Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Elevdelaktighet och elevaktivitet(20)

Publicité
Publicité

Elevdelaktighet och elevaktivitet

 1. Elevdelaktighet och elevaktivitet i NO-undervisningen Inspirationsföreläsning MittLärande18, Sundsvall 20-21/2 2018 Jenny Sjöberg Förstelärare NO Domarhagsskolan, Avesta
 2. Innehåll Konkreta exempel på mitt arbete med elevdelaktighet och elevaktivitet från planering till prövning i NO. Elevdelaktighet i planering och genomförande av undervisningen i syfte att: • Öka elevernas engagemang, ansvarstagande och lärande • Stimulera eleverna till att äga sitt eget lärande och ta ansvar för sina studier Elevaktiva lektioner i syfte att: • Skapa engagemang, förståelse och ökad måluppfyllelse Hänvisning till styrdokument och litteratur. Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 22/22/2018
 3. Om mig i yrket • Utbildad lärare vid HDa och HiG 2004-2009 • Lärare i NO (Bi, Fy, Ke) och Tk på högstadiet • Ämneslagsledare NO • Handledare (fortbildning specialpedagogik för lärande och VFU) • Förstelärare i NO sedan 2013 på Domarhagsskolan, Avesta • Intresse för lärandeprocesser, ämnes- och skolutveckling • Styrkor: Engagerad, strukturerad och positiv Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 32/22/2018
 4. Förutsättningar Kommunal skola med ca 350 elever. Högstadium år 7 -9 Klasser om 24 -28 elever Undervisningstid per elev/vecka ca: • 140 min helklass, en lärare* (jag) • 60 min halvklass, en lärare (jag) * I en av mina klasser har jag en studiehandledare i modersmål vid ett helklasstillfälle. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 4
 5. Lgr11 kap 2.3 ELEVERNAS RÄTTIGHETER ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE • De demokratiska principerna att påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. • Elever ska ges inflytande över utbildningen. • De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. • Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. • Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 52/22/2018
 6. Lgr11 kap 2.3 LÄRARENS ROLL ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Läraren ska • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan, • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, • verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 62/22/2018
 7. DELAKTIGHET i undervisningen Ur Forskning för skolan. Delaktighet för lärande (Skolverket, 2015): • I undervisningen ska eleven kontinuerligt kunna berätta för läraren hur undervisningen fungerar, både vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. • Det kan ske integrerat i undervisningen genom att man jobbar med återkoppling på elevens lärande eller genom att låta eleverna få vara delaktiga i planeringen av olika moment i undervisningen. • Läraren får då kontinuerligt en grund för att kunna ta beslut om något måste förändras för att få undervisningen att fungera på ett bättre sätt för eleven. Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 72/22/2018
 8. Mer om DELAKTIGHET i undervisningen Ur Forskning för skolan. Delaktighet för lärande (Skolverket, 2015): • Lärare bör i sin undervisning utgå från elevernas intressen, erfarenheter och tankar om det som bearbetas i undervisningen. • Planeringen ska utgå från kursplanernas syfte och centrala innehåll, förmågor och kunskapskrav men även knyta an till elevernas egna erfarenheter. • Enligt läroplanen, Lgr11 ska alla lärare ansvara för att ”… alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll”. Detta för att utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 82/22/2018
 9. Elevernas inflytande över sitt eget lärande och de beslut som rör undervisningens form och innehåll. Min definition av DELAKTIGHET Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 92/22/2018
 10. Ett arbetsklimat där eleverna: • Ges möjlighet att påverka och styra innehållet efter sina egna behov och förutsättningar. • Kan göra sin röst hörd och sätta egna ord på sitt lärande och sina kunskaper. • Får möjlighet att synliggöra sitt lärande för mig som lärare, sig själv och sina kamrater. Min definition av ELEVAKTIVITET Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 102/22/2018
