Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"

M
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

                   ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
        ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
                   Инвестира във вашето бъдеще!


               Схема: BG051PO001-4.1.05
   „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”                                           Приложение № 6


Договор: BG051PO001-4.1.05- 0013
Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ)
Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”

       Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1
                   Име: „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ”
                Ръководител на дейност АНКА ДИМИТРОВА.


   1. Цели на учебната програма/план
   1.1. Да се запознаят участниците в клуба с богатите традиции и наследството на българския и
   ромския фолклор.
   1.2. Да се извърши събирателска дейност на народни умотворения от ромския и българския
   фолклор, да се покаже красотата и богатството им по отношение на тематика, герои, изказ, за да
   се опознаят и разбират по-добре в бъдеще представителите на различните етнически общности
   в училище.
   1.3.Чрез активното включване на учениците от етническите малцинства в различни прояви,
   свързани с културната, религиозната и езиковата идентичност на етносите, да се осъществява
   по-успешната им социална реализация.


   2. Теоретична подготовка
   2.1. Тема 1 Организиране на дейността на клуба
   Съдържание: Създаване на клуба и запознаване на участниците с темите и целите на
   предстоящата му дейност; избор на отговорник на клуба
                          брой часове/занятия -3 часа
   2.2. Тема 2 Трудът на ромите в миналото
   Съдържание: Проучване на сведения за труда на ромите в миналото;къде са работили
   безимотните представители на етноса;поминък на ромските общности
                          брой часове/занятия-3 часа
   2.3. Тема 3 Трудът на българите в миналото
   Съдържание: Представяне на информация за някои трудови дейности в миналото – жътва,
   коситба, вършитба;гурбетчийство

