljen prodor vlage sa zatvorenim poklopcem 3 Provera sistema grejanja crtež 4.69.045.0 Pozicija – zatvoreno - otvoreno 4 Provera otpornosti izolacije komandnih tokova u suvom stanju Megometrom 500 V Rmin. = 500 MΩ 5 Provera izolacije komandnih tokova u suvom stanju Primenjuje se napon od 1200 V; 50 Hz za 1 min. između pomoćnih tkkova povezanih međusobno i sa