 11. Min lärarresa fram till idag • Nyutexaminerad och trevande med frågor som ”Hur är man som lärare? Vad gör man som lärare?” • Sökandet efter min läraridentitet och ”pedagogisk kris” • Ett arbete av att pröva förkasta, omarbeta och behålla idéer och metoder. • Prövning och omprövning av upplägg, innehåll och metoder genom inspiration från forskning, intervjuer, bloggar, webbsidor, litteratur OCH eleverna. • Kontakt med BFL (Bedömning För Lärande). • Lyssna på elevernas önskemål och utvärderingar. • Individanpassning för ökad elevdelaktighet och måluppfyllelse. • Smörgåsbord av övningar och uppgifter på olika nivåer, varierad undervisning med mer elevaktiva former. • Är målet nått? Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 112/22/2018
 12. Nyckelord i min undervisning Elevdelaktighet - Intresse, motivation Elevaktivitet – Diskussioner Sätta egna ord på lärandet BFL inspirerat – Tydlighet i mål och syfte, Anpassning Återkoppling Digitala verktyg - För engagemang och synliggörande av lärande Anpassat och varierat arbete – Tyst rum/diskussionsrum, film, genomgång, texter, förenklat/fördjupat material Måluppfyllelse – Träna det som ska prövas (innehåll/kunskapskrav) Glädje, humor och glimten i ögat – Våga-atmosfär, relationer, trygghet Respekt och omtanke – “Aktivt snäll” Trygghet och struktur - ”ramar och kramar”, tydlighet på områdes-, lektions-, uppgiftsnivå Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 122/22/2018
 13. Samtala med personen intill dig: 1. Vilka är nyckelorden för din undervisning? 2. Vad innebär elevdelaktighet och elevaktivitet för dig? https://classroomscreen.com/ Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 132/22/2018
 14. Elevdelaktighet och elevaktivitet i NO från planering till prövning Konkreta exempel från min undervisning Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 142/22/2018
 15. BFL, bedömning för lärande Fem strategier för framgångsrik undervisning 1. TYDLIGA MÅL 2. UNDERVISNING SOM GER KÄNNETECKEN PÅ LÄRANDE 3. FORMATIV ÅTERKOPPLING 4. SJÄLVBEDÖMNING 5. KAMRATBEDÖMNING Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 152/22/2018
 16. FRÅN PLANERING TILL PRÖVNING i NO 1. Koppling till kursplanen och elevernas förkunskaper 2. Undervisning, återkoppling och arbetssätt 3. Prövning, bedömning och återkoppling Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 162/22/2018 Första steget i planeringen
 17. Koppling till kursplanen och elevernas förkunskaper Exempel från praktiken Vad? Arbetsområden/central innehåll/ Lgr 11/lokal planering Hur? Elevdelaktighet i planering Elevernas förkunskaper, önskemål och mål, val av arbetssätt, prövning och kunskapskrav Ämnesövergripande? Sambedömning? LPP, lokal pedagogisk planering Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 172/22/2018
 18. Välj ut arbetsområdet/innehållet 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 18 Med hjälp av styrdokument, lokal planering, läsårsplanering, kollegor, elever…
 19. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 19 Mål, önskemål och stöd
 20. Elevdelaktighet i planeringen Detta ger mig som lärare information om: • Förkunskaper en förståelse för vad området kommer att handla om. • Önskemål på innehåll, stödmaterial, fördjupning, arbetssätt och prövningsform. • Elevens mål, styrkor och stödbehov. • Utvärdering föregående arbetsområdes innehåll, form och arbetssätt. • Hur undervisningen och jag som lärare kan utvecklas. • Jämförelse av kunskapsupplevelsen före området jämfört med efter ger en ”jag har lärt mig känsla” och självförtroende-boost hos eleven. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 20
 21. Skapa överblick över ett nytt arbetsområde utifrån boken 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 21 Mindmap Förförståelse
 22. Vardagsspråk vs. Ämnesspråk Insikt om elevernas förkunskaper och begreppsförförståelse 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 22
 23. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 23
 24. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 24 Viktigt att återkoppla till eleverna och visa på delaktigheten efter planeringsfasen
 25. Återkoppling i form av PPT 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 25
 26. Ämnesövergripande? Sambedömning? 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 26 Samarbete med kollegor och andra ämnen? Vägs in innan områdets innehåll kan börja formas.