1
  Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта
брой часове/занятия – 3 часа
2.4. Тема 4 Седенки, тлъки, беленки
Съдържание: Разказ за начините, по които са работели и общували нашите предци;представяне
на сведения за протичането им
                     брой часове/ занятия -3 часа
2.5. Тема 5 Народните песни на ромите и българите
Съдържание: Поява на песните; причини за създаването им;мястото им в живота на роми и
българи
                     брой часове/занятия-3 часа
2.6. Тема 6 Трудови народни песни
Съдържание: Проучване и записване на трудови народни песни при ромите и българите
                     брой часове/ занятия-3 часа
2.7. Тема 7 Обредни народни песни
Съдържание: Обреди и обичаи при ромите и българите; представяне на песни, които са ги
съпътствали
                     брой часове/занятия -3 часа
2.8. Тема 8 Народните приказки на ромите и българите
Съдържание: Поява на народните приказки, разпространение;мястото им в културното
наследство на различните етнически общности
                     брой часове/ занятия- 3 часа
2.9. Тема 9 Битови народни приказки
Съдържание:Бит и поминък на роми и българи; представяне на битови народни приказки от
двата етноса
                     брой часове/занятия – 3 часа
2.10. Тема 10 Фантастични приказки
Съдържание: Красотата и богатството на човешкото въображение;фантастични приказки на
роми и българи – мечта за един по-различен живот
                     брой часове/ занятия – 3 часа
2.11. Тема 11 Легенди и предания
Съдържание: Легендите и преданията разказват;по-известни текстове – тематика, герои,
послания
                     брой часове/занятия- 3 часа
2.12. Тема 12 Гатанки и поговорки
Съдържание: Проучване и събиране на гатанки и поговорки; коментар за мъдростта и умението
с малко думи да се правят важни обобщения
                     брой часове/ занятия – 3 часа
2.13 Тема 13 Наричания
Съдържание:Проучване и събиране на наричания за различните празници при роми и българи
                     брой часове/ занятия- 3 часа
                                              2
2.14. Тема 14 Клетви
Съдържание:Клетвите в ромския и в българския фолклор – звучене, значение
                     брой часове/ занятия- 3 часа
2.15. Тема 15 Благопожелания
Съдържание: Представяне на благопожелания от ромския и българския фолклор
                     брой часове/занятия – 3 часа
2.16. Тема 16 Детски песни и залъгалки
Съдържание: Проучване на детски песни и залъгалки, представяне на текстовете им
                     брой часове/занятия – 3 часа
2.17. Тема 17 Значенията на имената
Съдържание: Представяне на сведения за най-често срещаните имена при роми и българи и
техните значения
                     брой часове/занятия -3 часа
2.18.Тема 18 Празничен календар при ромите
Съдържание: Проучване и описване на ромски празници и обичаи
                     брой часове/занятия – 3 часа
2.19. Тема 19 Празничен календар при българите
Съдържание: Проучване и описване на български празници и обичаи
                     брой часове/занятия – 3 часа
2.20. Тема 20 Есенно-зимни празници при ромите
Съдържание:Проучване и описване на есенно-зимните празници и обичаи при ромите
                    брой часове/ занятия – 3часа
2.21. Тема 21 Есенно-зимни празници при българите
Съдържание:Проучване и описване на есенно-зимните празници и обичаи при българите
                    брой часове/ занятия – 3часа
2.22. Тема 22 Пролетно-летни празници при ромите
Съдържание:Проучване и описване на пролетно-летните празници и обичаи при ромите
                    брой часове/ занятия – 3часа
2.23. Тема 23 Пролетно-летни празници при българите
Съдържание:Проучване и описване на пролетно-летните празници и обичаи при българите
                    брой часове/ занятия – 3часа
2.24 Тема 24 Религиозни празници при роми и българи
Съдържание: Проучване на религиозните традиции при роми и българи и съпътстващите ги
обредни действия
                    брой часове/ занятия – 3 часа
2.25. Тема 25 Битови празници. Годеж и сватба при ромите
Съдържание: Проучване и представяне на информация за битовите празници на роми и
българи.Описване на ритуалите, съпровождащи годежа и сватбата при ромите
                    брой часове/ занятия – 3 часа
                                            3
2.26. Тема 26 Годеж и сватба при българите
Съдържание: Проучване и представяне на информация за битовите празници на
българите.Описване на ритуалите, съпровождащи годежа и сватбата при българите
                     брой часове/ занятия – 3 часа
2.27. Тема 27 Даване име на дете и кръщаване при ромите
Съдържание:Проучване на традициите в ромската общност при избор на име на новородено и
ритуалите, свързани с неговото кръщаване
                    брой часове/занятия -3 часа
2.28. Тема 28 Даване име на дете и кръщаване при българите
Съдържание:Проучване на българските традиции при избор на име на новородено и ритуалите,
свързани с неговото кръщаване
                    брой часове/занятия -3 часа
2.29. Тема 29 Именни дни
Съдържание:Проучване и представяне на информация за честването на именните дни при роми
и българи.
                    брой часове/занятия – 3 часа
2.30. Тема 30 Народни поверия при ромите и българите
Съдържание:Човекът и околният свят.Ориентиране в природата и знания за времето и
промените в природата
                    брой часове/занятия – 3 часа
2.31. Тема 31 Ромска и българска национална кухня
Съдържание:Издирване и записване на кулинарни рецепти на традиционни ястия от българската
и ромската кухня.
                    брой часове/ занятия – 3 часа
2.32. Тема 32 Заключителна сбирка
Съдържание: Обобщаване на работата, извършена по дейността на клуба.Отчет на постигнатите
резултати и представяне на събраните материали
                    брой часове/занятия – 3 часа
3. Практическа подготовка/изследвания
3.1. „Да бъдем толерантни”- лекция от психолог – 4 часа
3.2.Участие в инициативата „Празничен калейдоскоп” – 3 часа
3.3.Подготовка за световния ден на майчиния език – записване на песни от ромския фолклор в
оригиналното им звучене – 3 часа
3.4.Отбелязване на световния ден на майчиния език – 3 часа
3.5.Подготовка за изявата на клуба – „Великден /Патраги/ и Гергьовден /Ерделез/- символи на
надеждата и доброто” – събиране и обобщаване на информацията за празниците. – 6 часа
3.6.Изява на клуба –„Как се празнуватВеликден и Гергьовден от етносите” – 3 часа
3.7. Лекция от психолог – „Интернет – за и против!” – 2 часа
3.8.Лекция от психолог – „Не на насилието!”- 4 часа
                                               4
3.9.Да опознаем забележителностите на нашата Родина – екскурзия – 20 часа
3.10. Участие в инициативата „Книгата – прозорец към света” – 3 часа
3.11. Подготовка за инициативата на клуба „Талант без граници” – оформяне на сценарий,
разгласа, набиране на участници, сформиране на жури – 6 часа
3.12. Провеждане на инициативата „Талант без граници” – 3 часа


