Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i systematiskt kvalitetsarbete

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
BFL Ållebergsgymnasiet
BFL Ållebergsgymnasiet
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i systematiskt kvalitetsarbete (20)

Publicité

Plus par mittlarande (19)

Plus récents (20)

Publicité

Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i systematiskt kvalitetsarbete

 1. 1. Ann Catrin Sundling Andersson & medarbetare - Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i England med utgångspunkt i systematiskt kvalitetsarbete MittLärande 2015
 2. 2. Innehåll • Beskrivning av Norrbackaskolan • Tillbakablick, när vår resa egentligen startade och parallella processer • Systematiskt kvalitetsarbete, verktyg för skolutveckling och av betydelse för vårt studiebesök • Insatser från SPSM, - parallella processer • Målsättning- kollegialt lärande för att höja kunskapsnivån • Norrbackaskolans vision och helhetsidé • Kort om de skolor vi besökte samt lärdomar och erfarenheter från studiebesöken • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 3. 3. Beskrivning av Norrbackaskolan • Kommunövergripande grundsärskola med inriktning träningsskola • Eleverna befinner sig på en tidig utvecklingsnivå åldrarna 6-16 år, • Eleverna saknar talat språk, kommunicerar med stöd av Alternativ kompletterande kommunikation, dvs. AKK. • Antalet elever är 16 st • Mångfald av professioner; specialpedagoger, lärare, sjukgymnast, musikhandledare, och elevassistenter.
 4. 4. Tillbakablick - En resa som startade 2011 … har genererat spår i det vardagliga pedagogiska arbetet på Norrbackaskolan Parallella processer som har samverkat: 1. Implementering av Lgr-11 2. Skolinspektionens tillsyn i jan. -11 3. Kommunhälsans utredning 4. Kvalitetsutvärderingsarbete – systematiskt kvalitetsarbete 5. Verksamhetsplanarbete – systematiskt kvalitetsarbete 6. Projektarbete tillsammans med SPSM
 5. 5. Systematiskt kvalitetsarbete – verktyg för skolutveckling • Kvalitetsutvärderingsarbete maj 2012 lade grunden till kommande läsårs Verksamhetsplan. • I Verksamhetsplanen för läsåret 2012/13 formulerades sålunda Norrbackaskolans utvecklingsbehov: ”Norrbackaskolan behöver utveckla sin samlade kompetens för att ge varje elev förutsättningar att nå målen inom ämnesområdena och utvecklas socialt med fokus på elevens kommande framtid.”
 6. 6. Insats från SPSM startade 2013 Målsättning Få fördjupade kunskaper i de olika utvecklingsnivåerna, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande . Insatsen/kursen kom att heta; ”Se mig och möt mig där jag är och jag ska utvecklas” • Projektet lades upp i kursform med kurslitteratur, föreläsningar och lärgrupper – rektor gav respons på dokumenteringen i lärgrupperna • Tidsomfång 1 år • Gymnasiet IVS del bjöds in att delta
 7. 7. Parallella processer som har samverkat: Arbetade processinriktat med värdegrunden med syfte att formulera skolans likabehandlingsplan Fick ett professionellt stöd av kommunens stöd och utvecklingsteam, Stu ”Utifrån ett normkritiskt perspektiv processade vi genom att utmana och utmanas fram värdebegrepp, eller ledstjärnor som är viktiga för skolan och som kom att utgöra basen i skolans värdegrund.” Ledstjärnor: Kompetens och kunskap, Respekt, Närvaro – elevfokus, Uppmuntran , Ödmjukhet och Tillit Begreppen har konkretiserats utifrån vad de betyder för oss på skolan.
 8. 8. Systematiskt kvalitetsarbete, - nästa steg I Verksamhetsplanen för läsåret 2013/14 framtonades skolans behov av att stärka det kollegiala lärandet. Utvecklingsbehovet formulerades på följande sätt: • Fortsatt samarbete med SPSM. Schemalägga pedagogiska forum några ggr/termin för att hålla det pedagogiska arbetet ”levande”. Därtill att i olika sammanhang jobba i tvärgrupper för att i så stor utsträckning det är möjligt kunna ta del av den övriga skolans pedagogiska arbetssätt. • Handledning, bollplank, genom att friställa xx (specped.) för övergripande jobb i alla klasserna.” (målsättning att stärka det kollegiala lärandet)
 9. 9. Vår vision – parallella processer Lärande möten för optimal utveckling och delaktighet Norrbackaskolan 2014 Fotomix av Mari Jonsson
 10. 10. Norrbackaskolans helhetsidé ” Ett tålmodigt lärande på egna villkor utifrån funktionell kommunikation och motorik för alla elever”.