 27. Sammanställ önskemålen i en LPP, Lokal Pedagogisk Planering 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 27
 28. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 28 Områdesbeskrivning Innehåll Arbetssätt Lärobok, pingpong Entreprenöriella förmågor Kunskapskrav Prövning Begrepp Tidsplan i bl.a. klasskalendern
 29. FRÅN PLANERING TILL PRÖVNING Hur, vad, varför, när? 1. Koppling till kursplanen och elevernas förkunskaper 2.Undervisning, återkoppling och arbetssätt 3. Prövning, bedömning och återkoppling Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 292/22/2018 Andra steget är genomförande
 30. Undervisning, återkoppling och arbetssätt Exempel från praktiken Hur och varför? • Forma undervisningen utifrån LPPn med Innehåll, arbetssätt, prövningsformer och tidsplan • Bedömningsmatriser och bedömningsövningar • Återkoppling • Individanpassa arbetet • Synliggöra lärandet Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 302/22/2018
 31. Kunskapskrav att träna och pröva? 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 31 Förtydliga innebörden i de aktuella kunskapskraven
 32. Förtrogenhet med kunskapskravens betydelse 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 32
 33. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 33
 34. FRAMÅTSYFTANDE ÅTERKOPPLING När, hur och varför? 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 34 Återkoppling och lägescheck med stöd från checklistor, matriser, quiz, elevexempel, kamrater, lärarkommentarer…
 35. Individanpassning för olika vägar mot målet På ”smörgåsbordet” • Sammanfattningar/Powerpoints • Filmklipp, länkar • Frågekort • Begreppsövningar • Ljudfiler • Praktiska övningar • Förenklat/fördjupat • Checklistor • Digitala verktyg/hjälpmedel osv … 2/22/2018 Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 35
 36. Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 2/22/2018 36 Individanpassningar för motivationSkriva, läsa, prata, rita, se film, sammanfatta, enskilt, gemensamt, praktiskt, digitalt eller inte… Alla lär på olika sätt Erbjud olika arbetssätt för att komma till målet. Motivation i att följa sin egen väg mot målet
 37. Synliggör lärandet för ökad förståelse • Grupp-/helklassdiskussioner, EPA • Problemlösning på tavlan • Elever förklarar för varandra • Checkfrågor i PPT, exit ticket… • Digitala verktyg ex. Simuleringar, animationer, frågequiz, omröstningar • Elevexempel • Stöd från checklistor, elevexempel, matriser, kamrater, lärare, källor 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 37
 38. Samarbete – Förklara för varandra Sätta egna ord på lärandet Göra kunskapen till sin med egna ord 2/22/2018 Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 38
 39. Gemensamt lärande Elever tränar sig på att: Diskutera Lyssna på varandra Ställa frågor Motivera sina åsikter och ställningstaganden https://youtu.be/vnIPaLmlp6w 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 39
 40. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 40 • Checkfrågor i början av, under eller i slutet av lektionen • Synliggör vad eleverna kan och förstår. • Ex EPA (enskilt, par, alla) • Entrance eller exit ticket • Tillåter eleven att sätta egna ord på lärandet och göra det till sitt. Checkfrågor ex vid en genomgång med PowerPoint
 41. Synliggöra lärandet med digitala Quiz Exempel från mentimeter.com 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 41 Begreppsträning Korta genomgångar
 42. Synliggöra lärandet med digitala Quiz Exempel från mentimeter.com 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 42 Undersökningar Diskussioner
 43. Låt eleverna skapa egna Quiz • Träning i att plocka ut det väsentligaste. • Träning i att formulera frågor. • Lära av varandra. • Äga lärandet. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 43