4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР)
4.1.Участниците в клуба да се запознаят с културното наследство на различните етноси и да се
научат да ценят и уважават представителите на различните етнически общности.
4.2.Да се постигне по-успешна социална реализация на учениците от етническите малцинства
чрез включването им в разнообразни инициативи на училището.
4.3.Да се изградят у участниците навици за съхраняване на културните и религиозните традиции
на етносите, към които принадлежат.
4.4. Да се постигне по-широк обхват на учениците в училище, както и да се осмисли пълноценно
свободното им време.
Съгласувал ръководител на проект:
              / Недялка Николова/
Изготвил:
    / Анка Димитрова /
                                             5

Recommandé

Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест par
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
31K vues40 diapositives
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест par
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
37.8K vues32 diapositives
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест par
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
60.8K vues53 diapositives
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П. par
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
14.3K vues20 diapositives
защо се сменят денят и нощта par
защо се сменят денят и нощтазащо се сменят денят и нощта
защо се сменят денят и нощтаDani Parvanova
13.7K vues5 diapositives
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест par
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
42.8K vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Praznichen Kalendar na etnosite par
Praznichen Kalendar na etnositePraznichen Kalendar na etnosite
Praznichen Kalendar na etnositeRosica Mileva
12.6K vues19 diapositives
Намиране на обиколка на геометрични фигури par
Намиране на обиколка на геометрични фигуриНамиране на обиколка на геометрични фигури
Намиране на обиколка на геометрични фигуриroryace
19.7K vues15 diapositives
български народни инструменти [автоматично записан] par
български народни  инструменти [автоматично записан]български народни  инструменти [автоматично записан]
български народни инструменти [автоматично записан]Надежда Митрова
15.4K vues9 diapositives
Зимни празници 1.клас par
Зимни празници 1.класЗимни празници 1.клас
Зимни празници 1.класLuiza Antova
11.5K vues28 diapositives
7.Сезони - РК, Просвета - В. П. par
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
16.2K vues33 diapositives
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест par
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
53.1K vues20 diapositives

Tendances(20)

Praznichen Kalendar na etnosite par Rosica Mileva
Praznichen Kalendar na etnositePraznichen Kalendar na etnosite
Praznichen Kalendar na etnosite
Rosica Mileva12.6K vues
Намиране на обиколка на геометрични фигури par roryace
Намиране на обиколка на геометрични фигуриНамиране на обиколка на геометрични фигури
Намиране на обиколка на геометрични фигури
roryace19.7K vues
български народни инструменти [автоматично записан] par Надежда Митрова
български народни  инструменти [автоматично записан]български народни  инструменти [автоматично записан]
български народни инструменти [автоматично записан]
Зимни празници 1.клас par Luiza Antova
Зимни празници 1.класЗимни празници 1.клас
Зимни празници 1.клас
Luiza Antova11.5K vues
7.Сезони - РК, Просвета - В. П. par Veska Petrova
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova16.2K vues
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova53.1K vues
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест - par Veska Petrova
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
Veska Petrova48.6K vues
Сродни думи.Корен на думата par Elena Gugleva
Сродни думи.Корен на думатаСродни думи.Корен на думата
Сродни думи.Корен на думата
Elena Gugleva99.7K vues
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova40.2K vues
корен на думата мая михайлова par Elisaveta Ivanova
корен на думата мая михайловакорен на думата мая михайлова
корен на думата мая михайлова
Elisaveta Ivanova5.4K vues
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П. par Veska Petrova
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova15.4K vues
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,... par Veska Petrova
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
Veska Petrova48.4K vues
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova64.6K vues
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест par Veska Petrova
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Veska Petrova19.7K vues
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova32.7K vues
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител par Cveta Gergova
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
Cveta Gergova19.1K vues
звуков състав на думата. обобщение par Dani Parvanova
звуков състав на думата. обобщениезвуков състав на думата. обобщение
звуков състав на думата. обобщение
Dani Parvanova28.1K vues

