Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการสอน
พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต์
การเรียนรู้คือ
อะไร
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกิด
ขึ้น
การเปลี่ยน...
พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต
การสอน มีหน้าที่บริหาร
จัดการสิ่งเร้าที่จะให้
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการ...
การนำาทฤษฎีการเรียนรู้
ไปใช้
พฤติกรรมนิยม
การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกต่าง เช่น การอ่านและการสะกดคำา ผู้เรียนที่
สามา...
การนำาทฤษฎีการเรียนรู้ไป
ใช้
พุทธิปัญญา
1. การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนื้อหาหรือ
ความคิด...
การนำาทฤษฎีการเรียนรู้ไป
ใช้
คอนสตรัคติ
วิสท์
จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา ที่เริ่ม
จากปัญหาคล้ายคลึงก...
สมาชิกสมาชิก
นางสาวเกศรินทร์ ภักดีนางสาวเกศรินทร์ ภักดี 563050524-8563050524-8
นางสาวสุนิสา สุดเพาะนางสาวสุนิสา สุดเพาะ 56...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ทฤษฎีการเรียนรู้

เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 3 รูปแบบ

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ทฤษฎีการเรียนรู้

  1. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้
  2. 2. ทฤษฎีการสอน พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้คือ อะไร การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่เกิด ขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ ความรู้ที่ถูกเก็บไว้ใน หน่วยความจำา การเปลี่ยนแปลงอย่าง มีความหมายเกี่ยวกับ ความรู้ที่สร้างขึ้น กระบวนการเรียน รู้คืออะไร Antecedent→ behavior→ consequence การใส่ใจ→การเข้า รหัส→การเรียกกลับสาร สน เทศในหน่วยความ จำา การร่วมมือกันแก้ ปัญหา
  3. 3. พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต การสอน มีหน้าที่บริหาร จัดการสิ่งเร้าที่จะให้ ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการจำาให้ได้มาก ที่สุด มีหน้าที่นำาเสนอ ข้อมูล ความรู้ให้กับ ผู้เรียน ให้เกิดการ คิดอย่างเป็นระบบ มีหน้าที่แนะนำาและให้ รูปแบบในการเรียนรู้ กับผู้เรียน การเรียนรู้ รับสิ่งเร้าที่ครูจัดให้ เก็บข้อมูลหรือความรู้ ให้ได้มากๆ รอรับข้อมูลจากครู อย่างเดียว คิดอย่าง เป็นระบบ ไม่เน้นจำา แต่ให้ทำาความเข้าใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง มี ความกระตือรือร้นใน การเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการ สอน
  4. 4. การนำาทฤษฎีการเรียนรู้ ไปใช้ พฤติกรรมนิยม การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกต่าง เช่น การอ่านและการสะกดคำา ผู้เรียนที่ สามารถสะกดคำาว่า "round" เขาก็ควรจะเรียนคำาทุกคำาที่ออกเสียง o-u-n-d ไปในขณะเดียวกัน ได้ เช่นคำาว่า found, bound, sound, ground, แต่คำาว่า wound (บาดแผล) นั้นไม่ควรเอาเข้า มารวมกับคำาที่ออกเสียง o - u - n - d และควรฝึกให้รู้จักแยกคำานี้ออกจากกลุ่ม ซึ่งกระบวนการดัง กล่าวมา จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการจำาได้มากขึ้น
  5. 5. การนำาทฤษฎีการเรียนรู้ไป ใช้ พุทธิปัญญา 1. การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนื้อหาหรือ ความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียนทุกวัยได้ โดยต้องจัดเนื้อหาความคิดรวบยอดและ วิธีสอน ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผู้เรียน 2. ในการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระให้มาก เพื่อช่วยส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดประสบการในการคิด
  6. 6. การนำาทฤษฎีการเรียนรู้ไป ใช้ คอนสตรัคติ วิสท์ จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา ที่เริ่ม จากปัญหาคล้ายคลึงกันไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การทำา แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เมื่อครูสาธิตวิธีการหารเลขแบบง่ายๆ คือ หารที่ลงตัวแล้วให้นักเรียนลองทำา จากนั้นก็ให้โจทย์ที่ยากขึ้นให้ กับนักเรียน คือการหารที่ไม่ลงตัว โดยที่ครูไม่บอก ปล่อยให้ นักเรียนหาวิธีที่จะได้คำาตอบมาด้วยตัวเอง เป็นต้น
  7. 7. สมาชิกสมาชิก นางสาวเกศรินทร์ ภักดีนางสาวเกศรินทร์ ภักดี 563050524-8563050524-8 นางสาวสุนิสา สุดเพาะนางสาวสุนิสา สุดเพาะ 563050546-8563050546-8 นางสาวอรอุมา กำาไรทองนางสาวอรอุมา กำาไรทอง 563050550-7563050550-7

×