 44. Studieteknik Hjälp eleverna att äga sitt eget lärande • Diskutera studieteknik dvs. elevens väg mot målet ex. Orka Plugga från UR • Erbjud olika lärmetoder/strategier - individualisera • Låt eleven reflektera över det egna lärandet muntligt/skriftligt • Låt elever pröva kunskaper på olika sätt • Lär eleverna att se styrkan i varandras olikheter • Elevledda utvecklingssamtal • Konkretisera kunskapskraven • Självbedömningar 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 44 Orka Plugga från UR
 45. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 45 Tips! Simuleringar i kemi, fysik och biologi Homepage PhET Simuleringar Kemi
 46. Lärplattform PingPong Undervisningsmaterial i digital form • LPP • Info inför prövning • PowerPoints/sammanfattningar • Lektionsuppgifter, träningsövningar • Förenklingar, stödmaterial • Artiklar • Laborationer • Filmklipp grund/fördjupning osv… 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 46
 47. Vad säger eleverna? Vad är bra med att få välja ARBETSÄTT? Svar från elever i år 8-9, Domarhagsskolan Vt 17/Ht 17 • Att man får det lättare att lära sig • Att det alltid finns något sätt som passar mig och mitt lärande bäst • Jag får jobba på det sätt jag tycker känns bäst och tryggast • Lektionerna blir roligare och man blir mer intresserad • Vi vet ju hur vi lär oss bäst • Då kan man anpassa och välja det man vill och kan då får bättre resultat • Jättebra material i PingPong. • Bra att vi får påverka • Då lär jag mig på bästa sätt • Det blir bättre och roligare lektioner • Bra att få önska hur vi ska jobba osv. • Jag lär mig bäst av att skriva och då är det skönt att kunna välja det • Bra med diskussion i grupp med dem man vill • Man får arbeta på olika sätt så man lär sig nya sätt att lära in på • Man får visa sina kunskaper på det sätt som visar dem mest och på det sätt som passar en själv 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 47
 48. FRÅN PLANERING TILL PRÖVNING Hur, vad, varför, när? 1. Koppling till kursplanen och elevernas förkunskaper 2. Undervisning, återkoppling och arbetssätt 3.Prövning, bedömning och återkoppling Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 482/22/2018 Prövning, bedömning och återkoppling
 49. Prövning, bedömning och återkoppling Exempel från praktiken Hur, vad och varför? 1. Valbara prövningar 2. Elevtankar om att välja prövningssätt Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 492/22/2018
 50. Valbara prövningar 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 50 • Uppskattat. • God måluppfyllelse. • Olikheter i lärandet blir naturligt. • Kräver lite framförhållning och planering, men ger därefter eleverna en möjlighet att ta ansvar för och planera sina egna studier.
 51. Valbara prövningsformer Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 2018
 52. Anpassade prövningsformer 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 52 Exempel på anpassade prövningssätt: • Ljudinspelningar • Enskilt muntligt • Utifrån egenproducerat bildstöd • Muntlig komplettering Trygghet Extra stöd Motivation
 53. Genomförande av muntliga prov i mindre grupp • Eleven alt. läraren bokar tid och eleven kommer förberedd på avtalad tid. • Lämpligt 3 elever på 30 minuter. • Eleverna tränas i att lyssna på och stötta varandra i lärandet. • Lärtillfälle och prövningstillfälle i ett. • Träning i att presentera/kommunicera i grupp. • Träning i turtagning. • Självbedömning och lärarbedömning vid samma tillfälle (direkt återkoppling). • Ingen bedömning/rättning efteråt för läraren. • Relationsskapande. • Tidsbesparande om effektiv planering • Trevligt! 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 53