En vedette

ромският свят par
ромският святромският свят
ромският святСемра Куриева
1.1K vues12 diapositives
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik par
C:\Fakepath\Jelana Teritoria  PraznikC:\Fakepath\Jelana Teritoria  Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria PraznikRosica Mileva
1.8K vues34 diapositives
Проект "УСПЕХ" par
Проект "УСПЕХ"Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"souhs
12.1K vues24 diapositives
сурваки par
сурвакисурваки
сурвакиsharenkova
1.1K vues11 diapositives
василица в оу с.семерджиево par
василица в оу с.семерджиевовасилица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиевоkris69
434 vues3 diapositives
Банго Васил_Георги par
Банго Васил_ГеоргиБанго Васил_Георги
Банго Васил_Георгиoualeko
407 vues10 diapositives

En vedette(20)

C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik par Rosica Mileva
C:\Fakepath\Jelana Teritoria  PraznikC:\Fakepath\Jelana Teritoria  Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
Rosica Mileva1.8K vues
Проект "УСПЕХ" par souhs
Проект "УСПЕХ"Проект "УСПЕХ"
Проект "УСПЕХ"
souhs12.1K vues
сурваки par sharenkova
сурвакисурваки
сурваки
sharenkova1.1K vues
василица в оу с.семерджиево par kris69
василица в оу с.семерджиевовасилица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиево
kris69434 vues
Банго Васил_Георги par oualeko
Банго Васил_ГеоргиБанго Васил_Георги
Банго Васил_Георги
oualeko407 vues
Ромски празници par mnpc2012
Ромски празнициРомски празници
Ромски празници
mnpc2012981 vues
Dance energy - участие в ромски празник par mnpc2012
Dance energy - участие в ромски празникDance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празник
mnpc2012291 vues
Roma in glory par prosveten
Roma in gloryRoma in glory
Roma in glory
prosveten563 vues
пр.пролетни празници par LilyBankova
пр.пролетни празниципр.пролетни празници
пр.пролетни празници
LilyBankova793 vues
цар соломон и пчеличката par Aneliya Shopova
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличката
Aneliya Shopova2.4K vues
Bg praznici par ivona96
Bg prazniciBg praznici
Bg praznici
ivona961.2K vues
български национални празници par ivayla_stanimirova
български национални празницибългарски национални празници
български национални празници
градината на народите par Dani Parvanova
градината на народитеградината на народите
градината на народите
Dani Parvanova4.7K vues
8 МАРТ par souhs
8 МАРТ8 МАРТ
8 МАРТ
souhs5.2K vues
пролетни празници тържество par daniela velcheva
пролетни празници тържествопролетни празници тържество
пролетни празници тържество
daniela velcheva1.5K vues

Similaire à Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"

индивидуален план медийно студио par
индивидуален план медийно студиоиндивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студиоmnpc2012
223 vues6 diapositives
индивидуален план Fotostudio zenici par
индивидуален план Fotostudio zeniciиндивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zenicimnpc2012
187 vues6 diapositives
Индивидуален план на клуб "Пей с мен" par
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"mnpc2012
379 vues3 diapositives
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза" par
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"mnpc2012
265 vues4 diapositives
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"mnpc2012
365 vues3 diapositives
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"mnpc2012
216 vues3 diapositives

Similaire à Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"(7)

индивидуален план медийно студио par mnpc2012
индивидуален план медийно студиоиндивидуален план медийно студио
индивидуален план медийно студио
mnpc2012223 vues
индивидуален план Fotostudio zenici par mnpc2012
индивидуален план Fotostudio zeniciиндивидуален план Fotostudio zenici
индивидуален план Fotostudio zenici
mnpc2012187 vues
Индивидуален план на клуб "Пей с мен" par mnpc2012
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
mnpc2012379 vues
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза" par mnpc2012
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
mnpc2012265 vues
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par mnpc2012
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
mnpc2012365 vues
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par mnpc2012
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012216 vues
индивидуален план Etnoritmi par mnpc2012
индивидуален план Etnoritmiиндивидуален план Etnoritmi
индивидуален план Etnoritmi
mnpc2012248 vues

