Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ifi8003 mk

Teadusmetodoloogia

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ifi8003 mk

 1. 1. IFI8003 16.05.2017 Targa koolimaja andmekogumise ja -analüütika lahenduse referentsarhitektuur Marge Kusmin Juhendaja PhD Mart Laanpere
 2. 2. Üldine eesmärk Luua referentsarhitektuur automatiseeritud andmekogumiseks ❖ nii füüsilisest kui ka virtuaalsest õpikeskkonnast (õpilaste ja õpetajate arvutid, VOSK, e-õppe keskkond), ❖ füüsilisse õpikeskkonda integreeritud anduritest (õhk, valgus, liikumine, infrapuna ülesvõtte tulem jmt) ja ❖ kantavatest anduritest (bio- ja neurotagasiside), et ❖ tuvastada mustrid, mis aitavad tõlgendada õppijate reaktsioone ja emotsioone õpipotsessis ning ❖ koguda andmeid õpianalüütikaks ja STEM hariduse elavdamiseks õppeprotsessis.
 3. 3. Teema valik ❖ Paradigma muutus hariduses ❖ Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 ❖ Muutunud õpikäsitus ❖ Digipööre hariduses ❖ Sotsiaal-tehnilise režiimi muutus hariduses esitab väljakutse haridusteenuste arhitektuurile ❖ pilvepõhisus, VOSK’ile keskendatus, teenustele orienteeritus, intelligentsus ja koostalitlusvõimelisus
 4. 4. Aktuaalsus ❖ Muudatused tehnoloogia kasutamisel õppeprotsessis: sisu edastamise CD-st keerulise e-õppe keskkonnani (Moodle, EIS, eKool) ❖ VOSK, pilvepõhisus ja IoT suunavad järjekordsele “digipöördele” hariduses: “Targa koolimaja” lahendustele ❖ IoT potentsiaal hariduses (füüsilise ja virtuaalse sidumine - vajab veel uurimist, “tervikpilt” puudub) ❖ Referentsarhitektuuri võimalused tarkvaraarenduses
 5. 5. Tark territoorium Sketch of a museal field: a smart physical place always in interaction with the virtual components (web and mobile) of the technological environment
 6. 6. Andmed Targast majast ❖ õhu kvaliteet ❖ õhurõhk ❖ co, co2 ❖ gaasileke ❖ niiskus ❖ h2s ❖ temperatuur ❖ küttesüsteem https://aicointegracion.wordpress.com/2012/10/27/tecnologias- residenciales-del-siglo-xxi/
 7. 7. Asukoha määramine https://www.mallmaverick.com/system/site_images/photos/0 00/001/704/original/blog_ibeacon5.jpg https://www.cabotsolutions.com/wp-content/ uploads/2014/08/cabot- ibeacon-mall-design-blog-size.jpg
 8. 8. Liikumine, positsioneerimine, asukoht, ümberpaiknemine https://appinventiv.com/newimages/ibea-img.png http://cdn.infoq.com/statics_s1_20170411-0445/resource/articles/smoothing-human-trajectory-streams/en/resources/1.jpg
 9. 9. Silmside jälgimine https://www.tobiipro.com/product-listing http://www.tobiipro.com/imagevault/publishedmedia/icl4o9hzditjncoslyiw/TobiiPro_classroom_eye_tracking_course_2_1.jpg
 10. 10. Referentsarhitektuur ❖ Referentsarhitektuur võimaldab mallipõhiseid tarkvaraarhitektuuri lahendusi konkreetsele domeenile ❖ RA toetab erinevatel osapooltel ühise keele leidmist, et määratleda loodava tarkvara nõuded, kvaliteedi näitajad jmt ❖ näide (referentsarhitektuur) ->
 11. 11. Probleem Kuidas kirjeldada erinevatele huvirühmadele „targa koolimaja“ riist- ja tarkvaralist arhitektuuri, mis võimaldab automaatselt koguda andmeid nii füüsilisest kui ka virtuaalsest õpikeskkonnast (VOSK meetod – võta oma seade kaasa, e-õpe) eesmärgiga kasutada neid andmeid õpianalüütikaks ja STEM hariduse elavdamiseks õppeprotsessis?
 12. 12. Uurimisküsimus (1) ❖ Milline tehnoloogia valida andmete kogumiseks füüsilisest õpikeskkonnast? ❖ Milliseid andmeid saab ja on juba andurite (IoT lahendused) abil kogutud füüsilisest õpikeskkonnast? ❖ Milliseid andmeid ei tohi haridusasutuses või - tegevuses mingil juhul koguda? ❖ Milised andurid (IoT lahendused) on optimaalsed, et kasutada neid „Targa koolimaja“ lahendustes?
 13. 13. Uurimisküsimus (2) ❖ Millised on Targa koolimaja referentsarhitektuuri komponendid ja struktuur? ❖ Milline on kooli tingimustes (levinuim) sobivaim andurite/IoT lahenduste kasutusmuster? ❖ Kuidas visualiseerida targa koolimaja referentsarhitektuuri? ❖ Millised on huvirühmade ootused Targa koolimaja referentsarhitektuuri rakendamiseks erinevas kontekstis (nt. riistvara hanked, võrgu seadistamine, õpianalüütika)?
 14. 14. Uurimisküsimus (3) ❖ Kuidas valideerida, rakendada ja arendada Targa koolimaja referentsarhitektuuri? ❖ Milline olemasolevatest valideerimisviisidest on Targa koolimaja referentsarhitektuuri jaoks optimaalne ja kuivõrd tuleb seda kohandada? ❖ Kuidas juhtida Targa koolimaja referentsarhitektuuri elutsüklit? ❖ Kuidas muuta Targa koolimaja referentsarhitektuur erinevatele huvigruppidele tähenduslikuks ja vajalikuks?
 15. 15. Meetod ❖ Kombineeritud uuring, kus arendus- ja uurimistegevused on agiilsed ja iteratiivsed koosnedes kolmest olulisemast etapist: ❖ Analüüsietapp: ülevaade uuringuga seotud teadusartiklitest ja võimalikest anduritest /IoT lahendustest Targa koolimaja tarbeks; fookusgupi intervjuud ekspertide ja õpetajatega. ❖ Disainietapp: Targa koolimaja lahendusteks pilootklassi ettevalmistamine TLÜ HIK-is; väiksemahulise empiirilise uuringu läbiviimine ja referentsarhitektuuri kaasdisain TLÜ tudengite ja kooliõpilastega ❖ Rakendamisetapp: referentsarhitektuuri kohandamine ja rakendamine Väätsa Põhikoolis, kooli-tasandil andmete kogumine
 16. 16. Disainietapp ❖ Disaini e arendusprotsess (III-VI semester) ❖ Disaini e arendusprotsessi kavandamine (pilootklassiruumi häälestamine HIK-is) ❖ Disaini e arendusprotsessi läbiviimine ja monitoorimine (testuuringu ja uuringu läbiviibimine) ❖ Disaini e arendusprotsessi resultaadi kirjeldamine (rakenduse visandid, vaheversioonid ja lõplik/valminud rakendus)
 17. 17. Oodatav tulemus Luua referentsarhitektuur automatiseeritud andmekogumiseks nii füüsilisest kui ka virtuaalsest õpikeskkonnast, füüsilisse õpikeskkonda integreeritud anduritest ja kantavatest anduritest, et tuvastada mustrid, mis aitavad tõlgendada õppijate reaktsioone ja emotsioone õpipotsessis ning koguda andmeid õpianalüütikaks ja STEM hariduse elavdamiseks õppeprotsessis.
 18. 18. IFI8003 16.05.2017 Tänan!

×