 54. Vad säger eleverna? Vad är bra med att få välja PRÖVNINGSFORM? Svar från elever i år 9, Vt 17/Ht 17 • Att man känner sig säkrare när man har prov. • Man kan plugga på det sätt som passar en själv. • Det är bra för att alla är olika och testar sina kunskaper olika. • Vissa har enklare med muntligt medan andra skriver enklare. • Jag har de bästa möjligheterna att visa vad jag har lärt mig i mina kunskaper. Således bekämpar jag min stress över skolarbetet. • Jag kan välja den prövning jag känner för. • Ja verkligen! Bra att det finns alternativ som passar mig ex inlämningsuppgift. • Man får visa sina kunskaper på det sätt man är starkast. • Bra att få fler val. Svar från elever i år 7, Ht 17 • Jag får visa mina kunskaper på bästa sätt. • Jättebra att man får välja själv så man kan prestera på bästa sätt. • Jättebra då vi lär oss olika och jag lär mig bäst av att skriva. • Bra då man kan visa sin kunskap på det sättet som man vill. • Jättebra och något som alla lärare borde göra. Då kan man liksom göra det som känns bäst. • Det är nice. • Kan vara svårt att välja. • Det är jättebra och skönt att välja själv. • Det ger lite trygghet. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 54
 55. Lästips Elevdelaktighet i bedömning Skolverkets (2011) Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen Om eleverna är delaktiga i bedömningen ger det förutsättningar för att de ska ta ett större ansvar för sina studier och att de utvecklar en förtrogenhet med vad som bedöms och det är positivt för deras lärande. 2/22/2018Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 55
 56. Mina tips för engagerade elever • FRÅGA eleverna – bjud in dem i planeringen, låt dem vara delaktiga i beslut i stort och smått. • Belys HUR eleverna varit med och påverkat • Individualisera och anpassa på olika nivåer. • Synliggör lärandet genom aktiva övningar praktiskt, undersökande, digitalt, muntligt i grupp eller gemensamt i helklass. • Variera undervisningen och prövningsformerna – visa att olikheter är styrkor • Ha förväntningar på eleverna – det visar att du tror på dem! • Var tydlig med syfte och mål i stort och smått • Sätt kunskapen i ett sammanhang – diskutera nyttan av den i vardagen • Uppmuntra frågor från eleverna och knyt an dem till undervisningen • Visa att du ej kan allt som lärare – hjälps åt att ta reda på det ni inte kan klura ut i klassrummet Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 562/22/2018
 57. • Hjälpa mig att göra olika saker på olika sätt • Få bra hjälp i skolan och få bra material • Det måste vara intressant och roligt för att man ska orka bry sig/motivera sig själv • Roliga lektioner • Bra kompisar • God mat • Intressanta lektioner med tydligt mål • Varierande lektioner • Tänka att jag behöver det för att göra det jag vill (i framtiden) Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 2018 Vad krävs för att det ska vara motiverande i skolan för dig? Fråga till elever i år 9
 58. • Veta vad som krävs för ett visst betyg ex A • Variera lektionerna • Försöka göra lektionen intressant och rolig för alla elever och kanske fråga om någon är tyst. • Gör dem annorlunda för varje gång och lite roligare • Lite genomgång och göra lite själv, inte hålla genomgång ¾ av lektionen och liksom servera på ett guldfat. • Göra mer som eleverna vill/fråga elever vad som är kul • Praktiska övningar • Fråga eleverna mer och göra olika lekar som man lär sig av • Vara tydliga • Digital frågesport ex Kahoot Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 2018 Hur kan lektionerna bli mer motiverande? Elevernas tips till lärare
 59. Blogg & Kontakt https://larandemedjenny.blogspot.se/
 60. 2018-02-22Jenny Sjöberg, Domarhagsskolan 2018 60 Litteraturtips Lgr 11 rev 2016 Skollag (2010:800) Skolverket (2015) Delaktighet för lärande. Skolverket Skolverket (2011) Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen. Skolverket Wiliam D (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur Nottingham J (2016) Utmanande undervisning i klassrummet. Natur & Kultur Jönsson A mf.l (2013) Bedömning i NO. Grundskolans tidiga år. Gleerups.

Notes de l'éditeur

 1. Kopiera och klistra in i classroomscreen med ctrl V
 2. Elever är olika. Lärande är unikt. Elevinflytande och delaktighet ger ansvar och ansträngning.
Publicité