Plus de mnpc2012

води и храни с натрий и калий par
води и храни с натрий и калийводи и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калийmnpc2012
937 vues16 diapositives
книгата par
книгата книгата
книгата mnpc2012
443 vues18 diapositives
конкурс за фотоизложба par
конкурс за фотоизложбаконкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложбаmnpc2012
308 vues21 diapositives
клуб обредна трапеза par
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапезаmnpc2012
282 vues10 diapositives
Жътва е... par
Жътва е...Жътва е...
Жътва е...mnpc2012
308 vues8 diapositives
Конкурс "Нови идеи за моя град" par
Конкурс "Нови идеи за моя град"Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"mnpc2012
262 vues9 diapositives

Plus de mnpc2012(20)

води и храни с натрий и калий par mnpc2012
води и храни с натрий и калийводи и храни с натрий и калий
води и храни с натрий и калий
mnpc2012937 vues
книгата par mnpc2012
книгата книгата
книгата
mnpc2012443 vues
конкурс за фотоизложба par mnpc2012
конкурс за фотоизложбаконкурс за фотоизложба
конкурс за фотоизложба
mnpc2012308 vues
клуб обредна трапеза par mnpc2012
клуб обредна трапезаклуб обредна трапеза
клуб обредна трапеза
mnpc2012282 vues
Жътва е... par mnpc2012
Жътва е...Жътва е...
Жътва е...
mnpc2012308 vues
Конкурс "Нови идеи за моя град" par mnpc2012
Конкурс "Нови идеи за моя град"Конкурс "Нови идеи за моя град"
Конкурс "Нови идеи за моя град"
mnpc2012262 vues
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас" par mnpc2012
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
Участие в конкурсите : "Нови идеи за моя град" и "Природата около нас"
mnpc2012280 vues
Проект Цветна градина par mnpc2012
Проект Цветна градинаПроект Цветна градина
Проект Цветна градина
mnpc2012310 vues
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик par mnpc2012
Екскурзия до Ботаническата градина гр.БалчикЕкскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
Екскурзия до Ботаническата градина гр.Балчик
mnpc2012392 vues
Творческо състезание "Моята бъдеща професия" par mnpc2012
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
Творческо състезание "Моята бъдеща професия"
mnpc2012245 vues
Творческо състезание "Светът е за всички" par mnpc2012
Творческо състезание "Светът е за всички"Творческо състезание "Светът е за всички"
Творческо състезание "Светът е за всички"
mnpc2012233 vues
Поздрав по повод международния ден на жената par mnpc2012
Поздрав по повод международния ден на женатаПоздрав по повод международния ден на жената
Поздрав по повод международния ден на жената
mnpc2012836 vues
Lazarovden par mnpc2012
LazarovdenLazarovden
Lazarovden
mnpc2012253 vues
Моят герой par mnpc2012
Моят геройМоят герой
Моят герой
mnpc2012353 vues
Великденска изложба par mnpc2012
Великденска изложбаВеликденска изложба
Великденска изложба
mnpc2012408 vues
Фотоконкурс "С дъх на пролет" par mnpc2012
Фотоконкурс "С дъх на пролет"Фотоконкурс "С дъх на пролет"
Фотоконкурс "С дъх на пролет"
mnpc2012274 vues
Изложба за международния ден на Земята par mnpc2012
Изложба за международния ден на ЗемятаИзложба за международния ден на Земята
Изложба за международния ден на Земята
mnpc2012218 vues
Книгата-прозорец към света par mnpc2012
Книгата-прозорец към светаКнигата-прозорец към света
Книгата-прозорец към света
mnpc2012409 vues
Великден–Обредна трапеза par mnpc2012
Великден–Обредна трапезаВеликден–Обредна трапеза
Великден–Обредна трапеза
mnpc2012386 vues
Сценарий par mnpc2012
СценарийСценарий
Сценарий
mnpc20121.1K vues

Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"

