Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

infotundBeSt2010

14.01 toimunud infotund programmi BeSt osalistele

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

infotundBeSt2010

 1. 1. I nfotund TTÜ-s 14.01.2010
 2. 2. /32
 3. 3. /32
 4. 4. Taotlusvoor 2010 <ul><li>Esitati taotlusi </li></ul><ul><ul><li>e-kursuste loomiseks 55 </li></ul></ul><ul><ul><li>mahus 273 EAP </li></ul></ul><ul><ul><li>õpiobjektide loomiseks 46 </li></ul></ul>
 5. 5. Nõuded e-kursusele <ul><li>kursus peab olema kõrghariduse õppekavas </li></ul><ul><li>minimaalne maht 1,5 EAP </li></ul><ul><li>olema avalikult esitletud 1. novembriks </li></ul><ul><li>25% originaalmaterjalid </li></ul><ul><li>25% avaldada repositooriumis </li></ul><ul><li>varustatud ESF logoga </li></ul>
 6. 6. Nõuded õpiobjektile <ul><li>õpiobjekt peab vastama kõrghariduse õppekavale </li></ul><ul><li>minimaalne maht 0,15EAP </li></ul><ul><li>peab olema interaktiivne </li></ul><ul><li>soovitavalt sisaldama enesekontrollivahendeid </li></ul><ul><li>varustatud ESF logoga </li></ul>
 7. 7. Kvaliteetsel e-kursusel on <ul><li>õppijakeskselt sõnastatud eesmärgid ja/või õpitulemused. </li></ul><ul><li>selgelt sõnastatud ja läbipaistvad h indamise põhimõtted </li></ul><ul><li>näidatud (veebipõhises keskkonnas) õppimisele kuluv eeldatav aeg (maht tundides) </li></ul>
 8. 8. … .. <ul><li>erinevaid õpistiile arvestavad õppematerjalid - visualiseerimiseks on kasutatud erinevaid meediume. </li></ul><ul><li>loodud võimalused õppematerjali kinnistamiseks </li></ul><ul><li>tagasisidestamise strateegia – nii õppijatele antav tagasiside kui ka õppijatepoolne tagasiside kursusele </li></ul>
 9. 9. …… <ul><li>selge õpijuhis kursusel orienteerumiseks </li></ul><ul><li>tegevused koondatud aja- või tegevuskavasse </li></ul><ul><li>kursuse käigu dokumenteerimise põhimõtted, et järjepidevalt teha kindlaks parendusvõimalused. </li></ul>
 10. 10. Õpijuhis <ul><li>on abi ks õppurile kursusel orienteerumise ks: </li></ul><ul><li>andes ülevaa t e õppeprotsessist </li></ul><ul><li>– info õpiväljunditest </li></ul><ul><li>– nõuded kursuse lõpetamiseks </li></ul><ul><li>– hindamise/tagasiside/suhtlemise põhimõtted </li></ul><ul><li>– kontak tandmed abi saamiseks </li></ul><ul><li>(– tähtajad, erisused, …) </li></ul>
 11. 11. /32
 12. 12. Õpiobjekt <ul><li>on terviklik, </li></ul><ul><li>erinevates õppekontekstides taaskasutatav, </li></ul><ul><li>õppimist toetav digitaalne ressurss, </li></ul><ul><li>mis võib sisaldada: </li></ul><ul><li>teksti </li></ul><ul><li>graafikat </li></ul><ul><li>animatsiooni </li></ul><ul><li>simulatsiooni </li></ul><ul><li>....... </li></ul><ul><li>videot </li></ul><ul><li>audiot </li></ul><ul><li>teste, harjutusi </li></ul><ul><li>küsimustikku </li></ul><ul><li>…… . </li></ul>
 13. 13. Õpiobjekti ülesehitus <ul><li>sissejuhatus, eesmärgid, eeltingimused </li></ul><ul><li>õppematerjalid (tekst, ...., animatsioon, …..) </li></ul><ul><li>tegevused õpitava kinnistamiseks, harjutamiseks (ülesanded, (enese)testid) </li></ul><ul><li>reflekteerimine, arutlemine (teksti integreeritud küsimused/mõtlemisülesanded) </li></ul><ul><li>viited lisamaterjalidele </li></ul>
 14. 14. Rahastamise põhimõtted
 15. 15. 2010 ajakava
 16. 16. Erinevaid meediume kasutades võimaldab e-õpe: <ul><li>parandada õppijate õpimotivatsiooni </li></ul><ul><li>arvestada õppijate erinevate õpistiilidega </li></ul><ul><li>visualiseerida õppematerjali </li></ul><ul><li>organiseerida õppetegevusi õppija asukohast sõltumata </li></ul><ul><li>muuta õppimine ja õpetamine ajaliselt painduvamaks </li></ul>
 17. 17. …… <ul><li>kasutada õppetöös erinevaid enesekontrolli võimalusi </li></ul><ul><li>kaasata õppijaid diskussioonidesse ja materjaliloomesse </li></ul><ul><li>muuta õppetöö mitmekesisemaks </li></ul><ul><li>tõsta õppetöö kvaliteeti </li></ul>
 18. 18. Tänan! e ttepanekud, k üsimused ‘

×