 11. 11. St:Giles School Our Sensory garden Playing on the wheelchair roundabout Inside the Colourscape dome St. Giles is a school for pupils with physical disabilities and complex medical needs whose ages range from 4 – 16. Most of our pupils also have learning difficulties associated with their disabilities including some who have profound and multiple difficulties (PMLD
 12. 12. Jack Tizard School All pupils are entitled to a safe, supportive and stimulating environment in which they are happy, healthy and enabled and encouraged to achieve as individuals. Jack Tizard School offers a positive, enjoyable, life-enhancing education and provides a range of opportunities for the development of each pupil.
 13. 13. Birmingham National Institute of Conductive Education ”Stiftelsen för Konduktiv Pedagogik” är en ledande brittisk välgörenhetsorganisation som är baserad vid National Institute of Conductive Education – NICE i Birmingham. NICE arbetar för att förbättra livet för barn och vuxna med neurologiska motoriska funktionshinder genom utbildning och träning med hjälp av konduktiv pedagogik.
 14. 14. London Calling Tillbaka. Pedagogerna i Norrbackaskolan i Sundsvall fick nya idéer när de träffade kollegor i England. Tydliga veckomål för varje elev, är en av dem. Bild: Bo Fernström
 15. 15. Lärdomar vi erfarit Inclusion; vi har erfarit att gruppen används som en styrka för att optimera elevernas utveckling och lärande, Lärdom, vi behöver göra en organisatorisk synvända i undervisningssituationen; från att fokusera på en pedagog och en till elevperspektivet till att använda gruppens styrka för att optimera elevens lärande och utveckling i linje med vikten av att stärka elevens delaktighet och inflytande. Förslag: • Veckans uppmuntrare, bekräfta • Alltid i alla situationer uppmuntra elevens framsteg i elevgruppsammanhang
 16. 16. Lärdomar vi erfarit Styrdokument; Läroplan. Vi har erfarit att när elevens mål konkretiseras och synliggörs på ett tydligt sätt, medför det att alla pedagoger alltid vet vilket mål eleven har. Lärdom, vi behöver planera så att elevernas individuella mål konkretiseras och synliggöras med bilder, symboler och/eller enklare texter. Lärdom, viktigt att föräldrar och skola jobbar tillsammans mot samma mål, att alla pedagoger jobbar med samma funktionella mål Förslag: • Our next step • Nyckelringar • På konf/Apt lyfter vi arbetet om t.ex. utveckling av IUP i stället för att diskutera detaljer • Arbeta tema inriktat
 17. 17. Lärdomar vi erfarit Organisation; Vi har erfarit en effektiv organisation kring arbetsgrupper ”Behöver alla göra/vara med på allt” och ”Hur använder vi våra resurser mest effektivt?” Lärmiljö, Vi har också erfarit en lärmiljö som präglas av kreativitet som stimulerar elevens utveckling och inbjuder till lärande, såväl inre lärmiljö som yttre/ute lärmiljö Lärdom, vi ska förbättra vår interna organisation för att optimera våra elevers utveckling och lärande. Förslag • Se över och planera en effektivare organisation, främst kring motorik, kommunikation, rullstolsdans och musik. • Organisera pilotskolans studiebesök – göra t.ex. en pärm.
 18. 18. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Inom särskolan och specifikt inom träningskolan har vi haft en stark tradition av en till en – undervisning i lärmiljön. Där det omvårdande och omsorgsperspektivet har haft en stark dominans. Av detta skäl känns det angeläget att lyfta fram det Daniel Östlund påpekar: ”En förskjutning i perspektiv från mer en individuellt knutna synsätt till en orientering mot mer sociala skulle förhoppningsvis kunna innebära att de sociala processer som det omsorgsorienterade arbetet innebär inom träningskolan i större utsträckning kan ses som situationer där även de kunskapskrav som finns inom ämnesområdena skulle kunna bearbetas”. Deltagandets kontextuella villkor
 19. 19. Systematiskt kvalitetsarbete - verktyg för skolutveckling : I vår Verksamhetsplan 14/15 och genom de lärdomar vi har erfarit och från vårt projekt med SPSM och studiebesök kan vi spåra tre stora mål: 1. Vi ska ha höga förväntningar på våra elever samt tydliggöra och konkretisera elevernas mål, IUP för alla medarbetare. 2. Vi ska synliggöra, lyfta och kommunicera fritidsverksamheten till hemmet. 3. Vi ska använda gruppen som förstärkning vid återkommande utvärderingar, för att öka elevernas delaktighet
 20. 20. Bye for now!

×