 • 1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Приложение № 6 Договор: BG051PO001-4.1.05- 0013 Име на проект: МЛАДЕЖКИ НАУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР (МНПЦ) Бенефициент: ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група1 Име: „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ” Ръководител на дейност АНКА ДИМИТРОВА. 1. Цели на учебната програма/план 1.1. Да се запознаят участниците в клуба с богатите традиции и наследството на българския и ромския фолклор. 1.2. Да се извърши събирателска дейност на народни умотворения от ромския и българския фолклор, да се покаже красотата и богатството им по отношение на тематика, герои, изказ, за да се опознаят и разбират по-добре в бъдеще представителите на различните етнически общности в училище. 1.3.Чрез активното включване на учениците от етническите малцинства в различни прояви, свързани с културната, религиозната и езиковата идентичност на етносите, да се осъществява по-успешната им социална реализация. 2. Теоретична подготовка 2.1. Тема 1 Организиране на дейността на клуба Съдържание: Създаване на клуба и запознаване на участниците с темите и целите на предстоящата му дейност; избор на отговорник на клуба брой часове/занятия -3 часа 2.2. Тема 2 Трудът на ромите в миналото Съдържание: Проучване на сведения за труда на ромите в миналото;къде са работили безимотните представители на етноса;поминък на ромските общности брой часове/занятия-3 часа 2.3. Тема 3 Трудът на българите в миналото Съдържание: Представяне на информация за някои трудови дейности в миналото – жътва, коситба, вършитба;гурбетчийство 1 Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта
 • 2. брой часове/занятия – 3 часа 2.4. Тема 4 Седенки, тлъки, беленки Съдържание: Разказ за начините, по които са работели и общували нашите предци;представяне на сведения за протичането им брой часове/ занятия -3 часа 2.5. Тема 5 Народните песни на ромите и българите Съдържание: Поява на песните; причини за създаването им;мястото им в живота на роми и българи брой часове/занятия-3 часа 2.6. Тема 6 Трудови народни песни Съдържание: Проучване и записване на трудови народни песни при ромите и българите брой часове/ занятия-3 часа 2.7. Тема 7 Обредни народни песни Съдържание: Обреди и обичаи при ромите и българите; представяне на песни, които са ги съпътствали брой часове/занятия -3 часа 2.8. Тема 8 Народните приказки на ромите и българите Съдържание: Поява на народните приказки, разпространение;мястото им в културното наследство на различните етнически общности брой часове/ занятия- 3 часа 2.9. Тема 9 Битови народни приказки Съдържание:Бит и поминък на роми и българи; представяне на битови народни приказки от двата етноса брой часове/занятия – 3 часа 2.10. Тема 10 Фантастични приказки Съдържание: Красотата и богатството на човешкото въображение;фантастични приказки на роми и българи – мечта за един по-различен живот брой часове/ занятия – 3 часа 2.11. Тема 11 Легенди и предания Съдържание: Легендите и преданията разказват;по-известни текстове – тематика, герои, послания брой часове/занятия- 3 часа 2.12. Тема 12 Гатанки и поговорки Съдържание: Проучване и събиране на гатанки и поговорки; коментар за мъдростта и умението с малко думи да се правят важни обобщения брой часове/ занятия – 3 часа 2.13 Тема 13 Наричания Съдържание:Проучване и събиране на наричания за различните празници при роми и българи брой часове/ занятия- 3 часа 2
 • 3. 2.14. Тема 14 Клетви Съдържание:Клетвите в ромския и в българския фолклор – звучене, значение брой часове/ занятия- 3 часа 2.15. Тема 15 Благопожелания Съдържание: Представяне на благопожелания от ромския и българския фолклор брой часове/занятия – 3 часа 2.16. Тема 16 Детски песни и залъгалки Съдържание: Проучване на детски песни и залъгалки, представяне на текстовете им брой часове/занятия – 3 часа 2.17. Тема 17 Значенията на имената Съдържание: Представяне на сведения за най-често срещаните имена при роми и българи и техните значения брой часове/занятия -3 часа 2.18.Тема 18 Празничен календар при ромите Съдържание: Проучване и описване на ромски празници и обичаи брой часове/занятия – 3 часа 2.19. Тема 19 Празничен календар при българите Съдържание: Проучване и описване на български празници и обичаи брой часове/занятия – 3 часа 2.20. Тема 20 Есенно-зимни празници при ромите Съдържание:Проучване и описване на есенно-зимните празници и обичаи при ромите брой часове/ занятия – 3часа 2.21. Тема 21 Есенно-зимни празници при българите Съдържание:Проучване и описване на есенно-зимните празници и обичаи при българите брой часове/ занятия – 3часа 2.22. Тема 22 Пролетно-летни празници при ромите Съдържание:Проучване и описване на пролетно-летните празници и обичаи при ромите брой часове/ занятия – 3часа 2.23. Тема 23 Пролетно-летни празници при българите Съдържание:Проучване и описване на пролетно-летните празници и обичаи при българите брой часове/ занятия – 3часа 2.24 Тема 24 Религиозни празници при роми и българи Съдържание: Проучване на религиозните традиции при роми и българи и съпътстващите ги обредни действия брой часове/ занятия – 3 часа 2.25. Тема 25 Битови празници. Годеж и сватба при ромите Съдържание: Проучване и представяне на информация за битовите празници на роми и българи.Описване на ритуалите, съпровождащи годежа и сватбата при ромите брой часове/ занятия – 3 часа 3
 • 4. 2.26. Тема 26 Годеж и сватба при българите Съдържание: Проучване и представяне на информация за битовите празници на българите.Описване на ритуалите, съпровождащи годежа и сватбата при българите брой часове/ занятия – 3 часа 2.27. Тема 27 Даване име на дете и кръщаване при ромите Съдържание:Проучване на традициите в ромската общност при избор на име на новородено и ритуалите, свързани с неговото кръщаване брой часове/занятия -3 часа 2.28. Тема 28 Даване име на дете и кръщаване при българите Съдържание:Проучване на българските традиции при избор на име на новородено и ритуалите, свързани с неговото кръщаване брой часове/занятия -3 часа 2.29. Тема 29 Именни дни Съдържание:Проучване и представяне на информация за честването на именните дни при роми и българи. брой часове/занятия – 3 часа 2.30. Тема 30 Народни поверия при ромите и българите Съдържание:Човекът и околният свят.Ориентиране в природата и знания за времето и промените в природата брой часове/занятия – 3 часа 2.31. Тема 31 Ромска и българска национална кухня Съдържание:Издирване и записване на кулинарни рецепти на традиционни ястия от българската и ромската кухня. брой часове/ занятия – 3 часа 2.32. Тема 32 Заключителна сбирка Съдържание: Обобщаване на работата, извършена по дейността на клуба.Отчет на постигнатите резултати и представяне на събраните материали брой часове/занятия – 3 часа 3. Практическа подготовка/изследвания 3.1. „Да бъдем толерантни”- лекция от психолог – 4 часа 3.2.Участие в инициативата „Празничен калейдоскоп” – 3 часа 3.3.Подготовка за световния ден на майчиния език – записване на песни от ромския фолклор в оригиналното им звучене – 3 часа 3.4.Отбелязване на световния ден на майчиния език – 3 часа 3.5.Подготовка за изявата на клуба – „Великден /Патраги/ и Гергьовден /Ерделез/- символи на надеждата и доброто” – събиране и обобщаване на информацията за празниците. – 6 часа 3.6.Изява на клуба –„Как се празнуватВеликден и Гергьовден от етносите” – 3 часа 3.7. Лекция от психолог – „Интернет – за и против!” – 2 часа 3.8.Лекция от психолог – „Не на насилието!”- 4 часа 4
 • 5. 3.9.Да опознаем забележителностите на нашата Родина – екскурзия – 20 часа 3.10. Участие в инициативата „Книгата – прозорец към света” – 3 часа 3.11. Подготовка за инициативата на клуба „Талант без граници” – оформяне на сценарий, разгласа, набиране на участници, сформиране на жури – 6 часа 3.12. Провеждане на инициативата „Талант без граници” – 3 часа 4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР) 4.1.Участниците в клуба да се запознаят с културното наследство на различните етноси и да се научат да ценят и уважават представителите на различните етнически общности. 4.2.Да се постигне по-успешна социална реализация на учениците от етническите малцинства чрез включването им в разнообразни инициативи на училището. 4.3.Да се изградят у участниците навици за съхраняване на културните и религиозните традиции на етносите, към които принадлежат. 4.4. Да се постигне по-широк обхват на учениците в училище, както и да се осмисли пълноценно свободното им време. Съгласувал ръководител на проект: / Недялка Николова/ Изготвил: / Анка Димитрова / 5